Vertaa PF-selostetta

ALPHAGAN silmätipat, liuos 2 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi ml liuosta sisältää 2,0 mg brimonidiinitartraattia, joka vastaa 1,3 mg brimonidiinia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan
Sisältää bentsalkoniumkloridia 0,05 mg/ml.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Silmätipat, liuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Kohonneen silmän sisäisen paineen (IOP) alentaminen avokulmaglaukoomaa tai okulaarista hypertensiota sairastavilla potilailla.

 • Monoterapiana potilailla, joilla paikallinen beetasalpaajahoito on vasta-aiheinen.
 • Lisähoitona muiden silmän sisäistä painetta alentavien lääkevalmisteiden kanssa, kun toivottua silmänpainetta ei saavuteta yhdellä lääkeaineella (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Annostus ja antotapa

Annostus

Suositeltava annos aikuisille (myös iäkkäille)
Suositeltava annos on yksi tippa Alphagania sairaaseen silmään kaksi kertaa päivässä noin 12 tunnin välein. Annostusta ei tarvitse sovittaa iäkkäille potilaille.

Maksan tai munuaisten vajaatoimintapotilaat
Alphagania ei ole tutkittu maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Pediatriset potilaat
Kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty 12-17-vuotiailla nuorilla.
Alphagania ei suositella käytettäväksi alle 12-vuotiaille lapsille, ja käyttö on vasta-aiheista vastasyntyneillä ja alle 2-vuotiailla lapsilla (ks. kohdat Vasta-aiheet, Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Yliannostus). Vastasyntyneillä tiedetään voivan ilmetä vakavia haittavaikutuksia. Alphaganin turvallisuutta ja tehoa 2–12-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Antotapa

Kuten kaikkia silmätippavalmisteita käytettäessä mahdollisen systeemisen imeytymisen vähentämiseksi suositellaan, että kyynelpussia painetaan minuutin ajan silmän sisänurkkauksesta (punctual occlusion) heti tipan silmään tiputtamisen jälkeen. Tämä voi vähentää systeemisiä haittavaikutuksia ja lisätä paikallista vaikutusta. Silmän ja silmätippojen kontaminaation välttämiseksi tippapullon kärjen ei saa antaa koskettaa mihinkään pintaan.

Käytettäessä useampaa kuin yhtä paikallista silmälääkettä eri lääkkeiden antovälin on oltava 5–15 minuuttia.

Vasta-aiheet

 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
 • Vastasyntyneet ja pikkulapset (alle 2-vuotiaat) (ks. kohta Haittavaikutukset).
 • Potilaat, joita hoidetaan monoamiinioksidaasin (MAO:n) estäjällä, ja potilaat, jotka saavat noradrenaliinivälitteiseen hermoimpulssin siirtoon vaikuttavia masennuslääkkeitä (esim. trisyklisiä masennuslääkkeitä ja mianseriinia).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Pediatriset potilaat

Yli 2-vuotiaiden lasten, varsinkin 2-7-vuotiaiden ja/tai ≤ 20 kg painavien lasten hoidossa on noudatettava varovaisuutta, ja heitä on tarkkailtava huolellisesti usein esiintyneen ja vaikean uneliaisuuden varalta (ks. kohta Haittavaikutukset).

Sydänsairaudet

Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa potilaita, joilla on vaikea tai epästabiili hoitamaton sydän- ja verisuonisairaus.

Silmät

Joillakin (12,7 %) kliinisiin tutkimuksiin osallistuneilla potilailla esiintyi allergia-tyyppisiä silmäreaktioita Alphaganin käytön yhteydessä (ks. tarkempia tietoja kohdasta Haittavaikutukset). Jos allergisia reaktioita havaitaan, Alphaganin käyttö on keskeytettävä.

Viivästyneitä silmän yliherkkyysreaktioita on raportoitu Alphagan 0,2 %:n osalta, ja joihinkin näistä on ilmoitettu liittyvän silmän sisäisen paineen nousua.

Verisuonisto

Alphagania tulee käyttää varoen potilaille, joilla on masennus, aivoverenkierron tai sepelvaltimoiden vajaatoiminta, Raynaud'n oireyhtymä, ortostaattinen hypotensio tai verisuonten tukkotulehdus.

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta

Alphaganin käyttöä ei ole tutkittu potilailla, joilla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta, joten näitä potilaita hoidettaessa on noudatettava varovaisuutta.

Bentsalkoniumkloridi

Alphaganin säilytysaine, bentsalkoniumkloridi, voi aiheuttaa silmä-ärsytystä ja kuivasilmäisyyden oireita, ja pitkäaikaisessa käytössä se saattaa vaikuttaa kyynelkalvoon ja sarveiskalvon pintaan. Potilaan pitää poistaa piilolinssit silmistä ennen aineen käyttämistä ja odottaa vähintään 15 minuuttia, ennen kuin laittaa piilolinssit uudelleen silmiin. Bentsalkoniumkloridin tiedetään aiheuttavan pehmeiden piilolinssien värjäytymistä. Potilaiden pitää välttää valmisteen käyttöä pehmeiden piilolinssien kanssa.

Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä Alphagania kuivasilmäisille potilaille ja potilaille, joilla sarveiskalvo on vaurioitunut.

Yhteisvaikutukset

Alphagan on vasta-aiheinen potilailla, joita hoidetaan monoamiinioksidaasin (MAO:n) estäjällä, ja potilailla, jotka saavat noradrenaliinivälitteiseen hermoimpulssin siirtoon vaikuttavia masennuslääkkeitä (esim. trisyklisiä masennuslääkkeitä ja mianseriinia) (katso kohta Vasta-aiheet).

Vaikka Alphaganilla ei ole suoritettu spesifisiä lääkeinteraktiotutkimuksia, vaikutuksen lisääntymisen tai tehostumisen mahdollisuus on otettava huomioon käytettäessä samanaikaisesti keskushermoston toimintaa lamaavia aineita (alkoholi, barbituraatit, opiaatit, sedatiivit ja anesteetit).

Verenkierrossa ilmenevien katekoliamiinien taso Alphaganin käyttämisen jälkeen ei ole tiedossa. Varovaisuutta tulisi kuitenkin noudattaa hoidettaessa potilaita, jotka saavat verenkierrossa olevien amiinien metaboliaan ja solunottoon vaikuttavia lääkkeitä, esim. klooripromatsiinia, metyylifenidaattia, reserpiiniä.

Joillakin potilailla havaittiin Alphaganin käyttämisen jälkeen kliinisesti merkityksetöntä verenpaineen alenemista. Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä Alphaganin kanssa samanaikaisesti verenpainelääkkeiden ja sydänglykosidien kaltaisia lääkkeitä.

Varovaisuutta on noudatettava aloitettaessa sellaisen systeemisen aineen (lääkemuotoon katsomatta) samanaikainen käyttö (tai sen annosta muutettaessa), jolla voi olla yhteisvaikutuksia alfa-adrenergisten agonistien kanssa tai joka voi häiritä niiden aktiivisuutta, ts. adrenergisten reseptorien agonistit tai antagonistit (esim. isoprenaliini, pratsosiini).

Raskaus ja imetys

Raskaus
Valmisteen käytön turvallisuutta ihmisen raskauden aikana ei ole osoitettu. Koe-eläimillä suoritetuissa tutkimuksissa brimonidiinitartraatilla ei ole ollut teratogeenisia vaikutuksia. Kaneissa brimonidiinitartraatin on osoitettu estävän hedelmöittyneen munasolun kiinnittymistä ja vähentävän syntymänjälkeistä kasvua plasmassa ilmenevillä pitoisuuksilla, jotka olivat ihmisillä hoidon aikana todettavia pitoisuuksia korkeampia. Alphagania tulee käyttää raskausaikana vain, jos äidille mahdollisesti koituva hyöty ylittää sikiölle mahdollisesti aiheutuvan riskin. Systeemisen imeytymisen vähentäminen, ks. kohta Annostus ja antotapa.

Imetys
Ei tiedetä, erittyykö Alphagan rintamaitoon. Yhdiste erittyy imettävän rotan maitoon. Imettävien äitien ei tule käyttää Alphagania.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Alphagan saattaa aiheuttaa uupumusta ja/tai uneliaisuutta, mikä saattaa heikentää ajokykyä tai koneiden käyttökykyä. Alphagan saattaa aiheuttaa näön epätarkkuutta ja/tai näköhäiriöitä, mikä saattaa heikentää ajokykyä tai koneiden käyttökykyä, erityisesti yöllä ja heikossa valossa. Potilas voi ajaa autoa tai käyttää koneita vasta, kun oireet ovat hävinneet.

Haittavaikutukset

Yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, silmien verekkyys ja kirvely/pistely, joita kaikkia ilmenee 22-25 %:lla potilaista. Nämä haittavaikutukset ovat yleensä ohimeneviä eivätkä vaikeusasteeltaan vaadi hoidon lopettamista.

Silmien allergiaoireita ilmeni 12,7 %:lla kliinisten tutkimusten koehenkilöillä (mikä aiheutti tutkimuksen keskeyttämisen 11,5 %:lla). Oireet alkoivat ilmetä useimmilla potilailla 3.-9. hoitokuukautena.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti: Hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Immuunijärjestelmä

Melko harvinainen: systeemiset allergiset reaktiot

Psyykkiset häiriöt

Melko harvinainen: masennus

Hyvin harvinainen: unettomuus

Hermosto
Hyvin yleinen: päänsärky, uneliaisuus
Yleinen: heitehuimaus, makuaistin muutokset
Hyvin harvinainen: pyörtyminen

Silmät
Hyvin yleinen

 • silmä-ärsytys (verekkyys, kirvely ja pistely, kutina, vierasesinetuntemus, sidekalvon follikkelit)
 • näön sumeneminen
 • allerginen blefariitti, allerginen blefarokonjunktiviitti, allerginen konjunktiviitti, silmän allerginen reaktio, follikulaarinen konjunktiviitti

Yleinen

 • paikallinen ärsytys (silmäluomien punoitus ja turvotus, blefariitti, sidekalvon turvotus ja vuoto, silmäkipu ja kyynelvuoto)
 • valoherkkyys
 • sarveiskalvon eroosio ja värjääntyminen
 • silmien kuivuminen
 • sidekalvon vaaleneminen
 • näköhäiriöt
 • konjunktiviitti

Hyvin harvinainen

 • iriitti
 • mioosi

Sydän

Melko harvinainen: sydämentykytys/rytmihäiriöt (myös bradykardia ja takykardia)

Verisuonisto

Hyvin harvinainen: hypertensio, verenpaineen lasku

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
Yleinen: ylähengitysteiden oireet
Melko harvinainen: nenän kuivuminen
Harvinainen: hengenahdistus

Ruoansulatuselimistö
Hyvin yleinen: suun kuivuminen
Yleinen: maha-suolikanavan oireet

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
Hyvin yleinen: väsymys
Yleinen: heikkous

Alphaganin kliinisessä käytössä markkinoille tulon jälkeen on ilmoitettu seuraavia haittavaikutuksia.
Näiden haittavaikutusten yleisyyttä ei pystytä määrittelemään, koska tiedot perustuvat vapaaehtoiseen raportointiin populaatiolta, jonka suuruus on tuntematon.

Tuntematon:
Silmät:

 • Iridosykliitti (anteriorinen uveiitti)
 • silmäluomen kutina

Iho ja ihonalainen kudos

 • Ihon reaktiot mukaan lukien eryteema, kasvojen turvotus, kutina, ihottuma ja vasodilaatio.

Brimonidiinin yliannostuksen oireita, kuten tajuttomuutta, letargiaa, uneliaisuutta, hypotensiota, hypotoniaa, bradykardiaa, hypotermiaa, syanoosia, kalpeutta, hengityslamaa ja apneaa, on raportoitu vastasyntyneillä ja pikkulapsilla, jotka ovat saaneet brimonidiiniä osana synnynnäisen glaukooman hoitoa (ks. kohta Vasta-aiheet).

Kolme kuukautta kestäneessä faasi 3 -tutkimuksessa, jossa Alphagan-valmistetta käytettiin lisähoitona, raportoitiin usein uneliaisuutta (55 %). Tutkimukseen osallistui 2-7-vuotiaita glaukoomaa sairastavia lapsia, jotka eivät olleet riittävästi hyötyneet beetasalpaajahoidosta. Lapsista 8 %:lla uneliaisuus oli vakavaa, ja 13 % lapsista joutui keskeyttämään hoidon. Uneliaisuuden esiintyminen näytti vähenevän iän myötä, ja sitä esiintyi vähiten 7-vuotiaiden ryhmässä (25 %). Lapsen painolla näytti kuitenkin olevan ikää suurempi vaikutus uneliaisuuden esiintymiseen, sillä sitä esiintyi useammin ≤ 20 kg:n painoisilla lapsilla (63 %) verrattuna > 20 kg:n painoisiin lapsiin (25 %) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Yliannostus

Yliannostus silmään (Aikuiset):

Ilmoitetuissa tapauksissa raportoidut tapahtumat olivat yleisesti ottaen samoja, kuin jo aikaisemmin luetellut haittavaikutukset.

Valmisteen tahattomasta suun kautta ottamisesta aiheutunut systeeminen yliannostus (Aikuiset):

Brimonidiinin tahattomasta suun kautta ottamisesta aikuisilla on vain hyvin rajallisesti tietoa.
Ainoa tähän mennessä raportoitu haittavaikutus on hypotensio. Raportoidussa tapauksessa hypotensiivistä episodiaa oli seurannut rebound hypertensio.

Suun kautta ottamisesta aiheutuneen yliannostuksen hoitoon kuuluvat elintoimintoja tukevat ja oireenmukaiset toimenpiteet; potilaan hengitystiet on pidettävä auki.

Muiden alfa-2-agonistien suun kautta tapahtuneen yliannostuksen on raportoitu aiheuttaneen verenpaineen alenemista, voimattomuutta, oksentelua, vetämättömyyttä, väsymystä, bradykardiaa, sydämen rytmihäiriöitä, mioosia, apneaa, hypotoniaa, hypotermiaa, hengityslamaa ja kouristuksia.

Lapset:

Lasten vahingossa nauttimien Alphagan-tippojen aiheuttamista vakavista haittavaikutuksista on kirjoitettu julkaisuissa tai niistä on raportoitu Allerganille. Lapsilla esiintyi keskushermostolaman oireita, yleensä ohimenevää koomaa tai tajunnan tason laskua, letargiaa, uneliaisuutta, hypotoniaa, bradykardiaa, hypotermiaa, kalpeutta, hengityslamaa ja apneaa. Oireet vaativat tehohoitoa ja joskus intubaatiota. Kaikki lapset toipuivat täysin yleensä 6-24 tunnin kuluessa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: glaukoomalääkkeet ja mioosin aiheuttavat valmisteet; sympatomimeetit, ATC-koodi: S01EA05.

Brimonidiini on alfa-2-adrenergisen reseptorin agonisti, joka on tuhat kertaa selektiivisempi alfa-2-adrenoreseptorin kuin alfa-1-adrenoreseptorin suhteen.

Selektiivisyyden ansiosta aine ei laajenna mustuaista, eikä ihmisen verkkokalvon vieraskudossiirteisiin liittyvää mikroverisuonten supistumista tapahdu.

Brimonidiinitartraatin paikallinen anto alentaa ihmisen silmänpainetta, mutta vaikuttaa kardiovaskulaarisiin ja hengitystoimintaan liittyviin muuttujiin vain vähän.

Saatavilla olevat tiedot keuhkoastmaa sairastavista potilaista ovat niukkoja, ja ne osoittavat, ettei haittavaikutuksia ole esiintynyt.

Alphaganin vaikutus alkaa nopeasti. Sen silmänpainetta alentava vaikutus on suurimmillaan 2 tuntia annon jälkeen. Kahdessa vuoden kestäneessä tutkimuksessa Alphagan alensi silmänpainetta keskimäärin 4-6 mmHg:lla (keskiarvoja).

Eläimille tai ihmiselle tehdyt fluorofotometriset tutkimukset viittaavat siihen, että brimonidiinitartraatilla on kaksinainen vaikutustapa. Alphaganin arvellaan alentavan silmänpainetta vähentämällä kammionesteen muodostusta ja lisäämällä suonikalvoston kovakalvon ulosvirtausta.

Kliiniset kokeet osoittavat, että Alphagan on tehokas paikallisiin beetasalpaajiin yhdistettynä.

Lyhytaikaiset tutkimukset viittaavat lisäksi siihen, että Alphaganilla on kliinisesti merkittävä additiivinen vaikutus travoprostin (6 viikkoa) ja latanoprostin (3 kuukautta) kanssa.

Farmakokinetiikka

a) Yleiset ominaisuudet

Kun 0,2-prosenttista liuosta annettiin silmään kahdesti päivässä 10 päivän ajan, pitoisuudet plasmassa olivat pieniä (keskimääräinen Cmax oli 0,06 ng/ml). Vähäistä kertymistä vereen havaittiin toistuvan annon (2 x päivässä 10 päivän ajan) jälkeen. Vakaassa tilassa pitoisuus-aikakäyrän alle jäävä ala 12 tunnin ajalta (AUC0-12 h) oli 0,31 ng · h/ml verrattuna 0,23 ng · h/ml-arvoon ensimmäisen annon jälkeen. Keskimääräinen puoliintumisaika systeemisessä verenkierrossa oli ihmisellä noin 3 tuntia paikallisen annon jälkeen.

Noin 29 % brimonidiinista sitoutuu ihmisessä plasman proteiineihin paikallisen annon jälkeen.

Brimonidiini sitoutuu silmäkudoksessa melaniiniin in vitro ja in vivo. Kun brimonidiinia oli annettu silmään kahden viikon ajan, sen pitoisuudet värikalvossa, sädekehässä ja silmän suonikalvossa-verkkokalvossa olivat 3-17 kertaa korkeampia kuin kerta-annoksen jälkeen. Kumuloitumista silmään ei esiinny melaniinin puuttuessa.

Melaniiniin sitoutumisen merkitys ihmisessä on epäselvä. Kuitenkaan merkittäviä silmään liittyviä haittavaikutuksia ei todettu silmän biomikroskooppisessa tutkimuksessa potilailla, joita oli hoidettu Alphaganilla jopa yhteen vuoteen saakka, eikä merkittävää silmätoksisuutta havaittu vuoden kestäneessä silmäturvallisuutta käsitelleessä tutkimuksessa apinoilla, joille annettiin suositeltuun brimonidiinitartraattiannokseen nähden nelinkertainen annos.

Suun kautta tapahtuneen annon jälkeen brimonidiini imeytyy hyvin ja eliminoituu nopeasti ihmisestä. Suurin osa annoksesta (suunnilleen 75 % annoksesta) erittyi metaboliitteina virtsaan viiden päivän kuluessa; muuttumatonta lääkeainetta ei ole todettu virtsasta. In vitro -tutkimukset, joissa käytettiin eläimen ja ihmisen maksakudosta, osoittivat, että metaboliaa välittävät suurelta osin aldehydioksidaasi ja sytokromi P450. Tästä syystä systeeminen eliminaatio näyttää tapahtuvan ensisijaisesti maksametabolian kautta.

Kineettinen profiili:

Paikallisen 0,08 %:n, 0,2 %:n ja 0,5 %:n suuruisen kerta-annoksen jälkeen plasman Cmax- ja AUC-arvojen annossuhteessa ei todettu suuria poikkeamia.

b) Ominaisuudet potilaissa

Iäkkäät potilaat:

Brimonidiinin Cmax, AUC-arvo ja puoliintumisaika ovat samat iäkkäillä (65-vuotiailla tai sitä vanhemmilla henkilöillä) ja nuorilla aikuisilla kerta-annoksen jälkeen, mikä viittaa siihen, ettei ikä vaikuta valmisteen systeemiseen imeytymiseen eikä eliminaatioon.

Kolme kuukautta kestäneestä tutkimuksesta, johon otettiin iäkkäitä potilaita, saatujen tietojen perusteella systeeminen altistus brimonidiinille on hyvin vähäistä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä reproduktiotoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Bentsalkoniumkloridi, poly(vinyylialkoholi), natriumkloridi, natriumsitraatti, sitruunahappomonohydraatti, puhdistettu vesi, suolahappo (pH:n säätöön) tai natriumhydroksidi (pH:n säätöön).

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

Ennen ensimmäistä avaamista: 3 vuotta.

Ensimmäisen avaamisen jälkeen: 28 vuorokautta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ALPHAGAN silmätipat, liuos
2 mg/ml 5 ml (9,77 €), 3 x 5 ml (28,45 €)

PF-selosteen tieto

Valkoiset LD-polyeteenistä valmistetut tippapullot, joissa on 35 mikrolitran annostelukärki. Korkki on joko polystyreenikierrekorkki tai Compliance-korkki (C-cap).

Pakkauskoot: 1 x 5 ml ja 3 x 5 ml.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, vihertävän keltainen - vaalean vihertävän keltainen liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

ALPHAGAN silmätipat, liuos
2 mg/ml 5 ml, 3 x 5 ml

 • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Glaukooma (114).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

S01EA05

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

16.03.2022

Yhteystiedot

ABBVIE OY
Veturitie 11 T 132
00520 Helsinki


010 2411 200
www.abbvie.fi