Vertaa PF-selostetta

RIASTAP injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 1 g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Riastap on injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten, joka sisältää 1 g:n ihmisen fibrinogeeniä injektiopulloa kohden.

50 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä käyttövalmiiksi saatettu valmiste sisältää noin 20 mg/ml ihmisen fibrinogeeniä.

Hyytymiskykyisen fibrinogeenin sisältö määräytyy ihmisen fibrinogeeniä koskevan Euroopan farmakopean monografian mukaan.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:
Natriumia enintään 164 mg (7,1 mmol) per injektiopullo.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Verenvuodon hoito potilailla, joilla on synnynnäiseen hypo- tai afibrinogenemiaan liittyvä vuototaipumus.

Ehto

Hoito tulee aloittaa hyytymishäiriöihin perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus ja antotapa

Hoito on aloitettava hyytymishäiriöiden hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus

Korvaushoidon annostus ja kesto riippuvat sairauden vaikeusasteesta, verenvuodon sijainnista ja laajuudesta sekä potilaan kliinisestä tilasta.

(Toiminnallisen) fibrinogeenin pitoisuus on määritettävä, jotta yksilöllinen annostus voidaan laskea, ja annettava määrä ja antotiheys on määritettävä potilaalle yksilöllisesti plasman fibrinogeenipitoisuuden mittauksen ja potilaan kliinisen tilan jatkuvan seurannan perusteella sekä potilaan käyttämien muiden korvaushoitojen perusteella.

Plasman normaali fibrinogeenipitoisuus on 1,5−4,5 g/l. Kriittinen plasman fibrinogeenipitoisuus on noin 0,5−1,0 g/l, jota pienempien pitoisuuksien yhteydessä saattaa esiintyä verenvuotoja. Jos potilaalle tehdään suuri leikkaus, korvaushoidon tarkka seuranta veren hyytymistestien avulla on välttämätöntä.

Aloitusannos
Jos potilaan fibrinogeenipitoisuutta ei tiedetä, suositeltu annos on 70 mg painokiloa kohden (mg/kg) laskimoon.

Seuraavat annokset
Vähäisten verenvuotojen (esim. nenäverenvuoto, lihaksensisäinen verenvuoto tai menorragia) yhteydessä tavoitepitoisuus (1 g/l) on ylläpidettävä vähintään kolmen päivän ajan. Suurten verenvuotojen (esim. pään vamma tai kallonsisäinen verenvuoto) yhteydessä tavoitepitoisuus (1,5 g/l) on ylläpidettävä vähintään seitsemän päivän ajan.

Fibrinogeeniannos
(mg painokiloa kohden [mg/kg])
=

[tavoitepitoisuus (g/l) - mitattu pitoisuus (g/l)]
0,017 (g/l per mg/kg ruumiinpainoa kohden)

Vastasyntyneiden, imeväisikäisten ja lasten annostus
Kliinisistä tutkimuksista on saatu vähän tietoja Riastap-annostuksesta lapsille. Näiden tutkimusten sekä fibrinogeenivalmisteista saadun pitkän kliinisen käyttökokemuksen perusteella annostussuositukset lapsille ovat samat kuin aikuisille.

Antotapa
Infuusiona tai injektiona laskimoon.
Riastap on saatettava käyttövalmiiksi kohdassa Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet annettujen ohjeiden mukaisesti. Käyttövalmiiksi saatettu liuos on lämmitettävä huoneen- tai ruumiinlämpöiseksi ennen antoa, minkä jälkeen se annetaan hitaana injektiona tai infuusiona nopeudella, jonka potilas kokee miellyttäväksi. Injektio- tai infuusionopeus saa olla enintään noin 5 ml minuutissa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kun ihmisen fibrinogeenikonsentraatilla hoidetaan potilaita, joilla on synnynnäinen puutos, hoitoon liittyy tromboosiriski, etenkin jos valmistetta annetaan suurina annoksina tai toistuvasti. Kun potilaalle on annettu ihmisen fibrinogeenikonsentraattia, hänen tilaansa on seurattava tarkoin tromboosiin viittaavien oireiden tai löydösten havaitsemiseksi.

Jos potilaalla on aiemmin ollut sepelvaltimotauti tai sydäninfarkti tai potilaalla on maksasairaus samoin kuin peri- ja postoperatiivisilla potilailla, vastasyntyneillä tai jos potilaalla on tromboembolisten tapahtumien tai yleistyneen suonensisäisen hyytymisen vaara (disseminated intravascular coagulation, DIC), ihmisen plasman fibrinogeenikonsentraattihoidosta saatavaa mahdollista hyötyä on punnittava tromboembolisten komplikaatioiden riskiin nähden. Hoidossa on oltava varovainen ja potilasta on seurattava tarkoin.

Jos potilaalle ilmaantuu allergisia tai anafylaksian kaltaisia reaktioita, injektion/infuusion antaminen on lopetettava heti. Anafylaktisen sokin yhteydessä on annettava tähän vakiintunutta hoitoa.

Vasta-ainereaktioita on havaittu, kun potilas on saanut hyytymistekijöitä sisältävää korvaushoitoa muiden synnynnäisten puutosten hoitoon, mutta fibrinogeenia koskevia tietoja ei tällä hetkellä ole.

Riastap sisältää natriumia enintään 164 mg (7,1 mmol) per injektiopullo. Tämä vastaa 11,5 mg:aa (0,5 mmol) natriumia painokiloa kohden (mg/kg), jos potilaalle annetaan suositeltu aloitusannos 70 mg painokiloa kohden (mg/kg). Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

Virusturvallisuus
Vakiintuneita toimenpiteitä ihmisen verestä tai plasmasta valmistetuista lääkevalmisteista aiheutuvien infektioiden estämiseksi ovat verenluovuttajien valinta, erityisten infektiomerkkiaineiden seulominen luovutetusta verestä ja plasmapooleista sekä valmistuksenaikaiset tehokkaat toimenpiteet virusten inaktivoimiseksi/poistamiseksi. Näistä toimenpiteistä huolimatta ei ihmisverestä tai plasmasta valmistettujen lääkevalmisteiden antoon liittyvää infektion mahdollisuutta voida sulkea kokonaan pois. Tämä koskee myös kaikkia tuntemattomia tai nykyisin tuntemattomia uusia viruksia ja muita patogeenejä.

Käytössä olevien toimenpiteiden katsotaan tehoavan vaipallisiin viruksiin, kuten HI-virukseen, hepatiitti B- ja C-viruksiin sekä vaipattomaan hepatiitti A -virukseen.

Käytössä olevat toimenpiteet tehoavat heikosti muihin vaipattomiin viruksiin, kuten parvovirus B19:ään.

Parvovirus B19 - infektio voi olla vakava raskaana oleville naisille (sikiön infektio) ja sellaisille henkilöille, joilla on immuunivajavuustila tai joiden veren punasolutuotanto on kiihtynyt (esim. hemolyyttinen anemia).

Ihmisen plasmasta valmistettuja valmisteita säännöllisesti/toistuvasti saavien potilaiden on tavallisesti harkittava asianmukaisten rokotusten (hepatiitti A:ta ja hepatiitti B:tä vastaan) ottamista.

Valmisteen nimi ja eränumero kehotetaan kirjaamaan Riastap-valmisteen jokaisen antokerran yhteydessä, jotta potilas ja valmiste-erä voidaan yhdistää.

Yhteisvaikutukset

Ihmisen plasman fibrinogeenikonsentraatin ja muiden lääkevalmisteiden välisiä yhteisvaikutuksia ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Riastap-valmisteella ei ole tehty lisääntymistä koskevia eläinkokeita (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Koska vaikuttava aine on ihmisperäinen, se kataboloituu samalla tavoin kuin potilaan oma proteiini. Näiden ihmisen veren fysiologisten aineosien ei odoteta aiheuttavan lisääntymiseen tai sikiöön kohdistuvia haittavaikutuksia.

Riastap-valmisteen turvallisuutta ihmisen raskauden aikana ei ole tutkittu kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa.

Obstetristen komplikaatioiden hoitoon käytetystä fibrinogeenikonsentraatista saatu kliininen kokemus viittaa siihen, ettei haitallisia vaikutuksia raskauden kulkuun tai sikiön tai vastasyntyneen terveyteen ole odotettavissa.

Imetys
Ei tiedetä, erittyykö Riastap ihmisen rintamaitoon. Riastap-valmisteen käyttöä imettäville naisille ei ole tutkittu kliinisissä tutkimuksissa.

Imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. On päätettävä, lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Riastap-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys
Hedelmällisyyttä koskevia tietoja ei ole.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Riastap-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Haittavaikutustaulukko

Taulukkoon on yhdistetty kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoilletulon jälkeen tunnistetut haittavaikutukset. Taulukossa esitetyt esiintymistiheydet perustuvat poolattuihin analyyseihin kahdesta yhtiön toimeksiantamasta lumekontrolloidusta kliinisestä tutkimuksesta, jotka toteutettiin aorttaleikkauksen ja siihen mahdollisesti liittyvien muiden kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä [BI3023-2002 (N = 61) ja BI3023_3002 (N = 152)]. Esiintymistiheydet on luokiteltu seuraavasti: hyvin yleiset (≥ 1/10); yleiset (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinaiset (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin harvinaiset (< 1/10 000). Jos haittavaikutus on raportoitu spontaanisti markkinoilletulon jälkeen, ilmoitetuksi esiintymistiheydeksi on merkitty ”tuntematon”. Kun otetaan huomioon, että tutkimukset toteutettiin vain suppeassa populaatiossa aorttaleikkauksen yhteydessä, tutkimuksissa havaitut haittavaikutusprosentit eivät välttämättä vastaa kliinisessä käytännössä havaittavia prosentteja, eikä niitä tunneta muussa kuin tutkittuun käyttöaiheeseen liittyvässä kliinisessä käytössä.

MedDRA-elinjärjestelmä­luokka

Haittavaikutus

Esiintymistiheys

(aorttaleikkauksessa, johon saattoi liittyä muita kirurgisia toimenpiteitä)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Kuume

Hyvin yleiset

 

Immuunijärjestelmä

Anafylaktiset reaktiot (mm. anafylaktinen sokki)

Melko harvinaiset

 

 

Allergiset reaktiot (mm. yleistynyt nokkosihottuma, ihottuma, hengenahdistus, takykardia, pahoinvointi, oksentelu, vilunväristykset, kuume, rintakipu, yskä, verenpaineen lasku)

Tuntematon

Verisuonisto

Tromboemboliset tapahtumat* (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Yleiset**

* Yksittäistapauksissa tapahtuma on johtanut kuolemaan.

** Kahden kliinisen tutkimuksen tulosten perusteella (aorttaleikkauksen ja siihen mahdollisesti liittyvien muiden kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä) tromboembolisten tapahtumien poolattu ilmaantuvuusprosentti oli pienempi fibrinogeenihoitoa saaneilla tutkittavilla (N = 8, 7,4 %) lumehoitoon verrattuna (N = 11, 10,4 %).

Turvallisuus tarttuvien taudinaiheuttajien suhteen, ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty−haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Plasman fibrinogeenipitoisuutta on seurattava säännöllisesti hoidon aikana, jotta yliannostus voidaan välttää (ks. Annostus ja antotapa).
Yliannostustapauksessa tromboembolisten komplikaatioiden kehittymisen vaara on lisääntynyt.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: hemostaatit, fibrinogeeni, ihmisen, ATC-koodi: B02BB01

Ihmisen fibrinogeeni (hyytymistekijä I) aktivoi trombiinin läsnäollessa hyytymistekijä XIII:n (F XIIIa), jolloin kalsiumionit muuntuvat stabiileiksi ja muodostuu joustava kolmiulotteinen hemostaattinen fibriinihyytymä.

Ihmisen fibrinogeenikonsentraatin antaminen suurentaa plasman fibrinogeenipitoisuutta ja saattaa korjata tilapäisesti potilaan fibrinogeenipuutoksesta johtuvaa hyytymishäiriötä.

Vaiheen II pivotaalitutkimuksessa arvioitiin kerta-annoksen farmakokinetiikkaa (ks. kohta Farmakokinetiikka) ja saatiin tietoa tehosta käyttäen korvattua päätetapahtumaa maksimaalinen hyytymän lujuus (MCF; maximum clot firmness) sekä tietoa turvallisuudesta.
MCF määritettiin kaikilta potilailta ennen Riastap-valmisteen kerta-annoksen (70 mg/kg) antoa (lähtötaso) ja tunti sen jälkeen. Riastap-valmisteen todettiin parantavan hyytymän lujuutta potilailla, joilla oli synnynnäinen fibrinogeenipuutos (afibrinogenemia) tromboelastometrialla mitattuna. Hemostaattinen teho akuutissa vuodossa ja sen yhteys maksimaaliseen hyytymän lujuuteen (MCF) varmistetaan markkinoille tulon jälkeisessä tutkimuksessa.

Farmakokinetiikka

Ihmisen fibrinogeeni on ihmisen plasman normaali osa ja toimii kuten endogeeninen fibrinogeeni. Fibrinogeenin biologinen puoliintumisaika plasmassa on 3–4 päivää. Riastap käyttäytyy hajoamisen suhteen samoin kuin endogeeninen fibrinogeeni.

Valmiste annetaan laskimoon, joten plasmassa on heti annettua annosta vastaava pitoisuus.

Farmakokineettisessä tutkimuksessa arvioitiin kerta-annoksen farmakokinetiikkaa ennen ihmisen fibrinogeenikonsentraatin antamista potilaille, joilla on afibrinogenemia, sekä sen jälkeen. Tässä prospektiivisessa, avoimessa, kontrolloimattomassa monikeskustutkimuksessa oli mukana 5 naispotilasta ja 10 miespotilasta, joiden ikä vaihteli 8–61 vuoteen (2 lasta, 3 nuorta ja 10 aikuista). Annoksen mediaani oli 77,0 mg painokiloa kohden (mg/kg) (vaihteluväli 76,6–77,4 mg/kg).

15 potilaalta otettiin verikoe (joista 14 oli analysoitavissa) fibrinogeeniaktiivisuuden määrittämiseksi lähtötilanteessa ja enintään 14 päivän kuluttua infuusion antamisesta. Tämän lisäksi määritettiin 4 tuntiin saakka infuusion jälkeen lisäsaanto (in vivo recovery, IVR), joka määriteltiin plasman fibrinogeenipitoisuuden maksimilisäykseksi painokiloa kohden. Lisäsaannon mediaani oli 1,7 (vaihteluväli 1,30–2,73) mg/dl painokiloa kohden. Seuraavassa taulukossa esitetään farmakokineettiset tulokset.

Fibrinogeeniaktiivisuuden farmakokineettiset tulokset

Parametri (n = 14)Keskiarvo ± keskihajontaMediaani (vaihteluväli)
t1/2 [h]78,7 ± 18,1377,1 (55,73–117,26)
Cmax [g/l]1,4 ± 0,271,3 (1,00–2,10)
Annoksen 70 mg/kg AUC-arvo [h•mg/ml]124,3 ± 24,16126,8 (81,73–156,40)
AUC-arvon ekstrapoloitu osuus [%]8,4 ± 1,727,8 (6,13–12,14)
Cl [ml/h/kg]0,59 ± 0,130,55 (0,45–0,86)
MRT [h]92,8 ± 20,1185,9 (66,14–126,44)
Vss [ml/kg]52,7 ± 7,4852,7 (36,22–67,67)
IVR [mg/dl per mg/kg]1,8 ± 0,351,7 (1,30–2,73)

t1/2 = eliminaation terminaalinen puoliintumisaika
h = tuntia
Cmax = suurin pitoisuus 4 tunnin kuluessa
AUC = pitoisuus−pinta-alakäyrän alle jäävä alue
Cl = puhdistuma
MRT = keskiviipymä
Vss = jakautumistilavuus vakaassa tilassa
SD = keskihajonta
IVR = saanto (in vivo recovery)

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kerta-altistuksen farmakologista turvallisuutta ja toksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Toistetuilla annoksilla tehtäviä prekliinisiä tutkimuksia (krooninen toksisuus, karsinogeenisuus ja mutageenisuus) ei voi toteuttaa järkevästi tavanomaisilla eläinmalleilla heterologisten ihmisen proteiinien annon jälkeen kehittyvien vasta-aineiden vuoksi.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Ihmisen albumiini, L-arginiinihydrokloridi, natriumhydroksidi (pH:n säätöön), natriumkloridi, natriumsitraatti.

Yhteensopimattomuudet

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden, liuottimien ja laimentimien kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet. Käyttövalmiiksi saatetun liuoksen antoon laskimoon huoneenlämmössä suositellaan normaalia infuusiovälineistöä.

Kestoaika

5 vuotta.

Käyttövalmiiksi saatetun valmisteen fysikaalisen ja kemiallisen säilyvyyden on osoitettu olevan 8 tuntia huoneenlämmössä (enintään +25 °C). Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulisi käyttää heti käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen. Jos käyttövalmiiksi saatettua valmistetta ei käytetä heti, sitä saa säilyttää enintään 8 tuntia huoneenlämpötilassa (enintään +25 °C). Käyttövalmiiksi saatettua valmistetta ei saa säilyttää jääkaapissa.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä. Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

RIASTAP injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
1 g 1 kpl (648,36 €)

PF-selosteen tieto

Väritön tyypin II (Ph. Eur.) lasinen injektiopullo, joka on suljettu lateksittomalla tulpalla (bromobutyylikumia), alumiinikorkilla ja muovilevyllä.

1 g:n pakkaus (kuva 1)

1. Yksi injektiopullo, jossa 1 g ihmisen fibrinogeeniä

2. Suodatin: Pall®-ruiskusuodatin

3. Lääkkeenottokanyyli: Mini-Spike®-lääkkeenottokanyyli

Kuva 1

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen jauhe.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Yleiset ohjeet

 • Valmisteen käyttövalmiiksi saattaminen ja vetäminen ruiskuun on tehtävä aseptisissa olosuhteissa.
 • Käyttövalmiiksi saatettu liuos on tarkistettava silmämääräisesti ennen antoa, ettei siinä ole havaittavissa hiukkasia eikä värimuutoksia.
 • Liuoksen on oltava väritöntä tai kellertävää, kirkasta tai hieman opaalinhohtoista ja pH-arvoltaan neutraali. Älä käytä liuosta, jos se on sameaa tai siinä on sakkaa.

Käyttövalmiiksi saattaminen

 • Lämmitä liuotin ja kuiva-aine avaamattomissa injektiopulloissa huoneen- tai kehonlämpöiseksi (ei yli 37 °C).
 • Riastap on saatettava käyttövalmiiksi sekoittamalla se injektionesteisiin käytettävään veteen (50 ml, ei mukana pakkauksessa).
 • Pese kädet ennen valmisteen käyttövalmiiksi sekoittamista tai käytä suojakäsineitä.
 • Poista korkki Riastap-injektiopullosta, jolloin infuusiokorkin keskiosa tulee näkyviin.
 • Pyyhi infuusiotulpan pinta antiseptisella liuoksella ja anna kuivua.
 • Siirrä liuotin injektiopulloon asianmukaisen siirtolaitteen avulla. Varmista, että kuiva-aine kostuu kauttaaltaan.
 • Pyörittele injektiopulloa varovasti, kunnes kuiva-aine on saatettu käyttövalmiiksi ja liuos on valmis käytettäväksi. Vältä ravistamista, koska se aiheuttaa vaahdon muodostumista. Kuiva-aine liukenee yleensä noin 5 minuutissa, ja sen täydelliseen liukenemiseen ei pitäisi kulua pidempään kuin 15 minuuttia.
 • Avaa Riastap-pakkauksen sisältämän lääkkeenottokanyylin (Mini-Spike®-lääkkeenottokanyyli) muovinen läpipainopakkaus (kuva 2).

Kuva 2

 • Ota pakkauksen sisältämä lääkkeenottokanyyli, ja työnnä se käyttövalmiiksi sekoitetun valmisteen sisältävän injektiopullon tulppaan (kuva 3).

Kuva 3

 • Kun lääkkeenottokanyyli on työnnetty tulppaan, poista korkki. Kun korkki on poistettu, älä kosketa esillä olevaan pintaan.
 • Avaa Riastap-pakkauksen sisältämän suodattimen (Pall®-ruiskusuodatin) läpipainopakkaus (kuva 4).

Kuva 4

 • Kierrä ruisku kiinni suodattimeen (kuva 5).

Kuva 5

 • Kierrä ruisku ja siihen kiinnitetty suodatin kiinni lääkkeenottokanyyliin (kuva 6).

Kuva 6

 • Vedä käyttövalmiiksi saatettu valmiste ruiskuun (kuva 7).

Kuva 7

 • Kun tämä on tehty, irrota ruiskusta suodatin, lääkkeenottokanyyli ja tyhjä injektiopullo, ja hävitä nämä asianmukaisesti. Jatka lääkkeenantoa tavanomaiseen tapaan.
 • Käyttövalmiiksi saatettu valmiste on annettava heti erillisen injektio-/infuusioantolaitteen avulla.
 • Varmista, ettei valmisteen sisältävään ruiskuun pääse verta.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

RIASTAP injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
1 g 1 kpl

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

B02BB01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

21.03.2023

Yhteystiedot

CSL BEHRING AB
Box 712
182 17 Danderyd
Ruotsi

+46 (0) 8 544 966 70
www.cslbehring.fi
info@cslbehring.se