Vertaa PF-selostetta

GESTINYL tabletti, päällystetty 20/75 mikrog, 30/75 mikrog

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Vaikuttavat aineet:

Gestinyl 20 mikrog/75 mikrog: yksi tabletti sisältää 20 mikrogrammaa etinyyliestradiolia ja 75 mikrogrammaa gestodeenia

Gestinyl 30 mikrog/75 mikrog: yksi tabletti sisältää 30 mikrogrammaa etinyyliestradiolia ja 75 mikrogrammaa gestodeenia

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Gestinyl 20 mikrog/75 mikrog sisältää 38 mg laktoosimonohydraattia ja 20 mg sakkaroosia

Gestinyl 30 mikrog/75 mikrog sisältää 38 mg laktoosimonohydraattia ja 20 mg sakkaroosia

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, päällystetty.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Raskauden ehkäisy.

Gestinyl-valmisteen määräämistä koskevassa päätöksessä on otettava huomioon valmisteen käyttäjän nykyiset riskitekijät, erityisesti laskimotromboembolian (VTE) riskitekijät, ja millainen Gestinyl-valmisteen käytön VTE:n riski on verrattuna muiden hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden riskeihin (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Annostus ja antotapa

Miten Gestinyl -tabletteja otetaan

Tabletit otetaan pakkaukseen merkityssä järjestyksessä joka päivä suunnilleen samaan aikaan. Tabletteja otetaan yksi päivässä 21 peräkkäisen päivän ajan. Ennen uuden pakkauksen aloittamista pidetään 7 päivän tablettitauko, jonka aikana tulee tyhjennysvuoto. Vuoto alkaa yleensä 2–3 päivän kuluttua viimeisen tabletin ottamisesta eikä välttämättä pääty ennen seuraavan pakkauksen aloittamista.

Miten Gestinyl -tablettien käyttö aloitetaan

Ei edeltävää hormonaalista ehkäisyä kuluneen kuukauden aikana

Tablettien käyttö aloitetaan luonnollisen kuukautiskierron ensimmäisenä päivänä (eli ensimmäisenä vuotopäivänä). Tablettien käyttö voidaan aloittaa myös kierron päivinä 2–5, mutta tällöin suositellaan lisäksi jonkin estemenetelmän käyttöä ensimmäisen kierron ensimmäisten 7 tablettipäivän ajan.

Vaihto toisesta yhdistelmäehkäisytabletista, ehkäisyrenkaasta tai ehkäisylaastarista

Gestinyl -tablettien käyttö aloitetaan mieluiten aiemman ehkäisytablettipakkauksen viimeisen vaikuttavan tabletin ottoa seuraavana päivänä, mutta viimeistään aiemman ehkäisytablettivalmisteen tavanomaisen tablettitauon tai lumetablettijakson päättymisen jälkeisenä päivänä. Käytettäessä ehkäisyrengasta tai ehkäisylaastaria Gestinyl-tablettien käyttö aloitetaan mieluiten päivää ennen suunniteltua renkaan tai laastarin poistoa, tai viimeistään silloin, kun seuraava rengas tai laastari olisi otettu käyttöön.

Vaihto pelkkää progestiinia sisältävistä valmisteista (pelkkää progestiinia sisältävät ehkäisytabletit, injektiot, implantaatit tai progestiinia vapauttava kierukka)

Pelkkää progestiinia sisältävistä tableteista voidaan milloin tahansa siirtyä Gestinyl -tabletteihin, joilla jatketaan heti seuraavana päivänä. Kun implantaatista tai kierukasta siirrytään Gestinyl -tabletteihin, tablettien käyttö aloitetaan implantaatin poistopäivänä. Kun injektioista siirrytään Gestinyl -tabletteihin, tablettien käyttö aloitetaan päivänä, jona seuraava injektio on tarkoitus antaa. Näissä kaikissa tilanteissa naisen tulisi käyttää lisäksi jotain estemenetelmää 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan.

Ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana tapahtuneen raskauden keskeytymisen jälkeen

Tablettien käyttö voidaan aloittaa heti. Muita ehkäisymenetelmiä ei tällöin tarvita.

Synnytyksen tai toisen raskauskolmanneksen aikana tapahtuneen raskauden keskeytymisen jälkeen

Imettävät äidit - ks. kohta Raskaus ja imetys.

Tablettien käyttö tulee aloittaa 21–28 päivää synnytyksen jälkeen (jos nainen ei imetä) tai toisen raskauskolmanneksen aikana tapahtuneen raskauden keskeytymisen jälkeen. Jos tablettien käyttö aloitetaan myöhemmin, tulee ensimmäisten 7 tablettipäivän aikana käyttää lisäksi jotain estemenetelmää. Jos nainen on jo ollut yhdynnässä, raskauden mahdollisuus on suljettava pois ennen tablettien käytön aloittamista tai naisen on odotettava seuraavien kuukautisten alkamista.

Tablettien unohtuminen

Jos unohtuneen tabletin ottaminen myöhästyy alle 12 tuntia, valmisteen ehkäisyteho ei heikenny. Unohtunut tabletti on otettava heti, kun asia muistuu mieleen. Tämän jälkeen tablettien ottamista jatketaan tavanomaiseen tapaan.

Jos unohtuneen tabletin ottaminen myöhästyy yli 12 tuntia, valmisteen ehkäisyteho voi heikentyä. Seuraavat säännöt pätevät tapauksissa, joissa tablettien ottaminen on unohtunut.

 1. Tablettien ottamista ei tule koskaan keskeyttää yli 7 päivän ajaksi.
 2. Hypotalamus-aivolisäke-munasarja-akselin riittävä suppressio edellyttää tablettien ottamista yhtäjaksoisesti 7 päivän ajan.

Yllä kuvatun perusteella voidaan siis antaa seuraavat käytännön ohjeet:

1. viikko

Viimeinen unohtunut tabletti on otettava heti, kun asia muistuu mieleen, vaikka tällöin olisikin otettava 2 tablettia samalla kertaa. Seuraavat tabletit otetaan tavanomaiseen aikaan. Lisäksi seuraavien 7 päivän ajan tulee käyttää jotain estemenetelmää, kuten kondomia. Raskauden mahdollisuus on otettava huomioon, jos nainen on ollut yhdynnässä tabletin unohtamista edeltävien 7 päivän aikana. Raskauden mahdollisuus on sitä suurempi, mitä useampia tabletteja on unohtunut ja mitä lähempänä kuukausittaista tablettitaukoa ne unohtuivat.

2. viikko

Viimeinen unohtunut tabletti on otettava heti, kun asia muistuu mieleen, vaikka tällöin olisikin otettava 2 tablettia samalla kertaa. Seuraavat tabletit otetaan tavanomaiseen aikaan. Jos tabletteja on otettu ohjeen mukaan unohtamista edeltävien 7 päivän ajan, ei lisäehkäisyä tarvita. Jos näin ei kuitenkaan ole tai jos nainen on unohtanut useampia tabletteja, hänen on käytettävä seuraavien 7 päivän ajan jotain estemenetelmää, kuten kondomia.

3. viikko

Valmisteen ehkäisyteho on uhattuna, koska tablettitauko on jo lähellä. Ehkäisytehon heikkeneminen voidaan kuitenkin estää tablettien ottamisaikataulua muuttamalla. Lisäehkäisyä ei tarvita, jos nainen noudattaa jompaakumpaa seuraavista vaihtoehdoista ja jos tabletteja on otettu ohjeen mukaan unohtamista edeltävien 7 päivän ajan. Jos näin ei kuitenkaan ole, on naista kehotettava noudattamaan ensimmäistä vaihtoehtoa ja käyttämään seuraavien 7 päivän ajan jotain estemenetelmää, kuten kondomia.

 1. Viimeinen unohtunut tabletti on otettava heti, kun asia muistuu mieleen, vaikka tällöin olisikin otettava 2 tablettia samalla kertaa. Seuraavat tabletit otetaan tavanomaiseen aikaan. Seuraava pakkaus aloitetaan välittömästi edellisen loputtua, eikä pakkausten välissä siis pidetä taukoa. Tyhjennysvuoto tulee todennäköisesti vasta toisen pakkauksen loputtua, mutta tablettien ottamisen aikana voi esiintyä tiputtelu- tai läpäisyvuotoa.
 2. Nainen voi myös lopettaa tablettien ottamisen käytössä olevasta pakkauksesta. Tällöin pidetään enintään 7 päivän tablettitauko (unohtamispäivät mukaan lukien), jonka jälkeen jatketaan tablettien ottamista uudesta pakkauksesta.

Raskauden mahdollisuus on otettava huomioon, jos nainen unohtaa ottaa tabletteja, eikä ensimmäisen normaalin tablettitauon aikana tule tyhjennysvuotoa.

Ohjeet oksentelun/ripulin varalle

Jos nainen oksentaa 3–4 tunnin kuluessa tabletin ottamisesta, imeytyminen saattaa olla epätäydellistä. Tällöin noudatetaan tablettien unohtumista koskevia ohjeita (ks. yllä). Vain äärimmäisen vaikea ripuli vaikuttaa yhdistelmäehkäisytablettien imeytymiseen, joten lisäehkäisyä ei yleensä tarvita. Jos vaikea ripuli jatkuu yli 2 päivän ajan, noudatetaan tablettien unohtamista koskevia ohjeita. Jos nainen ei halua muuttaa tavanomaista tablettien ottamisaikatauluaan, hänen on otettava tarvittavat ylimääräiset tabletit toisesta läpipainopakkauksesta.

Kuukautisten siirtäminen

Kuukautisia voidaan siirtää myöhemmäksi aloittamalla uusi Gestinyl -pakkaus heti edellisen jälkeen ilman tablettitaukoa. Kuukautisia voidaan siirtää niin pitkälle kuin halutaan, mutta kuitenkin enintään toisen pakkauksen loppumiseen saakka. Tänä aikana voi esiintyä läpäisy- tai tiputteluvuotoa. Gestinyl -tablettien säännöllinen käyttö aloitetaan uudelleen tavanomaisen 7 päivän tablettitauon jälkeen.

Jos nainen haluaa muuttaa kuukautisten alkamispäivää nykyisestä joksikin toiseksi viikonpäiväksi, häntä voidaan kehottaa lyhentämään seuraavaa tablettitaukoa niin monella päivällä kuin hän haluaa. Mitä lyhyemmäksi tablettitauko jää, sitä todennäköisemmin tyhjennysvuoto jää tulematta, ja seuraavan pakkauksen käytön aikana voi esiintyä läpäisy- tai tiputteluvuotoa (kuten kuukautisia siirrettäessä).

Erityispotilasryhmät

Pediatriset potilaat

Gestinyl on tarkoitettu käytettäväksi vasta kuukautisten alkamisen jälkeen.

Iäkkäät

Gestinyl on vasta-aiheinen vaihdevuosien jälkeen.

Potilaat, joilla on maksan vajaatoiminta

Gestinyl on vasta-aiheinen naisilla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohta Vasta-aiheet).

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta

Gestinyl-valmistetta ei ole tutkittu erityisesti potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta. Tietoja ei ole saatavilla.

Vasta-aiheet

Hormonaalisia yhdistelmäehkäisytabletteja ei pidä käyttää seuraavien tilojen yhteydessä. Jos jokin näistä tiloista ilmenee ensimmäistä kertaa yhdistelmäehkäisytablettien käytön aikana, on tablettien käyttö lopetettava välittömästi.

 • Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
 • Laskimotromboembolia (VTE) tai sen riski
  • laskimotromboembolia – tällä hetkellä esiintyvä VTE (potilas antikoagulanttilääkityksellä) tai anamneesissa VTE (esim. syvä laskimotromboosi [SLT] tai keuhkoembolia).
  • tiedossa oleva perinnöllinen tai hankittu laskimotromboembolia-alttius, kuten APC- resistenssi, (mukaan lukien Faktori V Leiden), antitrombiini III:n puutos, C-proteiinin puutos, S-proteiinin puutos
  • suuri leikkaus ja siihen liittyvä pitkittynyt immobilisaatio (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
  • useiden riskitekijöiden aiheuttama suuri laskimotromboembolian riski (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
 • Valtimotromboembolia tai sen riski
  • valtimotromboembolia – tällä hetkellä esiintyvä tai aiemmin esiintynyt valtimotromboembolia (esim.sydäninfarkti) tai sitä ennakoiva tila (esim. angina pectoris)
  • aivoverisuonisairaus - tällä hetkellä esiintyvä tai aiemmin esiintynyt aivohalvaus tai sitä ennakoiva tila (esim. ohimenevä aivoverenkiertohäiriö, TIA)
  • tiedossa oleva perinnöllinen tai hankittu valtimotromboembolia-alttius, kuten hyperhomokysteinemia ja fosfolipidivasta-aineet (kardiolipiinivasta-aineet, lupusantikoagulantti
  • anamneesissa migreeni, johon liittyy fokaalisia neurologisia oireita.
  • monista riskitekijöistä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet) tai yhden vakavan riskitekijän esiintymisestä johtuva suurentunut valtimotromboemboliariski. Näitä riskitekijöitä voivat olla:
   • diabetes, jossa esiintyy verisuonioireita
   • vaikea hypertensio
   • vaikea dyslipoproteinemia.
 • Tiedossa oleva tai epäilty pahanlaatuinen kasvain (esim. sukuelimissä tai rinnoissa), johon sukupuolihormonit vaikuttavat
 • Tämänhetkinen tai aiempi vaikea maksan toimintahäiriö, mikäli maksan toimintakokeiden tulokset eivät ole normalisoituneet
 • Tämänhetkinen tai aiempi hyvän- tai pahanlaatuinen maksakasvain
 • Selittämätön verenvuoto emättimestä

Ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää ja dasabuviiria, glekapreviirin ja pibrentasviirin yhdistelmää tai sofosbuviirin, velpatasviirin ja voksilapreviirin yhdistelmää sisältävien lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Gestinyl-valmisteen kanssa on vasta-aiheista (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Gestinyl-valmisteen soveltuvuudesta on keskusteltava naisen kanssa, jos hänellä esiintyy mikä tahansa alla mainituista tiloista tai riskitekijöistä

Jos jokin näistä tiloista tai riskitekijöistä pahenee tai ilmenee ensimmäisen kerran, käyttäjää on kehotettava ottamaan yhteys lääkäriin, joka päättää, pitääkö Gestinyl-valmisteen käyttö keskeyttää.

Laskimotromboembolian (VTE) riski

Minkä tahansa hormonaalisen yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttö lisää laskimotromboembolian (VTE) riskiä verrattuna siihen, että tällaista valmistetta ei käytetä lainkaan. Levonorgestreelia, norgestimaattia tai noretisteronia sisältäviin valmisteisiin liittyy pienin VTE:n riski. Tämä riski voi olla jopa kaksinkertainen muilla valmisteilla, kuten esimerkiksi Gestinyl-valmisteella. Päätöksen muun kuin VTE:n riskiltään pienimmän valmisteen käyttämisestä saa tehdä vain sen jälkeen, kun ehkäisyä harkitsevan naisen kanssa on keskusteltu. Keskustelussa on varmistettava, että hän ymmärtää Gestinyl-valmisteen käyttöön liittyvän VTE:n riskin, miten hänen nykyiset riskitekijänsä vaikuttavat tähän riskiin ja että hänen VTE:n riskinsä on suurimmillaan ensimmäisen vuoden aikana, jona hän käyttää yhdistelmäehkäisyvalmistetta ensimmäistä kertaa elämässään. On myös jonkin verran näyttöä siitä, että riski suurenee, kun yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttö aloitetaan uudelleen vähintään 4 viikon tauon jälkeen.

Noin kahdelle naiselle 10 000:sta, jotka eivät käytä yhdistelmäehkäisyvalmistetta eivätkä ole raskaana, kehittyy VTE yhden vuoden aikana. Yksittäisellä naisella tämä riski voi kuitenkin olla suurempi riippuen hänen omista, taustalla vaikuttavista riskitekijöistä (ks. jäljempänä).

Arviolta noin 9–12 naiselle[footnoteRef:1]10 000:sta, jotka käyttävät gestodeenia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta, kehittyy VTE yhden vuoden aikana. Levonorgestreelia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta käyttävillä naisilla vastaava luku on 6[footnoteRef:2]. [1: Ilmaantuvuus arvioitiin kaikista epidemiologisista tutkimustuloksista vertaamalla eri valmisteiden suhteellisia riskejä levonorgestreelia sisältäviin yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin.] [2: Vaihteluvälin 5–7 keskipiste 10 000 naisvuotta kohden, mikä perustuu levonorgestreelia sisältävien yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön suhteelliseen riskiin verrattuna käyttämättömyyteen, jolloin riski on noin 2,3–3,6.]

Molemmissa tapauksissa VTE-tapausten määrä vuotta kohti on pienempi kuin määrä, joka on odotettavissa raskauden aikana tai synnytyksen jälkeisenä aikana.

VTE saattaa aiheuttaa kuoleman 1–2 %:ssa tapauksista.

Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttäjillä tromboosia on erittäin harvoin raportoitu esiintyneen muissa verisuonissa (esim. maksan, suoliliepeen, munuaisten tai verkkokalvon laskimoissa ja valtimoissa).

Laskimotromboembolian riskitekijät

Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttäjillä esiintyvien laskimotromboembolisten komplikaatioiden riski voi suurentua huomattavasti, jos naisella on muita riskitekijöitä, erityisesti jos riskitekijöitä on useita (ks. taulukko).

Gestinyl-valmiste on vasta-aiheinen naisella, jolla on useita riskitekijöitä, jotka aiheuttavat suuren VTE:n riskin (ks. kohta Vasta-aiheet). Jos naisella on useampia kuin yksi riskitekijä, nämä yhdessä voivat muodostaa yksittäisten tekijöiden summaa suuremman riskin – tässä tapauksessa VTE:n kokonaisriski on otettava huomioon. Jos hyöty-riski-suhteen katsotaan olevan negatiivinen, yhdistelmäehkäisyvalmistetta ei pidä määrätä (ks. kohta Vasta-aiheet).

Taulukko: Laskimotromboembolian (VTE) riskitekijät

Riskitekijä

Kommentti

Ylipaino (painoindeksi yli 30 kg/m2)

Riski suurenee huomattavasti painoindeksin

 

noustessa.

Huomioitava erityisesti silloin, jos muita riskitekijöitä on myös olemassa.

Pitkittynyt immobilisaatio, suuri leikkaus, kaikki jalkojen tai lantion alueen leikkaukset, neurokirurgia tai merkittävä trauma

Huomioitavaa: väliaikainen immobilisaatio, mukaan lukien

> 4 tunnin lentomatka, voi myös olla

VTE:n riskitekijä, erityisesti naisilla, joilla on myös muita riskitekijöitä

Näissä tilanteissa on suositeltavaa lopettaa tabletin käyttö (elektiivisen leikkauksen kohdalla vähintään neljä viikkoa etukäteen), eikä sitä pidä jatkaa ennen kuin käyttäjä on ollut kaksi viikkoa täysin liikuntakykyinen. Jotain muuta raskaudenehkäisymenetelmää on käytettävä ei-toivotun raskauden ehkäisemiseksi.

Antitromboottista hoitoa on harkittava, ellei Gestinyl-valmisteen käyttöä ole lopetettu etukäteen.

Positiivinen sukuanamneesi (tämänhetkinen tai aikaisempi VTE sisaruksella tai vanhemmalla, etenkin suhteellisen nuorella iällä, esim. alle

50-vuotiaana)

Jos perinnöllistä alttiutta epäillään, potilas on syytä ohjata erikoislääkärin tutkimuksiin ennen kuin minkään yhdistelmäehkäisyvalmisteen käytöstä päätetään.

Muut laskimotromboemboliaan liitetyt sairaudet

Syöpä, systeeminen lupus erythematosus, hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä, krooninen tulehduksellinen suolistosairaus (Crohnin tauti tai

haavainen koliitti) ja sirppisoluanemia

Ikääntyminen

Erityisesti yli 35 vuoden ikä

Suonikohjujen ja pinnallisen laskimontukkotulehduksen mahdollisesta yhteydestä laskimotromboosin alkamiseen tai etenemiseen ei ole yksimielisyyttä.

Laskimotromboembolian suurempi riski raskauden ja erityisesti synnytyksen jälkeisten noin 6 viikon aikana on otettava huomioon (ks. lisätiedot kohdasta Raskaus ja imetys "Raskaus ja imetys”).

Laskimotromboembolian oireet (syvä laskimotromboosi ja keuhkoembolia)

Jos oireita ilmaantuu, naisia on neuvottava hakeutumaan välittömästi lääkärin hoitoon ja kertomaan, että he käyttävät yhdistelmäehkäisyvalmistetta.

Syvän laskimotromboosin (SLT) oireita voivat olla:

- toisen jalan ja/tai jalkaterän turvotus tai turvotus jalan laskimon kohdalla

- jalan kipu tai arkuus, joka saattaa tuntua vain seistessä tai kävellessä

- jalan lisääntynyt lämmöntunne, jalan ihon värin muutos tai punoitus.

Keuhkoembolian oireita voivat olla:

- äkillisesti alkanut, selittämätön hengenahdistus tai nopeutunut hengitys

- äkillinen yskä, johon saattaa liittyä veriysköksiä

- pistävä rintakipu

- vaikea pyörrytys tai huimaus

- nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke.

Jotkut näistä oireista (esim. hengenahdistus, yskä) ovat epäspesifisiä, ja ne voidaan tulkita virheellisesti yleisluontoisemmiksi tai vähemmän vaikeiksi tapahtumiksi (esim. hengitystieinfektioksi).

Muita verisuonitukoksen merkkejä voivat olla mm.: äkillinen kipu, turvotus ja sinertävä värimuutos raajassa.

Jos tukos tulee silmään, oireena voi olla esim. kivuton näön hämärtyminen, joka voi edetä näön menetykseen. Joskus näön menetys voi tapahtua lähes välittömästi.

Valtimotromboembolian (ATE) riski

Epidemiologisissa tutkimuksissa on osoitettu, että yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyy suurentunut valtimotromboembolian (sydäninfarkti) tai aivoverisuonitapahtuman (esim. aivojen ohimenevä verenkiertohäiriö (TIA), aivohalvaus) riski. Valtimotromboemboliset tapahtumat voivat johtaa kuolemaan.

Valtimotromboembolian (ATE) riskitekijät

Valtimotromboembolisten komplikaatioiden tai aivoverisuonitapahtuman riski yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttäjillä on korkeampi niillä naisilla, joilla on riskitekijöitä (ks. taulukko). Gestinyl-valmiste on vasta-aiheinen, jos naisella on joko yksi vakava tai useampia ATE:n riskitekijöitä, mikä aiheuttaa suuren valtimotromboemboliariskin (ks. kohta Vasta-aiheet). Jos naisella on useampi kuin yksi riskitekijä, nämä yhdessä voivat muodostaa yksittäisten tekijöiden summaa suuremman riskin – tässä tapauksessa kokonaisriski on otettava huomioon. Jos hyöty-riski-suhteen katsotaan olevan negatiivinen, yhdistelmäehkäisyvalmistetta ei pidä määrätä (ks. kohta Vasta-aiheet)

Taulukko: Valtimotromboembolian (ATE) riskitekijät

Riskitekijä

Kommentti

Ikääntyminen

Erityisesti yli 35 vuoden ikä

Tupakointi

Yhdistelmäehkäisyvalmistetta käyttäviä naisia on neuvottava olemaan tupakoimatta. Yli 35-vuotiaita, tupakoimista jatkavia naisia on vakavasti kehotettava käyttämään jotakin muuta ehkäisymenetelmää.

Korkea verenpaine

 

Ylipaino (painoindeksi yli 30 kg/m2)

Riski kasvaa huomattavasti painoindeksin noustessa. Erityisen tärkeää naisilla, joilla on muitakin

riskitekijöitä.

Positiivinen sukuanamneesi

(tämänhetkinen tai aikaisempi valtimotromboembolia sisaruksella tai vanhemmalla, etenkin suhteellisen nuorella iällä, alle 50-vuotiaana).

Jos perinnöllistä alttiutta epäillään, potilas on syytä ohjata erikoislääkärin tutkimuksiin ennen kuin

minkään yhdistelmäehkäisyvalmisteen käytöstä päätetään.

Migreeni

Migreenin esiintymistiheyden kasvu tai vaikeusasteen lisääntyminen (mikä saattaa olla aivoverisuonitapahtumaa ennakoiva oire) yhdistelmäehkäisyvalmisteen käytön aikana voi olla syy yhdistelmäehkäisyvalmisteen käytön välittömään

keskeyttämiseen.

Muut verisuoniston haittatapahtumiin liitetyt sairaudet

Diabetes, hyperhomokysteinemia, sydämen läppävika ja eteisvärinä, dyslipoproteinemia ja systeeminen

lupus erythematosus (SLE).

Valtimotromboembolian (ATE) oireet

Jos oireita ilmaantuu, naisia on neuvottava hakeutumaan välittömästi lääkärin hoitoon ja kertomaan, että he käyttävät yhdistelmäehkäisyvalmistetta.

Aivoverisuonitapahtuman oireita voivat olla:

- kasvojen, käsivarren tai jalan äkillinen tunnottomuus tai heikkous (varsinkin vain yhdellä puolella vartaloa esiintyvä)

- äkillinen kävelyn vaikeutuminen, huimaus, tasapainon tai koordinaation menetys

- äkillinen sekavuus, puhe- tai ymmärtämisvaikeudet

- äkillinen näön heikentyminen yhdessä tai molemmissa silmissä

- äkillinen, voimakas tai pitkittynyt päänsärky, jonka syytä ei tiedetä

- tajunnan menetys tai pyörtyminen, johon saattaa liittyä kouristuskohtaus.

Ohimenevät oireet viittaavat siihen, että tapahtuma on ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA).

Sydäninfarktin oireita voivat olla:

- kipu, epämiellyttävä tunne, paineen tunne, painon tunne, puristuksen tai täysinäisyyden tunne rinnassa, käsivarressa tai rintalastan takana

- selkään, leukaan, kurkkuun, käsivarteen ja/tai vatsaan säteilevä epämiellyttävä tunne

- täyteläisyyden, ruoansulatushäiriöiden tai tukehtumisen tunne

- hikoilu, pahoinvointi, oksentelu tai huimaus

- erittäin voimakas heikkouden tunne, ahdistuneisuus tai hengenahdistus

- nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke.

Kasvaimet:

Kohdunkaulan syöpä

Joissakin epidemiologisissa tutkimuksissa yhdistelmäehkäisytablettien pitkäaikaiskäytön on ilmoitettu suurentavan kohdunkaulan syövän riskiä, mutta toistaiseksi ei tiedetä, missä määrin sukupuolikäyttäytyminen ja muut tekijät, kuten ihmisen papilloomavirus (HPV), vaikuttavat tähän löydökseen.

Rintasyöpä

Meta-analyysi 54 epidemiologisesta tutkimuksesta osoitti, että yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjien suhteellinen rintasyöpäriski on hieman normaalia suurempi (RR = 1,24). Riski palaa normaalitasolle 10 vuoden kuluessa yhdistelmäehkäisytablettien käytön lopettamisesta. Rintasyöpää esiintyy alle 40-vuotiailla naisilla vain harvoin, joten yhdistelmäehkäisytabletteja käyttävillä tai niitä hiljattain käyttäneillä naisilla havaittu rintasyöpädiagnoosien ylimäärä on pieni verrattuna rintasyövän kokonaisriskiin.

Näistä tutkimuksista ei saatu näyttöä syy-seuraussuhteista. Havaittu riskin suureneminen voi johtua rintasyövän varhaisemmasta diagnoosista yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä, yhdistelmäehkäisytablettien biologisista vaikutuksista tai molemmista. Lisäksi käyttäjillä todetut rintasyöpätapaukset ovat yleensä kliinisesti varhaisemmassa vaiheessa kuin ehkäisytabletteja käyttämättömillä todetut rintasyöpätapaukset.

Maksakasvaimet

Yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä on ilmoitettu sekä hyvän- että pahanlaatuisia maksakasvaimia. Yksittäistapauksissa nämä kasvaimet ovat aiheuttaneet hengenvaarallisia vatsaontelon sisäisiä verenvuotoja. Erotusdiagnostisesti maksakasvaimen mahdollisuutta tulisi harkita, kun yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjällä on voimakasta ylävatsakipua, suurentunut maksa tai merkkejä vatsaontelon sisäisestä verenvuodosta.

Muut tilat

Yhdistelmäehkäisytablettien käyttö voi suurentaa haimatulehduksen riskiä, jos naisella tai hänen lähisukulaisillaan on ollut hypertriglyseridemiaa.

Jos naisella esiintyy akuuttia tai kroonista maksan vajaatoimintaa, Gestinyl -tablettien käyttö on keskeytettävä, kunnes maksan toimintakoearvot normalisoituvat (ks. kohta Vasta-aiheet). Steroidihormonit saattavat metaboloitua heikosti, jos potilaan maksan toiminta on heikentynyt.

Monilla yhdistelmäehkäisytabletteja käyttävillä naisilla on ilmoitettu lievää verenpaineen nousua, mutta kliinisesti merkitsevä verenpaineen nousu on harvinaista. Jos yhdistelmäehkäisytablettien käytön aikana esiintyy sitkeää kliinistä verenpaineen nousua, on tablettien ottaminen keskeytettävä ja korkea verenpaine hoidettava. Yhdistelmäehkäisytablettien käytön saa tarvittaessa aloittaa uudelleen, kun verenpaine on saatu laskemaan normaaliarvoihin verenpainelääkityksellä.

Seuraavia tiloja tai niiden pahenemista on ilmoitettu sekä raskauden että yhdistelmäehkäisytablettien käytön aikana, mutta niiden yhteydestä yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön ei ole saatu täyttä varmuutta: kolestaasiin liittyvä keltaisuus ja/tai kutina, sappikivet, porfyria, systeeminen lupus erythematosus, hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä, Sydenhamin korea, herpes gestationis ja otoskleroosiin liittyvä kuulonalenema.

Yhdistelmäehkäisytabletit voivat vaikuttaa perifeeriseen insuliiniresistenssiin ja glukoosinsietoon. Yhdistelmäehkäisytabletteja käyttäviä diabeetikkoja tulee siis seurata huolellisesti.

Endogeenisen masennuksen, epilepsian (ks. kohta Yhteisvaikutukset ”Yhteisvaikutukset”), Crohnin taudin ja haavaisen paksusuolitulehduksen pahenemista on ilmoitettu yhdistelmäehkäisytablettien käytön aikana.

Masentunut mieliala ja masennus ovat tunnettuja hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyviä haittavaikutuksia (ks. kohta Haittavaikutukset). Masennus voi olla vakavaa, ja se on itsetuhoisen käyttäytymisen ja itsemurhan tunnettu riskitekijä. Naisia on kehotettava ottamaan yhteyttä lääkäriinsä, jos heillä esiintyy mielialan muutoksia ja masennuksen oireita, myös pian hoidon aloittamisen jälkeen.

Maksaläiskiä voi esiintyä etenkin naisilla, joilla on ollut niitä raskausaikana. Jos naisella on taipumus saada maksaläiskiä, hänen tulisi välttää altistumista auringonvalolle ja UV-säteilylle yhdistelmäehkäisytablettien käytön aikana.

Mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältäviä rohdosvalmisteita ei tule käyttää samanaikaisesti Gestinyl -tablettien kanssa, sillä Gestinyl -valmisteen pitoisuus plasmassa saattaa pienentyä ja valmisteen kliininen teho heikentyä (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Immuunijärjestelmän häiriöt

Angioedeema

Eksogeeniset estrogeenit voivat indusoida tai pahentaa perinnöllisen ja hankinnaisen angioedeeman oireita.

Tehon heikentyminen

Tablettien unohtaminen, vaikea ripuli tai oksentelu (ks. kohta Annostus ja antotapa) tai muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö (ks. kohta Yhteisvaikutukset) voivat heikentää ehkäisytablettien tehoa.

Syklikontrollin heikentyminen

Kaikki yhdistelmäehkäisytabletit voivat aiheuttaa epäsäännöllistä vuotoa (tiputtelu- tai läpäisyvuotoa) etenkin ensimmäisten käyttökuukausien aikana. Siksi epäsäännöllistä vuotoa kannattaa alkaa tutkia vasta noin 3 kiertoa kestävän sopeutumisvaiheen jälkeen.

Jos vuotohäiriöt jatkuvat, naisen siirtämistä suuremman hormonipitoisuuden yhdistelmäehkäisytabletteihin tulee harkita. Jos vuotohäiriöitä ilmaantuu kiertojen oltua aiemmin säännölliset, ei-hormonaaliset syyt on hyvä ottaa huomioon. Asianmukaiset diagnostiset toimenpiteet ovat perusteltuja maligniteetin tai raskauden poissulkemiseksi.

Joskus tablettitauon aikana ei tule tyhjennysvuotoa. Jos tabletteja on käytetty kohdassa Annostus ja antotapa annettujen ohjeiden mukaan, nainen ei todennäköisesti ole raskaana. Jos tabletteja ei kuitenkaan ole käytetty ohjeiden mukaan ennen tyhjennysvuodon poisjääntiä tai jos jo kaksi tyhjennysvuotoa on jäänyt tulematta, raskauden mahdollisuus on suljettava pois ennen yhdistelmäehkäisytablettien käytön jatkamista.

Lääkärintarkastus

Ennen Gestinyl-valmisteen käytön aloittamista tai uudelleen aloittamista potilaan sairaushistoria on selvitettävä täydellisesti (mukaan lukien sukuanamneesi), ja raskaus on suljettava pois. Naisen verenpaine on mitattava, ja hänelle on tehtävä lääkärintarkastus ottaen huomioon vasta-aiheet (ks. kohta Vasta-aiheet) ja varoitukset (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). On tärkeää kiinnittää naisen huomiota laskimo- ja valtimoveritulppia koskeviin tietoihin, kuten Gestinyl-valmisteen käyttöön liittyvään riskiin verrattuna muihin yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin, laskimo- ja valtimoveritulppien oireisiin, tiedossa oleviin riskitekijöihin sekä siihen, mitä tehdä, jos epäilee veritulppaa.

Naista on myös neuvottava lukemaan pakkausseloste huolellisesti ja noudattamaan siinä annettuja ohjeita. Tarkastuskäyntien tiheyden ja luonteen pitää perustua vakiintuneisiin hoitosuosituksiin, ja ne on toteutettava kunkin naisen kliinisten tarpeiden mukaisesti.

Naisia on varoitettava siitä, että hormonaaliset ehkäisyvalmisteet eivät suojaa HIV-infektiolta (AIDS)

tai muilta sukupuoliteitse tarttuvilta taudeilta.

Apuaineet

Gestinyl -tabletit sisältävät laktoosia ja sakkaroosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, fruktoosi-intoleranssi tai sakkaroosi-isomaltaasin puutos, ei pidä käyttää tätä lääkevalmistetta.

Yhteisvaikutukset

Muiden lääkkeiden vaikutukset Gestinyl-valmisteeseen

Ehkäisytablettien ja muiden lääkkeiden väliset yhteisvaikutukset voivat lisätä sukupuolihormonien puhdistumaa.Entsyymi-induktio voidaan havaita jo muutaman hoitopäivän jälkeen. Maksimaalinen entsyymi-induktio ilmenee yleensä muutaman viikon kuluessa. Lääkehoidon lopettamisen jälkeen entsyymi-induktion vaikutus voi säilyä noin neljän viikon ajan.

Kirjallisuudessa on raportoitu seuraavassa kuvattuja yhteisvaikutuksia.

 • Lääkkeet, jotka saattavat heikentää yhdistelmäehkäisytablettien tehoa

Etinyyliestradiolipitoisuuden pieneneminen saattaa lisätä läpäisyvuotoja ja kuukautisten epäsäännöllisyyttä sekä heikentää ehkäisytablettien tehoa.

Metabolian induktion välityksellä (sytokromi P450 3A4 -isoentsyymi)

 • epilepsialääkkeet: hydantoiinit (fenytoiini), barbituraatit (fenobarbitaali), primidoni, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, topiramaatti, felbamaatti
 • tuberkuloosilääkkeet: rifampisiini, rifabutiini
 • muut: griseofulviini, modafiniili, mäkikuisma (Hypericum perforatum). Mäkikuisman aiheuttama induktiovaikutus saattaa jatkua vähintään 2 viikkoa mäkikuisman käytön päättymisen jälkeen.

Lääkkeet, joilla on vaihtelevia vaikutuksia yhdistelmäehkäisytablettien puhdistumaan

Samanaikaisesti yhdistelmäehkäisytablettien kanssa käytettyinä monet HI-viruksen ja C-hepatiittiviruksen proteaasin estäjät (esim. ritonaviiri, nelfinaviiri) ja ei-nukleosidirakenteiset käänteiskopioijaentsyymin estäjät (esim. nevirapiini) voivat suurentaa tai pienentää estrogeenien tai progestiinien pitoisuuksia plasmassa. Nämä muutokset voivat joissakin tapauksissa olla kliinisesti merkittäviä.

Tällaisten lääkkeiden käytön aikana on käytettävä Gestinyl-valmisteen lisäksi tilapäisesti jotakin estemenetelmää. Jos tällaisia lääkkeitä käytetään pitkäaikaisesti, on valittava jokin muu ehkäisykeino. Estemenetelmää on käytettävä niin kauan kuin samanaikainen lääkitys on käytössä ja vielä 28 päivän ajan lääkityksen lopettamisen jälkeen.

Jos estemenetelmän käytön ajanjakso kestää pidempään kuin Gestinyl-läpipainopakkauksessa riittää tabletteja, seuraava Gestinyl-läpipainopakkaus aloitetaan ilman tavanomaista tablettitaukoa.

Maksaentsyymejä indusoivien lääkkeiden pitkäaikaiskäytön aikana on syytä käyttää muita ehkäisymenetelmiä.

 • Lääkkeet, jotka voivat lisätä yhdistelmäehkäisytablettien pitoisuutta seerumissa

Entsyymi-inhibiittorit (yhdistelmäehkäisytablettien puhdistuman pieneneminen)

Voimakkaat tai keskivahvat CYP3A4:n estäjät, kuten atsolisienilääkkeet (esim. itrakonatsoli, vorikonatsoli, flukonatsoli), verapamiili, makrolidit (esim. klaritromysiini, erytromysiini), diltiatseemi ja greippimehu voivat suurentaa estrogeenin tai progestiinin tai molempien pitoisuuksia plasmassa.

Etorikoksibin 60–120 mg:n vuorokausiannosten on havaittu suurentavan etinyyliestradiolin pitoisuuksia plasmassa 1,4–1,6-kertaisiksi, kun etorikoksibia otetaan samanaikaisesti 0,035 mg etinyyliestradiolia sisältävän yhdistelmäehkäisyvalmisteen kanssa.

Gestinyl-valmisteen vaikutukset muihin lääkkeisiin

Etinyyliestradioli voi vaikuttaa muiden lääkeaineiden metaboliaan estämällä maksan mikrosomaalisia entsyymejä tai indusoimalla lääkeaineiden konjugoitumista maksassa, erityisesti glukuronidaatiota. Pitoisuus plasmassa ja kudoksessa voi

 1. suurentua

siklosporiini: samanaikainen anto yhdistelmäehkäisytablettien kanssa suurentaa maksatoksisuuden riskiä

 • teofylliini
 • kortikosteroidit: prednisoloni. Yhdistelmäehkäisytabletit suurentavat kortikosteroidien kuljettajaproteiinien pitoisuuksia, lisäävät niihin sitoutuvien kortikosteroidien osuutta, hidastavat kortikosteroidien eliminaatiota ja pidentävät niiden puoliintumisaikaa, mikä voi lisätä niiden toksisia vaikutuksia.

pienentyä

 • kipulääkkeet: etinyyliestradioli voi vähentää parasetamolin analgeettisen vaikutuksen voimakkuutta ja kestoa
 • lamotrigiini.

In vitro etinyyliestradioli on CYP2C19-, CYP1A1- ja CYP1A2-entsyymien palautuva estäjä sekä CYP3A4/5-, CYP2C8- ja CYP2J2-entsyymien mekanismiin perustuva estäjä. Kliinisissä tutkimuksissa etinyyliestradiolia sisältävien hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käyttö ei suurentanut tai suurensi vain vähän CYP3A4:n substraattien (esim. midatsolaami) pitoisuuksia plasmassa. CYP1A2:n substraattien pitoisuudet plasmassa sen sijaan voivat suurentua hieman (esim. teofylliini) tai kohtalaisesti (esim. melatoniini tai titsanidiini).

Laboratoriokokeet

Steroidiehkäisyn käyttö voi vaikuttaa eräiden laboratoriokokeiden tuloksiin, kuten maksan, kilpirauhasen, lisämunuaisten ja munuaisten toimintakokeiden biokemiallisiin parametreihin, (kantaja)proteiinien (esim. kortikosteroideja sitova globuliini ja lipidi/lipoproteiinifraktiot) pitoisuuksiin plasmassa, hiilihydraattiaineenvaihdunnan parametreihin ja veren hyytymis- ja fibrinolyysiparametreihin. Muutokset pysyvät yleensä normaaliarvojen rajoissa.

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

Kun kliinisissä tutkimuksissa hoidettiin hepatiitti C -virusinfektiota (HCV) ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmällä ja dasabuviirilla ribaviriinin kanssa tai ilman, transaminaasiarvon (ALAT) kohoamista yli 5 x ULN (viitealueen yläraja) esiintyi merkitsevästi useammin naisilla, jotka käyttivät etinyyliestradiolia sisältävää valmistetta, kuten yhdistelmäehkäisyvalmistetta. Myös glekapreviirin ja pibrentasviirin yhdistelmää tai sofosbuviirin, velpatasviirin ja voksilapreviirin yhdistelmää käyttävillä potilailla ALAT-arvojen kohoamista havaittiin etinyyliestradiolia sisältävää valmistetta (kuten yhdistelmäehkäisyvalmistetta) käyttävillä naisilla (ks. kohta Vasta-aiheet).

Tästä syystä Gestinyl-valmistetta käyttävien on vaihdettava toiseen ehkäisymenetelmään (esim. pelkkää progestiinia sisältävään tai hormonittomaan ehkäisymenetelmään) ennen kyseisten yhdistelmähoitojen aloittamista. Gestinyl-valmisteen käyttö voidaan aloittaa uudelleen 2 viikon kuluttua näiden yhdistelmähoitojen päättymisestä.

Raskaus ja imetys

Gestinyl-tabletteja ei saa käyttää raskauden aikana. Jos nainen tulee raskaaksi Gestinyl-tablettien käytön aikana, valmisteen käyttö tulee lopettaa heti.

Laajojen epidemiologisten tutkimusten mukaan synnynnäisten kehityshäiriöiden riski ei ole suurentunut ennen raskautta yhdistelmäehkäisytabletteja käyttäneiden naisten lapsilla, kuten ei myöskään teratogeenisten vaikutusten riski silloin, kun yhdistelmäehkäisytabletteja on käytetty tahattomasti raskauden aikana.

Steroidiehkäisy voi vaikuttaa imetykseen, sillä se voi vähentää rintamaidon määrää ja muuttaa sen koostumusta. Pieniä määriä näitä steroideja ja/tai niiden metaboliitteja voi erittyä rintamaitoon. Siksi steroidiehkäisyä ei yleensä tulisi suositella imettävälle äidille ennen kuin lapsi on vieroitettu rintaruokinnasta.

Kun Gestinyl-valmisteen käyttö aloitetaan uudelleen, on huomioitava, että laskimotromboembolian riski on suurentunut synnytyksen jälkeisenä aikana (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Gestinyl -tableteilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat epäsäännöllinen vuoto, pahoinvointi, vatsakipu, painonnousu, päänsärky, masennus, mielialan vaihtelut, rintakipu ja rintojen arkuus. Näitä vaikutuksia esiintyy ≥ 1 %:lla käyttäjistä.

Vakaviin haittavaikutuksiin sisältyvät valtimo- ja laskimotromboembolia.

Elinjärjestelmä (MedDRA)

Hyvin yleiset (≥ 1/10)

Yleiset (≥ 1/100 ja < 1/10)

Melko harvinaiset (≥ 1 / 1 000 ja < 1/100)

Harvinaiset (≥ 1 / 10 000 ja < 1/1 000)

Hyvin harvinaiset (< 1 / 10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Infektiot

Vaginiitti, mukaan lukien kandidiaasi

Hyvän- ja pahanlaatuiset kasvaimet (mukaan lukien kystat ja polyypit)

maksan adenooma, maksasolukarsinooma

Immuunijärjestelmä

lupus erythematosus, anafylaktiset/​anafylaktoidiset reaktiot, mukaan lukien hyvin harvinaiset urtikariatapaukset, angioedeema ja vaikeat reaktiot, joihin liittyy hengitys- ja verenkierto-oireita

perinnöllisen ja hankinnaisen angioedeeman oireiden paheneminen

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

nesteretentio

hyperlipidemia

glukoosi-intoleranssi

glukoosinsiedon muutokset tai vaikutus perifeeriseen insuliiniresistenssiin, porfyrian oireiden paheneminen

Psyykkiset häiriöt

mielialan vaihtelut, mukaan lukien masennus, libidon muutokset

Hermosto

päänsärky, hermostuneisuus

migreeni, huimaus

korea

Silmät

näköhäiriöt

huono piilolinssien sieto

optinen neuriitti*, verkkokalvon verisuonitukos

Kuulo- ja tasapainohäiriöt

otoskleroosi

Verisuonisto

hypertensio

laskimotromboembolia, valtimotromboembolia

Ruoansulatuselimistö

pahoinvointi, vatsakipu

oksentelu

haimatulehdus

Maksa ja sappi

sappikivitauti, kolestaattinen ikterus

Iho ja ihonalainen kudos

akne

ihottuma, hirsutismi, alopesia

maksaläiskät, erythema nodosum

erythema multiforme

Munuaiset ja virtsatiet

hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä

Sukupuolielimet ja rinnat

tiputteluvuoto, läpäisyvuoto

epäsäännöllinen vuoto, amenorrea, hypomenorrea, rintojen arkuus

emätineritteen muutokset

Tutkimukset

painonnousu

seerumin lipiditasojen muutokset, mukaan lukien hypertriglyseridemia

pienentyneet seerumin folaattipitoisuudet**

(*) Optinen neuriitti voi johtaa täydelliseen tai osittaiseen näön menetykseen.

(**) Ehkäisytablettien käyttö saattaa pienentää seerumin folaattipitoisuutta. Tällä saattaa olla kliinistä merkitystä naisille, jotka tulevat raskaaksi pian lääkehoidon lopettamisen jälkeen.

Tiettyjen haittavaikutusten kuvaus

Yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä naisilla on havaittu valtimoiden ja laskimoiden tromboottisten ja tromboembolisten tapahtumien lisääntynyt riski. Näitä tapahtumia ovat mm. sydäninfarkti, aivohalvaus, ohimenevät aivoverenkiertohäiriöt (TIA), laskimoveritulppa ja keuhkoembolia. Tapahtumia kuvataan tarkemmin kohdassa Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Haittavaikutukset, joiden esiintymistiheys on hyvin pieni tai joiden oireiden alku on viivästynyt ja joiden voidaan katsoa liittyvän yhdistelmäehkäisytablettien ryhmään, on lueteltu seuraavassa (ks. myös kohdat Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet):

Kasvaimet

 • yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä rintasyöpädiagnoosien esiintyvyys on hieman normaalia suurempi. Rintasyöpää esiintyy alle 40-vuotiailla naisilla vain harvoin, joten tämä rintasyöpädiagnoosien ylimäärä on pieni verrattuna rintasyövän kokonaisriskiin. Syy-yhteyttä yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön ei tunneta.
 • maksakasvaimet (hyvän- ja pahanlaatuiset).

Muut poikkeavuudet

 • naiset, joilla on hypertriglyseridemia (yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön liittyy suurentunut haimatulehduksen riski)
 • hypertensio
 • seuraavia sairaustiloja tai niiden pahenemista on raportoitu, mutta niiden yhteydestä yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön ei ole saatu täyttä varmuutta: kolestaasiin liittyvä ikterus ja/tai kutina, sappikivien muodostuminen, porfyria, systeeminen lupus erythematosus, hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä, Sydenhamin korea, raskauspemfigoidi, otoskleroosiin liittyvä kuulonalenema
 • eksogeeniset estrogeenit saattavat aiheuttaa tai pahentaa angioedeeman oireita, jos naisella on perinnöllinen angioedeema
 • maksan toimintahäiriöt
 • glukoosinsiedon muutokset tai vaikutus perifeeriseen insuliiniresistenssiin
 • Crohnin tauti, haavainen paksusuolitulehdus
 • maksaläiskät.

Yhteisvaikutukset

Ehkäisytablettien ja muiden lääkkeiden (entsyymi-induktorien) väliset yhteisvaikutukset saattavat aiheuttaa läpäisyvuotoja ja/tai ehkäisytehon pettämisen (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteenhyöty-haitta –tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostuksen ei ole ilmoitettu aiheuttaneen mitään vakavia haittavaikutuksia. Mahdollisia yliannostuksen oireita ovat: pahoinvointi, oksentelu ja verenvuoto emättimestä. Vastalääkettä ei ole, ja hoidon tulee olla oireenmukaista.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: systeemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet

ATC-koodi: G03AA10

Kun yhdistelmäehkäisytabletteja käytetään oikein, niiden ehkäisytehon pettämisen todennäköisyys on noin 0,3 % vuodessa. Ehkäisytehon pettäminen saattaa olla todennäköisempää silloin, kun tabletteja jää ottamatta tai niitä ei oteta oikein.

Ehkäisytablettien ehkäisyteho perustuu monen eri tekijän yhteisvaikutukseen. Näistä tärkeimpiä ovat ovulaation estyminen ja kohdun limakalvon muutokset. Yhdistelmäehkäisytabletit estävät raskauden alkamisen, mutta niillä on myös muita positiivisia ja negatiivisia (ks. kohta Haittavaikutukset ”Varoitukset”, ”Haittavaikutukset”) ominaisuuksia, joiden perusteella voidaan päättää sopivimmasta ehkäisymenetelmästä. Kuukautiskierto pysyy säännöllisempänä, kuukautiskivut yleensä helpottuvat ja vuoto on niukempaa. Vuodon niukkuus saattaa myös vähentää raudanpuuteanemian esiintyvyyttä.

Farmakokinetiikka

Gestodeeni

Imeytyminen

Suun kautta otettu gestodeeni imeytyy nopeasti ja täydellisesti. Kerta-annoksen ottamisen jälkeen huippupitoisuus seerumissa (4 ng/ml) saavutetaan noin tunnissa. Biologinen hyötyosuus on noin 99 %.

Jakautuminen

Gestodeeni sitoutuu seerumin albumiiniin ja sukupuolihormoneja sitovaan globuliiniin (SHBG). Vain 1–2 % gestodeenin kokonaispitoisuudesta seerumissa on vapaan steroidin muodossa, 50–70 % sitoutuu spesifisesti SHBG:hen. Etinyyliestradiolin aiheuttama SHBG-pitoisuuden nousu vaikuttaa gestodeenin sitoutumiseen seerumin proteiineihin siten, että SHBG:hen sitoutuva fraktio suurenee ja albumiiniin sitoutuva fraktio pienenee. Gestodeenin näennäinen jakautumistilavuus on 0,7 l/kg.

Metabolia

Gestodeeni metaboloituu täydellisesti steroidiaineenvaihdunnan tunnettujen reittien kautta. Metabolinen puhdistuma seerumista on 0,8 ml/min/kg. Gestodeenin ja etinyyliestradiolin samanaikainen käyttö ei johda yhteisvaikutuksiin.

Eliminaatio

Gestodeenin pitoisuus seerumissa vähenee kahdessa vaiheessa. Jälkimmäiselle vaiheelle on tyypillistä 12–15 tunnin puoliintumisaika.

Gestodeeni ei eliminoidu muuttumattomassa muodossa. Sen metaboliitit erittyvät virtsaan ja sappeen suhteessa 6:4.

Metaboliittierityksen puoliintumisaika on noin 1 vrk.

Vakaa tila

Gestodeenin farmakokinetiikkaan vaikuttaa seerumin SHBG-pitoisuus, joka kolminkertaistuu kun samanaikaisesti käytetään etinyyliestradiolia. Päivittäisessä annostelussa seerumin gestodeenipitoisuus noin nelinkertaistuu verrattuna kerta-annoksella saavutettaviin arvoihin, ja vakaa tila saavutetaan hoitosyklin jälkimmäisen puoliskon aikana.

Etinyyliestradioli

Imeytyminen

Suun kautta otettu etinyyliestradioli imeytyy nopeasti ja täydellisesti. Huippupitoisuus seerumissa on noin 80 pg/ml, ja se saavutetaan 1–2 tunnissa. Presysteemisestä konjugaatiosta ja ensikierron metaboliasta johtuen absoluuttinen biologinen hyötyosuus on noin 60 %.

Jakautuminen

Imetyksen aikana 0,02 % äidin vuorokausiannoksesta erittyy rintamaitoon.

Etinyyliestradioli sitoutuu ei-spesifisesti pääasiassa albumiiniin (noin 98,5) ja suurentaa seerumin SHBG-pitoisuutta. Näennäinen jakautumistilavuus on noin 5 l/kg.

Metabolia

Etinyyliestradioli konjugoituu presysteemisesti sekä ohutsuolen limakalvolla että maksassa. Etinyyliestradioli metaboloituu pääasiassa aromaattisen hydroksylaation kautta, mutta tällöin muodostuu erilaisia hydroksyloituneita ja metyloituneita metaboliitteja, ja nämä esiintyvät vapaina metaboliitteina ja glukuronidi- ja sulfaattikonjugaatteina. Metabolinen puhdistuma on noin 5 ml/min/kg.

Eliminaatio

Etinyyliestradiolin pitoisuus seerumissa vähenee kahdessa vaiheessa, ja jälkimmäisessä vaiheessa puoliintumisaika on 24 tuntia. Etinyyliestradioli ei eliminoidu muuttumattomassa muodossa, mutta sen metaboliitit erittyvät virtsaan ja sappeen suhteessa 4:6. Metaboliittierityksen puoliintumisaika on noin 1 vrk.

Vakaa tila

Vakaa tila saavutetaan 3–4 päivässä, ja etinyyliestradiolin pitoisuudet seerumissa ovat 30–40 % suuremmat kuin kerta-annoksen jälkeen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Etinyyliestradioli ja gestodeeni eivät ole genotoksisia. Pelkällä etinyyliestradiolilla tai etinyyliestradiolin ja eri progestiinien yhdistelmillä tehdyt karsinogeenisuustutkimukset eivät ole paljastaneet mitään erityistä karsinogeenisuusriskiä, kunhan valmisetta käytetään ohjeiden mukaisesti raskauden ehkäisyyn. On kuitenkin syytä muistaa, että sukupuolihormonit saattavat edistää tiettyjen hormoniriippuvaisten kudosten ja kasvainten kasvua.

Hedelmällisyyttä, sikiönkehitystä ja lisääntymiskykyä koskevat, pelkällä etinyyliestradiolilla tai etinyyliestradiolin ja eri progestiinien yhdistelmillä tehdyt reproduktiotoksisuustutkimukset eivät ole paljastaneet ihmisiin kohdistuvia haittavaikutuksia, kunhan valmistetta käytetään ohjeiden mukaisesti.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tabletin ydin:

Magnesiumstearaatti

Povidoni K-25

Maissitärkkelys

Laktoosimonohydraatti

Tabletin päällyste:

Povidoni K-90

Makrogoli 6000

Talkki

Kalsiumkarbonaatti

Sakkaroosi

Montaaniglykolivaha

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 30 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

GESTINYL tabletti, päällystetty
20/75 mikrog 3 x 21 fol (17,06 €)
30/75 mikrog 3 x 21 fol (17,36 €)

PF-selosteen tieto

Läpipainopakkaus: PVC/alumiini.

Pakkauskoot: 1 x 21 tablettia; 3 x 21 tablettia, 6 x 21 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, sokeripäällysteinen tabletti, jossa ei ole merkintöjä kummallakaan puolella.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

GESTINYL tabletti, päällystetty
20/75 mikrog 3 x 21 fol
30/75 mikrog 3 x 21 fol

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

G03AA10

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

19.06.2023

Yhteystiedot

STRAGEN FINLAND
Regus Graniittitalo, Jaakonkatu 3B, 7krs.
00100 Helsinki
Suomi

+358 45 159 2554

info@stragen.fi