Vertaa PF-selostetta

QDENGA injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, esitäytetty ruisku

Huomioitavaa

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen yksi annos (0,5 ml) sisältää:

Dengueviruksen serotyyppi 1 (elävä, heikennetty)*: ≥ 3,3 log10 PFU**/annos
Dengueviruksen serotyyppi 2 (elävä, heikennetty)#: ≥ 2,7 log10 PFU**/annos
Dengueviruksen serotyyppi 3 (elävä, heikennetty)*: ≥ 4,0 log10 PFU**/annos
Dengueviruksen serotyyppi 4 (elävä, heikennetty)*: ≥ 4,5 log10 PFU**/annos

*Tuotettu Vero-soluissa yhdistelmä-DNA-tekniikalla. Serotyyppispesifisten pintaproteiinien geenejä, jotka on valmistettu tyypin 2 denguen runkoon. Tämä tuote sisältää muuntogeenisiä organismeja (GMO).
#Tuotettu Vero-soluissa yhdistelmä-DNA-teknologian avulla
**PFU = plakkia muodostavat yksiköt

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Qdenga on tarkoitettu denguetaudin ehkäisyyn vähintään 4-vuotiaille henkilöille.

Qdenga-valmistetta on käytettävä virallisten suositusten mukaisesti.

Annostus ja antotapa

Annostus

Vähintään 4-vuotiaat henkilöt

Qdenga annetaan 0,5 ml:n annoksena, kahden annoksen (0 ja 3 kuukauden) aikataulun mukaisesti.

Tehostusannoksen tarvetta ei ole osoitettu.

Muut lapsipotilaat (alle 4-vuotiaat lapset)

Qdenga-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 4-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu.

Saatavissa olevat tiedot on kuvattu kohdassa Haittavaikutukset, mutta suositusta annostuksesta ei voida antaa.

Iäkkäät

Annosta ei ole tarpeen mukauttaa iäkkäämpien, vähintään 60-vuotiaiden henkilöiden hoidossa. Ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Antotapa

Kun kylmäkuivattu rokote on saatettu kokonaan käyttökuntoon liuottimella, Qdenga on annettava ihonalaisena injektiona, mieluiten olkavarteen hartialihaksen alueelle.

Qdenga-valmistetta ei saa antaa verisuoneen, ihon sisään tai lihakseen.

Rokotetta ei saa sekoittaa samassa ruiskussa minkään muiden rokotteiden tai muiden parenteraalisten lääkevalmisteiden kanssa.

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet Qdenga-valmisteen saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeen antoa.

Vasta-aiheet

 • Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille tai yliherkkyys aiemmalle Qdenga-annokselle.
 • Kuten muidenkin elävien heikennettyjen rokotteiden kohdalla, henkilöt, joilla on synnynnäinen tai hankinnainen immuunivajavuus, mukaan lukien immunosuppressiiviset hoidot,
  kuten solunsalpaajahoito tai suuriannoksiset systeemiset kortikosteroidit (esim. 20 mg/vrk tai 2 mg/kg/vrk prednisonia vähintään 2 viikon ajan) rokotusta edeltäneiden 4 viikon aikana.
 • Henkilöt, joilla on oireellinen HIV-infektio tai oireeton HIV-infektio, johon liittyy näyttöä heikentyneestä immuunijärjestelmän toiminnasta.
 • Raskaana olevat naiset (ks. kohta Raskaus ja imetys).
 • Imettävät naiset (ks. kohta Raskaus ja imetys).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Yleiset suositukset

Anafylaksia

Kuten kaikkien injektiona annettavien rokotteiden kohdalla, asianmukainen lääketieteellinen hoito ja valvonta on aina oltava nopeasti saatavilla rokotteen annon jälkeisen harvinaisen anafylaktisen reaktion varalta.

Sairaushistoriaan tutustuminen

Ennen rokottamista on tutustuttava henkilön sairaushistoriaan (erityisesti aikaisempiin rokotuksiin ja mahdollisiin rokotusten jälkeen ilmenneisiin yliherkkyysreaktioihin).

Samanaikainen sairaus

Qdenga-rokotusta on lykättävä henkilöillä, joilla on akuutti vaikea kuumetauti. Lievän infektio, kuten flunssa, ei edellytä rokotuksen lykkäämistä.

Rokotteen tehon rajoitukset

Suojaavaa immuunivastetta kaikkia dengueviruksen serotyyppejä vastaan ei välttämättä saavuteta kaikilla Qdenga-valmisteella rokotetuilla henkilöillä, ja immuunivaste saattaa heiketä ajan myötä (ks. kohta Farmakodynamiikka). Tällä hetkellä ei tiedetä, voiko suojauksen puute johtaa denguen vaikeusasteen lisääntymiseen. Rokottamisen jälkeen on suositeltavaa edelleen suojautua hyttysten pistoilta. Henkilöiden on hakeuduttava lääkärin hoitoon, jos heillä ilmenee denguen oireita tai denguesta varoittavia merkkejä.

Ei ole olemassa tietoja Qdenga-valmisteen käytöstä yli 60-vuotiaille ja on olemassa vain vähän tietoja käytöstä potilaille, joilla on pitkäaikaissairauksia.

Ahdistukseen liittyvät reaktiot

Ahdistukseen liittyviä reaktioita, kuten vasovagaalisia reaktioita (pyörtyminen), hyperventilaatiota tai stressiin liittyviä reaktioita saattaa esiintyä rokotuksen yhteydessä psykogeenisenä vasteena neulanpistolle. On tärkeää huolehtia varotoimista, jotta rokotettava ei voi vahingoittaa itseään pyörtyessään.

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on vältettävä raskautta vähintään yhden kuukauden ajan rokotuksen jälkeen, kuten muidenkin elävien heikennettyjen rokotteiden kohdalla (ks. kohdat Raskaus ja imetys ja Vasta-aiheet).

Muuta

Qdenga-valmistetta ei saa missään tapauksessa antaa suonensisäisenä, ihonsisäisenä tai lihaksensisäisenä injektiona.

Apuaineet

Qdenga sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia annosta kohden, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Qdenga sisältää kaliumia alle 1 mmol (39 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”kaliumiton”.

Yhteisvaikutukset

On suositeltavaa, että immunoglobluliineja tai immunoglobuliineja sisältäviä verivalmisteita, kuten verta tai plasmaa, saaneiden potilaiden kohdalla odotetaan hoidon lopettamisen jälkeen vähintään 6 viikkoa, mieluiten 3 kuukautta, ennen Qdenga-valmisteen antoa, jotta estetään rokotteen sisältämien heikennettyjen virusten neutraloituminen.

Qdenga-valmistetta ei pidä antaa henkilöille, jotka saavat immunosuppressiivisia hoitoja, kuten solunsalpaajahoitoa tai suuriannoksisia systeemisiä kortikosteroideja rokotusta edeltäneiden 4 viikon sisällä (ks. kohta Vasta-aiheet).

Käyttö muiden rokotteiden kanssa

Jos Qdenga-valmistetta annetaan samanaikaisesti toisen pistettävän rokotteen kanssa, rokotteet on aina annettava eri injektiokohtiin.

Qdenga-valmistetta voi antaa samanaikaisesti hepatiitti A -rokotteen kanssa. Samanaikaista antoa aikuisilla on tutkittu.

Qdenga-valmistetta voi antaa samanaikaisesti keltakuumerokotteen kanssa. Noin 300 aikuisen tutkittavan kliinisessä tutkimuksessa annettiin Qdenga-valmistetta samanaikaisesti 17D-keltakuumerokotteen kanssa, eikä sillä ollut vaikutusta keltakuumeen serosuojaukseen. Denguevasta-ainevasteet vähenivät Qdenga-valmisteen ja 17D-keltakuumerokotteen samanaikaisen annon jälkeen. Tämän kliinistä merkitystä ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, pitää välttää raskautta vähintään yhden kuukauden ajan rokotuksen jälkeen. Naisia, jotka aikovat tulla raskaaksi, on neuvottava lykkäämään rokotusta (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Vasta-aiheet).

Raskaus

Lisääntymistoksisuutta koskevat eläinkokeet ovat riittämättömiä (ks. kappale Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

On olemassa vain vähän tietoja Qdenga-valmisteen käytöstä raskaana olevilla naisilla. Ei ole riittävästi tietoja, jotta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä Qdenga-valmisteen mahdollisista vaikutuksista raskauteen, alkion ja sikiön kehitykseen, synnytykseen tai synnytyksen jälkeiseen kehitykseen.

Qdenga on eläviä heikennettyjä viruksia sisältävä rokote, ja siksi Qdenga on vasta-aiheinen raskauden aikana (ks. kohta Vasta-aiheet).

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö Qdenga ihmisen rintamaitoon. Vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voi poissulkea.

Qdenga on vasta-aiheinen imetyksen aikana (ks. kohta Vasta-aiheet).

Hedelmällisyys

Lisääntymistoksisuutta koskevat eläinkokeet ovat riittämättömiä (ks. kappale Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Ihmisten hedelmällisyyttä koskevia erillisiä tutkimuksia ei ole tehty.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Qdenga-valmisteella on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Kliinisissä tutkimuksissa yleisimmin raportoidut reaktiot 4–60-vuotiailla tutkittavilla olivat injektiokohdan kipu (50 %), päänsärky (35 %), lihaskipu (31 %), injektiokohdan punoitus (27 %), huonovointisuus (24 %), heikkous (20 %) ja kuume (11 %).

Näitä haittavaikutuksia ilmeni yleensä 2 päivän kuluessa injektiosta, ja ne olivat vaikeusasteeltaan lieviä tai kohtalaisia ja lyhytkestoisia (1–3 päivää) sekä niitä ilmeni harvemmin toisen Qdenga-injektion jälkeen kuin ensimmäisen injektion jälkeen.

Rokoteviremia

Kliinisessä tutkimuksessa DEN-205 havaittiin ohimenevää rokoteviremiaa Qdenga-rokotuksen jälkeen 49 prosentilla tutkimukseen osallistujista, joilla ei ollut aiemmin dengue-infektiota, ja 16 prosentilla tutkimukseen osallistujista, joilla oli ollut aiemmin dengue-infektio. Rokoteviremia alkoi yleensä toisella viikolla ensimmäisen injektion jälkeen, ja sen keskimääräinen kesto oli 4 päivää. Rokoteviremiaan liittyi joillakin tutkittavilla ohimeneviä, lieviä tai kohtalaisia oireita, kuten päänsärkyä, nivelkipua, lihaskipua ja ihottumaa. Rokoteviremiaa havaittiin harvoin toisen annoksen jälkeen.

Dengue-infektion diagnostiset testit saattavat olla positiivisia rokoteviremian aikana eikä niitä voida käyttää erottamaan rokoteviremiaa villityypin dengue-infektiosta.

Haittavaikutustaulukko

Kliinisistä tutkimuksissa raportoidut Qdenga-valmisteen liitetyt haittavaikutukset on taulukoitu alla (taulukko 1).

Alla esitetty turvallisuusprofiili perustuu yhdistettyyn analyysiin, johon sisältyy 14 627 Qdenga-valmisteella rokotettua tutkimukseen osallistunutta henkilöä, jotka olivat iältään 4–60-vuotiaita (13 839 lasta ja 788 aikuista). Tähän sisältyi 3 830 henkilön (3 042 lasta ja 788 aikuista) reaktogeenisuuden alaryhmä.

Ilmoitetut haittavaikutukset on lueteltu seuraavien esiintymistiheyksien mukaisesti:

Hyvin yleinen: ≥1/10
Yleinen: ≥1/100...<1/10
Melko harvinainen: ≥1/1 000...<1/100
Harvinainen: ≥1/10 000...<1/1 000
Hyvin harvinainen: <1/10 000

Taulukko 1: Kliinisissä tutkimuksissa ilmenneet haittavaikutukset (ikä 4–60 vuotta)

MedDRA-elinjärjestelmäluokkaEsiintymistiheysHaittavaikutukset
InfektiotHyvin yleinenYlähengitystieinfektioa
Yleinen

Nasofaryngiitti

Faryngotonsilliittib

Melko harvinainen

Bronkiitti

Nuha

Aineenvaihdunta ja ravitsemusHyvin yleinenRuokahalun heikkeneminenc
Psyykkiset häiriötHyvin yleinenÄrtyneisyysc
HermostoHyvin yleinen

Päänsärky

Uneliaisuusc

Melko harvinainenHeitehuimaus
RuoansulatuselimistöMelko harvinainen

Ripuli

Pahoinvointi

Vatsakipu

Oksentelu

Iho ja ihonalainen kudosMelko harvinainen

Ihottumad

Kutinae

Urtikaria

Hyvin harvinainenAngioedeema
Luusto, lihakset ja sidekudosHyvin yleinenLihaskipu
YleinenNivelkipu
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatHyvin yleinen

Injektiokohdan kipu

Injektiokohdan punoitus

Huonovointisuus

Heikkous

Kuume

Yleinen

Injektiokohdan turvotus

Injektiokohdan mustelmae

Injektiokohdan kutinae

Influenssan kaltainen sairaus

Melko harvinainen

Injektiokohdan verenvuotoe

Väsymyse

Injektiokohdan värimuutoksete

a Sisältää ylähengitystieinfektion ja virusperäisen ylähengitystieinfektion
b Sisältää faryngotonsilliitin ja tonsilliitin
c Kerätty alle 6-vuotiailta lapsilta kliinisissä tutkimuksissa
d Sisältää ihottuman, virusihottuman, makulopapulaarisen ihottuman, kutinan
e Raportoitu aikuisilla kliinisissä tutkimuksissa

Pediatriset potilaat

Pediatriset tiedot 4–17-vuotiaista tutkittavista

Yhdistetyt turvallisuustiedot kliinisistä tutkimuksista ovat saatavilla 13 839 lapsesta (9 210 4–11-vuotiasta ja 4 629 12–17-vuotiasta). Tämä sisältää reaktogeenisuustiedot, jotka on kerätty 3 042 lapsesta (1 865 4–11-vuotiasta ja 1 177 12–17-vuotiasta).

Haittavaikutusten esiintymistiheys, tyyppi ja vaikeusaste lapsilla olivat suurelta osin samanlaisia kuin aikuisilla. Yleisemmin lapsilla kuin aikuisilla raportoidut haittavaikutukset olivat kuume (11 % vs. 3 %), ylähengitystieinfektio (11 % vs. 3 %), nasofaryngiitti (6 % vs. 0,6 %), faryngotonsilliitti (2 % vs. 0,3 %) ja influenssan kaltainen sairaus (1 % vs. 0,1 %). Harvemmin lapsilla kuin aikuisilla raportoidut haittavaikutukset olivat injektiokohdan punoitus (2 % vs. 27 %), pahoinvointi (0,03 % vs. 0,8 %) ja nivelkipu (0,03 % vs. 1 %).

Seuraavat reaktiot kerättiin 357:ltä alle 6-vuotiaalta lapselta, jotka rokotettiin Qdengalla:

vähentynyt ruokahalu (17 %), uneliaisuus (13 %) ja ärtyneisyys (12 %).

Pediatriset tiedot alle 4-vuotiailla tutkittavilla, ts. ikäindikaation ulkopuolella

Alle 4-vuotiaiden reaktogeenisuutta arvioitiin 78 tutkittavalla, jotka saivat vähintään yhden annoksen Qdenga-valmistetta ja joista 13 tutkittavaa sai ilmoitetun kahden annoksen hoito-ohjelman. Hyvin yleisiä reaktioita olivat ärtyneisyys (25 %), kuume (17 %), injektiokohdan kipu (17 %) ja ruokahaluttomuus (15 %). Uneliaisuutta (8 %) ja injektiokohdan punoitusta (3 %) raportoitiin yleisesti. Injektiokohdan turvotusta ei havaittu alle 4-vuotiailla tutkittavilla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Rokotteet, virusrokotteet, ATC-koodi: J07BX04

Vaikutusmekanismi

Qdenga sisältää eläviä, heikennettyjä dengueviruksia. Qdenga-valmisteen ensisijainen vaikutusmekanismi on replikoitua paikallisesti ja saada aikaan humoraalisia ja soluvälitteisiä immuunivasteita neljää dengueviruksen serotyyppiä vastaan.

Kliininen teho

Qdenga-valmisteen kliinistä tehoa arvioitiin tutkimuksessa DEN-301, joka oli pivotaalinen vaiheen III kaksoissokkoutettu satunnaistettu lumelääkekontrolloitu tutkimus, joka suoritettiin viidessä maassa Latinalaisessa Amerikassa (Brasilia, Kolumbia, Dominikaaninen tasavalta, Nicaragua, Panama) ja kolmessa maassa Aasiassa (Sri Lanka, Thaimaa, Filippiinit). Yhteensä 20 099 lasta (ikä 4–16 vuotta) satunnaistettiin (suhde 2:1) saamaan Qdenga-valmistetta tai lumelääkettä aiemmasta dengueinfektiosta riippumatta.

Tehokkuutta arvioitiin aktiivisella seurannalla koko tutkimuksen keston ajan. Kuka tahansa tutkittava, jolla oli kuumetauti (määritelmän mukaan vähintään 38 °C:n kuume minä tahansa kahtena kolmesta peräkkäisestä päivästä), joutui käymään tutkimuskeskuksessa tutkijan tekemää denguekuumeen arviointia varten. Tutkittavia/huoltajia muistutettiin tästä vaatimuksesta vähintään kerran viikossa, jotta kaikki oireelliset virologisesti vahvistetut denguetapaukset (VCD) voitiin havaita mahdollisimman tehokkaasti. Febriiliepisodit vahvistettiin validoidulla kvantitatiivisella dengue-RT-PCR:llä tiettyjen dengueserotyyppien havaitsemiseksi.

Kliinistä tehoa koskevat tulokset 4–16-vuotiailla tutkittavilla

Rokotteen tehoa koskevat tulokset ensisijaisen päätetapahtuman (virologisesti vahvistettu denguekuume, joka esiintyy 30 päivän ja 12 kuukauden välillä toisen rokotuksen jälkeen) osalta on esitetty taulukossa 2. Protokollan mukaisen tutkimuspopulaation keskimääräinen ikä oli 9,6 vuotta (keskihajonta 3,5 vuotta), ja tutkittavista 12,7 % oli 4–5-vuotiaiden, 55,2 % 6–11-vuotiaiden ja 32,1 % 12–16-vuotiaiden ikäryhmissä. Näistä 46,5 % oli Aasiassa ja 53,5 % Latinalaisessa Amerikassa, 49,5 % naisia ja 50,5 % miehiä. Dengueserostatus lähtötilanteessa (ennen ensimmäistä injektiota) arvioitiin kaikilla tutkittavilla mikroneutralisaatiotestillä (MNT50), jotta rokotteen tehokkuutta voitiin arvioida lähtötilanteen serostatuksen perusteella. Lähtötilanteen dengue-seronegatiivisuusprosentti protokollan mukainen analyysin kokonaispopulaatiossa oli 27,7 %.

Taulukko 2.Rokotteen teho minkä tahansa serotyypin aiheuttaman VCD-kuumeen ehkäisemisessä 30 päivän – 12 kuukauden kuluttua toisesta rokotuksesta tutkimuksessa DEN-301 (protokollan mukainen analyysi)a

 

Qdenga N = 12 700b

Lumelääke N = 6 316b

VCD-kuume, n (%)

61 (0,5)

149 (2,4)

Rokotteen teho (CI 95 %) (%)

80,2 (73,3, 85,3)

p-arvo

< 0,001

CI: luottamusväli; n: kuumeisten tutkimushenkilöiden lukumäärä; VCD: virologisesti vahvistettu dengue
a Tehokkuustietojen ensisijainen analyysi perustui protokollan mukaiseen analyysiin, joka koostui kaikista satunnaistetuista tutkittavista, joilla ei ollut merkittäviä protokollan rikkomuksia, mukaan lukien ettei tutkittava saanut oikean Qdenga- tai lumelääkemääräyksen molempia annoksia.
b Arvioitujen tutkittavien määrä

Taulukossa 3 esitetään rokotteen tehoa kuvaavat toissijaisten päätetapahtumien VCD-kuumeen aiheuttaman sairaalahoidon tarpeen ehkäiseminen, VCD-kuumeen ehkäiseminen (serostatuksittain, serotyypeittäin) ja vaikean VCD-kuumeen ehkäiseminen. Vaikean VCD-kuumeen kohdalla tarkasteltiin kahdentyyppisiä päätetapahtumia: kliinisesti vaikeita VCD-tapauksia ja VCD-tapauksia, jotka täyttivät WHO:n vuoden 1997 dengueverenvuotokuumeelle (DHF) asettamat kriteerit. Tutkimuksessa DEN-301 käytetyt kriteerit riippumattoman ”Dengue Case severity Adjudication Committee” (DCAC) -komitean VCD:n vakavuuden arviointia varten perustuivat WHO:n vuoden 2009 ohjeisiin. DCAC arvioi kaikki VCD:stä johtuvat sairaalahoitotapaukset käyttäen ennalta määritettyjä kriteerejä, joihin kuului verenvuotopoikkeavuuden, plasmavuodon, maksan toiminnan, munuaisten toiminnan, sydämen toiminnan, keskushermoston ja sokin arviointi. Tutkimuksessa DEN-301 VCD-tapaukset, jotka täyttivät WHO:n vuoden 1997 dengueverenvuotokuumeelle asettamat kriteerit, tunnistettiin käyttäen ohjelmoitua algoritmia, ts. ilman lääketieteellistä harkintaa. Kriteereihin kuului yleisesti ottaen kuume, joka kesti 2–7 päivää, verenvuototaipumus, trombosytopenia ja näyttö plasmavuodosta.

Taulukko 3: Rokotteen teho VCD-kuumeen aiheuttaman sairaalahoidon tarpeen ehkäisemisessä, VCD-kuumeen ehkäisemisessä dengueserotyypeittäin, VCD-kuumeen ehkäisemisessä lähtötilanteen dengue-serostatuksittain ja vaikeiden dengue-muotojen ehkäisemisessä 30 päivästä 18 kuukauteen toisen rokotuksen jälkeen tutkimuksessa DEN-301 (protokollan mukainen analyysi)

 

Qdenga

N = 12 700a

Lumelääke

N = 6 316a

Rokotteen teho

(CI 95 %)

Rokotteen teho VCD-kuumeesta johtuvan sairaalahoidon tarpeen ehkäisemisessäb, n (%)

VCD-kuumeesta johtuvat sairaalahoidotc

13 (0,1)

66 (1,0)

90,4 (82,6; 94,7)d

Rokotteen teho VCD-kuumeen ehkäisemisessä dengueserotyypeittäin, n (%)

DENV-1:n aiheuttama VCD-kuume

38 (0,3)

62 (1,0)

69,8 (54,8; 79,9)

DENV-2:n aiheuttama VCD-kuume

8 (< 0,1)

80 (1,3)

95,1 (89,9; 97,6)

DENV-3:n aiheuttama VCD-kuume

63 (0,5)

60 (0,9)

48,9 (27,2; 64,1)

DENV-4:n aiheuttama VCD-kuume

5 (< 0,1)

5 (< 0,1)

51,0 (–69,4; 85,8)

Rokotteen teho VCD-kuumeen ehkäisemisessä lähtötilanteen dengueserostatuksittain, n (%)

VCD-kuume kaikilla tutkittavilla

114 (0,9)

206 (3,3)

73,3 (66,5; 78,8)

VCD-kuume lähtötilanteessa seropositiivisilla tutkittavilla

75 (0,8)

150 (3,3)

76,1 (68,5; 81,9)

VCD-kuume lähtötilanteessa seronegatiivisilla tutkittavilla

39 (1,1)

56 (3,2)

66,2 (49,1; 77,5)

Rokotteen teho minkä tahansa dengueserotyypin aiheuttaman DHF:n estämisessä, n (%)

Yhteensä

2 (< 0,1)

7 (0,1)

85,9 (31,9; 97,1)

Rokotteen teho minkä tahansa dengueserotyypin aiheuttaman vakavan denguen estämisessä, n (%)

Yhteensä

2 (< 0,1)

1 (< 0,1)

2,3 (–977,5; 91,1)

CI: luottamusväli; n: tutkimushenkilöiden lukumäärä; VCD: virologisesti vahvistettu dengue; DENV: dengueviruksen serotyyppi
a Arvioitujen tutkittavien määrä
b Keskeinen toissijainen päätetapahtuma
c Suurin osa havaituista tapauksista johtui DENV-2:sta (0 tapausta Qdenga-valmistetta käyttävässä haarassa ja 46 tapausta lumelääkettä käyttävässä haarassa)
d p-arvo < 0,001

Suojan havaittiin alkavan varhain, ja eksploratiivinen rokotteen teho oli 81,1 % (95 %:n luottamusväli: 64,1 %, 90,0 %) kaikkien serotyyppien aiheuttamaa VCD-kuumetta vastaan ensimmäisestä rokotuksesta toiseen rokotukseen.

Pitkäaikainen suoja

Tutkimuksessa DEN-301 tehtiin useita eksploratiivisia analyysejä, joilla arvioitiin pitkäaikaista suojaa ensimmäisestä annoksesta aina 4,5 vuoteen toisen annoksen jälkeen (taulukko 4).

Taulukko 4: Rokotteen teho VCD-kuumeen ja sairaalahoidon tarpeen ehkäisemisessä yleisesti, lähtötilanteen dengueserostatuksen mukaan ja eri serotyypeittäin lähtötilanteen serostatuksen mukaan ensimmäisestä annoksesta 54 kuukauteen toisesta annoksesta tutkimuksessa DEN-301 (turvallisuussarja)

 

Qdenga

n/N

Lumelääke

n/N

Rokotteen teho (CI 95 %) VCD-kuumeen ehkäisemisessäa

Qdenga

n/N

Lumelääke

n/N

Rokotteen teho (CI 95 %) VCD-kuumeen aiheuttaman sairaalahoidon tarpeen ehkäisemisessäa

Yhteensä

442/13380

547/6687

61,2 (56,0; 65,8)

46/13380

142/6687

84,1 (77,8; 88,6)

Lähtötilanne seronegatiivinen, N = 5 546

Kaikki serotyypit

147/3714

153/1832

53,5 (41,6; 62,9)

17/3714

41/1832

79,3 (63,5; 88,2)

DENV-1

89/3714

79/1832

45,4 (26,1; 59,7)

6/3714

14/1832

78,4 (43,9; 91,7)

DENV-2

14/3714

58/1832

88,1 (78,6; 93,3)

0/3714

23/1832

100 (88,5; 100)b

DENV-3

36/3714

16/1832

–15,5 (–108,2; 35,9)

11/3714

3/1832

–87,9 (–573,4; 47,6)

DENV-4

12/3714

3/1832

–105,6 (–628,7; 42,0)

0/3714

1/1832

ei olec

Lähtötilanne seropositiivinen, N = 14 517

 

Kaikki serotyypit

295/9663

394/4854

64,2 (58,4; 69,2)

29/9663

101/4854

85,9 (78,7; 90,7)

DENV-1

133/9663

151/4854

56,1 (44,6; 65,2)

16/9663

24/4854

66,8 (37,4; 82,3)

DENV-2

54/9663

135/4854

80,4 (73,1; 85,7)

5/9663

59/4854

95,8 (89,6; 98,3)

DENV-3

96/9663

97/4854

52,3 (36,7; 64,0)

8/9663

15/4854

74,0 (38,6; 89,0)

DENV-4

12/9663

20/4854

70,6 (39,9; 85,6)

0/9663

3/4854

ei olec

CI: luottamusväli, VCD: virologisesti vahvistettu dengue, n: tutkittavien lukumäärä, N: arvioitujen tutkittavien lukumäärä
a Eksploratiiviset analyysit; tutkimusta ei ollut tarkoitettu eikä suunniteltu osoittamaan eroa rokotteen ja lumelääkeryhmän välillä.
b Arvioitu käyttämällä yksipuolista 95 %:n luottamusväliä
c Arviota rokotteen tehosta ei ole, sillä sekä tetravalentin denguerokotteen että lumelääkkeen osalta havaittiin alle kuusi tapausta.

Lisäksi rokotteen teho minkä tahansa serotyypin aiheuttaman DHF:n estämisessä oli 70,0 % (95 %:n luottamusväli: 31,5 %, 86,9 %), ja minkä tahansa serotyypin aiheuttamien kliinisesti vakavien VCD-tapausten estämisessä 70,2 % (95 %:n luottamusväli: –24,7 %, 92,9 %).

Vuosikohtaisessa analyysissä neljään ja puoleen vuoteen saakka toisen annoksen jälkeen rokotteen tehoa havaittiin VCD:n estämisessä kaikilla neljällä serotyypillä lähtötilanteessa dengueseropositiivisilla tutkittavilla. Lähtötilanteessa seronegatiivisilla tutkittavilla rokotteen tehoa havaittiin serotyypeille DENV-1 ja DENV-2, mutta DENV-3:lle sitä ei ilmennyt eikä sitä voitu osoittaa DENV-4:n kohdalla, koska tapauksia esiintyi vähemmän (taulukko 5).

Taulukko 5: Rokotteen teho VCD-kuumeen ja sairaalahoidon tarpeen ehkäisemisessä yleisesti ja lähtötilanteen dengueserostatuksen mukaan vuoden välein 30 päivää toisesta annoksesta tutkimuksessa DEN-301 (protokollan mukainen analyysi)

  

Rokotteen teho (CI 95 %) VCD-kuumeen ehkäisemiseen

Na = 19 021

Rokotteen teho (CI 95 %) VCD-kuumeen aiheuttaman sairaalahoidon tarpeen ehkäisemiseen

Na = 19 021

Vuosi 1b

Yhteensä

80,2 (73,3; 85,3)

95,4 (88,4; 98,2)

Lähtötilanteen dengueserostatuksen mukaan

Seropositiivinen

Seronegatiivinen

82,2 (74,5; 87,6)

74,9 (57,0; 85,4)

94,4 (84,4; 98,0)

97,2 (79,1; 99,6)

Vuosi 2c

Yhteensä

56,2 (42,3; 66,8)

76,2 (50,8; 88,4)

Lähtötilanteen dengueserostatuksen mukaan

Seropositiivinen

Seronegatiivinen

60,3 (44,7; 71,5)

45,3 (9,9; 66,8)

85,2 (59,6; 94,6)

51,4 (-50,7; 84,3)

Vuosi 3d

Yhteensä

45,0 (32,9; 55,0)

70,8 (49,6; 83,0)

Lähtötilanteen dengueserostatuksen mukaan

Seropositiivinen

Seronegatiivinen

48,7 (34,8; 59,6)

35,5 (7.4; 55,1)

78,4 (57,1; 89,1)

45,0 (-42,6; 78,8)

Vuosi 4e

Yhteensä

62,8 (41,4; 76,4)

96,4 (72,2; 99,5)

 

Lähtötilanteen dengueserostatuksen mukaan

Seropositiivinen

Seronegatiivinen

64,1 (37,4; 79,4)

60,2 (11,1; 82,1)

94,0 (52,2; 99,3)

ei olef

CI: luottamusväli, VCD: virologisesti vahvistettu dengue, N: analyysisarjassa olevien tutkittavien kokonaismäärä, a kunakin vuonna arvioitujen tutkittavien määrä on erilainen.
b Vuosi 1 tarkoittaa 11 kuukautta, joka alkaa 30 päivää toisen annoksen jälkeen.
c Vuosi 2 tarkoittaa 13–24 kuukautta toisen annoksen jälkeen.
d Vuosi 3 tarkoittaa 25–36 kuukautta toisen annoksen jälkeen.
e Vuosi 4 tarkoittaa 37–48 kuukautta toisen annoksen jälkeen.
f Arviota rokotteen tehosta ei ole, sillä sekä tetravalentin denguerokotteen että lumelääkkeen osalta havaittiin alle kuusi tapausta.

Kliininen teho vähintään 17-vuotiailla tutkittavilla

Valmisteen tehoa selvittäviä kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty vähintään 17-vuotiailla tutkittavilla. Qdenga-valmisteen teho vähintään 17-vuotiailla tutkittavilla perustuu kliiniseen tehoon 4–16-vuotiailla tutkittavilla yhdistämällä immunogeenisuustietoja (ks. alla).

Immunogeenisuus

Denguesuojan korrelaattien puuttuessa immunogeenisuustietojen kliinistä merkitystä ei ymmärretä täysin.

Immunogeenisuutta koskevat tiedot 4–16-vuotiailla tutkittavilla endeemisillä alueilla

4–16-vuotiaiden tutkittavien GMT-arvot dengueserostatuksittain tutkimuksen DEN-301 lähtötilanteessa on esitetty taulukossa 6.

Taulukko 6: Immunogeenisuus lähtötilanteen dengueserostatuksen mukaan tutkimuksessa DEN-301 (protokollan mukainen analyysi immunogeenisuuden selvittämistä varten)a

 

Lähtötilanne seropositiivinen

Lähtötilanne seronegatiivinen

Ennen rokotusta

N = 1 816*

1 kuukausi annoksen 2 jälkeen

N = 1 621

Ennen rokotusta

N = 702

1 kuukausi annoksen 2 jälkeen

N = 641

DENV-1

GMT

CI 95 %

411,3

(366,0; 462,2)

2 115,2

(1 957,0; 2 286,3)

5,0

NE**

 184,2

(168,6; 201,3)

DENV-2

GMT

CI 95 %

753,1

(681,0; 832,8)

4 897,4

(4 645,8; 5 162,5)

5,0

NE**

1 729,9

(1 613,7; 1 854,6)

DENV-3

GMT

CI 95 %

357,7

(321,3; 398,3)

1 761,0

(1 645,9; 1 884,1)

5,0

NE**

 228,0

(211,6; 245,7)

DENV-4

GMT

CI 95 %

218,4

(198,1; 240,8)

1 129,4

(1 066,3; 1 196,2)

5,0

NE**

143,9

(133,6; 155,1)

N: arvioitujen tutkittavien lukumäärä; DENV: denguevirus; GMT: geometrinen keskiarvotitteri; CI: luottamusväli; NE: ei arvioitu
a Immunogeenisuuden alaryhmä oli satunnaisesti valittu tutkittavien alaryhmä, ja protokollan mukainen analyysi immunogeenisuuden selvittämistä varten oli sellaisten tutkittavien osa kyseisestä alaryhmästä, jotka kuuluvat myös protokollan mukaiseen analyysiryhmään
* DENV-2 ja DENV-3: N = 1 815
** GMT-arvot olivat alle pienimmän havaittavissa olevan arvon (10) kaikilla tutkittavilla, joten ne raportoitiin viitenä ilman luottamusvälejä

Immunogeenisuutta koskevat tiedot 18–60-vuotiailla tutkittavilla ei-endeemisillä alueilla

Qdenga-valmisteen immunogeenisuutta 18–60-vuotiailla aikuisilla arvioitiin vaiheen III kaksoissokkoutetussa satunnaistetussa lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa DEN-304 ei-endeemisessä maassa (Yhdysvallat). Annoksen 2 jälkeiset GMT:t on esitetty taulukossa 7.

Taulukko 7: Dengueneutralisoivien vasta-aineiden GMT:t tutkimuksessa DEN-304 (protokollan mukainen analyysi)

 

Lähtötilanne seropositiivinen*

Lähtötilanne seronegatiivinen*

Ennen rokotusta

N = 68

1 kuukausi annoksen 2 jälkeen

N = 67

Ennen rokotusta

N = 379

1 kuukausi annoksen 2 jälkeen

N = 367

DENV-1

GMT

CI 95 %

13,9

(9,5; 20,4)

365,1

(233,0; 572,1)

5,0

NE**

268,1

(226,3; 317,8)

DENV-2

GMT

CI 95 %

31,8

(22,5; 44,8)

3 098,0

(2 233,4; 4 297,2)

5,0

NE**

2 956,9

(2 635,9; 3 316,9)

DENV-3

GMT

CI 95 %

7,4

(5,7; 9,6)

185,7

(129,0; 267,1)

5,0

NE**

128,9

(112,4; 147,8)

DENV-4

GMT

CI 95 %

7,4

(5,5; 9,9)

229,6

(150,0; 351,3)

5,0

NE**

137,4

(121,9; 155,0)

N: arvioitujen tutkittavien määrä; DENV: denguevirus; GMT: geometrinen keskiarvotitteri; CI: luottamusväli; NE: ei arvioitu
* Yhdistetyt tiedot tetravalentin denguerokotteen eristä 1, 2 ja 3
** GMT-arvot olivat alle pienimmän havaittavissa olevan arvon (10) kaikilla tutkittavilla, joten ne raportoitiin viitenä ilman luottamusvälejä

Tehon vertailu perustuu immunogeenisuustietoihin ja tuloksiin yhdenvertaisuusanalyysistä (non-inferiority), jossa verrataan rokotuksen jälkeisiä GMT-arvoja lähtötilanteessa dengueseronegatiivisissa populaatioissa tutkimuksissa DEN-301 ja DEN-304 (taulukko 8). Suoja denguetautia vastaan on odotettavissa aikuisilla, vaikkakaan todellinen teho suhteessa lapsilla ja nuorilla havaittuun ei ole tiedossa.

Taulukko 8: GMT-suhteet lähtötilanteen dengueseronegatiivisten tutkittavien välillä tutkimuksissa DEN-301 (4–16 v) ja DEN-304 (18–60 v) (protokollan mukainen analyysi immunogeenisuuden selvittämistä varten)

GMT-suhde* (CI 95 %)

DENV-1

DENV-2

DENV-3

DENV-4

1 kk toisen annoksen jälkeen

0,69 (0,58; 0,82)

0,59 (0,52; 0,66)

1,77 (1,53; 2,04)

1,05 (0,92; 1,20)

6 kk toisen annoksen jälkeen

0,62 (0,51; 0,76)

0,66 (0,57; 0,76)

0,98 (0,84; 1,14)

1,01 (0,86; 1,18)

DENV: denguevirus; GMT: Geometrinen keskiarvotitteri; CI: luottamusväli; kk: kuukausi/kuukautta
*Yhdenvertaisuus: 95 %:n luottamusvälin yläraja on alle 2,0.

Vasta-aineiden pitkäaikainen pysyvyys

Neutraloivien vasta-aineiden pitkäaikainen pysyvyys osoitettiin tutkimuksessa DEN-301, jossa kaikkien neljän serotyypin titterit pysyivät reilusti rokotusta edeltävien pitoisuuksien yläpuolella jopa 51 kuukauden ajan ensimmäisen annoksen jälkeen.

Farmakokinetiikka

Qdenga-valmisteella ei ole tehty farmakokineettisiä tutkimuksia.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Tavanomaisten, ei-kliinisten yhden annoksen, paikallisen toleranssin, toistuvan annoksen aiheuttamaa toksisuutta ja lisääntymis- ja kehitystoksisuutta selvittävien tutkimusten turvallisuutta koskevat tiedot eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Jakelu- ja erittymistutkimuksessa Qdenga-valmisteen RNA:ta ei erittynyt ulosteisiin ja virtsaan, mikä vahvisti riskin rokotteen siirtymisestä ympäristöön tai rokotettujen tartuttamisesta olevan pieni. Neurovirulenssitutkimus osoittaa, että Qdenga ei ole neurotoksinen.

Vaikka merkittävää vaaraa ei havaittu, lisääntymistoksisuutta selvittävien tutkimusten merkitys on rajallinen, koska kanit eivät ole alttiita denguevirusinfektiolle.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kuiva-aine:

α,α-trehaloosidihydraatti

poloksameeri 407

ihmisen seerumialbumiini

kaliumdivetyfosfaatti

dinatriumvetyfosfaatti

kaliumkloridi

natriumkloridi

Liuotin:

natriumkloridi

injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa yhteenkuuluvaa liuotinta lukuun ottamatta.

Kestoaika

18 kuukautta.

Qdenga tulee käyttää välittömästi, kun se on saatettu käyttökuntoon valmisteen mukana toimitettavalla liuottimella.

Jos Qdenga-valmistetta ei käytetä välittömästi, se on käytettävä 2 tunnin kuluessa.

Kemiallisen ja fysikaalisen käytönaikaisen stabiiliuden on osoitettu olevan 2 tuntia huoneenlämmössä (enintään 32,5 °C) rokotepullon käyttökuntoon saattamisen jälkeen. Tämän ajan jälkeen rokote on hävitettävä. Älä laita sitä takaisin jääkaappiin.

Mikrobiologiselta kannalta Qdenga-valmiste on käytettävä heti. Jos valmistetta ei käytetä heti, käytönaikaiset säilytysajat ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C). Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Käyttökuntoon saatetun Qdenga-valmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

QDENGA injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, esitäytetty ruisku
1 annos (2 neulaa) (119,09 €)

PF-selosteen tieto

Qdenga injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten:

 • Jauhe (1 annos) lasisessa injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on tulppa (butyylikumia) ja alumiinisinetti, jossa on muovinen vihreä repäisykorkki + 0,5 ml liuotinta (1 annos) lasisessa injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on tulppa (bromobutyylikumia) ja alumiinisinetti, jossa on muovinen violetti repäisykorkki Pakkauskoko 1 tai 10.

Qdenga-injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, esitäytetty ruisku:

 • Jauhe (1 annos) injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on tulppa (butyylikumia) ja alumiinisinetti, jossa on muovinen vihreä repäisykorkki + 0,5 ml liuotinta (1 annos) esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I lasia), mäntätulppa (bromobutyyliä) ja kärkikorkki (polypropeenia), jossa on 2 erillistä neulaa Pakkauksen koko on 1 tai 5.
 • Jauhe (1 annos) injektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on tulppa (butyylikumia) ja alumiinisinetti, jossa on muovinen vihreä repäisykorkki + 0,5 ml liuotinta (1 annos) esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I lasia), mäntätulppa (bromobutyyliä) ja kärkikorkki (polypropeenia) ilman neuloja Pakkauksen koko on 1 tai 5.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Ennen käyttökuntoon saattamista rokote on valkoinen tai luonnonvalkoinen kylmäkuivattu jauhe (tiivis kakku).

Liuotin on kirkas, väritön liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ohjeet rokotteen käyttökuntoon saattamiseen injektiopullossa olevalla liuottimella

Qdenga on kaksiosainen rokote, joka koostuu pakastekuivattua rokotetta sisältävästä injektiopullosta ja liuotinta sisältävästä injektiopullosta. Pakastekuivattu rokote on saatettava käyttökuntoon liuottimella ennen antoa.

Käytä vain steriilejä ruiskuja Qdenga-valmisteen käyttökuntoon saattamiseen ja injektoimiseen. Qdenga-valmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden tai rokotteiden kanssa samassa ruiskussa.

Käytä Qdenga-valmisteen käyttökuntoon saattamiseen vain rokotteen mukana toimitettua liuotinta (0,22-prosenttista natriumkloridiliuosta), koska siinä ei ole säilöntäaineita tai muita viruslääkkeitä. Kosketusta säilöntäaineiden, antiseptisten aineiden, pesuaineiden ja muiden viruslääkkeiden kanssa on vältettävä, sillä ne voivat inaktivoida rokotteen.

Ota rokote- ja liuotinpullot jääkaapista ja aseta ne huoneenlämpöön noin 15 minuutiksi.

image2.png

Liuottimen injektiopullo

 • Poista kummastakin injektiopullosta korkit ja puhdista injektiopullojen päällä olevien tulppien pinta alkoholipyyhkeellä.
 • Kiinnitä steriili neula steriiliin 1 ml:n ruiskuun ja työnnä neula liuottimen injektiopulloon. Suositeltu neula on 23G.
 • Paina mäntä hitaasti kokonaan alas.
 • Käännä injektiopullo ylösalaisin, vedä injektiopullon koko sisältö pois ja vedä mäntä ulos 0,75 ml:aan asti. Ruiskun sisällä pitäisi näkyä kupla.
 • Käännä ruisku ylösalaisin ja tuo kupla takaisin mäntään.

image3.png

Pakastekuivatun rokotteen injektiopullo

 • Työnnä ruiskukokoonpanon neula kylmäkuivatun rokotteen injektiopulloon.
 • Ohjaa liuottimen virtaus kohti injektiopullon sivua samalla, kun painat mäntää hitaasti, jotta kuplimisen mahdollisuus pienenee.

image4.png

Käyttökuntoon saatettu rokote

 • Pidä kokonaisuutta tasaisella pinnalla. Vapauta sormesi männästä ja pyöritä injektiopulloa varovasti molempiin suuntiin neula-ruiskukokoonpanon ollessa kiinnitettynä.
 • ÄLÄ RAVISTA. Käyttökuntoon saatettuun valmisteeseen voi muodostua vaahtoa ja kuplia.
 • Anna injektiopullon ja ruiskun olla paikallaan hetken, kunnes liuos kirkastuu. Tämä kestää noin 30–60 sekuntia.

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen tuloksena olevan liuoksen on oltava kirkasta, väritöntä tai vaaleankeltaista, eikä siinä saa olla vieraita hiukkasia. Hävitä rokote, jos siinä näkyy hiukkasia ja/tai jos siinä näkyy värimuutoksia.

image5.png

Käyttökuntoon saatettu rokote

 • Vedä koko tilavuus käyttökuntoon saatettua Qdenga-liuosta samalla ruiskulla, kunnes ruiskussa näkyy ilmakupla.
 • Poista neularuiskukokoonpano injektiopullosta.
 • Pidä ruiskua siten, että neula osoittaa ylöspäin. Napauta ruiskun sivua, jotta ilmakupla nousee yläosaan, hävitä neula ja vaihda uuteen steriiliin neulaan. Poista ilmakuplaa, kunnes neulan yläosaan muodostuu pieni tippa nestettä.Suositeltu neula on 25G 16 mm.
 • Qdenga on valmis annettavaksi ihonalaisena injektiona.

Qdenga tulee antaa välittömästi käyttökuntoon saattamisen jälkeen. Kemiallisen ja fysikaalisen käytönaikaisen stabiiliuden on osoitettu olevan 2 tuntia huoneenlämpötilassa (enintään 32,5 °C) rokotepullon käyttökuntoon saattamisen jälkeen. Tämän ajan jälkeen rokote on hävitettävä. Älä laita sitä takaisin jääkaappiin. Mikrobiologiselta kannalta Qdenga-valmiste on käytettävä heti. Jos valmistetta ei käytetä heti, käytönaikaiset säilytysajat ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla.


Ohjeet rokotteen käyttökuntoon saattamiseen esitäytetyssä ruiskussa olevalla liuottimella

Qdenga on kaksiosainen rokote, joka koostuu pakastekuivattua rokotetta sisältävästä injektiopullosta ja esitäytetyssä ruiskussa olevasta liuottimesta. Pakastekuivattu rokote on saatettava käyttökuntoon liuottimella ennen antoa.

Qdenga-valmistetta ei saa sekoittaa muiden rokotteiden kanssa samassa ruiskussa.

Käytä vain rokotteen mukana toimitettua liuotinta (0,22-prosenttista natriumkloridiliuosta) esitäytetyssä ruiskussa, koska siinä ei ole säilöntäaineita tai muita viruslääkkeitä. Kosketusta säilöntäaineiden, antiseptisten aineiden, pesuaineiden ja muiden viruslääkkeiden kanssa on vältettävä, sillä ne voivat inaktivoida rokotteen.

Ota rokotteen injektiopullo ja esitäytetty ruisku liuotinta jääkaapista ja aseta ne huoneenlämpöön noin 15 minuutiksi.

image6.png

Pakastekuivatun rokotteen injektiopullo

 • Poista korkki rokotteen injektiopullosta ja puhdista injektiopullon päällä olevan tulpan pinta alkoholipyyhkeellä.
 • Kiinnitä steriili neula esitäytettyyn ruiskuun ja työnnä neula rokotepulloon. Suositeltu neula on 23G.
 • Ohjaa liuottimen virtaus kohti injektiopullon sivua samalla, kun painat mäntää hitaasti, jotta kuplimisen mahdollisuus pienenee.

image7.png

Käyttökuntoon saatettu rokote

 • Pidä kokonaisuutta tasaisella pinnalla. Vapauta sormesi männästä ja pyöritä injektiopulloa varovasti molempiin suuntiin neula-ruiskukokoonpanon ollessa kiinnitettynä.
 • ÄLÄ RAVISTA. Käyttökuntoon saatettuun valmisteeseen voi muodostua vaahtoa ja kuplia.
 • Anna injektiopullon ja ruiskun olla paikallaan hetken, kunnes liuos kirkastuu. Tämä kestää noin 30–60 sekuntia.

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen tuloksena olevan liuoksen on oltava kirkasta, väritöntä tai vaaleankeltaista, eikä siinä saa olla vieraita hiukkasia. Hävitä rokote, jos siinä näkyy hiukkasia ja/tai jos siinä näkyy värimuutoksia.

image8.png

Käyttökuntoon saatettu rokote

 • Vedä koko tilavuus käyttökuntoon saatettua Qdenga-liuosta samalla ruiskulla, kunnes ruiskussa näkyy ilmakupla.
 • Poista neula-ruiskukokoonpano injektiopullosta. Pidä ruiskua siten, että neula osoittaa ylöspäin. Napauta ruiskun sivua, jotta ilmakupla nousee yläosaan, hävitä neula ja vaihda uuteen steriiliin neulaan. Poista ilmakuplaa, kunnes neulan yläosaan muodostuu pieni tippa nestettä. Suositeltu neula on 25G 16 mm.
 • Qdenga on valmis annettavaksi ihonalaisena injektiona.

Qdenga tulee antaa välittömästi käyttökuntoon saattamisen jälkeen. Kemiallisen ja fysikaalisen käytönaikaisen stabiiliuden on osoitettu olevan 2 tuntia huoneenlämpötilassa (enintään 32,5 °C) rokotepullon käyttökuntoon saattamisen jälkeen. Tämän ajan jälkeen rokote on hävitettävä. Älä laita sitä takaisin jääkaappiin. Mikrobiologiselta kannalta Qdenga-valmiste on käytettävä heti. Jos valmistetta ei käytetä heti, käytönaikaiset säilytysajat ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

QDENGA injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, esitäytetty ruisku
1 annos

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

J07BX04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

17.05.2024

Yhteystiedot

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalankuja 3
00101 Helsinki

0800 774 051
www.takeda.fi
etunimi.sukunimi@takeda.com