HYPROSAN silmätipat, liuos 3,2 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml liuosta sisältää 3,2 mg hypromelloosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Yksi ml silmätippaliuosta sisältää 1,9 mg fosfaatteja, ja yksi tippa sisältää noin 0,06 mg fosfaatteja.

Lääkemuoto

Silmätipat, liuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Luonnollisten kyynelten korvike kuivan silmän oireiden, mukaan lukien keratoconjunctivitis sicca, hoitoon aikuisille.

Annostus ja antotapa

Annostus
Yksi tippa kumpaankin silmään kolme kertaa vuorokaudessa tai tarvittaessa.

Pediatriset potilaat
Hyprosan-silmätippojen turvallisuutta ja tehoa lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoidossa ei ole varmistettu.

Pullon toimintamekanismin vuoksi pullosta voi tiputtaa korkeintaan 30 tippaa vuorokaudessa.

Antotapa
Jotta vältetään tippojen huuhtoutuminen silmästä, Hyprosan tulee tiputtaa silmään vasta kun on kulunut vähintään viisi minuuttia muiden silmään annosteltavien lääkkeiden annosta.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ei erityistä.

Hyprosan-silmätipat eivät sisällä säilytysainetta, joten niitä voi käyttää yhtä aikaa piilolinssien kanssa.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Raskauden aikaisia vaikutuksia ei ole odotettavissa, sillä systeeminen hypromelloosialtistus on merkityksetön. Hyprosan-silmätippoja voidaan käyttää raskauden aikana.

Imetys
Rintaruokinnassa olevaan vastasyntyneeseen lapseen ei ole odotettavissa vaikutuksia, koska imettävän naisen systeeminen hypromelloosialtistus on merkityksetön.
Hyprosan-silmätippoja voidaan käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys
Ei vaikutusta hedelmällisyyteen, koska systeeminen hypromelloosialtistus on merkityksetön.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Hyprosan-silmätipoilla on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn, koska se voi aiheuttaa ohimenevää näön sumentumista silmään tiputtamisen jälkeen.

Haittavaikutukset

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu hypromelloosiliuoksen yhteydessä:

Silmät:
Melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100)
Paikallinen kirvely, silmäkipu ja näön sumentuminen.

Kalsiumin kertymistä sarveiskalvoon on raportoitu hyvin harvoin käytettäessä fosfaattia sisältäviä silmätippoja niille potilaille, jolla on merkittävästi vaurioituneet sarveiskalvot.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyötyhaittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Ei tiedossa reaktioita.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut silmätautien lääkkeet.
ATC-koodi: S01XA20

Vaikutusmekanismi
Hyprosan on luonnollisten kyynelten korvike eikä sisällä farmakologisesti vaikuttavaa ainetta.

Farmakokinetiikka

Hypromelloosi lisää Hyprosan-silmätippojen viskositeettia. Tämä pidentää tippojen kontakti- ja kostutusaikaa silmän pinnalla.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Dinatriumfosfaattidodekahydraatti
Natriumdivetyfosfaattidihydraatti
Natriumhyaluronaatti
Natriumkloridi
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

Avaamaton pullo: 2 vuotta.
Avattu pullo: 4 viikkoa.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä.
Säilytys tuotteen avaamisen jälkeen, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

HYPROSAN silmätipat, liuos
3,2 mg/ml 10 ml (13,12 €), 3 x 10 ml (35,19 €)

PF-selosteen tieto

Läpinäkyvä muovinen (LDPE) pullo, jossa on valkoinen, sinikärkinen HDPE- ja silikonitiputin ja valkoinen muovinen (HDPE) korkki.

Pakkauskoko: 1x10 ml tai 3x10 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

HYPROSAN silmätipat, liuos
3,2 mg/ml 10 ml, 3 x 10 ml

  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

S01XA20

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

28.09.2021

Yhteystiedot

SANTEN OY
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere


03 284 8111
www.santen.fi

Etsi vertailtava PF-seloste.