Vertaa PF-selostetta

NIMENRIX injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen 1 annos (0,5 ml) sisältää:

Neisseria meningitidis ryhmän A polysakkaridia1 5 mikrogrammaa
Neisseria meningitidis ryhmän C polysakkaridia1 5 mikrogrammaa
Neisseria meningitidis ryhmän W-135polysakkaridia1 5 mikrogrammaa
Neisseria meningitidis ryhmän Y polysakkaridia1 5 mikrogrammaa

1konjugoituna tetanustoksoidikantajaproteiiniin 44 mikrogrammaa

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Nimenrix on tarkoitettu 6 viikon iästä alkaen aktiiviseen immunisaatioon Neisseria meningitidis ryhmien A, C, W-135 ja Y aiheuttamia invasiivisia meningokokkitauteja vastaan.

Annostus ja antotapa

Annostus

Nimenrixiä tulee käyttää käytettävissä olevien virallisten suositusten mukaan.

Perusrokotus

6 viikon – alle 6 kuukauden ikäiset imeväiset: kaksi 0,5 ml:n annosta, joista toinen annetaan 2 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

Vähintään 6 kuukauden ikäiset imeväiset, lapset, nuoret ja aikuiset: yksi 0,5 ml:n kerta-annos.

Joillekin henkilöille voidaan harkita annettavaksi lisäannos Nimenrixiä perusrokotusannoksena (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Tehosteannokset

Kun 6 viikon – alle 12 kuukauden ikäiset imeväiset ovat saaneet koko perusrokotussarjan, annetaan tehosteannos 12 kuukauden iässä vähintään 2 kuukauden kuluttua viimeisimmästä Nimenrix-rokotuksesta (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Nimenrix voidaan antaa tehosteannoksena aiemmin rokotetuille vähintään 12 kuukauden ikäisille henkilöille, jos nämä ovat aikaisemmin ovat saaneet perusrokotuksen meningokokkikonjugaattirokotteilla tai meningokokkipolysakkaridirokotteilla (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Farmakodynamiikka).

Antotapa

Rokote annetaan vain injektiona lihakseen.

Suositeltava injektiokohta on pikkulapsilla reiden etu-sivuosa ja vähintään 1‑vuotiailla reisilihaksen etu-sivuosa tai hartialihas (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Yhteisvaikutukset).

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttökuntoon ennen valmisteen antoa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Nimenrixiä ei saa missään olosuhteissa antaa suoneen, ihonsisäisesti eikä ihon alle.

Hyviin kliinisiin käytäntöihin kuuluu selvittää henkilön lääketieteellinen historia (erityisesti aikaisemmat rokotukset ja niiden mahdollisesti aiheuttamat ei-toivotut vaikutukset) sekä tehdä kliininen tutkimus.

Potilasta on seurattava harvinaisten anafylaktisten reaktioiden varalta rokotuksen jälkeen ja asianmukaisesta lääketieteellisestä hoitovalmiudesta on huolehdittava.

Samanaikainen sairaus

Nimenrix-rokotusta tulee lykätä silloin, kun rokotettavalla on akuutti vaikea kuumetauti. Vähäinen infektio, kuten nuhakuume, ei kuitenkaan ole rokotuksen este.

Pyörtyminen

Erityisesti nuorilla saattaa rokotuksen jälkeen, tai jopa ennen, esiintyä pyörtymistä psykogeenisenä reaktiona neulan pistokselle. Pyörtymiseen voi liittyä useita neurologisia löydöksiä, kuten ohimeneviä näköhäiriöitä, tuntohäiriöitä ja toonis-kloonisia raajojen liikkeitä. Pyörtymisen aiheuttamien vammojen välttämiseksi on oltava asianmukaiset toimintavalmiudet.

Trombosytopenia ja veren hyytymishäiriöt

Nimenrixiä tulee antaa varoen henkilöille, joilla on trombosytopenia tai mikä tahansa veren hyytymishäiriö, sillä näillä henkilöillä saattaa esiintyä verenvuotoa lihaksensisäisen annon seurauksena.

Immuunivajaus

On mahdollista, että immunosuppressiivista hoitoa saavilla henkilöillä tai immuunipuutospotilailla ei saavuteta riittävää immuunivastetta.

Henkilöillä, joilla on todettu familiaalisia komplementtipuutoksia (esim. C5- tai C3-komplemettipuutosta), ja henkilöillä, jotka saavat komplementin terminaalisen osan aktivaatiota estävää hoitoa (esim. ekulitsumabia), on suurentunut riski sairastua Neisseria meningitidis A, C,

W-135 ja Y -seroryhmien aiheuttamaan invasiiviseen tautiin, vaikka heille kehittyisikin vasta-aineita Nimenrix-rokotuksen jälkeen.

Suoja meningokokkitauteja vastaan

Nimenrix antaa suojaa vain Neisseria meningitidiksen ryhmiä A, C, W-135 ja Y vastaan. Nimenrix ei anna suojaa muita Neisseria meningitidiksen ryhmiä vastaan.

Suojaavaa rokotevastetta ei ehkä saavuteta kaikilla henkilöillä.

Aiemmin annetun meningokokkipolysakkaridirokotteen vaikutus

Henkilöillä, jotka aikaisemmin olivat saaneet meningokokkipolysakkaridirokotteen ja joille annettiin Nimenrix 30–42 kuukautta myöhemmin, oli matalammat geometriset keskiarvotitterit (GMT) kuin henkilöillä, jotka eivät olleet saaneet mitään meningokokkirokotetta viimeisten 10 vuoden aikana (ks. kohta Farmakodynamiikka). GMT-titterit määritettiin rSBA-menetelmällä (seerumin bakterisidisessa vasta-ainemäärityksessä käyttäen kanin komplementtia). Havainnon kliinistä merkitystä ei tunneta.

Olemassa olevien tetanustoksoidivasta-aineiden vaikutus

Nimenrixin turvallisuutta ja immunogeenisuutta on tutkittu antamalla Nimenrixiä toisena ikävuotena joko peräkkäin tai samanaikaisesti sellaisen rokotteen kanssa, joka sisältää difteria- ja tetanustoksoideja, solutonta hinkuyskärokotetta, inaktivoituja polioviruksia (1, 2 ja 3), hepatiitti B ‑pinta-antigeenia ja Haemophilus influenzae tyyppi b polyribosyyliribitolifosfaattia konjugoituna tetanustoksoidiin (DTaP-HBV-IPV/Hib). Verrattuna samanaikaiseen antoon ryhmien A, C ja W-135 rSBA GMT-arvot olivat matalammat, kun Nimenrix annettiin kuukauden kuluttua DTaP-HBV-IPV/Hib-rokotteen annosta (ks. kohta Yhteisvaikutukset). Havainnon kliinistä merkitystä ei tunneta.

Immuunivaste 6 kuukauden – alle 12 kuukauden ikäisillä imeväisillä

6 kuukauden iässä annetun yhden annoksen jälkeen seerumin bakterisidisessa vasta-ainemäärityksessä ihmisen komplementtia (hSBA) käyttäen määritetyt titterit ryhmille W-135 ja Y olivat matalammat kuin 2, 4 ja 6 kuukauden iässä annettujen kolmen annoksen jälkeen (ks. kohta Farmakodynamiikka). Tämän tuloksen kliinistä merkitystä ei tunneta. Jos 6 kuukauden – alle 12 kuukauden ikäisellä imeväisellä oletetaan olevan erityinen riski saada invasiivinen meningokokkitauti johtuen altistumisesta ryhmille W-135 ja Y, voidaan harkita toisen Nimenrix-perusrokotusannoksen antamista 2 kuukauden kuluttua.

Immuunivasteet 12–14 kuukauden ikäisillä pikkulapsilla

12–14 kuukauden ikäisillä pikkulapsilla oli samanlaiset rSBA-vasteet ryhmille A, C, W-135 ja Y sekä kuukauden kuluttua yhden Nimenrix-annoksen jälkeen että kuukauden kuluttua kahden Nimenrix-annoksen jälkeen, jotka oli annettu kahden kuukauden välein. Yhden annoksen jälkeen hSBA:lla määritetyt titterit ryhmille W-135 ja Y olivat matalammat kuin kahden kuukauden välein annettujen kahden annoksen jälkeen. Ryhmille A ja C vasteet olivat samanlaiset yhden ja kahden annoksen jälkeen (ks. kohta Farmakodynamiikka). Tulosten kliinistä merkitystä ei tunneta. Jos pikkulapsella oletetaan olevan erityinen riski saada invasiivinen meningokokkitauti johtuen altistumisesta ryhmille W-135 ja Y, voidaan harkita toisen Nimenrix-annoksen antamista 2 kuukauden kuluttua. Ks. lisätietoa ryhmän A- tai ryhmän C-vasta-aineiden vähenemisestä ensimmäisen Nimenrix-annoksen jälkeen 12–23 kuukauden ikäisillä lapsilla kohdasta ”Seerumin bakterisidisten vasta-ainetittereiden säilyvyys”.

Seerumin bakterisidisten vasta-ainetittereiden säilyvyys

Nimenrixin annon jälkeisten seerumin bakterisidisten vasta-ainetittereiden ryhmä A:ta vastaan on havaittu alenevan hSBA:lla tehdyissä määrityksissä (ks. kohta Farmakodynamiikka). Ryhmän A vasta-aineiden hSBA tiittereiden vähenemisen kliinistä merkitystä ei tiedetä. Jos riski altistua ryhmä A:lle on erityisen suuri ja Nimenrix-annos on annettu yli vuotta aikaisemmin, tehosteannosta voidaan harkita.

Ryhmille A, C, W-135 ja Y vasta-ainetittereiden on todettu laskevan ajan myötä. Vasta-ainetittereiden laskun kliinistä merkitystä ei tunneta. Tehosteannosta voidaan harkita yksilöille, jotka on rokotettu pikkulapsina ja joilla on edelleen korkea riski altistua seroryhmien A, C, W-135 tai Y meningokokkien aiheuttamille taudeille (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Vaikutus anti-tetanus-vasta-aineiden pitoisuuksiin

Vaikka Nimenrixin annon jälkeen havaittiin antitetanustoksoidi (TT) vasta-aineissa nousua, Nimenrix ei korvaa tetanusrokotusta. TT-rokotuksen aikaansaama vaste ei muutu, eikä sillä ole merkittävää vaikutusta turvallisuuteen, kun Nimenrix annetaan samanaikaisesti tai kuukautta ennen TT-rokotusta toisena ikävuotena. Tiedot puuttuvat yli 2 vuoden ikäisiltä.

Yhteisvaikutukset

Nimenrix voidaan antaa pikkulapsille samanaikaisesti DTaP-HBV-IPV/Hib-yhdistelmärokotteiden ja 10‑valenttisen pneumokokkikonjugaattirokotteen kanssa.

Nimenrix voidaan antaa 1 vuoden iästä alkaen samanaikaisesti minkä tahansa seuraavista rokotteista kanssa: Hepatiitti A- (HAV) ja hepatiitti B (HBV)-rokotteet, tuhkarokko-, sikotauti-, vihurirokkorokotteet (MPR), tuhkarokko-, sikotauti-, vihurirokko-, vesirokkorokotteet (MPRV), 10-valenttinen pneumokokkikonjugaattirokote tai ilman adjuvanttia oleva kausi-influenssarokote.

Toisena ikävuotena Nimenrix voidaan myös antaa samanaikaisesti kurkkumätä-, jäykkäkouristus-, soluton hinkuyskäyhdistelmärokotteen (DTaP), mukaan lukien DTaP-rokotteen ja hepatiitti B-, inaktivoitu polio- tai Haemophilus influenzae tyyppi b -yhdistelmärokotteiden (HBV, IPV tai Hib), kuten DTaP-HBV-IPV/Hib-rokotteen, ja 13-valenttisen pneumokokkikonjugaattirokotteen kanssa.

Nimenrix voidaan antaa 9–25‑vuotiaille samanaikaisesti rekombinantin kaksivalenttisen [tyypit 16 and 18] papilloomavirusrokotteen (HPV2) kanssa.

Nimenrix tulee antaa aina mahdollisuuksien mukaan joko samanaikaisesti tetanustoksoidia (TT) sisältävän rokotteen (kuten DTaP-HBV-IPV/Hib-rokotteen) kanssa tai vähintään yksi kuukausi ennen tetanustoksoidia (TT) sisältävää rokotetta.

Yhden pneumokokkiserotyypin kohdalla (tetanustoksoidikantajaproteiiniin konjugoitu 18 C) havaittiin matalampia geometrisiä keskiarvopitoisuuksia (GMC) ja opsonofagosyyttista aktiivisuutta (OPA) kuvaavia GMT-arvoja kuukauden kuluttua Nimenrixin ja 10-valenttisen pneumokokkikonjugaattirokotteen samanaikaisesta annosta. Havainnon kliinistä merkitystä ei tunneta. Samanaikainen anto ei vaikuttanut yhdeksän muun pneumokokkiserotyypin immuunivasteisiin.

Jokaisen hinkuyskäantigeenin (hinkuyskätoksoidi [PT], filamenttihemagglutiniini [FHA] ja pertaktiini [PRN]) kohdalla havaittiin matalampia GMC-arvoja kuukauden kuluttua siitä, kun 9–25‑vuotiaille henkilöille annettiin samanaikaisesti Nimenrix ja yhdistelmärokote, joka sisälsi tetanustoksoidia, matalapitoisuuksista difteriatoksoidia ja solutonta hinkuyskärokotetta (Tdap, adsorboitu). Anti-PT‑, anti-FHA‑ tai anti-PRN-pitoisuudet ylittivät määritysten raja-arvokynnykset yli 98 %:lla rokotetuista. Näiden havaintojen kliinistä merkitystä ei tunneta. Samanaikainen anto ei vaikuttanut immuunivasteisiin Nimenrixin tai Tdap-rokotteen jäykkäkouristus- tai kurkkumätäantigeenien kohdalla.

Kun Nimenrix annetaan samanaikaisesti muiden injisoitavien rokotteiden kanssa, muut rokotteet on annettava aina eri kohtaan.

On mahdollista, että immunosuppressiivista hoitoa saavilla potilailla ei saavuteta riittävää vastetta.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Nimenrixin käytöstä raskaana olevilla naisilla on rajoitetusti kokemusta.

Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria vaikutuksia raskauteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen tai syntymänjälkeiseen kehitykseen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Nimenrixiä käytetään raskauden aikana vain pakottavista syistä. Mahdollisten hyötyjen tulee olla potentiaalisia riskejä suuremmat.

Imetys

Ei tiedetä erittyykö Nimenrix ihmisen rintamaitoon.

Nimenrix annetaan rintaruokinnan aikana vain, jos mahdolliset hyödyt ovat suuremmat kuin potentiaaliset riskit.

Hedelmällisyys

Eläimillä suoritetut tutkimukset eivät viittaa suoriin tai epäsuoriin vaikutuksiin hedelmällisyyteen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Nimenrixillä ei ole suoritettu tutkimuksia, joissa selvitettäisiin sen vaikutuksia ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Jotkut kohdassa Haittavaikutukset mainituista haittavaikutuksista voivat kuitenkin vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Seuraavassa taulukossa esitetty Nimenrixin turvallisuus perustuu kahden kliinisen tutkimuksen tietoaineistoihin seuraavasti:

  • Yhdistetty analyysi 9621 tutkittavan tiedoista; tutkittavat saivat yhden Nimenrix-kerta-annoksen. Tutkittavista 3079 oli pikkulapsia (12–23 kuukauden ikäisiä), 909 iältään 2–5-vuotiasta lasta, 990 iältään 6–10-vuotiasta lasta, 2317 nuorta (11–17-vuotiaita) ja 2326 aikuista (18–55-vuotiaita).
  • Tiedot tutkimuksesta (MenACWY‑TT-083), jossa pikkulapset olivat ensimmäisen annoksen antohetkellä 6–12 viikkoa, 1052 tutkittavaa sai vähintään yhden annoksen Nimenrixin 2 tai 3 annoksen perusrokotussarjasta ja 1008 sai tehosteannoksen noin 12 kuukauden iässä.

Turvallisuustietoja on arvioitu myös erillisessä tutkimuksessa, jossa 274 vähintään 56‑vuotiasta henkilöä sai yhden Nimenrix-kerta-annoksen.

Paikalliset ja yleiset haittavaikutukset

Tutkimuksessa, jossa 6–12 viikon ja 12–14 kuukauden ikäisille tutkittaville annettiin kaksi Nimenrix-annosta siten, että annosten väliin jäi kaksi kuukautta, sekä ensimmäiseen että toiseen annokseen liittyi samankaltaista paikallista ja systeemistä reaktogeenisuutta.

Kun Nimenrix-tehosterokoteannos annettiin 12 kuukaudesta 30 vuoden ikäisille tutkittaville perusrokotuksena saadun Nimenrix-rokotteen tai muiden meningokokkikonjugaattirokotteiden tai meningokokkipolysakkaridirokotteiden jälkeen, paikallisten ja yleisten haittavaikutusten profiili oli samanlainen kuin perusrokotuksena annetun Nimenrix-rokotteen jälkeen todettu profiili, lukuun ottamatta maha-suolikanavan oireita (mukaan lukien ripuli, oksentelu ja pahoinvointi). Maha-suolikanavan oireet olivat hyvin yleisiä vähintään 6‑vuotiailla tutkittavilla.

Haittavaikutustaulukko

Raportoidut haittavaikutukset on lueteltu seuraavien frekvenssien mukaan:

Hyvin yleiset (≥ 1/10)
Yleiset (≥ 1/100, < 1/10)
Melko harvinaiset (≥ 1/1000, < 1/100)
Harvinaiset (≥ 1/10000, < 1/1000)
Hyvin harvinaiset (< 1/10000)

Taulukossa 1 on haittavaikutukset, joita on raportoitu 6 viikon – 55 vuoden ikäisille tutkittaville tehdyissä tutkimuksissa sekä valmisteen markkinoille tulon jälkeen. Yli 55‑vuotiailla raportoidut haittavaikutukset olivat samankaltaisia kuin nuoremmilla aikuisilla havaitut.

Taulukko 1 Haittavaikutukset taulukoituina elinjärjestelmän luokan mukaan

Elinjärjestelmän luokka

Frekvenssi

Haittavaikutus

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hyvin yleiset

Ruokahaluttomuus

Psyykkiset häiriöt

Hyvin yleiset

Ärtyneisyys

Melko harvinaiset

Unettomuus

Itku

Hermosto

Hyvin yleiset

Uneliaisuus

Päänsärky

Melko harvinaiset

Hypoestesia

Huimaus

Ruoansulatuselimistö

Yleiset

Ripuli

Oksentelu

Pahoinvointi*

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinaiset

Kutina

Ihottuma**

Luusto, lihakset ja sidekudos

Melko harvinaiset

Lihaskipu

Raajojen kipu

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleiset

Kuume

Injektiokohdan turvotus

Injektiokohdan kipu

Injektiokohdan punoitus

Väsymys

Yleiset

Injektiokohdan verenpurkauma*

Melko harvinaiset

Huonovointisuus

Injektiokohdan kovettuma

Injektiokohdan kutina

Injektiokohdan kuumotus

Injektiokohdan tunnottomuus

 

Tuntematon***

Laajamittainen raajan turvotus injektiokohdassa, johon usein liittyy punoitusta, joka joskus kattaa viereisen nivelen tai koko injektion saaneen raajan turpoaminen

* Pahoinvointia ja injektiokohdan verenpurkaumaa ilmeni imeväisillä melko harvoin.
** Ihottumaa ilmeni imeväisillä yleisesti.
*** Haittavaikutukset, jotka tunnistettu valmisteen markkinoille tulon jälkeen.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: rokotteet, meningokokkirokotteet, ATC-koodi: J07AH08

Vaikutusmekanismi

Meningokokin kapselivasta-aineet suojaavat meningokokkitaudeilta komplementin välittämän bakterisidisen aktiivisuuden kautta. Nimenrix aikaansaa bakterisidisen vasta-ainetuotannon Neisseria meningitidiksen seroryhmien A, C, W-135 ja Y kapselipolysakkarideja vastaan. Vasteet ovat mitattavissa käyttäen joko rSBA‑ tai hSBA‑menetelmää.

Immunogeenisuus imeväisikäisillä

Imeväisillä on tehty kaksi kliinistä tutkimusta: MenACWY-TT-083 ja MenACWY-TT-087.

Tutkimuksessa MenACWY-TT-083 ensimmäinen annos annettiin 6–12 viikon iässä, toinen annos tästä 2 kuukauden kuluttua ja kolmas (tehoste)annos noin 12 kuukauden iässä. Samanaikaisesti annettiin DTaP-HBV-IPV/Hib-rokote ja 10-valenttinen pneumokokkikonjugaattirokote. Nimenrix sai aikaan bakterisidisen vasta-ainevasteen kaikkia neljää meningokokkiryhmää vastaan. Vaste ryhmä C:tä vastaan oli verrattavissa lisensoitujen MenC-CRM- ja MenC‑TT-rokotteiden aikaansaamaan vasteeseen, kun vertailukohteena olivat ≥ 8 rSBA-tittereiden prosentuaaliset osuudet yhden kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Katso taulukko 2.

Taulukko 2: Bakterisidiset vasta-ainevasteet (rSBA* ja hSBA**) imeväisillä, jotka saivat ensimmäiset kaksi annosta 2 kuukauden antovälillä sekä tehosteannoksen 12 kuukauden iässä (tutkimus MenACWY-TT-083)

Meningokokkiryhmä

Rokoteryhmä

 

 

 

rSBA*

hSBA**

N

≥ 8

GMT

N

≥ 8

GMT

(95 % CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

A

Nimenrix

Annoksen 2 jälkeen(1)

456

97,4 %

(95,4; 98,6)

203

(182; 227)

202

96,5 %

(93,0; 98,6)

157

(131; 188)

Tehosteen jälkeen(1)

462

99,6 %

(98,4; 99,9)

1561

(1412; 1725)

214

99,5 % (97,4;100)

1007 (836;1214)

C

Nimenrix

Annoksen 2 jälkeen(1)

456

98,7 %

(97,2; 99,5)

612

(540; 693)

218

98,6 %

(96,0; 99,7)

1308

(1052; 1627)

Tehosteen jälkeen(1)

463

99,8 %

(98,8; 100)

1177

(1059; 1308)

221

99,5 %

(97,5; 100)

4992

(4086; 6100)

MenC-CRM-rokote

Annoksen 2 jälkeen(1)

455

99,6 %

(98.4; 99.9)

958

(850; 1079)

202

100 %

(98,2; 100)

3188

(2646; 3841)

Tehosteen jälkeen(1)

446

98,4 %

(96,8; 99,4)

1051

(920; 1202)

216

100 %

(98,3; 100)

5438

(4412; 6702)

MenC-TT- rokote

Annoksen 2 jälkeen(1)

457

100 %

(99,2; 100)

1188

(1080; 1307)

226

100 %

(98,4; 100)

2626

(2219; 3109)

Tehosteen jälkeen(1)

459

100 %

(99,2; 100)

1960

(1776; 2163)

219

100 %

(98,3; 100)

5542

(4765; 6446)

W

Nimenrix

Annoksen 2 jälkeen(1)

455

99,1 %

(97,8; 99,8)

1605

(1383; 1862)

217

100 %

(98,3; 100)

753

(644; 882)

Tehosteen jälkeen(1)

462

99,8 %

(98,8; 100)

2777

(2485; 3104)

218

100 %

(98,3; 100)

5123

(4504; 5826)

Y

Nimenrix

Annoksen 2 jälkeen(1)

456

98,2 %

(96,6; 99,2)

483

(419; 558)

214

97,7 %

(94,6; 99,2)

328

(276; 390)

Tehosteen jälkeen(1)

462

99,4 %

(99,1; 99,9)

881

(787; 986)

217

100 %

(98,3; 100)

2954

(2498; 3493)

Immunogeenisuus tutkittiin tutkimussuunnitelman mukaisessa (ATP, according-to-protocol) primaarisessa immunogeenisuuskohortissa.
* rSBA tutkittu Public Health England (PHE) ‑laboratorioissa Isossa-Britanniassa
** hSBA tutkittu GSK:n laboratorioissa
(1) verinäytteet otettiin 21–48 päivän kuluttua rokotuksesta

Tutkimuksen MenACWY-TT-083 tiedot tukevat immunogeenisuustietojen ja annostelun ekstrapolointia vähintään 12 viikon mutta alle 6 kuukauden ikäisille imeväisille.

Tutkimuksessa MenACWY-TT-087 imeväiset saivat joko yhden perusrokotusannoksen 6 kuukauden iässä ja sen jälkeen tehosteannoksen 15–18 kuukauden iässä (kumpanakin rokotusajankohtana annettiin samalla DTPa-IPV/Hib-yhdistelmärokote ja 10‑valenttinen pneumokokkikonjugaattirokote), tai kolme perusrokotusannosta 2, 4 ja 6 kuukauden iässä ja niiden jälkeen tehosteannos 15–18 kuukauden iässä. Yksi perusrokotusannos 6 kuukauden iässä aikaansai vahvat rSBA-vasteet ryhmiä A, C, W‑135 ja Y vastaan mitattuna niiden henkilöiden prosentuaalisella osuudella, joiden rSBA-titteri oli ≥ 8. Nämä vasteet olivat verrattavissa vasteisiin, jotka saadaan kolmen annoksen perusrokotussarjan viimeisen annoksen jälkeen. Tehosteannos aikaansai kaikkia neljää meningokokkiryhmää vastaan vahvat rSBA-vasteet, jotka olivat vastaavia mainittujen kahden hoitoryhmän välillä.

Taulukossa 3 on esitetty bakterisidiset vasta-ainevasteet 6 kuukauden ikäisillä imeväisillä kuukauden kuluttua yhdestä perusrokotusannoksesta, ennen tehosteannosta ja kuukauden kuluttua tehosteannoksesta.

Taulukko 3: Bakterisidiset vasta-ainevasteet (rSBA* ja hSBA**) imeväisillä, jotka saivat ensimmäisen annoksen 6 kuukauden iässä sekä tehosteannoksen 15–18 kuukauden iässä (tutkimus MenACWY-TT-087)

Meningokokkiryhmä

 

rSBA*

hSBA**

N

≥ 8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

≥ 8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

Annoksen 1 jälkeen(1)

163

98,80 %

(95,6; 99,9)

1332,9

(1035,2; 1716,2)

59

98,30 %

(90,9; 100)

271

(206; 355)

Ennen tehostetta

131

81,70 %

(74; 87,9)

125,3

(84,4; 186,1)

71

66,20 %

(54; 77)

21(14; 32)

Tehosteen jälkeen(1)

139

99,30 %

(96,1; 100)

2762,3

(2310,3; 3302,8)

83

100 %

(95,7; 100)

1416 (1140; 1758)

C

Annoksen 1 jälkeen (1)

163

99,40 %

(96,6; 100)

591,6

(482,3; 725,8)

66

100 %

(94,6;100)

523

(382; 717)

Ennen tehostetta

131

65,60 %

(56,9; 73,7)

27,4

(20,6; 36,6)

78

96,20 %

(89,2; 99,2)

151

(109; 210)

Tehosteen jälkeen(1)

139

99,30 %

(96,1; 100)

2525,2

(2102,1; 3033,3)

92

100 %

(96,1; 100)

13360

(10953; 16296)

W

Annoksen 1 jälkeen(1)

163

93,90 %

(89; 97)

1255,9

(917; 1720)

47

87,20 %

(74,3; 95,2)

137

(78; 238)

Ennen tehostetta

131

77,90 %

(69,8; 84,6)

63,3

(45,6; 87,9)

53

100 %

(93,3; 100)

429

(328; 559)

Tehosteen jälkeen(1)

139

100 %

(97,4; 100)

3144,7

(2636,9; 3750,4)

59

100 %

(93,9; 100)

9016

(7045; 11537)

Y

Annoksen 1 jälkeen(1)

163

98,80 %

(95,6; 99,9)

1469,9

(1186,5; 1821)

52

92,30 %

(81,5; 97,9)

195

(118; 323)

Ennen tehostetta

131

88,50 %

(81,8; 93,4)

106,4

(76,4; 148,1)

61

98,40 %

(91,2; 100)

389

(292; 518)

Tehosteen jälkeen(1)

139

100 %

(97,4; 100)

2748,6

(2301,4; 3282,6)

69

100 %

(94,8; 100)

5978

(4747; 7528)

Immunogeenisuus tutkittiin tutkimussuunnitelman mukaisessa (ATP, according-to-protocol) ensisijaisessa immunogeenisuuskohortissa.
* rSBA tutkittu Public Health England (PHE) ‑laboratorioissa Isossa-Britanniassa
** hSBA tutkittu Neomed-laboratoriossa (Laval, Kanada)
(1) verinäytteet otettiin 1 kuukauden kuluttua rokotuksesta

Seerumin bakterisidinen aktiivisuus mitattiin toissijaisena päätetapahtumana käyttäen myös hSBA-menetelmää. Vaikka kummallakin annosteluohjelmalla havaittiin samankaltaisia vasteita ryhmiä A ja C vastaan, hSBA-vasteet ryhmiä W‑135 ja Y vastaan olivat alhaisemmat imeväisillä, jotka saivat 6 kuukauden iässä yhden perusrokotusannoksen. Vasteen mittarina käytettiin niiden henkilöiden prosentuaalista osuutta, joiden hSBA-titteri oli ≥ 8. Yhden perusrokotusannoksen annostelulla ≥8 hSBA-titterin ryhmää W‑135 vastaan saavutti 87,2 % (95 % CI: 74,3; 95,2) ja ryhmää Y vastaan 92,3 % (95 % CI: 81,5; 97,9) verrattuna 2, 4 ja 6 kuukauden iässä annettuun kolmen perusrokotusannoksen annosteluun, jossa vastaavat osuudet olivat 100 % (95 % CI: 96,6; 100) ja 100 % (95 % CI: 97,1; 100) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Tehosteannoksen jälkeen hSBA-titterit kaikkia neljää seroryhmää vastaan olivat toisiinsa verrattavat mainittujen kahden hoito-ohjelman välillä.

Immunogeenisuus 12–23 kuukauden ikäisillä pikkulapsilla

Kliinisissä tutkimuksissa MenACWY-TT-039 ja MenACWY-TT-040 yksittäinen Nimenrix-annos sai aikaan rSBA-vasteet kaikkia neljää meningokokkiryhmää vastaan. Vaste ryhmä C:tä vastaan oli verrattavissa lisensioidun MenC-CRM-rokotteen aikaansaamaan vasteeseen, kun vertailukohteena olivat ≥ 8 rSBA-tittereiden prosentuaaliset osuudet (taulukko 4).

Taulukko 4:Bakterisidinen vasta-ainevaste (rSBA*) 1223 kuukauden ikäisillä pikkulapsilla

Meningokokkiryhmä

Rokoteryhmä

Tutkimus MenACWY-TT-039(1)

Tutkimus MenACWY-TT-040(2)

N

≥ 8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

≥ 8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

Nimenrix

354

99,7 %

(98,4; 100)

2205

(2008; 2422)

183

98,4 %

(95,3; 99,7)

3170

(2577; 3899)

C

Nimenrix

354

99,7 %

(98,4; 100)

478

(437; 522)

183

97,3 %

(93,7; 99,1)

829

(672; 1021)

MenC-CRM-rokote

121

97,5 %

(92,9; 99,5)

212

(170; 265)

114

98,2 %

(93,8; 99,8)

691

(521; 918)

W-135

Nimenrix

354

100 %

(99,0; 100)

2682

(2453; 2932)

186

98,4 %

(95,4; 99,7)

4022

(3269; 4949)

Y

Nimenrix

354

100 %

(99,0; 100)

2729

(2473; 3013)

185

97,3 %

(93,8; 99,1)

3168

(2522; 3979)

Immunogeenisuus tutkittiin tutkimussuunnitelman mukaisissa (ATP, according-to-protocol) immunogeenisuuskohorteissa.
(1) verinäytteet otettiin 42–56 päivän kuluttua rokotuksesta
(2) verinäytteet otettiin 30−42 päivän kuluttua rokotuksesta
* tutkittu GSK:n laboratorioissa

Tutkimuksessa MenACWY-TT-039 seerumin bakterisidinen aktiivisuus analysoitiin toissijaisena päätetapahtumana myös käyttäen hSBA-menetelmää (taulukko 5).

Taulukko 5: Bakterisidinen vasta-ainevaste (hSBA*) 12–23 kuukauden ikäisillä pikkulapsilla

Meningokokkiryhmä

Rokoteryhmä

N

Tutkimus MenACWY-TT-039(1)*

≥ 8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

Nimenrix

338

77,2 %

(72,4; 81,6)

19,0

(16,4; 22,1)

C

Nimenrix

341

98,5 %

(96,6; 99,5)

196

(175; 219)

MenC-CRM-rokote

116

81,9 %

(73,7; 88,4)

40,3

(29,5; 55,1)

W-135

Nimenrix

336

87,5 %

(83,5 ; 90,8)

48,9

(41,2; 58,0)

Y

Nimenrix

329

79,3 %

(74,5; 83,6)

30,9

(25,8; 37,1)

Immunogeenisuus tutkittiin tutkimussuunnitelman mukaisessa (ATP, according-to-protocol) immunogeenisuuskohortissa.
(1) verinäytteet otettiin 42–56 päivän kuluttua rokotuksesta
* tutkittu GSK:n laboratorioissa

Tutkimuksessa MenACWY-TT-104 immuunivaste yhden Nimenrix-annoksen tai kahden kuukauden antovälillä annetun kahden Nimenrix-annoksen jälkeen arvioitiin yhden kuukauden kuluttua viimeisestä rokotuksesta. Nimenrixillä saavutetut bakterisidiset vasteet olivat samankaltaiset kaikkia neljää ryhmää vastaan, kun verrattiin ≥ 8 rSBA-tittereiden prosentuaalisia osuuksia ja GMT:ä yhden tai kahden annoksen jälkeen (taulukko 6).

Taulukko 6: Bakterisidiset vasta-ainevasteet (rSBA)* 12–14 kuukauden ikäisillä pikkulapsilla

Meningokokkiryhmä

Rokote

ryhmä

Ajankohta

Tutkimus MenACWY-TT-104(1)

N

≥ 8

(95 %CI)

GMT

(95 % CI)

A

Nimenrix

1 annos

Annoksen 1 jälkeen

180

97,8 %

(94,4, 99,4)

1437

(1118, 1847)

Nimenrix

2 annosta

Annoksen 1 jälkeen

158

96,8 %

(92,8, 99,0)

1275

(970, 1675)

Annoksen 2 jälkeen

150

98,0 %

(94,3, 99,6)

1176

(922, 1501)

C

Nimenrix

1 annos

Annoksen 1 jälkeen

179

95,0 %

(90,7, 97,7)

452

(346, 592)

Nimenrix

2 annosta

Annoksen 1 jälkeen

157

95,5 %

(91,0, 98,2)

369

(281, 485)

Annoksen 2 jälkeen

150

98,7 %

(95,3, 99,8)

639

(522, 783)

W-135

Nimenrix

1 annos

Annoksen 1 jälkeen

180

95,0 %

(90,8, 97,7)

2120

(1601, 2808)

Nimenrix

2 annosta

Annoksen 1 jälkeen

158

94,9 %

(90,3, 97,8)

2030

(1511, 2728)

Annoksen 2 jälkeen

150

100 %

(97,6, 100)

3533

(2914, 4283)

Y

Nimenrix

1 annos

Annoksen 1 jälkeen

180

92,8 %

(88,0, 96,1)

952

(705, 1285)

Nimenrix

2 annosta

Annoksen 1 jälkeen

157

93,6 %

(88,6, 96,9)

933

(692, 1258)

Annoksen 2 jälkeen

150

99,3 %

(96,3, 100)

1134

(944, 1360)

Immunogeenisuus tutkittiin tutkimussuunnitelman mukaisessa (ATP, according-to-protocol) immunogeenisuuskohortissa.
(1) verinäytteet otettiin 21–48 päivän kuluttua rokotuksesta
* tutkittu Public Health England ‑laboratorioissa

Tutkimuksessa MenACWY-TT-104 analysoitiin myös toissijaisena päätetapahtumana seerumin bakterisidinen aktiivisuus käyttäen hSBA-menetelmää. Nimenrixillä saavutettiin bakterisidinen vaste (hSBA-titteri ≥ 8) ryhmiä W-135 ja Y vastaan prosentuaalisesti suuremmalla osalla niistä koehenkilöistä, jotka saivat kaksi annosta yhden sijasta. Ryhmiä A ja C vastaan havaittiin samankaltainen vaste arvioituna ≥ 8 hSBA-tittereiden prosentuaalisena osuutena (taulukko 7).

Taulukko 7: Bakterisidiset vasta-ainevasteet (hSBA)* 1214 kuukauden ikäisillä pikkulapsilla

Meningokokkiryhmä

Rokoteryhmä

Ajankohta

Tutkimus MenACWY-TT-104(1)

N

≥ 8

(95 %CI)

GMT

(95 % CI)

A

Nimenrix

1 annos

Annoksen 1 jälkeen

74

95,9 %

(88,6, 99,2)

118

(87, 160)

Nimenrix

2 annosta

Annoksen 1 jälkeen

66

97,0 %

(89,5, 99,6)

133

(98, 180)

Annoksen 2 jälkeen

66

97,0 %

(89,5, 99,6)

170

(126, 230)

C

Nimenrix

1 annos

Annoksen 1 jälkeen

78

98,7 %

(93,1, 100)

152

(105, 220)

Nimenrix

2 annosta

Annoksen 1 jälkeen

70

95,7 %

(88,0, 99,1)

161

(110, 236)

Annoksen 2 jälkeen

69

100 %

(94,8, 100)

1753

(1278, 2404)

W-135

Nimenrix

1 annos

Annoksen 1 jälkeen

72

62,5 %

(50,3, 73,6)

27

( 16, 47)

Nimenrix

2 annosta

Annoksen 1 jälkeen

61

68,9 %

(55,7, 80,1)

26

(16, 43)

Annoksen 2 jälkeen

70

97,1 %

(90,1, 99,7)

757

(550, 1041)

Y

Nimenrix

1 annos

Annoksen 1 jälkeen

71

67,6 %

(55,5, 78,20)

41

(24, 71)

Nimenrix

2 annosta

Annoksen 1 jälkeen

56

64,3 %

(50,4, 76,6)

32

(18, 58)

Annoksen 2 jälkeen

64

95,3 %

(86,9, 99,0)

513

(339, 775)

Immunogeenisuus tutkittiin tutkimussuunnitelman mukaisessa (ATP, according-to-protocol) immunogeenisuuskohortissa.
(1) verinäytteet otettiin 21–48 päivän kuluttua rokotuksesta
* tutkittu GSK:n laboratorioissa

Immuunivasteen säilymistä tutkittiin rSBA- ja hSBA-menetelmillä 5. vuoteen asti lapsilla, jotka oli alun perin rokotettu tutkimuksessa MenACWY-TT-027 (taulukko 8).

Taulukko 8: Vasta-aineiden säilyminen 5 vuotta rokotuksesta pikkulapsilla, jotka olivat rokotushetkellä 12–23 kuukauden ikäisiä (tutkimus MenACWY-TT-032; jatkotutkimus 027)

Meningokokkiryhmä

Rokoteryhmä

Ajankohta

(vuosi)

rSBA*

hSBA**

N

≥ 8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

≥ 8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

Nimenrix

4

45

64,4 %

(48,8; 78,1)

35,1

(19,4; 63,4)

44

52,3 %

(36,7; 67,5)

8,8

(5,4; 14,2)

5

49

73,5 %

(58,9; 85,1)

37,4

(22,1; 63,2)

45

35,6 %

(21,9: 51,2)

5,2

(3,4; 7,8)

C

Nimenrix

4

45

97,8 %

(88,2; 99,9)

110

(62,7; 192)

45

97,8 %

(88,2; 99,9)

370

(214; 640)

5

49

77,6 %

(63,4; 88,2)

48,9

(28,5; 84,0)

48

91,7 %

(80,0; 97,7)

216

(124; 379)

MenC-CRM

rokote

4

10

80,0 %

(44,4; 97,5)

137

(22,6; 832)

10

70,0 %

(34,8; 93,3)

91,9

(9,8; 859)

5

11

63,6 %

(30,8; 89,1)

26,5

(6,5; 107)

11

90,9 %

(58,7; 99,8)

109

(21,2; 557)

W-135

Nimenrix

4

45

60,0 %

(44,3; 74,3)

50,8

(24,0; 108)

45

84,4 %

(70,5; 93,5)

76,9

(44,0; 134)

5

49

34,7 %

(21,7; 49,6)

18,2

(9,3; 35,3)

46

82,6 %

(68,6; 92,2)

59,7

(35,1; 101)

Y

Nimenrix

4

45

62,2 %

(46,5; 76,2)

44,9

(22,6; 89,3)

41

87,8 %

(73,8; 95,9)

74,6

(44,5; 125)

5

49

42,9 %

(28,8; 57,8)

20,6

(10,9; 39,2)

45

80,0 %

(65,4; 90,4)

70,6

(38,7; 129)

Immunogeenisuuden säilymistä analysoitiin viiden vuoden ATP-kohortissa. Pääosin tutkittavien, joiden MenC rSBA ‑titterit olivat < 8, uudelleenrokottamisesta ja myöhemmistä ajankohdista poissulkemisesta johtuva valintaharha on voinut johtaa tittereiden yliarviointiin.
* rSBA tutkittu PHE-laboratorioissa Isossa-Britanniassa
** tutkittu GSK:n laboratorioissa

Immunogeenisuus 2–10 vuoden ikäisillä lapsilla

MenACWY-TT-081:ssa Nimenrixin vasteen ryhmää C vastaan (94,8 % [95 % CI: 91,4; 97,1]) osoitettiin olevan samanarvoinen kuin toisen lisensioidun MenC-CRM-rokotteen vaste (95,7 % [95 % CI: 89,2; 98,8]). GMT-arvot olivat matalammat Nimenrix-ryhmässä (2795 [95 % CI: 2393; 3263]) kuin MenC-CRM-rokoteryhmässä (5292 [95 % CI: 3815; 7340]).

MenACWY-TT-038:ssa Nimenrixin vasteen neljää ryhmää (A, C, W-135 ja Y) vastaan osoitettiin olevan samanarvoinen kuin lisensioidun ACWY-PS-rokotteen vaste (ks. taulukko 9).

Taulukko 9:Bakterisidinen vasta-ainevaste (rSBA*) Nimenrixille ja ACWY-PS-rokotteelle 2–10-vuotiailla lapsilla yhden kuukauden kuluttua rokotuksesta (tutkimus MenACWY-TT-038)

Meningokokkiryhmä

Nimenrix

ACWY-PS-rokote

N

RV

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

RV

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

594

89,1 %

(86,3; 91,5)

6343

(5998; 6708)

192

64,6 %

(57,4; 71,3)

2283

(2023; 2577)

C

691

96,1 %

(94,4; 97,4)

4813

(4342; 5335)

234

89,7 %

(85,1; 93,3)

1317

(1043; 1663)

W-135

691

97,4 %

(95,9; 98,4)

11543

(10873; 12255)

236

82,6 %

(77,2; 87,2)

2158

(1815; 2565)

Y

723

92,7 %

(90,5; 94,5)

10825

(10233; 11452)

240

68,8 %

(62,5; 74,6)

2613

(2237; 3052)

Immunogeenisuus tutkittiin tutkimussuunnitelman mukaisessa (ATP, according-to-protocol) immunogeenisuuskohortissa.
RV: Rokotevaste: Osuus tutkittavista, joilla

  • rSBA-titteri ≥ 32, vaikka tutkittavat olleet alun perin seronegatiivisia (rokotusta edeltävä rSBA-titteri < 8)
  • rSBA-titterin nousu vähintään 4‑kertaiseksi rokotuksen jälkeen rokotusta edeltävästä arvosta, vaikka tutkittavat olleet alun perin seropositiivisia (rokotusta edeltävä rSBA-titteri ≥ 8).

* tutkittu GSK:n laboratorioissa

Immuunivasteen säilymistä tutkittiin lapsilla, jotka oli alun perin rokotettu tutkimuksessa MenACWY-

TT-081 (taulukko 10).

Taulukko 10: Vasta-aineiden säilyminen 44 kuukautta lapsilla, jotka olivat rokotushetkellä 210-vuotiaita (tutkimus MenACWY-TT-088; jatkotutkimus 081)

Meningokokkiryhmä

Rokoteryhmä

Ajankohta (kk)

rSBA*

hSBA**

N

≥ 8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

≥ 8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

Nimenrix

32

193

86,5 %

(80,9; 91,0)

196

(144; 267)

90

25,6 %

(16,9; 35,8)

4,6

(3,3; 6,3)

44

189

85,7 %

(79,9; 90,4)

307

(224; 423)

89

25,8 %

(17,1; 36,2)

4,8

(3,4; 6,7)

C

Nimenrix

32

192

64,6 %

(57,4; 71,3)

34,8

(26,0; 46,4)

90

95,6 %

(89,0; 98,8)

75,9

(53,4; 108)

44

189

37,0 %

(30,1; 44,3)

14,5

(10,9; 19,2)

82

76,8 %

(66,2; 85,4)

36,4

(23,1; 57,2)

MenC-CRM rokote

32

69

76,8 %

(65,1; 86,1)

86,5

(47,3; 158)

33

90,9 %

(75,7; 98,1)

82,2

(34,6; 196)

44

66

45,5 %

(33,1; 58,2)

31,0

(16,6; 58,0)

31

64,5 %

(45,4; 80,8)

38,8

(13,3; 113)

W-135

Nimenrix

32

193

77,2 %

(70,6; 82,9)

214

(149; 307)

86

84,9 %

(75,5; 91,7)

69,9

(48,2; 101)

44

189

68,3 %

(61,1; 74,8)

103

(72,5; 148)

87

80,5 %

(70,6; 88,2)

64,3

(42,7; 96,8)

Y

Nimenrix

32

193

81,3 %

(75,1; 86,6)

227

(165; 314)

91

81,3 %

(71,8; 88,7)

79,2

(52,5; 119)

44

189

62,4 %

(55,1; 69,4)

78,9

(54,6; 114)

76

82,9 %

(72,5; 90,6)

127

(78,0; 206)

Immunogeenisuutta tutkittiin ATP-ryhmässä vasta-aineiden säilyvyyden osalta kussakin aikapisteessä.
* rSBA tutkittu PHE-laboratorioissa Isossa-Britanniassa
** tutkittu GSK:n laboratorioissa

Immuunivasteen säilymistä tutkittiin hSBA-menetelmällä yhden vuoden kuluttua rokotuksesta 6–10-vuotiailla lapsilla, jotka oli alun perin rokotettu MenACWY-TT-027-tutkimuksessa (taulukko 11) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Taulukko 11: Vasta-aineiden säilyminen (hSBA*) 1 kuukautta ja 1 vuotta rokotuksesta 6–10 vuoden ikäisillä lapsilla

Meningokokkiryhmä

Rokoteryhmä

1 kuukausi rokotuksesta

(tutkimus MenACWY-TT-027)

1 vuosi rokotuksesta

(tutkimus MenACWY-TT-028)

N

≥ 8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

≥ 8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

Nimenrix

105

80,0 %

(71,1; 87,2)

53,4

(37,3; 76,2)

104

16,3 %

(9,8; 24,9)

3,5

(2,7; 4,4)

ACWY-PS

35

25,7 %

(12,5; 43,3)

4,1

(2,6; 6,5)

35

5,7 %

(0,7; 19,2)

2,5

(1,9; 3,3)

C

Nimenrix

101

89,1 %

(81,3; 94,4)

156

(99,3; 244)

105

95,2 %

(89,2; 98,4)

129

(95,4; 176)

ACWY-PS

38

39,5 %

(24,0; 56,6)

13,1

(5,4; 32,0)

31

32,3 %

(16,7; 51,4)

7,7

(3,5; 17,3)

W-135

Nimenrix

103

95,1 %

(89,0; 98,4)

133

(99,9; 178)

103

100 %

(96,5; 100)

257

(218; 302)

ACWY-PS

35

34,3 %

(19,1; 52,2)

5,8

(3,3; 9,9)

31

12,9 %

(3,6; 29,8)

3,4

(2,0; 5,8)

Y

Nimenrix

89

83,1 %

(73,7; 90,2)

95,1

(62,4; 145)

106

99,1 %

(94,9; 100)

265

(213; 330)

ACWY-PS

32

43,8 %

(26,4; 62,3)

12,5

(5,6; 27,7)

36

33,3 %

(18,6; 51,0)

9,3

(4,3; 19,9)

Immunogeenisuutta tutkittiin ATP-ryhmässä vasta-aineiden säilyvyyden osalta.
* tutkittu GSK:n laboratorioissa

Immunogeenisuus 11–17 vuoden ikäisillä nuorilla ja ≥ 18-vuotiailla aikuisilla

Kaksi kliinistä tutkimusta suoritettiin 11–17-vuotiailla nuorilla (tutkimus MenACWY-TT-036) ja 18–55-vuotiailla aikuisilla (tutkimus MenACWY-TT-035). Tutkimuksissa annettiin joko yksi annos Nimenrixiä tai yksi annos ACWY-PS-rokotetta.

Nimenrixin vasteen (kuten yllä määritelty) osoitettiin olevan immunologisesti samanarvoinen kuin ACWY-PS-rokotteen vaste (taulukko 12).

Taulukko 12: Bakterisidinen vasta-ainevaste (rSBA*) Nimenrixille ja ACWY-PS-rokotteelle 11–17-vuotiailla nuorilla ja ≥ 18-vuotiailla aikuisilla yhden kuukauden kuluttua rokotuksesta

Tutkimus

(Ikäryhmä)

Meningokokkiryhmä

Nimenrix

ACWY-PS-rokote

N

RV

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

RV

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

Tutkimus MenACWY-TT-036

(11−17-vuotiaat)

A

553

85,4 %

(82,1; 88,2)

5928

(5557; 6324)

191

77,5 %

(70,9; 83,2)

2947

(2612; 3326)

C

642

97,4 %

(95,8; 98,5)

13110

(11939; 14395)

211

96,7 %

(93,3; 98,7)

8222

(6807; 9930)

W-135

639

96,4 %

(94,6; 97,7)

8247

(7639; 8903)

216

87,5 %

(82,3; 91,6)

2633

(2299; 3014)

Y

657

93,8 %

(91,6; 95,5)

14086

(13168; 15069)

219

78,5 %

(72,5; 83,8)

5066

(4463; 5751)

Tutkimus MenACWY-TT-035

(18−55-vuotiaat)

A

743

80,1 %

(77,0; 82,9)

3625

(3372; 3897)

252

69,8 %

(63,8; 75,4)

2127

(1909; 2370)

C

849

91,5 %

(89,4; 93,3)

8866

(8011; 9812)

288

92,0 %

(88,3; 94,9)

7371

(6297; 8628)

W-135

860

90,2 %

(88,1; 92,1)

5136

(4699; 5614)

283

85,5 %

(80,9; 89,4)

2461

(2081; 2911)

Y

862

87,0 %

(84,6; 89,2)

7711

(7100; 8374)

288

78,8 %

(73,6; 83,4)

4314

(3782; 4921)

Immunogeenisuus tutkittiin tutkimussuunnitelman mukaisessa (ATP, according-to-protocol) immunogeenisuuskohortissa.
RV: Rokotevaste
* tutkittu GSK:n laboratorioissa

Immuunivasteen säilymistä arvioitiin 5. vuoteen asti rokotuksesta nuorilla, jotka oli alun perin rokotettu MenACWY-TT-036-tutkimuksessa (taulukko 13).

Taulukko 13: Vasta-aineiden säilyminen 5 vuotta (rSBA*) nuorilla, jotka rokottamishetkellä olivat 11–17 vuoden ikäisiä

Meningokokkiryhmä

Aikapiste

(vuosi)

Nimenrix

ACWY-PS-rokote

N

≥ 8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

≥ 8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

3

449

92,9 %

(90,1; 95,1)

448

(381; 527)

150

82,7 %

(75,6; 88,4)

206

(147; 288)

5

236

97,5 %

(94,5; 99,1)

644

(531; 781)

86

93,0

(85,4; 97,4)

296

(202; 433)

C

3

449

91,1 %

(88,1; 93,6)

371

(309; 446)

150

86,0 %

(79,4; 91,1)

390

(262; 580)

5

236

88,6 %

(83,8; 92,3)

249

(194; 318)

85

87,1

(78,0; 93,4)

366

(224; 599)

W-135

3

449

82,0 %

(78,1; 85,4)

338

(268; 426)

150

30,0 %

(22,8; 38,0)

16,0

(10,9; 23,6)

5

236

86,0 %

(80,9; 90,2)

437

(324; 588)

86

34,9

(24,9; 45,9)

19,7

(11,8; 32,9)

Y

3

449

93,1 %

(90,3; 95,3)

740

(620; 884)

150

58,0 %

(49,7; 66,0)

69,6

(44,6; 109)

5

236

96,6 %

(93,4; 98,5)

1000

(824; 1214)

86

66,3

(55,3; 76,1)

125

(71,2; 219)

Immunogeenisuutta tutkittiin ATP-ryhmässä vasta-aineiden säilyvyyden osalta kussakin aikapisteessä.
* rSBA tutkittu PHE-laboratorioissa Isossa-Britanniassa.

Immuunivasteen säilymistä arvioitiin hSBA-menetelmällä 5. vuoteen asti rokotuksesta nuorilla ja aikuisilla, jotka oli alun perin rokotettu MenACWY-TT-052-tutkimuksessa (taulukko 14) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Taulukko 14: Vasta-aineiden säilyminen (hSBA*) 1 kuukautta (tutkimus MenACWY-TT-052)ja 5 vuotta (tutkimus MenACWY-TT-059) rokotuksesta 1125 vuoden ikäisillä nuorilla ja aikuisilla

Meningokokkiryhmä

Rokoteryhmä

Aikapiste

N

≥ 8 (95 % CI)

GMT (95 % CI)

A

Nimenrix

kuukausi 1

356

82,0 % (77,6; 85,9)

58,7 (48,6; 70,9)

vuosi 1

350

29,1 % (24,4; 34,2)

5,4 (4,5; 6,4)

vuosi 5

141

48,9 % (40,4; 57,5)

8,9 (6,8; 11,8)

C

Nimenrix

kuukausi 1

359

96,1 % (93,5; 97,9)

532 (424; 668)

vuosi 1

336

94,9 % (92,0; 97,0)

172 (142; 207)

vuosi 5

140

92,9 % (87,3; 96,5)

94,6 (65,9; 136)

W-135

Nimenrix

kuukausi 1

334

91,0 % (87,4; 93,9)

117 (96,8; 141)

vuosi 1

327

98,5 % (96,5; 99,5)

197 (173; 225)

vuosi 5

138

87,0 % (80,2; 92,1)

103 (76,3; 140)

Y

Nimenrix

kuukausi 1

364

95,1 % (92,3; 97,0)

246 (208; 291)

vuosi 1

356

97,8 % (95,6; 99,0)

272(237; 311)

vuosi 5

142

94,4 % (89,2; 97,5)

225 (174; 290)

Immunogeenisuutta tutkittiin ATP-ryhmässä vasta-aineiden säilyvyyden osalta kussakin aikapisteessä.
* tutkittu GSK:n laboratorioissa

Toisessa tutkimuksessa (MenACWY-TT-085) Nimenrixin kerta-annos annettiin 194:lle vähintään 56‑vuotiaalle libanonilaiselle aikuiselle (133:lle iältään 56–65‑vuotiaalle ja 61:lle vähintään 65‑vuotiaalle). Niiden henkilöiden prosentuaalinen osuus, joilla rSBA-titteri (mitattu GSK:n laboratorioissa) oli ennen rokotusta ≥ 128, vaihteli välillä 45 % (ryhmä C) ja 62 % (ryhmä Y). Yhden kuukauden kuluttua rokotuksesta niiden henkilöiden prosentuaalinen osuus, joilla rSBA-titteri oli ≥ 128, vaihteli kaiken kaikkiaan välillä 93 % (ryhmä C) ja 97 % (ryhmä Y). Yli 65‑vuotiaiden alaryhmässä niiden henkilöiden prosentuaalinen osuus, joilla rSBA-titteri oli ≥ 128 yhden kuukauden kuluttua rokotuksesta, vaihteli välillä 90 % (ryhmä A) ja 97 % (ryhmä Y).

Tehosteannoksen vaste tutkittavilla, jotka oli aikaisemmin rokotettu konjugoidulla Neisseria meningitidis -meningokokkirokotteella

Nimenrix-tehosterokotusta tutkittiin vähintään 12 kuukauden ikäisillä tutkittavilla, jotka oli aiemmin rokotettu monovalenttisella (MenC‑CRM) tai nelivalenttisella konjugoidulla meningokokkirokotteella (MenACWY‑TT). Vahva anamnestinen vaste havaittiin perusrokotteen antigeenille/-geeneille.

Nimenrix-vaste tutkittavilla, jotka oli aikaisemmin rokotettu Neisseria meningitidistä vastaan polysakkaridirokotteella

Tutkimuksessa MenACWY-TT-021 Nimenrixin immunogeenisuutta tutkittiin 4,5–34 vuoden ikäisillä henkilöillä siten, että toinen ryhmä sai Nimenrixin 30–42 kuukauden kuluttua ACWY-PS-rokotuksesta ja toinen iältään samanlainen ryhmä sai Nimenrixin ilman, että heitä olisi rokotettu millään meningokokkirokotteella viimeisten 10 vuoden aikana. Immuunivaste oli (rSBA-titteri ≥ 8) havaittavissa kaikille ryhmille (A, C, W-135, Y) kaikilla henkilöillä riippumatta aikaisemmasta meningokokkirokotuksista. rSBA GMT-arvot olivat merkittävästi matalammat henkilöillä, jotka olivat saaneet ACWY-PS-annoksen 30−42 kuukautta ennen Nimenrixiä. Sata prosenttia tutkittavista saavutti kuitenkin immuunivasteen (rSBA-titteri ≥ 8) kaikille meningokokkiryhmille (A, C, W-135, Y) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Lapset (2–17 vuotta), joilla on anatominen tai funktionaalinen asplenia

Tutkimuksessa MenACWY-TT-084 verrattiin kahden Nimenrix-annoksen immuunivasteita 43:lla iältään 2–7-vuotiaalla henkilöllä, joilla oli anatominen tai funktionaalinen asplenia ja joille annokset annettiin kahden kuukauden välillä, vasteisiin 43 samanikäisellä henkilöllä, joilla pernan toiminta oli normaalia. Yhden kuukauden kuluttua ensimmäisestä rokoteannoksesta ja yhden kuukauden kuluttua toisesta annoksesta prosentuaalisesti yhtä monella henkilöllä näissä kahdessa ryhmässä rSBA-titterit olivat ≥ 1:8 ja ≥ 1:128 sekä hSBA-titterit ≥ 1:4 ja ≥ 1:8.

Farmakokinetiikka

Ei sovellettavissa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei-kliiniset tutkimukset eivät tuoneet ilmi mitään erityistä riskiä ihmisille. Päätelmät perustuvat paikalliseen siedettävyyteen, akuutin ja toistuvan annostuksen toksisuus-, kehitys- ja lisääntymistoksisuus- ja hedelmällisyyskokeisiin.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kuiva-aine:
Sakkaroosi
Trometamoli

Liuotin:
Natriumkloridi
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

4 vuotta.

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen:

Rokote on käytettävä pikaisesti käyttökuntoon saattamisen jälkeen. Vaikka viivyttämistä ei suositella, rokote säilyy käyttökuntoon saattamisen jälkeen 8 tuntia 30 °C:ssa. Jos rokotetta ei anneta 8 tunnin kuluessa käyttökuntoon saattamisesta, sitä ei saa antaa.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttökuntoon saatetun lääkevalmisteen säilytys: ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

NIMENRIX injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
1 annos (2 neulaa) (63,38 €)

PF-selosteen tieto

Kuiva-aine injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa korkki (butyylikumia), ja liuotin esitäytetyssä ruiskussa, jossa tulppa (butyylikumia).

Pakkauskoot 1 ja 10 neuloilla tai ilman neuloja.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen kuiva-aine tai kuiva-ainekakku.
Kirkas ja väritön liuotin.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttökuntoon saattaminen: Esitäytetyn ruiskun liuottimen lisääminen kuiva-aineeseen

Nimenrix saatetaan käyttökuntoon lisäämällä esitäytetyn ruiskun koko sisältö (liuotin) injektiopulloon (kuiva-aine).

Neula kiinnitetään ruiskuun alla olevan kuvan mukaan. Nimenrix-ruisku saattaa kuitenkin olla hieman erilainen (ilman kierteitä) kuin kuvassa. Tässä tapauksessa neula kiinnitetään kiertämättä.

  • Pidä ruiskun sylinteri yhdessä kädessä (älä koske ruiskun mäntään), poista ruiskun korkki kiertämällä vastapäivään.


  • Kiinnitä neula ruiskuun kiertämällä neulaa myötäpäivään kunnes tunnet neulan lukittuvan ruiskuun.
  • Poista neulan suojus. Suojus voi joskus tuntua jäykältä.


  • Lisää liuotin kuiva-aineeseen. Tämä jälkeen seosta ravistetaan hyvin kunnes kuiva-aine on täysin liuennut.

Käyttökuntoon saatettu rokote on kirkas ja väritön liuos.

Käyttökuntoon saatettu rokote tarkistetaan silmämääräisesti vierashiukkasten ja/tai fysikaalisten muutosten varalta ennen rokotteen antamista. Hävitettävä, jos jompaakumpaa havaitaan.

Rokote on käytettävä pikaisesti käyttökuntoon saattamisen jälkeen.

Rokotteen antamiseen käytetään toista neulaa.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

NIMENRIX injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
1 annos

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

J07AH08

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

28.02.2019

Yhteystiedot

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki


09 430 040
www.pfizer.fi
etunimi.sukunimi@pfizer.com