Vertaa PF-selostetta

PYRVIN tabletti, kalvopäällysteinen 100 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää 100 mg pyrviiniembonaattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Kihomadot.

Annostus ja antotapa

Annostus

Kerta-annoksena 1 tabletti / 10–15 kg (ks. taulukko alla). Pyrvinin tehon ei ole todettu lisääntyvän 6 tablettia ylittävillä annoksilla. Kaikki perheenjäsenet on hoidettava samanaikaisesti. Hoidon uusiminen kahden viikon kuluttua hävittää ensimmäisen annoksen jälkeen munista kuoriutuneet madot.

Paino

Kerta-annos

n. 10–15 kg

1 tabletti

n. 15–30 kg

2 tablettia

n. 30–45 kg

3 tablettia

n. 45–60 kg

4 tablettia

n. 60–70 kg

5 tablettia

Yli 70 kg

6 tablettia

Antotapa

Tablettien nielemistä kokonaisena suositellaan, koska tabletit voivat pilkottaessa värjätä. Tabletin halkaisu / pilkkominen on mahdollista, jos lääkkeen annostelu niin vaatii (esimerkiksi pienille lapsille).

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Pyrviini on voimakkaasti värjäävä aine. Potilaalle on kerrottava, että ulosteet värjäytyvät punaisiksi. Oksennuksesta/ripulista saattaa jäädä pysyviä tahroja.

Hyvän hoitotuloksen varmistamiseksi ja uuden tartunnan estämiseksi hygieniasta (sekä henkilökohtaisesta hygieniasta että ympäristön hygieenisyydestä) on huolehdittava hyvin hoidon aikana, erityisesti kädet ja kynnenalustat on pidettävä puhtaina.

Yhteisvaikutukset

Ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Pyrviini ei mitattavissa määrin imeydy ruuansulatuskanavasta. Pyrviinin käyttöön raskauden tai imetyksen aikana ei tiedetä liittyvän riskejä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Pyrvin-tabletilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Pyrviini värjää suolensisällön punaiseksi. Väri lähtee yleensä vaatteista tavallisilla pesuaineilla. Oksennuksesta/ripulista saattaa kuitenkin jäädä pysyviä tahroja.

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti: yleinen (≥ 1/100, < 1/10), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

 

Yleinen

Harvinainen

Tuntematon

Hermosto

  

Päänsärky

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi, oksentelu, suoliston kouristelu

 

Ripuli

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Allergiset reaktiot

 

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‑haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Pyrviinin vakavaa yliannostusta ei tunneta. Oireina voivat olla pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Mahdollisen yliannostuksen sattuessa hoitona on lääkehiilen anto ja tarpeen mukaan mahahuuhtelu.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: matolääkkeet, muut sukkulamatolääkkeet. ATC-koodi: P02CX01.

Pyrviini tehoaa hyvin kihomatoihin kerta-annoksena. Hoidon uusiminen kahden viikon kuluttua hävittää ensimmäisen annoksen jälkeen munista kuoriutuneet madot. Pyrviinin täsmällistä vaikutusmekanismia ei tunneta, madon glukoosin kuljetuksen ja soluhengityksen häiriintymisestä on viitteitä. Muihin ihmisen loismatoihin kuin kihomatoon pyrviinin vaikutus on heikko.

Farmakokinetiikka

Pyrviini ei mitattavissa määrin imeydy ruuansulatuskanavasta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Rotilla nelipäiväinen pyrviiniannostus on aiheuttanut maksaan ja plasmaan hyvin pieniä pyrviinipitoisuuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Maissitärkkelys

Liivate

Mikrokiteinen selluloosa

Kolloidinen vedetön piidioksidi

Magnesiumstearaatti

Hypromelloosi

Makrogoli 300

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Pidä tölkki ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

PYRVIN tabletti, kalvopäällysteinen
100 mg 6 kpl (12,17 €), 20 kpl (30,48 €), 40 kpl (45,71 €)

PF-selosteen tieto

Polyeteenitölkki; 6, 20 ja 40 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Punainen, pyöreä, kupera, kalvopäällysteinen tabletti; halkaisija noin 9 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

PYRVIN tabletti, kalvopäällysteinen
100 mg 6 kpl, 20 kpl, 40 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

P02CX01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

05.04.2023

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com