Vertaa PF-selostetta

BIMZELX injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 160 mg

Huomioitavaa

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Bimzelx 160 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 160 mg bimekitsumabia 1 ml:ssa liuosta.

Bimzelx 160 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

Yksi esitäytetty kynä sisältää 160 mg bimekitsumabia 1 ml:ssa liuosta.

Bimekitsumabi on humanisoitu monoklonaalinen IgG1-vasta-aine, joka tuotetaan geneettisesti muunnellussa kiinanhamsterin munasarjasolulinjassa (CHO) yhdistelmä-DNA-tekniikalla.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos (injektioneste).

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Bimzelx on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon aikuispotilaille, joille harkitaan systeemistä hoitoa.

Ehto

Valmiste on tarkoitettu käytettäväksi käyttöaiheessa mainitun sairauden diagnosointiin ja hoitoon perehtyneen lääkärin ohjauksessa ja seurannassa.

Annostus ja antotapa

Bimzelx on tarkoitettu käytettäväksi läiskäpsoriaasin diagnosointiin ja hoitoon perehtyneen lääkärin ohjauksessa ja valvonnassa.

Annostus

Suositeltu annos läiskäpsoriaasia sairastaville aikuispotilaille on 320 mg (annetaan kahtena 160 mg:n injektiona ihon alle) viikoilla 0, 4, 8, 12, 16 ja sen jälkeen joka 8. viikko.

Jos 16. hoitoviikkoon mennessä ei todeta vastetta, on harkittava hoidon lopettamista.

Erityispotilasryhmät

Ylipainoiset potilaat

Joillekin ≥ 120 kg:n painoisille potilaille, joiden iho ei ollut viikolla 16 täysin oireeton, 320 mg joka 4. viikko voi edelleen parantaa hoitovastetta viikon 16 jälkeen (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Iäkkäät (≥ 65-vuotiaat)

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Bimekitsumabia ei ole tutkittu näissä potilasryhmissä. Farmakokinetiikan perusteella annoksen muuttamista ei katsota tarpeelliseksi (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Pediatriset potilaat

Bimekitsumabin turvallisuutta ja tehoa lasten ja alle 18 vuoden ikäisten nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Tämä lääkevalmiste annetaan injektiona ihon alle.

Sopivia injektioalueita ovat reidet, vatsa ja olkavarsi. Injektiokohtia pitää vaihdella eikä injektioita pidä antaa psoriaasiläiskiin tai alueille, joiden iho on arka, mustelmilla, punoittava tai kovettunut.

Esitäytettyä ruiskua tai esitäytettyä kynää ei saa ravistaa.

Kun potilaat ovat saaneet asianmukaisen ihonalaista injektiotekniikkaa koskevan koulutuksen, he voivat injisoida Bimzelx-valmisteen itse esitäytetyllä ruiskulla tai esitäytetyllä kynällä, jos lääkäri katsoo sen sopivaksi ja lääketieteellinen seuranta voidaan toteuttaa tarpeen mukaan. Potilaita pitää neuvoa injisoimaan täysi määrä Bimzelx-valmistetta pakkausselosteessa olevien käyttöohjeiden mukaisesti.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Kliinisesti merkittävä aktiivinen infektio (esim. aktiivinen tuberkuloosi, ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Infektiot

Bimekitsumabi voi lisätä infektioiden, kuten ylähengitysteiden infektioiden ja suun kandidiaasi-infektioiden, riskiä (ks. kohta Haittavaikutukset).

Bimekitsumabin käyttöä pitää harkita tarkoin, jos potilaalla on krooninen infektio tai anamneesissa uusiutuvia infektioita. Jos potilaalla on jokin kliinisesti merkittävä aktiivinen infektio, bimekitsumabihoitoa ei saa aloittaa ennen kuin infektio on parantunut tai hoidettu asianmukaisesti (ks. kohta Vasta-aiheet).

Bimekitsumabihoitoa saaneita potilaita on kehotettava kääntymään lääkärin puoleen, jos heillä on infektioon viittaavia oireita tai löydöksiä. Jos potilaalle kehittyy kliinisesti merkittävä infektio tai infektion tavanomainen hoito ei tuota vastetta, potilaan tilannetta pitää seurata huolellisesti eikä bimekitsumabia pidä antaa ennen kuin infektio on parantunut.

Tuberkuloosin tutkiminen ennen hoitoa

Ennen bimekitsumabihoidon aloittamista potilaat on tutkittava tuberkuloosi-infektion varalta. Bimekitsumabia ei pidä antaa potilaille, joilla on aktiivinen tuberkuloosi (ks. kohta Vasta-aiheet). Bimekitsumabia saavien potilaiden vointia on seurattava aktiivisen tuberkuloosin oireiden ja löydösten varalta. Jos potilaalla on aiemmin ollut piilevä tai aktiivinen tuberkuloosi eikä asianmukaisen hoitojakson toteutumista pystytä varmistamaan, ennen bimekitsumabihoidon aloittamista pitää harkita tuberkuloosilääkitystä.

Tulehduksellinen suolistosairaus

Bimekitsumabin käytön yhteydessä on raportoitu tulehduksellisen suolistosairauden puhkeamista tai pahenemista (ks. kohta Haittavaikutukset). Bimekitsumabia ei suositella potilaille, joilla on tulehduksellinen suolistosairaus. Jos potilaalle kehittyy tulehduksellisen suolistosairauden oireita ja löydöksiä tai jo ennestään sairastettu tulehduksellinen suolistosairaus pahenee, bimekitsumabihoito pitää lopettaa ja aloittaa asianmukainen hoito.

Yliherkkyys

IL-17:n estäjien käytön yhteydessä on esiintynyt vakavia yliherkkyysreaktioita, mukaan lukien anafylaktisia reaktioita. Jos potilaalle ilmaantuu vakava yliherkkyysreaktio, bimekitsumabin anto pitää lopettaa heti ja aloittaa asianmukainen hoito.

Rokotukset

Ennen bimekitsumabihoidon aloittamista kaikkien asianmukaisten rokotusten antamista pitää harkita voimassa olevien rokotussuositusten mukaisesti.

Bimekitsumabihoitoa saavalle potilaalle ei pidä antaa eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita.

Bimekitsumabilla hoidetut potilaat voivat saada inaktivoituja eli tapettuja taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita. Terveillä henkilöillä, jotka saivat yhden 320 mg:n annoksen bimekitsumabia kaksi viikkoa ennen inaktivoitua kausi-influenssarokotetta, oli samankaltainen vasta-ainevaste kuin henkilöillä, jotka eivät saaneet bimekitsumabia ennen rokotusta.

Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. IL-17A:n tai IL-17F:n osuudesta CYP450-entsyymien ilmentymisessä ei ole suoraa näyttöä. Joidenkin CYP450-entsyymien muodostuminen vähenee kroonisen tulehduksen aikana kohonneiden sytokiinipitoisuuksien seurauksena. Siksi anti-inflammatoriset lääkkeet, kuten IL-17A:n ja IL-17F:n estäjä bimekitsumabi, voivat johtaa CYP450-tasojen normalisoitumiseen ja siten pienempään altistukseen CYP450:n metaboloimille lääkevalmisteille. Näin ollen kliinisesti oleellista vaikutusta CYP450:n substraatteihin, joiden terapeuttinen indeksi on kapea ja joiden annosta säädetään yksilöllisesti (esim. varfariini), ei voida sulkea pois. Jos potilasta hoidetaan tämäntyyppisillä lääkevalmisteilla, hoidon seurantaa pitää harkita bimekitsumabihoidon aloittamisen yhteydessä.

Eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita ei pidä antaa samanaikaisesti bimekitsumabin kanssa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, pitää käyttää tehokasta ehkäisymenetelmää hoidon aikana ja vähintään 17 viikon ajan hoidon jälkeen.

Raskaus

On vain vähän tietoja bimekitsumabin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria haitallisia vaikutuksia tiineyteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen tai syntymän jälkeiseen kehitykseen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Varmuuden vuoksi Bimzelx-valmisteen käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö bimekitsumabi ihmisen rintamaitoon. Vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. On päätettävä, lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Bimzelx-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Bimekitsumabin vaikutusta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole selvitetty. Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria hedelmällisyyteen kohdistuvia haittavaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Bimzelx-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia olivat ylähengitysteiden infektiot (14,5 %) (useimmin nenänielun tulehdus) ja suun kandidiaasi-infektio (7,3 %).

Haittavaikutustaulukko

Kliinisissä tutkimuksissa (taulukko 1) havaitut haittavaikutukset on luokiteltu MedDRA-elinjärjestelmäluokan ja esiintymistiheyden mukaan seuraavan esitystavan mukaisesti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Taulukko 1: Luettelo haittavaikutuksista

Elinjärjestelmä

Esiintymistiheys

Haittavaikutus

Infektiot

Hyvin yleinen

Ylähengitysteiden infektio

Yleinen

Suun kandidiaasi-infektio

Silsainfektio

Korvatulehdukset

Herpes simplex -infektiot

Suun ja nielun kandidiaasi-infektio

Maha-suolitulehdus

Karvatuppitulehdus

Melko harvinainen

Limakalvojen ja ihon kandidiaasi-infektio (mukaan lukien ruokatorven kandidiaasi-infektio)

Sidekalvotulehdus

Veri ja imukudos

Melko harvinainen

Neutropenia

Hermosto

Yleinen

Päänsärky

Ruoansulatuselimistö

Melko harvinainen

Tulehduksellinen suolistosairaus

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen

Dermatiitti ja ekseema

Akne

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen

Injektiokohdan reaktiota

Uupumus

a) Sisältää: injektiokohdan punoituksen, turvotuksen ja kivun.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaukset

Infektiot

Vaiheen III kliinisten läiskäpsoriaasitutkimusten lumekontrolloidussa vaiheessa infektioita raportoitiin 36,0 %:lla potilaista, joita oli hoidettu bimekitsumabilla enintään 16 viikon ajan, verrattuna 22,5 %:iin lumelääkettä saaneista potilaista. Vakavia infektioita esiintyi 0,3 %:lla bimekitsumabihoitoa saaneista potilaista ja 0 %:lla lumelääkettä saaneista potilaista.

Suurin osa infektioista oli ei-vakavia, lieviä tai keskivaikeita ylähengitysteiden infektioita, kuten nenänielun tulehduksia. Bimekitsumabihoitoa saaneilla potilailla esiintyi yleisemmin suun ja suunielun kandidiaasi-infektioita (suun kandidiaasi-infektioita 7,3 %:lla ja suunielun kandidiaasi-infektioita 1,2 %:lla verrattuna lumelääkkeellä hoidettuihin potilaisiin, joilla luku oli 0 %). Yli 98 % tapauksista oli ei-vakavia, vaikeusasteeltaan lieviä tai keskivaikeita, eivätkä ne vaatineet hoidon keskeyttämistä. Suun kandidiaasi-infektioiden ilmaantuvuuden raportoitiin olleen < 70 kg painavilla potilailla hieman suurempi (8,5 % verrattuna 7,0 %:iin potilaista, jotka painoivat ≥ 70 kg).

Vaiheen III läiskäpsoriaasitutkimusten koko hoitojakson aikana infektioita raportoitiin 63,2 %:lla bimekitsumabihoitoa saaneista potilaista (120,4 potilasta 100 potilasvuotta kohti). Vakavia infektioita raportoitiin 1,5 %:lla bimekitsumabihoitoa saaneista potilaista (1,6 potilasta 100 potilasvuotta kohti) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Neutropenia

Vaiheen III kliinisissä läiskäpsoriaasin tutkimuksissa havaittiin bimekitsumabihoidon yhteydessä neutropeniaa. Vaiheen III tutkimusten koko hoitojakson aikana 1 %:lla bimekitsumabihoitoa saaneista potilaista havaittiin asteen 3/4 neutropeniaa. Useimmat tapaukset olivat ohimeneviä eivätkä vaatineet hoidon lopettamista. Neutropeniaan ei liittynyt vakavia infektioita.

Yliherkkyys

IL-17:n estäjien käytön yhteydessä on havaittu vakavia yliherkkyysreaktioita, mukaan lukien anafylaktisia reaktioita.

Immunogeenisuus

Läiskäpsoriaasipotilaista, jotka saivat bimekitsumabihoitoa enintään 56 viikon ajan suositeltuna annostuksena (320 mg joka neljäs viikko viikkoon 16 asti ja sen jälkeen 320 mg joka kahdeksas viikko), noin 45 %:lle kehittyi lääkevasta-aineita. Niistä potilaista, jolle lääkevasta-aineita kehittyi, noin 34 %:lla (16 % kaikista bimekitsumabihoitoa saaneista potilaista) oli neutraloiviksi luokiteltuja vasta-aineita. Bimekitsumabivasta-aineiden kehittymiseen ei liittynyt havaintoja kliinisen vasteen tai merkittävästä turvallisuusprofiilin muutoksesta.

Iäkkäät potilaat (≥ 65-vuotiaat)

Iäkkäille potilaille voi ilmetä bimekitsumabin käytön aikana todennäköisemmin tiettyjä haittavaikutuksia, kuten suun kandidiaasi-infektioita, dermatiittia ja ekseemaa. Vaiheen III kliinisten läiskäpsoriaasitutkimusten lumelääkekontrolloidussa jaksossa suun kandidiaasi-infektioita havaittiin 18,2 %:lla ≥ 65-vuotiaista potilaista verrattuna 6,3 %:iin < 65-vuotiaista, dermatiittia ja ekseemaa havaittiin 7,3 %:lla ≥ 65‑vuotiaista potilaista verrattuna 2,8 %:iin < 65-vuotiaista.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Kliinisissä tutkimuksissa on annettu 640 mg:n kerta-annoksia laskimoon tai 640 mg ihon alle, minkä jälkeen on annettu viisi 320 mg:n annosta ihon alle kahden viikon välein ilman annosta rajoittavaa toksisuutta. Yliannostapauksissa on suositeltavaa seurata potilaan vointia haittavaikutusten oireiden ja löydösten varalta ja aloittaa viipymättä asianmukainen oireenmukainen hoito.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Immunosuppressantit, interleukiinin estäjät, ATC-koodi: L04AC21

Vaikutusmekanismi

Bimekitsumabi on humanisoitu monoklonaalinen IgG1/κ-vasta-aine, joka sitoutuu selektiivisesti suurella affiniteetilla IL-17A-, IL-17F- ja IL-17AF-sytokiineihin ja estää siten niiden vuorovaikutuksen IL-17RA/IL-17RC-reseptorikompleksin kanssa. Kohonneet IL-17A- ja IL-17F-pitoisuudet on yhdistetty useiden immuunivälitteisten tulehdussairauksien, kuten läiskäpsoriaasin, patogeneesiin. Bimekitsumabi estää näiden tulehdusta edistävien sytokiinien toimintaa, mikä johtaa ihotulehduksen normalisoitumiseen ja siten psoriaasiin liittyvien kliinisten oireiden paranemiseen. Bimekitsumabin osoitettiin in vitro -malleissa estävän psoriaasiin liittyvää geeniekspressiota ja sytokiinituotantoa enemmän kuin pelkän IL-17A:n esto.

Kliininen teho ja turvallisuus

Bimekitsumabin turvallisuutta ja tehoa arvioitiin kolmessa vaiheen III satunnaistetussa, lumelääkkeellä ja/tai aktiivisella vertailuvalmisteella kontrolloidussa monikeskustutkimuksessa 1 480 potilaalla, joilla oli keskivaikea tai vaikea läiskäpsoriaasi.

Potilaat olivat vähintään 18-vuotiaita, heidän Psoriasis Area and Severity Index (PASI) ‑pisteensä olivat ≥ 12, psoriaasi-ihottuma peitti vähintään 10 % kehon pinta-alasta (Body Surface Area, BSA), IGA (Investigators Global Assessment) -pistemäärä oli ≥ 3 viisiportaisella asteikolla ja heille harkittiin systeemistä psoriaasihoitoa ja/tai valohoitoa. Bimekitsumabin tehoa ja turvallisuutta arvioitiin verrattuna lumelääkkeeseen ja ustekinumabiin (BE VIVID – PS0009), lumelääkkeeseen (BE READY – PS0013) ja adalimumabiin (BE SURE – PS0008).

BE VIVID -tutkimuksessa 567:ää potilasta seurattiin 52 viikon ajan. Potilaat satunnaistettiin saamaan joko 320 mg bimekitsumabia 4 viikon välein, ustekinumabia (potilaan painon mukaan 45 mg tai 90 mg lähtötilanteessa ja viikolla 4 ja sen jälkeen 12 viikon välein) tai lumelääkettä ensimmäisten 16 viikon ajan, minkä jälkeen he saivat 320 mg bimekitsumabia 4 viikon välein.

BE READY -tutkimuksessa seurattiin 435:ttä potilasta 56 viikon ajan. Potilaat satunnaistettiin saamaan 320 mg bimekitsumabia 4 viikon välein tai lumelääkettä. Viikolla 16 potilaat, jotka saavuttivat PASI 90 -vasteen, siirtyivät 40 viikkoa kestävään satunnaistettuun hoidon lopettamista tutkivaan jaksoon. Potilaat, jotka satunnaistettiin alun perin saamaan 320 mg bimekitsumabia 4 viikon välein, satunnaistettiin uudelleen saamaan joko 320 mg bimekitsumabia 4 viikon välein, 320 mg bimekitsumabia 8 viikon välein tai lumelääkettä (ts. bimekitsumabin käyttö lopetettiin). Potilaat, jotka satunnaistettiin alun perin saamaan lumelääkettä, jatkoivat lumelääkkeen saamista, jos he saavuttivat PASI 90 -vasteen. Potilaat, jotka eivät saavuttaneet PASI 90 -vastetta viikolla 16, siirtyivät avoimeen (ei-sokkoutettuun) vaihtoehtoiseen hoitoon, joka oli 320 mg bimekitsumabia 4 viikon välein 12 viikon ajan. Myös ne potilaat, joiden oireet uusiutuivat (eivät saavuttaneet PASI 75 -vastetta) satunnaistetun hoidon lopetusjakson aikana, siirtyivät samaan 12 viikon vaihtoehtoiseen hoitoon.

BE SURE -tutkimuksessa seurattiin 478:aa potilasta 56 viikon ajan. Potilaat satunnaistettiin saamaan joko 320 mg bimekitsumabia 4 viikon välein viikkoon 56 asti, 320 mg bimekitsumabia 4 viikon välein viikkoon 16 asti, jonka jälkeen he saivat 320 mg bimekitsumabia 8 viikon välein viikkoon 56 asti, tai adalimumabia valmisteyhteenvedon suosituksen mukaisesti viikkoon 24 asti, jonka jälkeen he saivat 320 mg bimekitsumabia 4 viikon välein viikkoon 56 asti.

Potilaiden ominaisuudet lähtötilanteessa olivat yhdenmukaiset kaikissa kolmessa tutkimuksessa: potilaat olivat enimmäkseen miehiä (70,7 %) ja valkoihoisia (84,1 %), ikä oli keskimäärin 45,2 vuotta (18–83 vuotta), ja 8,9 % oli ≥ 65-vuotiaita. BSA-arvon mediaani lähtötilanteessa oli 20 %, PASI-pisteiden mediaani lähtötilanteessa oli 18 ja IGA-pistemäärä lähtötilanteessa vastasi vaikeaa sairautta 33 %:lla potilaista. Potilaan oirepäiväkirjassa (PSD) kipua, kutinaa ja hilseilyä kuvastavien asteikolla 0–10 arvioitujen osioiden pisteiden mediaani oli lähtötilanteessa 6–7 ja Dermatology Life Quality Index (DLQI) -kokonaispistemäärän mediaani oli lähtötilanteessa 9.

Kaikissa kolmessa tutkimuksessa 38 % potilaista oli saanut aiempaa biologista hoitoa: 23 % oli saanut vähintään yhtä IL-17:n estäjää (jos aiempi hoito IL-17:n estäjällä oli päättynyt primaarin hoitovasteen puuttumiseen, potilas suljettiin pois tutkimuksesta) ja 13 % oli saanut vähintään yhtä TNF:n estäjää. Potilaista 22 % ei ollut aiemmin saanut mitään systeemistä hoitoa (ei-biologista eikä biologista), ja 39 % potilaista oli saanut aiemmin valohoitoa tai fotokemoterapiaa.

Bimekitsumabin tehoa arvioitiin ihotaudin osalta yleisesti ja spesifisillä kehon alueilla (hiuspohja, kynnet, kämmenet ja jalkapohjat) sekä potilaan raportoimien oireiden ja elämänlaatuun liittyvän vaikutuksen kannalta. Kaikissa kolmessa tutkimuksessa yhdistetty ensisijainen päätetapahtuma oli niiden potilaiden osuus, joilla 1) PASI 90 -vaste ja 2) IGA-vaste ”oireeton tai lähes oireeton” (IGA 0/1 ja vähintään kahden pisteen paraneminen lähtötilanteesta) viikolla 16. PASI 100- ja IGA 0 ‑vaste viikolla 16 sekä PASI 75 ‑vaste viikolla 4 olivat kaikissa kolmessa tutkimuksessa toissijaisia päätetapahtumia.

Ihotaudin kokonaistilanne

Bimekitsumabihoito johti merkitsevään paranemiseen tehon päätetapahtumissa lumelääkkeeseen, ustekinumabiin tai adalimumabiin verrattuna viikolla 16. Pääasialliset tehotulokset esitetään taulukossa 2.

Taulukko 2: Yhteenveto kliinisistä vasteista tutkimuksissa BE VIVID, BE READY ja BE SURE

 

BE VIVID

BE READY

BE SURE

 

Lume-lääke

(N = 83)

n (%)

Bimeki-tsumabi

320 mg Q4W

(N = 321)

n (%)

Ustekinumabi

(N = 163)

n (%)

Lume-lääke

(N = 86)

n (%)

Bimeki-tsumabi

320 mg Q4W

(N = 349)

n (%)

Bimeki-tsumabi

320 mg Q4W

(N = 319)

n (%)

Adalimumabi

(N = 159)

n (%)

PASI 100

Viikko 16

0 (0,0)

188 (58,6)a

34 (20,9)

1 (1,2)

238 (68,2)a

194 (60,8)a

38 (23,9)

PASI 90

Viikko 16

4 (4,8)

273 (85,0)a, b

81 (49,7)

1 (1,2)

317 (90,8)a

275 (86,2)a

75 (47,2)

PASI 75

Viikko 4

Viikko 16

2 (2,4)

6 (7,2)

247 (76,9)a, b

296 (92,2)

25 (15,3)

119 (73,0)

1 (1,2)

2 (2,3)

265 (75,9)a

333 (95,4)

244 (76,5)a

295 (92,5)

50 (31,4)

110 (69,2)

IGA 0

Viikko 16

0 (0,0)

188 (58,6)a

36 (22,1)

1 (1,2)

243 (69,6)a

197 (61,8)

39 (24,5)

IGA 0/1

Viikko 16

4 (4,8)

270 (84,1)a, b

87 (53,4)

1 (1,2)

323 (92,6)a

272 (85,3)a

91 (57,2)

Absoluut-tinen PASI-arvo ≤ 2

Viikko 16

3 (3,6)

273 (85,0)

84 (51,5)

1 (1,2)

315 (90,3)

280 (87,8)

86 (54,1)

PSD:n kuvaama kivun vähenemä ≥ 4 (N)

Viikko 16

(N = 48)

5 (10,4)

(N = 190)

140 (73,7)

(N=90)

54 (60,0)

(N = 49)

0 (0,0)

(N = 209)

148 (70,8)

(N = 222)

143 (64,4)

(N = 92)

43 (46,7)

PSD:n kuvaama kutinan vähenemä ≥ 4 (N)

Viikko 16

(N = 53)

6 (11,3)

(N = 222)

151 (68,0)

(N = 104)

57 (54,8)

(N = 60)

0 (0,0)

(N = 244)

161 (66,0)

(N = 248)

153 (61,7)

(N = 107)

42 (39,3)

PSD:n kuvaama hilseilyn vähenemä ≥ 4 (N)

Viikko 16

(N = 56)

6 (10,7)

(N = 225)

171 (76,0)

(N = 104)

59 (56,7)

(N = 65)

1 (1,5)

(N = 262)

198 (75,6)

(N = 251)

170 (67,7)

(N = 109)

42 (38,5)

Bimekitsumabi 320 mg Q4W = bimekitsumabi 4 viikon välein. Tulokset perustuvat non-responder imputaatioon (NRI) eli vastetiedon puuttuminen on tulkittu niin, että vastetta ei saavutettu.
IGA 0/1 ‑vasteen määritelmä oli oireeton (0) tai lähes oireeton (1) ja vähintään 2 portaan paranema lähtötasoon verrattuna viikolla 16. IGA 0 -vasteen määritelmä oli oireeton (0) ja vähintään 2 portaan paranema lähtötasoon verrattuna viikolla 16.
PSD (Patient Symptoms Diary) tarkoittaa potilaan oirepäiväkirjaa, joka tunnetaan myös nimellä P-SIM (Psoriasis Symptoms and Impacts Measure). Sillä mitataan psoriaasioireiden vaikeusastetta asteikolla 0 (ei oireita) – 10 (hyvin vaikeat oireet). Vasteeksi määritellään asteikolla 0–10 vähenemä ≥ 4 kivun, kutinan ja hilseilyn osalta lähtötilanteesta viikkoon 16 mennessä.
a) p < 0,001 vs. lumelääke (BE VIVID ja BE READY), vs. adalimumabi (BE SURE), korjattu kerrannaisuuden suhteen.
b) p < 0,001 vs. ustekinumabi (BE VIVID), korjattu kerrannaisuuden suhteen.

Bimekitsumabiin liittyi tehon nopea ilmeneminen. BE VIVID ‑tutkimuksessa PASI 90 -vasteosuudet viikolla 2 ja viikolla 4 olivat bimekitsumabihoitoa saaneilla potilailla merkittävästi suuremmat (12,1 % viikolla 2 ja 43,6 % viikolla 4) lumelääkkeeseen (1,2 % viikolla 2 ja 2,4 % viikolla 4) ja ustekinumabiin (1,2 % viikolla 2 ja 3,1 % viikolla 4) verrattuna.

BE VIVID -tutkimuksessa bimekitsumabihoitoa (neljän viikon välein) saaneet potilaat saavuttivat viikolla 52 merkitsevästi suuremmat vasteosuudet kuin ustekinumabihoitoa saaneet potilaat, kun päätetapahtumana oli PASI 90 (bimekitsumabi 81,9 % vs. ustekinumabi 55,8 %, p < 0,001), IGA 0/1 (bimekitsumabi 78,2 % vs. ustekinumabi 60,7 %, p < 0,001) ja PASI 100 (bimekitsumabi 64,5 % vs. ustekinumabi 38,0 %).

Kuva 1: BE VIVID -tutkimuksen PASI 90 -vasteosuudet aikajanalla

BKZ 320 mg Q4W = bimekitsumabi 4 viikon välein; Uste = ustekinumabi. NRI.

BE SURE -tutkimuksessa merkitsevästi suurempi prosentuaalinen osuus bimekitsumabihoitoa saaneista potilaista (Q4W/Q4W ja Q4W/Q8W [Q8W = bimekitsumabi kahdeksan viikon välein], yhdistetyt annostushaarat) saavutti viikolla 24 PASI 90- ja IGA 0/1 ‑vasteet verrattuna adalimumabiin (bimekitsumabihoidossa PASI 90-vaste 85,6 % ja IGA 0/1 ‑vaste 86,5 % vs. adalimumabihoidossa PASI 90 -vaste 51,6 % ja IGA 0/1 ‑vaste 57,9 %, p < 0,001). 70,2 % bimekitsumabihoitoa kahdeksan viikon välein saaneista potilaista saavutti viikolla 56 PASI 100 -vasteen. Niistä 65 potilaasta, joilla ei ollut vastetta adalimumabihoitoon viikolla 24 (< PASI 90), 78,5 % saavutti PASI 90 -vasteen 16 viikon bimekitsumabihoidon jälkeen. Turvallisuusprofiilin havaittiin olevan samankaltainen potilailla, jotka vaihtoivat adalimumabista bimekitsumabiin ilman lääkkeetöntä hoitotaukoa, ja potilailla, jotka aloittivat bimekitsumabin aiempien systeemisten hoitojen jälkeisen lääkkeettömän hoitotauon jälkeen.

Kuva 2: BE SURE -tutkimuksen PASI 90 -vasteosuudet aikajanalla

BKZ 320 mg Q4W = bimekitsumabi 4 viikon välein; BKZ 320 mg Q8W = bimekitsumabi 8 viikon välein; ADA = adalimumabi.
BKZ Q4W/Q8W -ryhmän potilaat vaihtoivat Q4W-annostelusta Q8W-annosteluun viikolla 16. ADA/BKZ 320 mg Q4W -ryhmän potilaat vaihtoivat ADA-annostelusta BKZ Q4W-annosteluun viikolla 24. NRI.

Bimekitsumabin teho osoitettiin riippumatta iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, sairauden kestosta, painosta, sairauden vaikeusasteesta lähtötilanteessa PASI-pisteiden perusteella ja aiemmasta biologisesta hoidosta. Bimekitsumabi oli tehokas biologista hoitoa aiemmin saaneilla potilailla, mukaan lukien TNF:n ja IL-17:n estäjillä hoitoa saaneet potilaat, sekä potilailla, jotka eivät olleet aiemmin saaneet systeemistä hoitoa. Tehoa ei ole tutkittu potilailla, joilla aiempi hoito IL-17:n estäjällä on päättynyt primaarin hoitovasteen puuttumiseen.

Populaatiofarmakokineettisen/-farmakodynaamisen analyysin perusteella, jota kliiniset tiedot tukivat, painavammat potilaat (≥ 120 kg), jotka eivät saavuttaneet täysin oireetonta ihoa viikolla 16, hyötyivät ensimmäisten 16 hoitoviikon jälkeen jatkuvasta bimekitsumabihoidosta 320 mg:n annoksina neljän viikon välein. BE SURE -tutkimuksessa potilaat saivat 320 mg bimekitsumabia neljän viikon välein viikkoon 16 asti ja sen jälkeen joko neljän tai kahdeksan viikon välein viikkoon 56 asti riippumatta vastestatuksesta viikolla 16. Potilailla, jotka saivat hoitoa neljän viikon välein ja painoivat ≥ 120 kg (N = 37), PASI 100 -vaste yleistyi enemmän viikkojen 16 (23,5 %) ja 56 (70,6 %) välillä verrattuna kahdeksan viikon välein hoitoa saaneisiin potilaisiin (45,0 % viikolla 16 vs. 60,0 % viikolla 56).

Bimekitsumabihoitoa saaneiden potilaiden psoriaasin havaittiin viikolla 16 vähentyneen hiuspohjassa, kynsissä, kämmenissä ja jalkapohjissa (ks. taulukko 3).

Taulukko 3: Hiuspohjan, kämmenten, jalkapohjien ja kynsien vasteet BE VIVID-, BE READY- ja BE SURE -tutkimuksissa viikolla 16

 

BE VIVID

BE READY

BE SURE

 

Lumelääke

Bimeki-tsumabi

320 mg Q4W

Usteki-numabi

Lumelääke

Bimeki-tsumabi

320 mg Q4W

Bimeki-tsumabi

320 mg Q4W

Adali-mumabi

Hius-pohjan IGA (N)a

Hiuspohjan IGA 0/1, n (%)

(72)

11 (15,3)

(285)

240 (84,2)b

(146)

103 (70,5)

(74)

5 (6,8)

(310)

286 (92,3)b

(296)

256 (86,5)

(138)

93 (67,4)

Kämmenten ja jalka-pohjien IGA (N)a

pp-IGA 0/1, n (%)

(29)

7 (24,1)

(105)

85 (81,0)

(47)

39 (83,0)

(31)

10 (32,3)

(97)

91 (93,8)

(90)

75 (83,3)

(34)

24 (70,6)

mNAPSI 

100 (N)a

mNAPSI 100, n (%)

(51)

4 (7,8)

(194)

57 (29,4)

(109)

15 (13,8)

(50)

3 (6,0)

(210)

73 (34,8)

(181)

54 (29,8)

(95)

21 (22,1)

Bimekitsumabi 320 mg Q4W = bimekitsumabi 4 viikon välein. Käytössä on NRI-imputointi (Non-Responder Imputation).
Hiuspohjan IGA 0/1- ja kämmenten ja jalkapohjien IGA 0/1 ‑vasteiden määritelmä oli oireeton (0) tai lähes oireeton (1) ja vähintään 2 portaan paranema lähtötilanteeseen verrattuna.
a) Mukana vain potilaat, joilla tutkijan yleisarvio hiuspohjasta (IGA) sekä kämmenistä ja jalkapohjista (pp-IGA) on lähtötilanteessa vähintään 2 ja kynsipsoriaasin modifioitu vaikeusasteindeksi (modified Nail Psoriasis Severity Index; mNAPSI) > 0.
b) p < 0,001 vs. lumelääke, korjattu kerrannaisuuden suhteen

Hiuspohjan IGA-vasteet ja kämmenten ja jalkapohjien IGA-vasteet säilyivät bimekitsumabihoitoa saaneilla potilailla viikkoihin 52/56 asti. Kynsipsoriaasi lieveni edelleen viikon 16 jälkeen. BE VIVID -tutkimuksessa 60,3 %:lla bimekitsumabihoitoa 320 mg:n annoksina 4 viikon välein saaneista potilaista oli viikolla 52 täysin oireettomat kynnet (mNAPSI 100). BE READY -tutkimuksessa niistä potilaista, joilla oli viikolla 16 PASI 90 ˗vaste, kynnet olivat viikolla 56 täysin oireettomat 67,7 %:lla bimekitsumabia 320 mg:n annoksina 8 viikon välein saaneista ja 69,8 %:lla bimekitsumabia 320 mg:n annoksina 4 viikon välein saaneista.

Vasteen säilyminen

Taulukko 4: Vasteiden säilyminen bimekitsumabilla viikolla 52 PASI 100 -, PASI 90 -, IGA 0/1 - ja absoluuttisen PASI-vasteen ≤ 2 saaneilla viikolla 16*

PASI 100

PASI 90

IGA 0/1

Absoluuttinen PASI-arvo ≤ 2

320 mg Q4W

(N = 355)

n (%)

320 mg Q8W

(N = 182)

n (%)

320 mg Q4W

(N = 516)

n (%)

320 mg Q8W

(N = 237)

n (%)

320 mg Q4W

(N = 511)

n (%)

320 mg Q8W

(N = 234)

n (%)

320 mg Q4W

(N = 511)

n (%)

320 mg Q8W

(N = 238)

n (%)

295 (83,1)

161 (88,5)

464 (89,9)

214 (90,3)

447 (87,5)

214 (91,5)

460 (90,0)

215 (90,3)

* Yhdistetty analyysi BE VIVID-, BE READY- ja BE SURE -tutkimuksista. NRI.
320 mg Q4W: 320 mg bimekitsumabia joka neljäs viikko ja sen jälkeen 320 mg bimekitsumabia joka neljäs viikko viikosta 16 alkaen.
320 mg Q8W: 320 mg bimekitsumabia joka neljäs viikko ja sen jälkeen 320 mg bimekitsumabia joka kahdeksas viikko viikosta 16 alkaen.

Vasteen kesto (bimekitsumabin käytön lopettamisen jälkeen)

Kuva 3: PASI 90 -vasteosuudet aikajanalla PASI 90 -vasteen viikolla 16 saaneilla – BE READY -tutkimuksen satunnaistettu hoidon lopetusjakso

NRI.
Viikolla 16 hoidon satunnaistetun lopetusvaiheen aloitti 105 potilasta bimekitsumabi 320 mg Q4W/lumelääke ˗ryhmässä, 100 potilasta bimekitsumabi 320 mg Q4W/Q8W ˗ryhmässä ja 106 potilasta bimekitsumabi 320 mg Q4W/Q4W ˗ryhmässä.

BE READY -tutkimuksessa viikolla 16 PASI 90 -vasteen saaneilla, jotka satunnaistettiin uudelleen saamaan lumelääkettä ja lopettamaan bimekitsumabihoidon, mediaaniaika PASI 75 -vasteen häviämisenä määriteltyyn oireiden uusiutumiseen oli noin 28 viikkoa (32 viikkoa viimeisen bimekitsumabiannoksen jälkeen). Näistä potilaista 88,1 % sai PASI 90 ‑vasteen uudelleen 12 viikon kuluessa bimekitsumabihoidon aloittamisesta annoksina 320 mg 4 viikon välein.

Terveyteen liittyvä elämänlaatu / potilaan raportoimat hoitotulokset

Kaikissa kolmessa tutkimuksessa suuremmalla osalla bimekitsumabihoitoa saaneista potilaista psoriaasi ei vaikuttanut viikolla 16 Dermatology Life Quality Index (DLQI) -indeksillä mitattuun elämänlaatuun verrattuna lumelääkkeellä tai aktiivisella vertailuvalmisteella hoitoa saaneisiin potilaisiin (taulukko 5).

Taulukko 5: Elämänlaatu BE VIVID-, BE READY- ja BE SURE -tutkimuksissa

 

BE VIVID

BE READY

BE SURE

 

Lume-lääke

(N = 83)

n (%)

Bimeki-tsumabi

320 mg Q4W

(N = 321)

n (%)

Ustekinu-mabi

(N = 163)

n (%)

Lume-lääke

(N = 86)

n (%)

Bimeki-tsumabi

320 mg Q4W

(N = 349)

n (%)

Bimeki-tsumabi

320 mg Q4W

(N = 319)

n (%)

Adalimu-mabi

(N = 159)

n (%)

DLQI 0/1aLähtötaso

3 (3,6)

16 (5,0)

5 (3,1)

4 (4,7)

11 (3,2)

10 (3,1)

13 (8,2)

DLQI 0/1a

Viikko 16

10 (12,0)

216 (67,3)

69 (42,3)

5 (5,8)

264 (75,6)

201 (63,0)

74 (46,5)

a) DLQI:n absoluuttinen pistemäärä 0 tai 1 tarkoittaa, että sairaus ei vaikuta terveyteen liittyvään elämänlaatuun. NRI.

DLQI 0/1 ‑vasteiden osuus suureni viikosta 16 eteenpäin edelleen ja säilyi viikkoon 52/56 asti. BE VIVID -tutkimuksen viikolla 52 DLQI 0/1 ‑vasteosuus bimekitsumabihoitoa 320 mg:n annoksina neljän viikon välein saaneilla potilailla oli 74,8 %. BE SURE -tutkimuksen viikolla 56 DLQI 0/1 ‑vasteosuus 320 mg bimekitsumabia kahdeksan viikon välein saaneilla potilailla oli 78,9 % ja 320 mg bimekitsumabia neljän viikon välein saaneilla potilailla 74,1 %.

Vaiheen 3b suora vertaileva tutkimus sekukinumabin kanssa

Bimekitsumabin tehoa ja turvallisuutta arvioitiin myös kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa (BE RADIANT - PS0015), jossa sitä verrattiin IL-17A:n estäjään sekukinumabiin. Potilaat satunnaistettiin saamaan bimekitsumabia (N = 373, 320 mg viikoilla 0, 4, 8, 12 ja 16 (Q4W) ja sen jälkeen 320 mg 4 viikon välein (Q4W/Q4W) tai 320 mg 8 viikon välein (Q4W/Q8W)) tai sekukinumabia (N = 370, 300 mg viikoilla 0, 1, 2, 3 ja 4 ja sen jälkeen 300 mg 4 viikon välein). Potilaiden ominaisuudet lähtötilanteessa olivat yhdenmukaiset keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia sairastavien potilaiden kanssa. Tutkittavien potilaiden BSA-arvon mediaani oli 19 % ja PASI-pisteiden mediaani 18.

Bimekitsumabihoitoa saaneet potilaat saavuttivat merkittävästi suurempia vasteosuuksia kuin sekukinumabia saaneet potilaat, kun ensisijaisena päätetapahtumana oli PASI 100 ‑vaste (täysin oireeton iho) viikolla 16. Bimekitsumabilla saavutettiin merkittävästi suurempia vasteosuuksia myös toissijaisessa päätetapahtumassa, jossa mitattiin PASI 100 ‑vastetta viikolla 48 (sekä Q4W/Q4W-annosteluvälillä että Q4W/Q8W-annosteluvälillä). PASI-vasteosuuksien vertailutiedot esitetään taulukossa 6.

Erot vasteosuuksissa bimekitsumabilla ja sekukinumabilla hoidettujen potilaiden välillä huomattiin niinkin varhain kuin viikolla 1 PASI 75 ‑vasteen kohdalla (7,2 % vs. 1,4 %) ja niinkin varhain kuin viikolla 2 PASI 90 ‑vasteen kohdalla (7,5 % vs. 2,4 %).

Taulukko 6: PASI-vasteosuudet BE RADIANT ‑tutkimuksessa: bimekitsumabi vs. sekukinumabi

 

Viikko 4

Viikko 16

Viikko 48a)

 

Bimekitsumabi

320 mg Q4W

Sekukinumabi

Bimekitsumabi

320 mg Q4W

Sekukinumabi

Bimekitsumabi

320 mg Q4W/Q4W

Bimekitsumabi

320 mg Q4W/Q8W

Sekukinumabi

 

(N = 373)

n (%)

(N = 370)

n (%)

(N = 373)

n (%)

(N = 370)

n (%)

(N = 147)

n (%)

(N = 215)

n (%)

(N = 354)

n (%)

PASI 100

52 (13,9)

23 (6,2)

230 (61,7)*

181 (48,9)

108 (73,5)*

142 (66,0)*

171 (48,3)

PASI 90

134 (35,9)

65 (17,6)

319 (85,5)

275 (74,3)

126 (85,7)

186 (86,5)

261 (73,7)

PASI 75

265 (71,0)*

175 (47,3)

348 (93,3)

337 (91,1)

134 (91,2)

196 (91,2)

301 (85,0)

Absoluut-tinen PASI < 2

151 (40,5)

75 (20,3)

318 (85,3)

283 (76,5)

127 (86,4)

186 (86,5)

269 (76,0)

a) Tiedot ovat ylläpitojoukosta, joka koostuu potilaista, jotka saivat ainakin yhden annoksen tutkimuslääkettä viikolla 16 tai myöhemmin.
* p < 0,001 vs. sekukinumabi, korjattu kerrannaisuuden suhteen. NRI.

Bimekitsumabin ja sekukinumabin PASI 100 ‑vasteosuudet viikkoon 48 asti esitetään kuvassa 4.

Kuva 4: BE RADIANT ‑tutkimuksen PASI 100 ‑vasteosuudet aikajanalla

NRI. Ylläpitojoukko koostuu potilaista, jotka saivat ainakin yhden annoksen tutkimuslääkettä viikolla 16 tai myöhemmin.

Bimekitsumabin teho BE RADIANT ‑tutkimuksessa oli yhdenmukainen BE VIVID-, BE READY- ja BE SURE ‑tutkimusten kanssa.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Bimzelx-valmisteen käytöstä psoriaasin hoidossa yhdessä tai useammassa pediatrisessa potilasryhmässä (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Populaatiofarmakokineettisen analyysin perusteella läiskäpsoriaasipotilaille ihon alle annetun 320 mg:n kerta-annoksen jälkeen 3–4 päivän kuluttua annoksen antamisesta plasmassa saavutettu bimekitsumabin huippupitoisuus oli 25 (12–50) mikrog/ml (mediaanin [2,5. ja 97,5. prosenttipiste]).

Populaatiofarmakokineettinen analyysi osoitti, että bimekitsumabi imeytyi siten, että sen absoluuttinen biologinen hyötyosuus terveillä vapaaehtoisilla oli keskimäärin 70,1 %.

Simuloitujen tietojen perusteella vakaan tilan huippu- ja jäännöspitoisuuksien mediaanit (2,5. ja 97,5. prosenttipiste) ihon alle 4 viikon välein annetun 320 mg:n annoksen jälkeen ovat 43 (20–91) mikrog/ml ja 20 (7–50) mikrog/ml; vakaa tila saavutetaan annoksia 4 viikon välein annettaessa noin 16 viikon jälkeen. Populaatiofarmakokineettinen analyysi osoitti, että huippupitoisuudet potilaiden plasmassa ja käyrän alle jäävä pinta-ala (AUC) suurenivat neljän viikon välein toistetun annon jälkeen 1,74-kertaisiksi kerta-annoksen jälkeiseen altistukseen verrattuna.

Vaihdettaessa 320 mg:n annoksen 4 viikon välein annosta 320 mg:n annoksen 8 viikon välein antoon viikolla 16 vakaa tila saavutetaan noin 16 viikkoa vaihdon jälkeen. Plasman huippupitoisuuden (2,5. ja 97,5. prosenttipiste) mediaani on 30 (14–60) mikrog/ml ja jäännöspitoisuuden mediaani on 5 (1−16) mikrog/ml.

Jakautuminen

Populaatiofarmakokineettisten analyysien perusteella jakautumistilavuuden (V/F) mediaani (variaatiokerroin, %) oli läiskäpsoriaasipotilailla vakaassa tilassa 11,2 (30,5 %) l.

Biotransformaatio

Bimekitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine ja se oletettavasti hajoaa endogeenisten immunoglobuliinien tavoin katabolisten reittien kautta pieniksi peptideiksi ja aminohapoiksi.

Eliminaatio

Populaatiofarmakokineettisten analyysien perusteella bimekitsumabin laskennallisen puhdistuman (CL/F) mediaani (variaatiokerroin, %) oli 0,337 l/vrk (32,7 %) ja bimekitsumabin terminaalisen eliminaation puoliintumisajan keskiarvo läiskäpsoriaasipotilailla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa oli 23 vuorokautta.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Bimekitsumabin farmakokinetiikka oli läiskäpsoriaasipotilailla suhteessa annokseen, kun ihon alle annettiin useita 64–480 mg:n annoksia, ja laskennallinen puhdistuma (CL/F) oli annoksesta riippumaton.

Farmakokineettiset/farmakodynaamiset suhteet

Populaatiofarmakokineettinen/farmakodynaaminen malli kehitettiin käyttämällä kaikkia keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia sairastavista potilaista saatavissa olevia tietoja. Analyysi osoitti, että suuremmat bimekitsumabipitoisuudet liittyvät parempiin PASI- ja IGA-vasteisiin. Valtaosalla keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia sairastavista potilaista 320 mg:n annoksen neljän viikon välein osoitettiin olevan sopiva annos aloitushoitojaksolla, jonka jälkeen 320 mg:n annos kahdeksan viikon välein oli sopiva annos ylläpitojaksolla (ks. Erityispotilasryhmät, paino).

Erityispotilasryhmät

Paino
Populaatiofarmakokineettinen mallinnus osoitti, että altistus väheni painon noustessa. Aikuisilla ≥ 120 kg:n painoisilla potilailla keskimääräisen pitoisuuden plasmassa ennustettiin olevan ihon alle annetun 320 mg:n injektion jälkeen vähintään 30 % pienempi kuin aikuisilla potilailla, jotka painavat 90 kg. Joillakin potilailla annoksen muuttaminen voi olla tarpeen (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Iäkkäät
Populaatiofarmakokineettisen analyysin perusteella, jossa oli mukana pieni joukko iäkkäitä potilaita (≥ 65-vuotiaiden n = 110 ja ≥ 75-vuotiaiden n = 14), laskennallinen puhdistuma (CL/F) oli iäkkäillä potilailla ja alle 65-vuotiailla potilailla samankaltainen. Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta
Munuaisten tai maksan vajaatoiminnasta bimekitsumabin farmakokinetiikkaan aiheutuvan vaikutuksen selvittämiseksi ei ole tehty spesifisiä tutkimuksia. Muuttumattoman bimekitsumabin (monoklonaalinen IgG-vasta-aine) eliminaatio munuaisten kautta on oletettavasti vähäistä ja merkitykseltään vähäistä. IgG:t eliminoituvat vastaavasti pääasiassa solunsisäisen katabolian välityksellä, eikä maksan vajaatoiminta oletettavasti vaikuta bimekitsumabin puhdistumaan. Populaatiofarmakokineettisten analyysien perusteella maksan toiminnan markkereilla (ALAT/bilirubiini) ei ollut läiskäpsoriaasipotilailla vaikutusta bimekitsumabin puhdistumaan.

Etninen tausta
Kun japanilaisia tutkittavia verrattiin kliinisessä farmakokineettisessä tutkimuksessa valkoihoisiin tutkittaviin, bimekitsumabialtistuksessa ei todettu kliinisesti merkittäviä eroja. Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.

Sukupuoli
Populaatiofarmakokineettinen mallinnus osoitti, että laskennallinen puhdistuma (CL/F) voi olla naisilla 10 % nopeampi kuin miehillä, mikä ei ole kliinisesti merkittävää. Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kudosten ristireagointitestausten, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta koskevien tutkimusten (mukaan lukien turvallisuuteen liittyvät farmakologiset päätetapahtumat ja hedelmällisyyteen liittyvien päätetapahtumien arviointi) ja jaavanmakakeilla tutkitun synnytystä edeltävän ja sen jälkeisen kehityksen arvioinnin tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Jaavanmakakeilla bimekitsumabiin liittyvät vaikutukset rajoittuivat limakalvomuutoksiin, jotka olivat yhdenmukaisia kommensaalisen mikrobiston farmakologisen modulaation kanssa.

Bimekitsumabilla ei ole tehty mutageenisuus- tai karsinogeenisuustutkimuksia. Monoklonaaliset vasta-aineet eivät oletettavasti kuitenkaan vaurioita DNA:ta tai kromosomeja. 26 viikon pituisessa kroonista toksikologiaa koskeneessa tutkimuksessa jaavanmakakeilla ei havaittu preneoplastisia tai neoplastisia leesioita annoksella, josta aiheutuva altistus oli 109-kertainen ihmiselle 320 mg:n annoksesta 4 viikon välein aiheutuvaan altistukseen verrattuna.

Peri- ja postnataalista kehitystä koskevassa jaavanmakakeilla tehdyssä tutkimuksessa bimekitsumabilla ei todettu olevan vaikutuksia tiineyteen, synnytykseen, vastasyntyneiden poikasten eloonjäämiseen, sikiön ja synnytyksen jälkeiseen kehitykseen, kun bimekitsumabia annettiin organogeneesin ajan synnytykseen asti annoksina, joista aiheutuva altistus oli AUC-arvon perusteella 27-kertainen ihmiselle 320 mg:n bimekitsumabiannoksesta 4 viikon välein aiheutuvaan altistukseen verrattuna. Apinanpoikasten syntymähetkellä bimekitsumabipitoisuudet niiden seerumissa olivat verrannolliset emon seerumissa oleviin pitoisuuksiin nähden.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Glysiini
Natriumasetaattitrihydraatti
Väkevä etikkahappo
Polysorbaatti 80
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Bimzelx 160 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C).

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Esitäytettyä ruiskua voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) yhden enintään 25 päivän jakson ajan valolta suojattuna. Kun valmiste on otettu jääkaapista ja sitä on säilytetty näissä olosuhteissa, hävitä se 25 päivän kuluttua tai pakkaukseen merkittyyn viimeiseen käyttöpäivämäärään mennessä sen mukaan, kumpi on aiemmin. Ulkopakkauksessa on paikka päivämäärälle, jotta siihen merkitään se päivämäärä, jolloin valmiste on otettu pois jääkaapista.

Bimzelx 160 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C).

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetty kynä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Esitäytettyä kynää voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) yhden enintään 25 päivän jakson ajan valolta suojattuna. Kun valmiste on otettu jääkaapista ja sitä on säilytetty näissä olosuhteissa, hävitä se 25 päivän kuluttua tai pakkaukseen merkittyyn viimeiseen käyttöpäivään mennessä sen mukaan, kumpi on aiemmin. Ulkopakkauksessa on paikka päivämäärälle, jotta siihen merkitään se päivämäärä, jolloin valmiste on otettu pois jääkaapista.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

BIMZELX injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
160 mg 2 kpl (1 ml (160 mg/ml)) (2039,93 €)

PF-selosteen tieto

Bimzelx 160 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

Yhden ml:n esitäytetty ruisku (tyypin I lasia), jossa on fluoripolymeerilaminoitu bromobutyylikumitulppa, kiinteä 27G:n, ½”:n ohutseinäinen neula ja polypropeenista valmistettu jäykkä neulansuojus passiivisena turvalaitteena.

Pakkauskoko 1 esitäytetty ruisku.
Pakkauskoko 2 esitäytettyä ruiskua.
Kerrannaispakkaus, joka sisältää 3 (3 x 1) esitäytettyä ruiskua.
Kerrannaispakkaus, joka sisältää 4 (2 x 2) esitäytettyä ruiskua.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Bimzelx 160 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

Yksi ml:n esitäytetty kynä, joka sisältää esitäytetyn ruiskun (tyypin I lasia), jossa on fluoripolymeerilaminoitu bromobutyylikumitulppa, kiinteä 27G:n, ½”:n ohutseinäinen neula ja polypropeenista valmistettu jäykkä neulansuojus.

Pakkauskoko 1 esitäytetty kynä.
Pakkauskoko 2 esitäytettyä kynää.
Kerrannaispakkaus, joka sisältää 3 (3 x 1) esitäytettyä kynää.
Kerrannaispakkaus, joka sisältää 4 (2 x 2) esitäytettyä kynää.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Liuos on kirkasta tai hieman opalisoivaa, ja se on väriltään väritöntä tai vaalean ruskehtavankeltaista.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

BIMZELX injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
160 mg 2 kpl

  • Rajoitettu peruskorvaus lääkärin lausunnolla (40 %). Adalimumabi, bimekitsumabi, brodalumabi, etanersepti, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, risankitsumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja ustekinumabi (ihopsoriaasi): Vaikean ja vaikeahoitoisen ihopsoriaasin hoito erityisin edellytyksin (319).

ATC-koodi

L04AC21

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

05.12.2022

Yhteystiedot

UCB PHARMA OY FINLAND
Bertel Jungin aukio 5, 6 krs.
02600 Espoo


+358 9 2514 4221

etunimi.sukunimi@ucb.com