Vertaa PF-selostetta

DITRIM DUPLO tabletti 160/500 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää 160 mg:aa trimetopriimia ja 500 mg:aa sulfadiatsiinia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

  • Trimetopriimin ja sulfadiatsiinin yhteisvaikutukselle herkkien mikro-organismien aiheuttamat sairaudet, kuten otiitti, sinuiitti, virtsatieinfektiot ja Pneumocystis carinii -sienen aiheuttamat infektiot.
  • Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antibioottiresistenssi ja antimikrobisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista käyttöä koskevat viralliset ja paikalliset ohjeet (ks. myös kohta Farmakodynamiikka).

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuisille yksi tabletti 2 kertaa vuorokaudessa.

Pediatriset potilaat

Valmiste ei ole tarkoitettu lapsille.

Munuaisten vajaatoiminta

Munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä tulee seurata lääkeaineiden pitoisuutta ja pienentää annosta seuraavasti:

Glomerulusten suodatusnopeus

Annos

80–50 ml/min

normaali

50–30 ml/min

puolet normaalista

30–10 ml/min

neljännes normaalista

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys trimetopriimille, sulfadiatsiinille, muille sulfonamidiantibiooteille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
  • Vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta (glomerulusten suodatusnopeus alle 10 ml/min).
  • Veridyskrasiat, erityisesti megaloblastinen hematopoieesi.
  • Akuutti porfyria, glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutos.
  • Lääkettä ei pidä käyttää ensimmäisten elinviikkojen aikana eikä keskosilla (ks. myös kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Raskaus ja imetys).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Veren kaliumpitoisuutta on seurattava säännöllisesti potilailla, joilla on suurentunut riski hyperkalemiaan sairauden tai muun lääkityksen vuoksi. Tunnetusti hyperkalemiaa aiheuttavien lääkevalmisteiden esim. spironolaktonin käyttö samanaikaisesti trimetopriimin kanssa saattaa johtaa vaikeaan hyperkalemiaan (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Verenkuvaa on syytä seurata, jos lääkettä käytetään pitkään ja suurilla annoksilla etenkin, jos potilas on iäkäs.

Sulfadiatsiini ja sen metaboliitit saattavat saostua virtsateihin, minkä vuoksi Ditrim duplo ‑hoidon aikana on juotava riittävästi nestettä. Munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä on seurattava lääkeainepitoisuuksia ja tarvittaessa pienennettävä annosta.

Jos potilas on saanut aiemmin allergisen reaktion jostakin sulfonamidi-ryhmän antibiootista, käyttö on vasta-aiheista. Varovaisuutta on noudatettava myös, jos potilas on saanut allergisen reaktion jostakin muusta sulfonamidiryhmän lääkkeestä kuin antibiootista, koska ristiallergia on mahdollinen.

Jos Ditrim duplo ‑hoidon aikana ilmaantuu allergiaoireita (esim. nokkosrokko, kuumeilua tai limakalvoturvotusta), on Ditrim duplo ‑tablettien käyttö lopetettava viipymättä, ja tarvittaessa annettava oireenmukaisesti esim. adrenaliinia, antihistamiineja tai kortikosteroideja. Erityistä varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa potilaita joilla on HIV-infektio, sillä heillä on merkittävästi suurentunut riski sulfonamidi-ryhmän antibioottien aiheuttamiin yliherkkyysreaktioihin.

Ditrim duplo ‑hoidon yhteydessä on raportoitu hengenvaarallisia ihoreaktioita, kuten Stevens-Johnsonin syndrooma (SJS) ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN). Potilaille on kerrottava ihoreaktioiden oireista ja heitä on seurattava huolellisesti ihoreaktioiden varalta. Suurin SJS ja TEN riski on ensimmäisten hoitoviikkojen aikana. Jos SJS- tai TEN-oireita (esim. paheneva ihottuma, johon usein liittyy rakkuloita tai limakalvovaurioita) ilmenee, Ditrim duplo‑hoito on lopetettava. Paras lopputulos SJS- ja TEN-oireiden hallinnassa saavutetaan varhaisella diagnoosilla ja epäillyn lääkehoidon välittömällä lopettamisella. Lääkkeen käytön nopea lopettaminen johtaa parempaan ennusteeseen. Jos potilaalle on kehittynyt SJS tai TEN Ditrim duplo‑hoidon yhteydessä, Ditrim duplo ‑tablettien käyttöä ei saa koskaan aloittaa uudelleen kyseiselle potilaalle.

Sulfatrimetopriimi voi pahentaa systeemisen lupus erythematosuksen (SLE) oireita.

Lääke voi aiheuttaa valoyliherkkyysreaktioita (ks. kohta Haittavaikutukset), joten auringonottoa on syytä välttää hoidon aikana.

Ripulia tai Clostridium difficilen aiheuttamaa pseudomembranoottista koliittia voi ilmetä. Potilaan vointia on seurattava, jos ripulia ilmenee.

Kohonneita seerumin kreatiniini- ja veren ureatyppipitoisuuksia on raportoitu trimetopriimihoidon yhteydessä, mutta on epäselvää liittyykö tämä todelliseen munuaisten vajaatoimintaan vai kreatiniinin tubulaarisen erittymisen estymiseen.

Pediatriset potilaat

Valmiste ei ole tarkoitettu lapsille. Trimetopriimia ei ylipäätänsä suositeta alle kolmen kuukauden ikäisille lapsille; mikäli sen käyttöä kuitenkin pidetään välttämättömänä, on foolihappolisästä huolehdittava (ks. myös kohdat Vasta-aiheet ja Raskaus ja imetys).

Yhteisvaikutukset

Foolihapon puutteesta johtuvien haittojen, mm. megaloblastisen anemian, vaara voi lisääntyä samanaikaisen pyrimetamiini-, metotreksaatti-, fenytoiini- tai barbituraattihoidon aikana.

Samanaikainen luuytimen toimintaa lamaavien lääkkeiden käyttö lisää riskiä luuytimen aplasiaan.

Fenytoiinin metabolia hidastuu trimetopriimin vaikutuksesta. Munuaissiirtopotilailla siklosporiinin ja trimetopriimin samanaikainen käyttö saattaa johtaa munuaisten toiminnan heikentymiseen. Trimetopriimin on osoitettu vähentävän digoksiinin ja tsidovudiinin munuaisten kautta tapahtuvaa eritystä ja siten lisäävän niiden pitoisuutta plasmassa. Rifampisiini alentaa trimetopriimin pitoisuutta plasmassa.

Trimetopriimi voi lisätä kliinisesti merkityksellisen hyperkalemian riskiä, jos potilaalla on käytössä muita hyperkalemiaa aiheuttavia lääkkeitä (esim. kaliumia säästävät diureetit kuten spironolaktoni ja ACE:n estäjät). Trimetopriimi voi myös lisätä diureettien aiheuttamaa hyponatremian vaaraa.

Trimetopriimin ja dapsonin samanaikainen käyttö voi suurentaa molempien lääkeaineiden pitoisuuksia veressä.

Varfariinin vaikutus voi voimistua trimetopriimihoidon aikana.

Trimetopriimi saattaa häiritä seerumin kreatiniinimääritystä käytettäessä alkalista pikraattireaktiota.

Sulfadiatsiini estää maksan mikrosomaalisten entsyymien kautta varfariinin, fenytoiinin ja sulfonyyliureoiden metaboliaa. Seurauksena saattaa olla vastaavasti pidentynyt hyytymisaika, nystagmus ja ataksia sekä hypoglykemia. Askorbiinihappoa ja metenamiinia tulisi välttää yhdessä sulfadiatsiinin kanssa, koska ne happamoittavat virtsaa ja lisäävät virtsatiekiviriskiä. Sulfadiatsiini syrjäyttää metotreksaatin albumiinin sitoutumiskohdista ja lisää siten metotreksaattimyrkytyksen vaaraa.

Raskaus ja imetys

Ditrim duplo -tabletteja ei pidä käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Raskaus

Sulfadiatsiinin ja trimetopriimin käyttö alkuraskauden aikana lisää sikiön kehityshäiriöiden, kuten esim. hermostoputken sulkeutumishäiriöiden, riskiä. Lisäksi sulfadiatsiinin käyttö loppuraskauden aikana voi aiheuttaa vastasyntyneelle vaikeaa keltaisuutta ja keskushermostohaittoja (kernikterus).

Imetys

Trimetopriimin pitoisuus ihmisen rintamaidossa on hieman korkeampi kuin seerumissa. Herkistynyt imeväinen voi saada rintamaidon trimetopriimista yliherkkyysreaktion. Sulfadiatsiinin erittymisestä ihmisen rintamaitoon ei ole tietoa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ditrim duplo -tableteilla ei ole haitallista vaikutusta suorituskykyyn liikenteessä tai muissa tarkkuutta vaativissa tehtävissä.

Haittavaikutukset

Ditrim duplo -tablettien käyttöön saattaa liittyä lievää pahoinvointia, oksentelua ja ripulia sekä ihottumaa ja kuumeilua. Trimetopriimin käyttöön liittyvä megaloblastinen anemia on yleensä lievä ja esiintyy lähinnä potilailla, jotka ennestään kärsivät foolihapon puutteesta. Sulfadiatsiiniin liittyvänä on kuvattu vakavia maksavaurioita sekä hemolyyttistä anemiaa potilailla, joilla on glukoosi-6fosfaattidehydrogenaasin puutos. Anafylaksi on myös mahdollinen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Sulfadiatsiiniin liittyen on myös raportoitu vakavia ihoreaktioita, kuten Stevens-Johnsonin syndroomaa (SJS) ja toksista epidermaalista nekrolyysiä (TEN) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti: yleiset (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinaiset (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinaiset (< 1/10 000) , tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin).

 

Yleiset

Melko harvinaiset

Harvinaiset

Hyvin harvinaiset

Tuntematon

Veri ja imukudos

 

Eosinofilia, leukopenia

Megaloblastinen anemia, hemolyyttinen anemia, aplastinen anemia, agranulosytoosi, pansytopenia, trombosytopenia

 

Hypoprothrombinemia, purppura

Immuunijärjestelmä

  

Anafylaktiset reaktiot, angioneuroottinen edeema, seerumitauti, allergiset ja yliherkkyysreaktiot 1)

 

Allerginen myokardiitti

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

  

Hyperkalemia2), hyponatremia

  

Psyykkiset häiriöt

    

Masennus, hallusinaatiot

Hermosto

  

Aseptinen meningiitti

 

Ataksia, enkefalopatia, päänsärky, unettomuus, perifeerinen neuriitti, kouristukset, kiertohuimaus

Silmät

  

Konjunktiviitti, uveiitti

  

Kuulo ja tasapainoelin

    

Tinnitus

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

  

Keuhkoinfiltraatti

  

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi, oksentelu, ripuli, glossiitti

 

Pseudomembranoottinen

koliitti, stomatiitti

 

Ruokahaluttomuus

Maksa ja sappi

  

Ikteerinen kolestaasi, nekroottinen maksavaurio

 

Hepatiitti

Iho ja ihonalainen kudos

Eksanteema, kutina

Urtikaria

Erythema multiforme, Stevens-Johnsonin syndrooma, eksfoliatiivinen dermatiitti, valoyliherkkyys

Toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

 

Luusto, lihakset ja sidekudos

  

Myalgia

 

Nivelkipu

Munuaiset ja virtsatiet

  

Akuutti interstitiaalinefriitti, kristalluria

 

Munuaiskivet

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

    

Lääkekuume, vilunväristykset

1) Esim. nokkosrokko, kuumeilu tai limakalvoturvotus (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).
2) Trimetopriimin aiheuttamaa hyperkalemiaa on raportoitu potilailla, joilla hyperkalemian riski on suurentunut sairauden tai muun lääkityksen vuoksi.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Oireet

80 trimetopriimitabletin yliannostuksen on kuvattu aiheuttaneen oksentelua, päänsärkyä, kasvojen turvotusta ja heikotusta. Sulfonamidien ja trimetopriimin yhdistelmävalmisteiden yliannostuksen oireina voi esiintyä lisäksi pahoinvointia, ripulia, huimausta, ihoreaktioita, kristalluriaa, hematuriaa, oliguriaa, anuriaa, methemoglobinemiaa, syanoosia, maksavaikutuksia ja keskushermosto-oireita.

Hoito

Aktiivihiili, vatsahuuhtelu, tehostettu diureesi, virtsan alkalisointi ja anurian yhteydessä hemodialyysi. Verenkuvaa, elektrolyytteja ja maksan toimintaa tulee seurata. Virtsamäärää mittaamalla voidaan todeta mahdollinen oliguria tai anuria. Kalsiumfolinaattia annetaan verenmuodostuksen häiriöiden ehkäisemiseksi. Methemoglobinemiatiloissa annetaan metyylitioniinia.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Sulfonamidien ja trimetopriimin yhdistelmävalmisteet, myös johdokset, ATC-koodi: J01EE02.

Ditrim duplo on bakteriostaattinen, suun kautta annettava trimetopriimin ja sulfadiatsiinin yhdistelmävalmiste. Ditrim duplo -tablettien antibakteerinen teho perustuu sen komponenttien synergistiseen (in vitro) kykyyn häiritä bakteerien tetrahydrofoolihapposynteesiä peräkkäisissä vaiheissa. Kuten muutkin sulfonamidit, sulfadiatsiini kilpailee para-aminobentsoehapon kanssa estäen dihydrofoolihapon synteesin. Trimetopriimi on foolihappoantagonisti, joka estää dihydrofoolihapon muuttumisen tetrahydrofoolihapoksi.

Trimetopriimi-sulfadiatsiinin antibakteerinen kirjo kattaa laajasti sekä grampositiivisia että gramnegatiivisia mikrobeja. Pseudomonakset, neisseriat, klostridit, enterokokit, kampylobakteerit ja Helicobacter pylori ovat resistenttejä. Resistenssin esiintyvyys voi vaihdella maantieteellisesti ja ajan myötä joidenkin lajien kohdalla. Siksi paikallinen resistenssitilanne olisi oltava selvillä, varsinkin silloin, kun hoidettava infektio on vakava.

Resistenssin keskimääräinen esiintyvyys Suomessa sulfatrimetopriimille bakteerilajeittain vuonna 2008:

Mikrobi

Resistenssin esiintyvyys-(%)

Eschericia coli (virtsalöydökset)

15,7 (alle 75-vuotiaat)

16,6 (75-vuotiaat ja sitä vanhemmat)

Eschericia coli (verilöydökset)

20,6

Streptococcus pneumoniae (verilöydökset)

19,9

Haemophilus influenzae

17,9

Moraxella catarrhalis

3,0

Staphylococcus aureus (verilöydökset)

0,5

Herkkyysrajat

Eräiden trimetopriimin-sulfadiatsiini yhdistelmän kannalta tärkeiden patogeenien MIC-arvot (CLSI:n [ent. NCCLS] mukaan) on luokiteltu herkäksi (S) tai resistentiksi (R) seuraavasti (trimetopriimikomponentin konsentraatio):

Mikrobi

Herkkä

Resistentti

Enterobacteriaceae

≤ 2 mg/l

≥ 4 mg/l

Staphylococcus aureus

≤ 2 mg/l

≥ 4 mg/l

Acinetobacter-lajit

≤ 2 mg/l

≥ 4 mg/l

Haemophilus

≤ 0,5 mg/l

≥ 4 mg/l

Streptococcus pneumoniae

≤ 0,5 mg/l

≥ 4 mg/l

Farmakokinetiikka

Sekä trimetopriimi että sulfadiatsiini imeytyvät suolistosta lähes täysin. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan trimetopriimilla 1–4 tunnin kuluessa ja sulfadiatsiinilla 3–4 tunnin oraalisen kertaannoksen jälkeen. Sekä trimetopriimin että sulfadiatsiinin puoliintumisaika seerumissa on noin 10 tuntia. 42–46 % trimetopriimista ja 20–55 % sulfadiatsiinista sitoutuu seerumin proteiineihin.

Molemmat lääkeaineet tunkeutuvat kudoksiin hyvin, trimetopriimin pitoisuus mm. virtsassa ja hengitysteiden limakalvossa jopa ylittää samanaikaisen pitoisuuden seerumissa. Osa sulfadiatsiinista asetyloituu maksassa jo ennen kudoksiin tunkeutumista, ja sen pitoisuus selkäydinnesteessä on 70 % samanaikaisesta pitoisuudesta seerumissa, trimetopriimin vastaavasti 20–60 %. Sulfadiatsiinin pitoisuus on syljessä 25 % ja eturauhaseritteessä 10 % samanaikaisesta pitoisuudesta seerumissa.

20 % trimetopriimista metaboloituu maksassa, ja pieni osa erittyy sappeen. Suurin osa trimetopriimista erittyy sellaisenaan virtsaan. Sulfadiatsiinin pääasiallinen metabolia tapahtuu maksassa asetyloitumalla, minkä nopeus on geneettisesti määräytyvää. Sekä sulfadiatsiini että sen metaboliatuotteet erittyvät munuaisten kautta. Munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä on syytä välttää Ditrim duplo -tablettien käyttöä, ellei ole mahdollista seurata lääkeaineiden pitoisuuksia plasmassa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Trimetopriimin on osoitettu olevan teratogeeninen rotilla mutta ei kaniineilla. Trimetopriimin on myös osoitettu häiritsevän apinoiden hematopoieesia, todennäköisesti foolihapon puutteen vuoksi.

Sulfa-trimetopriimin ei ole todettu olevan mutageeninen. Sulfa-trimetopriimin karsinogeenisuudesta ei ole tietoa.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Maissitärkkelys

Povidoni

Piidioksidi, kolloidinen, vedetön

Magnesiumstearaatti

Natriumlauryylisulfaatti

Talkki

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

DITRIM DUPLO tabletti
160/500 mg 15 kpl (8,58 €), 20 kpl (10,54 €), 100 kpl (33,54 €)

PF-selosteen tieto

HDPE-tölkki ja -kierrekorkki. 10, 15, 20, 30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai kellanvalkoinen kapselitabletti, pituus 19 mm, leveys 9 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

DITRIM DUPLO tabletti
160/500 mg 100 kpl

  • Peruskorvaus (40 %).

DITRIM DUPLO tabletti
160/500 mg 15 kpl, 20 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

J01EE02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

01.03.2017

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com