Vertaa PF-selostetta

PROLASTINA infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 1000 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 injektiopullo sisältää: 1000 mg funktionaalista ihmisen alfa1-proteinaasin estäjää.

1 ml käyttövalmista liuosta sisältää 25 mg ihmisen alfa1-proteinaasin estäjää.

Tuotettu ihmisluovuttajien plasmasta.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Prolastina sisältää 2,76 mg natriumia per ml käyttövalmista liuosta (120 mmol/l).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Pitkäkestoinen korvaushoito potilailla, joilla on dokumentoitu vaikea alfa1-proteinaasinestäjän puutos (esim. genotyypit PiZZ, PiZ(null), Pi(null,null) ja PiSZ). Potilaiden lääkkeellisen ja ei-lääkkeellisen hoidon pitää olla optimaalinen, ja on oltava näyttöä etenevästä keuhkosairaudesta (esim. odotettua matalampi uloshengityksen sekuntitilavuus (FEV1), heikentynyt kävelykyky tai lisääntynyt pahenemisvaiheiden määrä), jonka on arvioinut terveydenhuollon ammattilainen, jolla on kokemusta alfa1-proteinaasinestäjän puutoksen hoidosta.

Ehto

Ensimmäiset infuusiot on annettava sellaisen terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa, jolla on kokemusta alfa1-proteinaasinestäjän puutoksen hoidosta.

Annostus ja antotapa

Lääkärin, jolla on kokemusta kroonisista obstruktiivisista keuhkosairauksista, on aloitettava hoito ja valvottava ensimmäisiä infuusiokertoja. Myöhemmät infuusiot voi antaa terveydenhuollon ammattilainen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Hoidon kestosta päättää hoitava lääkäri. Hoidon kestoa koskevia spesifisiä rajoituksia ei ole.

Annostus

Aikuiset, myös iäkkäät potilaat
Yleensä riittää 60 mg vaikuttavaa ainetta painokiloa kohti (vastaa 75 kg painavalla potilaalla 180 ml:aa käyttövalmista infuusionestettä, joka sisältää 25 mg/ml ihmisen alfa1-proteinaasin estäjää) kerran viikossa lyhytkestoisena infuusiona, jotta seerumin alfa1‑proteinaasin estäjäpitoisuus pysyy jatkuvasti tasolla > 80 mg/dl, joka vastaa keuhkoissa pitoisuutta 1,3 mikroM. Tämän katsotaan olevan pienin keuhkoemfyseeman pahenemista estävä seerumin alfa1‑proteinaasin estäjäpitoisuus.

Pediatriset potilaat
Prolastina-valmisteen antamisesta alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille ei ole kokemusta.

Antotapa

Prolastina-valmisteen saa antaa ainoastaan infuusiona laskimoon käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen.
Kuiva-aine liuotetaan liuottimeen (40 ml injektionesteisiin käytettävää vettä) kohdassa Käyttö- ja käsittelyohjeet annettujen ohjeiden mukaisesti ja annetaan sopivalla nesteensiirtolaitteella (ei mukana pakkauksessa).

Liuos on käytettävä 3 tunnin sisällä käyttövalmiiksi saattamisesta.

Infuusionopeus ei saa olla yli 0,08 ml/painokilo/min (vastaa 75 kg painavalla potilaalla infuusionopeutta 6 ml/min). Tätä infuusionopeutta voidaan säätää potilaan sietokyvyn mukaisesti.

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeen antoa.

Vasta-aiheet

Prolastina-valmistetta ei saa käyttää, jos potilaalla on

 • selektiivinen IgA-puutos ja IgA-vasta-aineita, koska tällöin voi kehittyä allergisia reaktioita ja jopa anafylaktinen sokki
 • tiedossa oleva yliherkkyys alfa1-proteinaasin estäjille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kohdassa Annostus ja antotapa annettua suositeltua infuusionopeutta on noudatettava. Jos ilmenee mikään reaktio, joka saattaisi liittyä Prolastina-valmisteen antoon, infuusionopeutta on pienennettävä tai anto on keskeytettävä, potilaan voinnin mukaisesti.

Prolastina voi aiheuttaa ohimenevän verivolyymin nousun, joten erityistä varovaisuutta tulee noudattaa, mikäli potilaalla on vaikea sydämen vajaatoiminta tai verenkiertoelimistön ylikuormituksen riski.

Yliherkkyys

Yliherkkyysreaktioita voi harvoin ilmetä myös niillä potilailla, jotka ovat sietäneet aikaisempaa hoitoa ihmisen alfa1-proteinaasinestäjällä. Jos potilaalle kehittyy vaikea yliherkkyysreaktio (verenpaineen lasku tasolle < 90 mmHg, hengenahdistus tai jopa anafylaktinen sokki), Prolastina-hoito on keskeytettävä välittömästi, ja asianmukainen hoito (tarvittaessa myös sokin hoito) on aloitettava.

Kotihoito

On vain vähän tietoja Prolastina-valmisteen käytöstä kotihoidossa.
Mahdolliset kotihoitoon liittyvät riskit liittyvät lääkevalmisteen käsittelyyn ja antoon sekä haittavaikutusten hoitoon. Potilaille on kerrottava yliherkkyysreaktioiden oireista.

Päätöksen siitä, sopiiko potilas kotihoitoon, tekee hoitava lääkäri, jonka on varmistettava asianmukainen koulutus (esim. koskien käyttövalmiiksi saattamista, Mix2Vial-laitetta, i.v.-letkujen kokoamista, infuusiotekniikoita, hoitopäiväkirjan pitämistä, haittavaikutusten tunnistamista ja tällaisissa tapauksissa suoritettavista toimenpiteistä) ja että valmisteen käyttöä arvioidaan säännöllisin väliajoin.

Tartunnanaiheuttajat

Ihmisen veri- tai plasmaperäisten lääkevalmisteiden aiheuttamat infektiot pyritään torjumaan tavanomaisin keinoin, joita ovat luovuttajien valinta, luovutettujen veriyksiköiden ja plasmapoolien testaus spesifisten infektiomarkkerien suhteen, sekä tehokkaiden virusten inaktivointi/poistomenetelmien käyttö valmistusprosessin aikana. Taudinaiheuttajien siirtymismahdollisuutta ei kuitenkaan pystytä täysin sulkemaan pois käytettäessä ihmisen veri- tai plasmaperäisiä lääkevalmisteita. Tämä koskee myös toistaiseksi tuntemattomia ja uusia viruksia ja taudinaiheuttajia.

Käytössä olevien toimenpiteiden katsotaan tehoavan vaipallisiin viruksiin, kuten ihmisen immuunikatovirus (HIV), hepatiitti B ‑virus (HBV) ja hepatiitti C ‑virus (HCV). Virusten inaktivointi/poistomenetelmien teho vaipattomiin viruksiin, kuten hepatiitti A ‑virus (HAV) ja parvovirus B19, saattaa olla rajallinen.

Parvovirus B19 ‑infektio voi olla vakava raskausaikana (sikiö voi saada infektion) ja jos potilaalla on immuunivajavuustila tai kiihtynyt erytropoieesi (esim. hemolyyttinen anemia).

Potilaat, jotka saavat ihmisen plasmasta valmistettuja proteinaasin estäjiä säännöllisesti tai toistuvasti, tulee rokottaa näitä taudinaiheuttajia vastaan (A- ja B-hepatiitti).

Jäljitettävyys

Potilaan nimi ja valmisteen eränumero tulee aina dokumentoida selkeästi Prolastina-valmisteen annon yhteydessä, jotta voidaan tarvittaessa selvittää, mitä valmiste-erää potilas on saanut.

Tupakointi

Prolastina-hoitoa ei voida kieltää tupakoitsijoilta. Koska kuitenkin tupakan savu keuhkoissa huonontaa Prolastinan tehoa, tupakoinnin lopettamista suositellaan.

Natriumpitoisuus

Tämä lääkevalmiste sisältää 110,4 mg (4,8 mmol) natriumia per injektiopullo. Potilaalla, joka painaa 75 kg, tämä vastaa 24,84 % WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille. Tämä on otettava huomioon potilailla, joilla on ruokavalion natriumrajoitus.

Yhteisvaikutukset

Prolastina-valmisteella ei tiedetä olevan yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Valmisteen käytöstä raskauden aikana ei ole tehty kliinisiä tutkimuksia eikä eläinkokeita. Siksi Prolastina-valmisteen antoa raskaana oleville naisille tulee harkita huolellisesti.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö alfa1-proteinaasin estäjä rintamaitoon. Alfa1-proteinaasin estäjän eritystä rintamaitoon ei ole tutkittu eläimillä. Imetyksen hyöty lapselle ja Prolastina-lääkityksen hyöty äidille tulisi ottaa huomioon, kun tehdään päätöstä imetyksen tai Prolastina-lääkityksen jatkamisesta tai keskeyttämisestä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Prolastina-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Prolastina-hoito saattaa aiheuttaa tunnettuja reaktioita, kuten kuumetta, flunssankaltaisia oireita, hengenahdistusta, nokkosihottumaa, pahoinvointia, ym.
Kuitenkin melko harvinaisia tai harvinaisia immunologisia reaktioita saattaa ilmetä, kuten muidenkin proteiinihoitojen kanssa, silloinkin kun potilaalla ei ole ilmennyt yliherkkyyttä tai allergisia reaktioita aikaisempien antojen suhteen. Tämä käsittää allergiset reaktiot, kuten nokkosihottuma tai hengenahdistus, hyvin harvoin anafylaksia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).
Oireet, jotka ovat mahdollisesti immunologista alkuperää, tulisi arvioida ennen kuin potilaat uudelleen altistuvat hoidolle.

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutukset esitetään alla olevassa taulukossa MedDRA-elinjärjestelmäluokituksen mukaisesti (elinjärjestelmäluokitus ja suositeltu termi).
Esiintymistiheydet on arvioitu seuraavan käytännön mukaisesti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ja hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu Prolastina-hoidon aikana:

Elinjärjestelmä

Melko harvinaiset
> 0,1 % – < 1 %

Harvinaiset
> 0,01 % – < 0,1 %

Hyvin harvinaiset
< 0,01 %

Immuunijärjestelmä

Nokkosihottuma

Yliherkkyysreaktiot

Anafylaktinen sokki

Hermosto

Huimaus/pyörrytys, päänsärky

 

 

Sydän

 

Takykardia

 

Verisuonisto

 

Hypotensio
Hypertensio

 

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hengenahdistus

 

 

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma

 

 

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi

 

 

Luusto, lihakset ja sidekudos

Nivelkipu/nivelsärky

Selkäkipu

 

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Vilunväreet, kuume, flunssankaltaiset oireet, rintakipu

 

 


Tietoa virusturvallisuudesta, ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostuksen seurauksia ei tunneta.

Yliannostustapauksissa potilasta on seurattava tarkasti haittavaikutusten varalta, ja tukihoitoa tulee antaa tarvittaessa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Proteinaasin estäjät, ATC-koodi: B02AB02

Alfa1-proteinaasin estäjä on ihmisen veren normaali aineosa, joka estää useiden entsyymien, mm. neutrofiilielastaasin, toimintaa. Alfa1-proteinaasin estäjän molekyylipaino on 51 kDa, ja se kuuluu seriiniproteaasin estäjien ryhmään.

Tällä hetkellä oletetaan, että emfyseeman patogeneesi alfa1-proteinaasin estäjän puutostilassa johtuu kroonisesta biokemiallisesta epätasapainosta elastaasin ja alfa1-proteinaasin estäjän välillä. Elastaasia muodostuu alahengitysteiden proinflammatorisissa soluissa, ja se pystyy hajottamaan kimmokudosta. Alfa1-proteinaasin estäjä on yksi tärkeimmistä elastaasin estäjistä, mutta perinnöllisessä alfa1-proteinaasin estäjän puutoksessa sitä ei ole. Tällöin keuhkorakkulat ovat suojattomia alahengitysteiden neutrofiileistä vapautuvaa elastaasia vastaan ja altistuvat sille kroonisesti.
Tämä johtaa kimmokudoksen etenevään hajoamiseen ja jos seerumin alfa1-antitrypsiinin pitoisuus laskee alle 80 mg/dl, liittyy tilaan suurentunut emfyseeman kehittymisen riski.
Kahden kontrolloidun tutkimuksen mukaan uloshengityksen sekuntikapasiteetin (FEV1) aleneminen hidastui merkittävimmin potilailla, joiden FEV1-arvo on ollut 35–60 % normaaliarvosta.

Farmakokinetiikka

Laskimoon annon jälkeen käytännöllisesti katsoen 100 % verenkierrossa olevasta alfa1-proteinaasin estäjäannoksesta on heti käytössä. Keskimääräinen saanti in vivo on 4,2 mg/dl painokiloa kohti. Puoliintumisaika in vivo on noin 4,5 vuorokautta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prolastina-valmisteen vaikuttava aine alfa1-proteinaasin estäjä on peräisin ihmisen plasmasta ja käyttäytyy endogeenisten plasman aineosien tavoin. Merkkejä toksisista vaikutuksista ei todettu, kun useille koe-eläinlajeille annettiin kerta-annos Prolastina-valmistetta. Merkkejä toksisista vaikutuksista ei havaittu myöskään, kun Prolastinaa annettiin kaneille kerta-annos viitenä päivänä peräkkäin. Muita prekliinisiä tutkimuksia, joissa lääkevalmistetta annetaan toistuvasti (krooninen toksisuus, karsinogeenisuus, lisääntymistoksisuus) ei tehty. Näitä tutkimuksia ei voida tehdä tavanomaisilla eläinmalleilla, koska vasta-aineiden oletetaan muodostuvan ihmisen heterologisten proteiinien annon seurauksena.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kuiva-aine:

Natriumkloridi
Natriumdivetyfosfaatti

Liuotin:

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, Prolastina-valmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden eikä muiden infuusionesteiden kanssa.

Kestoaika

3 vuotta.

Käyttövalmis liuos tulee aina käyttää 3 tunnin sisällä käyttövalmiiksi saattamisesta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Ei saa jäätyä.

Käyttövalmista infuusionestettä ei saa säilyttää jääkaapissa. Käyttämättä jäävä liuos hävitetään paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

PROLASTINA infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
1000 mg 1 kpl (1000 mg+40 ml) (458,06 €)

PF-selosteen tieto

Kuiva-aine:

Injektiopullo (tyypin I lasia), jossa on klooributyylikumitulppa ja alumiinikorkki.

Liuotin:

Injektiopullo (tyypin I lasia), jossa on klooributyylikumitulppa ja alumiinikorkki.

Pakkauskoot:

Kertapakkaus Prolastina 1000 mg infuusiokuiva-ainetta ja liuotinta, liuosta varten, sisältää:

 • yhden kuiva-ainetta sisältävän injektiopullon (1000 mg funktionaalista ihmisen alfa1-proteinaasin estäjää)
 • yhden liuotinta sisältävän injektiopullon (40 ml injektionesteisiin käytettävää vettä)
 • yhden Mix2Vial-siirtolaitteen käyttökuntoon saattamista varten.

Kerrannaispakkaus sisältää:

 • neljä kertapakkausta Prolastina 1000 mg infuusiokuiva-ainetta ja liuotinta, liuosta varten.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kuiva-aine: valkoinen tai beigenvärinen kuiva-aine

Liuotin: kirkas väritön liuos

Käyttövalmis liuos on kirkas tai opalisoiva, väritön tai väriltään hennosti kellanvihertävä liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Kuiva-aine liuotetaan liuottimeen (injektiopullo, joka sisältää 40 ml injektionesteisiin käytettävää vettä) seuraavien ohjeiden mukaisesti. Käyttövalmis liuos on kirkas tai opalisoiva, väritön tai väriltään hennosti kellanvihertävä liuos. Liuoksen pitäisi sekoittua käyttövalmiiksi 5 minuutin kuluessa.

Infuusionesteen käyttövalmiiksi saattaminen

 1. Noudata aseptista tekniikkaa (puhdas ja sanitoitu), jotta tuote pysyy steriilinä. Käytä käyttökuntoon saattamisessa tasaista työskentelyalustaa.
 2. Varmista, että Prolastina-injektiopullot ja liuotin (steriili injektionesteisiin käytettävä vesi) ovat huoneenlämpöisiä (20–25 °C).
 3. Poista Prolastina-injektiopullosta suojakorkki, ja puhdista tulpan pinta desinfiointipyyhkeellä. Anna kumitulpan kuivua.
 4. Toista tämä vaihe steriiliä vettä sisältävälle injektiopullolle.
 5. Avaa steriili Mix2Vial-pakkaus vetämällä kansi pois (kuva 1). Älä poista siirtolaitetta pakkauksesta.
 6. Aseta liuottimen sisältävä injektiopullo pystyyn tasaiselle alustalle. Ota injektiopullosta tukeva ote, paina Mix2Vial-siirtolaitteen sinistä päätä suoraan alaspäin, kunnes piikki lävistää tulpan (kuva 2).
 7. Poista Mix2Vial-siirtolaitteesta kirkas ulkopakkaus ja hävitä se (kuva 3).
 8. Aseta Prolastina-injektiopullo pystyyn tasaiselle alustalle. Käännä liuottimen sisältävä injektiopullo ja siihen kiinnitetty Mix2Vial-siirtolaite ylösalaisin.
 9. Pidä Prolastina-injektiopulloa tukevasti tasaisella alustalla, paina Mix2Vial-siirtolaitteen kirkasta päätä suoraan alaspäin, kunnes piikki lävistää tulpan (kuva 4). Prolastina-injektiopullon tyhjiö vetää liuottimen siihen automaattisesti.
  Huom.: Jos Mix2Vial-siirtolaite kiinnitetään vinoon, kuiva-aineinjektiopullon tyhjiö saattaa vapautua eikä liuotin siirry kuiva-aineinjektiopulloon. Jos tyhjiö häviää, vedä steriili vesi injektiopullosta steriilin ruiskun ja neulan avulla, ja injisoi se Prolastina-injektiopulloon siten, että suuntaat nestevirran injektiopullon seinämään.
 10. Kun liuottimen ja Prolastina-kuiva-aineen sisältävät injektiopullot ovat vielä kiinni Mix2Vial-siirtolaitteessa, pyörittele niitä kevyesti (kuva 5), kunnes kuiva-aine on liuennut täysin. Älä ravista vaahdonmuodostuksen välttämiseksi. Käyttökuntoon saatetun liuoksen pitää olla kirkasta. Älä käytä liuosta, jos havaitset siinä hiukkasia tai värimuutoksia.
 11. Koska tarvittavaan annokseen on käytettävä useampi kuin yksi injektiopullo, noudata edellä annettuja ohjeita myös muiden pakkausten ja uuden Mix2Vial-siirtolaitteen yhteydessä. Älä käytä Mix2Vial-siirtolaitetta uudelleen.
 12. Irrota Mix2Vial-siirtolaite (kuva 6) ja anna valmiste aseptista tekniikkaa noudattaen.

Vain kirkasta liuosta saa käyttää. Liuos on käytettävä 3 tunnin sisällä käyttövalmiiksi saattamisesta. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

PROLASTINA infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
1000 mg 1 kpl

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

B02AB02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

21.11.2022

Yhteystiedot

GRIFOLS NORDIC AB
Sveavägen 166
SE-113 46 Stockholm
Sverige

+46 8 441 89 50
www.grifols.com
infonordic@grifols.com