Vertaa PF-selostetta

FULTIUM kapseli, pehmeä 800 IU

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi kapseli sisältää:

800 IU kolekalsiferolia (vastaa 20 mikrogrammaa D3-vitamiinia).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Kapseli, pehmeä.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

D-vitamiinin puutoksen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn aikuisille ja nuorille, joilla on tunnistettu puutoksen riski.

Osteoporoosin spesifisen hoidon lisänä potilaille, joilla on D-vitamiinin puutos, mieluiten samanaikaisesti kalsiumin kanssa.

Annostus ja antotapa

Annostus

Suositeltu annos: 1 kapseli kerran vuorokaudessa.

D-vitamiinin puutoksen hoidossa suurempi annos saattaa olla tarpeen. Annos on säädettävä seerumin 25-hydroksikolekalsiferolin (25(OH)D) tavoitearvon, sairaustilan vaikeusasteen ja potilaan hoitovasteen mukaan.

Vuorokausiannos ei saa olla yli 4 000 IU (5 kapselia vuorokaudessa).

Annostus potilailla, joilla on maksan vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse säätää.

Annostus potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta

Fultium -valmistetta ei saa käyttää vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille (ks. kohta Vasta-aiheet).

Pediatriset potilaat

Fultium ‑kapseleita ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Antotapa

Tämä lääkevalmiste otetaan suun kautta.

Kapseli niellään kokonaisena veden kera, mieluiten aterian yhteydessä.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

D-hypervitaminoosi

Nefrolitiaasi

Hyperkalsemiaa ja/tai hyperkalsiuriaa aiheuttavat sairaudet

Vaikea munuaisten vajaatoiminta

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

D-vitamiinia on käytettävä varoen munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille, ja sen vaikutusta kalsium- ja fosfaattipitoisuuksiin on seurattava. Pehmytkudosten kalsifikaation riski on otettava huomioon. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla kolekalsiferolin muodossa oleva D-vitamiini ei metaboloidu normaalisti ja siksi D-vitamiinia on käytettävä muussa muodossa (ks. kohta Vasta-aiheet).

Varovaisuutta on noudatettava potilailla, jotka saavat hoitoa sydän- ja verisuonisairauteen (ks. kohta Yhteisvaikutukset – sydänglykosidit, digitalis mukaan lukien).

D3-vitamiinia on määrättävä varoen sarkoidoosia sairastaville potilaille, koska D-vitamiinin metaboloituminen sen aktiiviseksi muodoksi saattaa voimistua. Näillä potilailla seerumin ja virtsan kalsiumpitoisuutta on seurattava.

Pitkäaikaisessa hoidossa, jossa käytetään samansuuruista yli 1 000 IU:n vuorokausiannosta D-vitamiinia, seerumin kalsiumarvoja ja munuaisten toimintaa on seurattava, etenkin iäkkäillä potilailla. Hyperkalsiuriatapauksissa (yli 300 mg (7,5 mmol) / vrk) tai jos havaitaan merkkejä munuaisten vajaatoiminnasta, annosta on pienennettävä tai hoito on lopetettava.

Fultium -valmisteen D-vitamiinipitoisuus (800 IU) on otettava huomioon määrättäessä muita D-vitamiinia sisältäviä lääkevalmisteita. D-vitamiinin lisäannoksia saa ottaa vain tarkassa lääkärin valvonnassa. Tällaisissa tapauksissa on tarpeen seurata säännöllisesti seerumin kalsiumpitoisuuksia ja kalsiumin erittymistä virtsaan.

Pediatriset potilaat

Fultium -kapseleita ei saa antaa alle 12-vuotiaille lapsille tukehtumisvaaran vuoksi.

Yhteisvaikutukset

Samanaikainen fenytoiinin tai barbituraattien käyttö voi heikentää D-vitamiinin vaikutusta, koska aineenvaihdunta lisääntyy. Samanaikainen glukokortikoidien käyttö voi heikentää D-vitamiinin vaikutusta.

Kalsiumin ja D-vitamiinin samanaikainen antaminen suun kautta saattaa tehostaa digitaliksen ja muiden sydänglykosidien vaikutuksia. Potilaan on oltava tarkassa lääkärin valvonnassa, ja EKG-seuranta ja kalsiumpitoisuuksien seuranta saattaa olla tarpeen.

Samanaikainen hoito anioninvaihtajahartseilla, kuten kolestyramiinilla, tai laksatiiveilla, kuten parafiiniöljyllä, saattaa vähentää D-vitamiinin imeytymistä maha-suolikanavasta.

Solunsalpaaja aktinomysiini ja imidatsolisienilääkkeet häiritsevät D-vitamiinin toimintaa estämällä 25-hydroksi-D-vitamiini-1-hydroksylaasin (munuaisentsyymi) välittämää 25-hydroksi-D-vitamiinin konversiota 1,25-dihydroksi-D-vitamiiniksi.

Ketokonatsoli saattaa estää sekä synteettisiä että katabolisia D-vitamiinin entsyymejä. Kun terveille miehille annettiin viikon ajan 300 – 1 200 mg ketokonatsolia vuorokaudessa, seerumin endogeenisten D-vitamiinipitoisuuksien havaittiin pienentyneen. Ketokonatsolin yhteisvaikutuksia in vivo D-vitamiinin kanssa ei kuitenkaan ole tutkittu.

Raskaus ja imetys

Raskaus

D-vitamiinin puutos on haitallista äidille ja lapselle. D3-vitamiinin suositusannosten haitallisuudesta alkiolle tai sikiölle ei ole viitteitä. Eläinkokeissa suurilla D-vitamiiniannoksilla on osoitettu olevan teratogeenisiä vaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). D-vitamiinin yliannostusta täytyy välttää raskauden aikana, koska pitkittynyt hyperkalsemia voi aiheuttaa lapselle fyysistä ja psyykkistä jälkeenjääneisyyttä, supravalvulaarista aorttastenoosia ja retinopatiaa.

Fultium -valmistetta ei suositella raskauden aikana potilaille, joilla ei ole D-vitamiinin puutosta. D-vitamiinin puutokseen suositeltu annos riippuu kansallisista suosituksista, mutta suurin annos ei saa ylittää 4 000 IU päivässä.

Imetys

D3-vitamiini ja sen metaboliitit erittyvät rintamaitoon. Rintaruokituilla imeväisillä ei ole havaittu haittavaikutuksia. Fultium -valmistetta voidaan käyttää suositelluilla annoksilla imetyksen aikana D-vitamiinin puutokseen. D3-vitamiinilisän antamista lapselle on kuitenkin harkittava.

Hedelmällisyys

D-vitamiinin normaalien endogeenisten pitoisuuksien ei odoteta aiheuttavan hedelmällisyyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tietoja. Vaikutus on kuitenkin epätodennäköinen.

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset on lueteltu elinjärjestelmän ja esiintymistiheyden mukaan seuraavasti: melko harvinainen (> 1/1 000, < 1/100) tai harvinainen (> 1/10 000, < 1/1 000).

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Melko harvinainen: Hyperkalsemia ja hyperkalsiuria.

Iho ja ihonalainen kudos

Harvinainen: Kutina, ihottuma ja urtikaria.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Äkillisen tai pitkäaikaisen yliannostuksen vakavin seuraus on D-vitamiinin toksisuudesta johtuva hyperkalsemia. Oireita voivat olla pahoinvointi, oksentelu, polyuria, anoreksia, heikkous, apatia, jano ja ummetus. Pitkäaikainen yliannostus voi johtaa hyperkalsemian seurauksena verisuonten ja elinten kalsifikaatioon.

Hoitona on kaikkien D-vitamiinivalmisteiden käytön lopettaminen ja rehydraatio.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: D-vitamiini ja sen kaltaiset yhdisteet, ATC-koodi: A11CC05

Biologisesti aktiivisessa muodossaan D3-vitamiini stimuloi kalsiumin imeytymistä suolesta, kalsiumin liittymistä osteoidiin ja kalsiumin vapautumista luukudoksesta.

Ohutsuolessa se edistää nopeaa ja viivästynyttä kalsiumin ottoa. Myös fosfaatin passiivinen ja aktiivinen kuljetus tehostuvat.

Munuaisissa se estää kalsiumin ja fosfaatin eritystä edistämällä tubulaarista resorptiota. D3-vitamiinin biologisesti aktiivinen muoto estää suoraan lisäkilpirauhasen parathormonin tuotantoa. Parathormonin eritystä estää myös lisääntynyt kalsiumin otto ohutsuolessa biologisesti aktiivisen D3-vitamiinin vaikutuksesta.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

D-vitamiini imeytyy hyvin maha-suolikanavasta sappinesteen läsnä ollessa, joten D3-vitamiinin ottaminen aterian yhteydessä saattaa helpottaa sen imeytymistä.

Jakautuminen ja biotransformaatio

Kolekalsiferoli ja sen metaboliitit kiertävät veressä sitoutuneena tiettyyn globuliiniin. Kolekalsiferoli hydroksyloituu maksassa 25-hydroksikolekalsiferoliksi. Sen jälkeen se hydroksyloituu edelleen munuaisissa aktiiviseksi metaboliitiksi, 1,25-dihydroksikolekalsiferoliksi (kalsitrioliksi), joka vastaa kalsiumin imeytymisen lisääntymisestä. Metaboloitumaton D-vitamiini varastoituu rasva- ja lihaskudoksiin.

Suun kautta annetun kolekalsiferolin kerta-annoksen jälkeen ensisijaisen varastoitumismuodon huippupitoisuudet seerumissa saavutetaan suunnilleen 7 vuorokaudessa. 25-hydroksikolekalsiferoli eliminoituu sen jälkeen hitaasti, näennäinen puoliutumisaika seerumissa on noin 50 vuorokautta.

Eliminaatio

D3-vitamiini ja sen metaboliitit erittyvät pääasiassa sappinesteeseen ja ulosteeseen, vain pieni osuus erittyy virtsaan.

Erityisryhmät

Kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla on havaittu puutteellista D-vitamiinin metaboliaa ja eritystä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kolekalsiferolin on osoitettu olevan teratogeeninen eläimillä suurilla annoksilla (4–15-kertaisilla annoksilla ihmisillä käytettyihin annoksiin nähden). Tiineysaikana suuria D-vitamiiniannoksia saaneiden kanien jälkeläisillä todettiin leesioita, jotka anatomisesti muistuttivat supravalvulaarista aorttastenoosia. Jälkeläisillä, joilla ei havaittu tällaisia muutoksia, todettiin verisuonitoksisuutta, joka oli samankaltaista kuin oli todettu täysikasvuisilla kaneilla D-vitamiinin aiheuttaman akuutin toksisuuden jälkeen.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kapselin ydin:

Maissiöljy, puhdistettu

Butyylihydroksitolueeni (BHT) (E321)

Kapselin kuori:

Glyseroli (E422)

Puhdistettu vesi

Brilliantin sininen FCF (E133)

Liivate (E441)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Säilytä läpipainopakkaus alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

FULTIUM kapseli, pehmeä
800 IU 90 fol (10,98 €)

PF-selosteen tieto

Läpinäkyvä, valkoinen PVC/PVdC/alumiinifolio -läpipainopakkaus, joka sisältää 7, 10 tai 15 kapselia.

Pakkauskoot: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60 ja 90 kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Sininen, läpikuultava pehmeä liivatekapseli. Kapselin mitat ovat 10,6 mm x 6,2 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

FULTIUM kapseli, pehmeä
800 IU 90 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

A11CC05

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

23.10.2018

Yhteystiedot

STADA NORDIC ApS, Suomen sivuliike
PL 1310, Puolikkotie 8, 02230 Espoo (käyntiosoite)
00101 Helsinki


0207 416 888