Vertaa PF-selostetta

TENUTEX emulsio iholle 20 mg/g+225 mg/g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 g emulsiota sisältää: disulfiraamia 20 mg ja bentsyylibentsoaattia 225 mg.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

setostearyylialkoholi

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Emulsio iholle

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Pediculosis capitis (päätäi), pediculosis pubis (satiainen), syyhy.

Annostus ja antotapa

Antotapa

Pediculosis capitis: Hiusten pituudesta riippuen 25–75 g Tenutex-valmistetta hierotaan päänahkaan hiusten juuresta alkaen hiusten latvoja kohti. Vuorokauden (24 tunnin) kuluttua hiukset pestään ja käydään huolellisesti läpi kamman avulla. Pääsääntöisesti Tenutex-valmisteella on toteutettava kaksi hoitokertaa kahdeksan päivän välein yhdistettynä hiusten huolelliseen kampaamiseen. Tarkistus toistetaan päivittäin 14 päivän ajan hoidon jälkeen.

Pediculosis pubis: Noin 50 g Tenutex-valmistetta hierotaan nivusiin, kainaloihin ja muihin karvaisiin kehonosiin. Kehon saa pestä vasta kahden vuorokauden (48 tunnin) kuluttua. Pään alueen karvoissa olevat satiaiset hoidetaan päätäiden lailla.

Syyhy: Kun keho on pesty ja kuivattu huolellisesti, koko kehoon päätä lukuun ottamatta (vain pikkulapsilla hoidetaan myös pään alue) hierotaan 50–60 g Tenutex-valmistetta. Vältä liiallista hieromista. Kehon saa pestä yhden vuorokauden (24 tunnin) kuluttua. Vaikeissa syyhytartunnoissa hoito on toistettava viikon kuluttua. Jos iho ärsyyntyy hoidosta, voidaan käyttää hydrokortisonivoidetta.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle (vaikuttaville aineille) tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille. Henkilöiden, jotka ovat allergisia vulkaanikumin sisältämille orgaanisille rikkiyhdisteille, ei tule käyttää Tenutex-valmistetta.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Aineen joutumista silmiin on vältettävä. Siksi silmäripsissä tai kulmakarvoissa olevia satiaisia ei pidä hoitaa Tenutex-valmisteella.

Tenutex sisältää setostearyylialkoholia, joka voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Kliinistä kokemusta käytöstä muuhun kuin päätäiden hoitoon raskaana oleville on vain vähän. Eläimillä tehdyistä tutkimuksista saadut tiedot ovat riittämättömiä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyvätkö disulfiraami ja bentsyylibentsoaatti ihmisillä äidinmaitoon.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tenutex-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Alla olevassa luettelossa haittavaikutukset on jaoteltu elinluokkien mukaan. Kussakin elinluokassa haittavaikutukset on jaoteltu esiintymistiheyden mukaan seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥1/10), yleinen (≥1/100, <1/10), melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000), hyvin harvinainen (<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen: kosketusihottuma, nokkosihottuma, alopesia, karvojen värinmuutos.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Harvinainen: orgaanisten rikkiyhdisteiden aiheuttamat allergiset ihoreaktiot.

Tuntematon: anafylaktinen sokki

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostuksen sattuessa on aina otettava yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147111).

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Loisten ja hyönteisten häätöön tarkoitetut valmisteet, ATC-koodi: P03AA54

Tenutex on päätäin, satiaisen ja syyhypunkin munien ja varhais- ja aikuisvaiheiden häätöön käytettävä antiparasiittinen aine.

Farmakokinetiikka

Ei tutkittu.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

-

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kaakaovoi, steariinihappo, trolamiini, setostearyylialkoholi, eukalyptusöljy ja vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

30 kuukautta.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). Voidaan kuitenkin säilyttää huoneenlämmössä (alle 25 °C:ssa) enintään 24 tunnin ajan.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Ei markkinoilla olevia pakkauksia.

PF-selosteen tieto

Laminoitu putkilo 100 g. Käyttöohjeet sisältyvät jokaiseen pakkaukseen.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai kellertävä (öljy/vesi).

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

ATC-koodi

P03AA54

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

15.04.2024

Yhteystiedot

BIOGLAN AB
PO Box 50310
SE-20213 Malmö
Sweden

+46 40 287500
www.bioglan.se
info@bioglan.se