Vertaa PF-selostetta

AKLIEF emulsiovoide 50 mikrog/g

Huomioitavaa

▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 50 mikrogrammaa trifaroteenia.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 300 milligrammaa propyleeniglykolia (E1520) ja 50 milligrammaa etanolia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Emulsiovoide

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Aklief on tarkoitettu kasvojen ja/tai vartalon iholla esiintyvän acne vulgariksen hoitoon silloin, kun siihen liittyy runsaasti komedoja, papuloita ja pustuloita. Aklief on tarkoitettu 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille potilaille.

Annostus ja antotapa

Annostus

Levitä Aklief-emulsiovoidetta ohut kerros kasvojen ja/tai vartalon puhtaalle ja kuivalle hoidettavalle ihoalueelle kerran vuorokaudessa iltaisin.

Suosituksena on, että lääkäri arvioi hoidon tehon kolmen kuukauden hoidon jälkeen.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Aklief-emulsiovoiteen turvallisuutta ja tehoa yli 65-vuotiaiden potilaiden hoidossa ei ole varmistettu.

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Aklief-emulsiovoidetta ei ole tutkittu potilailla, joiden munuaisten tai maksan toiminta on heikentynyt.

Pediatriset potilaat

Aklief-emulsiovoiteen turvallisuutta ja tehoa alle 12-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Antotapa

Vain iholle.

Pumppu on valmisteltava ennen ensimmäistä käyttökertaa painamalla sitä useita kertoja (korkeintaan 10 kertaa), kunnes pieni määrä lääkettä tulee ulos. Pumppu on nyt käyttövalmis.

Levitä Aklief-emulsiovoidetta kasvojen (otsa, nenä, leuka ja oikea ja vasen poski) ja/tai vartalon puhtaalle ja kuivalle hoidettavalle ihoalueelle kerran vuorokaudessa iltaisin:

  • Yhdellä painalluksella saatavan määrän pitäisi riittää kasvoille (eli otsa, posket, nenä ja leuka).
  • Kahdella painalluksella saatavan määrän pitäisi riittää ylävartalolle (eli ulotuttavissa oleva yläselkä, olkapäät ja rintakehä). Yhdellä lisäpainalluksella saatava määrä voidaan käyttää keski- ja alaselkään, jos niissä on aknea.

Potilaita pitää neuvoa välttämään kosketusta silmien, silmäluomien, huulien ja limakalvojen kanssa sekä pesemään kätensä tämän lääkevalmisteen levittämisen jälkeen.

Kosteusvoiteen käyttöä suositellaan tarpeen mukaan hoidon aloituksesta lähtien, siten että ihon annetaan kuivua riittävän pitkään ennen Aklief-emulsiovoiteen levittämistä ja sen jälkeen.

Vasta-aiheet

• Raskaus (ks. kohta Raskaus ja imetys)

• Naiset, jotka suunnittelevat raskautta

• Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ihon punoitusta, kuoriutumista, kuivumista ja kirvelyä/polttelua voi esiintyä Aklief-emulsiovoiteen käytön aikana (ks. kohta Haittavaikutukset). Tällaisten reaktioiden riskin pienentämiseksi potilaita on neuvottava käyttämään kosteusvoidetta hoidon aloituksesta lähtien ja, jos mahdollista, levittämään Aklief‑emulsiovoidetta harvemmin tai keskeyttämään sen käyttö väliaikaisesti. Jos näistä varotoimista huolimatta vaikea reaktio jatkuu, hoito voidaan lopettaa.

Valmistetta ei pidä levittää haavoihin, hiertymiin, ihottumakohtiin eikä auringossa palaneelle iholle.

Kuten muidenkin retinoidien käytön yhteydessä, Aklief-emulsiovoiteella hoidetun ihon karvanpoistoa vahaamalla on syytä välttää.

Jos potilaalle kehittyy reaktio, joka viittaa yliherkkyyteen jollekin emulsiovoiteen ainesosalle, Aklief-hoito pitää keskeyttää. Tämän lääkevalmisteen ja kuorivien, ärsyttävien tai kuivaavien kosmetiikkatuotteiden tai aknelääkkeiden samanaikaisessa käytössä on syytä noudattaa varovaisuutta, sillä se saattaa voimistaa ärsytystä aiheuttavia vaikutuksia.

Aklief ei saa joutua kosketuksiin silmien, silmäluomien, huulien tai limakalvojen kanssa. Jos valmistetta joutuu silmään, pese välittömästi runsaalla, haalealla vedellä.

Liiallista altistumista auringonvalolle (myös solarium ja valohoito) pitää välttää hoidon aikana. Eri aallonpituuksilta suojaavan, vedenkestävän aurinkosuojavoiteen (SPF-kerroin 30 tai enemmän) ja suojaavan vaatetuksen käyttö hoidetulla alueella on suositeltavaa silloin, kun altistusta ei voida välttää.

Tämä lääkevalmiste sisältää propyleeniglykolia (E1520), joka saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.

Aklief sisältää myös 50 mg alkoholia (etanolia) per gramma, mikä vastaa 5 % w/w. Saattaa aiheuttaa polttelua vahingoittuneilla ihoalueilla.

Yhteisvaikutukset

Aklief-emulsiovoiteen vaikutus muihin lääkevalmisteisiin

Kliininen yhteisvaikutustutkimus osoitti, että trifaroteenin käyttö iholla ei vaikuttanut suun kautta otettujen hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden (etinyyliestradioli ja levonorgestreeli) pitoisuuksiin verenkierrossa.

Muiden lääkevalmisteiden vaikutus Aklief-emulsiovoiteeseen

Kliinistä yhteisvaikutustutkimusta, joka arvioisi muiden lääkeaineiden vaikutusta trifaroteenin systeemisiin pitoisuuksiin, ei ole tehty (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Trifaroteenin farmakodynaamisesta yhteisvaikutuspotentiaalista ei ole tietoa. Tämän lääkevalmisteen ja kuorivien, ärsyttävien tai kuivaavien kosmetiikkatuotteiden tai aknelääkkeiden samanaikaisessa käytössä on syytä noudattaa varovaisuutta, sillä se saattaa voimistaa ärsytystä aiheuttavia vaikutuksia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Raskaus ja imetys

Suun kautta otettavat retinoidit on yhdistetty synnynnäisiin epämuodostumiin. Kun paikallisesti annosteltavia retinoideja käytetään valmistetietojen mukaisesti, niiden systeemisen altistuksen oletetaan olevan vähäinen, sillä imeytyminen ihon kautta on minimaalista. Yksilölliset tekijät (kuten vaurioitunut iho tai valmisteen liikakäyttö) voivat kuitenkin suurentaa systeemistä altistusta.

Raskaus

Aklief on vasta-aiheista raskauden aikana (ks. kappale Vasta-aiheet) ja naisille, jotka suunnittelevat raskautta.

Eläinkokeet ovat osoittaneet trifaroteenin lisääntymistoksisuutta suurilla systeemisillä altistuksilla suun kautta annon jälkeen (ks. kappale Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Jos valmistetta käytetään raskauden aikana tai jos potilas tulee raskaaksi hoidon aikana, hoito on keskeytettävä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyvätkö trifaroteeni tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon.

Olemassa olevat farmakokineettiset/toksikologiset tiedot koe-eläimistä ovat osoittaneet trifaroteenin/metaboliittien erittyvän rintamaitoon (yksityiskohdat, ks. kappale Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea.

On päätettävä, lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Aklief-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Jotta lapsi ei nielisi valmistetta ja/tai joutuisi kosketuksiin sen kanssa, imettävän naisen ei pidä levittää trifaroteenia sisältävää emulsiovoidetta rintakehän tai rintojen alueelle.

Hedelmällisyys

Aklief-emulsiovoiteella ei ole tehty ihmisen hedelmällisyystutkimuksia.

Rotilla tehdyissä lisääntymistutkimuksissa ei kuitenkaan ole havaittu suun kautta annetun trifaroteenin vaikuttaneen hedelmällisyyteen. Koirilla suun kautta annettu trifaroteeni aiheutti kuitenkin itusolujen heikkenemistä, ks kappale Prekliiniset tiedot turvallisuudesta.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Aklief-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Paikalliset ihoreaktiot (kuten ihottuma, ihon kuoriutuminen, kuivuminen ja kirvely/polttelu) on kerätty muista haittavaikutuksista erikseen paikallisen siedettävyyden mittaamiseksi. Tällaiset ihoreaktiot ovat hyvin yleisiä, ja kasvojen alueella 39 %:lla potilaista lieviä, 29,7 %:lla potilaista keskivaikeita ja 6,2 %:lla potilaista vaikeita. Vartalon alueella 32,9 %:lla potilaista esiintyi lieviä reaktioita, 18,9 %:lla keskivaikeita ja 5,2 %:lla vaikeita reaktioita. Vaikea-asteisimmat reaktiot ilmenivät tyypillisesti viikolla 1 kasvoissa, viikoilla 2–4 vartalolla, ja lievittyivät lääkkeen käytön jatkuessa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Yleisimmin raportoidut haittavaikutukset eli hoitoalueen ärsytys, kutina ja auringonpolttamat on kuvattu seuraavassa taulukossa 1. Kliinisissä tutkimuksia näitä esiintyy 1,2–6,5 %:lla potilaista, joita oli hoidettu Aklief-emulsiovoiteella.

Taulukkomuotoinen yhteenveto haittavaikutuksista:

Faasin 3 vehikkelikontrolloiduissa 12 viikon mittaisissa tutkimuksissa 1220 potilasta hoidettiin Aklief‑emulsiovoiteella (ja jossa Aklief-emulsiovoidetta saaneiden määrä oli suurempi kuin vehikkeliemulsiovoidetta saaneiden määrä). Tutkimuksissa raportoidut haittavaikutukset on esitetty taulukossa 1.

Esiintymistiheydet on määritelty elinjärjestelmäluokittain seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Taulukko 1 Haittavaikutukset

Elinjärjestelmä

Esiintyvyys

Haittavaikutukset

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen

Hoitoalueen ärsytys

Hoitoalueen kutina

Melko harvinainen

Hoitoalueen kipu

Hoitoalueen kuivuus

Hoitoalueen värimuutokset

Hoitoalueen eroosio

Hoitoalueen ihottuma

Hoitoalueen turvotus

Harvinainen

Hoitoalueen eryteema

Hoitoalueen urtikaria

Hoitoalueen rakkulat

Vammat ja myrkytykset

Yleinen

Auringonpolttama

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen

Ihon ärsytys

Akne

Allerginen ihotulehdus

Punoitus

Harvinainen

Asteatoottinen ekseema

Seborrooinen ekseema

Polttava tunne ihossa

Ihon halkeilu

Ihon hyperpigmentaatio

Silmät

Harvinainen

Silmäluomien kesiminen

Silmäluomien turpoaminen

Ruoansulatuselimistö

Harvinainen

Huulitulehdus

Verisuonisto

Harvinainen

Kasvojen ja kaulan punoitus

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Aklief on tarkoitettu käytettäväksi vain iholle kerran päivässä.

Valmisteen liiallinen käyttö ei nopeuta tai paranna hoitotuloksia, mutta voi aiheuttaa huomattavaa punoitusta, ihon kuoriutumista ja epämukavuutta. Tällaisessa tapauksessa valmisteen käyttö on keskeytettävä, kunnes iho on parantunut.

Jos valmistetta niellään vahingossa, asiaankuuluvia oireenmukaisia toimenpiteitä on käytettävä tarpeen mukaan. Valmisteen pitkään jatkuva nieleminen voi aiheuttaa samoja haittavaikutuksia kuin A‑vitamiinin liiallinen saanti suun kautta.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Retinoidit, ATC-koodi: D10AD06

Vaikutusmekanismi

Aklief-emulsiovoide sisältää 50 mikrogrammaa (mikrog/g) (w/w) trifaroteenia, joka on kemiallisesti stabiili terfenyylihapon johdannainen, jolla on retinoidien kaltainen aktiivisuus. Trifaroteeni on voimakas RARγ:n agonisti (retinoidihapon γ-reseptorien agonisti), jolle on ominaista suuri spesifisyys tälle reseptorille. Spesifisyys on 50-kertainen verrattuna RARα-reseptoreihin ja 8-kertainen verrattuna RARβ-reseptoreihin eikä trifaroteenilla ole aktiivisuutta suhteessa retinoidi X:n reseptoreihin (RXR).

Lisäksi trifaroteeni muuntaa retinoidien kohdegeenejä (erilaistuminen ja tulehdusprosessit) jatkuvassa sarveissolulinjassa ja uusiutuneessa orvaskedessä.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Trifaroteenilla on hiirimallissa (rhino-mouse model) osoitettu olevan komedolyyttistä aktiivisuutta (komedojen määrän väheneminen ja merkittävä orvaskeden paksuuntuminen). Tässä mallissa trifaroteeni aikaansai saman komedolyyttisen vaikutuksen kuin muut tunnetut retinoidit, mutta noin 10 kertaa pienemmällä annoksella.

Trifaroteenilla on osoitettu olevan myös anti-inflammatorista ja depigmentoivaa aktiivisuutta.

Kliininen teho ja turvallisuus

Kerran vuorokaudessa iltaisin levitettyä Aklief-emulsiovoidetta arvioitiin 12 viikon ajan kahdessa tutkimusasetelmaltaan identtisessä satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa rinnakkaisryhmillä toteutetussa, vehikkelikontrolloidussa monikeskustutkimuksessa. Yhteensä tutkimuksiin osallistui 2420 potilasta, jotka olivat iältään 9-vuotiaita ja sitä vanhempia ja joilla oli keskivaikea kasvojen ja vartalon acne vulgaris.

Aknen vaikeusastetta arvioitiin kasvojen osalta viisiportaisella IGA-asteikolla (Investigator’s Global Assessment) ja vartalon osalta viisiportaisella PGA-asteikolla (Physician’s Global Assessment). Keskivaikea acne vulgaris määriteltiin asteikon portaaksi 3 – keskivaikea (ks. taulukko 2).

Taulukko 2 IGA- ja PGA-asteikot

0

Oireettomuus

Puhdas iho, jossa ei ole tulehduksellisia eikä ei-tulehduksellisia leesioita.

1

Lähes oireettomuus

Joitakin hajanaisia komedoita ja harvoja pieniä papuloita.

2

Lievä

Helppo tunnistaa: aknea on alle puolet pinta-alasta. Joitakin komedoita, papuloita ja pustuloita.

3

Keskivaikea

Aknea on yli puolet pinta-alasta. Monia komedoita, papuloita ja pustuloita. Iholla voi olla yksi aknekyhmy.

4

Vaikea

Akne peittää koko pinta-alan. Iholla on komedoja, lukuisia papuloita ja pustuloita. Iholla voi olla useita aknekyhmyjä.

Tehon ensisijaiset päätetapahtumat olivat molemmissa keskeisissä tutkimuksissa samat, ja niitä oli kolme: 1) saavutettu parantuminen IGA- ja PGA-asteikoilla (niiden potilaiden prosentuaalinen osuus, jotka saavuttivat oireettomuuden tai lähes oireettomuuden sekä vähintään kahden asteikkoportaan muutoksen lähtötilanteesta) sekä absoluuttinen että prosentuaalinen muutos viikolla 12 lähtötilanteeseen verrattuna 2) tulehduksellisten ja 3) ei-tulehduksellisten leesioiden määrässä.

Kaiken kaikkiaan 87 % potilaista oli valkoihoisia ja 55 % naisia. 34 potilasta (1,4 %) oli 9–11‑vuotiaita, 1128 (47 %) oli 12–17-vuotiaita, 1258 (52 %) oli 18-vuotiaita ja sitä vanhempia. Kaikilla potilailla oli keskivaikea acne vulgaris kasvoissa ja 99 %:lla vartalolla. Lähtötilanteessa potilailla oli 7–200 (keskimäärin 36) tulehduksellista leesiota kasvoissa ja 0–220 (keskimäärin 38) vartalolla. Lisäksi potilailla oli 21–305 (keskimäärin 52) ei-tulehduksellista leesiota kasvoissa ja 0–260 (keskimäärin 46) vartalolla.

IGA- ja PGA-arvojen kohentuminen, akneleesioiden absoluuttinen ja prosentuaalinen vähentyminen 12 hoitoviikon jälkeen lähtötilanteeseen verrattuna on esitetty seuraavissa taulukoissa:

Taulukko 3 Kasvojen aknen parantuminen IGA-asteikolla mitattuna sekä leesioiden määrän muutos viikolla 12 (hoitoaikeen mukaan; moni-imputoitu)

Tehon ensisijaiset päätetapahtumat

Tutkimus 18251

Tutkimus 18252

 

AKLIEF-emulsiovoide

Vehikkeli-emulsiovoide

AKLIEF-emulsiovoide

Vehikkeli-emulsiovoide

n = 612

n = 596

n = 602

n = 610

IGA-asteikolla mitattu paraneminen (%)

(Vähintään 2 asteen paraneminen sekä oireettomuus (IGA 0) tai lähes oireettomuus (IGA 1))

29,4

19,5

42,3

25,7

Prosentuaalinen ero vehikkeliin verrattuna (luottamusväli: 95 %)

9,8

(4,8; 14,8)
p ˂ 0,001

-

16,6

(11,3; 22,0)

p ˂ 0,001

-

Tulehdukselliset leesiot

Keskimääräinen absoluuttinen muutos lähtötilanteesta

Pienimmän neliösumman keskiarvo (keskivirhe)

-19,0 (0,50)

-15,4 (0,51)

-24,2 (0,51)

-18,7 (0,51)

Pienimmän neliösumman keskiarvon ero vehikkeliin verrattuna (luottamusväli: 95 %)

-3,6

(-4,9; -2,2)
p ˂ 0,001

-

-5,6

(-6,9; -4,3)

p ˂ 0,001

-

Keskimääräinen prosentuaalinen muutos lähtötilanteesta (%)

Keskiarvo (keskivirhe)

15,7 (0,52)

19,3 (0,64)

12,0 (0,51)

17,6 (0,58)

Keskimääräinen prosentuaalinen muutos lähtötilanteesta

-54,4

p ˂ 0,001 vs. vehikkeli

-44,8

-66,2

p ˂ 0,001 vs. vehikkeli

-51,2

Ei-tulehdukselliset leesiot

Keskimääräinen absoluuttinen muutos lähtötilanteesta

Pienimmän neliösumman keskiarvo (keskivirhe)

-25,0 (0,87)

-17,9 (0,87)

-30,1 (0,71)

-21,6 (0,71)

Pienimmän neliösumman keskiarvon ero vehikkeliin verrattuna (luottamusväli: 95 %)

-7,1

(-9,4; -4,8)
p ˂ 0,001

-

-8,5

(-10,3; -6,6)
p ˂ 0,001

-

Keskimääräinen prosentuaalinen muutos lähtötilanteesta (%)

Keskiarvo (keskivirhe)

28,0 (1,08)

34,5 (1,22)

20,6 (0,71)

28,9 (0,97)

Keskimääräinen prosentuaalinen muutos lähtötilanteesta

-49,7

p ˂ 0,001 vs. vehikkeli

-35,7

-57,7

p ˂ 0,001 vs. vehikkeli

-43,9

Taulukko 4 Vartalon aknen parantuminen PGA-asteikolla mitattuna sekä leesioiden määrän muutos viikolla 12 (hoitoaikeen mukaan [vartalon akne]; moni-imputoitu)

Toissijaiset päätetapahtumat

Tutkimus 18251

Tutkimus 18252

 

AKLIEF-

emulsiovoide

Vehikkeli-emulsiovoide

AKLIEF-emulsiovoide

Vehikkeli-emulsiovoide

n = 600

n = 585

n = 598

n = 609

PGA-asteikolla mitattu paraneminen (%)

(Vähintään 2 asteen paraneminen sekä oireettomuus (PGA 0) tai lähes oireettomuus (PGA 1))

35,7

25,0

42,6

29,9

Prosentuaalinen ero vehikkeliin verrattuna (luottamusväli: 95 %)

10,7

(5,4; 16,1)

p ˂ 0,001

-

12,7

(7,2; 18,2)

p ˂ 0,001

-

Tulehdukselliset leesiot

Keskimääräinen absoluuttinen muutos lähtötilanteesta

Pienimmän neliösumman keskiarvo (keskivirhe)

-21,4 (0,54)

-18,8 (0,55)

-25,5 (0,59)

-19,8 (0,58)

Pienimmän neliösumman keskiarvon ero vehikkeliin verrattuna (luottamusväli: 95 %)

-2,5

(-4,0; -1,1)
p ˂ 0,001

-

-5,7

(-7,2; -4,2) p ˂ 0,001

-

Keskimääräinen prosentuaalinen muutos lähtötilanteesta (%)

Keskiarvo (keskivirhe)

15,9 (0,60)

17,9 (0,64)

13,5 (0,57)

18,8 (0,71)

Keskimääräinen prosentuaalinen muutos lähtötilanteesta

-57,4

p ˂ 0,001 vs. vehikkeli

-50,0

-65,4

p ˂ 0,001 vs. vehikkeli

-51,1

Ei-tulehdukselliset leesiot

Keskimääräinen absoluuttinen muutos lähtötilanteesta

Pienimmän neliösumman keskiarvo (keskivirhe)

-21,9 (0,93)

-17,8 (0,94)

-25,9 (0,67)

-20,8 (0,66)

Pienimmän neliösumman keskiarvon ero vehikkeliin verrattuna (luottamusväli: 95 %)

-4,1

(-6,6; -1,7)
p ˂ 0,001

-

-5,0

(-6,8; -3,3)

p ˂ 0,001

-

Keskimääräinen prosentuaalinen muutos lähtötilanteesta (%)

Keskiarvo (keskivirhe)

24,5 (1,01)

29,4 (1,17)

20,5 (0,78)

24,5 (0,77)

Keskimääräinen prosentuaalinen muutos lähtötilanteesta

-49,1

p ˂ 0,001 vs. vehikkeli

-40,3

-55,2

p ˂ 0,001 vs. vehikkeli

-45,1

Pediatriset potilaat

9–11-vuotiaat: Faasin 3 tutkimuksiin osallistui vain 34 tähän ikäryhmään kuuluvaa lasta. Näistä 19 osallistui tutkimukseen 18251 ja 15 osallistui tutkimukseen 18252. Tässä ikäryhmässä potilaiden määrä oli pieni, eikä tehoa voitu osoittaa.

12–17-vuotiaat: Faasin 3 tutkimuksiin osallistui yhteensä 1128 iältään 12–17-vuotiasta lasta, jolla oli keskivaikea acne vulgaris. Näistä 573 osallistui tutkimukseen 18251 ja 555 osallistui tutkimukseen 18252.

IGA- ja PGA-arvojen kohentuminen, akneleesioiden absoluuttinen ja prosentuaalinen vähentyminen 12 hoitoviikon jälkeen lähtötilanteeseen verrattuna on esitetty seuraavissa taulukoissa:

Taulukko 5 Kasvojen aknen parantuminen IGA-asteikolla sekä leesioiden määrän muutos viikolla 12 iältään 12–17-vuotiailla potilailla (hoitoaikeen mukaisessa potilasjoukossa; moni-imputoitu)

Tehon ensisijaiset päätetapahtumat

Tutkimus 18251

Tutkimus 18252

 

AKLIEF-

emulsiovoide

Vehikkeli-emulsiovoide

AKLIEF-

emulsiovoide

Vehikkeli-emulsiovoide

(n = 304)

(n = 269)

(n = 267)

(n = 288)

IGA-asteikolla mitattu paraneminen (%)

Vähintään 2 asteen paraneminen sekä oireettomuus (IGA 0) tai lähes oireettomuus (IGA 1)

25,6

14,7

35,8

20,4

Parantumisen prosentuaalinen ero vehikkeliin verrattuna (luottamusväli: 95 %)

10,9

(4,3; 17,6)

p < 0,001

-

15,4

(7,9; 23,0)

p < 0,001

-

 

Tulehdukselliset leesiot

Keskimääräinen absoluuttinen muutos lähtötilanteesta

-18,7

-14,8

-24,0

-18,7

Keskimääräinen ero vehikkeliin verrattuna (luottamusväli: 95 %)

-3,8

(-6,5; -1,2)

p < 0,001

-

-5,3

(-8,1; -2,6)

p < 0,001

-

 

Ei-tulehdukselliset leesiot

Keskimääräinen absoluuttinen muutos lähtötilanteesta

-26,5

-16,8

-33,8

-22,8

Keskimääräinen ero vehikkeliin verrattuna (luottamusväli: 95 %)

-9,6

(-13,8; -5,4)

p < 0,001

-

-11,0

(-15,2; -6,8)

p < 0,001

-

Taulukko 6 Vartalon aknen parantuminen PGA-asteikolla sekä leesioiden määrän muutos viikolla 12 iältään 12–17-vuotiailla potilailla (hoitoaikeen mukaisessa potilasjoukossa [vartalon akne]; moni-imputoitu)

Toissijaiset päätetapahtumat

Tutkimus 18251

Tutkimus 18252

 

AKLIEF-

emulsiovoide

Vehikkeli-emulsiovoide

AKLIEF-

emulsiovoide

Vehikkeli-emulsiovoide

(n = 302)

(n = 269)

(n = 267)

(n = 288)

PGA-asteikolla mitattu paraneminen (%)

Vähintään 2 asteen paraneminen sekä oireettomuus (PGA 0) tai lähes oireettomuus (PGA 1)

31,8

21,0

38,7

25,8

Parantumisen prosentuaalinen ero vehikkeliin verrattuna (luottamusväli: 95 %)

10,8

(3,5; 18,1)

p < 0,001

-

12,9

(5,0; 20,8)

p < 0,001

-

 

Tulehdukselliset leesiot

Keskimääräinen absoluuttinen muutos lähtötilanteesta

-21,4

-18,0

-25,4

-19,2

Keskimääräinen ero vehikkeliin verrattuna (luottamusväli: 95 %)

-3,4

(-6,3; -0,5)

p < 0,01

-

-6,2

(-9,2; -3,3)

p < 0,001

-

 

Ei-tulehdukselliset leesiot

Keskimääräinen absoluuttinen muutos lähtötilanteesta

-22,2

-17,2

-25,7

-20,1

Keskimääräinen ero vehikkeliin verrattuna (luottamusväli: 95 %)

-5,0

(-9,1; -0,8)

p < 0,001

-

-5,7

(-9,1; -2,2)

p < 0,001

-

Pitkäaikainen teho

Kolmas tutkimus oli yhden vuoden mittainen avoin turvallisuustutkimus, johon osallistui 453 iältään 9‑vuotiasta ja sitä vanhempaa potilasta, joilla oli keskivaikea kasvojen ja vartalon acne vulgaris. Aklief‑emulsiovoiteella osoitettiin kliinisesti merkittävää IGA- ja PGA-asteikoilla mitattavaa paranemista:

  • kasvot: 26,6 % (käynti viikolla 12) – 65,1 % (käynti viikolla 52)
  • vartalo: 38,6% (käynti viikolla 12) – 66,9% (käynti viikolla 52).

Potilaskohtainen IGA- ja PGA-arvojen paraneminen: 22,0 % (viikolla 12) – 57,9 % (viikolla 52).

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Aklief-emulsiovoiteesta peräisin olevan trifaroteenin imeytymistä arvioitiin aikuisilla ja pediatrisilla potilailla (10–17-vuotiaat), joilla oli acne vulgaris. Potilaita hoidettiin 30 vuorokauden ajan levittämällä Aklief-emulsiovoidetta kerran vuorokaudessa 2 grammaa/vuorokausi kasvoille, hartioille, rintakehälle ja yläselkään.

Kaiken kaikkiaan systeeminen altistustaso oli matala ja samanlainen sekä aikuisilla että pediatrisessa potilasryhmässä.

4 hoitoviikon jälkeen 7 aikuisella 19:stä (37 %) oli mitattavissa olevia trifaroteenipitoisuuksia plasmassa. Cmax-arvot vaihtelivat toteamisrajan alittavista (LOQ < 5 pg/ml) – 10 pg/ml:aan ja AUC 0‑24 h oli 75–104 pg.hr/ml.

3 pediatrisella potilaalla 17:stä (18 %) ilmeni mitattavissa olevaa systeemistä altistusta. Cmax-arvot vaihtelivat toteamisrajan alittavista (LOQ < 5 pg/ml) – 9 pg/ml:aan ja AUC 0–24 h oli 89–106 pg.hr/ml.

Vakaa tila saavutettiin sekä aikuisten että pediatristen potilaiden potilasjoukossa 2 viikon paikallisen annostelun jälkeen. Lääkkeen kertymistä ei ole odotettavissa pitkäaikaiskäytössä.

Jakautuminen

Trifaroteeni läpäisee ihon, jossa se jakautuu eksponentiaalisesti marraskedestä orvasketeen ja verinahkaan.

In vitro -tutkimuksessa trifaroteenin osoitettiin sitoutuvan plasman proteiineihin yli 99,9%:sti. Trifaroteenin ei havaittu sitoutuvan merkitsevässä määrin punasoluihin.

Biotransformaatio

Ihmisen maksan mikrosomeilla ja rekombinanteilla CYP450-entsyymeillä on in vitro -tutkimuksissa osoitettu, että trifaroteeni metaboloituu pääasiassa CYP2C9-, CYP3A4-, CYP2C8- ja vähäisemmässä määrin CYP2B6-entsyymin välityksellä.

Potentiaaliset farmakokineettiset yhteisvaikutukset

In vitro -tutkimukset osoittavat, että Aklief-emulsiovoide ei paikallisen annostelun jälkeen systeemisesti saavutetuilla pitoisuuksilla estä CYP450-, CYP1A2-, CYP2B6-, CYP2C8-, CYP2C9-, CYP2C19-, CYP2D6- eikä CYP3A4-isoentsyymejä eikä indusoi CYP1A2-, CYP2B6- eikä CYP3A4-isoentsyymejä.

In vitro -tutkimukset osoittavat, että Aklief-emulsiovoide ei paikallisen annostelun jälkeen systeemisesti saavutetuilla pitoisuuksilla estä soluunoton MATE-, OATP-, OAT- tai OCT-kuljettajaproteiineja eikä uloskuljetuksen BCRP-, PgP-, BSEP- tai MPR-kuljettajaproteiineja.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Huom.: Eläinten systeemisen altistuksen laskelmat on tehty vertaamalla ihmisten systeemistä altistusta koskevien laskelmien pitoisuus-pinta-alakäyriä (AUC), kun ihmiselle annettuna annoksena on ollut 2 g Aklief-emulsiovoidetta kerran vuorokaudessa.

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen (suun kautta) aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskevien tavanomaisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Minisioilla tehdyssä 9 kuukauden mittaisessa toistuvan altistuksen (iholle) aiheuttamaa toksisuutta koskevassa tutkimuksessa trifaroteenin systeeminen altistus oli hyvin pieni, yleensä alle toteamisrajan. Systeemisiä vaikutuksia ei ollut ja ainoa huomionarvoinen löydös oli antokohdan palautuva ihoärsytys.

Elämillä tehdyissä lisääntymistutkimuksissa tiineille rotille ja kaniineille organogeneesin aikana suun kautta annetulla trifaroteenilla oli teratogeenisia ja alkiotoksisia vaikutuksia, kun altistukset (AUC) olivat 1614–18245-kertaiset (rotilla) ja 800–4622-kertaisia (kaniineilla) verrattuna ihmisten suositeltuun enimmäisannokseen (2 g).

Trifaroteenilla ei ollut teratogeenisia vaikutuksia rotilla ja kaniineilla, kun systeeminen altistus oli 534‑kertainen (rotilla) ja 98-kertainen (kaniineilla) ihmisillä havaittuun altistukseen verrattuna.

Trifaroteenilla ei ollut vaikutuksia rottien kehitykseen ennen tai jälkeen syntymän, kun niille annettiin suun kautta annoksia, jotka vastasivat 595–1877-kertaisesti ihmisellä havaittua systeemistä altistusta (AUC).

Trifaroteeni ei aiheuttanut hedelmällisyyteen liittyviä haittavaikutuksia rotille, kun sitä annettiin suun kautta määriä, jotka olivat noin 1754-kertaiset (koirailla) ja 1877-kertaiset (naarailla) verrattuna ihmisillä käytettyyn 2 g:n annokseen. Koirilla suun kautta annettu trifaroteeni aiheutti kuitenkin itusolujen heikkenemistä pytoknoottisissa/apoptoottisissa itusoluissa pienimmästä tutkitusta annoksesta (0,2 mg/kg/vrk) alkaen, mikä vastasi 1170-kertaista ihmisillä havaittua systeemistä altistusta. Kaikilla eläimillä, joilla tätä havaittiin, esiintyi myös hypospermatogeneesiä ja debristä lisäkiveksissä. Nämä löydökset eivät kokonaan hävinneet 8 viikon jälkeen, mikä viittaa laajaan ja mahdollisesti krooniseen vaikutukseen. Koska nämä vaikutukset havaittiin myös pienimmällä tutkitulla annoksella, niiden merkitys pienemmille annoksille on tuntematon.

Rotilla tehdyssä tutkimuksessa, jossa trifaroteenia annettiin suun kautta, trifaroteenia tai sen metaboliitteja erittyi emon rintamaitoon.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Allantoiini

Simulgel 600 PHA (akryyliamidin ja natriumakryloyylidimetyylitauraatin kopolymeeri, isoheksadekaani, polysorbaatti 80, sorbitaanioleaatti)

Syklometikoni

Etanoli

Fenoksietanoli

Propyleeniglykoli (E 1520)

Keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit

Puhdistettu vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta

Avattu pakkaus: käytä 6 kuukauden kuluessa.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

AKLIEF emulsiovoide
50 mikrog/g 75 g (43,79 €)

PF-selosteen tieto

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Putkilo [5 g]

Valkoinen LPDE/alumiini/HDPE-laminoitu putkilo, jossa valkoinen HDPE-kärki ja valkoinen polypropeenikorkki.

Moniannospakkaus, ilmattomalla pumpulla varustettu [15 g; 30 g; 75 g]

Valkoinen, ilmaton polypropeeni/HDPE-pullo, joka on suljettu valkoisella polypropeenipumpulla ja valkoisella polypropeenikannella.

Pakkauskoot: yksi 5 g:n putkilo; yksi 15, 30 tai 75 g:n pumppupullo.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen ja homogeeninen emulsiovoide

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

AKLIEF emulsiovoide
50 mikrog/g 75 g

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

D10AD06

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

05.11.2020

Yhteystiedot

GALDERMA NORDIC AB
Seminariegatan 21
SE-752 28 Uppsala
Sverige

+46 18 444 0330
www.galdermanordic.com
nordic@galderma.com