Vertaa PF-selostetta

APRETUDE tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg

Lääketurva

Riskienminimointimateriaalit

Terveydenhuollon ammattilainen

Tämä lääkärin tarkistuslista on tarkoitettu aloitus- ja seurantakäynneillä toteutettavan arvioinnin ja neuvonnan apuvälineeksi hoidettaessa henkilöitä, jotka käyttävät Apretudea HIV-1:n altistusta edeltävänä estohoitona (prep-hoitona).

Yleinen

Huomioitavaa

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää kabotegraviirinatriumia määrän, joka vastaa 30 mg:aa kabotegraviiria.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 155 mg laktoosia (monohydraattina).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Kalvopäällysteinen tabletti (tabletti).

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Apretude on tarkoitettu turvaseksikäytäntöihin yhdistettynä altistusta edeltäväksi estohoidoksi (pre‑exposure prophylaxis, PrEP, prep‑hoito) sukupuoliteitse saatavan HIV‑1‑tartunnan riskin pienentämiseen suuren riskin aikuisille ja nuorille, jotka painavat vähintään 35 kg (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Apretude‑tabletteja voidaan käyttää:

  • peroraalisena aloitushoitona Apretude‑valmisteen siedettävyyden arvioimiseksi ennen pitkävaikutteisten kabotegraviiri‑injektioiden antamista
  • peroraalisena prep‑hoitona henkilöille, jotka eivät noudata kabotegraviiri‑injektioiden suunniteltua antoaikataulua.

Ehto

Hoidon saa määrätä vain HIV-infektion hoitoon perehtynyt lääkäri.

Annostus ja antotapa

Apretude‑hoitoa saa määrätä HIV‑infektion prep‑hoitoon perehtynyt lääkäri.

HIV‑1‑tartunta on suljettava pois ennen kabotegraviirihoidon aloitusta (ks. kohta Vasta-aiheet). Sekä yhdistetyn antigeeni‑vasta‑ainetestin että HIV‑RNA:han perustuvan testin on oltava negatiiviset. Lääkkeen määräävää lääkäriä kehotetaan määräämään molemmat testit, vaikka HIV‑RNA:han perustuvan testin tulos saataisiin vasta kabotegraviiri-injektion antamisen jälkeen. Jos molempien testien tekeminen ei ole mahdollista, testaus on tehtävä paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Valmistetta käyttävien henkilöiden valinta on tehtävä huolellisesti ennen Apretude‑valmisteen käytön aloitusta, koska henkilöiden on sitouduttava vaadittuun antoaikatauluun ja heille on painotettava antokäyntiaikataulun noudattamisen tärkeyttä HIV‑1‑tartunnan riskin pienentämiseksi.

Hoitava lääkäri ja valmistetta käyttävä henkilö voivat päättää kabotegraviiritablettien käytöstä peroraalisena aloitushoitona ennen Apretude‑injektioiden aloitusta siedettävyyden arvioimiseksi (ks. taulukko 1) tai hoidon aloituksesta suoraan Apretude‑injektioilla (ks. Apretude‑injektionesteenn valmisteyhteenveto).

Annostus

Peroraalinen aloitushoito

Peroraalisessa aloitushoidossa kabotegraviiritabletteja käytetään noin kuukauden ajan (vähintään 28 vuorokautta) kabotegraviirin siedettävyyden arvioimiseksi (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Yksi 30 mg:n Apretude‑tabletti otetaan kerran vuorokaudessa joko ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Taulukko 1 Suositeltu antoaikataulu

 

Peroraalinen aloitushoito

Lääkevalmiste

Kuukausi 1

Apretude

30 mg kerran vuorokaudessa

Peroraalinen anto kabotegraviiri‑injektioiden viivästyessä

Jos yli 7 vuorokauden viivästymistä suunnitellusta injektioaikataulusta ei voida välttää, injektio voidaan korvata käyttämällä kerran vuorokaudessa otettavia 30 mg:n Apretude‑tabletteja. Peroraalisen hoidon ensimmäinen annos otetaan noin kahden kuukauden (+/‑ 7 vuorokauden) kuluttua viimeisestä kabotegraviiri‑injektiosta. Jos peroraalisen prep‑hoidon kesto on yli 2 kuukautta, suositellaan jotakin muuta peroraalista prep‑hoitoa.

Injektiohoito aloitetaan uudelleen peroraalisen hoidon päättymispäivänä tai 3 vuorokauden kuluessa siitä (ks. Apretude‑injektionesteen valmisteyhteenveto).

Unohtuneet annokset

Jos Apretude‑tablettien annos on unohtunut, unohtunut annos on otettava mahdollisimman pian, jos seuraavaan annokseen on aikaa yli 12 tuntia. Jos seuraavan annoksen ottamiseen on aikaa alle 12 tuntia, unohtunutta annosta ei pidä ottaa vaan on jatkettava normaalia antoaikataulua.

Oksentelu

Jos 4 tunnin kuluessa Apretude‑tabletin ottamisesta esiintyy oksentelua, on otettava uusi Apretude‑tabletti. Jos oksentelua esiintyy yli 4 tunnin kuluttua Apretude‑tabletin ottamisesta, uutta tablettia ei tarvitse ottaa ennen kuin on seuraavan tavanomaisen annoksen aika.

Erityisryhmät

Iäkkäät

Annosta ei tarvitse muuttaa iäkkäillä. Kabotegraviirin käytöstä 65 vuotta täyttäneillä on niukasti tietoa (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Maksan vajaatoiminta

Annosmuutokset eivät ole tarpeen lievän tai keskivaikean maksan vajaatoiminnan yhteydessä (Child–Pugh‑luokka A tai B). Kabotegraviiria ei ole tutkittu henkilöillä, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh‑luokka C) (ks. kohta Farmakokinetiikka). Kabotegraviiria on käytettävä varoen henkilöille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta.

Munuaisten vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa lievän, keskivaikean tai vaikean munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min eikä dialyysihoitoa) (ks. kohta Farmakokinetiikka). Kabotegraviiria ei ole tutkittu henkilöillä, joilla on loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta ja jotka saavat munuaiskorvaushoitoa. Kabotegraviiri sitoutuu yli 99‑prosenttisesti proteiineihin, joten dialyysi ei oletettavasti vaikuta kabotegraviirialtistukseen. Kabotegraviiria on käytettävä varoen henkilöille, jotka saavat munuaiskorvaushoitoa.

Pediatriset potilaat

Kabotegraviirin turvallisuutta ja tehoa alle 35 kg painavien lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Suun kautta.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

HIV‑1‑status positiivinen tai ei tiedossa (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Rifampisiinin, rifapentiinin, karbamatsepiinin, okskarbatsepiinin, fenytoiinin tai fenobarbitaalin samanaikainen käyttö (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kokonaisvaltainen HIV‑1‑infektion ehkäisystrategia

Apretude ei välttämättä ole aina tehokas HIV‑1‑tartunnan ehkäisyssä (ks. kohta Farmakodynamiikka). Merkittävään antiviraaliseen aktiivisuuteen liittyvä kabotegraviiripitoisuus (> 4 x PA‑IC90‑arvo [Protein‑Adjusted Inhibitory Concentration], ks. kohta Farmakokinetiikka) saavutetaan muutaman tunnin kuluessa peroraalisen aloitusannoksen aloittamisesta, minkä jälkeen pitoisuus säilyy tällä tasolla. Tarkkaa aikaa HIV‑1:n prep‑hoitona käytettävän Apretude‑valmisteen käytön aloituksesta maksimaalisen suojan kehittymiseen HIV‑1‑infektiota vastaan ei tiedetä.

Apretude‑valmistetta käytetään prep-hoitona osana kokonaisvaltaista HIV‑1‑infektioiden ehkäisystrategiaa, johon sisältyvät myös muut HIV‑1‑infektion ehkäisymenetelmät (esim. tunnettu HIV‑1‑status, muiden seksiteitse tarttuvien tautien säännöllinen testaus, kondomin käyttö).

Apretude‑valmistetta saa käyttää HIV‑1‑tartunnan riskin pienentämiseen vain sellaisilla henkilöillä, joiden on varmistettu olevan HIV‑negatiivisia (ks. kohta Vasta-aiheet). Apretude‑valmisteen käytön aikana käyttäjän HIV‑negatiivisuus on varmistettava säännöllisin väliajoin. Sekä yhdistetyn antigeeni‑vasta‑ainetestin että HIV‑RNA:han perustuvan testin on oltava negatiiviset. Lääkkeen määräävää lääkäriä kehotetaan määräämään molemmat testit, vaikka HIV‑RNA:han perustuvan testin tulos saataisiin vasta kabotegraviirin peroraalisen annon jälkeen. Jos molempien testien tekeminen ei ole mahdollista, testaus on tehtävä Apretude-hoidon aikana paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Jos havaitaan akuutin virusinfektion kliinisiä oireita ja jos epäillään hiljattain (< 1 kk:n aikana) tapahtunutta HIV‑1‑altistusta, HIV‑1‑status on varmistettava uudelleen.

Mahdollinen resistenssiriski

Kabotegraviirille voi kehittyä resistenssi, jos henkilö saa HIV‑1‑tartunnan ennen kabotegraviirin käyttöä, käytön aikana tai käytön lopettamisen jälkeen. Riskin minimoimiseksi on olennaisen tärkeää, että henkilön HIV‑1‑negatiivisuus varmistetaan säännöllisin väliajoin. Sekä yhdistetyn antigeeni‑vasta‑ainetestin että HIV-RNA:han perustuvan testin on oltava negatiiviset. Lääkkeen määräävää lääkäriä kehotetaan määräämään molemmat testit, vaikka HIV‑RNA:han perustuvan testin tulos saataisiin vasta kabotegraviirin peroraalisen annon jälkeen. Jos molempien testien tekeminen ei ole mahdollista, testaus on tehtävä paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Henkilöille, joilla diagnosoidaan HIV‑1, on välittömästi aloitettava retroviruslääkehoito (ART).

Apretude ei yksinään riitä HIV‑1:n hoidoksi, ja resistenttejä HIV‑1‑mutaatioita on todettu henkilöillä, joiden HIV‑1‑infektiota ei ole havaittu ja jotka ovat käyttäneet vain Apretude‑hoitoa.

Kabotegraviirihoidon lopettamisen jälkeen on harkittava muita prep‑hoitoja henkilöille, joilla on edelleen HIV‑tartuntariski, ja hoito on aloitettava kahden kuukauden kuluessa viimeisestä kabotegraviiri‑injektiosta.

Hoitoon sitoutumisen merkitys

Valmistetta käyttäville henkilöille on säännöllisesti korostettava hoitoaikatauluun sitoutumisen tärkeyttä peroraalisen aloitushoidon aikana HIV‑1‑tartuntariskin ja resistenssin mahdollisen kehittymisen riskin pienentämiseksi.

Yliherkkyysreaktiot

Integraasinestäjien estäjien, myös kabotegraviirin, käytön yhteydessä on ilmoitettu yliherkkyysreaktioita. Reaktioiden tyyppipiirteitä olivat ihottuma, yleisoireet ja joskus elintoimintojen häiriö, mukaan lukien maksavaurio. Apretuden ja muiden epäilyksenalaisten lääkevalmisteiden käyttö on lopetettava heti, jos havaitaan yliherkkyyteen viittaavia merkkejä tai oireita (näitä voivat olla esimerkiksi vaikea ihottuma tai ihottuma, johon liittyy kuume, yleinen huonovointisuus, väsymys, lihas‑ tai nivelsärky, rakkulat, suun leesiot, sidekalvotulehdus, kasvojen turvotus, maksatulehdus, eosinofilia tai angioedeema). Kliinistä tilaa ja maksan aminotransferaasiarvoja on seurattava, ja asianmukainen hoito on aloitettava (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Haittavaikutukset).

Maksatoksisuus

Maksatoksisuutta on ilmoitettu pienellä joukolla kabotegraviirihoitoa saaneita henkilöitä. Joillakin heistä oli entuudestaan tiedossa oleva maksasairaus (ks. kohta Haittavaikutukset). ). Kabotegraviirin peroraalista aloitushoitoa käytettiin kliinisissä tutkimuksissa avuksi tunnistamaan ne henkilöt, joilla saattaa olla maksatoksisuusriski.

Kliinistä seurantaa ja laboratorioseurantaa suositellaan, ja Apretude‑valmisteen käyttö on lopetettava, jos maksatoksisuus vahvistetaan. Potilasta hoidetaan kliinisen tarpeen mukaan.

Nuoret

Kabotegraviirin käytön yhteydessä on ilmoitettu itsemurha‑ajatuksia ja itsemurhayrityksiä erityisesti henkilöillä, joilla on ennestään psykiatrisia sairauksia (ks. kohta Haittavaikutukset). Vaikka kliinisissä tutkimuksissa ei osoitettu psykiatristen sairauksien ilmaantuvuuden suurenemista nuorilla verrattuna aikuisiin, nuoren haavoittuvuuden vuoksi nuorten henkilöiden kanssa on keskusteltava ennen hoidon aloitusta ja säännöllisesti Apretude-hoidon aikana ja heitä on hoidettava kliinisen tarpeen mukaan.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa

Varovaisuutta on noudatettava, jos Apretude‑tablettia määrätään yhdessä sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, jotka voivat pienentää Apretude‑altistusta (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Moniarvoisia kationeja sisältävät antasidit on suositeltavaa ottaa viimeistään 2 tuntia ennen Apretude‑tabletteja tai aikaisintaan 4 tuntia niiden jälkeen (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Apuaineet

Henkilöiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi‑intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi‑galaktoosi‑imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Muiden lääkevalmisteiden vaikutus kabotegraviirin farmakokinetiikkaan

Kabotegraviiri metaboloituu ensisijaisesti uridiinidifosfaattiglukuronosyylitransferaasi 1A1 ‑entsyymin (UGT1A1) kautta ja vähemmässä määrin UGT1A9:n välityksellä. UGT1A1‑ tai UGT1A9‑toimintaa voimakkaasti indusoivien lääkevalmisteiden odotetaan pienentävän plasman kabotegraviiripitoisuuksia, mikä johtaa tehottomuuteen (ks. kohta Vasta-aiheet ja taulukko 2 jäljempänä). Hitailla UGT1A1‑metaboloijilla, joilla UGT1A1:n kliininen esto on suurimmillaan, suun kautta otetun kabotegraviirin AUC‑, Cmax‑ ja Ctau‑arvojen keskiarvot suurenivat enintään 1,5‑kertaisiksi (ks. kohta Farmakokinetiikka). Apretude‑annoksen muuttaminen ei ole suositeltavaa UGT1A1:n estäjiä käytettäessä.

Kabotegraviiri on P‑glykoproteiinin (P‑gp) ja rintasyöpäresistenssiproteiinin (BCRP) substraatti. Kabotegraviirin suuren läpäisevyyden vuoksi sen imeytymisen ei kuitenkaan oleteta muuttuvan, kun sitä annetaan samanaikaisesti P‑gp:n tai BCRP:n estäjien kanssa.

Kabotegraviirin vaikutus muiden lääkevalmisteiden farmakokinetiikkaan

In vivo kabotegraviiri ei vaikuttanut midatsolaamiin, joka on sytokromi P450 3A4:n (CYP3A4) koesubstraatti. In vitro kabotegraviiri ei indusoinut CYP1A2‑, CYP2B6‑ eikä CYP3A4‑entsyymin toimintaa.

In vitro kabotegraviiri esti orgaanisten anionien kuljettajaproteiini 1:n (OAT1) toimintaa (IC50 = 0,81 µM) ja OAT3:n toimintaa (IC50 = 0,41 µM). Kabotegraviiri voi suurentaa OAT1/3‑proteiinien substraattien AUC‑arvoa jopa noin 80 %. Varovaisuus onkin tarpeen, jos samanaikaisesti annetaan OAT1/3‑proteiinien substraattilääkevalmisteita, joiden terapeuttinen leveys on kapea (esim. metotreksaattia).

In vitro ‑tietojen ja kliinisen lääkeaineinteraktioprofiilin perusteella kabotegraviirin ei oleteta vaikuttavan muiden retroviruslääkevalmisteiden pitoisuuksiin. Tällaisia lääkevalmisteita ovat mm. proteaasinestäjät, nukleosidirakenteiset käänteiskopioijaentsyymin estäjät, ei‑nukleosidirakenteiset käänteiskopioijaentsyymin estäjät, integraasinestäjät, soluunpääsyn estäjät ja ibalitsumabi.

Taulukossa 2 esitettävät lääkeyhteisvaikutustiedot perustuvat peroraalisella kabotegraviirilla toteutettuihin tutkimuksiin (suureneminen on merkitty ”↑”, pieneneminen ”↓”, ei muutosta ”↔”, pitoisuus‑aikakäyrän alle jäävä pinta‑ala ”AUC”, suurin todettu pitoisuus ”Cmax”, pitoisuus annosvälin lopussa ” Cτ”).

Taulukko 2 Yhteisvaikutukset

Lääkevalmisteet terapia‑alueittain

Yhteisvaikutus

Geometrisen keskiarvon muutos (%)

Yhteiskäyttöä koskevat suositukset

HIV‑1‑virusta torjuvat viruslääkevalmisteet

Ei‑nukleosidirakenteinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä (NNRTI): Etraviriini

Kabotegraviiri ↔

AUC ↑ 1 %

Cmax ↑ 4 %

Cτ ↔ 0 %

Etraviriini ei muuttanut merkitsevästi plasman kabotegraviiripitoisuuksia. Apretude‑tablettien annosta ei tarvitse muuttaa.

Ei‑nukleosidirakenteinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä (NNRTI): Rilpiviriini

Kabotegraviiri ↔ AUC ↑ 12 %

Cmax ↑ 5 %

Cτ ↑ 14 %

Rilpiviriini ↔

AUC ↓ 1 %

Cmax ↓ 4 %

Cτ ↓ 8 %

Rilpiviriini ja kabotegraviiri eivät muuttaneet merkitsevästi toistensa pitoisuuksia plasmassa. Apretuden tai rilpiviriinin annosta ei tarvitse muuttaa, kun valmisteita annetaan yhtaikaa.

Epilepsialääkkeet

Karbamatsepiini Okskarbatsepiini Fenytoiini Fenobarbitaali

Kabotegraviiri ↓

Metabolian induktorit voivat pienentää plasman kabotegraviiripitoisuuksia merkitsevästi. Samanaikainen käyttö on vasta‑aiheista (ks. kohta Vasta-aiheet).

Antasidit

Antasidit (esim. magnesium, alumiini tai kalsium)

Kabotegraviiri ↓

Antasidien samanaikainen anto voi huonontaa suun kautta annetun kabotegraviirin imeytymistä, eikä sitä ole tutkittu.

Moniarvoisia kationeja sisältävät antasidivalmisteet on suositeltavaa ottaa viimeistään 2 tuntia ennen Apretuden ottamista suun kautta tai aikaisintaan 4 tuntia sen jälkeen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Mykobakteerilääkkeet

Rifampisiini

Kabotegraviiri ↓

AUC ↓ 59 %

Cmax ↓ 6 %

Rifampisiini pienensi plasman kabotegraviiripitoisuuksia merkitsevästi, mikä johtaa todennäköisesti hoitovaikutuksen menettämiseen. Apretuden ja rifampisiinin samanaikaista antoa koskevia annossuosituksia ei ole laadittu, ja Apretuden ja rifampisiinin samanaikainen anto on vasta‑aiheista (ks. kohta Vasta-aiheet).

Rifapentiini

Kabotegraviiri ↓

Rifapentiini voi pienentää plasman kabotegraviiripitoisuuksia merkitsevästi. Samanaikainen käyttö on vasta‑aiheista (ks. kohta Vasta-aiheet).

Rifabutiini

Kabotegraviiri ↓

AUC ↓ 21 %

Cmax ↓ 17 %

Cτ ↓ 26 %

Rifabutiini ei muuttanut merkitsevästi plasman kabotegraviiripitoisuuksia. Annosta ei tarvitse muuttaa.

Ehkäisytabletit

Etinyyliestradioli (EE) ja levonorgestreeli (LNG)

EE ↔

AUC ↑ 2 %

Cmax ↓ 8 %

Cτ ↔ 0 %

LNG ↔

AUC ↑ 12 %

Cmax ↑ 5 %

Cτ ↑ 7 %

Kabotegraviiri ei muuttanut plasman etinyyliestradioli‑ eikä levonorgestreelipitoisuuksia kliinisesti merkitsevästi. Ehkäisytablettien annosta ei tarvitse muuttaa, kun niitä annetaan yhtaikaa Apretude‑tablettien kanssa.

Pediatriset potilaat

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

Raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Jos nainen suunnittelee raskautta, hänen kanssaan on keskusteltava prep-hoitona käytettävän Apretude-hoidon aloitukseen/jatkamiseen liittyvistä hyödyistä ja riskeistä.

Raskaus

On vain vähän tietoja kabotegraviirin käytöstä raskaana oleville naisille. Kabotegraviirin vaikutusta raskauteen ei tunneta.

Kabotegraviiri ei ollut teratogeeninen, kun sitä tutkittiin tiineillä rotilla ja kaniineilla, mutta terapeuttista annosta suuremmilla altistuksilla todettiin lisääntymistoksisuutta eläimillä (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Ilmiön merkitystä ihmisen raskaudelle ei tunneta.

Apretude‑tablettien käyttöä ei suositella raskauden aikana, ellei hoidon odotettu hyöty oikeuta sikiöön mahdollisesti kohdistuvaa riskiä.

Imetys

Eläinkoetietojen perusteella kabotegraviirin oletetaan erittyvän ihmisen rintamaitoon, mutta asiaa ei ole vahvistettu ihmisellä.

Imetystä suositellaan vain, jos hoidon odotettavissa oleva hyöty oikeuttaa imeväiselle mahdollisesti aiheutuvan riskin.

Hedelmällisyys

Kabotegraviirin vaikutuksesta miesten ja naisten hedelmällisyyteen ei ole tietoa. Eläinkokeissa kabotegraviirilla ei ole havaittu vaikutuksia urosten tai naaraiden hedelmällisyyteen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Valmisteen käyttäjille on kerrottava, että Apretude‑tablettihoidon aikana on ilmoitettu huimausta, uneliaisuutta ja uupumusta. Käyttäjän kliininen tila ja Apretude‑tablettien haittavaikutusprofiili on pidettävä mielessä, kun arvioidaan käyttäjän kykyä ajaa tai käyttää koneita.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

HPTN 083‑tutkimuksessa yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia olivat päänsärky (17 %) ja ripuli (14 %).

HPTN 084‑-tutkimuksessa yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia olivat päänsärky (23 %) ja transaminaasiarvojen suureneminen (19 %).

Haittavaikutustaulukko

Kabotegraviirin haittavaikutukset todettiin vaiheen III kliinisissä tutkimuksissa HPTN 083 ja HPTN 084 sekä markkinoille tulon jälkeisistä tiedoista. HPTN 083 ‑tutkimuksessa sokkoutetun tutkimuslääkkeen antoajan mediaani oli 65 viikkoa ja 2 vuorokautta (1 vrk – 156 vk 1 vrk), ja kabotegraviirin kokonaisaltistus oli 3 231 henkilövuotta. HPTN 084 ‑tutkimuksessa sokkoutetun tutkimuslääkkeen antoajan mediaani oli 64 viikkoa ja 1 vuorokausi (1 vrk – 153 vk 1 vrk), ja kabotegraviirin kokonaisaltistus oli 2 009 henkilövuotta.

Kabotegraviirin todetut haittavaikutukset aikuisilla ja nuorilla on lueteltu taulukossa 3 elinjärjestelmittäin ja esiintymistiheyden perusteella. Esiintymistiheysluokat ovat hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000).

Taulukko 3 Haittavaikutustaulukko

MedDRA‑elinjärjestelmäluokka

Yleisyysluokka

Haittavaikutukset

Immuunijärjestelmä

Melko harvinainen

Yliherkkyys*4

Psyykkiset häiriöt

Yleinen

Poikkeavat unet

Unettomuus

Masennus

Ahdistuneisuus

Melko harvinainen

Itsemurhayritys4; itsemurha‑ajatukset4 (erityisesti henkilöillä, joilla on edeltävästi psykiatrisia sairauksia)

Hermosto

Hyvin yleinen

Päänsärky

Yleinen

Huimaus

Melko harvinainen

Uneliaisuus

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Ripuli

Yleinen

Pahoinvointi

Vatsakipu1

Ilmavaivat

Oksentelu

Maksa ja sappi

Melko harvinainen

Maksatoksisuus

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen

Ihottuma2

Melko harvinainen

Nokkosihottuma*4

Angioedeema*4

Luusto, lihakset ja sidekudos

Yleinen

Lihaskipu

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen

Kuume3

Yleinen

Väsymys

Huonovointisuus

Tutkimukset

Hyvin yleinen

Transaminaasiarvojen suureneminen

Melko harvinainen

Painonnousu

Veren bilirubiinipitoisuuden suureneminen

1 Vatsakipuun sisältyvät seuraavat ryhmitellyt MedDRA‑suositustermit: ylävatsakipu ja vatsakipu.

2 Ihottumaan sisältyvät seuraavat ryhmitellyt MedDRA‑suositustermit: ihottuma, punoittava ihottuma, makulaarinen ihottuma, makulopapulaarinen ihottuma, morbilliforminen ihottuma, papulaarinen ihottuma, kutiava ihottuma.

3 Kuumeeseen sisältyvät seuraavat ryhmitellyt MedDRA‑suositustermit: kuume ja kuumuuden tunne.

4Tämä haittavaikutus todettiin markkinoille tulon jälkeisestä raportista. Yleisyysluokka perustuu kabotegraviirille altistuneisiin henkilöihin satunnaistetuissa kliinisissä tutkimuksissa.

*Ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Painonnousu

HPTN 083‑tutkimuksessa kabotegraviiria saaneiden osallistujien lähtötilanteeseen verratun painonnousun mediaani oli 1,2 kg (kvartiiliväli −1,0–3,5; n = 1 623) viikolla 41 ja 2,1 kg (kvartiiliväli −0,9–5,9; n = 601) viikolla 97; tenofoviiridisoproksiilifumaraatti (TDF) / emtrisitabiini (FTC) ‑ryhmässä painonnousun mediaanit olivat vastaavasti 0,0 kg (kvartiiliväli −2,1–2,4; n = 1 611) ja 1,0 kg (kvartiiliväli −1,9–4,0; n = 598) lähtötilanteeseen verrattuna.

HPTN 084‑tutkimuksessa kabotegraviiria saaneiden osallistujien lähtötilanteeseen verratun painonnousun mediaani oli 2,0 kg (kvartiiliväli 0,0–5,0; n = 1 151) viikolla 41 ja 4,0 kg (kvartiiliväli 0,0–8,0; n = 216) viikolla 97; tenofoviiridisoproksiilifumaraatti (TDF) / emtrisitabiini (FTC) ‑ryhmässä painonnousun mediaanit olivat vastaavasti 1,0 kg (kvartiiliväli −1,0–4,0; n = 1 131) ja 3,0 kg (kvartiiliväli −1,0–6,0; n = 218) lähtötilanteeseen verrattuna.

Muutokset kemiallisissa laboratorioarvoissa

Sekä HPTN 083- että HPTN 084-tutkimuksessa havaittiin kabotegraviiri‑ ja TDF/FTC‑ryhmissä samankaltaiset osuudet osallistujia, joilla maksan transaminaasiarvot (ALAT/ASAT) suurenivat. Pääasiassa lähtötilanteen jälkeiset arvot suurenivat enintään asteeseen 1 tai 2. HPTN 083‑tutkimuksessa ALAT‑arvo suureni lähtötilanteen jälkeen enimmillään asteeseen 3 tai 4 kabotegraviiriryhmässä 40 osallistujalla (2 %) ja TDF/FTC‑ryhmässä 44 osallistujalla (2 %). Lähtötilanteen jälkeen ASAT‑arvo suureni enimmillään asteeseen 3 tai 4 kabotegraviiriryhmässä 68 osallistujalla (3 %) ja TDF/FTC‑ryhmässä 79 osallistujalla (3 %). HPTN 084‑tutkimuksessa ALAT‑arvo suureni lähtötilanteen jälkeen enimmillään asteeseen 3 tai 4 kabotegraviiriryhmässä 12 osallistujalla (< 1 %) ja TDF/FTC‑ryhmässä 18 osallistujalla (1 %). Lähtötilanteen jälkeen ASAT‑arvo suureni enimmillään asteeseen 3 tai 4 kabotegraviiriryhmässä 15 osallistujalla (< 1 %) ja TDF/FTC‑ryhmässä 14 osallistujalla (< 1 %).

Muutamilla osallistujilla sekä kabotegraviiri‑ että TDF/FTC‑ryhmissä todettiin suurentuneisiin ASAT‑ tai ALAT‑arvoihin liittyviä haittavaikutuksia, joiden takia tutkimusvalmisteen käyttö oli lopetettava. HPTN 083‑tutkimuksessa ALAT‑arvon suurenemisen takia osallistumisen keskeytti 29 osallistujaa (1 %) kabotegraviiriryhmässä ja 31 osallistujaa (1 %) TDF/FTC‑ryhmässä ja ASAT‑arvon suurenemisen takia 7 osallistujaa (< 1 %) kabotegraviiriryhmässä ja 8 osallistujaa (< 1 %) TDF/FTC‑ryhmässä. HPTN 084‑tutkimuksessa ALAT‑arvon suurenemisen takia osallistumisen keskeytti 12 osallistujaa (< 1 %) kabotegraviiriryhmässä ja 15 osallistujaa (< 1 %) TDF/FTC‑ryhmässä; yksikään osallistuja ei lopettanut osallistumista ASAT‑arvon suurenemisen takia.

Nuoret

Kahdessa avoimessa kliinisessä monikeskustutkimuksessa tutkittiin 64:ää kabotegraviiria saavaa, HIV‑negatiivista, HIV‑tartuntariskissä olevaa nuorta (ikä < 18 vuotta, paino tutkimukseenottohetkellä ≥ 35 kg). Saatujen tietojen perusteella valmisteella ei havaittu nuorille annettaessa turvallisuusongelmia verrattuna turvallisuusprofiiliin, joka perustuu HPTN 083‑ ja HPTN 084‑tutkimuksissa kabotegraviiria HIV‑1:n prep‑hoitona saaneisiin aikuisiin.

MOCHA‑tutkimuksessa 23:n HIV‑tartunnan saaneen ja retroviruslääkeyhdistelmähoitoa saavan nuoren (ikä ≥ 12 vuotta ja paino ≥ 35 kg) aineistosta viikon 16 analyysista saatujen tietojen perusteella nuorilla ei tunnistettu uusia valmisteen turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, kun hoito‑ohjelmaan lisättiin peroraalinen kabotegraviiri, jonka jälkeen annettiin injektoitavaa kabotegraviiria (n = 8), verrattuna turvallisuusprofiiliin, joka perustuu kabotegraviiria saaneiden aikuisten tietoihin (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‑haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Apretude‑yliannostukseen ei ole spesifistä hoitoa. Yliannostustapauksessa annetaan elintoimintoja tukevaa hoitoa ja järjestetään asianmukaista seurantaa tarpeen mukaan.

Kabotegraviirin tiedetään sitoutuvan voimakkaasti plasman proteiineihin, joten dialyysi ei todennäköisesti edistä lääkevalmisteen poistumista elimistöstä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: systeemiset viruslääkkeet, integraasinestäjät, ATC‑koodi: J05AJ04

Vaikutusmekanismi

Kabotegraviiri estää HIV‑integraasin toimintaa sitoutumalla integraasin aktiiviseen kohtaan. Tämä estää retroviraalisen deoksiribonukleiinihapon (DNA) integroitumisen isäntäsolun DNA:han (strand transfer), mikä on välttämätöntä HI‑viruksen monistumisessa.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Antiviraalinen teho soluviljelmissä

Kabotegraviirilla oli antiviraalinen vaikutus villin tyypin HIV‑1‑laboratoriokantoja vastaan, ja kabotegraviiripitoisuus, joka vähensi viruksen replikaatiota 50 % (EC50), oli keskimäärin 0,22 nM ääreisveren mononukleaarisoluissa, 0,74 nM 293T‑soluissa ja 0,57 nM MT‑4‑soluissa. Kabotegraviirilla todettiin olevan soluviljelmässä antiviraalinen vaikutus paneeliin, johon kuului 24 erilaista kliinistä HIV‑1‑isolaattia (M‑ryhmästä 3 isolaattia kustakin seuraavista alatyypeistä: A, B, C, D, E, F, ja G; lisäksi 3 isolaattia O‑ryhmästä). EC50‑arvot vaihtelivat HIV‑1‑viruksen kohdalla alueella 0,02–1,06 nM. Kabotegraviirin EC50‑arvot kolmea kliinistä HIV‑2‑isolaattia vastaan vaihtelivat alueella 0,10–0,14 nM.

Antiviraalinen teho yhdessä muiden antiviraalisten lääkevalmisteiden kanssa

Mikään lääkevalmiste, jolla on itsenäistä tehoa HI‑virukseen, ei antagonisoinut kabotegraviirin antiretroviraalista vaikutusta (kun kabotegraviiri yhdistettiin in vitro ‑arvioinneissa rilpiviriiniin, lamivudiiniin, tenofoviiriin ja emtrisitabiiniin).

Resistenssi in vitro

Isolaatio villin tyypin HIV‑1‑viruksesta ja teho resistenttejä kantoja vastaan: Kannan IIIB kohdalla 112 vuorokauden siirrostuksen (passage) aikana ei havaittu viruksia, joiden kohdalla kabotegraviirin EC50‑arvo olisi suurentunut > 10‑kertaisesti. Seuraavat integraasin (IN) mutaatiot kehittyivät siirrostuksen aikana villin tyypin HIV‑1‑virukseen (jossa oli T124A‑polymorfismi) kabotegraviiria käytettäessä: Q146L (kerrannaismuutos alueella 1,3–4,6), S153Y (kerrannaismuutos alueella 2,8–8,4) ja I162M (kerrannaismuutos = 2,8). Kuten edellä todettiin, T124A:n havaitseminen kuvaa aiemman vähemmistövariantin valikoitumista. Kyseisen variantin herkkyydessä kabotegraviirille ei ole eroa. Integraasialueelle ei valikoitunut aminohapposubstituutioita, kun villin tyypin HIV‑1 NL‑432‑virusta siirrostettiin kabotegraviirissa (6,4 nM) päivään 56 asti.

Eri mutanttien välillä suurin kerrannaismuutos todettiin mutanteissa, joissa oli Q148K tai Q148R. E138K/Q148H johti kabotegraviiriherkkyyden pienenemiseen 0,92‑kertaisesti, mutta E138K/Q148R johti herkkyyden pienenemiseen 12‑kertaisesti ja E138K/Q148K pienensi kabotegraviiriherkkyyttä 81‑kertaisesti. G140C/Q148R johti kabotegraviiriherkkyyden pienenemiseen 22‑kertaisesti ja G140S/Q148R taas sen pienenemiseen 12‑kertaisesti. N155H ei vaikuttanut kabotegraviiriherkkyyteen, mutta N155H/Q148R johti kabotegraviiriherkkyyden pienenemiseen 61‑kertaisesti. Muita multippeleja mutantteja, jotka johtivat 5–10‑kertaiseen kerrannaismuutokseen, ovat T66K/L74M (kerrannaismuutos 6,3), G140S/Q148K (kerrannaismuutos 5,6), G140S/Q148H (kerrannaismuutos 6,1) ja E92Q/N155H (kerrannaismuutos 5,3).

Resistenssi in vivo

HPTN 083

HPTN 083 ‑tutkimuksen primaarianalyysissä todettiin 13 uutta infektiota (incident infection) kabotegraviiriryhmässä ja 39 uutta infektiota tenofoviiri‑disoproksiilifumaraatti (TDF) / emtrisitabiini (FTC) ‑ryhmässä. Kabotegraviiriryhmän uusista infektioista viisi ilmaantui prep‑hoitona annetun kabotegraviiri‑injektiohoidon aikana, ja näistä tapauksista neljässä osallistuja oli saanut kaikki injektiot aikataulun mukaisesti ja yhdessä osallistuja oli saanut yhden injektion aikataulusta poiketen. Uusista infektioista viisi ilmaantui ≥ 6 kuukautta viimeisen prep‑hoitona annetun kabotegraviiriannoksen jälkeen ja kolme ilmaantui peroraalisen aloitushoidon aikana.

HIV‑genotyypitys ja ‑fenotyypitys pyrittiin tekemään ensimmäisellä käynnillä, jolla HI‑viruskuorma oli > 500 kopiota/ml. Kabotegraviiriryhmän 13 osallistujasta, joilla todettiin uusi infektio, neljällä havaittiin INSTI‑resistenttejä mutaatioita. TDF/FTC‑ryhmässä neljällä osallistujalla havaittiin NRTI‑resistenssiä (kolmella näistä moniluokkainen resistenssi); kolmessa tapauksessa kyseessä oli M184V/I ja yhdessä K65R.

Niistä viidestä osallistujasta, jotka saivat tartunnan kabotegraviirihoidon pitkäaikaisen keskeytymisen jälkeen, yhdelläkään ei todettu INSTI‑resistenttejä mutaatioita. Yhdellä viidestä osallistujasta ei pystytty määrittämään viruksen genotyyppiä eikä fenotyyppiä HIV‑RNA‑pitoisuuden ollessa 770 kopiota/ml. Integraasin fenotyypin muodostaminen ei onnistunut yhdellä neljästä muusta osallistujasta. Kolmella muulla osallistujalla todettiin herkkyys kaikille INSTI‑valmisteille.

Kolme osallistujaa sai tartunnan peroraalisen aloitushoidon aikana ennen kabotegraviiri‑injektioiden antoa. Yhdellä osallistujalla, jonka plasman kabotegraviiripitoisuutta ei pystytty määrittämään, ei havaittu INSTI‑resistenttejä mutaatioita, ja todettiin herkkyys kaikille INSTI‑valmisteille. Kahdella osallistujalla, joiden plasman kabotegraviiripitoisuus oli havaittavissa, todettiin INSTI‑resistenttejä mutaatioita. Ensimmäisellä heistä todettiin INSTI‑resistentit mutaatiot E138E/K, G140G/S, Q148R ja E157Q. Integraasin fenotyypin muodostaminen ei onnistunut. Toisella todettiin INSTI‑resistentit mutaatiot E138A ja Q148R. Tämä virus oli resistentti kabotegraviirille (kerrannaismuutos 5,92), mutta herkkä dolutegraviirille (kerrannaismuutos 1,69).

Viisi osallistujaa sai HIV‑1‑tartunnan huolimatta siitä, että neljä heistä sai kaikki kabotegraviiri‑injektiot aikataulun mukaisesti ja yhdellä yksi injektio annettiin aikataulusta poiketen. Kahden osallistujan viruskuormat olivat liian matalat analyysia varten. Kolmannella osallistujalla ei havaittu INSTI‑resistenttejä mutaatioita ensimmäisellä käynnillä, jolla viremia todettiin (viikolla 17), mutta havaittiin R263K‑mutaatio 112 vuorokautta ja 117 vuorokautta myöhemmin. Fenotyyppiä ei pystytty määrittämään päivänä 112, mutta päivänä 117 fenotyypitys osoitti viruksen olevan herkkä sekä kabotegraviirille (kerrannaismuutos 2,32) että dolutegraviirille (kerrannaismuutos 2,29). Neljännellä osallistujalla todettiin INSTI‑resistentit mutaatiot G140A ja Q148R. Fenotyypitys osoitti resistenssin kabotegraviirille (kerrannaismuutos 13), mutta herkkyyden dolutegraviirille (kerrannaismuutos 2,09). Viidennellä osallistujalla ei havaittu INSTI‑resistenttejä mutaatioita.

Todettujen 13 uuden infektion lisäksi yhdellä osallistujalla todettiin HIV‑1‑infektio tutkimukseenottohetkellä, eikä hänellä tuolloin todettu INSTI‑resistenttejä mutaatioita. 60 vuorokautta myöhemmin hänellä todettiin kuitenkin INSTI‑resistentit mutaatiot E138K ja Q148K. Fenotyypin muodostaminen ei onnistunut.

Primaarianalyysin jälkeen toteutettiin laaja retrospektiivinen virologinen testaus HIV‑tartuntojen ajankohdan tarkempaa määritystä varten. Tulosten perusteella yhden 13 uudesta infektiosta todettiin olleen olemassa oleva infektio (prevalent infection); tämä infektio todettiin osallistujalla, joka oli saanut kabotegraviiri‑injektiot aikataulun mukaisesti.

HPTN 084

HPTN 084 ‑tutkimuksen primaarianalyysissä todettiin 4 uutta infektiota kabotegraviiriryhmässä ja 36 uutta infektiota TDF/FTC‑ryhmässä.

Kabotegraviiriryhmän uusista infektioista kaksi todettiin injektiohoidon aikana; toisella osallistujalla kolme kabotegraviiri‑injektiota oli viivästynyt aikataulusta ja kumpikaan osallistujista ei ollut käyttänyt peroraalista kabotegraviirihoitoa ohjeen mukaan.

Kaksi uutta infektiota todettiin viimeisen peroraalisen kabotegraviiriannoksen jälkeen; kumpikaan osallistuja ei ollut käyttänyt peroraalista kabotegraviirihoitoa ohjeen mukaan. Toisella osallistujalla HIV‑positiivisuus todettiin ensimmäisen kerran noin 11 viikon kuluttua tutkimukseen ottamisesta ja toisella osallistujalla 57 viikon kuluttua tutkimukseen ottamisesta.

HIV‑genotyypitystä yritettiin ensimmäisellä käynnillä, jolla HI‑viruskuorma oli > 500 kopiota/ml (ensimmäinen käynti, jolla viremia todettiin). HIV‑genotyypityksen tulokset saatiin kolmelle neljästä kabotegraviiriryhmän osallistujasta. Merkittäviä INSTI‑resistenttejä mutaatioita ei havaittu.

HIV‑genotyypityksen tulokset saatiin 33:lle TDF/FTC‑ryhmän 36 uudesta infektiosta. Yhdellä osallistujalla todettiin merkittävä NRTI‑mutaatio (M184V); tällä osallistujalla todettiin myös K103N‑mutaation aiheuttama NNRTI‑resistenssi. Yhdeksällä muulla osallistujalla todettiin NNRTI‑resistenssi (7 osallistujalla joko pelkkä K103N tai sen lisäksi E138A tai P225H; yhdellä osallistujalla pelkkä K101E; yhdellä osallistujalla pelkkä E138K).

Primaarianalyysin jälkeen toteutettiin laaja retrospektiivinen virologinen testaus HIV‑1‑tartuntojen ajankohdan tarkempaa määritystä varten. Tulosten perusteella kabotegraviiria saaneiden ryhmässä yhden neljästä uudesta HIV‑1‑infektiosta todettiin olleen olemassa oleva infektio.

Kliininen teho ja turvallisuus

Prep‑hoitona annettavan kabotegraviirin tehoa on arvioitu kahdessa satunnaistetussa (1:1), kaksoissokkoutetussa, kaksiryhmäisessä, kontrolloidussa monikeskustutkimuksessa. Kabotegraviirin tehoa verrattiin päivittäin käytettyyn peroraaliseen tenofoviiridisoproksiilifumaraattiin (TDF) / emtrisitabiiniin (FTC).

Kabotegraviirihoitoon satunnaistetut osallistujat saivat aluksi peroraalisena aloitushoitona yhden 30 mg:n kabotegraviiritabletin ja lumelääkkeen vuorokaudessa viiden viikon ajan ja sen jälkeen kabotegraviiri‑injektioita lihakseen (i.m.) (yksi 600 mg injektio kuukausina 1 ja 2 ja sen jälkeen kahden kuukauden välein) sekä lumelääketabletin kerran vuorokaudessa. TDF/FTC‑hoitoon satunnaistetut osallistujat saivat aluksi peroraalisesti TDF 300 mg/FTC 200 mg ‑valmistetta ja lumelääkettä viiden viikon ajan ja sen jälkeen peroraalisesti TDF 300 mg/FTC 200 mg ‑valmistetta kerran vuorokaudessa sekä lumelääkeinjektioita (i.m.) (3 ml injektoitavaa 20 % lipidiemulsiota kuukausina 1 ja 2 ja sen jälkeen kahden kuukauden välein).

HPTN 083

HPTN 083 oli yhdenveroisuustutkimus (non‑inferioriteettitutkimus), jossa 4 566 cissukupuolista miestä ja transsukupuolista naista, joilla oli seksikontakteja miesten kanssa, satunnaistettiin suhteessa 1:1 saamaan joko kabotegraviirihoitoa (n = 2 281) tai TDF/FTC‑hoitoa (n = 2 285) sokkoutettuina tutkimuslääkevalmisteina enintään 153 viikon ajan.

Lähtötilanteessa osallistujien iän mediaani oli 26 vuotta, ja osallistujista 12 % oli transsukupuolisia naisia, 72 % oli muita kuin valkoihoisia, 67 % oli alle 30‑vuotiaita ja < 1 % oli yli 60‑vuotiaita.

Ensisijainen päätetapahtuma oli HIV‑tartuntojen määrä osallistujilla, jotka oli satunnaistettu saamaan joko peroraalista kabotegraviiria ja kabotegraviiri‑injektioita, verrattuna peroraalista TDF/FTC‑hoitoa saaneisiin (korjattuna varhaisen lopettamisen suhteen). Primaarianalyysissa todettiin kabotegraviirin paremmuus (superioriteetti) TDF/FTC‑hoitoon verrattuna: kabotegraviiri pienensi HIV‑tartuntariskiä 66 % TDF/FTC‑hoitoon verrattuna (riskitiheyssuhde [95 % lv] 0,34 [0,18–0,62]). Jatkotestauksissa todettiin yhden infektion kabotegraviiria saaneella osallistujalla olleen olemassa oleva infektio, minkä vuoksi tartuntariskin todettiinkin olevan kabotegraviirihoidossa 69 % pienempi kuin TDF/FTC‑hoidossa (ks. taulukko 4).

Taulukko 4 Ensisijainen tehon päätetapahtuma: HIV‑tartuntojen määrän vertailu satunnaistetussa vaiheessa HPTN 083 ‑tutkimuksessa (mITT, laaja retrospektiivinen virologinen testaus)

Kabotegraviiri

(N = 2 278)

TDF/FTC

(N = 2 281)

Paremmuus, p‑arvo

Henkilövuotta

3 211

3 193

Uudet HIV‑1‑infektiot (tapahtumaa / 100 henkilövuotta)

121 (0,37)

39 (1,22)

Riskitiheyssuhde (95 % lv)

0,31 (0,16–0,58)

p = 0,0003

1Primaarianalyysin jälkeen toteutettiin laaja retrospektiivinen virologinen testaus HIV‑tartuntojen ajankohdan tarkempaa määritystä varten. Tulosten perusteella yhden kabotegraviiriryhmän 13 uudesta infektiosta todettiin olleen olemassa oleva infektio.

Primaarianalyysissa alkuperäinen riskitiheyssuhde (95 % lv) oli 0,34 (0,18–0,62).

Kaikkien alaryhmäanalyysien tulokset olivat yhdenmukaisia kokonaissuojavaikutuksen suhteen: uusia HIV‑1‑infektioita todettiin kabotegraviiriryhmään satunnaistetuilla osallistujilla vähemmän kuin TDF/FTC‑ryhmään satunnaistetuilla osallistujilla (ks. taulukko 5).

Taulukko 5 Uusien HIV‑1‑infektioiden määrä alaryhmittäin HPTN 083 ‑tutkimuksessa (mITT, laaja retrospektiivinen virologinen testaus)

Alaryhmä

Kabotegraviiri ilmaantuvuus/ 100 henkilövuotta

Kabotegraviiri henkilövuosia

TDF/FTC

ilmaantuvuus / 100 henkilövuotta

TDF/FTC henkilövuosia

Riskitiheyssuhde (95 % lv)

Ikä

< 30 v

0,47

2 110

1,66

1 987

0,29 (0,15–0,59)

≥ 30 v

0,18

1 101

0,50

1 206

0,39 (0,08–1,84)

Sukupuoli

Cissukupuoliset miehet, joilla on seksikontakteja miesten kanssa

0,35

2 836

1,14

2 803

0,32 (0,16–0,64)

Transsukupuoliset naiset, joilla on seksikontakteja miesten kanssa

0,54

371

1,80

389

0,34 (0,08–1,56)

Etninen tausta (Yhdysvallat)

Musta

0,58

691

2,28

703

0,26 (0,09–0,76)

Muu kuin musta

0,00

836

0,50

801

0,11 (0,00–2,80)

Alue

Yhdysvallat

0,26

1 528

1,33

1 504

0,21 (0,07–0,60)

Latinalainen Amerikka

0,49

1 021

1,09

1 011

0,47 (0,17–1,35)

Aasia

0,35

570

1,03

581

0,39 (0,08–1,82)

Afrikka

1,08

93

2,07

97

0,63 (0,06–6,50)

HPTN 084

HPTN 084 oli paremmuustutkimus, jossa 3 224 cissukupuolista naista satunnaistettiin suhteessa 1:1 saamaan joko kabotegraviirihoitoa (n = 1 614) tai TDF/FTC‑hoitoa (n = 1 610) sokkoutettuina tutkimuslääkevalmisteina enintään 153 viikon ajan.

Lähtötilanteessa osallistujien iän mediaani oli 25 vuotta, ja osallistujista > 99 % % oli muita kuin valkoihoisia, > 99 % oli cissukupuolisia naisia ja 49 % oli alle 25‑vuotiaita; osallistujien ikä oli enintään 45 vuotta.

Ensisijainen päätetapahtuma oli HIV‑tartuntojen määrä osallistujilla, jotka oli satunnaistettu saamaan joko peroraalista kabotegraviiria ja kabotegraviiri‑injektioita verrattuna peroraalista TDF/FTC‑hoitoa saaneisiin (korjattuna varhaisen lopettamisen suhteen). Primaarianalyysissa todettiin kabotegraviirin paremmuus (superioriteetti) (p < 0,0001) TDF/FTC‑hoitoon verrattuna: kabotegraviiri pienensi HIV‑tartuntariskiä 88 % TDF/FTC‑hoitoon verrattuna (riskitiheyssuhde [95 % lv] 0,12 [0,05–0,31]). Jatkotestauksissa todettiin yhden infektion kabotegraviiria saaneella osallistujalla olleen olemassa oleva infektio, , minkä vuoksi tartuntariskin todettiinkin olevan kabotegraviirihoidossa 90 % pienempi kuin TDF/FTC‑hoidossa (ks. taulukko 6).

Taulukko 6Ensisijainen tehon päätetapahtuma HPTN 084 ‑tutkimuksessa: HIV‑tartuntojen määrän vertailu satunnaistetussa vaiheessa (mITT, laaja retrospektiivinen virologinen testaus)

Kabotegraviiri

(N = 1 613)

TDF/FTC

(N = 1 610)

Paremmuus, p‑arvo

Henkilövuotta

1 960

1 946

Uudet HIV‑1‑infektiot (tapahtumaa / 100 henkilövuotta)

31 (0,15)

36 (1,85)

Riskitiheyssuhde (95 % lv)

0,10 (0,04–0,27)

p < 0,0001

1Primaarianalyysin jälkeen toteutettiin laaja retrospektiivinen virologinen testaus HIV‑tartuntojen ajankohdan tarkempaa määritystä varten. Tulosten perusteella yhden kabotegraviiriryhmän neljästä uudesta infektiosta todettiin olleen olemassa oleva infektio.

Primaarianalyysissa varhaisen lopettamisen suhteen korjattu alkuperäinen riskitiheyssuhde (95 % lv) oli 0,12 (0,05–0,31).

Etukäteen suunniteltujen alaryhmäanalyysien tulokset olivat yhdenmukaisia kokonaissuojavaikutuksen suhteen: uusia HIV‑1‑infektioita todettiin kabotegraviiriryhmään satunnaistetuilla osallistujilla vähemmän kuin TDF/FTC‑ryhmään satunnaistettuihin osallistujilla(ks. taulukko 7).

Taulukko 7 Uusien HIV‑1‑infektioiden määrä alaryhmittäin HPTN 084 ‑tutkimuksessa (mITT, laaja retrospektiivinen virologinen testaus)

Alaryhmä

Kabotegraviiri ilmaantuvuus / 100 henkilövuotta

Kabotegraviiri henkilövuosia

TDF/FTC

ilmaantuvuus / 100 henkilövuotta

TDF/FTC henkilövuosia

Riskitiheyssuhde (95 % lv)

Ikä

< 25 v

0,23

868

2,34

853

0,12 (0,03–0,46)

≥ 25 v

0,09

1 093

1,46

1 093

0,09 (0,02–0,49)

Painoindeksi

< 30

0,22

1 385

1,88

1 435

0,12 (0,04–0,38)

≥ 30

0,00

575

1,76

511

0,04 (0,00–0,93)

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Apretude‑tablettien käytöstä HIV‑1‑infektion ehkäisyssä alle 12 vuoden ikäisillä lapsilla.

Farmakokinetiikka

Kabotegraviirin farmakokinetiikka on samankaltainen terveillä ja HIV‑tartunnan saaneilla henkilöillä, ja ADME‑arvot (absorption, distribution, metabolism, excretion eli imeytyminen, jakautuminen, metabolisoituminen ja erittyminen) on havaittu samankaltaisiksi kaikissa populaatioissa. Kabotegraviirin farmakokinetiikan vaihtelu on kohtalaista. Vaiheen I tutkimuksissa terveillä tutkittavilla tutkittavien välinen variaatiokerroin (CVb%) AUC‑, Cmax‑ ja Ctau‑arvojen osalta oli 26–34 % terveillä henkilöillä tehdyissä tutkimuksissa. Tutkittavien sisäinen vaihtelu (CVw%) on vähäisempää kuin tutkittavien välinen vaihtelu.

Taulukko 8 Farmakokinetiikan parametrit, kun kabotegraviiria annettiin aikuisille suun kautta kerran vuorokaudessa

Hoitovaihe

Annostus

Geometrinen keskiarvo (5. ja 95. persentiilit)1

AUC(0‑tau)2

(mikrog•h/ml)

Cmax (mikrog/ml)

Ctau (mikrog/ml)

Peroraalinen aloitushoito3

30 mg kerran vuorokaudessa

145

(93,5–224)

8,0

(5,3–11,9)

4,6

(2,8–7,5)

1 Farmakokinetiikan parametrien arvot perustuvat populaatiofarmakokinetiikan mallien yksittäisiin jälkiestimaatteihin osallistujilla vaiheen III hoitotutkimuksissa.

2 tau on antoväli: 24 tuntia peroraalisella annoksella.

3 Peroraalisen aloitushoidon farmakokinetiikan parametrit kuvaavat vakaata tilaa.

Imeytyminen

Suun kautta annettu kabotegraviiri imeytyy nopeasti, ja Tmax‑ajan mediaani on 3 tuntia tablettiannoksen jälkeen. Kun valmistetta annetaan kerran vuorokaudessa, farmakokinetiikan vakaa tila saavutetaan 7 vuorokauden kuluessa.

Kabotegraviiri voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa. Kabotegraviirin biologinen hyötyosuus ei riipu aterian sisällöstä: runsasrasvaisen aterian yhteydessä kabotegraviirin AUC(0) suureni 14 % ja sen Cmax samoin 14 % verrattuna paastotilaan. Näillä suurenemilla ei ole kliinistä merkitystä.

Kabotegraviirin absoluuttista biologista hyötyosuutta ei ole määritetty.

Jakautuminen

In vitro ‑tietojen perusteella kabotegraviiri sitoutuu voimakkaasti (> 99 %) ihmisen plasman proteiineihin. Kun valmistetta annetaan tabletteina suun kautta, sen näennäisen peroraalisen jakautumistilavuuden (Vz/F) keskiarvo plasmassa on 12,3 l. Ihmisellä kabotegraviirin arvioitu Vc/F plasmassa oli 5,27 l ja Vp/F taas 2,43 l. Nämä tilavuusestimaatit viittaavat siihen, että kabotegraviiri jakautuu jossakin määrin solunulkoiseen tilaan, kun sen biologisen hyötyosuuden oletetaan olevan suuri.

Terveillä osallistujilla (n = 15) tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että kabotegraviiria esiintyy naisten ja miesten genitaalialueella yhden lihakseen annetun 600 mg:n annoksen jälkeen. Kabotegraviiripitoisuuden mediaani päivänä 3 (varhaisin farmakokineettinen kudosnäyte) oli kohdunkaulan kudosnäytteessä 0,49 mikrog/ml, kohdunkaulan ja emättimen eritenäytteessä 0,29 mikrog/ml, emättimen kudosnäytteessä 0,37 mikrog/ml, peräsuolen kudosnäytteessä 0,32 mikrog/ml ja peräsuolen eritenäytteessä 0,69 mikrog/ml. Nämä pitoisuudet ovat in vitro PA‑IC90‑tasoa suuremmat.

In vitro kabotegraviiri ei ollut orgaanisten anionien kuljettajapolypeptidi 1B1:n (OATP1B1), OATP2B1:n eikä OATP1B3:n substraatti eikä orgaanisten kationien kuljettajaproteiinin (OCT1) substraatti.

Biotransformaatio

Kabotegraviiri metaboloituu ensisijaisesti UGT1A1:n välityksellä ja vähemmässä määrin UGT1A9‑välitteisesti. Tärkein plasmassa kiertävä yhdiste on kabotegraviiri, ja > 90 % plasman kaikesta radiohiilestä on kabotegraviirin muodossa. Kun kabotegraviiria annetaan suun kautta ihmiselle, se eliminoituu lähinnä metaboloitumalla; vain pieni osa eliminoituu muuttumattomana kabotegraviirina munuaisteitse (< 1 % annoksesta). Suun kautta annetusta koko annoksesta 47 % erittyy muuttumattomana kabotegraviirina ulosteeseen. Ei tiedetä, johtuuko tämä kokonaan tai osittain imeytymättömästä lääkevalmisteesta vai sappeen erittyneestä glukuronidikonjugaatista, joka voi pilkkoutua suolen luumenissa takaisin lähtöaineeksi. Kabotegraviiria todettiin pohjukaissuolen sappinäytteissä. Myös glukuronidimetaboliittia todettiin joissakin, joskaan ei kaikissa, pohjukaissuolen sappinäytteissä. Koko suun kautta annetusta annoksesta 27 % erittyy virtsaan, lähinnä glukuronidimetaboliittina (75 % virtsan radioaktiivisuudesta, 20 % koko annoksesta).

Kabotegraviiri ei estä kliinisesti merkittävästi seuraavien entsyymien ja kuljettajien toimintaa: CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, UGT1A1, UGT1A3, UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9, UGT2B4, UGT2B7, UGT2B15 ja UGT2B17, P‑gp, BCRP, sappihappojen ulosvirtauspumppu (BSEP), OCT1, OCT2, OATP1B1, OATP1B3, MATE‑kuljettajaproteiini (multidrug and toxin extrusion transporter) 1, MATE 2‑K, monilääkeresistenssiproteiini (MRP) 2 tai MRP4.

Eliminaatio

Kabotegraviirin terminaalisen puoliintumisajan keskiarvo on 41 h ja sen näennäinen puhdistuma (CL/F) on 0,21 l/h.

Polymorfismit

Terveillä henkilöillä ja HIV‑positiivisilla tutkittavilla toteutettujen tutkimusten meta‑analyysin mukaan kabotegraviirin vakaan tilan AUC, Cmax, ja Ctau olivat keskimäärin 1,3–1,5‑kertaisesti suuremmat tutkittavilla, joiden UGT1A1‑genotyyppi johti kabotegraviirin hitaaseen metaboloitumiseen, kuin tutkittavilla, joiden genotyyppiin liittyi normaali UGT1A1‑metabolia. Näiden erojen ei katsota olevan kliinisesti merkittäviä. Annosta ei tarvitse muuttaa henkilöille, joilla on UGT1A1‑polymorfismeja.

Erityisryhmät

Sukupuoli

Populaatiofarmakokinetiikan analyyseissä sukupuolen ei todettu vaikuttaneen kliinisesti merkittävästi kabotegraviirialtistukseen, joten annosta ei tarvitse muuttaa sukupuolen perusteella.

Etninen tausta

Populaatiofarmakokinetiikan analyyseissä etnisen taustan ei todettu vaikuttaneen kliinisesti merkittävästi kabotegraviirialtistukseen, joten annosta ei tarvitse muuttaa etnisen taustan perusteella.

Painoindeksi

Populaatiofarmakokinetiikan analyyseissä painoindeksin ei todettu vaikuttaneen kliinisesti merkittävästi kabotegraviirialtistukseen, joten annosta ei tarvitse muuttaa painoindeksin perusteella.

Nuoret

Populaatiofarmakokinetiikan analyyseissä ei todettu kliinisesti merkittäviä eroja altistuksessa kabotegraviirin kehitysohjelmaan osallistuneiden HIV‑1‑tartunnan saaneiden nuorten ja HIV‑1‑tartunnan saaneiden tai tartuntaa saamattomien aikuisten osallistujien välillä, joten annosta ei tarvitse muuttaa nuorille, jotka painavat ≥ 35 kg.

Taulukko 9 Ennustetut farmakokinetiikan parametrit, kun kabotegraviiria annetaan suun kautta kerran vuorokaudessa nuorille, joiden ikä on ≥ 12 – < 18 vuotta (ja paino ≥ 35 kg)

Hoitovaihe

Annostus

Geometrinen keskiarvo (5. ja 95. persentiilit)a

AUC(0‑tau)b (mikrog•h/ml)

Cmax (mikrog/ml)

Ctau (mikrog/ml)

Peroraalinen aloitushoitoc

30 mg kerran vuorokaudessa

193 (106, 346)

14,4 (8,02, 25,5)

5,79 (2,48, 12,6)

a Farmakokineettiset (PK) parametriarvot perustuvat populaatiofarmakokinetiikan mallien simulaatioihin virtuaalisessa HIV‑1‑tartunnan saaneiden nuorten populaatiossa, jossa osallistujien paino on 35–156 kg.

b tau on antoväli: 24 tuntia peroraalisella annoksella.

c Peroraalisen aloitushoidon farmakokinetiikan parametrit kuvaavat vakaata tilaa.

Kabotegraviirin farmakokineettisiä tietoja ja annostelusuosituksia alle 12‑vuotiaille lapsille tai alle 35 kg painaville henkilöille ei ole ilmoitettu.

Iäkkäät

Populaatiofarmakokinetiikan analyysissä iän ei todettu vaikuttaneen kliinisesti merkittävästi kabotegraviirialtistukseen. Kabotegraviirin farmakokinetiikasta yli 65 vuoden ikäisillä tutkittavilla on niukasti tietoa.

Munuaisten vajaatoiminta

Farmakokinetiikassa ei todettu kliinisesti merkittäviä eroja, kun vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavia tutkittavia (CrCL <30 ml/min, ei dialyysihoitoa) verrattiin samankaltaisiin terveisiin henkilöihin. Annosta ei tarvitse muuttaa henkilöille, joilla on lievä, keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (jotka eivät saa dialyysihoitoa). Kabotegraviiria ei ole tutkittu dialyysihoitoa saavilla henkilöillä.

Maksan vajaatoiminta

Farmakokinetiikassa ei todettu kliinisesti merkittäviä eroja, kun keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavia tutkittavia verrattiin samankaltaisiin terveisiin henkilöihin. Annosmuutokset eivät ole tarpeen lievän tai keskivaikean maksan vajaatoiminnan yhteydessä (Child–Pugh‑luokka A tai B). Vaikean maksan vajaatoiminnan (Child–Pugh‑luokka C) vaikutusta kabotegraviirin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Karsinogeenisuus ja mutageenisuus

Kabotegraviiri ei ollut mutageeninen eikä klastogeeninen in vitro ‑testeissä, joissa käytettiin bakteereita ja viljeltyjä nisäkässoluja, eikä jyrsijöiden mikrotumatestissä in vivo. Kabotegraviiri ei ollut karsinogeeninen hiirillä ja rotilla tehdyissä pitkäaikaistutkimuksissa.

Lisääntymistoksisuustutkimukset

Urosten tai naaraiden hedelmällisyyteen kohdistuvia vaikutuksia ei todettu, kun rotille annettiin suun kautta enintään 1 000 mg/kg/vrk kabotegraviiria (> 20 kertaa ihmisen altistus suurinta suositusannosta [30 mg/vrk suun kautta] käytettäessä).

Alkioiden ja sikiöiden kehitystutkimuksessa ei todettu kehitykseen kohdistuvia haittoja, kun kabotegraviiria annettiin suun kautta tiineille kaniineille enintään emolle toksisina annoksina (2 000 mg/kg/vrk; 0,66 kertaa ihmisen altistus ihmisen suurimmilla peroraalisilla suositusannoksilla) tai tiineille rotille enintään annoksella 1 000 mg/kg/vrk (> 30 kertaa ihmisen altistus ihmisen suurimmilla peroraalisilla suositusannoksilla). Rotalla todettiin sikiöiden kasvun muutoksia (painon laskua) peroraalisella annoksella 1 000 mg/kg/vrk. Tiineillä rotilla tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että kabotegraviiri läpäisee istukan ja on todettavissa sikiön kudoksissa.

Rotalla tehdyissä pre‑ ja postnataalisissa tutkimuksissa kabotegraviiri toistettavasti viivästytti synnytyksen käynnistymistä ja suurensi kuolleena syntyneiden poikasten määrää ja vastasyntyneiden poikasten kuolleisuutta peroraalisella annoksella 1 000 mg/kg/vrk (> 30 kertaa ihmisen altistus ihmisen suurimmilla peroraalisilla suositusannoksilla). Pienempään kabotegraviiriannokseen, 5 mg/kg/vrk (noin 10 kertaa ihmisen altistus ihmisen suurimmilla peroraalisilla suositusannoksilla), ei liittynyt synnytysten viivästymistä eikä vastasyntyneiden poikasten kuolleisuutta. Kaniini‑ ja rottatutkimuksissa sikiöiden syntymä sektiolla ei vaikuttanut eloonjäämistuloksiin. Altistussuhteen vuoksi ilmiön merkitystä ihmisille ei tunneta.

Toistuvaisannosten toksisuus

Suurten kabotegraviiriannosten pitkäaikaisen päivittäisen käytön vaikutuksia on tutkittu toistuvilla peroraalisilla annoksilla tehdyissä toksisuustutkimuksissa rotilla (kesto 26 viikkoa) ja apinoilla (kesto 39 viikkoa). Lääkkeeseen liittyviä haittavaikutuksia ei todettu, kun peroraalinen kabotegraviiriannos oli rotalla enintään 1 000 mg/kg/vrk ja apinalla enintään 500 mg/kg/vrk.

14 vuorokauden ja 28 vuorokauden pituisissa toksisuustutkimuksissa apinalla todettiin ruoansulatuskanavaan kohdistuvia vaikutuksia (painon laskua, oksentelua, löysiä/vetisiä ulosteita ja keskivaikeaa tai vaikeaa nestehukkaa). Ne johtuivat lääkevalmisteen paikallisesta annosta (suun kautta) eivätkä systeemisestä toksisuudesta.

3 kuukauden pituisessa rottatutkimuksessa kabotegraviiria annettiin kerran kuukaudessa injektiona ihon alle (annos enintään 100 mg/kg), kerran kuukaudessa injektiona lihakseen (annos enintään 75 mg/kg) tai kerran viikossa injektiona ihon alle (annos 100 mg/kg). Tutkimuksessa ei havaittu haittavaikutuksia eikä uusia kohde‑elintoksisuuksia (kun altistus oli > 49 kertaa ihmisen altistus ihmisen suurimmalla suositusannoksella eli 600 mg:n annoksella lihakseen).

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tabletin ydin

Laktoosimonohydraatti

Mikrokiteinen selluloosa (E460)

Hypromelloosi (E464)

Natriumtärkkelysglykolaatti

Magnesiumstearaatti

Tabletin päällyste

Hypromelloosi (E464)

Titaanidioksidi (E171)

Makrogoli (E1521)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

5 vuotta

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

APRETUDE tabletti, kalvopäällysteinen
30 mg 30 kpl (1173,01 €)

PF-selosteen tieto

Valkoinen HDPE‑purkki, jossa on polypropeenista valmistettu lapsiturvallinen korkki ja polyeteenipinnoitettu, induktiokuumasaumattu tiiviste. Yhdessä purkissa on 30 kalvopäällysteistä tablettia.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, soikea, kalvopäällysteinen tabletti (koko noin 8,0 mm x 14,3 mm), jonka toisella puolella on kaiverrus ”SV CTV”.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

APRETUDE tabletti, kalvopäällysteinen
30 mg 30 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

J05AJ04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

15.09.2023

Yhteystiedot

GLAXOSMITHKLINE OY
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki


010 303 030
www.glaxosmithkline.fi