Vertaa PF-selostetta

LUGESTERON emätinpuikko, kapseli, pehmeä 300 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi kapseli sisältää 300 mg progesteronia (mikronoitua).
Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi kapseli sisältää 3 mg soijalesitiiniä.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Emätinpuikko, kapseli, pehmeä

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Lugesteron on tarkoitettu aikuisille naisille luteaalivaiheen tueksi avusteisten lisääntymismenetelmien (Assisted Reproductive Technology, ART) yhteydessä.

Annostus ja antotapa

Annostus

Vain emättimeen.
Suositeltu annos on 600 mg/vrk jaettuna kahteen annokseen, joista toinen otetaan aamulla ja toinen nukkumaan mennessä. Hoito aloitetaan viimeistään kolmantena oosyyttien keräämisen jälkeisenä päivänä, ja sitä jatketaan vähintään 7. raskausviikolle ja enintään 12. raskausviikolle asti tai kunnes kuukautisvuoto alkaa.

Pediatriset potilaat
Ei ole asianmukaista käyttää Lugesteron-valmistetta pediatrisille potilaille.

Iäkkäät
Ei ole asianmukaista käyttää Lugesteron-valmistetta iäkkäille.

Antotapa

Emättimeen.
Jokainen Lugesteron-kapseli työnnetään syvälle emättimeen.
Yksi kapseli työnnetään syvälle emättimeen aamulla ja yksi nukkumaan mennessä.

Vasta-aiheet

 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
 • Keltaisuus (ikterus)
 • Vaikea maksan vajaatoiminta
 • Selvittämätön emätinverenvuoto
 • Rintarauhasen tai sukupuolielinten syöpä
 • Tromboflebiitti
 • Tromboemboliset sairaudet
 • Aivoverenvuoto
 • Porfyria
 • Keskeytynyt keskenmeno
 • Pähkinä- ja soija-allergia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varoitukset:
Ennen hoidon alkua ja säännöllisin väliajoin hoidon aikana pitää tehdä täydellinen lääkärintutkimus.

Lugesteron-valmistetta saa käyttää ainoastaan raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana ja ainoastaan emättimeen annettuna.

Lugesteron ei sovellu ehkäisyvalmisteeksi.

Lugesteron-valmistetta ei ole tarkoitettu uhkaavan ennenaikaisen synnytyksen hoitoon.

Mikronoidun progesteronin käyttö raskauden toisen ja viimeisen kolmanneksen aikana voi johtaa raskauskolestaasin tai hepatosellulaarisen maksasairauden kehittymiseen.

Glukoosinsieto saattaa heikentyä progesteronihoidon aikana, ja glukoosiarvoja on seurattava tiheämmin. Progesteronihoitoon voi liittyä suurentunut tyypin 2 diabeteksen riski, ja diabeteshoitoa saavien potilaiden lääkitystä voi olla tarpeen muuttaa.

 • Hoito pitää lopettaa, jos todetaan keskeytynyt keskenmeno (keskeytynyt keskenmeno).

Varotoimet:

Mahdollinen emätinverenvuoto on tutkittava.


Lugesteron sisältää soijalesitiiniä ja saattaa aiheuttaa yliherkkyysreaktioita (urtikariaalinen ja anafylaktinen sokki yliherkillä potilailla). Koska soija-allergia saattaa olla yhteydessä maapähkinäallergiaan, potilaiden, joilla on maapähkinäallergia, on vältettävä Lugesteron‑valmisteen käyttöä (ks. kohta Vasta-aiheet).

Yhteisvaikutukset

Progestageenit voivat vaikuttaa diabeteksen hoitotasapainoon, ja niihin on yhdistetty tyypin 2 diabeteksen lisääntyminen. Progestageeneja samanaikaisesti saavien potilaiden diabeteslääkeannosta voi olla tarpeen muuttaa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Vaikutuksia, joita progesteronilla saattaa olla muihin lääkkeisiin:

Progesteroni saattaa:

 • tehostaa tai heikentää kumariinien hyytymistä ehkäisevää vaikutusta ja estää fenindionin hyytymistä ehkäisevää vaikutusta
 • estää siklosporiinien metaboliaa, mikä suurentaa siklosporiinin pitoisuutta plasmassa ja toksisuuden vaaraa
 • suurentaa titsanidiinin pitoisuutta plasmassa
 • häiritä bromokriptiinin vaikutuksia
 • voimistaa bupivakaiinin arytmogeenisuutta
 • vaikuttaa maksan ja/tai umpirauhasten toimintakokeiden tuloksiin
 • ehkäistä joidenkin bentsodiatsepiinijohdosten, kuten diatsepaamin, klooridiatsepoksidin ja alpratsolaamin, oksidaatiota sekä indusoida oksatsepaamin ja loratsepaamin glukuronidaatiota. Nämä yhteisvaikutukset eivät ole todennäköisesti kliinisesti merkittäviä, koska bentsodiatsepiinien terapeuttinen alue on suuri.


Muiden lääkkeiden vaikutukset progesteroniin

Seuraavat lääkeaineet voivat nopeuttaa progesteronin metaboliaa:

 • perampaneeli tai topiramaatti
 • jotkut antibiootit, kuten ampisilliini, amoksisilliini ja tetrasykliinit, saattavat laskea steroidien pitoisuuksia plasmassa, koska nämä antibiootit voivat vaikuttaa steroidikonjugaattien hydrolyysiin suolessa ja ei-konjugoituneen steroidin uudelleen imeytymiseen, jolloin aktiivin steroidin pitoisuudet suolessa pienenevät
 • rifampisiini ja rifabutiini
 • epilepsialääkkeet (ei valproiinihappo): fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini, eslikarbatsepiini, okskarbatsepiini ja primidoni/rufinamidi (indusoimalla oksidatiivista hajoamista)
 • kasvirohdosvalmisteet, jotka sisältävät mäkikuismaa (Hypericum perforatum)
 • antiretroviraaliset lääkkeet (proteaasin estäjät): darunaviiri, nelfinaviiri, fosamprenaviiri, lopinaviiri
 • bosentaani
 • aprepitantti.


Seuraavat lääkeaineet voivat estää progesteronin metaboliaa, mikä johtaa biologisen hyötyosuuden suurenemiseen:

 • sienilääkkeet (flukonatsoli, itrakonatsoli, ketokonatsoli, vorikonatsoli)
 • immunosuppressantit (takrolimuusi)
 • statiinit (atorvastatiini, rosuvastatiini)
 • monoamiinioksidaasin (MAO) estäjät (selegiliini).

Raskaus ja imetys

Luonnollista progesteronia voidaan käyttää keltarauhasen vajaatoiminnan hoitoon suun kautta ja emättimeen tai lihakseen annettuna vähintään 7. raskausviikolle ja enintään 12. raskausviikolle asti.

Raskaus
Äidin raskauden varhaisvaiheessa käyttämän luonnollisen progesteronin ja sikiön epämuodostumien välillä ei ole todettu yhteyttä.

Imetys
Lugesteron-valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi imetyksen aikana. Mitattavissa olevia määriä progesteronia erittyy äidinmaitoon.

Hedelmällisyys
Koska tämä lääkevalmiste on tarkoitettu tukemaan luteaalivaihetta sellaisten naisten hoidossa, jotka ovat hedelmättömiä tai hedelmällisyydeltään normaalia heikompia, tunnettuja haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen ei ole.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Lugesteron-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Paikallista intoleranssia (polttelua, kutinaa tai öljyistä eritettä) on havaittu kliinisissä tutkimuksissa ja raportoitu kirjallisuudessa, mutta esiintyvyydet olivat äärimmäisen pieniä.

Käytettäessä suositusten mukaisesti, ohimenevää väsymystä tai heitehuimausta voi esiintyä 1–3 tunnin kuluessa lääkkeen käyttämisestä.

Myyntiluvan myöntämisen jälkeen raportoidut haittavaikutukset

Alla mainitut tiedot pohjautuvat laajaan myyntiluvan myöntämisen jälkeiseen kokemukseen progesteronin annosta emättimeen.

Haittavaikutukset on luokiteltu esiintyvyyden mukaan seuraavasti: hyvin yleinen (≥1/10); yleinen (≥1/100, <1/10); melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100); harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000); hyvin harvinainen (<1/10 000); tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Elinjärjestelmä

Hyvin harvinainen

(< 1/10 000)

Tuntematon
(koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)
ImmuunijärjestelmäAnafylaktiset reaktiot 
Iho ja ihonalainen kudos Kutina
Sukupuolielimet ja rinnat 

Verenvuoto emättimestä

Eritevuoto emättimestä

 


Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostuksen oireita voivat olla uneliaisuus, heitehuimaus, euforia tai kuukautiskivut. Hoitona on seuranta, ja tarvittaessa annetaan oireenmukaista ja tukea antavaa hoitoa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet, progestageenit, ATC-koodi: G03DA04

Vaikutusmekanismi
Progesteroni on luonnollinen keltarauhashormoni ja on keltarauhasen ja istukan tärkein hormoni. Se saa kohdun limakalvon siirtymään proliferaatiovaiheesta sekreetiovaiheeseen. Lugesteron-valmisteella on samat farmakodynaamiset ominaisuudet kuin luonnollisella progesteronilla siten, että se muuttaa kohdun limakalvon sekretoriseen tilaan, ja sillä on etenkin gestageeninen, antiestrogeeninen, vähäinen antiandrogeeninen ja aldosteronia estävä vaikutus.

Farmakokinetiikka

Emättimeen eri annoksilla annetun progesteronin (esim. 300 mg vs. 600 mg) farmakokineettinen profiili on epälineaarinen. Systeemiset progesteronipitoisuudet ovat samanlaisia eri annoksilla, mikä johtuu taustalla olevista paikallisista farmakokineettisistä prosesseista, kuten suora passiivinen diffuusio tai paikallisen verenkierron tai imunestekierron välityksellä tapahtuva kuljetus, jolloin progesteroni kulkeutuu emättimestä kohtuun.

Imeytyminen
Emättimeen annettu mikronoitu progesteroni imeytyy nopeasti, ja vakaat pitoisuudet plasmassa (4–12 ng/ml vuorokausiannoksesta riippuen) ja keskimääräinen Cmax noin 8 tunnin kohdalla saavutetaan siten, että yksilöllistä vaihtelua on vähemmän kuin suun kautta tapahtuvan annon jälkeen.

Kliinisissä tutkimuksissa seitsemän vuorokauden ajan 300 mg vuorokaudessa emättimeen annetun progesteronin jälkeen progesteronipitoisuudet plasmassa olivat vakaat läpi annosvälin siten, että keskipitoisuus oli aina yli 6 ng/ml ja keskimääräinen pitoisuus oli 8,03 ng/ml.

600 mg vuorokaudessa emättimeen annetun progesteronin jälkeen progesteronipitoisuudet plasmassa olivat myös vakaat läpi annosvälin siten, että suurin keskimääräinen pitoisuus oli 11,63 ng/ml. Samoin Cmax oli suurempi annoksella 600 mg/vrk kuin annoksella 300 mg/vrk.

Jakautuminen
Emättimeen annettu mikronoitu progesteroni käy läpi ensikierron metabolian kohdussa, jolloin progesteroni jakautuu ensisijaisesti tai selektiivisesti kohtuun, mikä saa aikaan korkeammat hormonipitoisuudet kohdussa ja läheisissä kudoksissa.

Progesteroni kulkeutuu imu- ja verisuoniston välityksellä, ja noin 96–99 % sitoutuu seerumin proteiineihin, pääasiassa seerumin albumiiniin (50–54 %) ja transkortiiniin (43–48 %).

Eliminaatio
Antamalla progesteroni emättimeen vältetään ensikierron metabolia maksassa, minkä johdosta pitoisuudet plasmassa säilyvät korkeampina pidemmän ajan.

95 % progesteronista poistuu virtsan mukana glukuronikonjugoituneina metaboliitteina, pääasiassa 3 α, 5 β -pregnaanidiolina (pregnaanidiolina).

Biotransformaati
Suun kautta otettu progesteroni poistuu sekä sapen että munuaisten kautta, ja sen eliminaation puoliintumisaika on 5–95 minuuttia. Se näkyy virtsassa 24 tunnin kuluttua, ja pieni määrä (8–17 %) erittyy ulosteisiin.

Emättimeen annon jälkeen plasmassa havaitut pregnenoloni- ja 5α-dihydroprogesteronipitoisuudet ovat hyvin pieniä ensikierron metabolian puuttumisen takia.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta ja toksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kapselin sisältö:

 • puhdistettu auringonkukkaöljy, soijalesitiini.


Kapselin kuori:

 • liivate, glyseroli (E 422), titaanidioksidi (E 171), puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.
Avaamisen jälkeen: 15 vuorokautta. Säilytä alle 30 °C.

Säilytys

Säilytä alle 30 °C.
Avatun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

LUGESTERON emätinpuikko, kapseli, pehmeä
300 mg 15 kpl (16,91 €)

PF-selosteen tieto

Lugesteron 300 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä toimitetaan valkoisessa 15 kapselin lääkepurkissa (HDPE), jossa on valkoinen polypropyleenistä (PP) valmistettu lapsiturvallinen kierrekorkki ja hopeanvärinen repäisysinetti.

Valmisteen kuvaus:

Pitkänomainen kellertävä, pehmeä liivatekapseli (n. 2,5 cm x 0,8 cm), joka sisältää valkeahkoa öljysuspensiota.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

LUGESTERON emätinpuikko, kapseli, pehmeä
300 mg 15 kpl

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

G03DA04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

12.12.2023

Yhteystiedot

BESINS HEALTHCARE
Box 300 70, c/o Besins Healthcare Nordics AB
200 61 Limhamn
Sweden

+46 40-295 200

info.nordics@besins-healthcare.com