Vertaa PF-selostetta

TRUMENBA injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 annos (0,5 ml) sisältää:

Neisseria meningitidis B-seroryhmän fHbp, alaperhe A1,2,3 60 mikrog

Neisseria meningitidis B-seroryhmän fHbp, alaperhe B1,2,3 60 mikrog

1 Tekijä H:ta sitova proteiini (fHbp, factor H binding protein), johon on liitetty lipidi

2 Tuotettu Escherichia coli ‑soluissa yhdistelmä-DNA-tekniikalla

3 Adsorboitu alumiinifosfaattiin (0,25 milligrammaa alumiinia annoksessa)

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, suspensio

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Trumenba on tarkoitettu aktiiviseen immunisaatioon B-seroryhmän Neisseria meningitidis -bakteerin aiheuttamaa invasiivista meningokokki-infektiota vastaan 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Ks. kohdasta Farmakodynamiikka lisätietoja immuunivasteesta spesifisiä B-seroryhmän kantoja vastaan.

Tätä rokotetta on käytettävä virallisten suositusten mukaisesti.

Annostus ja antotapa

Annostus

Perusrokotussarja

2 annosta: (yksi annos on 0,5 ml), annosten väli 6 kuukautta (ks. kohta Farmakodynamiikka).

3 annosta: 2 annosta (yksi annos on 0,5 ml), joista toinen annetaan vähintään 1 kuukauden kuluttua ensimmäisestä, minkä jälkeen kolmas annos annetaan aikaisintaan 4 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Tehosteannos

Kummankin rokotusohjelman jälkeen tehosteannosta tulisi harkita henkilöille, joilla on jatkuva riski sairastua invasiiviseen meningokokkitautiin (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Muut lapset

Trumenban turvallisuutta ja tehoa alle 10 vuoden ikäisillä lapsilla ei ole varmistettu. Tämänhetkiset tiedot 1–9-vuotiaista lapsista on kuvattu kohdissa Haittavaikutukset ja Farmakodynamiikka. Tieto on vähäistä eikä sen perusteella voida antaa suosituksia annostuksesta.

Antotapa

Ainoastaan injektiona lihakseen. Injektio pistetään mieluiten olkavarren hartialihakseen.

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet rokotteen käsittelyyn ennen rokotteen antoa.

Tietoja ei ole saatavilla Trumenba-rokotteen vaihtokelpoisuudesta muihin B-ryhmän meningokokkirokotteisiin rokotesarjan loppuun saattamiseksi.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Rokotuksen jälkeisen mahdollisen anafylaktisen reaktion varalta on oltava valmius huolehtia potilaan seurannasta ja asianmukaisesta lääkehoidosta.

Kuten muidenkin injisoitavien rokotteiden, myös Trumenba-rokotteen annon yhteydessä potilas voi pyörtyä. Pyörtymisen mahdollisuuteen on varauduttava siitä aiheutuvien vammojen välttämiseksi.

Rokotteen antoa on siirrettävä myöhemmäksi, jos rokotettavalla on akuutti vakava kuumesairaus. Lievä infektio, kuten nuhakuume, ei kuitenkaan ole este rokottamiselle.

Rokotetta ei saa antaa laskimoon, ihon sisään eikä ihon alle.

Trumenba-rokotetta ei saa antaa henkilöille, joilla on trombosytopenia tai jokin veren hyytymishäiriö, jonka vuoksi lihakseen annettava injektio olisi vasta-aiheinen, paitsi jos mahdollinen hyöty on selvästi rokotteen antoon liittyvää riskiä suurempi.

Potilailla, joilla on todettu familiaalisia komplementtipuutoksia (esim. C5- tai C3-komplemettipuutoksia), ja potilailla, jotka saavat komplementin terminaalisen osan aktivaatiota estävää hoitoa (esim. ekulitsumabia), on suurentunut riski sairastua Neisseria meningitidis B-seroryhmän aiheuttamaan invasiiviseen tautiin, vaikka heille kehittyisikin vasta-aineita Trumenba-rokotuksen jälkeen.

Muiden rokotteiden tavoin ei myöskään Trumenba-rokote välttämättä suojaa kaikkia rokotuksen saajia.

Kliinisiin tutkimuksiin liittyvät rajoitukset

Trumenba-rokotteen käytöstä immuunipuutteisilla henkilöillä ei ole tietoja. Immuunipuutteisten henkilöiden, immunosuppressiivista hoitoa saavat potilaat mukaan lukien, immuunivaste Trumenba-rokotteelle saattaa olla heikompi.

Tietoja Trumenba-rokotteen käytöstä 40–65-vuotiaille on vähän, ja tietoja ei ole Trumenba-rokotteen käytöstä yli 65-vuotiailla henkilöillä.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos. Henkilöille, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, voidaan sanoa, että tämä lääkevalmiste on natriumiton.

Yhteisvaikutukset

Trumenba voidaan antaa samanaikaisesti seuraavien rokotteiden kanssa: tetanustoksoidia, matalapitoisuuksista difteriatoksoidia, solutonta pertussistoksoidia ja inaktivoitua poliovirusta sisältävä rokote (TdaP-IPV), nelivalenttinen ihmisen papilloomavirusrokote (HPV4), seroryhmien A, C, W, Y meningokokkikonjugaattirokote (MenACWY) ja adsorboitu tetanustoksoidia, matalapitoisuuksista difteriatoksoidia ja solutonta pertussistoksoidia sisältävä rokote (TdaP-rokote).

Annettaessa samanaikaisesti muita rokotteita Trumenba on pistettävä eri kohtaan.

Trumenba-rokotetta ei pidä sekoittaa samaan ruiskuun muiden rokotteiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja Trumenban käytöstä raskaana oleville naisille. Mahdollista riskiä raskaana oleville naisille ei tiedetä. Rokotusta ei kuitenkaan pidä jättää antamatta, jos meningokokki-infektion riski on selvästi olemassa.

Naaraskaniineilla tehdyt lisääntymistutkimukset eivät osoittaneet, että Trumenba heikentäisi naaraiden hedelmällisyyttä tai aiheuttaisi haittaa sikiölle.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö Trumenba ihmisen rintamaitoon. Trumenba-rokotuksen saa antaa rintaruokinnan aikana vain, jos mahdolliset hyödyt ovat mahdollisia riskejä suuremmat.

Hedelmällisyys

Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria haitallisia vaikutuksia naaraiden hedelmällisyyteen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Trumenba-rokotteella ei ole tehty urosten hedelmällisyyden heikkenemistä koskevia tutkimuksia.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Trumenba-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn. Jotkut kohdassa Haittavaikutukset mainituista haittavaikutuksista saattavat kuitenkin vaikuttaa tilapäisesti ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Esitetty turvallisuusprofiili perustuu analyysiin noin 17 000 tutkittavasta (1-vuotiaita tai vanhempia), jotka olivat saaneet vähintään yhden Trumenba-rokoteannoksen loppuun saatetuissa kliinisissä tutkimuksissa.

Yleisimpiä haittavaikutuksia yli 16 000:lla vähintään 10-vuotiaalla tutkittavalla olivat päänsärky, ripuli, pahoinvointi, lihassärky, nivelkipu, uupumus, vilunväristykset ja injektiokohdan kipu, turpoaminen ja punoitus.

Tehosterokotteen jälkeiset haittavaikutukset 301:llä iältään 15–23‑vuotiaalla tutkittavalla olivat samankaltaisia kuin haittavaikutukset Trumenba-perusrokotesarjan aikana noin 4 vuotta aiemmin.

Haittavaikutusluettelo

Kliinisissä tutkimuksissa 10-vuotiailla ja vanhemmilla tutkittavilla raportoidut haittavaikutukset luetellaan yleisyyden ja vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Immuunijärjestelmä

Tuntematon: allergiset reaktiot.*

Hermosto

Hyvin yleinen: päänsärky.

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen: ripuli, pahoinvointi.

Yleinen: oksentelu.

Luusto, lihakset ja sidekudos

Hyvin yleinen: lihassärky (myalgia), nivelkipu (artralgia).

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen: vilunväristykset, uupumus, injektiokohdan punoitus (eryteema), turpoaminen (kovettuma) ja kipu.

Yleinen: kuume ≥ 38 °C (pyreksia).

* Raportoitu valmisteen markkinoille tulon jälkeen. Tämä haittavaikutus perustuu spontaaniraportointiin, joten sen esiintyvyyttä ei voida määrittää. Esiintymistiheys on näin ollen tuntematon.

Tutkimuksessa, jossa oli mukana 220 taaperoa (ikä 1 – < 2 vuotta), seuraavia haittavaikutuksia esiintyi hyvin yleisesti (≥ 1/10): uneliaisuus, ärtyisyys (vaikeasti rauhoiteltava), ruokahaluttomuus tai heikentynyt ruokahalu, kuume ja injektiokohdan kipu, turpoaminen ja punoitus.

Tutkimuksessa, jossa oli mukana 294 lasta (ikä 2–9 vuotta), seuraavia haittavaikutuksia esiintyi hyvin yleisesti (≥ 1/10): päänsärky, ripuli, oksentelu, lihassärky, nivelkipu, kuume, uupumus ja injektiokohdan kipu, turpoaminen ja punoitus.

Kliinisissä tutkimuksissa kuumetta (≥ 38 °C) esiintyi useammin nuoremmilla tutkittavilla. Kuumetta raportoitiin 37,3 %:lla 1- – < 2-vuotiaista tutkittavista, 24,5 %:lla 2–9-vuotiaista tutkittavista, 9,8 %:lla 10–18-vuotiaista tutkittavista ja 4,4 %:lla 18–25-vuotiaista tutkittavista. Kuume eteni rokotuksen jälkeen ennakoitavasti: kuume ilmeni 2–4 päivän kuluessa, kesti 1 päivän, ja oli vaikeusasteeltaan lievää tai kohtalaista. Seuraavien Trumenba-rokotusten yhteydessä kuumeen esiintyvyys ja vaikeusaste yleensä vähenivät.

Tehosterokotteen jälkeiset haittavaikutukset 147:llä iältään 3–5‑vuotiaalla tutkittavalla olivat samankaltaisia kuin haittavaikutukset Trumenba-perusrokotussarjan jälkeen noin 2 vuotta aiemmin.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Yliannostus

Yliannostuksesta on vähän kokemusta. Yliannostuksen yhteydessä suositellaan vitaalitoimintojen seuraamista ja mahdollisten oireiden mukaista hoitoa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: rokotteet; ATC-koodi: J07AH09

Vaikutusmekanismi

Trumenba on rokote, joka koostuu kahdesta tekijä H:ta sitovan proteiinin (fHbp, factor H binding protein) rekombinanttitekniikalla valmistetusta variantista, joihin on liitetty lipidi. fHbp on meningokokkibakteerin pinnalta löytyvä proteiini, joka auttaa bakteeria sen väistäessä immuunijärjestelmää. fHbp-variantit jaetaan kahteen immunologisesti erilaiseen alaperheeseen, A ja B. Yli 96 % B-seroryhmän meningokokki-isolaateista Euroopassa ilmentää pinnallaan jompaankumpaan näistä kahdesta alaperheestä kuuluvaa fHbp-varianttia.

Trumenballa, joka sisältää yhtä kummankin alaperheen, A ja B, fHbp-varianttia, toteutettavan immunisaation on tarkoitus stimuloida meningokokin ilmentämän fHbp:n tunnistavien bakterisidisten vasta-aineiden tuotanto. The Meningococcal Antigen Surface Expression, MEASURE määritysmenetelmä kehitettiin suhteuttamaan fHbp:n ekspressiotaso bakteerin pinnalla B-seroryhmän meningokokkikannan tappoon bakterisidisellä menetelmällä käyttäen ihmisen komplementtia (hSBAs). Vuosina 2000–2014 tehdyssä selvityksessä seitsemässä Euroopan maassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa kerättiin yli 2 150 erilaista invasiivista B-seroryhmän meningokokki-isolaattia. Isolaattien tarkastelu osoitti, että yli 91 % kaikista B-seroryhmän meningokokki-isolaateista ekspressoi fHbp:a riittävästi, jotta ne olivat alttiita rokotteen indusoimien vasta-aineiden bakterisidiselle tapolle.

Kliininen teho

Trumenban tehoa ei ole arvioitu kliinisissä tutkimuksissa. Rokotteen tehoa on arvioitu osoittamalla seerumin bakterisidisen vasta-ainevasteen induktio neljälle B-seroryhmän meningokokkitestikannalle (ks. kohta Immunogeenisuus).Nämä neljä testikantaa ilmentävät kahden alaperheen (A ja B) fHbp-variantteja. Testikannat edustavat yhdessä invasiivisen infektion aiheuttavia B-seroryhmän meningokokkikantoja.

Immunogeenisuus

Suoja invasiivista meningokokki-infektiota vastaan perustuu bakteerin pinta-antigeenien bakterisidisiin vasta-aineisiin seerumissa. Bakterisidiset vasta-aineet toimivat yhdessä ihmisen komplementin kanssa ja tappavat meningokokit. Tätä prosessia B-seroryhmän meningokokilla mitataan hSBA-määrityksellä in vitro. hSBA-titterin ≥ 1:4 oletetaan suojaavan meningokokki-infektiota vastaan. Trumenban immunogeenisuusanalyysissa käytettiin konservatiivisempaa hSBA-titterin raja-arvoa ≥ 1:8 tai 1:16 hSBA-kannasta riippuen.

Rokotevastetta tutkittiin käyttämällä neljää edustavaa ja erilaista primaarista meningokokki-seroryhmän B testikantaa: kaksi alaperheen A fHbp:tä ilmentävää kantaa (variantit A22 ja A56) ja kaksi alaperheen B fHbp:tä ilmentävää kantaa (variantit B24 ja B44).

Rokotevasteen vahvistamiseksi ja sen laajuuden osoittamiseksi käytettiin 10 muuta B-seroryhmän meningokokkitestikantaa; kuusi kantaa ilmensi alaperheen A fHbp:tä (variantit A06, A07, A12, A15, A19 ja A29) ja neljä ilmensi alaperheen B fHbp:tä (variantit B03, B09, B15 ja B16).

Immunogeenisuus 10-vuotiailla ja vanhemmilla tutkittavilla

Tässä kohdassa kuvattu Trumenban immunogeenisuus sisältää tulokset faasien 2 ja 3 kliinisistä tutkimuksista:

  • Yhdysvalloissa ja Euroopassa 10–25-vuotiailla tutkittavilla kahden rokoteannoksen jälkeen (0 ja 6 kuukautta; tutkimus B1971057)
  • Maailmanlaajuisesti 10–25-vuotiailla tutkittavilla kolmen rokoteannoksen jälkeen (0, 2 ja 6 kuukautta; tutkimukset B1971009 ja B1971016)
  • Euroopassa 11–18-vuotiailla tutkittavilla kahden rokoteannoksen jälkeen (0 ja 6 kuukautta) ja kolmen rokoteannoksen jälkeen (0, 1-2 ja 6 kuukautta; tutkimus B1971012).

Tutkimus B1971057 on faasin 3 satunnaistettu, aktiivikontrolloitu, havainnoijasokkoutettu monikeskustutkimus, jossa 10–25-vuotiaat tutkittavat saivat Trumenba-valmisteen kuukausina 0 ja 6 (ensimmäinen annos annettu samaan aikaan MenACWY-CRM:n kanssa) tai tutkimusvaiheessa olevan pentavalenttisen meningokokkirokotteen kuukausina 0 ja 6. Yhteensä 1 057 tutkittavaa sai Trumenba-valmistetta ja 543 tutkittavaa sai tutkimusvaiheessa olevan verrokkivalmisteen. hSBA-titterit primaaritestikannoille esitetään taulukossa 1. Taulukko 2 esittää hSBA-titterit 10 lisätestikannalle, jotka vahvistavat vasteen ja osoittavat 4 edustavalle primaarikannalle osoitetun vasteen laajuuden.

Taulukko 1: hSBA-titterit primaarikannoille 1 kuukauden kohdalla toisen rokoteannoksen jälkeen 10–25-vuotiailla tutkittavilla, jotka saivat Trumenba-valmistetta 0 ja 6 kuukauden kohdalla (tutkimus B1971057)

≥ 4-kertainen nousu (1)

Titteri ≥ 1:8(2)

GMT(3)

Yhdistetty(4)

Ennen rokotusta 1

2. annoksen jälkeen

Kanta

N

%

(95 %:n luottamusväli)

N

%

(95 %:n luottamusväli)

GMT

(95 %:n luottamusväli)

N

%

(95 %:n luottamusväli)

N

%

(95 %:n luottamusväli)

A22

827

73,8

(70,6, 76,7)

852

91,0

(88,8, 92,8)

49,3

(46,2, 52,6)

799

1,8 (1,0, 2,9)

814

74,3

(71,2, 77,3)

A56

823

95,0

(93,3, 96,4)

854

99,4

(98,6, 99,8)

139,5

(130,6, 149,1)

B24

835

67,4

(64,1, 70,6)

842

79,3

(76,4, 82,0)

21,2

(19,6, 22,9)

B44

850

86,4

(83,9, 88,6)

853

94,5

(92,7, 95,9)

37,8

(35,1, 40,8)

Lyhenteet: GMT = titterin geometrinen keskiarvo; hSBA = seerumin bakterisidinen määritys ihmisen komplementilla.

(1) ≥ 4-kertainen nousu määritellään seuraavasti: (i) hSBA-titteri ≥ 1:16 tutkittaville, joilla lähtötilanteen hSBA-titteri oli < 1:4. (ii) Neljä kertaa raja-arvo 1:8 tai 16, tai neljä kertaa lähtötilanteen hSBA-titteri, kumpi tahansa on korkeampi tutkittaville, joilla lähtötilanteen hSBA-titteri oli ≥ 1:4.

(2) Kaikille kannoille käytettiin titterin raja-arvoa 1:8 paitsi A22-kannalle, jolla se oli 1:16.

(3) N GMT:lle on sama kuin edeltävässä titteri ≥ 1:8 tai 16 –sarakkeessa esitetty arvo.

(4) Niiden tutkittavien suhteellinen osuus, joilla yhdistetyt hSBA-titterit olivat ≥ 1:8 tai 16 kaikille yhdistetyille neljälle primaarikannalle.

Taulukko 2: hSBA-titterit lisäkannoille 1025-vuotiailla tutkittavilla, jotka saivat Trumenba-valmistetta 0 ja 6 kuukauden kohdalla, 1 kuukauden kohdalla toisen rokoteannoksen jälkeen (tutkimus B1971057)

N

% titteri ≥ 1:8(1)

(95 %:n luottamusväli)

A06

159

89,3

83,4, 93,6

A07

157

96,8

92,7, 99,0

A12

157

83,4

76,7, 88,9

A15

165

89,1

83,3, 93,4

A19

167

90,4

84,9, 94,4

A29

166

95,2

90,7, 97,9

B03

164

74,4

67,0, 80,9

B09

166

71,1

63,6, 77,8

B15

167

85,0

78,7, 90,1

B16

164

77,4

70,3, 83,6

Lyhenteet: hSBA= seerumin bakterisidinen määritys ihmisen komplementilla.

(1) Kaikki kannat, joissa käytetään titterin raja-arvoa 1:8 paitsi A06, A12 ja A19, joilla se oli 1:16.

Tutkimus B1971009 oli faasin 3 satunnaistettu, aktiivikontrolloitu, havainnoijasokkoutettu monikeskustutkimus, jossa 10–18-vuotiaat tutkittavat saivat yhtä kolmesta Trumenba-erästä tai aktiivisena vertailuvalmisteena hepatiitti A ‑rokotetta (HAV)/keittosuolaliuosta (verrokki). Yhteensä 2 693 tutkittavaa sai vähintään yhden Trumenba-annoksen, ja 897 sai vähintään yhden annoksen HAV-rokotetta/keittosuolaliuosta. Tutkimuksessa arvioitiin turvallisuutta, siedettävyyttä, immunogeenisuutta 0, 2 ja 6 kuukauden rokotusohjelmassa sekä osoitettiin kolmen Trumenba-erän valmistettavuus. hSBA-titterit primaaritestikannoille kolmannen annoksen jälkeen erälle 1 ja verrokille esitetään taulukossa 3. Erien 2 ja 3 tuloksia ei esitetä, koska arviot tehtiin vain kahdella testikannalla. Erille 2 ja 3 havaittiin samankaltaisia tuloksia kuin erälle 1.

Tutkimus B1971016 oli faasin 3 satunnaistettu, lumekontrolloitu, havainnoijasokkoutettu monikeskustutkimus, jossa 18–25-vuotiaat tutkittavat jaettiin saamaan joko Trumenban kuukausina 0, 2 ja 6 tai keittosuolaliuosta kuukausina 0, 2 ja 6 suhteessa 3:1. Yhteensä 2 471 tutkittavaa sai Trumenbaa, ja 822 tutkittavaa sai keittosuolaliuosta. hSBA-titterit primaaritestikannoille kolmannen annoksen jälkeen esitetään taulukossa 3.

Taulukko 3. 10–25-vuotiaiden tutkittavien hSBA-titterit primaarikannoille yhden kuukauden kuluttua kolmannesta Trumenba- tai vertailuvalmisteannoksesta (annettu kuukausina 0, 2 ja 6) (tutkimus B1971009 ja tutkimus B1971016)

Tutkimus B1971009

(10–18-vuotiaat)

Tutkimus B1971016

(18–25-vuotiaat)

Trumenba

HAV-rokote/keittosuolaliuos

Trumenba

Keittosuolaliuos

Kanta

N

% tai GMT

(95 %:n luottamusväli)

N

% tai GMT

(95 %:n luottamusväli)

N

% tai GMT

(95 %:n luottamusväli)

N

% tai GMT

(95 %:n luottamusväli)

A22

≥ 4-kertainen nousu (1)

1225

83,2

(81,0, 85,2)

730

9,6

(7,6, 12,0)

1695

80,5

(78,6, 82,4)

568

6,3

(4,5, 8,7)

hSBA ≥ 1:16

1266

97,8

(96,8, 98,5)

749

34,0

(30,7, 37,6)

1714

93,5

(92,2, 94,6)

577

36,6

(32,6, 40,6)

hSBA GMT

1266

86,8

(82,3, 91,5)

749

12,6

(12,0, 13,4)

1714

74,3

(70,2, 78,6)

577

13,2

(12,4, 14,1)

A56

≥ 4-kertainen nousu (1)

1128

90,2

(88,4, 91,9)

337

11,3

(8,1, 15,1)

1642

90,0

(88,4, 91,4)

533

10,3

(7,9, 13,2)

hSBA ≥ 1:8

1229

99,5

(98,9, 99,8)

363

27,5

(23,0, 32,5)

1708

99,4

(98,9, 99,7)

552

34,2

(30,3, 38,4)

hSBA GMT

1229

222,5

(210,1, 235,6)

363

8,8

(7,6, 10,1)

1708

176,7

(167,8, 186,1)

552

9,1

(8,2, 10,1)

B24

≥ 4-kertainen nousu (1)

1235

79,8

(77,4, 82,0)

752

2,7

(1,6, 4,1)

1675

79,3

(77,3, 81,2)

562

5,5

(3,8, 7,7)

hSBA ≥ 1:8

1250

87,1

(85,1, 88,9)

762

7,0

(5,3, 9,0)

1702

95,1

(93,9, 96,0)

573

30,2

(26,5, 34,1)

hSBA GMT

1250

24,1

(22,7, 25,5)

762

4,5

(4,4, 4,7)

1702

49,5

(46,8, 52,4)

573

7,2

(6,6, 7,8)

B44

≥ 4-kertainen nousu (1)

1203

85,9

(83,8, 87,8)

391

1,0

(0,3, 2,6)

1696

79,6

(77,6, 81,5)

573

1,6

(0,7, 3,0)

hSBA ≥ 1:8

1210

89,3

(87,4, 90,9)

393

5,3

(3,3, 8,1)

1703

87,4

(85,8, 89,0)

577

11,4

(9,0, 14,3)

hSBA GMT

1210

50,9

(47,0, 55,2)

393

4,4

(4,2, 4,6)

1703

47,6

(44,2, 51,3)

577

4,8

(4,6, 5,1)

Yhdistetty (2)

Ennen rokotusta 1

1088

1,1

(0,6, 1,9)

354

2,0

(0,8, 4,0)

1612

7,3

(6,0, 8,6)

541

6,1

(4,2, 8,5)

3. annoksen jälkeen

1170

83,5

(81,3, 85,6)

353

2,8

(1,4, 5,1)

1664

84,9

(83,1, 86,6)

535

7,5

(5,4, 10,0)

Lyhenteet: GMT=titterin geometrinen keskiarvo; hSBA= seerumin bakterisidinen määritys ihmisen komplementilla; HAV=hepatiitti A -virusrokote.

(1) ≥ 4-kertainen nousu määritellään seuraavasti: (i) hSBA-titteri ≥ 1:16 tutkittaville, joilla lähtötilanteen hSBA-titteri oli < 1:4. (ii) Neljä kertaa raja-arvo 1:8 tai 16, tai neljä kertaa lähtötilanteen hSBA-titteri, kumpi tahansa on korkeampi tutkittaville, joilla lähtötilanteen hSBA-titteri oli ≥ 1:4.

(2) Niiden tutkittavien suhteellinen osuus, joilla yhdistetyt hSBA-titterit olivat ≥ 1:8 tai 16 kaikille yhdistetyille neljälle primaarikannalle.

Tutkimuksissa B1971009 ja B1971016 määritettiin niiden tutkittavien osuus, jotka saavuttivat hSBA-titterin ≥ 1:8 (variantit A07, A15, A29, B03, B09, B15, B16) tai 1:16 (variantit A06, A12, A19) 10 lisätestikannan suhteen kuukausina 0, 2 ja 6 annettujen kolmen Trumenba-annoksen jälkeen.. Kahdessa tutkimuksessa suurimmalla osalla tutkittavista, 71,3 % – 99,3 % 6:lle alaperheen A fHbp -kannalle ja 77,0 % – 98,2 % 4:lle alaperheen B fHbf-kannalle, hSBA-titteri oli ≥ 1:8 tai 16, mikä oli yhdenmukaista 4 primaaritestikannalla saatujen tulosten kanssa.

Tutkimuksessa B1971012, joka oli vaiheen 2 tutkimus 11–18-vuotiailla tutkittavilla Euroopassa, määritettiin hSBA-titterit 4 primaaritestikannalle kolmen annoksen rokoteohjelman (0, 1 ja 6 kuukautta ja 0, 2, ja 6 kuukautta) ja kahden annoksen rokoteohjelman (0 ja 6 kuukautta) jälkeen.

Yksi kuukausi kolmannen annoksen jälkeen samankaltaiset vankat ja laajat immuunivasteet havaittiin molemmilla kolmen annoksen rokotusohjelmilla: 86,1 % – 99,4 %:lla hSBA-titterit olivat ≥ 1:8 tai 16 ja 74,6 % – 94,2 %:lla hSBA-titterin nousu oli nelinkertainen. Yhden kuukauden kuluttua kahden rokoteannoksen ohjelman (0 ja 6 kuukautta) jälkeen 77,5 % – 98,4 %:lla hSBA-titterit olivat ≥ 1:8 tai 16 ja 65,5 % – 90,4 :lla hSBA-titterin nousu oli nelinkertainen.

Tutkimus B1971033 oli avoin seurantatutkimus tutkittavilla, jotka olivat aiemmin mukana jossakin ensisijaisessa tutkimuksessa, tutkimus B1971012 mukaan lukien. Tutkittavat kävivät neljän vuoden ajan antamassa verinäytteitä. Lisäksi he saivat yhden Trumenba-tehosteannoksen noin neljä vuotta kahden tai kolmen Trumenba-annoksen perusrokotussarjan jälkeen. Ensisijaisessa tutkimuksessa B1971012 ryhmässä 1 (rokotukset kuukausina 0, 1 ja 6), ryhmässä 2 (rokotukset kuukausina 0, 2 ja 6) ja ryhmässä 3 (rokotukset kuukausina 0 ja 6) mukana olleiden tutkittavien hSBA-titterit tehosteannokseen 4 vuotta perusrokotussarjan ja 26 kuukautta tehosteannoksen jälkeen esitetään taulukossa 4. Kun noin neljän vuoden kuluttua kahdesta annoksesta (ryhmä 3) tai kolmesta annoksesta (ryhmät 1 ja 2) koostuneen perusrokotussarjan antamisesta annettiin Trumenba-annos, hSBA-mittauksella havaittiin yhden kuukauden kuluttua tehostevaste.

Taulukko 4: hSBA-titterit 11–18-vuotiailla tutkittavilla, jotka saivat Trumenba-valmisteen kuukausina 0, 1, 6; kuukausina 0, 2 ja 6; ja kuukausina 0 ja 6 ja tehosterokotuksen 4 vuotta perusrokotussarjan jälkeen (tutkimus B1971033)

Kanta

Ajankohta

Ensisijaisen tutkimuksen B1971012 rokoteryhmät (satunnaistetut)

0, 1 ja 6 kuukautta

0, 2 ja 6 kuukautta

0 ja 6 kuukautta

N

% ≥ 1:8(1)

(95 %:n luottamusväli)

GMT

(95 %:n luottamusväli)

N

% ≥ 1:8(1)

(95 %:n luottamusväli)

GMT

(95 %:n luottamusväli)

N

% ≥ 1:8(1)

(95 %:n luottamusväli)

GMT

(95 %:n luottamusväli)

A22

Perusrokotusannoksen jälkeen

kuukausi 1

59

89,8

(79,2, 96,2)

53,0

(40,4, 69,6)

57

91,2

(80,7, 97,1)

59,5

(45,5, 77,8)

61

98,4

(91,2, 100,0)

55,8

(46,2, 67,4)

kuukausi 12

99

41,4

(31,6, 51,8)

14,9

(12,6, 17,7)

111

45,0

(35,6, 54,8)

15,8

(13,4, 18,6)

113

36,3

(27,4, 45,9)

15,6

(13,0, 18,8)

kuukausi 48

59

49,2

(35,9, 62,5)

16,6

(13,0, 21,1)

57

56,1

(42,4, 69,3)

20,7

(15,6, 27,4)

61

55,7

(42,4, 68,5)

16,6

(13,4, 20,5)

Tehosteannoksen jälkeen

kuukausi 1

59

100,0

(93,9, 100,0)

126,5

(102,7, 155,8)

58

100,0

(93,8, 100,0)

176,7

(137,8, 226,7)

60

96,7

(88,5, 99,6)

142,0

(102,9, 196,1)

kuukausi 12

58

74,1 (61,0, 84,7)

33,6

(24,5, 46,1)

54

77,8 (64,4, 88,0)

44,1 (31,2, 62,4)

60

80,0 (67,7, 89,2)

31,6 (23,5, 42,5)

kuukausi 26

0

NE(2)

NE(2)

34

73,5 (55,6, 87,1)

34,7 (23,0, 52,4)

42

61,9 (45,6, 76,4)

27,1 (18,6, 39,6)

A56

Perusrokotusannoksen jälkeen

kuukausi 1

58

100,0

(93,8, 100,0)

158,7

(121,5, 207,3)

57

98,2

(90,6, 100,0)

191,2

(145,8, 250,8)

62

98,4

(91,3, 100,0)

143,1

(109,6, 187,0)

kuukausi 12

98

73,5

(63,6, 81,9)

25,7

(19,4, 34,0)

109

76,1

(67,0, 83,8)

27,3

(21,0, 35,4)

106

60,4

(50,4, 69,7)

18,5

(13,8, 24,7)

kuukausi 48

53

43,4

(29,8, 57,7)

10,7

(7,4, 15,3)

55

56,4

(42,3, 69,7)

15,0

(10,2, 22,2)

62

43,5

(31,0, 56,7)

10,8

(7,6, 15,3)

Tehosteannoksen jälkeen

kuukausi 1

57

100,0

(93,7, 100,0)

359,8

(278,7, 464,7)

56

100,0

(93,6, 100,0)

414,8

(298,8, 575,9)

62

98,4

(91,3, 100,0)

313,1

(221,3, 442,8)

kuukausi 12

55

90,9 (80,0, 97,0)

47,3 (34,3, 65,3)

55

89,1 (77,8, 95,9)

64,0 (42,6, 96,2)

59

81,4 (69,1, 90,3)

41,0 (26,7, 62,7)

kuukausi 26

0

NE(2)

NE(2)

29

82,8 (64,2, 94,2)

37,8 (21,3, 67,2)

40

57,5 (40,9, 73,0)

16,0 (9,9, 25,8)

B24

Perusrokotusannoksen jälkeen

kuukausi 1

59

88,1

(77,1, 95,1)

25,6

(19,7, 33,3)

58

91,4

(81,0, 97,1)

30,5

(23,8, 39,1)

60

85,0

(73,4, 92,9)

29,2

(21,5, 39,6)

kuukausi 12

98

40,8

(31,0, 51,2)

9,7

(7,5, 12,4)

108

49,1

(39,3, 58,9)

11,5

(9,0, 14,6)

103

36,9

(27,6, 47,0)

8,4

(6,7, 10,6)

kuukausi 48

59

40,7

(28,1, 54,3)

10,7

(7,6, 15,1)

57

49,1

(35,6, 62,7)

11,4

(8,2, 15,9)

62

40,3

(28,1, 53,6)

8,9

(6,8, 11,8)

Tehosteannoksen jälkeen

kuukausi 1

58

100,0

(93,8, 100,0)

94,9

(74,6, 120,9)

57

100,0

(93,7, 100,0)

101,6

(83,1, 124,2)

62

96,8

(88,8, 99,6)

79,1

(60,6, 103,5)

kuukausi 12

58

65,5 (51,9, 77,5)

21,1 (14,2, 31,3)

54

74,1 (60,3, 85,0)

25,7 (17,7, 37,5)

62

77,4 (65,0, 87,1)

22,4 (16,4, 30,5)

kuukausi 26

0

NE(2)

NE(2)

33

78,8 (61,1, 91,0)

24,4 (16,1, 36,8)

42

59,5 (43,3, 74,4)

14,5 (9,9, 21,3)

B44

Perusrokotusannoksen jälkeen

kuukausi 1

58

86,2

(74,6, 93,9)

46,3

(31,7, 67,8)

57

89,5

(78,5, 96,0)

50,2

(35,3, 71,3)

60

81,7

(69,6, 90,5)

35,5

(24,5, 51,4)

kuukausi 12

100

24,0

(16,0, 33,6)

6,4

(5,2, 7,8)

111

22,5

(15,1, 31,4)

6,0

(5,1, 7,2)

115

16,5

(10,3, 24,6)

5,6

(4,8, 6,5)

kuukausi 48

57

36,8

(24,4, 50,7)

8,3

(6,3, 11,0)

57

35,1

(22,9, 48,9)

7,6

(5,8, 10,0)

62

12,9

(5,7, 23,9)

4,6

(4,1, 5,1)

Tehosteannoksen jälkeen

kuukausi 1

59

100,0

(93,9, 100,0)

137,3

(100,3, 188,0)

58

100,0

(93,8, 100,0)

135,9

(108,0, 171,0)

61

93,4

(84,1, 98,2)

74,2

(51,6, 106,8)

kuukausi 12

56

75,0 (61,6, 85,6)

23,2 (16,2, 33,2)

53

81,1 (68,0, 90,6)

24,3 (17,8, 33,3)

61

59,0 (45,7, 71,4)

13,3 (9,7, 18,3)

kuukausi 26

0

NE(2)

NE(2)

33

66,7 (48,2, 82,0)

16,0 (10,4, 24,7)

43

62,8 (46,7, 77,0)

13,6 (9,8, 18,9)

Yhdistetty(3)

Perusrokotusannoksen jälkeen

kuukausi 1

57

80,7

(68,1, 90,0)

NE

55

87,3

(75,5, 94,7)

NE

57

77,2

(64,2, 87,3)

NE

kuukausi 12

55

10,9

(4,1, 22,2)

NE

51

13,7

(5,7, 26,3)

NE

49

20,4

(10,2, 34,3)

NE

kuukausi 48

51

19,6

(9,8, 33,1)

NE

53

30,2

(18,3, 44,3)

NE

61

9,8

(3,7, 20,2)

NE

Tehosteannoksen jälkeen

kuukausi 1

56

100

(93,6, 100,0)

NE

55

100,0

(93,5, 100,0)

NE

59

91,5

(81,3, 97,2)

NE

kuukausi 12

53

52,8 (38,6, 66,7)

NE

48

64,6 (49,5, 77,8)

NE

57

61,4 (47,6, 74,0)

NE

kuukausi 26

0

NE(2)

NE

27

48,1 (28,7, 68,1)

NE

36

44,4 (27,9, 61,9)

NE

Lyhenteet: hSBA = seerumin bakterisidinen määritys ihmisen komplementilla; NE = ei arvioitu; GMT = titterin geometrinen keskiarvo.

(1) Kaikilla kannoilla käytettiin titterin raja-arvoa 1:8 paitsi A22-kannalla, jolla se oli 1:16.

(2) Tutkittavia ei seurattu 12 kuukauden jälkeen tehosterokotteen saamisesta.

(3) Niiden tutkittavien suhteellinen osuus, joilla yhdistetyt hSBA-titterit olivat ≥ 1:8 tai 16 kaikille yhdistetyille neljälle primaarikannalle. Kaikkien aikapisteiden seeruminäytteet (lukuun ottamatta aikapistettä 12 kuukautta perusannoksen jälkeen, jonka tulokset perustuvat välianalyysiin) analysoitiin samanaikaisesti samassa serologisessa määrityksessä.

Immunogeenisuus 1–9-vuotiailla

Trumenba-rokotteen immunogeenisuutta (kuukausina 0, 2 ja 6 annettuna) arvioitiin kahdessa faasin 2 tutkimuksessa taaperoikäisillä ja lapsilla (ikä 1–9 vuotta). Kuukausi rokotussarjan antamisen jälkeen 81,4–100 % tutkittavista saavutti määritellyn hSBA-titterin raja-arvon neljää ensisijaista meningokokkitestikantaa vastaan (hSBA-titterit: A22-kanta ≥ 1:16; A56-, B24- ja B44-kannat ≥ 1:8) verrattuna 0,4–6,5 %:iin lähtötilanteessa.

Taaperoikäisillä 1- – < 2-vuotiailla lapsilla perusrokotussarjan antamisen jälkeen saadut tiedot vasteen säilymisestä osoittavat, että 6 kuukautta rokotussarjan antamisen jälkeen hSBA-titterin raja-arvon ≥ 1:8 tai 1:16 saavutti edelleen 12,4 % näistä lapsista ensisijaista testikantaa A22 vastaan, 59,1 % kantaa A56 vastaan, 10,3 % kantaa B24 vastaan ja 40,4 % kantaa B44 vastaan, ja että 24 kuukautta rokotussarjan antamisen jälkeen hSBA-titterin raja-arvon ≥ 1:8 tai 1:16 saavutti edelleen 3,7 % näistä lapsista ensisijaista testikantaa A22 vastaan, 22,8 % kantaa A56 vastaan, 3,7 % kantaa B24 vastaan ja 12,5 % kantaa B44 vastaan. Anamnestinen vaste havaittiin, kun nämä lapset saivat tehosteannoksen 3–5-vuotiaina noin 24 kuukautta perusrokotussarjan antamisen jälkeen. Heistä 92,6 %–100,0 % saavutti hSBA-titterin raja-arvon ≥ 1:8 tai 1:16 neljää ensisijaista kantaa vastaan.

Iältään 2–9-vuotiaista lapsista hSBA-titterin raja-arvon ≥ 1:8 tai 1:16 saavutti 32,5 % lapsista ensisijaista testikantaa A22 vastaan, 82,4 % kantaa A56 vastaan, 15,5 % kantaa B24 vastaan ja 10,4 % kantaa B44 vastaan 6 kuukautta rokotussarjan antamisen jälkeen. Tämän ikäryhmän osalta ei ole tietoja vasteen säilymisestä pidempään kuin 6 kuukautta tai tehosteannoksen antamisesta.

Ks. kohdasta Annostus ja antotapa tiedot rokotteen käytöstä 1–9-vuotiaille lapsille.

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Trumenba-valmisteen käytöstä N. meningitidis ‑bakteerin B-seroryhmän aiheuttaman invasiivisen meningokokki-infektion ehkäisyssä kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Ei sovelleta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumkloridi

Histidiini

Polysorbaatti 80 (E 433)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Adsorbentti, ks. kohta Vaikuttavat aineet ja niiden määrät.

Yhteensopimattomuudet

Trumenbaa ei saa sekoittaa muiden rokotteiden tai lääkevalmisteiden kanssa samaan ruiskuun.

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

4 vuotta.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C ‑ 8 °C).

Ruiskujen säilytys jääkaapissa vaakatasossa nopeuttaa suspension palautumista tasa-aineiseksi.

Ei saa jäätyä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

TRUMENBA injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku
1 annos (ilman neulaa) (92,71 €)

PF-selosteen tieto

0,5 ml suspensiota esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I lasia), jossa on muovinen luer lock ‑sovitin, klooributyylikuminen männänpysäytin ja synteettisestä isopreenibromobutyylikumista valmistettu kärkitulppa, jossa on jäykkä muovinen kärkitulpan suojus. Ruiskussa on joko neula kiinnitettynä tai se voi olla ilman neulaa. Esitäytetyn ruiskun kärkitulppaa ja männänpysäytintä ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.

Pakkauskoot: 1, 5 tai 10 esitäytettyä ruiskua ilman neulaa tai neulan kanssa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen nestemäinen suspensio.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Suspension sisältävässä esitäytetyssä ruiskussa voi olla havaittavissa säilytyksen aikana valkoista saostumaa ja kirkas supernatantti.

Esitäytettyä ruiskua pitää ravistaa voimakkaasti ennen käyttöä, jotta saadaan homogeeninen valkoinen suspensio.

Rokotetta ei saa käyttää, jos se ei sekoitu uudelleen suspensioksi.

Rokote on tarkastettava silmämääräisesti hiukkasten ja/tai värimuutosten varalta ennen antamista. Jos vierashiukkasia ja/tai fysikaalisen ulkonäön muutoksia havaitaan, rokotetta ei saa antaa.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

TRUMENBA injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku
1 annos

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

J07AH09

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

22.09.2022

Yhteystiedot

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki


09 430 040
www.pfizer.fi
etunimi.sukunimi@pfizer.com