Vertaa PF-selostetta

NEBIDO injektioneste, liuos 1000 mg/4 ml

Lääketurva

Riskienminimointimateriaalit

Yleinen

Ohje Nebido®-injektion antamisesta. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Jokainen millilitra injektionestettä sisältää 250 mg testosteroniundekanoaattia vastaten 157,9 mg testosteronia.

Jokainen injektiopullo sisältää 4 ml injektionestettä, jossa on 1000 mg testosteroniundekanoaattia vastaten 631,5 mg testosteronia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan
2000 mg bentsyylibentsoaattia per ampulli/injektiopullo.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Miehen hypogonadismin testosteronikorvaushoito, kun testosteronin puute on varmistettu kliinisten merkkien ja biokemiallisten tutkimusten avulla (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Annostus ja antotapa

Annostus

1injektiopullo Nebido-valmistetta (joka vastaa 1000 mg testosteroniundekanoaattia) annetaan injektioina 10-14 viikon välein, jolloin testosteronipitoisuus pysyy riittävän suurena eikä testosteronia kerry elimistöön.

Hoidon aloitus: Seerumin testosteronipitoisuus täytyy mitata ennen hoidon aloittamista sekä hoidon alkuvaiheessa. Seerumin testosteroniarvoista ja kliinisistä oireista riippuen ensimmäisten injektioiden välin voi lyhentää 6 viikkoon suositellun 10-14 viikon ylläpitohoidon annosteluvälin sijaan. Aloittamalla hoito näin riittävä testosteronin vakaa tila saavutetaan nopeammin.

Ylläpitohoito ja yksilöllinen hoito: Injektioiden välin tulisi olla suositusten mukaisesti 10-14 viikkoa. Seerumin testosteronipitoisuuden huolellinen tarkkailu on tarpeen hoidon aikana. Seerumin testosteronipitoisuus on hyvä mitata säännöllisesti. Mittaus tulisi tehdä ennen uutta injektiota oireet huomioiden. Pitoisuuden tulisi olla normaalin viitealueen alimmalla kolmanneksella. Jos pitoisuus on normaalia pienempi, injektioiden väliä täytyy lyhentää. Jos pitoisuus on suuri, voidaan harkita injektioiden harventamista.

Erityisryhmät

Pediatriset potilaat
Nebido-valmistetta ei ole tarkoitettu lapsille ja nuorille, eikä sen käyttöä alle 18-vuotiailla pojilla ole kliinisesti tutkittu (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Iäkkäät potilaat
Saatavilla olevien vähäisten tietojen perusteella annosta ei tarvitse sovittaa iäkkäille potilaille (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Maksan vajaatoimintaa sairastavat
Maksan vajaatoimintaa sairastavilla ei ole tehty virallisia tutkimuksia. Nebido-valmistetta ei saa käyttää miehille, joilla on ollut tai on maksakasvaimia (ks. kohta Vasta-aiheet).

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla ei ole tehty virallisia tutkimuksia.

Antotapa

Injektiona lihakseen.

Injektiot tulee antaa hyvin hitaasti (yli kahden minuutin ajan). Nebido on tarkoitettu käytettäväksi ehdottomasti vain injektiona lihakseen. On huolehdittava siitä, että Nebido injisoidaan syvälle pakaralihakseen noudattaen lihakseen annosteluun liittyviä tavanomaisia varotoimia. Injisointia suoneen on erityisesti varottava (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet, annostelu). Injektiopullon sisältö on injisoitava lihakseen välittömästi injektiopullon avaamisen jälkeen (ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Vasta-aiheet

Nebido-valmisteen käyttö on vasta-aiheista, jos miehellä

  • on androgeeneista riippuvainen eturauhassyöpä tai rintasyöpä
  • on tai on ollut maksakasvain
  • on yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai yhdellekään apuaineelle (lueteltu kohdassa Apuaineet).

Nebido-valmisteen käyttö naisille on vasta-aiheista.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Nebido-valmistetta ei suositella lapsille eikä nuorille.

Nebido-valmistetta saa käyttää vain, jos hypogonadismi (hyper- ja hypogonadotrooppinen) on varmistettu ja muut syyt, jotka voisivat aiheuttaa hypogonadismin oireita, on suljettu pois ennen hoidon aloittamista. Testosteronin puute on selvästi osoitettava kliinisten löydösten avulla (toissijaisten sukupuoliominaisuuksien taantuminen, muutokset kehossa, astenia, libidon heikentyminen, erektiohäiriöt jne.) ja varmennettava kahdella erillisellä testosteronimäärityksellä verestä.

Iäkkäät

Nebido-valmisteen käytön turvallisuudesta ja tehosta yli 65-vuotiailla potilailla on rajallisesti tietoa. Tällä hetkellä testosteronipitoisuuden ikäspesifisistä viitearvoista ei ole yksimielisyyttä. On kuitenkin huomioitava, että fysiologisesti testosteronin pitoisuus seerumissa laskee iän myötä.

Lääkärintutkimus ja laboratoriokokeet

Lääkärintutkimus

Ennen testosteronihoidon aloittamista kaikki potilaat on tutkittava perusteellisesti eturauhassyövän poissulkemiseksi. Eturauhasen ja rintojen tilan säännöllinen ja huolellinen seuranta on suoritettava testosteronia saavia potilaita koskevien suositusten mukaisesti (eturauhasen tunnustelu ja seerumin PSA:n määritys) vähintään kerran vuodessa tai kahdesti vuodessa, jos potilas on iäkäs tai jos hänellä on riskitekijöitä (kliinisiä tai perinnöllisiä). Paikalliset suositukset, jotka koskevat turvallisuuden seurantaa testosteronikorvaushoidon aikana, pitää ottaa huomioon.

Laboratoriokokeet
Testosteronitaso on mitattava lähtötilanteessa ja säännöllisesti hoidon aikana. Lääkärin tulee säätää annos yksilöllisesti testosteronin normaalin tason takaamiseksi.

Pitkäaikaista androgeenihoitoa saavilla potilailla on lisäksi seurattava säännöllisesti seuraavia laboratorioarvoja: hemoglobiini, hematokriitti ja maksan toimintakokeet ja veren rasva-arvot (ks. kohta Haittavaikutukset).

Laboratorioarvojen vaihtelun vuoksi kaikki testosteronimääritykset tulisi suorittaa samassa laboratoriossa.

Kasvaimet

Androgeenit voivat kiihdyttää piilevän eturauhassyövän leviämistä ja eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua.

Nebido-valmistetta täytyy käyttää varovasti syöpäpotilailla luumetastaasien aiheuttaman hyperkalsemian (ja siihen liittyvän hyperkalsiurian) vuoksi. On suositeltavaa seurata säännöllisesti syöpäpotilaiden seerumin kalsiumpitoisuutta.

Hyvän- ja pahanlaatuisia maksakasvaimia on raportoitu hormonivalmisteita, kuten androgeeniyhdisteitä, käyttävillä. Jos Nebido-valmistetta käyttävillä miehillä ilmaantuu vaikeita ylävatsavaivoja, maksan suurenemista tai merkkejä vatsansisäisestä verenvuodosta, maksakasvaimen mahdollisuus tulee ottaa huomioon.

Sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta
Testosteronihoito voi aiheuttaa vakavia komplikaatioita potilailla, joilla on vaikea sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta tai joilla on iskeeminen sydänsairaus. Luonteenomaista näille komplikaatioille on edeema, johon voi liittyä kongestiivinen sydämen vajaatoiminta. Tällaisessa tapauksessa hoito on lopetettava välittömästi.


Maksan tai munuaisten vajaatoiminta
Kliinisiä tutkimuksia valmisteen tehosta ja turvallisuudesta munuaisten tai maksan vajaatoimintapotilailla ei ole. Tästä johtuen testosteronikorvaushoitoa olisi käytettävä varovasti kyseisillä potilailla.


Sydämen vajaatoiminta
Varovaisuutta tulee noudattaa, jos potilas on altis turvotukselle, esim. jos potilaalla on vaikea sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta tai iskeeminen sydänsairaus, koska androgeenihoito saattaa lisätä natriumin ja veden kertymistä elimistöön. Jos vakavia komplikaatioita ilmenee hoito on lopetettava välittömästi. Luonteenomaista näille komplikaatioille on edeema, johon voi liittyä kongestiivinen sydämen vajaatoiminta. (ks. kohta Haittavaikutukset).
Testosteroni voi nostaa verenpainetta ja Nebido-valmistetta on käytettävä varoen miehillä, joilla on korkea verenpaine.

Hyytymishäiriöt
On muistettava, että lihaksen sisäisten injektioiden käyttöön liittyvät rajoitukset potilailla, joilla on joko hankittu tai perinnöllinen verenvuotohäiriö, on aina huomioitava.
Testosteroni ja johdokset lisäävät kumariinista johdettujen oraalisten antikoagulanttien aktiivisuutta (ks. myös kohta Yhteisvaikutukset).
Testosteronia on käytettävä varoen potilailla, joilla on trombofilia, tai laskimotromboembolian riskitekijöitä koska markkinoille tulon jälkeisissä tutkimuksissa ja raporteissa on näillä potilailla todettu tromboottisia tapahtumia (kuten syvä laskimotukos, keuhkoembolia, silmän tromboosi) testosteronihoidon aikana. Laskimotromboembolioita on raportoitu trombofiliapotilailla jopa antikoagulaatiohoidon aikana. Tästä syystä testosteronihoidon jatkamista ensimmäisen tromboottisen tapahtuman jälkeen tulee arvioida huolellisesti. Mikäli hoitoa jatketaan, yksilöllistä laskimotromboosiriskiä tulee pienentää lisätoimenpiteillä.

Muut tilat

Epilepsiaa ja migreeniä sairastavien potilaiden on käytettävä Nebido-valmistetta varoen, sillä se saattaa pahentaa näitä sairauksia.

Insuliiniherkkyys saattaa lisääntyä potilailla, joilla plasman testosteronipitoisuus normalisoituu androgeenihoidon ansiosta.

Tietyt kliiniset oireet, kuten ärtyisyys, hermostuneisuus, painonlisäys ja pidentyneet tai lukuisat erektiot, voivat olla merkki liiallisesta androgeenivaikutuksesta. Annosta on tällaisissa tapauksissa muutettava.

Valmisteen käyttö saattaa pahentaa jo ennen hoidon aloitusta esiintynyttä uniapneaa.

Urheilijoiden, joiden primaarista tai sekundaarista hypogonadismia hoidetaan testosteronikorvaushoidolla, on otettava huomioon, että lääkevalmisteen vaikuttava aine voi aiheuttaa dopingtesteissä positiivisen löydöksen.

Androgeenit eivät sovi terveiden ihmisten lihasten kasvattamiseen tai fyysisen suorituskyvyn parantamiseen.
Nebido-valmisteen käyttö on lopetettava, jos androgeenin yliannostukseen liittyvät oireet jatkuvat tai ilmenevät hoidon aikana uudelleen käytettäessä suositeltuja annoksia.

Lääkkeiden väärinkäyttö ja riippuvuus

Testosteronin väärinkäyttöä on esiintynyt. Sitä on käytetty tyypillisesti suurempina annoksina kuin hyväksyttyihin käyttöaiheisiin suositellaan, ja yhdessä muiden anabolisandrogeenisten steroidien kanssa.
Testosteronin ja muiden anabolisandrogeenisten steroidien väärinkäyttö voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia kuten: sydän- ja verisuonitapahtumia (jotka voivat joissain tapauksissa johtaa kuolemaan), maksatapahtumia ja/tai psykiatrisia tapahtumia. Testosteronin väärinkäyttö voi johtaa riippuvuuteen, ja annoksen merkittävä pienentäminen tai käytön äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa vieroitusoireita. Testosteronin ja muiden anabolisandrogeenisten steroidien väärinkäyttöön liittyy vakavia terveysriskejä, ja sitä tulee välttää.

Annostelu

Kuten kaikki öljyliuokset, Nebido on injisoitava vain lihakseen ja hyvin hitaasti (yli kahden minuutin ajan). Öljyliuosten aiheuttama keuhkojen mikroembolisaatio voi harvoissa tapauksissa aiheuttaa oireita, kuten yskää, hengenahdistusta, pahoinvointia, liikahikoilua, rintakipua, huimausta, tuntohäiriöitä tai pyörtymistä. Näitä reaktioita saattaa ilmaantua injektion aikana tai heti sen jälkeen, ja ne ovat ohimeneviä. Tämän takia potilasta on tarkkailtava kunkin injektion aikana ja heti sen jälkeen, jotta tunnistetaan varhaisessa vaiheessa mahdolliset merkit ja oireet öljyliuoksen aiheuttamasta keuhkojen mikroembolisaatiosta. Hoito on yleensä supportiivista, esimerkiksi lisähapen antamista.

Nebido-injektion annon jälkeisiä epäiltyjä anafylaktisia reaktioita on raportoitu.

Tietoa apuaineista

Tämä valmiste sisältää 2000 mg bentsyylibentsoaattia per 4 ml ampulli/injektiopullo, joka vastaa 500 mg/ml.

Yhteisvaikutukset

Oraaliset antikoagulantit

Testosteroni ja sen johdokset lisäävät kumariinista johdettujen oraalisten antikoagulanttien aktiivisuutta. Oraalisia antikoagulantteja käyttäviä potilaita on seurattava tarkkaan varsinkin androgeenihoitoa aloitettaessa tai lopetettaessa. Protrombiiniaikaa ja INR-tasoa suositellaan seurattavaksi useammin.

Muut yhteisvaikutukset

Testosteronin ja ACTH:n tai kortikosteroidien samanaikainen käyttö voi lisätä turvotusriskiä. Tämän vuoksi näiden lääkevalmisteiden käytössä on noudatettava varovaisuutta, varsinkin sydän- tai maksasairauksien yhteydessä sekä potilailla, joilla on turvotusta.

Vaikutukset laboratoriotesteihin:

Androgeenit saattavat pienentää tyroksiinia sitovan globuliinin pitoisuutta, mikä aiheuttaa seerumin T4-pitoisuuden pienenemisen ja lisää T3- ja T4-hormonien sitoutumista resiiniin. Vapaiden kilpirauhashormonien pitoisuudet eivät kuitenkaan muutu eikä kliinistä kilpirauhasen toiminnan häiriintymistä ole osoitettu.

Raskaus ja imetys

Hedelmällisyys

Testosteronikorvaushoito voi palautuvasti vähentää spermatogeneesiä (ks. kohdat Haittavaikutukset ja Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Raskaus ja imetys

Nebido-valmistetta ei ole tarkoitettu naisten hoitoon eikä raskaana olevien tai imettävien naisten tule sitä käyttää (ks. kohta Vasta-aiheet).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Nebido-valmisteella ei ole vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Androgeenien käyttöön liittyvät haittavaikutukset, ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Nebido-hoidon aikana yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia ovat akne ja kipu pistoskohdassa.

Taulukossa 1 on yhteenveto haittavaikutuksista MedDRA-järjestelmän mukaan elinryhmittäin. Haittavaikutusten esiintymistiheydet perustuvat kliinisiin tutkimustuloksiin ja ne on määritetty yleisiksi (≥ 1/100 - < 1/10) melko harvinaisiksi (≥ 1/1000 - <1/100) ja harvinaisiksi (≥ 1/10 000, <1/1 000). . Haittavaikutukset kirjattiin 6 kliinisessä tutkimuksessa (N = 422), ja ne arvioitiin ainakin mahdollisesti Nebido-valmisteeseen liittyviksi.

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Taulukko 1. Luokiteltu miehillä esiintyvien haittavaikutusten tiheyden perusteella – yhdistetyt tiedot 6 kliinisestä tutkimuksesta, N = 422 (100 %) eli 302 hypogonadismia sairastavaa miestä, jotka saivat hoitona 4 ml:n injektioita lihakseen ja 120 miestä, annoksena 3 ml testosteroniundekanoaattia 250 mg/ml.

ELINJÄRJESTELMÄ
Veri ja imukudos
Yleinen

Polysytemia

Hematokriittiarvojen suureneminen, punasolujen määrän suureneminen, hemoglobiiniarvojen suureneminen*

Immuunijärjestelmä
Melko harvinainenYliherkkyys
Aineenvaihdunta- ja ravitsemus
YleinenPainonnousu
Melko harvinainen

Suurentunut ruokahalu, glykosyloitu hemoglobiini suurentunut, hyperkolesterolemia, veren triglyseridiarvojen suureneminen, veren kolesteriarvojen suureneminen

Psyykkiset häiriöt
Melko harvinainenMasennus, tunne-elämän häiriö, unettomuus, levottomuus, aggressiivisuus, ärtyisyys
Hermosto
Melko harvinainenPäänsärky, migreeni, vapina
Verisuonisto
YleinenKuumat aallot
Melko harvinainenSydän- ja verisuonitauti, hypertensio, huimaus
Hengityselimet, rintakehä- ja välikarsina
Melko harvinainenBronkiitti, sinuiitti, yskä, hengenahdistus, kuorsaaminen, dysfonia
Ruoansulatuselimistö
Melko harvinainenRipuli, pahoinvointi
Maksa ja sappi
Melko harvinainenPoikkeavat maksan toiminta-arvot, kohonnut ASAT
Iho ja ihonalainen kudos
YleinenAkne
Melko harvinainenAlopesia, eryteema, ihottuma1, pruritus, kuiva iho
Luusto, lihakset ja sidekudos
Melko harvinainenNivelkipu, raajan kipu, lihasoireet2, jäykkyys, veren kreatiinifosfokinaasiarvojen suureneminen
Munuaiset ja virtsatiet
Melko harvinainenVirtsankulun huonontuminen, virtsaumpi, virtsatieoireet, tihentynyt virtsaamistarve yöllä, dysuria
Sukupuolielimet ja rinnat
YleinenProstataspesifisen antigeenin määrän suureneminen, eturauhasen tutkimustulos poikkeava, hyvänlaatuinen eturauhasen liikakasvu
Melko harvinainenEturauhasen intraepiteliaalinen neoplasia, eturauhasen kovettuma, eturauhastulehdus, eturauhasen häiriöt, libidon muutokset, kiveskipu, rinnan kovettuma, rintojen kipu, gynekomastia, estradioliarvojen suureneminen, testosteroniarvojen suureneminen
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
YleinenErilaiset pistospaikan reaktiot3
Melko harvinainenVäsymys, heikkous, liihahikoilu4
Vammat ja myrkytykset
Harvinainenöljyliuosten aiheuttama, keuhkojen mikroembolia**

* esiintymistiheys on havaittu testosteronia sisältävien valmisteiden käytön yhteydessä.
** esiintymistiheys perustuu injektioiden lukumäärään.

Sopivinta MedDRA-termiä on käytetty kuvaamaan tiettyä haittavaikutusta. Synonyymejä ja haittavaikutuksiin liittyviä tiloja ei ole lueteltu, mutta ne pitäisi myös ottaa huomioon

1 Ihottuma, mukaan lukien papulaarinen ihottuma

2 Lihasoireet: lihaskouristukset, lihasvenähdys ja myalgia

3 Erilaiset pistospaikan reaktiot: kipu, epämiellyttävä tunne, kutina, punoitus, hematooma ja ärsytys

4 Liikahikoilu ja yöhikoilu

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Öljyliuosten aiheuttama keuhkojen mikroembolisaatio voi harvoissa tapauksissa aiheuttaa oireita, kuten yskää, hengenahdistusta, huonovointisuutta, liikahikoilua, rintakipua, huimausta, tuntohäiriöitä tai pyörtymistä. Näitä reaktioita saattaa ilmaantua injektion aikana tai heti sen jälkeen, ja ne ovat palautuvia. Kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu harvoin tapauksia (>1/10000, <1/1000), joiden raportoija tai yritys on epäillyt olleen öljyliuoksen aiheuttamia keuhkojen mikroembolisaatioita. Tällaisia tapauksia on ilmennyt myös tuotteen markkinoille tulon jälkeen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Edellä mainittujen haittavaikutusten lisäksi hermostuneisuutta, vihamielisyyttä, uniapneaa, erilaisia ihoreaktioita, mukaan lukien seborreaa, lisääntynyt karvojen kasvu, erektioiden tihentymistä ja hyvin harvoissa tapauksissa ihon ja silmien keltaisuutta on raportoitu testosteronia sisältävien valmisteiden käytön aikana.

Hoito suurilla testosteroniannoksilla yleensä keskeyttää spermatogeneesin tai vähentää sitä palautuvasti, mikä pienentää kivesten kokoa. Hypogonadismin vuoksi annettu testosteronin korvaushoito voi harvoissa tapauksissa aiheuttaa pitkittyneitä, kivuliaita erektioita (priapismi). Suuret annokset tai pitkäaikainen testosteronihoito saattaa joskus lisätä nesteen kertymistä ja turvotusta.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty haitta tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA.

Yliannostus

Yliannostus ei vaadi erityisiä hoitotoimenpiteitä, vaan lääkityksen keskeyttäminen tai annoksen pienentäminen riittää yleensä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Androgeenit, 3-oksiandrosteeni-(4)-johdokset

ATC-koodi: G03BA03

Testosteroniundekanoaatti on luonnon testosteronin esteri. Aktiivinen testosteroni muodostuu testosteroniundekanoaatin sivuketjun pilkkoutuessa.

Testosteroni on miehen tärkein sukupuolihormoni, jota syntyy lähinnä kiveksissä ja pieniä määriä myös lisämunuaiskuoressa.

Testosteroni vaikuttaa maskuliinisten piirteiden ilmenemiseen sikiökehityksen, varhaislapsuuden ja puberteetin aikana sekä sen jälkeen maskuliinisen fenotyypin ja androgeenista riippuvaisten toimintojen (kuten spermatogeneesin ja lisäsukupuolirauhasten toiminnan) säilymiseen. Se osallistuu myös esimerkiksi ihon, lihaksen, luuston, munuaisten, maksan, luuytimen ja keskushermoston elintoimintoihin.

Testosteronin vaikutukset ovat kohde-elimen mukaan yleensä joko androgeeniset (esim. eturauhanen, rakkularauhaset, lisäkives) tai proteiinianaboliset (lihas, luu, hematopoieesi, munuainen, maksa).

Testosteroni vaikuttaa joihinkin elimiin vasta muututtuaan perifeerisissä kudoksissa estradioliksi. Estradioli sitoutuu kohdesolun - kuten aivolisäke-, rasva- tai luusolun tai kivesten Leydigin solujen - tuman estrogeenireseptoreihin.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen: Nebido on testosteroniundekanoaattia sisältävä depotvalmiste, joka injisoidaan lihakseen ja siten vältetään alkureitin (first-pass) aineenvaihdunta. Testosteroniundekanoaatti vapautuu lihakseen injisoidusta öljyliuoksesta vähitellen, ja seerumin esteraasit pilkkovat sen lähes kokonaan testosteroniksi ja undekaanihapoksi. Seerumin testosteronipitoisuuden nousu on mitattavissa jo vuorokauden kuluttua injektiosta.

Vakaa tila: Seitsemän vuorokauden kuluttua hypogonadiselle miehelle lihakseen annetusta ensimmäisestä, 1000 mg testosteroniundekanoaattia sisältävästä injektiosta keskimääräinen Cmax oli 38 nmol/l (11 ng/ml). Kun toinen annos annettiin 6 viikkoa ensimmäisen injektion jälkeen saavutettu testosteronin huippupitoisuus oli noin 50 nmol/l (15 ng/ml). Seuraavat kolme antokertaa olivat säännöllisesti 10 viikon välein ja vakaa tila saavutettiin kolmannen ja viidennen antokerran välillä. Testosteronin keskimääräiset Cmax ja Cmin arvot vakaassa tilassa olivat noin 37 nmol/l (11 ng/ml) ja 16 nmol/l (5 ng/ml). Cmin arvon mediaani on potilaskohtainen ja potilaiden välinen vaihtelu (variaatiokerroin, %) oli 22 % (vaihteluväli: 9-28 %) ja 34 % (vaihteluväli: 25-48 %).

Jakautuminen: Miehen seerumissa noin 98 % testosteronista on sitoutuneena sukupuolihormoneja sitovaan globuliiniin (SHBG) ja albumiiniin. Vain vapaa testosteroni lienee biologisesti aktiivista. Kun testosteronia annettiin iäkkäille miehille infuusiona laskimoon, testosteronin eliminaation puoliintumisaika oli noin yksi tunti ja jakautumistilavuus näytti olevan noin 1,0 l/kg.

Biotransformaatio: Testosteroniundekanoaatista pilkkoutuva testosteroni metaboloituu ja erittyy samoin kuin endogeeninen testosteroni. Undekaanihappo käy läpi beetaoksidaation kuten muutkin alifaattiset karboksyylihapot. Testosteronin pääasialliset aktiiviset metaboliitit ovat estradioli ja dihydrotestosteroni.

Eliminaatio: Suuri osa testosteronista metaboloituu maksassa ja sen ulkopuolella. Radioaktiivisesti merkitystä testosteroniannoksesta noin 90 % päätyy virtsaan glukuroni- ja rikkihappokonjugaatteina ja 6 % ulosteeseen enterohepaattisen kierron jälkeen. Virtsaan erittyy mm. androsteronia ja etiokolanolonia. Depotvalmisteen lihaksen sisäisen annon jälkeen vapautumisnopeudelle ominainen puoliintumisaika on 90±40 vuorokautta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toksikologisissa tutkimuksissa ei ole tullut esille muita kuin Nebido-valmisteen hormoniprofiilin mukaisia vaikutuksia.

In vitro -tutkimuksissa, joissa on käytetty käänteismutaatiomallia (Amesin testi) tai hamsterin munasarjoja, on todettu ettei testosteroni ole mutageeninen. Koe-eläimillä tehdyissä tutkimuksissa on havaittu androgeenihoidon ja tiettyjen syöpien välinen yhteys.

Rotilla tehtyjen tutkimusten tuloksista on ollut nähtävissä eturauhassyövän ilmaantuvuuden kasvu testosteronihoidon jälkeen.

Sukupuolihormonien tiedetään edesauttavan tiettyjen tunnettujen karsinogeenien vaikutuksesta kehittyviin kasvaimiin. Havainnon kliininen merkitys on epäselvä.

Jyrsijöillä ja kädellisillä tehdyissä hedelmällisyystutkimuksissa on todettu, että testosteronihoito saattaa heikentää hedelmällisyyttä vähentäen spermatogeneesiä annosriippuvaisesti.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan
2000 mg bentsyylibentsoaattia per ampulli/injektiopullo.

Bentsyylibentsoaatti, puhdistettu risiiniöljy.

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

5 vuotta. Valmiste on käytettävä välittömästi injektiopullon avaamisen jälkeen.

Säilytys

Ei erityisiä säilytysohjeita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

NEBIDO injektioneste, liuos
1000 mg/4 ml 4 ml (128,91 €)

PF-selosteen tieto

Pakkauskoko: 1 x 4 ml.

Injektiopullo
6 ml ruskea injektiopullo (tyypin I lasia), jossa on 4 ml injektionestettä. Injektiopullo on suljettu ETFE-kalvolla päällystetyllä harmaalla bromobutyyli-tulpalla ja suojasinetillä.
Pakkauskoko: 1 x 4 ml.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, kellertävä öljyliuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Kylmässä säilytettynä tämän öljypohjaisen liuoksen ominaisuudet voivat tilapäisesti muuttua (esim. suurempi viskositeetti, sameus). Jos valmistetta on säilytetty kylmässä, injektioliuos tulee saattaa huoneen tai kehon lämpötilaan ennen käyttöä.

Injektioneste on tarkastettava silmämääräisesti ennen käyttöä ja injektioliuos käytetään vain jos se on kirkas ja partikkeliton.

Valmiste on tarkoitettu yhtä käyttökertaa varten ja käyttämättä jäänyt injektioneste on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Injektiopullo
Injektiopullo on tarkoitettu yhtä käyttökertaa varten. Injektiopullon sisältö on välittömästi injisoitava lihakseen kun injektioneste on vedetty ruiskuun. Poista muovitulppa (A) mutta älä poista metallirengasta (B) tai suojasinettiä (C).

Korvattavuus

NEBIDO injektioneste, liuos
1000 mg/4 ml 4 ml

  • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta (101), Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta (121).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

G03BA03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

29.11.2019

Yhteystiedot

GRÜNENTHAL Finland Oy c/o Grünenthal Denmark ApS
Arne Jacobsens Allé 7
2300 København S
Denmark