Vertaa PF-selostetta

TECVAYLI injektioneste, liuos 10 mg/ml, 90 mg/ml

Lääketurva

Riskienminimointimateriaalit

Potilas

Huomioitavaa

▼Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Tecvayli 10 mg/ml injektioneste, liuos
Yksi 3 ml:n injektiopullo sisältää 30 mg teklistamabia (10 mg/ml).

Tecvayli 90 mg/ml injektioneste, liuos
Yksi 1,7 ml:n injektiopullo sisältää 153 mg teklistamabia (90 mg/ml).

Teklistamabi on kaksoisspesifinen, humanisoitu IgG4-PAA (immunoglobuliini G4-proliini, alaniini, alaniini) -vasta-aine, joka kohdentuu B-solujen kypsymisantigeenia (BCMA) ja CD3‑reseptoreita vastaan ja joka tuotetaan rekombinantti-DNA-tekniikalla nisäkässolulinjassa (kiinanhamsterin munasarja).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos (injektioneste).

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Tecvayli on tarkoitettu monoterapiana relapsoituneen ja hoitoon reagoimattoman multippelin myelooman hoitoon aikuispotilaille, jotka ovat saaneet vähintään kolmea aiempaa hoitoa, mukaan lukien immunomodulatiivista ainetta, proteasomin estäjää ja CD38:n vasta-ainetta ja joiden taudin on osoitettu edenneen viimeisimmän hoidon aikana.

Ehto

Hoito tulee aloittaa ja sitä tulee seurata multippelin myelooman (MM) hoitoon perehtyneiden lääkäreiden valvonnassa.

Annostus ja antotapa

Tecvayli-hoidon tulee aloittaa ja sitä tulee valvoa lääkäri, jolla on kokemusta multippelin myelooman hoidosta.

Tecvayli-hoidon antavilla terveydenhuollon ammattilaisilla pitää olla riittävä lääketieteellinen koulutus ja käytössä asianmukaiset hoitovälineet vaikea-asteisten reaktioiden, kuten sytokiinioireyhtymän, hoitoon (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Annostus

Asteittain suurennettavilla annoksilla toteutettavassa nostovaiheen hoito-ohjelmassa pitää antaa esilääkitys ennen jokaista Tecvayli-annosta (ks. jäljempänä).

Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelmaa ei pidä antaa potilaille, joilla on aktiivinen infektio (ks. taulukko 3 ja kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Suositeltu hoito-ohjelma

Suositeltu Tecvayli-hoito-ohjelma esitetään taulukossa 1. Suositeltu Tecvayli-annos on 1,5 mg/kg injektiona ihon alle (s.c.) viikoittain, jota ennen annetaan nostovaiheen annoksina 0,06 mg/kg ja 0,3 mg/kg. Potilaille, joilla on täydellinen tai sitä parempi vaste vähintään 6 kuukauden ajan, voidaan harkita pidempää antoväliä 1,5 mg/kg ihon alle joka toinen viikko (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Tecvayli-hoito pitää aloittaa taulukossa 1 esitetyn nostovaiheen hoito-ohjelman mukaisesti, jotta vähennetään sytokiinioireyhtymän ilmaantuvuutta ja vaikeusastetta. Sytokiinioireyhtymän riskin vuoksi potilaita pitää neuvoa olemaan terveydenhoitoyksikön läheisyydessä ja potilasta on seurattava oireiden ja löydösten havaitsemiseksi päivittäin 48 tunnin ajan jokaisen Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelmaan kuuluvan annoksen jälkeen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Jos suositusannoksia tai hoito-ohjelmaa ei noudateta hoitoa aloitettaessa tai annoksen viivästymisen jälkeen hoitoa jatkettaessa, vaikutusmekanismiin liittyvien haittavaikutusten, etenkin sytokiinioireyhtymän, esiintyvyys ja vaikeusaste voivat lisääntyä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Taulukko 1. Tecvayli-hoito-ohjelma
Hoito-ohjelmaPäiväAnnosa
Kaikki potilaat
Nostovaiheen hoito-ohjelmabPäivä 11. nostovaiheen annos0,06 mg/kg s.c. kerta-annoksena
Päivä 3c2. nostovaiheen annos0,3 mg/kg s.c. kerta-annoksena
Päivä 5dEnsimmäinen ylläpitoannos1,5 mg/kg s.c. kerta-annoksena
Viikoittainen hoito-ohjelmabViikko ensimmäisen ylläpitoannoksen jälkeen ja sen jälkeen viikoittaineSeuraavat ylläpitoannokset1,5 mg/kg s.c. kerran viikossa
Potilaat, joilla on täydellinen tai sitä parempi vaste vähintään 6 kuukauden ajan
Hoito-ohjelma joka toinen viikko (kahden viikon välein)bHarkitse antovälin pidentämistä tasolle 1,5 mg/kg s.c. joka toinen viikko

a Annos perustuu todelliseen painoon ja annetaan ihon alle.
b Suositukset TECVAYLI-hoidon jatkamisesta annoksen viivästyttyä, ks. taulukko 2.
c 2. nostovaiheen annos voidaan antaa 2–7 päivää 1. nostovaiheen annoksen jälkeen.

d Ensimmäinen ylläpitoannos voidaan antaa 2–7 päivää 2. nostovaiheen annoksen jälkeen. Tämä on ensimmäinen täysi ylläpitoannos (1,5 mg/kg).
e Viikoittaisten ylläpitoannosten välillä on oltava vähintään viisi päivää.

Ennalta määriteltyihin painoluokkiin perustuvan annostuksen määrittäminen, ks. taulukot 9, 10 ja 11 (ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Hoidon kesto

Potilaan Tecvayli-hoitoa jatketaan, kunnes tauti etenee tai potilaalle ilmaantuu toksisuutta, joka ei ole hyväksyttävissä.

Esilääkitys

Seuraava esilääkitys on annettava sytokiinioireyhtymän riskin vähentämiseksi 1–3 tuntia ennen Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelman jokaista annosta (ks. taulukko 1) (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Haittavaikutukset):

 • kortikosteroidia (16 mg deksametasonia suun kautta tai laskimoon)
 • antihistamiinia (50 mg difenhydramiinia suun kautta tai laskimoon tai vastaavaa hoitoa)
 • kuumetta alentavaa lääkettä (650–1 000 mg parasetamolia suun kautta tai laskimoon tai vastaavaa hoitoa).

Esilääkitys voidaan tarvita myös ennen myöhempien Tecvayli-annosten antoa seuraaville potilaille:

 • potilaat, jotka toistavat Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelman annoksia annoksen viivästymisen vuoksi (taulukko 2) tai
 • potilaat, joille on edellisen annoksen jälkeen ilmaantunut sytokiinioireyhtymä (taulukko 3).

Herpes zoster ‑viruksen reaktivaation estohoito

Ennen Tecvayli-hoidon aloittamista on harkittava estohoitoa viruslääkkeellä herpes zoster ‑viruksen reaktivaation estämiseksi hoitoyksikön toimintaohjeiden mukaisesti.

Tecvayli-hoidon jatkaminen annoksen viivästyttyä

Jos Tecvayli-annos viivästyy, hoito pitää aloittaa uudelleen taulukossa 2 lueteltujen suositusten mukaisesti, ja Tecvayli-hoitoa jatketaan hoito-ohjelman mukaisesti (ks. taulukko 1). Esilääkitys pitää antaa taulukon 2 mukaisesti. Potilaan vointia pitää seurata vastaavasti (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Taulukko 2. Suositukset Tecvayli-hoidon jatkamiseen annoksen viivästyttyä
Viimeisin annettu annosViimeisimmästä annetusta annoksesta kulunut aikaToimenpide
1. nostovaiheen annosYli 7 päivääAloita Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelma uudelleen 1. nostovaiheen annoksesta (0,06 mg/kg)a.
2. nostovaiheen annos8–28 päivääToista 2. nostovaiheen annos (0,3 mg/kg)a, ja jatka Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelmaa.
Yli 28 päivääAloita Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelma uudelleen 1. nostovaiheen annoksesta (0,06 mg/kg)a.
Mikä tahansa ylläpitoannos8–62 päivääJatka Tecvayli -hoitoa viimeisimmällä ylläpitoannoksella ja hoito-ohjelmalla (1,5 mg/kg kerran viikossa tai 1,5 mg/kg joka toinen viikko).
63–111 päivääAloita Tecvayli -valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelma uudelleen 2. nostovaiheen annoksesta (0,3 mg/kg)a.
Yli 111 päivääAloita Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelma uudelleen 1. nostovaiheen annoksesta (0,06 mg/kg)a.
a Ennen Tecvayli-annosta annetaan esilääkitys ja potilaan vointia seurataan vastaavasti.

Annosmuutokset

Tecvayli-hoito aloitetaan taulukossa 1 esitetyn nostovaiheen hoito-ohjelman mukaisesti.

Tecvayli-annoksen pienentämistä ei suositella.

Annoksen antamista voi olla tarpeen siirtää Tecvayli-valmisteeseen liittyvän toksisuuden hoitamiseksi (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Suositukset hoidon jatkamiseen Tecvayli-annoksen siirtämisen jälkeen ovat taulukossa 2.

Suositellut toimenpiteet haittavaikutusten ilmaantuessa Tecvayli-valmisteen annon jälkeen luetellaan taulukossa 3.

Taulukko 3. Suositellut toimenpiteet haittavaikutusten ilmaantuessa Tecvayli-valmisteen annon jälkeen
HaittavaikutuksetVaikeusasteToimenpiteet
Sytokiinioireyhtymäa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

1. aste

 • Ruumiinlämpö ≥ 38 °Cb
 • Keskeytä Tecvayli-hoito, kunnes haittavaikutus häviää.
 • Ks. sytokiinioireyhtymän hoito taulukosta 4.
 • Anna esilääkitys ennen seuraavaa Tecvayli-annosta.

2. aste

 • Ruumiinlämpö ≥ 38 °Cb ja joko
  • hypotensio, joka korjautuu nestehoidolla eikä vaadi vasopressoreita, tai
  • happihoidon tarve pienivirtauksisilla happiviiksilläc tai blow-by-menetelmällä.

3. aste (kesto alle 48 tuntia)

 • Ruumiinlämpö ≥ 38 °Cb ja joko
  • hypotensio, joka edellyttää yhtä vasopressoria ja mahdollisesti vasopressiinia, tai
  • happihoidon tarve suurivirtauksisilla happiviiksilläc, happimaskilla, varaajapussillisella maskilla tai venturimaskilla.
 • Keskeytä Tecvayli-hoito, kunnes haittavaikutus häviää.
 • Ks. sytokiinioireyhtymän hoito taulukosta 4.
 • Anna esilääkitys ennen seuraavaa Tecvayli-annosta.
 • Seuraa potilaan vointia päivittäin seuraavan Tecvayli-annoksen jälkeisten 48 tunnin aikana. Ohjeista potilasta olemaan päivittäisen seurannan aikana terveydenhoitoyksikön läheisyydessä.

3. aste (toistuva tai kesto yli 48 tuntia)

 • Ruumiinlämpö ≥ 38 °Cb ja joko
  • hypotensio, joka edellyttää yhtä vasopressoria ja mahdollisesti vasopressiinia, tai
  • happihoidon tarve suurivirtauksisilla happiviiksilläc, happimaskilla, varaajapussillisella maskilla tai venturimaskilla.

4. aste

 • Ruumiinlämpö ≥ 38 °Cb ja joko
  • hypotensio, joka edellyttää useita vasopressoreita (vasopressiini pois lukien), tai
  • ylipainehengityshoidon tarve (esim. CPAP, BiPAP, intubaatio ja hengityskonehoito).
 • Lopeta Tecvayli-hoito pysyvästi.
 • Ks. sytokiinioireyhtymän hoito taulukosta 4.
ICANS-oireyhtymä (Immune Effector Cell‑Associated Neurotoxicity Syndrome)d (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)1. aste
 • Keskeytä Tecvayli-hoito, kunnes haittavaikutus häviää.
 • Ks. ICANS-oireyhtymän hoito taulukosta 5.

2. aste

3. aste (ensimmäinen ilmaantumiskerta)

 • Keskeytä Tecvayli-hoito, kunnes haittavaikutus häviää.
 • Ks. ICANS-oireyhtymän hoito taulukosta 5.
 • Seuraa potilaan vointia päivittäin seuraavan Tecvayli-annoksen jälkeisten 48 tunnin aikana. Ohjeista potilasta olemaan päivittäisen seurannan aikana terveydenhoitoyksikön läheisyydessä.

3. aste (toistuva)

4. aste

 • Lopeta Tecvayli-hoito pysyvästi.
 • Ks. ICANS-oireyhtymän hoito taulukosta 5.
Infektiot (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)Kaikki vaikeusasteet
 • Jos potilaalla on aktiivinen infektio, älä anna hoitoa Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelmalla. Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelma voidaan aloittaa aktiivisen infektion parannuttua.

3. aste

4. aste

 • Siirrä seuraavia Tecvayli-ylläpitoannoksia (eli Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelman jälkeen annettavia annoksia), kunnes infektio lievenee 2. asteeseen tai lievemmäksi.
Hematologinen toksisuus (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Haittavaikutukset)Absoluuttinen neutrofiilimäärä alle 0,5 X 109/l
 • Siirrä Tecvayli-hoitoa, kunnes absoluuttinen neutrofiilimäärä on 0,5 X 109/l tai suurempi.
Kuumeinen neutropenia
 • Siirrä Tecvayli-hoitoa, kunnes absoluuttinen neutrofiilimäärä on 1,0 X 109/l tai suurempi ja kuume häviää.
Hemoglobiinipitoisuus alle 80 g/l
 • Siirrä Tecvayli-hoitoa, kunnes hemoglobiinipitoisuus on 80 g/l tai suurempi.

Trombosyyttimäärä alle 25 000 solua/mikrol

Trombosyyttimäärä 25 000–50 000 solua/mikrol ja verenvuotoja

 • Siirrä Tecvayli-hoitoa, kunnes trombosyyttimäärä on 25 000 solua/mikrol tai suurempi eikä verenvuotoja havaita.
Muut haittavaikutukset (ks. kohta Haittavaikutukset)e

3. aste

4. aste

 • Siirrä Tecvayli-hoitoa, kunnes haittavaikutus lievenee 2. asteeseen tai lievemmäksi.
a Perustuu sytokiinioireyhtymän ASTCT (American Society for Transplantation and Cellular Therapy) ‑luokitukseen (Lee et al 2019).
b Liittyy sytokiinioireyhtymään. Hypotension tai hypoksian yhteydessä ei aina esiinny kuumetta, sillä toimenpiteet, kuten kuumetta alentavat lääkkeet tai antisytokiinihoito (esim. tosilitsumabi tai kortikosteroidit), voivat peittää sen.
c Pienivirtauksiset happiviikset ≤ 6 l/min ja suurivirtauksiset happiviikset > 6 l/min.
d Perustuu ICANS-oireyhtymän ASTCT-luokitukseen.
e Perustuu haittavaikutuksia koskeviin NCI-CTCAE (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events) ‑kriteereihin, versio 4.03.

Erityiset potilasryhmät

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää Tecvayli-valmistetta pediatrisille potilaille multippelin myelooman hoitoon.

Iäkkäät (65-vuotiaat ja vanhemmat)

Annosta ei ole tarpeen muuttaa (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Munuaisten vajaatoiminta

Lievää tai keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annoksen muuttamista ei suositella (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Maksan vajaatoiminta

Lievää maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annoksen muuttamista ei suositella (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Antotapa

Tecvayli on tarkoitettu annettavaksi vain injektiona ihon alle.

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteen käsittelystä ennen lääkkeen antoa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Sytokiinioireyhtymä

Tecvayli-hoitoa saaville potilaille voi ilmaantua sytokiinioireyhtymä, mukaan lukien henkeä uhkaavia tai kuolemaan johtavia reaktioita.

Sytokiinioireyhtymän kliinisiä oireita ja löydöksiä voivat olla mm. kuume, hypoksia, vilunväristykset, hypotensio, takykardia, päänsärky ja kohonneet maksaentsyymipitoisuudet. Sytokiinioireyhtymän mahdollisesti henkeä uhkaavia komplikaatioita voivat olla sydämen toimintahäiriö, aikuisen hengitysvaikeusoireyhtymä, neurologinen toksisuus, munuaisten ja/tai maksan vajaatoiminta ja disseminoitunut intravaskulaarinen koagulaatio (DIC-oireyhtymä).

Tecvayli-hoito pitää aloittaa nostovaiheen hoito-ohjelman mukaisesti sytokiinioireyhtymän riskin vähentämiseksi. Ennen nostovaiheen hoito-ohjelman kutakin Tecvayli-annosta pitää antaa sytokiinioireyhtymän riskin vähentämiseksi esilääkitys (kortikosteroideja, antihistamiinia ja kuumetta alentavia lääkkeitä) (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Seuraavia potilaita pitää ohjeistaa olemaan terveydenhoitoyksikön läheisyydessä ja heitä on seurattava päivittäin 48 tunnin ajan:

 • potilaat, jotka ovat saaneet Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelmassa minkä tahansa suuruisen annoksen (sytokiinioireyhtymän varalta)
 • potilaat, jotka ovat saaneet Tecvayli-hoitoa 2. asteen tai vaikeampiasteisen sytokiinioireyhtymän jälkeen.

Potilaille, joille on edellisen annoksen jälkeen ilmaantunut sytokiinioireyhtymä, pitää antaa esilääkitys ennen seuraavaa Tecvayli-annosta.

Potilaita pitää neuvoa hakeutumaan lääkäriin, jos heille ilmaantuu sytokiinioireyhtymän oireita tai löydöksiä. Potilas pitää tutkia sairaalahoidon tarpeen suhteen heti sytokiinioireyhtymän ensimmäisten oireiden ilmaantuessa. Tukihoito sekä tosilitsumabi- ja/tai kortikosteroidihoito pitää aloittaa taulukossa 4 jäljempänä esitetyn vaikeusasteen mukaan. Myelooisten kasvutekijöiden, etenkin granulosyytti-makrofagikasvutekijän (GM-CSF), käyttö voi pahentaa sytokiinioireyhtymän oireita, joten niitä on vältettävä sytokiinioireyhtymän aikana. Tecvayli-hoitoa ei pidä antaa ennen kuin sytokiinioireyhtymä häviää, kuten taulukossa 3 esitetään (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Sytokiinioireyhtymän hoito

Sytokiinioireyhtymä tunnistetaan kliinisen oirekuvan perusteella. Potilaat pitää tutkia, ja kuumeen, hypoksian ja hypotension muut syyt pitää hoitaa.

Jos sytokiinioireyhtymää epäillään, Tecvayli-hoitoa pitää siirtää, kunnes haittavaikutus häviää (ks. taulukko 3). Sytokiinioireyhtymä pitää hoitaa taulukon 4 suositusten mukaisesti. Sytokiinioireyhtymän tukihoitoa (mm. kuumetta alentavia lääkkeitä, laskimonsisäistä nestehoitoa, vasopressoreita, lisähappea) on annettava tarpeen mukaan. Laboratoriotestejä disseminoituneen intravaskulaarisen koagulaation (DIC-oireyhtymä), hematologisten parametrien sekä keuhkojen, sydämen, munuaisten ja maksan toiminnan seuraamiseksi pitää harkita.

Taulukko 4. Suositukset sytokiinioireyhtymän hoitoon tosilitsumabilla ja kortikosteroideilla
Vaikeus-asteeOirekuvaTosilitsumabiaKortikosteroiditb
1. asteRuumiinlämpö ≥ 38 °CcVoidaan harkitaEi oleellinen
2. aste

Ruumiinlämpö ≥ 38 °Cc ja joko

 • hypotensio, joka korjautuu nestehoidolla eikä vaadi vasopressoreita, tai
 • happihoidon tarve pienivirtauksisilla happiviiksilläd tai blow-by-menetelmällä.

Anna 8 mg/kg tosilitsumabiab laskimoon 1 tunnin aikana (enintään 800 mg).

Toista tarvittaessa tosilitsumabin anto 8 tunnin välein, jos potilas ei vastaa laskimonsisäiseen nestehoitoon tai lisähapen lisäämiseen.

Enintään 3 annosta 24 tunnin aikana; yhteensä enintään 4 annosta.

Ellei paranemista ilmene 24 tunnin kuluessa tosilitsumabihoidon antamisen aloittamisesta, anna 1 mg/kg metyyliprednisolonia laskimoon kahdesti päivässä tai 10 mg deksametasonia laskimoon 6 tunnin välein.

Jatka kortisonihoitoa, kunnes tapahtuman vaikeusaste on enintään 1. aste, ja lopeta hoito sen jälkeen vähentämällä lääkitystä asteittain 3 vuorokauden kuluessa.

3. aste

Ruumiinlämpö ≥ 38 °Cc ja joko

 • hypotensio, joka edellyttää yhtä vasopressoria ja mahdollisesti vasopressiinia, tai
 • happihoidon tarve suurivirtauksisilla happiviiksilläd, happimaskilla, varaajapussillisella maskilla tai venturimaskilla.

Anna 8 mg/kg tosilitsumabia laskimoon 1 tunnin aikana (enintään 800 mg).

Toista tarvittaessa tosilitsumabin anto 8 tunnin välein, jos potilas ei vastaa laskimonsisäiseen nestehoitoon tai lisähapen lisäämiseen.

Enintään 3 annosta 24 tunnin aikana; yhteensä enintään 4 annosta.

Ellei paranemista ilmene, anna 1 mg/kg metyyliprednisolonia laskimoon kahdesti päivässä tai 10 mg deksametasonia laskimoon 6 tunnin välein.

Jatka kortikosteroidihoitoa, kunnes tapahtuman vaikeusaste on enintään 1. aste, ja lopeta hoito sen jälkeen vähentämällä lääkitystä asteittain 3 vuorokauden kuluessa.

4. aste

Ruumiinlämpö ≥ 38 °Cc ja joko

 • hypotensio, joka edellyttää useita vasopressoreita (vasopressiini pois lukien), tai
 • ylipainehengityshoidon tarve (esim. CPAP, BiPAP, intubaatio ja hengityskonehoito).

Anna 8 mg/kg tosilitsumabia laskimoon 1 tunnin aikana (enintään 800 mg).

Toista tarvittaessa tosilitsumabin anto 8 tunnin välein, jos potilas ei vastaa laskimonsisäiseen nestehoitoon tai lisähapen lisäämiseen.

Enintään 3 annosta 24 tunnin aikana; yhteensä enintään 4 annosta.

Kuten edellä tai anna 1 000 mg metyyliprednisolonia päivässä laskimoon 3 päivän ajan lääkärin harkinnan mukaan.

Ellei paranemista ilmene tai tila huononee, harkitse vaihtoehtoisia immunosuppressanttejab.

a Ks. tarkemmat tiedot tosilitsumabin valmistetiedoista.
b Hoida hoitoon reagoimaton sytokiinioireyhtymä hoitoyksikön toimintaohjeiden mukaisesti.
c Liittyy sytokiinioireyhtymään. Hypotension tai hypoksian yhteydessä ei aina esiinny kuumetta, sillä toimenpiteet, kuten kuumetta alentavat lääkkeet tai antisytokiinihoito (esim. tosilitsumabi tai kortikosteroidit), voivat peittää sen.
d Pienivirtauksiset happiviikset ≤ 6 l/min ja suurivirtauksiset happiviikset > 6 l/min.
e Perustuu sytokiinioireyhtymän ASTCT-luokitukseen (Lee et al 2019).

Neurologinen toksisuus, mukaan lukien ICANS-oireyhtymä

Tecvayli-hoidon jälkeen ilmeni vakavaa tai henkeä uhkaavaa neurologista toksisuutta, mukaan lukien ICANS-oireyhtymä (Immune Effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome).

Potilaita on seurattava hoidon aikana neurologisen toksisuuden oireiden ja löydösten havaitsemiseksi ja hoidettava viipymättä.

Potilaita on neuvottava hakeutumaan lääkäriin, jos heille ilmaantuu neurologisen toksisuuden oireita tai löydöksiä. Potilaat on tutkittava heti neurologisen toksisuuden, mukaan lukien ICANS-oireyhtymän, ensimmäisten oireiden ilmaantuessa ja hoidettava oireiden vaikeusasteen mukaisesti. Potilaita, joille on ilmaantunut 2. asteen tai vaikeampiasteinen ICANS-oireyhtymä tai on edellisen Tecvayli-annoksen yhteydessä ilmaantunut ensimmäistä kertaa 3. asteen ICANS-oireyhtymä, pitää neuvoa olemaan terveydenhoitoyksikön läheisyydessä, ja heitä on seurattava oireiden ja löydösten havaitsemiseksi päivittäin 48 tunnin ajan.

ICANS-oireyhtymän ja muun neurologisen toksisuuden yhteydessä Tecvayli-hoito on keskeytettävä taulukon 3 mukaisesti (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Potilaita on neuvottava ICANS-oireyhtymän mahdollisuuden vuoksi olemaan ajamatta ajoneuvoa ja käyttämättä raskaita koneita Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelman aikana ja 48 tunnin ajan Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelman päättymisen jälkeen sekä silloin, jos ilmaantuu uusia neurologisia oireita (ks. kohta Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn).

Neurologisen toksisuuden hoito

Neurologisen toksisuuden, mukaan lukien ICANS-oireyhtymän, ensimmäisten oireiden ilmetessä on harkittava neurologista tutkimusta. Neurologisten oireiden muut syyt pitää sulkea pois. Tecvayli-hoitoa pitää siirtää, kunnes haittavaikutus häviää (ks. taulukko 3). Vaikea-asteisen tai henkeä uhkaavan neurologisen toksisuuden yhteydessä potilas pitää ottaa tehohoitoon ja hänelle pitää antaa tukihoitoa. Neurologisen toksisuuden (esim. ICANS-oireyhtymän, johon voi liittyä samanaikainen sytokiinioireyhtymä) yleiset hoito-ohjeet ovat tiivistelmänä taulukossa 5.

Taulukko 5. ICANS-oireyhtymän hoito-ohjeet
VaikeusasteOirekuvaaSamanaikainen sytokiinioireyhtymäEi samanaikaista sytokiinioireyhtymää
1. aste

ICE-pisteet 7–9b

tai alentunut tajunnantasoc: herää spontaanisti.

Sytokiinioireyhtymän hoito taulukon 4 mukaisesti.

Seuraa neurologisia oireita ja harkitse neurologista konsultaatiota ja tutkimusta lääkärin harkinnan mukaan.

Seuraa neurologisia oireita ja harkitse neurologista konsultaatiota ja tutkimusta lääkärin harkinnan mukaan.
Harkitse kouristuskohtausten estohoitoon ei-sedatoivia kouristuksia estäviä lääkevalmisteita (esim. levetirasetaamia).
2. aste

ICE-pisteet 3–6b

tai alentunut tajunnantasoc: herää puhuteltaessa.

Anna tosilitsumabia sytokiinioireyhtymän hoitoon taulukon 4 mukaisesti.

Ellei paranemista ilmene tosilitsumabihoidon aloituksen jälkeen, anna 10 mg deksametasoniad laskimoon 6 tunnin välein, jos potilas ei käytä jo ennestään muuta kortikosteroidilääkitystä. Jatka deksametasonihoitoa, kunnes vaikeusaste lievenee 1. asteeseen tai lievemmäksi, ja lopeta hoito sitten annosta vähitellen pienentämällä.

Anna 10 mg deksametasoniad laskimoon 6 tunnin välein.

Jatka deksametasonihoitoa, kunnes vaikeusaste lievenee 1. asteeseen tai lievemmäksi, ja lopeta hoito sitten annosta vähitellen pienentämällä.

Harkitse kouristuskohtausten estohoitoon ei-sedatoivia kouristuksia estäviä lääkevalmisteita (esim. levetirasetaamia). Harkitse tarvittaessa neurologista konsultaatiota ja muiden erikoislääkärien tekemiä lisätutkimuksia.
3. aste

ICE-pisteet 0–2b

tai alentunut tajunnantasoc: herää vain kosketuksesta tai

kouristuskohtauksiac joko

 • mikä tahansa kliininen kohtaus (fokaalinen tai yleistynyt), joka häviää nopeasti tai
 • EEG:ssä (aivosähkötutkimuksessa) näkyvä ei‑kouristuksellinen kohtaus, joka häviää interventiolla tai

kohonnut kallonsisäinen paine; neurokuvantamisessac näkyvä fokaalinen/paikallinen turvotus.

Anna tosilitsumabia sytokiinioireyhtymän hoitoon taulukon 4 mukaisesti.

Anna ensimmäisen tosilitsumabiannoksen yhteydessä lisäksi 10 mg deksametasoniad laskimoon ja toista annos 6 tunnin välein. Jatka deksametasonihoitoa, kunnes vaikeusaste lievenee 1. asteeseen tai lievemmäksi, ja lopeta hoito sitten annosta vähitellen pienentämällä.

Anna 10 mg deksametasoniad laskimoon 6 tunnin välein.

Jatka deksametasonihoitoa, kunnes vaikeusaste lievenee 1. asteeseen tai lievemmäksi, ja lopeta hoito sitten annosta vähitellen pienentämällä.

Harkitse kouristuskohtausten estohoitoon ei-sedatoivia kouristuksia estäviä lääkevalmisteita (esim. levetirasetaamia). Harkitse tarvittaessa neurologista konsultaatiota ja muiden erikoislääkärien tekemiä lisätutkimuksia.
4. aste

ICE-pisteet 0b

tai alentunut tajunnantasoc joko

 • potilas ei ole heräteltävissä tai herättämiseen vaaditaan voimakasta tai toistuvaa kosketusta tai
 • horrostila tai kooma tai

kouristuskohtauksiac joko

 • henkeä uhkaava pitkittyvä kouristus (> 5 minuuttia) tai
 • toistuvia kliinisiä tai sähköisiä kohtauksia ilman paluuta lähtötasolle kohtausten välissä tai

motorisia löydöksiäc:

 • syvä fokaalinen motorinen heikkous, kuten hemipareesi tai parapareesi tai

kohonnut kallonsisäinen paine / aivoturvotusc, johon liittyy esim. seuraavia oireita/löydöksiä:

 • neurokuvantamisessa näkyvä diffuusi aivoturvotus tai
 • deserebraatio- tai dekortikaatiorigiditeetti tai
 • kuudennen aivohermon halvaus tai
 • papilledeema tai
 • Cushingin triadi.

Anna tosilitsumabia sytokiinioireyhtymän hoitoon taulukon 4 mukaisesti.

Kuten edellä tai harkitse metyyliprednisolonin antoa laskimoon annoksena 1 000 mg/vrk ensimmäisen tosilitsumabiannoksen kanssa, ja jatka metyyliprednisolonin antoa laskimoon annoksena 1 000 mg/vrk vielä vähintään 2 päivän ajan.

Kuten edellä tai harkitse metyyliprednisolonin antoa laskimoon annoksena 1 000 mg/vrk 3 päivän ajan; jos paranemista tapahtuu, hoida kuten edellä.
Harkitse kouristuskohtausten estohoitoon ei-sedatoivia kouristuksia estäviä lääkevalmisteita (esim. levetirasetaamia). Harkitse tarvittaessa neurologista konsultaatiota ja muiden erikoislääkärien tekemiä lisätutkimuksia. Jos potilaalla on kohonnut kallonsisäinen paine / aivoturvotus, ks. hoito hoitoyksikön toimintaohjeiden mukaisesti.
a Hoito määräytyy sellaisen vaikeimman tapahtuman mukaan, jolle ei ole muuta syytä.
b Jos potilas on herätettävissä ja ICE (immuunijärjestelmän efektorisoluihin liittyvä enkefalopatia [Immune Effector Cell-Associated Encephalopathy]) ‑arviointi on mahdollista tehdä, arvioi: Orientoituminen (orientoituu vuoteen, kuukauteen, kaupunkiin, sairaalaan = 4 pistettä); Nimeäminen (nimeää/osoittaa 3 esinettä, esim. osoittaa kelloa, kynää, nappia = 3 pistettä); Käskyjen noudattaminen (esim. ”Näytä minulle 2 sormea” tai ”Sulje silmäsi ja työnnä kielesi ulos suusta” = 1 piste); Kirjoittaminen (kykenee kirjoittamaan tavanomaisen virkkeen = 1 piste) ja Tarkkaavuus (laskee sadasta taaksepäin kymmenen numeron välein = 1 piste). Jos potilas ei ole herätettävissä eikä ICE-arviointia voida tehdä (4. asteen ICANS) = 0 pistettä.
c Ei ole muuta syytä.
d Kaikki deksametasonin antoa koskevat viittaukset koskevat deksametasonia tai vastaavaa.

Infektiot

Tecvayli-hoitoa saavilla potilailla on raportoitu vaikea-asteisia, henkeä uhkaavia tai kuolemaan johtaneita infektioita (ks. kohta Haittavaikutukset). Tecvayli-hoidon aikana on ilmennyt uusia virusinfektioita tai virusinfektion uudelleenaktivoitumista. Tecvayli-hoidon aikana on ilmennyt myös progressiivista multifokaalista leukoenkefalopatiaa (PML).

Potilaita on seurattava infektion oireiden ja löydösten havaitsemiseksi ennen Tecvayli-hoitoa ja hoidon aikana, ja infektiot on hoidettava asianmukaisesti. Mikrobilääkkeitä on annettava estolääkityksenä paikallisen hoitoyksikön toimintaohjeiden mukaisesti.

Potilaille, joilla on aktiivinen infektio, ei pidä antaa Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelmaa. Seuraavien Tecvayli-annosten antoa pitää siirtää taulukon 3 mukaisesti (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Hepatiitti B ‑viruksen reaktivaatio

B-solutoimintaa estäviä lääkevalmisteita saaneilla potilailla voi esiintyä hepatiitti B ‑viruksen reaktivaatiota, mikä voi joissakin tapauksissa johtaa fulminanttiin hepatiittiin, maksan vajaatoimintaan ja kuolemaan.

Potilaita, joiden on todettu serologisesti olevan hepatiitti B ‑viruspositiivisia, pitää seurata hepatiitti B ‑viruksen reaktivaation kliinisiä ja laboratoriolöydöksiä Tecvayli-hoidon aikana ja vähintään kuuden kuukauden ajan Tecvayli-hoidon päättymisen jälkeen.

Jos hepatiitti B ‑viruksen reaktivaatio todetaan Tecvayli-hoidon aikana, Tecvayli-hoitoa pitää siirtää taulukon 3 mukaisesti ja potilasta pitää hoitaa paikallisen hoitoyksikön toimintaohjeiden mukaisesti (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Hypogammaglobulinemia

Tecvayli-hoitoa saavilla potilailla on raportoitu hypogammaglobulinemiaa (ks. kohta Haittavaikutukset).

Immunoglobuliinien pitoisuuksia pitää seurata Tecvayli-hoidon aikana. 39 % potilaista sai hypogammaglobulinemian hoitoon immunoglobuliinihoitoa laskimoon tai ihon alle. Potilaita pitää hoitaa paikallisen hoitoyksikön toimintaohjeiden mukaisesti, mukaan lukien infektioita koskeviin varotoimiin, antibiootti- ja viruslääke-estohoitoon ja immunoglobuliinikorvaushoitoon liittyvät toimintaohjeet.

Rokotteet

Immuunivaste rokotteisiin voi olla heikentynyt Tecvayli-hoidon aikana.

Eläviä viruksia sisältävillä rokotteilla aikaansaadun immunisaation turvallisuutta Tecvayli-hoidon aikana tai sen jälkeen ei ole tutkittu. Rokottaminen eläviä viruksia sisältävillä rokotteilla ei ole suositeltavaa vähintään 4 viikkoon ennen hoidon aloittamista, hoidon aikana eikä vähintään 4 viikkoon hoidon jälkeen.

Neutropenia

Tecvayli-hoitoa saaneilla potilailla on raportoitu neutropeniaa ja kuumeista neutropeniaa (ks. kohta Haittavaikutukset).

Täydellistä verenkuvaa pitää seurata lähtötilanteessa ja säännöllisin väliajoin hoidon aikana. Tukihoitoa pitää antaa paikallisen hoitoyksikön toimintaohjeiden mukaisesti.

Neutropeenisia potilaita pitää seurata infektioiden oireiden havaitsemiseksi.

Tecvayli-hoitoa pitää siirtää taulukon 3 mukaisesti (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Tecvayli-valmisteella ei ole tehty yhteisvaikutustutkimuksia.

Tecvayli-hoidon aloittamiseen liittyvä sytokiinien alkuvaiheen vapautuminen voi suppressoida CYP450-entsyymejä. Yhteisvaikutusten riski on oletettavasti suurin Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelman aloittamisesta siihen saakka, kun ensimmäisestä ylläpitoannoksesta on kulunut 7 päivää, tai sytokiinioireyhtymätapahtuman aikana. Potilailla, jotka käyttävät samanaikaisesti kapean terapeuttisen indeksin CYP450:n substraatteja, pitää seurata tänä ajanjaksona toksisuutta ja lääkeainepitoisuuksia (esim. siklosporiini). Samanaikaisesti käytettävän lääkevalmisteen annosta pitää tarvittaessa muuttaa.

Raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi / ehkäisy miehille ja naisille

Naisilta, jotka voivat tulla raskaaksi, pitää varmistaa raskausstatus ennen Tecvayli-hoidon aloittamista.

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, pitää käyttää tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja viiden kuukauden ajan viimeisen Tecvayli-annoksen jälkeen. Kliinisissä tutkimuksissa miespotilaat, joiden naiskumppani voi tulla raskaaksi, käyttivät tehokasta ehkäisyä hoidon ajan ja kolmen kuukauden ajan viimeisen teklistamabiannoksen jälkeen.

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja teklistamabin käytöstä raskaana oleville naisille eikä eläimiä koskevia tietoja teklistamabista raskaudelle aiheutuvan riskin arvioimiseksi. Ihmisen IgG:n tiedetään läpäisevän istukan ensimmäisen raskauskolmanneksen jälkeen. Sen vuoksi teklistamabi, joka on humanisoitu IgG4-pohjainen vasta-aine, voi siirtyä äidistä kehittyvään sikiöön. Tecvayli-valmistetta ei suositella raskaana oleville naisille. Tecvayli-valmisteeseen liittyy hypogammaglobulinemiaa, joten Tecvayli-hoitoa saaneen äidin vastasyntyneen vauvan immunoglobuliinipitoisuuden tutkimista pitää harkita.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö teklistamabi ihmisen rintamaitoon tai eläinten maitoon tai vaikuttaako se rintaruokittuun vauvaan tai maidontuotantoon. Tecvayli-valmisteesta voi aiheutua vakavia haittavaikutuksia rintaruokituille vauvoille, joten potilaita pitää neuvoa olemaan imettämättä Tecvayli-hoidon aikana ja vähintään viiden kuukauden ajan viimeisen annoksen jälkeen.

Hedelmällisyys

Teklistamabin vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole tietoja. Teklistamabin vaikutuksia miesten ja naisten hedelmällisyyteen ei ole selvitetty eläinkokeiden avulla.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tecvayli-valmisteella on huomattava vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Tecvayli-hoitoa saavilla potilailla on ICANS-oireyhtymän mahdollisuuden vuoksi alentuneen tajunnantason riski (ks. kohta Haittavaikutukset). Potilaita pitää neuvoa välttämään ajoneuvon ajamista ja raskaiden tai mahdollisesti vaarallisten koneiden käyttämistä Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelman aikana ja 48 tunnin ajan nostovaiheen hoito-ohjelman päättymisen jälkeen sekä uusien neurologisten oireiden (taulukko 1) ilmaantuessa (ks. kohta Annostus ja antotapa ja kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Haittavaikutukset

Yleisimpiä minkä tahansa vaikeusasteen haittavaikutuksia olivat hypogammaglobulinemia (75 %), sytokiinioireyhtymä (72 %), neutropenia (71 %), anemia (55 %), luuston ja lihasten kipu (52 %), uupumus (41 %), trombosytopenia (40 %), injektiokohdan reaktio (38 %), ylähengitysteiden infektio (37 %), lymfopenia (35 %), ripuli (28 %), keuhkokuume (28 %), pahoinvointi (27 %), kuume (27 %), päänsärky (24 %), yskä (24 %), ummetus (21 %) ja kipu (21 %).

Vakavia haittavaikutuksia, mukaan lukien keuhkokuume (16 %), COVID‑19‑koronavirusinfektio (15 %), sytokiinioireyhtymä (8 %), sepsis (7 %), kuume (5 %), luuston ja lihasten kipu (5 %), akuutti munuaisvaurio (4,8 %), ripuli (3,0 %), ihonalaisen sidekudoksen tulehdus (2,4 %), hypoksia (2,4 %), kuumeinen neutropenia (2,4 %) ja enkefalopatia (2,4 %), raportoitiin 65 %:lla Tecvayli-hoitoa saaneista potilaista.

Haittavaikutustaulukko

Tecvayli-valmisteen turvallisuutta koskevia tietoja arvioitiin MajesTEC‑1-tutkimuksessa, jossa oli mukana 165 multippelia myeloomaa sairastavaa aikuispotilasta, jotka saivat monoterapiana suositellun Tecvayli-hoito-ohjelman. Tecvayli-hoidon keston mediaani oli 8,5 (vaihteluväli 0,2–24,4) kuukautta.

Taulukossa 6 esitetään tiivistelmä Tecvayli-valmistetta saaneilla potilailla raportoiduista haittavaikutuksista. Tecvayli-valmisteen turvallisuutta koskevia tietoja arvioitiin myös koko hoitoa saaneessa potilasjoukossa (N = 302), eikä muita haittavaikutuksia tunnistettu.

Kliinisten tutkimusten aikana havaitut haittavaikutukset luetellaan jäljempänä esiintyvyysluokittain. Esiintyvyysluokat määritellään seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin esiintyvyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 6. Haittavaikutukset MajesTEC‑1-tutkimuksessa Tecvayli-hoitoa suositeltuina annoksina monoterapiana saaneilla multippelia myeloomaa sairastavilla potilailla
ElinjärjestelmäHaittavaikutus

Esiintyvyys

(kaikki vaikeusasteet)

N = 165
n (%)
Kaikki vaikeusasteet3. tai 4. aste
InfektiotKeuhkokuume1Hyvin yleinen46 (28 %)32 (19 %)
Sepsis2Yleinen13 (7,9 %)11 (6,7 %)
COVID‑19‑koronavirus-infektio3Hyvin yleinen30 (18 %)20 (12 %)
Ylähengitysteiden infektio4Hyvin yleinen61 (37 %)4 (2,4 %)
Ihonalaisen sidekudoksen tulehdusYleinen7 (4,2 %)5 (3,0 %)
Virtsatieinfektio5, 21Hyvin yleinen23 (14 %)10 (6,1 %)
Veri ja imukudosNeutropeniaHyvin yleinen117 (71 %)106 (64 %)
Kuumeinen neutropeniaYleinen6 (3,6 %)5 (3,0 %)
TrombosytopeniaHyvin yleinen66 (40 %)35 (21 %)
LymfopeniaHyvin yleinen57 (35 %)54 (33 %)
Anemia6Hyvin yleinen90 (55 %)61 (37 %)
LeukopeniaHyvin yleinen29 (18 %)12 (7,3 %)
HypofibrinogenemiaYleinen16 (9,7 %)2 (1,2 %)
ImmuunijärjestelmäSytokiinioireyhtymäHyvin yleinen119 (72 %)1 (0,6 %)
Hypogammaglobulinemia7Hyvin yleinen123 (75 %)3 (1,8 %)
Aineenvaihdunta ja ravitsemusHyperamylasemiaYleinen6 (3,6 %)4 (2,4 %)
HyperkalemiaYleinen8 (4,8 %)2 (1,2 %)
HyperkalsemiaHyvin yleinen19 (12 %)5 (3,0 %)
HyponatremiaYleinen13 (7,9 %)8 (4,8 %)
HypokalemiaHyvin yleinen23 (14 %)8 (4,8 %)
HypokalsemiaYleinen12 (7,3 %)0
HypofosfatemiaHyvin yleinen20 (12 %)10 (6,1 %)
HypoalbuminemiaYleinen4 (2,4 %)1 (0,6 %)
HypomagnesemiaHyvin yleinen22 (13 %)0
Vähentynyt ruokahaluHyvin yleinen20 (12 %)1 (0,6 %)
Hypoglykemia21Yleinen4 (2,4 %)0
HermostoICANS-oireyhtymäYleinen5 (3,0 %)0
Enkefalopatia8Yleinen16 (9,7 %)0
Perifeerinen neuropatia9Hyvin yleinen26 (16 %)1 (0,6 %)
PäänsärkyHyvin yleinen39 (24 %)1 (0,6 %)
VerisuonistoVerenvuodot10Hyvin yleinen20 (12 %)5 (3,0 %)
Hypertensio11Hyvin yleinen21 (13 %)9 (5,5 %)
Hypotensio21Hyvin yleinen18 (11 %)4 (2,4 %)
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsinaHypoksiaYleinen16 (9,7 %)6 (3,6 %)
Hengenahdistus12Hyvin yleinen22 (13 %)3 (1,8 %)
Yskä13Hyvin yleinen39 (24 %)0
RuoansulatuselimistöRipuliHyvin yleinen47 (28 %)6 (3,6 %)
Vatsakipu14, 21Hyvin yleinen20 (12 %)2 (1,2 %)
OksenteluHyvin yleinen21 (13 %)1 (0,6 %)
PahoinvointiHyvin yleinen45 (27 %)1 (0,6 %)
UmmetusHyvin yleinen34 (21 %)0
Luusto, lihakset ja sidekudosLuuston ja lihasten kipu15Hyvin yleinen85 (52 %)14 (8,5 %)
Lihasspasmit21Hyvin yleinen17 (10 %)0
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatKuumeHyvin yleinen45 (27 %)1 (0,6 %)
Pistoskohdan reaktiot16Hyvin yleinen62 (38 %)1 (0,6 %)
Kipu17Hyvin yleinen34 (21 %)3 (1,8 %)
Turvotus18Hyvin yleinen23 (14 %)0
Uupumus19Hyvin yleinen67 (41 %)5 (3,0 %)
TutkimuksetSuurentunut veren kreatiniinipitoisuusYleinen9 (5,5 %)0
Kohonnut transaminaasipitoisuus20Yleinen16 (9,7 %)4 (2,4 %)
Suurentunut lipaasipitoisuusYleinen10 (6,1 %)2 (1,2 %)
Suurentunut veren alkalisen fosfataasin pitoisuusHyvin yleinen18 (11 %)3 (1,8 %)
Suurentunut gammaglutamyyli-transferaasipitoisuusYleinen16 (9,7 %)5 (3,0 %)
Pidentynyt aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaikaYleinen13 (7,9 %)2 (1,2 %)
Suurentunut INR-arvoYleinen10 (6,1 %)2 (1,2 %)

Haittavaikutukset on koodattu MedDRA-version 24.0 mukaisesti.

Huom.: Tulos sisältää sytokiinioireyhtymän ja ICANS-oireyhtymän diagnoosit; sytokiinioireyhtymän ja ICANS-oireyhtymän oireita ei ole otettu mukaan.

1 Keuhkokuume käsittää seuraavat: enterobakteerin aiheuttama keuhkokuume, alahengitysteiden infektio, alahengitysteiden virusinfektio, metapneumoviruksen aiheuttama keuhkokuume, Pneumocystis jirovecin aiheuttama keuhkokuume, keuhkokuume, adenoviruksen aiheuttama keuhkokuume, bakteerin aiheuttama keuhkokuume, Klebsiellapneumoniaen aiheuttama keuhkokuume, Moraxella-bakteerin aiheuttama keuhkokuume, pneumokokin aiheuttama keuhkokuume, Pseudomonas-bakteerin aiheuttama keuhkokuume, RS-viruksen aiheuttama keuhkokuume, stafylokokin aiheuttama keuhkokuume ja viruksen aiheuttama keuhkokuume.
2 Sepsis käsittää seuraavat: bakteremia, meningokokin aiheuttama sepsis, neutropeeninen sepsis, Pseudomonas-endotoksiinin aiheuttama bakteremia, Pseudomonas-endotoksiinin aiheuttama sepsis, sepsis ja stafylokokin aiheuttama bakteremia.
3 COVID-19-koronavirusinfektio käsittää seuraavat: oireeton COVID-19-koronavirusinfektio ja COVID-19-koronavirusinfektio.
4 Ylähengitysteiden infektio käsittää seuraavat: keuhkoputkitulehdus, nenänielun tulehdus, nielutulehdus, hengitysteiden infektio, hengitysteiden bakteeri-infektio, nuha, rinovirusinfektio, sivuontelotulehdus, henkitorvitulehdus, ylähengitysteiden infektio ja ylähengitysteiden virusinfektio.
Virtsatieinfektio käsittää seuraavat: virtsarakkotulehdus, Escherichia-bakteerien aiheuttama virtsarakkotulehdus, Klebsiella-bakteerien aiheuttama virtsarakkotulehdus, Escherichia-bakteerien aiheuttama virtsatieinfektio, virtsatieinfektio ja bakteeriperäinen virtsatieinfektio.
6 Anemia käsittää seuraavat: anemia, raudanpuute ja raudanpuuteanemia.
7 Hypogammaglobulinemia käsittää potilaat, joilla on haittavaikutuksena hypogammaglobulinemia, hypoglobulinemia, pienentynyt immunoglobuliinien pitoisuus, ja/tai potilaat, joiden laboratoriossa määritetty IgG-pitoisuus on teklistamabihoidon jälkeen alle 0,5 g/l.
8 Enkefalopatia käsittää seuraavat: sekavuustila, alentunut tajunnantaso, letargia, muistamattomuus ja uneliaisuus.
9 Perifeerinen neuropatia käsittää seuraavat: dysestesia, hypestesia, suun hypestesia, neuralgia, parestesiat, suun parestesiat, perifeerinen sensorinen neuropatia ja iskiasoireyhtymä.
10 Verenvuoto sisältää seuraavat: sidekalvon verenvuoto, nenäverenvuoto, hematooma, verivirtsaisuus, hemoperitoneum, peräpukamiin liittyvä verenvuoto, maha-suolikanavan alaosan verenvuoto, meleena, suun verenvuoto ja kovakalvonalainen verihyytymä.
11 Hypertensio käsittää seuraavat: essentiaalinen hypertensio ja hypertensio.
12 Hengenahdistus käsittää seuraavat: akuutti hengityksen vajaatoiminta, hengenahdistus ja rasitushengenahdistus.
13 Yskä käsittää seuraavat: allerginen yskä, yskä, limaa tuottava yskä ja ylähengitystieperäinen yskäoire.
14 Vatsakipu käsittää seuraavat: epämukavat tuntemukset vatsassa, vatsakipu ja ylävatsakipu.
15 Luuston ja lihasten kipu käsittää seuraavat: nivelkipu, selkäkipu, luukipu, rintakehän luuston ja lihasten kipu, luuston ja lihasten kipu, lihaskipu, niskakipu ja raajojen kipu.
16 Injektiokohdan reaktiot käsittävät seuraavat: injektiokohdan mustelma, injektiokohdan ihonalaisen sidekudoksen tulehdus, injektiokohdan epämukavat tuntemukset, injektiokohdan punoitus, injektiokohdan hematooma, injektiokohdan kovettuma, injektiokohdan inflammaatio, injektiokohdan turvotus, injektiokohdan kutina, injektiokohdan ihottuma, injektiokohdan reaktio ja injektiokohdan turpoaminen.
17 Kipu käsittää seuraavat: korvakipu, kylkikipu, nivuskipu, ei-sydänperäinen kipu rintakehässä, suunielun kipu, kipu, leukojen kipu, hammassärky ja kasvaimen kipu.
18 Turvotus käsittää seuraavat: kasvojen turvotus, nesteylikuormitus, raajojen turvotus ja raajojen turpoaminen.
19 Uupumus käsittää seuraavat: voimattomuus, uupumus ja huonovointisuus.
20 Kohonnut transaminaasipitoisuus käsittää seuraavat: suurentunut alaniiniaminotransferaasipitoisuus ja suurentunut aspartaattiaminotransferaasipitoisuus.
21 Uudet haittavaikutustermit, jotka on tunnistettu MajesTEC-1-tutkimuksen pitkäaikaisseurannassa.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Sytokiinioireyhtymä

Sytokiinioireyhtymää raportoitiin MajesTEC‑1-tutkimuksessa (N = 165) Tecvayli-hoidon jälkeen 72 %:lla potilaista. Kolmannekselle (33 %) potilaista ilmaantui useampi kuin yksi sytokiinioireyhtymätapahtuma. Sytokiinioireyhtymä ilmaantui useimmille potilaille 1. nostovaiheen annoksen jälkeen (44 %), 2. nostovaiheen annoksen jälkeen (35 %) tai ensimmäisen ylläpitoannoksen jälkeen (24 %). Alle 3 %:lla potilaista sytokiinioireyhtymä ilmaantui ensimmäistä kertaa myöhempien Tecvayli-annosten jälkeen. Sytokiinioireyhtymätapahtumien vaikeusaste oli 1. aste (50 %), 2. aste (21 %) tai 3. aste (0,6 %). Sytokiinioireyhtymän ilmenemiseen kuluneen ajan mediaani oli 2 (vaihteluväli 1–6) päivää viimeisimmän annoksen jälkeen ja sen kestoajan mediaani oli 2 (vaihteluväli 1–9) päivää.

Yleisimmät sytokiinioireyhtymään liittyneet oireet ja löydökset olivat kuume (72 %), hypoksia (13 %), vilunväristykset (12 %), hypotensio (12 %), sinustakykardia (7 %), päänsärky (7 %) ja kohonnut maksaentsyymien pitoisuus (kohonnut aspartaattiaminotransferaasin ja alaniiniaminotransferaasin pitoisuus) (kumpikin 3,6 %).

Sytokiinioireyhtymän hoitoon käytettiin MajesTEC‑1-tutkimuksessa tosilitsumabia, kortikosteroideja ja tosilitsumabia yhdistelmänä kortikosteroidien kanssa; näitä käytettiin 32 %:ssa (tosilitsumabi), 11 %:ssa (kortikosteroidit) ja 3 %:ssa (tosilitsumabin ja kortikosteroidien yhdistelmä) sytokiinioireyhtymätapahtumista.

Neurologinen toksisuus, mukaan lukien ICANS-oireyhtymä

Neurologiseen toksisuuteen liittyviä tapahtumia raportoitiin MajesTEC‑1-tutkimuksessa (N = 165) 15 %:lla Tecvayli-hoitoa saaneista potilaista. Neurologiseen toksisuuteen liittyneiden tapahtumien vaikeusaste oli 1. aste (8,5 %), 2. aste (5,5 %) tai 4. aste (< 1 %). Yleisimmin raportoitu neurologiseen toksisuuteen liittynyt tapahtuma oli päänsärky (8 %).

Kliinisissä tutkimuksissa ja valmisteen markkinoille tulon jälkeen raportoitiin ICANS-oireyhtymää, mukaan lukien 3. asteen ja vaikeampiasteista ICANS-oireyhtymää. Yleisimmin raportoidut ICANS-oireyhtymän kliiniset ilmenemismuodot olivat sekavuustila, alentunut tajunnantaso, desorientaatio, dysgrafia, afasia, apraksia ja uneliaisuus. Neurologinen toksisuus voi ilmaantua samanaikaisesti sytokiinioireyhtymän kanssa, sytokiinioireyhtymän häviämisen jälkeen tai ilman sytokiinioireyhtymää. ICANS-oireyhtymän ilmenemiseen kuluneeksi ajaksi havaittiin 0–21 päivää viimeisimmän annoksen jälkeen.

Immunogeenisuus

Teklistamabimonoterapiaa MajesTEC‑1-tutkimuksessa ihon alle saaneilta potilailta (N = 238) tutkittiin teklistamabin vasta-aineet immunokemiallisella elektrokemiluminometrialla (electrochemiluminescence-based immunoassay, ECLIA). Yhdelle tutkittavalle (0,4 %) kehittyi teklistamabia neutraloivia vasta-aineita (matala titteri).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Oireet ja löydökset

Teklistamabin suurinta siedettyä annosta ei ole määritetty. Kliinisissä tutkimuksissa annetut annokset ovat olleet enimmillään 6 mg/kg.

Hoito

Yliannoksen yhteydessä potilasta pitää seurata haittavaikutusten oireiden ja löydösten havaitsemiseksi, ja oireiden asianmukainen hoito pitää aloittaa välittömästi.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut monoklonaaliset vasta-aineet ja vasta-ainekonjugoidut lääkkeet, ATC-koodi: L01FX24

Vaikutusmekanismi

Teklistamabi on kaksoisspesifinen, kokonainen IgG4‑PAA-vasta-aine, joka kohdentuu T‑solujen pinnalla ilmentyvään CD3‑reseptoriin ja B-solujen kypsymisantigeeniin (BCMA), joka ilmentyy pahanlaatuisten B-linjan myeloomasolujen pinnalla sekä myöhäisvaiheen B-soluissa ja plasmasoluissa. Teklistamabi kykenee kahden sitoutumiskohtansa vuoksi vetämään CD3+ T‑soluja BCMA+‑solujen läheisyyteen, jolloin T‑solut aktivoituvat, mistä aiheutuu BCMA+‑solujen lyysi ja kuolema; nämä tapahtuvat erittyneen perforiinin sekä sytotoksisten T‑solujen sekretorisiin vesikkeleihin varastoituneiden eri grantsyymien välityksellä. Tämä vaikutus ilmenee T‑solureseptorien spesifisyydestä riippumatta tai antigeenia esittelevien solujen pinnalla olevista luokan 1 MHC‑molekyyleistä (major histocompatibility complex) huolimatta.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Ensimmäisen hoitokuukauden aikana havaittiin T‑solujen aktivaatio, T‑solujen uudelleenjakautuminen, B‑solujen väheneminen ja seerumin sytokiinien induktio.

Kuukauden teklistamabihoidon aikana liukoinen BCMA oli vähentynyt valtaosalla vasteen saaneista, ja liukoisen BCMA:n havaittiin vähentyneen enemmän tutkittavilla, joilla vaste teklistamabille oli suurempi.

Kliininen teho ja turvallisuus

Tecvayli-monoterapian tehoa arvioitiin relapsoitunutta tai hoitoon reagoimatonta multippelia myeloomaa sairastavilla potilailla avoimessa, yhden hoitoryhmän vaiheen 1/2 monikeskustutkimuksessa (MajesTEC‑1). Tutkimuksessa oli mukana potilaita, jotka olivat aiemmin saaneet vähintään kolmea hoitoa, mukaan lukien jotakin proteasomin estäjää, jotakin immunomodulatiivista ainetta ja jotakin CD38:n monoklonaalista vasta-ainetta. Tutkimukseen ei otettu mukaan potilaita, joilla oli ollut jokin seuraavista: aivohalvaus tai kouristuskohtaus edeltäneiden 6 kuukauden aikana, ECOG‑toimintakykyluokka (Eastern Cooperative Oncology Group performance score) ≥ 2, plasmasoluleukemia, multippelin myelooman tiedossa oleva aktiivinen leviäminen keskushermostoon tai kliinisiä oireita aivokalvoihin leviämisestä tai aktiivinen tai dokumentoitu aiempi autoimmuunisairaus, lukuun ottamatta vitiligoa, tyypin 1 diabetesta ja aiempaa kilpirauhasen autoimmuunitulehdusta.

Potilaat saivat alkuvaiheessa Tecvayli-valmistetta nostovaiheen annoksina 0,06 mg/kg ja 0,3 mg/kg ihon alle ja sen jälkeen Tecvayli-ylläpitoannoksia 1,5 mg/kg ihon alle viikoittain, kunnes sairaus eteni tai ilmaantui toksisuutta, joka ei ollut hyväksyttävissä. Potilailla, joilla oli täydellinen tai sitä parempi vaste vähintään 6 kuukauden ajan, antoväli voitiin pidentää tasolle 1,5 mg/kg ihon alle joka toinen viikko, kunnes sairaus eteni tai ilmaantui toksisuutta, joka ei ollut hyväksyttävissä (ks. kohta Annostus ja antotapa). 1. nostovaiheen annoksen ja 2. nostovaiheen annoksen välisen ajan mediaani oli 2,9 (vaihteluväli 2–7) päivää. 2. nostovaiheen annoksen ja ensimmäisen ylläpitoannoksen välisen ajan mediaani oli 3,1 (vaihteluväli 2–9) päivää. Potilaat olivat sairaalassa seurannassa vähintään 48 tuntia Tecvayli-valmisteen nostovaiheen hoito-ohjelman kunkin annoksen jälkeen.

Tehoa koskevassa potilasjoukossa oli 165 potilasta. Iän mediaani oli 64 (vaihteluväli 33–84) vuotta, ja tutkittavista 15 % oli ≥ 75‑vuotiaita, 58 % oli miehiä, 81 % oli valkoihoisia, 13 % oli mustaihoisia ja 2 % oli aasialaisia. ISS (International Staging System) -levinneisyysluokka tutkimukseen mukaan tullessa oli 52 %:lla luokka I, 35 %:lla luokka II ja 12 %:lla luokka III. Korkean riskin sytogenetiikka eli del(17p), t(4;14) tai t(14; 16) todettiin 26 %:lla potilaista. Seitsemällätoista prosentilla potilaista oli ekstramedullaarisia plasmasytoomia.

Multippelin myelooman diagnoosin saamisesta tutkimukseen mukaan tuloon kuluneen ajan mediaani oli 6 (vaihteluväli 0,8–22,7) vuotta. Aiempien hoitojen lukumäärän mediaani oli 5 (vaihteluväli 2–14), ja 23 % potilaista oli saanut kolmea aiempaa hoitoa. Kahdeksankymmentäkaksi prosenttia potilaista oli saanut aiemmin autologisen kantasolusiirron, ja 4,8 % potilaista oli saanut aiemmin allogeenisen siirron. Seitsemänkymmentäkahdeksan prosenttia potilaista oli reagoimattomia kolmeen lääkeryhmään (reagoimaton proteasomin estäjään, immunomodulatiiviseen aineeseen ja CD38:n monoklonaaliseen vasta-aineeseen).

Tehoa koskevat tulokset perustuivat kokonaisvastelukuun, jonka riippumaton arviointikomitea määritti IMWG:n (International Myeloma Working Group) vuoden 2016 kriteerien perusteella (ks. taulukko 7).

Taulukko 7. Tehoa koskevat tulokset MajesTEC‑1-tutkimuksessa
 Kaikki hoidetut (N = 165)
Kokonaisvasteluku (ORR: sCR, CR, VGPR, PR) n (%)104 (63,0 %)
95 %:n luottamusväli (%)(55,2; 70,4 %)
Täydellinen vaste lisäehdoin (stringent complete response, sCR)54 (32,7 %)
Täydellinen vaste (complete response, CR)11 (6,7 %)
Erittäin hyvä osittainen vaste (very good partial response, VGPR)32 (19,4 %)
Osittainen vaste (partial response, PR)7 (4,2 %)
Vasteen kesto (duration of response, DOR) (kuukautta)

Vasteen saaneita, lkm

Vasteen kesto (kuukautta): mediaani (95 %:n luottamusväli)

104

18,4 (14,9; NE)1

Ensimmäiseen vasteeseen kulunut aika (kuukautta)

Vasteen saaneita, lkm

Mediaani

Vaihteluväli

104

1,2

(0,2; 5,5)

MRD-negatiivisuusluku2: kaikki hoidetut potilaat, n (%) [N = 165]44 (26,7 %)
95 %:n luottamusväli (%)(20,1; 34,1 %)
MRD-negatiivisuusluku2,3: potilaat, joilla täydellinen vaste tai täydellinen vaste lisäehdoin, n (%) [N = 65]30 (46,2 %)
95 %:n luottamusväli (%)(33,7; 59,0 %)
1 NE = ei arvioitavissa (not estimable)
2 MRD-negatiivisuusluvuksi määriteltiin niiden osallistujien osuus, jotka olivat MRD-negatiivisia (10-5) jossakin aikapisteessä ensimmäisen annoksen jälkeen ja ennen sairauden etenemistä tai seuraavaa myeloomahoitoa.
3 Huomioitu vain MRD:n arviot (testauksen raja-arvo 10-5) 3 kuukauden kuluessa täydellisen vasteen / täydellisen vasteen lisäehdoin saamisesta kuolemaan / sairauden etenemiseen / seuraavaan hoitoon (eksklusiivinen) saakka.

Päivitetyn tehoa koskevan analyysin tulokset, kun vasteen saaneiden (n = 104) seuranta-ajan mediaani oli 30,6 kuukautta, osoittivat suuremman osuuden potilaista saaneen täydellisen vasteen (7,3 %) ja täydellisen vasteen lisäehdoin (38,8 %) kuin ensisijaisessa analyysissa. Myös MRD-negatiivisuusluvut suurenivat sekä kaikkien hoitoa saaneiden potilaiden joukossa (29,1 %) että täydellisen vasteen tai täydellisen vasteen lisäehdoin saavuttaneiden potilaiden joukossa (51,3 %). Vasteen keston mediaani oli 24,0 kuukautta (17,0; NE).

Niillä potilailla, jotka siirtyivät hoito-ohjelmaan 1,5 mg/kg ihon alle joka toinen viikko, seuranta-ajan mediaani hoito-ohjelman muuttamisen jälkeen oli 12,6 (vaihteluväli 1,0–24,7) kuukautta.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Tecvayli-valmisteen käytöstä multippelin myelooman hoidossa kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Tämä lääkevalmiste on saanut ns. ehdollisen myyntiluvan. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta odotetaan uutta tietoa. Euroopan lääkevirasto arvioi vähintään kerran vuodessa tätä lääkevalmistetta koskevat uudet tiedot, ja tarvittaessa tämä valmisteyhteenveto päivitetään.

Farmakokinetiikka

Ihon alle annetun teklistamabin farmakokinetiikka oli suunnilleen suhteessa annokseen annosvälillä 0,08–3 mg/kg (0,05–2,0 kertaa suositeltu annos). Yhdeksänkymmentä prosenttia vakaan tilan altistuksesta saavutettiin 12 viikoittaisen ylläpitoannoksen jälkeen. Keskimääräinen kertymissuhde 1. ja 13. viikoittaisen 1,5 mg/kg teklistamabiylläpitoannoksen välillä oli Cmax-arvon osalta 4,2-kertainen, Ctrough-arvon osalta 4,1-kertainen ja AUCtau-arvon osalta 5,3-kertainen.

Teklistamabin Cmax-, Ctrough-, ja AUCtau-arvot esitetään taulukossa 8.

Taulukko 8. Teklistamabin farmakokineettiset parametrit MajesTEC-1-tutkimuksessa 13. suositellun viikoittaisen ylläpitoannoksen (1,5 mg/kg) yhteydessä relapsoitunutta tai hoitoon reagoimatonta multippelia myeloomaa sairastavilla potilailla

Farmakokineettinen parametri

Teklistamabin

geometrinen keskiarvo (variaatiokerroin, %)

Cmax (mikrog/ml)

23,8 (55 %)

Ctrough (mikrog/ml)

21,1 (63 %)

AUCtau (mikrog·h/ml)

3 838 (57 %)

Cmax = seerumissa havaittu suurin teklistamabipitoisuus; Ctrough = seerumissa ennen seuraavaa annosta havaittu teklistamabipitoisuus; AUCtau = käyrän alle jäävä pinta-ala viikoittaisen antovälin aikana.

Imeytyminen

Ihon alle annetun teklistamabin keskimääräinen biologinen hyötyosuus oli 72 %. Teklistamabin Tmax‑arvon mediaani (vaihteluväli) oli 1. ylläpitoannoksen jälkeen 139 (19–168) tuntia ja 13. viikoittaisen ylläpitoannoksen jälkeen 72 (24–168) tuntia.

Jakautuminen

Keskimääräinen jakautumistilavuus oli 5,63 l (variaatiokerroin [CV] 29 %).

Eliminaatio

Teklistamabin puhdistuma vähenee ajan mittaan siten, että keskimääräinen (variaatiokerroin, %) suurin vähenemä lähtötilanteesta 13. viikoittaisen ylläpitoannokseen on 40,8 % (56 %). Puhdistuman geometrinen keskiarvo (variaatiokerroin, %) 13. viikoittaisen ylläpitoannoksen yhteydessä on 0,472 l/vrk (64 %). Teklistamabihoidon 13. viikoittaisen ylläpitoannoksen jälkeen lopettaneilla potilailla teklistamabipitoisuus pienenee oletettavasti 50 % Cmax-arvosta siten, että ajan mediaani (5.–95. persentiili) on 15 (7–33) vuorokautta Tmax-arvon jälkeen, ja teklistamabipitoisuuden 97 %:n vähenemä Cmax-arvosta todetaan siten, että ajan mediaani on 69 (32–163) vuorokautta Tmax-arvon jälkeen.

Populaatiofarmakokineettinen analyysi (perustuu MajesTEC-1-tutkimukseen) osoitti, että liukoinen BCMA ei vaikuttanut teklistamabin pitoisuuteen seerumissa.

Erityiset potilasryhmät

Tecvayli-valmisteen farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu 17-vuotiailla ja nuoremmilla pediatrisilla potilailla.

Populaatiofarmakokineettisten analyysien tulokset osoittavat, etteivät ikä (24–84 vuotta) ja sukupuoli vaikuttaneet teklistamabin farmakokinetiikkaan.

Munuaisten vajaatoiminta

Tecvayli-valmisteella ei ole tehty varsinaisia tutkimuksia munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Populaatiofarmakokineettisten analyysien tulokset osoittavat, etteivät lievä munuaisten vajaatoiminta (60 ml/min/1,73 m2 ≤ glomerulusten laskennallinen suodatusnopeus (eGFR) < 90 ml/min/1,73 m2) tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (30 ml/min/1,73 m2 ≤ eGFR < 60 ml/min/1,73 m2) vaikuttaneet merkittävästi teklistamabin farmakokinetiikkaan. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavista potilaista on saatavissa rajallisesti tietoja.

Maksan vajaatoiminta

Tecvayli-valmisteella ei ole tehty varsinaisia tutkimuksia maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Populaatiofarmakokineettisten analyysien tulokset osoittavat, ettei lievä maksan vajaatoiminta (kokonaisbilirubiinipitoisuus > 1–1,5 kertaa normaali yläraja (upper limit of normal, ULN) ja aspartaattiaminotransferaasipitoisuus (ASAT) mikä tahansa tai kokonaisbilirubiinipitoisuus ≤ ULN ja ASAT > ULN) vaikuttanut merkittävästi teklistamabin farmakokinetiikkaan. Keskivaikeaa ja vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavista potilaista ei ole tietoja saatavissa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Karsinogeenisuus ja mutageenisuus

Teklistamabin karsinogeenisuuden tai genotoksisuuden arvioimiseksi ei ole tehty eläinkokeita.

Lisääntymistoksikologia ja hedelmällisyys

Teklistamabista ei ole tehty eläinkokeita lisääntymiseen ja sikiön kehitykseen aiheutuvien vaikutusten arvioimiseksi. Jaavanmakakeilla tehdyssä 5 viikkoa kestäneessä toistettujen annosten toksisuutta selvittäneessä tutkimuksessa ei todettu havaittavia vaikutuksia urosten ja naaraiden lisääntymiselimiin, kun annokset olivat enimmillään 30 mg/kg/viikko (AUC-arvon osoittaman altistuksen perusteella noin 22-kertainen ihmiselle suositeltuun suurimpaan annokseen nähden) laskimoon viiden viikon ajan.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

EDTA-dinatriumsuoladihydraatti
Väkevä etikkahappo
Polysorbaatti 20 (E432)
Natriumasetaattitrihydraatti
Sakkaroosi
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

Avaamaton injektiopullo

2 vuotta

Käyttöön valmisteltu ruisku

Käyttöön valmisteltujen ruiskujen sisältö pitää antaa välittömästi. Jos sitä ei ole mahdollista antaa välittömästi, käyttöön valmistellun ruiskun käytönaikaisen säilytysajan ei pidä ylittää 20 tuntia 2 °C - 8 °C:ssa tai vallitsevassa lämpötilassa (15 °C – 30 °C). Jos sitä ei käytetä, hävitä 20 tunnin kuluttua.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).
Ei saa jäätyä.
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

TECVAYLI injektioneste, liuos
10 mg/ml 1 kpl (30 mg/3 ml) (1132,36 €)
90 mg/ml 1 kpl (153 mg/1,7 ml) (5279,25 €)

PF-selosteen tieto

3 ml injektionestettä, liuosta, tyypin 1 lasista valmistetussa injektiopullossa, jossa on elastomeerisuljin ja alumiinisinetti sekä irti napsautettava (flip‑off) korkki ja joka sisältää 30 mg teklistamabia (10 mg/ml).
Pakkauskoko 1 injektiopullo.

1,7 ml injektionestettä, liuosta, tyypin 1 lasista valmistetussa injektiopullossa, jossa on elastomeerisuljin ja alumiinisinetti sekä irti napsautettava (flip‑off) korkki ja joka sisältää 153 mg teklistamabia (90 mg/ml).
Pakkauskoko 1 injektiopullo.

Valmisteen kuvaus:

Liuos on väritöntä tai vaaleankeltaista. Sen pH on 5,2 ja osmolaarisuus noin 296 mosm/l (10 mg/ml injektioneste, liuos) ja noin 357 mosm/l (90 mg/ml injektioneste, liuos).

Käyttö- ja käsittelyohjeet

On hyvin tärkeää, että tässä kohdassa esitettyjä käyttöön valmistelua ja antoa koskevia ohjeita noudatetaan tarkoin, jotta mahdolliset annosteluvirheet Tecvayli 10 mg/ml ja Tecvayli 90 mg/ml injektiopullojen käytössä minimoidaan.

Tecvayli-valmisteen saa antaa vain injektiona ihon alle. Tecvayli-valmistetta ei saa antaa laskimoon.

Tecvayli-hoidon saa antaa terveydenhuollon ammattilainen, jolla on riittävä lääketieteellinen koulutus ja jolla on käytössään asianmukaiset hoitovälineet vaikea-asteisten reaktioiden, kuten sytokiinioireyhtymän, hoitoon (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Tecvayli 10 mg/ml ja Tecvayli 90 mg/ml injektiopullot ovat vain kertakäyttöön.

Tecvayli-injektiopullojen eri pitoisuuksia ei pidä yhdistää ylläpitoannoksen muodostamiseksi.

Tecvayli-valmisteen valmistelussa ja annossa pitää noudattaa aseptista tekniikkaa.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Tecvayli-valmisteen valmistelu

 • Varmista kuhunkin Tecvayli-injektioon määrätty annos. Noudata Tecvayli-injektion valmistelussa seuraavia taulukoita virheiden minimoimiseksi.
 • Noudata taulukkoa 9 potilaan todelliseen painoon perustuvan kokonaisannoksen, injektiotilavuuden ja injektiopullojen tarvittavan lukumäärän määrittämiseen 1. nostovaiheen annoksen valmistelemiseksi Tecvayli 10 mg/ml ‑injektiopulloa käyttämällä.
Taulukko 9. Tecvayli (10 mg/ml) ‑injektiotilavuudet 1. nostovaiheen annosta (0,06 mg/kg) varten
1. nostovaiheen annos (0,06 mg/kg)

Paino

(kg)

Kokonaisannos

(mg)

Injektiotilavuus

(ml)

Injektiopullojen lukumäärä

(1 injektiopullo = 3 ml)

35–392,20,221
40–442,50,251
45–492,80,281
50–593,30,331
60–693,90,391
70–794,50,451
80–895,10,511
90–995,70,571
100–1096,30,631
110–1196,90,691
120–1297,50,751
130–1398,10,811
140–1498,70,871
150–1609,30,931
 • Noudata taulukkoa 10 potilaan todelliseen painoon perustuvan kokonaisannoksen, injektiotilavuuden ja injektiopullojen tarvittavan lukumäärän määrittämiseen 2. nostovaiheen annoksen valmistelemiseksi TECVAYLI 10 mg/ml ‑injektiopulloa käyttämällä.
Taulukko 10. Tecvayli (10 mg/ml) ‑injektiotilavuudet 2. nostovaiheen annosta (0,3 mg/kg) varten
2. nostovaiheen annos (0,3 mg/kg)

Paino

(kg)

Kokonaisannos

(mg)

Injektiotilavuus

(ml)

Injektiopullojen lukumäärä

(1 injektiopullo = 3 ml)

35–39111,11
40–44131,31
45–49141,41
50–59161,61
60–69191,91
70–79222,21
80–89252,51
90–99282,81
100–109313,12
110–119343,42
120–129373,72
130–139404,02
140–149434,32
150–160474,72
 • Noudata taulukkoa 11 potilaan todelliseen painoon perustuvan kokonaisannoksen, injektiotilavuuden ja injektiopullojen tarvittavan lukumäärän määrittämiseen ylläpitoannoksen valmistelemiseksi Tecvayli 90 mg/ml ‑injektiopulloa käyttämällä.
Taulukko 11. Tecvayli (90 mg/ml) ‑injektiotilavuudet ylläpitoannosta (1,5 mg/kg) varten
Ylläpitoannos (1,5 mg/kg)

Paino

(kg)

Kokonaisannos

(mg)

Injektiotilavuus

(ml)

Injektiopullojen lukumäärä

(1 injektiopullo = 1,7 ml)

35–39560,621
40–44630,701
45–49700,781
50–59820,911
60–69991,11
70–791081,21
80–891261,41
90–991441,61
100–1091531,71
110–1191711,92
120–1291892,12
130–1391982,22
140–1492162,42
150–1602342,62
 • Ota sopiva Tecvayli-injektiopullo jääkaappisäilytyksestä (2 °C – 8 °C), ja anna lämmetä vallitsevaan lämpötilaan (15 °C – 30 °C) tarpeen mukaan vähintään 15 minuutin ajan. Älä lämmitä Tecvayli-valmistetta millään muulla tavoin.
 • Sekoita lämmennyttä injektiopulloa pyörittelemällä sitä varovasti noin 10 sekuntia. Ei saa ravistaa.
 • Vedä tarvittava Tecvayli-injektiotilavuus injektiopullo(i)sta sopivankokoiseen ruiskuun käyttämällä siirtoneulaa.
  • Injektiotilavuus ei saa ylittää 2,0 ml:aa. Jos annos edellyttää yli 2,0 ml:n tilavuutta, jaa se tasaisesti useaan ruiskuun.
 • Tecvayli-valmiste on yhteensopiva ruostumattomasta teräksestä valmistettujen injektioneulojen sekä polypropeeni- ja polykarbonaattiruiskujen materiaalin kanssa.
 • Vaihda siirtoneula sopivankokoiseen injektioneulaan.
 • Tarkista Tecvayli silmämääräisesti ennen antoa, ettei siinä ole hiukkasia eikä värimuutoksia. Jos liuoksessa on värimuutoksia tai samentumaa tai vierashiukkasia, älä käytä sitä.
  • Tecvayli-injektioneste, liuos, on väritöntä tai vaaleankeltaista.

Tecvayli-valmisteen anto

 • Injisoi tarvittava Tecvayli-tilavuus vatsan ihonalaiskudokseen (suositeltu injektiokohta). Tecvayli voidaan vaihtoehtoisesti injisoida muiden antokohtien (esim. reiden) ihonalaiskudokseen. Jos tarvitaan useita injektioita, Tecvayli-injektiot pitää antaa vähintään 2 cm:n etäisyydelle toisistaan.
 • Ei saa injisoida tatuointeihin tai arpiin eikä alueille, joiden ihossa on punoitusta, mustelma, aristusta, kovettuma tai iho ei ole ehjä.

Korvattavuus

TECVAYLI injektioneste, liuos
10 mg/ml 1 kpl
90 mg/ml 1 kpl

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

L01F

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

30.05.2024

Yhteystiedot

JANSSEN-CILAG OY
PL 15
02621 Espoo


020 753 1300
www.janssen.com/finland
jacfi@its.jnj.com