Vertaa PF-selostetta

HYQVIA infuusioneste, liuos 100 mg/ml

Lääketurva

Riskienminimointimateriaalit

Potilas

Infuusio injektiopulloista elektronisella lääkeannostelijalla (peristalttisella infuusiopumpulla) - Infusion direkt från injektionsflaskor med en peristaltisk (elektronisk) infusionspump

Infuusio mekaanisella lääkeannostelijalla (ruiskuohjaimella) - Infusion med en (mekanisk) sprutpump

Terveydenhuollon ammattilainen

Infuusio suoraan injektiopulloista elektronisella lääkeannostelijalla (peristalttisella infuusiopumpulla)

Infuusio mekaanisella lääkeannostelijalla (ruiskuohjaimella)

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

HyQvia on kahden injektiopullon yksikkö, jossa on yksi injektiopullo ihmisen normaalia immunoglobuliinia (immuuniglobuliini 10 % tai IG 10 %) ja yksi injektiopullo rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia (rHuPH20).

Ihmisen normaali immunoglobuliini (SCIg)*

Yksi millilitra sisältää:
Ihmisen normaalia immunoglobuliinia 100 mg
(puhtaus vähintään 98 % IgG:tä)

Yksi 25 ml:n injektiopullo sisältää: 2,5 g ihmisen normaalia immunoglobuliinia
Yksi 50 ml:n injektiopullo sisältää: 5 g ihmisen normaalia immunoglobuliinia
Yksi 100 ml:n injektiopullo sisältää: 10 g ihmisen normaalia immunoglobuliinia
Yksi 200 ml:n injektiopullo sisältää: 20 g ihmisen normaalia immunoglobuliinia
Yksi 300 ml:n injektiopullo sisältää: 30 g ihmisen normaalia immunoglobuliinia

IgG:n jakautuminen aliluokkiin (likimääräiset arvot):

IgG1 ≥ 56,9 %
IgG2 ≥ 26,6 %
IgG3 ≥ 3,4 %
IgG4 ≥ 1,7 %

IgA:ta on enintään 140 mikrog/ml.

*Tuotettu ihmisluovuttajien plasmasta.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

 • Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi (rHuPH20)
  Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi on puhdistettu glykoproteiini, joka koostuu 447 aminohaposta. Se on tuotettu kiinanhamsterin munasarjasoluissa (CHO‑solut) yhdistelmä‑DNA‑tekniikalla.
 • Natrium (kloridina ja fosfaattina)
  Rekombinantin ihmisen hyaluronidaasin natriummäärä on yhteensä 4,03 mg/ml.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Infuusioneste, liuos (infuusio).

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Korvaushoito aikuisille, lapsille ja nuorille (0–18-vuotiaille) seuraaviin käyttöaiheisiin:

 • primaarinen immuunivajausoireyhtymä ja heikentynyt vasta‑ainetuotanto (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
 • sekundaariset immuunipuutokset (SID) potilailla, joilla on vaikeita tai toistuvia infektioita, joille annettu mikrobilääkehoito ei tehoa ja joilla on joko todennettu spesifin vasta-aineen toimimattomuus (proven specific antibody failure, PSAF)* tai seerumin IgG-pitoisuus < 4 g/l.

*PSAF = IgG-vasta-ainetitteri pneumokokkipolysakkaridi- ja polypeptidiantigeenirokotteita vastaan ei vähintään kaksinkertaistu.

Ehto

Hoidon aloittaa ja sitä valvoo aluksi immuunipuutosten hoitoon perehtynyt lääkäri.

Annostus ja antotapa

Korvaushoidon aloittaa ja sitä valvoo aluksi immuunipuutosten hoitoon perehtynyt lääkäri.

Annostus

Annostus ja annosohjelma vaihtelevat käyttöaiheen mukaan.


Lääkevalmiste annetaan ihon alle.

Korvaushoidossa annosta voidaan joutua muuttamaan potilaan farmakokineettisen ja kliinisen vasteen mukaan. Ali- tai ylipainoisilla potilailla painoon perustuvaa annosta voi olla tarpeen säätää.

Seuraavat annosohjeet ovat ohjeellisia.

Korvaushoito primaarisissa immuunivajausoireyhtymissä (kuten kohdassa Käyttöaiheet on määritelty)

Potilaat, jotka eivät ole aiemmin saaneet immunoglobuliinihoitoa
Annos, joka tarvitaan minimipitoisuuden 6 g/l saavuttamiseen, on noin 0,4–0,8 g painokiloa kohden kuukaudessa. Annosväli vakaan pitoisuuden ylläpitämiseksi on 2–4 viikkoa.

Minimipitoisuudet on mitattava ja arvioitava, jos potilaalla esiintyy infektio. Infektiomäärän vähentämiseksi voi olla tarpeen suurentaa annosta ja tähdätä suurempiin minimipitoisuuksiin (>6 g/l).

Hoidon alkuvaiheessa on suositeltavaa, että ensimmäisten infuusioiden hoitovälejä pidennetään asteittain viikoittain annetusta annoksesta 3 tai 4 viikon välein annettavaan annokseen. IG 10 %:n kumulatiivinen kuukausittainen annos on jaettava 1 viikon, 2 viikon jne. annoksiin suunniteltujen HyQvia‑hoitovälien mukaisesti.

Potilaat, joita on aiemmin hoidettu laskimoon annetulla immunoglobuliinihoidolla
Jos potilas vaihtaa hoitoa suoraan laskimoon annetusta immunoglobuliinihoidosta tai potilaan aiempi laskimoon annettu immunoglobuliiniannos on tiedossa, lääkevalmistetta annetaan samalla annoksella ja samalla antotiheydellä kuin aiempaa laskimoon annettua immunoglobuliinihoitoa. Jos potilas sai aiemmin annoksen 3 viikon välein, annosvälin pidentäminen 4 viikkoon voidaan toteuttaa antamalla sama viikoittainen määrä immunoglobuliiniä kuin 3 viikon hoidossa.

Potilaat, joita on aiemmin hoidettu ihon alle annetulla immunoglobuliinihoidolla
Jos potilas saa parhaillaan immunoglobuliinia ihon alle, HyQvia-valmisteen aloitusannos on sama kuin aiemman ihon alle annetun hoidon, mutta sitä voidaan mukauttaa 3 tai 4 viikon antoväliin. Ensimmäinen HyQvia‑infuusio annetaan viikon kuluttua aiemmasta immunoglobuliinihoidosta.

Sekundaariset immuunipuutokset (kuten kohdassa Käyttöaiheet on määritelty)

Suositeltu annos on 0,2–0,4 g/kg 3–4 viikon välein.

IgG-minimipitoisuudet on mitattava ja arvioitava infektioiden esiintymisen yhteydessä. Annosta pitää säätää tarvittaessa, jotta saadaan optimaalinen suoja infektioita vastaan; annosta pitää mahdollisesti suurentaa potilaille, joilla on pitkittynyt infektio, ja annoksen pienentämistä voidaan harkita, kun infektioita ei enää ilmaannu.

Pediatriset potilaat
Lasten ja nuorten (0–18-vuotiaiden) annostus ei poikkea aikuisten annostuksesta, sillä kuhunkin käyttöaiheeseen liittyvä annostus on potilaan painon mukainen ja säädettävissä edellä mainittujen tilojen kliinisen vaikutuksen mukaan. Saatavissa olevat tiedot on kuvattu kohdissa Haittavaikutukset, Farmakodynamiikka ja Farmakokinetiikka.

Antotapa

 • Lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan annettavaksi ihon alle, eikä sitä saa antaa laskimoon.
 • Tarkista HyQvia‑valmisteen molemmat komponentit silmämääräisesti värimuutosten ja hiukkasten varalta ennen antoa.
 • Anna jääkaapissa säilytetyn valmisteen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Älä käytä lämmityslaitteita, kuten mikroaaltouunia.
 • Ei saa ravistaa.
 • Tämä lääkevalmiste koostuu kahdesta injektiopullosta. Älä sekoita tämän lääkevalmisteen komponentteja.

Yhdessä IG 10 % ‑injektiopullossa on vastaava määrä rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia kuin seuraavassa taulukossa on ilmoitettu. Rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia sisältävän injektiopullon koko sisältö on annettava huolimatta siitä, annetaanko koko IG 10 % ‑injektiopullon sisältö. Lääkevalmisteen kaksi komponenttia on annettava peräkkäin samalla neulalla niin, että ensin annetaan rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi ja sitten IG 10 %, kuten jäljempänä on kuvattu.

HyQvia-valmisteen annostussuunnitelma

Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi

Ihmisen normaali immunoglobuliini 10 %

Määrä (ml)

Proteiinia (grammaa)

Määrä (ml)

1,25

2,5

25

2,5

5

50

5

10

100

10

20

200

15

30

300

Vuotoa infuusiokohdasta voi tapahtua immunoglobuliinin, kuten HyQvia-valmisteen, ihon alle antamisen jälkeen. Harkitse pidempien neulojen ja/tai useamman infuusiokohdan käyttöä. Kaikki neulakoon muutokset pitää toteuttaa hoitavan lääkärin ohjauksessa.

Mikäli ihon alle annettavaa HyQvia‑infuusiota käytetään kotihoidossa, hoidon saa aloittaa ja sitä valvoa vain lääkäri, jolla on kokemusta kotihoitopotilaiden ohjaamisesta. Potilaille annetaan koulutusta infuusiotekniikoista, elektronisen lääkeannostelijan (peristalttisen infuusiopumpun) tai mekaanisen lääkeannostelijan (ruiskuohjaimen) käytöstä, infuusiopäiväkirjan pitämisestä, mahdollisten vaikeiden haittavaikutusten tunnistamisesta sekä haittavaikutusten hoitamisesta niiden esiintyessä.

HyQvia‑valmisteen täysi terapeuttinen annos voidaan annostella yhteen tai kahteen kohtaan neljän viikon välein tai tiheämmin. Muuta antotiheyttä ja infuusiokohtien määrää tilavuuden, kokonaisinfuusioajan ja siedettävyyden mukaan siten, että potilas saa saman viikoittaisen annoksen. Jos annos jää antamatta potilaalle, anna väliin jäänyt annos mahdollisimman pian, ja jatka hoito‑ohjelmaa asianmukaisella tavalla.

IG 10 % on infusoitava lääkeannostelijalla. rHuPH20-infuusio voidaan antaa käsin tai lääkeannostelijalla. 24 G neula voidaan tarvita, jotta infuusio voidaan antaa virtausnopeudella 300 ml/tunti/infuusiokohta. Pienemmän kokoista neulaa voidaan kuitenkin käyttää, jos hitaampi virtausnopeus on hyväksyttävä. Vältä tulpan työntyminen injektiopullon sisään tai sen keskustan rikkoutuminen käyttämällä rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia sisältävän 1,25 ml:n injektiopullokoon yhteydessä 18–22 G neulaa injektiopullon sisällön vetämiseen. Kaikkien muiden injektiopullokokojen kohdalla injektiopullon sisällön vetämiseen voidaan käyttää neulaa tai neulatonta välinettä.

Suositeltuja lääkevalmisteen infusointikohtia ovat keski‑ tai ylävatsa ja reidet. Jos käytetään kahta paikkaa, niiden on oltava vastakkaisilla puolilla kehoa. Luu‑ulokkeita ja arpisia alueita on vältettävä. Valmistetta ei saa infusoida infektoituneelle tai akuutisti tulehtuneelle alueelle tai sellaisten ympärille, koska se aiheuttaa vaaran, että paikallinen infektio leviää.

On suositeltavaa, että rekombinantti ihmisen hyaluronidaasikomponentti annetaan vakionopeudella ja että IG 10 %:n antonopeutta ei suurenneta suositeltuja nopeuksia suuremmaksi erityisesti, jos potilas on juuri aloittanut HyQvia‑hoidon.

Rekombinantin ihmisen hyaluronidaasiliuoksen koko annos infusoidaan ensin nopeudella 1–2 ml/min infuusiokohtaa kohti tai sietokyvyn mukaan. 10 minuutin sisällä rekombinantista ihmisen hyaluronidaasista aloita koko yhteen kohtaan annettavan IG 10 % ‑annoksen infusointi samalla ihonalaisella neulasarjalla.

Seuraavia IG 10 %:n infuusionopeuksia suositellaan infuusiokohtaa kohden:

 

<40 kg:n painoiset tutkimushenkilöt

≥40 kg:n painoiset tutkimushenkilöt

Väli/minuutit

Kaksi ensimmäistä infuusiota (ml/tunti/infuusiokohta)

Seuraavat
2–3 infuusiota

(ml/tunti/infuusiokohta)

Kaksi ensimmäistä infuusiota

(ml/tunti/infuusiokohta)

Seuraavat
2–3 infuusiota

(ml/tunti/infuusiokohta)

10 minuuttia

5

10

10

10

10 minuuttia

10

20

30

30

10 minuuttia

20

40

60

120

10 minuuttia

40

80

120

240

Infuusion loppuosa

80

160

240

300

Jos potilas sietää alkuinfuusiot täydellä annoksella yhteen infuusiokohtaan ja enimmäisnopeudella, seuraavien infuusioiden nopeuden nosto on mahdollista lääkärin ja potilaan harkinnan mukaan.

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteen käytöstä.

Vasta-aiheet

HyQvia‑valmistetta ei saa antaa laskimoon tai lihakseen.

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle (IgG) tai kohdassa Apuaineet mainitulle apuaineelle (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Yliherkkyys ihmisen immunoglobuliineille, erityisesti hyvin harvinaisissa IgA:n puutoksissa, kun potilaalla on IgA:n vasta‑aineita.

Tunnettu systeeminen yliherkkyys hyaluronidaasille tai rekombinantille ihmisen hyaluronidaasille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Jos HyQvia‑valmiste annetaan verisuoneen, potilaalle voi kehittyä sokki.

Kohdassa Annostus ja antotapa annettua suositeltua infuusionopeutta on noudatettava. Potilaita on seurattava tarkasti koko infuusiojakson ajan varsinkin hoitoa aloitettaessa

Tiettyjä haittavaikutuksia voi esiintyä useammin potilailla, jotka saavat ihmisen normaalia immunoglobuliinia ensimmäistä kertaa tai harvinaisissa tapauksissa ihmisen normaalia immunoglobuliinia sisältävää valmistetta vaihdettaessa tai kun edellisestä infuusiosta on pitkä aika.

Mahdolliset komplikaatiot voidaan usein välttää seuraavilla keinoilla:

 • Valmiste infusoidaan aluksi hitaasti (ks. kohta Annostus ja antotapa).
 • Potilasta seurataan huolellisesti mahdollisten oireiden varalta koko infusointijakson ajan. Erityisesti potilaita, jotka eivät ole ennen saaneet ihmisen normaalia immunoglobuliinia, jotka ovat aiemmin käyttäneet jotain toista immunoglobuliinivalmistetta, sekä potilaita, joiden edellisestä infuusiosta on kulunut pitkä aika, on tarkkailtava ensimmäisen infuusion ajan ja tunti ensimmäisen infuusion jälkeen mahdollisten haittavaikutusoireiden havaitsemiseksi.

Kaikkia muita potilaita on seurattava vähintään 20 minuutin ajan annon jälkeen.

 • Kun hoito annetaan kotona, saatavilla on oltava toinen vastuuhenkilö hoitamaan mahdollisia haittavaikutuksia tai kutsumaan apua, jos potilaalla ilmenee vakava haittavaikutus. Kotihoitoa saavat potilaat ja/tai heidän avustajansa on koulutettava havaitsemaan varhaiset yliherkkyysreaktioiden merkit.

Mikäli haittavaikutuksia ilmenee, on antonopeutta joko pienennettävä tai infuusio lopetettava. Tarvittava hoito määräytyy haittavaikutuksen luonteen ja vaikeuden perusteella. Sokkitilanteissa potilaalle annetaan vakiintunutta lääketieteellistä hoitoa.

Kliinisissä tutkimuksissa ei havaittu ihon kroonisia muutoksia. Potilaita on muistutettava ilmoittamaan kaikki krooniset tulehdukset, kyhmyt tai tulehdukset, joita ilmenee infuusiokohdassa ja jotka kestävät muutamaa päivää pidempään.

Yliherkkyys IG 10 %:lle

Todelliset yliherkkyysreaktiot ovat harvinaisia. Niitä voi ilmetä erityisesti potilailla, joilla on anti‑IgA‑vasta‑aineita, ja heitä on hoidettava erityistä varovaisuutta noudattaen. Potilaita, joille hoito ihon alle annettavalla IgG‑valmisteella on ainoa vaihtoehto, on HyQvia‑valmisteella hoidettaessa seurattava tarkasti.

Ihmisen normaali immunoglobuliini voi harvoin aiheuttaa verenpaineen laskun ja anafylaktisen reaktion jopa potilailla, jotka sietivät aiempaa hoitoa ihmisen normaalilla immunoglobuliinilla.

 • Jos potilaalla on suuri allergisten reaktioiden riski, valmiste on annettava vain paikassa, jossa tarvittava tukihoito voidaan toteuttaa hengenvaarallisten reaktioiden yhteydessä.
 • Potilaille on kerrottava anafylaksian/yliherkkyyden varhaisista merkeistä (nokkosihottuma, kutina, levinnyt nokkosihottuma, puristava tunne rinnassa, vinkuva hengitys ja alhainen verenpaine).
 • Esilääkitys voi estää tämäntyyppisen reaktion, riippuen infuusioon liittyvän reaktion vaikeusasteesta sekä hoitokäytännöstä.
 • Jos potilaalla on tunnettu anafylaksia tai vaikea yliherkkyys ihmisen immunoglobuliinille, se on merkittävä potilastietoihin.

Yliherkkyys rekombinantille ihmisen hyaluronidaasille

Kaikki epäilyt allergisista tai anafylaksiaa muistuttavista reaktioista rekombinantin ihmisen hyaluronidaasin annon jälkeen edellyttävät välitöntä infuusion keskeytystä ja tarvittaessa lääketieteellisesti vakiiintunutta hoitoa.

Immunogeenisuus rekombinantille ihmisen hyaluronidaasille

HyQvia‑valmistetta saaville potilaille on kliinisissä tutkimuksissa raportoitu kehittyneen ei‑neutraloivia vasta‑aineita rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasikomponenttia vastaan. On mahdollista, että nämä vasta‑aineet ristireagoivat endogeenisen PH20:n, jota tiedetään esiintyvän aikuisen miehen kiveksissä, lisäkiveksessä ja spermassa, kanssa. Kyseisten vasta‑aineiden kliinisestä merkityksestä ihmisille ei ole tietoa.

Tromboembolia

Immunoglobuliinien käyttöön on liitetty valtimoiden ja laskimoiden tromboembolisia tapahtumia, mukaan lukien sydäninfarkti, aivohalvaus, syvä laskimotromboosi ja keuhkoembolia. Potilaiden on oltava hyvin nesteytettyjä ennen immunoglobuliinien käyttöä. Erityistä varovaisuutta on noudatettava sellaisten potilaiden kohdalla, joilla on tromboemboliatapahtumien tunnettuja riskitekijöitä (korkea ikä, hypertensio, diabetes mellitus tai aiempi verisuonisairaus tai tromboottisia episodeja, hankittu tai periytyvä trombofiliasairaus, pitkiä immobilisointijaksoja, vaikea hypovolemia, veren viskositeettiä lisäävä sairaus). Tarkkaile potilasta tromboosin merkkien ja oireiden varalta ja arvioi sellaisten potilaiden veren viskositeettia, joilla on hyperviskositeetin riski. Trombooseja voi esiintyä, vaikkei tunnettuja riskitekijöitä olisi.

Potilaille on kerrottava tromboembolisten tapahtumien ensimmäisistä oireista, kuten hengenahdistuksesta, raajan kivusta ja turvotuksesta, fokaalisista neurologisista häiriöistä ja rintakivusta, ja häntä on neuvottava ottamaan välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos oireita ilmenee.

Hemolyyttinen anemia

Immunoglobuliinivalmisteet sisältävät vasta‑aineita veriryhmiä vastaan (esim. A, B, D), ja ne voivat toimia hemolysoivina aineina. Nämä vasta‑aineet sitoutuvat punasolujen (RBC) epitooppeihin (mikä voidaan havaita positiivisena suorana antiglobuliinitestinä [DAT, (Coombsin koe)]) ja voivat harvoissa tapauksissa aiheuttaa hemolyysiä. Immunoglobuliinivalmisteiden saajia on seurattava hemolyysin kliinisten merkkien ja oireiden varalta.

Akuutti munuaisten vajaatoiminta

Vaikeita munuaisiin kohdistuvia haittavaikutuksia on raportoitu esiintyvän laskimoon annettavaa immunoglobuliinihoitoa saavilla potilailla, erityisesti, jos valmiste sisältää sakkaroosia (HyQvia ei sisällä sakkaroosia).

Aseptinen meningiittioireyhtymä (AMS)

Aseptista meningiittioireyhtymää on ilmoitettu laskimoon ja ihon alle annetun immunoglobuliinihoidon yhteydessä: oireet alkavat tavallisesti useiden tuntien tai 2 päivän sisällä immunoglobuliinihoidon jälkeen. Potilaille on kerrottava ensimmäisistä oireista, joita ovat vaikea päänsärky, niskajäykkyys, uneliaisuus, kuume, valonarkuus, pahoinvointi ja oksentelu. Immunoglobuliinihoidon keskeytys voi aiheuttaa AMS:n remission useiden päivien kuluessa ilman jälkitiloja. Aivo‑selkäydinnesteen tutkimuksissa löytyy usein runsassoluisuutta, jopa useita tuhansia soluja/mm3, vallitsevasti granulosyyttejä, ja kohonneita proteiinipitoisuuksia useita satoja milligrammoja/dl.

AMS:ää voi esiintyä useammin suuriannoksisen (2 g/kg) laskimoon annetun immunoglobuliinihoidon yhteydessä. Myyntiintulon jälkeisten tietojen perusteella aseptisen aivokalvontulehdusoireyhtymän esiintyminen ei korreloidu suurempiin annoksiin. Aseptista aivokalvontulehdusoireyhtymää esiintyy enemmän naisilla.

Tärkeää tietoa HyQvia‑valmisteen sisältämistä aineista

Tämä lääkevalmiste ei sisällä sokereita.

Virheelliset tulokset serologisissa testeissä

Immunoglobuliini‑infuusion jälkeen useiden passiivisesti siirtyvien vasta‑aineiden ohimenevä lisääntyminen potilaan veressä voi aiheuttaa harhaanjohtavia positiivisia tuloksia serologisissa testeissä.

Vasta‑aineiden passiivinen siirtyminen erytrosyytin pinta‑antigeeneihin( kuten A:han, B:hen ja D:hen) voi aiheuttaa virheellisiä tuloksia joissakin serologisissa testeissä, joissa tutkitaan punasolujen vasta‑aineita, kuten suorassa antiglobuliinitestissä (DAT, suora Coombsin testi).

Immunoglobuliinivalmisteiden infusointi voi aiheuttaa virheellisesti positiivisia tuloksia määrityksissä, joissa luotetaan beeta‑D‑glukaanien tunnistamiseen sieni‑infektioiden diagnosoinnissa. Näitä virheellisiä tuloksia voi ilmetä valmisteen infuusion jälkeisinä viikkoina.

Tarttuvat taudinaiheuttajat

Ihmisen normaali immunoglobuliini ja ihmisen seerumin albumiini (rekombinantin ihmisen hyaluronidaasin vakautusaine) on tuotettu ihmisen plasmasta. Kun käytetään ihmisen verestä tai plasmasta valmistettuja lääkkeitä, infektiot estetään vakiomenetelmillä. Luovuttajat valitaan tarkoin, ja yksittäisistä luovutuseristä ja plasmapooleista seulotaan infektioiden erityiset tunnusmerkit. Valmistuksessa käytetään tehokkaita virusten inaktivointi‑/poistomenetelmiä. Varotoimista huolimatta ihmisen verestä tai plasmasta valmistettuja lääkkeitä käytettäessä ei voida täydellisesti sulkea pois tarttuvien taudinaiheuttajien siirtymisriskiä. Tämä koskee myös tuntemattomia ja uusia viruksia sekä muita taudinaiheuttajia.

Käytetyt menetelmät tehoavat vaipallisiin viruksiin, kuten ihmisen immuunikatovirukseen (HIV), hepatiitti B ‑virukseen (HBV) ja hepatiitti C ‑virukseen (HCV), sekä vaipattomaan hepatiitti A ‑virukseen ja parvovirukseen B19.

Siitä on vakuuttavia kliinisiä todisteita, että hepatiitti A tai parvovirus B19 eivät siirry immunoglobuliinien mukana, ja on myös oletettavaa, että vasta‑ainesisältö vaikuttaa merkittävissä määrin virusturvallisuuteen.

Natriumsisältö

IG 10 % -komponentin voidaan sanoa olevan natriumiton. Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi sisältää seuraavan määrän (mg) natriumia per injektiopullo:

1,25 ml – 5,0 mg

2,5 ml – 10,1 mg

5 ml – 20,2 mg

10 ml – 40,3 mg

15 ml – 60,5 mg

Tämä vastaa 0,25–3 %:a WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

Pediatriset potilaat

Mainitut varoitukset ja varotoimet koskevat sekä aikuis- että lapsipotilaita.

Yhteisvaikutukset

Eläviä vaimennettuja viruksia sisältävät rokotteet

Immunoglobuliinin anto voi vaarantaa vähintään 6 viikon ja enintään 3 kuukauden pituiseksi ajaksi eläviä vaimennettuja viruksia sisältävien rokotteiden tehon. Näitä rokotteita ovat esimerkiksi tuhkarokko-, vihurirokko-, sikotauti- ja vesirokkorokote. Tämän lääkevalmisteen antamisen jälkeen on kuluttava 3 kuukautta, ennen kuin potilaalle voi antaa eläviä vaimennettuja viruksia sisältäviä rokotteita. Tuhkarokon osalta tämä vaatimus voi olla voimassa jopa 1 vuoden. Siksi tuhkarokkorokotteen saavien potilaiden on tarkistutettava vasta-ainetilansa.

Pediatriset potilaat

Mainitut yhteisvaikutukset koskevat sekä aikuis- että lapsipotilaita.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Tämän lääkevalmisteen turvallisuutta raskauden aikana ei ole tutkittu kontrolloiduissa kliinisissä kokeissa, minkä vuoksi valmistetta tulee antaa varoen raskaana oleville ja imettäville naisille.

Yhdeksän naista, jotka olivat joskus saaneet HyQvia-hoitoa, osallistui prospektiiviseen, kontrolloimattomaan, myyntiluvan myöntämisen jälkeiseen monikeskusraskausrekisteriin (tutkimus 161301). Kahdeksasta raskaudesta, joiden tulos oli tiedossa, kahdeksassa tapauksessa lapsi syntyi elävänä ja APGAR-pisteet olivat normaalit. Raskauteen tai synnytykseen liittyviä komplikaatioita ei todettu. HyQvia-valmisteeseen liittyviä haittavaikutuksia ei raportoitu. Sitoutuvat tai neutraloivat anti‑rHuPH20-vasta-aineet testattiin neljältä äidiltä, eikä vasta-aineita havaittu.

Immunoglobuliinituotteiden on osoitettu läpäisevän istukan – enenevässä määrin kolmannen raskauskolmanneksen aikana. Immunoglobuliineista saadut kliiniset kokemukset viittaavat siihen, ettei haitallisia vaikutuksia raskauteen, sikiöön tai vastasyntyneeseen ole odotettavissa.

Rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia koskevia kehitys‑ ja lisääntymistoksikologisia tutkimuksia on tehty hiirillä ja kaniineilla. Anti‑rHuPH20‑vasta‑aineisiin liittyviä haitallisia reaktioita ei havaittu koskien raskautta ja sikiönkehitystä. Näissä tutkimuksissa äidin rekombinantin ihmisen hyaluronidaasin vasta‑aineita siirtyi kohdussa jälkeläiseen. HyQvia-valmisteen rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia sisältävän komponentin vasta‑aineiden vaikutuksia ihmisen alkioon tai sikiönkehitykseen ei tällä hetkellä tunneta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Imetys

Immunoglobuliinit erittyvät maitoon ja voivat osaltaan suojata vastasyntynyttä limakalvojen kautta saatavilta patogeeneilta. Yhtä raskausrekisteriin (tutkimus 161301) osallistunutta lasta imetettiin. Minkään raportoidun haittavaikutuksen ei ilmoitettu liittyvän aiempaan tai nykyiseen HyQvia-hoitoon.

Hedelmällisyys

HyQvia-valmisteesta ei tällä hetkellä ole saatavana hedelmällisyyttä koskevia kliinisiä turvallisuustietoja. Immunoglobuliineihin liittyvä kliininen kokemus viittaa siihen, ettei IG 10 %:lla odoteta olevan haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen.

Eläinkokeiden perusteella ei ole saatu tietoa rekombinanttiin ihmisen hyaluronidaasiin liittyvistä suorista tai epäsuorista haitallisista vaikutuksista hedelmällisyyspotentiaalin osalta annoksilla, joita IG 10 %:n helpotetussa infuusiossa annetaan (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

HyQvia-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn (esim. huimaus) (ks. kohta Haittavaikutukset).

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista
HyQvia-valmisteen useimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia olivat paikalliset reaktiot. Useimmin ilmoitettuja systeemisiä haittavaikutuksia olivat päänsärky, väsymys ja kuume. Suurin osa näistä haittavaikutuksista oli lieviä tai keskivaikeita.

Ihmisen normaali immunoglobuliini
Haittavaikutuksia, kuten vilunväristyksiä, päänsärkyä, pyörrytystä, kuumetta, oksentelua, allergisia reaktioita, pahoinvointia, nivelkipua, matalaa verenpainetta tai keskivaikeaa alaselkäkipua, voi esiintyä ajoittain.

Ihmisen normaalit immunoglobuliinit voivat harvoin aiheuttaa äkillisen verenpaineen laskun ja yksittäisissä tapauksissa anafylaktisen sokin jopa, kun potilaalla ei ole ilmennyt mitään yliherkkyyttä edellisen infuusion yhteydessä.

Infuusiokohdan paikallisia reaktioita: turvotusta, arkuutta, punoitusta, kovettumia, paikallista kuumotusta, kutinaa, mustelmia ja ihottumaa voi esiintyä usein.

Ohimenevän aseptisen meningiitin, ohimenevien hemolyyttisten reaktioiden, seerumin kreatiniiniarvon nousun ja/tai akuutin munuaisen toimintahäiriön tapauksia on ilmennyt ihmisen normaalin immunoglobuliinin yhteydessä. Ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Tromboemboliareaktioita, kuten sydänlihasinfarkti, halvaus, keuhkoembolia ja syvä laskimotromboosi, on havaittu harvoin annettaessa immunoglobuliinivalmisteita laskimoon ja ihon alle.

Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi
Myyntiin tulon jälkeen yleisimpiä haittavaikutuksia ihon alle annetun rekombinantin ihmisen hyaluronidaasin osalta, n samanlaisessa formulaatiossa nesteen tai lääkevalmisteen dispersiota ja absorbaatiota varten, ovat olleet lievät paikalliset infuusiokohdan reaktiot, kuten eryteema ja kipu. Turvotusta on ilmoitettu useimmin, kun ihon alle on annettu suuri nestemäärä.

Rekombinantin ihmisen hyaluronidaasin vasta‑aineet
Yhteensä 13 tutkimushenkilölle 83:sta, jotka osallistuivat keskeiseen tutkimukseen, kehittyi vasta‑aine, joka kykeni sitoutumaan rekombinanttiin ihmisen hyaluronidaasiin (rHuPH20) vähintään kerran kliinisen tutkimuksen aikana. Nämä vasta‑aineet eivät pystyneet neutraloimaan rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia. Temporaalista yhteyttä haittavaikutusten ja anti‑rHyPH20‑vasta‑aineiden esiintymisen välillä ei voitu osoittaa. Haittavaikutusten vaikeusaste ei kasvanut potilailla, joilla kehittyi vasta‑aineita rekombinanttiin ihmisen hyaluronidaasiin.

Haittavaikutustaulukko
HyQvia-valmisteen turvallisuutta arvioitiin 4 kliinisessä tutkimuksessa (160602, 160603, 160902 ja 161101), joihin osallistui 124 PID‑potilasta. Potilaat saivat yhteensä 3 202 infuusiota.

Seuraavan taulukon sisältö on esitetty MedDRAn elinjärjestelmäluokituksen (SOC- ja suositeltu termi -tasot) mukaan.

Infuusiokohtainen esiintyvyys on luokiteltu seuraavalla tavalla: hyvin yleinen (≥1/10), yleinen (≥1/100, <1/10), melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000), hyvin harvinainen (<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

HyQvia-valmisteeseen liittyvät haittavaikutukset

MedDRAn elinjärjestelmäluokitus (SOC)

Hyvin yleinen

 

Yleinen

 

Melko harvinainen

 

Harvinainen

 

Ruoansulatuselimistö

 

Oksentelu, pahoinvointi, vatsakipu (mukaan lukien ylä- ja alavatsan kipu ja arkuus), ripuli

 

 

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Paikallisreaktiot (yhteensä) a:
infuusiokohdan kipu (mukaan lukien epämukavuus, arkuus, nivuskipu)

Paikallisreaktiot (yhteensä):
infuusiokohdan eryteema, infuusiokohdan turvotus (mukaan lukien paikallinen turvotus ja
ödeema) ja infuusiokohdan kutina (mukaan lukien vulvovaginaalinen kutina)

kuume, asteeniset tilat (mukaan lukien heikkous, väsymys, letargia ja huonovointisuus)

Paikallisreaktiot (yhteensä):
infuusiokohdan värjäytymä, infuusiokohdan mustelma
(mukaan lukien hematooma ja verenvuoto), infuusiokohdan massa (mukaan lukien kyhmy), infuusiokohdan kuumotus, infuusiokohdan kovettuma, painovoimainen turvotus tai genitaalialueiden turvotusb
(mukaan lukien genitaaliödeema, kivespussin turvotus ja vulvovaginaalinen turvotus)

ödeema (mukaan lukien perifeerinen ödeema, turvotus), vilunväristykset, liikahikoilu

Polttava
tunne

Tutkimukset

 

 

Suora Coombsin testi positiivinen

 

Luusto, lihakset ja sidekudos

 

Myalgia, muskuloskeletaalinen rintakipu

Nivelkipu, selkäkipu,
raajakipu

 

Hermosto

 

 

 

Päänsärky

Migreeni,
huimaus

Parestesia

Iho ja ihonalainen kudos

 

 

Eryteema, ihottuma (mukaan lukien erytematoottinen, papulaarinen ja makulopapulaarinen ihottuma), kutina ja urtikaria

 

Verisuonisto

 

 

Korkea verenpaine, verenpaineen nousu

 

Munuaiset ja virtsatiet

 

 

 

Hemosiderinuria

a Seuraavia haittavaikutuksia ei ole lueteltu, vaan ne on laskettu mukaan paikallisten reaktioiden esiintyvyyteen: kuumotus, infuusiokohdan parestesia.

b Painovoimaista turvotusta tai genitaalialueiden turvotusta havaittiin annettaessa valmistetta vatsan alaneljänneksiin.

Kliinisissä tutkimuksissa todettujen haittavaikutusten lisäksi myyntiin tulon jälkeen on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia (näiden vaikutusten esiintyvyys ei ole tiedossa eikä sitä voi arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella):
infektiot: aseptinen meningiitti
immuunijärjestelmä: yliherkkyys
yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat: influenssan kaltainen sairaustila, infuusiokohdan vuoto

Edellä lueteltujen haittavaikutusten lisäksi ihon alle annettujen immunoglobuliinituotteiden käytön yhteydessä on havaittu seuraavia muita haittavaikutuksia:
anafylaktinen sokki, anafylaktinen/anafylaktoidinen reaktio, vapina, takykardia, matala verenpaine, punoitus, kalpeus, äärialueiden kylmyys, dyspnea, suun parestesia, kasvojen turvotus, allerginen ihottuma, tuki- ja liikuntaelimistön jäykkyys, urtikaria injektiokohdassa, ihottuma injektiokohdassa, alaniiniaminotransferaasiarvojen nousu.

Kuvaus valikoiduista haittavaikutuksista
Keskeisen kliinisen tutkimuksen aikana havaittuja paikallisia reaktioita olivat lievä infouusiokohdan turvotus (useimpien infuusioiden yhteydessä) infusoitujen suurten määrien vuoksi, mutta yleisesti ottaen niitä ei katsottu haittavaikutuksiksi, elleivät ne aiheuttaneet epämukavuutta. Vain kaksi paikallista haittavaikutustapausta oli vaikeita, infouusiokohdan kipu ja infouusiokohdan turvotus. Kaksi ohimenevää genitaaliturvotustapausta esiintyi, ja niistä toinen katsottiin vaikeaksi, sillä se aiheutui lääkevalmisteen diffusoitumisesta vatsan infuusiokohdasta. Kliinisen tutkimuksen aikana ei havaittu ihomuutoksia, jotka eivät olisi peruuntuneet tutkimuksen aikana.

Pediatriset potilaat

Keskeiseen tutkimukseen 160603 osallistuneista 24:stä pediatrisesta potilaasta kahdella rHuPH20-vasta-aineiden kokonaispitoisuudet olivat vähintään 1:160. Yhdelläkään potilaalla ei esiintynyt neutraloivia vasta-aineita.

Eurooppalaisessa vaiheen 4 prospektiivisessa monikeskustutkimuksessa arvioitiin 42:ta pediatrista tutkittavaa (ikä 2 – < 18 vuotta), jotka olivat saaneet aiemmin immunoglobuliinihoitoa (tutkimus 161504). Mitään uusia turvallisuusongelmia ei tunnistettu. Yksikään potilaista ei ollut positiivinen (titteri ≥160) sitovien rHuPH20-vasta-aineiden suhteen. HyQvia-valmisteen todettiin olevan turvallinen ja hyvin siedetty primaarista immuunivajausta (PIDD) sairastavilla pediatrisilla tutkittavilla (ikä 2 – < 18 vuotta).

Kliinisten tutkimusten tulokset osoittivat turvallisuusprofiilin olevan samanlaisen aikuisilla ja pediatrisilla potilailla, mukaan lukien haittavaikutusten luonne, esiintymistiheys tai vakavuus ja korjautuvuus.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‑haitta ‑tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Yliannostus

Yliannostuksen seuraamuksia ei tunneta.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä (ihmisen normaali immunoglobuliini): immuuniseerumit ja immunoglobuliinit: immunoglobuliinit, ihmisen normaali, ATC-koodi: J06BA

Vaikutusmekanismi
IG 10 % -komponentti tuottaa tämän lääkevalmisteen hoitovaikutuksen. Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi edistää IG 10 %:n dispersiota ja absorptiota.

Ihmisen normaali immunoglobuliini sisältää pääasiassa immunoglobuliini G:tä (IgG) sekä laajakirjoisesti opsonisoivia ja neutralisoivia vasta-aineita tarttuvia aineita vastaan.

Ihmisen normaali immunoglobuliini sisältää normaaliväestössä esiintyviä IgG-vasta-aineita. Se valmistetaan yleensä ihmisplasmapoolista, jossa on vähintään 1 000 luovuttajaa. Sen IgG-alaluokkien jakauma on läheisesti suhteessa ihmisen luontaiseen plasmaan. Riittävät ihmisen normaalin immunoglobuliinin annokset voivat palauttaa poikkeavan pienet IgG-pitoisuudet normaalille vaihteluvälille.

Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi on liukoinen rekombinanttimuoto ihmisen hyaluronidaasista, joka lisää ihonalaisen kudoksen läpäisevyyttä väliaikaisella hyaluronaanin depolymerisaatiolla. Hyaluronaani on polysakkaridi, jota löytyy sidekudoksen soluväliaineesta. Sen depolymerisoi luontaisesti esiintyvä hyaluronidaasientsyymi. Toisin kuin soluväliaineen stabiilit rakenteelliset komponentit, hyaluronaanin vaihtuvuus on hyvin nopea; sen puoliintumisaika on noin 0,5 päivääHyQvia‑valmisteen sisältämä rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi toimii paikallisesti. Hyaluronidaasin vaikutukset ovat korjautuvia, ja ihonalaisen kudoksen läpäisevyys palautuu 24–48 tunnin sisällä.

Kliininen teho ja turvallisuus

HyQvia-valmisteen tehoa ja turvallisuutta arvioitiin yhdessä vaiheen 3 tutkimuksessa (160603), johon osallistui 83 PID‑potilasta. Potilaita hoidettiin HyQvialla joko 3 tai 4 viikon hoitovälein yhteensä 12 kuukauden ajan (lyhyen annoksen suurennusjakson jälkeen). HyQvia‑annos perustui potilaan aiempaan laskimoon annettuun IG 10 % ‑hoitoon (320–1 000 mg / kehon painokilo / 4 viikkoa) ja sitä muokattiin yksilöllisesti, mikä varmisti riittävän IgG‑pitoisuuden koko tutkimuksen ajan.

Tutkimuksen tulokset osoittivat varmistettujen, akuuttien, vakavien bakteeri-infektioiden esiintyvyydeksi vuodessa 0,025 HyQvia-hoidon aikana (yksipuolisen 99 %:n luottamusvälin yläraja 0,046). Infektioiden määrä yleensä oli pienempi HyQvia-valmisteen annon aikana kuin niiden kolmen kuukauden aikana, jolloin potilaat saivat laskimoon IG 10 %:a: Vuosittaisen koko infektiomäärän piste-estimaatti oli 2,97 (95 %:n CI: 2,51–3,47) HyQvia-valmisteen osalta ja 4,51 (95 %:n CI: 3,50–5,69) IG 10 % laskimoinfuusioiden osalta.

Lähes kaikki tutkimushenkilöt pystyivät saavuttamaan saman annosvälin HyQvialla kuin mitä heillä oli laskimoinfuusioissa. 78/83 (94 %) tutkimushenkilöistä saavutti saman 3 tai 4 viikon annostuksen, kun taas yksi pienensi annostusvälin neljästä kolmeen viikkoon, yksi neljästä kahteen viikkoon ja yksi kolmesta kahteen viikkoon (2 tutkimushenkilöä keskeytti annoksen suurennusjakson aikana).

HyQvia-valmisteen osalta infouusiokohtien mediaanimäärä kuukaudessa oli 1,09, mikä on hieman pienempi kuin tässä tutkimuksessa käytetty IG 10 %:n laskimoinfuusiokohtien mediaanimäärä (1,34) ja merkittävästi pienempi kuin IG 10 %:n ihon alle antamista tutkineen tutkimuksen infuusiokohtien mediaanimäärä (21,43).

66 keskeisen vaiheen 3 kliinisen tutkimuksen päättänyttä potilasta osallistui jatkotutkimukseen (160902), jossa arvioitiin HyQvia-valmisteen pitkän aikavälin turvallisuutta, siedettävyyttä ja tehokkuutta PID:n hoidossa. PID-potilaiden yhteenlaskettu altistusaika molemmista tutkimuksista oli kaikkiaan 187,69 potilasvuotta. Aikuispotilaiden pisin altistus oli 3,8 vuotta ja pediatristen potilaiden 3,3 vuotta.

Pediatriset potilaat

HyQvia-valmistetta arvioitiin keskeisissä tutkimuksissa 24 pediatrisella potilaalla, joista 13 oli iältään 4 – <12 vuotta ja 11 iältään 12 – <18 vuotta. Potilaita hoidettiin enintään 3,3 vuotta, ja yhteenlaskettu turvallisuuskokemus vastaa 48,66 potilasvuotta (ks. kohta Kliininen teho ja turvallisuus). Merkittäviä eroja HyQvia-valmisteen farmakodynaamisissa vaikutuksissa, tehossa tai turvallisuudessa ei havaittu pediatristen potilaiden ja aikuisten välillä. Ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Haittavaikutukset.

HyQvia-valmistetta arvioitiin vaiheen 4 kontrolloimattomassa monikeskustutkimuksessa 42 pediatrisella tutkittavalla (ikä 2 – < 18 vuotta), jotka olivat saaneet aiemmin immunoglobuliinihoitoa. Mitään uusia turvallisuusongelmia ei tunnistettu primaarista immuunivajausta (PIDD) sairastavilla pediatrisilla tutkittavilla HyQvia-hoidon jälkeen.

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset HyQvia-valmisteen käytöstä primaarisen immuunipuutoksen hoidossa kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä korvaushoidon mallina (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Kun HyQvia‑valmistetta on annettu ihon alle, seerumin IgG‑huippupitoisuudet saavutetaan saajan verenkierrossa noin 3–5 päivän jälkeen.

HyQvia-valmisteen kliinisen tutkimuksen tiedot osoittavat, että seerumin IgG‑pohjapitoisuuksia voidaan pitää yllä annoksilla 320–1000 mg/painokilo/4 viikkoa annettuna 3 tai 4 viikon välein.

HyQvia-valmisteen farmakokinetiikkaa arvioitiin kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui vähintään 12 vuoden ikäisiä PID‑potilaita. Farmakokineettiset tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa verrattuna samasta tutkimuksesta saatuihin IG 10 %:n laskimoinfuusiotietoihin.

IgG ja IgG‑kompleksit rikkoutuvat retikuloendoteliaalijärjestelmän soluissa.

HyQvia-valmisteen farmakokineettiset parametrit verrattuna IG 10 %:n laskimoinfuusioon
ParametriHyQvia
Mediaani (95 %:n Cl)
N = 60
IVIG, 10 %
Mediaani (95 %:n Cl)
N = 68
Cmax [g/l]15,5 (14,5; 17,1)21,9 (20,7; 23,9)
Cmin [g/l]10,4 (9,4–11,2)10,1 (9,5–10,9)
AUC/viikko [g*päivät/l]90,52 (83,8–98,4)93,9 (89,1–102,1)
Tmax [päivää]5,0 (3,3–5,1)0,1 (0,1–0,1)
Ilmeinen puhdistuma tai puhdistuma [ml/kg/vrk]1,6 (1,4–1,79)1,4 (1,2–1,4)
Terminaalinen puoliintumisaika [päivää]45,3 (41,0–60,2)35,7 (32,4–40,4)


Pediatriset potilaat
HyQvia-valmisteen kliinisessä tutkimuksessa ei havaittu eroja aikuisten ja pediatristen potilaiden plasman IgG-pohjapitoisuuksissa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Immunoglobuliinit ovat ihmiselimistön normaaleja aineita.

IG 10 %:n turvallisuus on osoitettu useissa ei‑kliinisissä tutkimuksissa. Farmakologista turvallisuutta ja toksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, genotoksisuutta ja lisääntymistoksisuutta koskevat eläinkokeet ovat mahdottomia toteuttaa heterologisiin proteiineihin reagoivien vasta‑aineiden induktion ja kehittymisen aiheuttaman häiriön vuoksi.

Pitkäkestoisia, rekombinantin ihmisen hyaluronidaasin mahdollista karsinogeenista tai mutageenista vaikutusta arvioivia eläinkokeita ei ole tehty. Hiirillä, kaniineilla ja cynomolgus‑apinoilla, jotka altistuivat rekombinanttiin ihmisen hyaluronidaasiin ja lajispesifiin hyaluronidaasiin sitoutuville vasta‑aineille, ei havaittu hedelmällisyyteen kohdistuvia haittavaikutuksia. Peruuntuvia hedelmällisyysvaikutuksia on havaittu uros‑ ja naarasmarsuilla, jotka on immunisoitu tuottamaan vasta‑aineita hyaluronidaasille. Hyaluronidaasin vasta‑aineet eivät kuitenkaan vaikuttaneet hiirten, kaniinien, lampaiden tai cynomolgus‑apinan lisääntymiseen immunisaation jälkeen. Rekombinanttiin ihmisen hyaluronidaasiin sitoutuvien vasta‑aineiden vaikutuksia ihmisen hedelmällisyyteen ei tunneta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Ihmisen normaalia immunoglobuliinia (IG, 10 %) sisältävä injektiopullo: Glysiini, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia (rHuPH20) sisältävä injektiopullo: Natriumkloridi, dinatriumvetyfosfaatti, ihmisen albumiini, etyleenidiamiinitetraetikkahappo (EDTA) dinatrium, kalsiumkloridi, natriumhydroksidi (pH:n säätöön), kloorivetyhappo (pH:n säätöön), injektionesteisiin käytettävä vesi.

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2°C – 8°C).
Ei saa jäätyä.
Säilytä injektiopullot ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

HYQVIA infuusioneste, liuos
100 mg/ml 50 ml (399,69 €), 100 ml (772,63 €), 200 ml (1507,95 €), 300 ml (2207,72 €)

PF-selosteen tieto

Ihmisen normaalia immunoglobuliinia (IG, 10 %) sisältävä injektiopullo
25, 50, 100, 200 tai 300 ml liuosta injektiopullossa (tyypin 1 lasia), jossa on tulppa (bromobutyylikumia).

Rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia (rHuPH20) sisältävä injektiopullo
1,25, 2,5, 5, 10 tai 15 ml liuosta injektiopullossa (tyypin 1 lasia), jossa on tulppa (klorobutyylikumia).

Pakkauskoko:
Yksi IG 10 %:tä sisältävä injektiopullo ja yksi rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia sisältävä injektiopullo kahden injektiopullon yksikössä.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

IG 10 % on kirkas tai hieman opalisoiva ja väritön tai vaaleankeltainen liuos. Liuoksen pH on 4,6–5,1 ja osmolaliteetti 240–300 mOsmol/kg.

Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi on kirkas ja väritön liuos. Liuoksen pH on 6,5–8,0 ja osmolaliteetti 290–350 mOsmol/kg.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Valmiste on lämmitettävä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Lämmityslaitteita, kuten mikroaaltouunia, ei saa käyttää.

IG 10 % on kirkas tai hieman opalisoiva ja väritön tai vaaleankeltainen liuos. Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi on kirkas ja väritön liuos.

Injektiopullot on tarkistettava silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten varalta ennen antoa. Sameita liuoksia tai liuoksia, joissa on saostumia, ei saa käyttää.

Ei saa ravistaa.

HyQvia-valmisteen komponentteja ei saa sekoittaa ennen antamista.

Aukollisia injektiopullon käyttölaitteita ei saa käyttää rekombinantin ihmisen hyaluronidaasin ottamiseen injektiopulloista.

HyQvia-valmisteen valmistelussa ja annossa on käytettävä aseptista tekniikkaa. Mikäli halutun infuusioannoksen saavuttamiseen tarvitaan useampi kuin yksi injektiopullo IG 10 %:a ja rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia, IG 10 % ja/tai rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi on valmisteltava erikseen sopivissa liuossäiliöissä ennen antamista. Osittain käytetyt injektiopullot on hävitettävä.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

HYQVIA infuusioneste, liuos
100 mg/ml 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml

 • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Gammaglobuliinin puutostila (120).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

J06BA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

27.10.2022

Yhteystiedot

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

0800 774 051
www.takeda.fi
etunimi.sukunimi@takeda.com