Vertaa PF-selostetta

REGKIRONA infuusiokonsentraatti, liuosta varten 60 mg/ml

Huomioitavaa

▼Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi injektiopullo sisältää 960 mg regdanvimabia*.

Yksi millilitra konsentraattia sisältää 60 mg regdanvimabia.

* Regdanvimabi on rekombinantti ihmisen monoklonaalinen IgG1-vasta-aine, joka tuotetaan yhdistelmä-DNA-tekniikalla nisäkässolulinjassa (kiinanhamsterin munasarjasoluissa).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten (steriili konsentraatti)

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Regdanvimabi on tarkoitettu koronavirustauti 2019:n (COVID‑19-taudin) hoitoon aikuisilla, jotka eivät tarvitse lisähappea ja joilla on tavallista suurempi riski sairastua vaikeaan COVID-19-tautiin (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Annostus ja antotapa

Regdanvimabia saa antaa vain tiloissa, joissa vaikeiden infuusioreaktioiden, mukaan lukien anafylaksian, hoitamiseen tarvittavia asianmukaisia elvytyslaitteita ja lääkevalmisteita on välittömästi hoitohenkilöstön saatavilla ja joissa potilaita voidaan seurata kliinisesti lääkkeen antamisen aikana ja heidän vointiaan tarkkailla vähintään 1 tunnin ajan infuusion päättymisen jälkeen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Annostus

Suositeltu regdanvimabiannos aikuisille on 40 mg/kg kertainfuusiona (i.v.). Regdanvimabi on annettava 7 vuorokauden kuluessa COVID‑19-taudin oireiden alkamisesta (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Regkironan tilavuus lasketaan seuraavasti.

Annettavan Regkironan kokonaistilavuuden laskukaava:

Potilaan paino (kg) x Regkirona-annos (40 mg/kg)

= Regkironan tilavuus (ml)

Lääkeaineen pitoisuus injektiopullossa (60 mg/ml)

Tarvittavien Regkirona-injektiopullojen laskukaava:

Annettava Regkironan kokonaistilavuus (ml)

= Tarvittavien Regkirona-injektiopullojen lukumäärä

Injektiopullon kokonaistilavuus (16 ml/injektiopullo)

Taulukko 1: Esimerkki annoksen laskemisesta 40–120 kg painaville potilaille, jotka saavat Regkirona-valmistetta suositusannoksena 40 mg/kg

Paino (kg)

Kokonaisannos (mg)

Tilavuus (ml)

Injektiopullot (n)

40

1 600

27

2

60

2 400

40

3

80

3 200

53

4

100

4 000

67

5

120

4 800

80

5

Huomautus: Jos potilaan paino on yli 200 kg, annos lasketaan 200 kg painavalle potilaalle. Suurin suositeltu annos on 8 000 mg.

Erityisryhmät

Iäkkäät

Regdanvimabiannosta ei tarvitse muuttaa iäkkäille potilaille (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Munuaisten vajaatoiminta

Annoksen muuttamista ei suositella.

Maksan vajaatoiminta

Annoksen muuttamista ei suositella.

Pediatriset potilaat

Regdanvimabin turvallisuutta ja tehoa pediatristen potilaiden hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Vain laskimoon.

Regkirona laimennetaan ja annetaan laskimoon 60 minuutin kuluessa.

Infuusionopeutta voidaan hidastaa tai infuusio voidaan keskeyttää, jos potilaalla ilmenee merkkejä infuusioon liittyvistä reaktioista tai muita haittavaikutuksia, ja asianmukainen hoito on aloitettava tarpeen mukaan (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteen laimentamisesta ennen lääkkeen antoa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle (vaikuttaville aineille) tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Yliherkkyys, mukaan lukien infuusioon liittyvät ja anafylaktiset reaktiot

Regdanvimabin annon yhteydessä ja sen jälkeen on todettu yliherkkyysreaktioita, kuten infuusioon liittyviä ja anafylaktisia reaktioita (ks. kohta Haittavaikutukset).

Potilaita on seurattava kliinisesti infuusion aikana ja tarkkailtava vähintään 1 tunnin ajan infuusion päättymisen jälkeen.

Infuusioon liittyvien reaktioiden merkkejä ja oireita voivat olla kuume, hengitysvaikeudet, happisaturaation lasku, vilunväristykset, väsymys, rytmihäiriöt (esim. eteisvärinä, takykardia, bradykardia, palpitaatio), rintakipu tai epämiellyttävä tunne rinnassa, heikotus, mielentilan muutokset, pahoinvointi, päänsärky, bronkospasmi, hypotensio, hypertensio, angioedeema, nielun ärsytys, ihottuma (mukaan lukien nokkosihottuma), kutina, lihaskipu, vasovagaaliset reaktiot (esim. presynkopee, synkopee), huimaus ja diaforeesi.

Jos potilas saa infuusioon liittyvän reaktion, infuusion hidastamista tai keskeyttämistä on harkittava ja potilaalle on annettava asianmukaisia lääkevalmisteita ja/tai tukihoitoa.

Antiviraalinen vastustuskyky

Regdanvimabilla tehdyt kliiniset tutkimukset tehtiin henkilöillä, jotka olivat pääasiassa tartunnan saaneet villityypin viruksella ja alfa-variaatiolla (Yhdistynyt kuningaskunta/B.1.1.7-suku). Kliiniset tiedot regdanvimabin tehokkuudesta joitain kiertäviä SARS-CoV-2-variantteja vastaan, joiden in vitro -herkkyys on heikentynyt, on tällä hetkellä rajallinen (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Yhteisvaikutukset

Farmakokineettiset yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty regdanvimabilla.

Regdanvimabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka ei erity munuaisten kautta eikä metaboloidu sytokromi P450 ‑entsyymien vaikutuksesta, joten yhteisvaikutuksia sellaisten samanaikaisesti käytettyjen lääkevalmisteiden kanssa, jotka erittyvät munuaisten kautta tai ovat sytokromi P450 ‑entsyymien substraatteja, indusoreja tai estäjiä, pidetään epätodennäköisinä.

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Regdanvimabilla ei ole tehty lisääntymis- ja kehitystutkimuksia.

Regdanvimabilla ei ole tehty ei-kliinisiä lisääntymistutkimuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Regdanvimabilla tehdyissä kudosten ristireaktiivisuustutkimuksissa (TCR), joissa käytettiin ihmisen sikiöiden ja vastasyntyneiden kudosta, ei sikiöiden kudoksissa havaittu kliinisesti huolestuttavaa sitoutumista. Ihmisen immunoglobuliini G1:n (IgG1:n) vasta-aineiden tiedetään läpäisevän istukan, joten on mahdollista, että äidin saama regdanvimabi siirtyy kehittyvään sikiöön. Ei tiedetä, onko regdanvimabin mahdollisesta siirtymisestä hoidollista hyötyä tai haittaa kehittyvälle sikiölle.

Regdanvimabia tulee käyttää raskauden aikana vain, jos odotettu hyöty äidille on suurempi kuin mahdollinen riski sikiölle.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö regdanvimabi äidinmaitoon vai imeytyykö se systeemisesti nielemisen jälkeen. Regdanvimabin antoa imetyksen aikana voidaan harkita, jos se on kliinisesti aiheellista.

Hedelmällisyys

Hedelmällisyystutkimuksia ei ole tehty.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Regkirona-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Kaiken kaikkiaan 906 tutkittavaa on saanut regdanvimabia kliinisissä tutkimuksissa, joihin on osallistunut sekä terveitä tutkittavia että potilaita, jotka eivät ole olleet sairaalahoidossa. Regdanvimabin turvallisuutta on tutkittu avohoidossa (ei osastohoidossa) olevilla COVID‑19-tautia sairastavilla potilailla.

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutukset, joita regdanvimabin käytön yhteydessä on ilmoitettu ja jotka perustuvat terveillä tutkittavilla ja lievää tai keskivaikeaa COVID-19-tautia sairastavilla potilailla tehtyihin kliinisiin tutkimuksiin sekä myyntiluvan myöntämisen jälkeen tehtyihin haittavaikutusilmoituksiin, on lueteltu taulukossa 2 elinjärjestelmäluokan ja yleisyyden mukaan. Yleisyydet määritellään seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 2: Haittavaikutustaulukko

Elinjärjestelmäluokka

Yleisyys

Haittavaikutus

Vammat, myrkytykset ja hoitokomplikaatiot

Melko harvinainen

Infuusioon liittyvät reaktiot1

1 Infuusioon liittyviä reaktioita ovat yliherkkyysreaktio ja anafylaksia, ja infuusioon liittyvinä reaktioina ilmoitetut oireet on lueteltu jäljempänä kohdassa Infuusioon liittyvät reaktiot. Tieto anafylaksian esiintymisestä on saatu myyntiluvan myöntämisen jälkeen tehdyistä ilmoituksista.

Valittujen haittavaikutusten kuvaus

Infuusioon liittyvät reaktiot

Välittömiä infuusioon liittyviä reaktioita havaittiin 0,6 %:lla regdanvimabihoitoa saaneista potilaista ja 1,2 %:lla lumehoitoa saaneista potilaista. Regdanvimabihoitoa saaneilla potilailla ilmoitetut kuume-, kutina-, hypertensio- ja hengenahdistustapahtumat olivat vaikeusasteeltaan lieviä, kaksi kuumetapausta olivat keskivaikeita, yksi hypertensiotapaus oli vaikea ja palpitaatio-, presynkopee- ja nokkosihottumatapaukset olivat keskivaikeita. Kaikki regdanvimabihoitoryhmän potilaat toipuivat näistä tapahtumista.

Myyntiluvan myöntämisen jälkeen regdanvimabi-infuusion yhteydessä on ilmoitettu yksi anafylaksiatapaus, jossa oireita olivat hengenahdistus, epämiellyttävä tunne rinnassa ja yskä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Jopa 8 000 mg:n kerta-annoksia on annettu kliinisissä tutkimuksissa ilman annosta rajoittavaa toksisuutta. Yliannostuksen hoidossa tulee käyttää yleisiä tukitoimia, kuten elintoimintojen seurantaa ja potilaan kliinisen tilan tarkkailua. Regdanvimabin yliannostukseen ei ole spesifistä vastalääkettä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemiset viruslääkkeet, ATC-koodi: ei vielä määritelty

Vaikutusmekanismi

Regdanvimabi on rekombinantti ihmisen monoklonaalinen IgG1-vasta-aine,joka sitoutuu SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiini(e)n reseptoria sitovaan domeeniin (RBD) ja siten estää SARS-CoV-2-viruksen pääsyn soluun sekä infektion.

Antiviraalinen vaikutus

Regdanvimabin aktiivisuutta SARS-CoV-2:n (BetaCoV/Korea/KCDC03/2020) neutraloinnissa in vitro arvioitiin plakin vähentymiseen perustuvalla neutralisaatiotestillä (plaque reduction neutralisation test, PRNT), jossa käytettiin VeroE6-soluja. Regdanvimabi neutraloi kyseisen SARS-CoV-2-kannan, ja sen IC50-arvo oli 9,70 ng/ml ja IC90-arvo 25,09 ng/ml.

Plakin vähentymiseen perustuva neutralisaatiotesti (PRNT-testi), jossa käytettiin aitoa SARS-CoV-2-virusvarianttia, osoittaa, että regdanvimabi säilytti aktiivisuutensa seuraavia variantteja kohtaan: Alfa (Ison-Britannian variantti / B.1.1.7-linja), Zeta (Brasilian variantti / P.2), Iota (New Yorkin variantti / B.1.526) ja Eta (Nigerian variantti / B.1.525). Neutralisaatioaktiivisuus todettiin heikommaksi seuraavia variantteja kohtaan: Gamma (Brasilian variantti / P.1 ), Beeta (Etelä-Afrikan variantti / B.1.351), Epsilon (Kalifornian variantti / B.1.427 ja B.1.429), Kappa (Intian variantti / B.1.617.1) ja Delta (Intian variantti / B.1.617.2) (taulukko 3). Mikroneutralisaatiotiedot aidon SARS-CoV-2-virusvariantin käytöstä osoittavat, että regdanvimabi säilyttää aktiivisuutensa Alfa-varianttia vastaan ja että sen aktiivisuus on heikompi Beeta- ja Gamma-variantteja vastaan (taulukko 3).

Taulukko 3: Aidon SARS-CoV-2-viruksen ja pseudoviruksen neutralisointitiedot regdanvimabin osalta

Viruslinja, jossa piikkiproteiinisubstituutio

Tärkeimmät testatut substituutiota

Herkkyyden vähentymiskerroin

(aito virus)

Herkkyyden vähentymiskerroin

(pseudovirus)f

B.1.1.7 (Alpha, Iso-Britannia)

N501Y/P681H

Ei muutostab, d, e

Ei muutostab

P.1 (Gamma, Brasilia)

K417T/E484K/N501Y

137,88e/167,90d

61,42

P.2 (Zeta, Brasilia)

E484K

Ei muutostab, d

8,66

B.1.351 (Beta, Etelä-Afrikka)

K417N/E484K/N501Y

19,75e/310,06d

184,29

B.1.427 (Epsilon, Kalifornia)

L452R

73,89d

34,97

B.1.429 (Epsilon, Kalifornia)

L452R

54,08d

34,97

B.1.526 (Iota, New York)c

E484K/A701V

Ei muutostab, d

6,84

B.1.525 (Eta, Nigeria)

E484K/Q677H

Ei muutostab, d

7,22

B.1.617.1 (Kappa, Intia)

L452R/E484Q/P681R

23,89d

44,14

B.1.617.2 (Delta, Intia)

L452R/T478K/P681R

182,99d

27,70

AY.1 (Delta plus, Intia)

K417N/L452R/T478K

Ei määritetty

63,65

C.37 (Lamda, Peru)

L452Q/F490S

Ei määritetty

15,50

B.1.621 (Mu, Kolumbia)

R346K/E484K/N501Y/P681H

Ei määritetty

38,65

a Jos variantissa oli useampia kuin yksi merkittävä substituutio, taulukossa on lueteltu vain ne, joilla on suurin vaikutus aktiivisuuteen.

b Ei muutosta: alle viisinkertainen herkkyyden väheneminen.

c E484K-substituutiota ei ole kaikissa New Yorkin linjan isolaateissa (tilanne helmikuussa 2021).

d Tutkimus suoritettiin käyttämällä plakin vähentymiseen perustuvaa neutralisaatiotestiä (PRNT).

e Tutkimus suoritettiin käyttämällä mikroneutralisaatiotestiä.

f Maailmanlaajuisten varianttien tärkeimmät substituutiot on testattu pseudovirustestillä

Virusresistenssi

Tutkittaessa VeroE6-soluissa in vitro -siirrostettuja aitoja SARS-CoV-2-viruksia regdanvimabin läsnä ollessa tai ilman sitä, tunnistettiin S494P-aminohapposubstituutio piikkiproteiinin reseptoria sitovassa domeenissa. Pseudovirustestin tulokset käytettäessä Q493K:ta, Q493R:ää, S494L:ää ja S494P:tä antoivat IC50-arvoksi yli 500 ng/ml.

Kliininen teho

Tutkimuksen CT-P59 3.2 vaihe 3 oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu kliininen tutkimus regdanvimabin käytöstä lievää tai keskivaikeaa COVID-19-tautia sairastavien rokottamattomien aikuisten hoidossa. Tutkimukseen osallistui potilaita useissa maissa, mukaan lukien EU-maissa (79,5 %), Yhdysvalloissa (7,6 %) ja Aasian maissa (0,9 %). Tutkimukseen otettiin aikuispotilaita, jotka eivät olleet sairaalahoidossa, joilla oli vähintään yksi COVID-19-taudin oire enintään 7 päivän ajan, joiden happisaturaatio oli > 94 % huoneilmassa ja jotka eivät tarvinneet happihoitoa. Tutkimukseen otettiin potilaita 18.1.2021 alkaen, ja kliinisen tehon päätetapahtumien analysointiin käytettiin 21.5.2021 mennessä kerättyjä tietoja. Hoito aloitettiin, kun SARS-CoV-2-virusinfektion määrityksestä oli saatu positiivinen tulos.

Yhteensä 1 315 potilasta satunnaistettiin suhteessa 1:1 saamaan regdanvimabia kertainfuusiona 40 mg/kg (N = 656) tai lumelääkettä (N = 659) 60 minuutin kuluessa.

Tehon ensisijainen päätetapahtuma oli niiden potilaiden osuus, joilla oli kliinisiä oireita ja jotka tarvitsivat sairaalahoitoa tai happihoitoa tai menehtyivät SARS-CoV-2-infektion takia päivään 28 mennessä. Tämä analysoitiin kaikilta potilailta, jotka oli satunnaistettu tutkimuslääkkeeseen ja joilla oli tavallista suurempi riski sairastua vaikeaan COVID-19-tautiin ja/tai joutua sairaalahoitoon (eli joilla oli vähintään yksi seuraavista vaikean COVID-19-taudin riskitekijöistä:yli 50 vuoden ikä, BMI yli 30 kg/m2, sydän- ja verisuonitaudit, mukaan lukien hypertensio, krooninen keuhkosairaus, mukaan lukien astma, tyypin 1 tai tyypin 2 diabetes, krooninen munuaissairaus, mukaan lukien dialyysihoidon tarve, krooninen maksasairaus ja immunosuppressio tutkijan harkinnan mukaan).

Kaikista satunnaistetuista potilaista 66,9 %:lla oli tavallista suurempi riski sairastua vaikeaan COVID‑19-tautiin ja/tai joutua sairaalahoitoon. Niiden potilaiden joukossa, joilla oli tavallista suurempi riski sairastua vaikeaan COVID‑19-tautiin ja/tai joutua sairaalahoitoon,lähtötilanteen mediaani-ikä oli 54 vuotta (vaihteluväli: 18–87). Potilaista 19,4 % oli vähintään 65-vuotiaita ja 4,0 % oli vähintään 75-vuotiaita. Potilaista 53,6 % oli miehiä, 88,6 % oli valkoihoisia, 19,9 % oli espanjalaista alkuperää tai latinalaisamerikkalaisia, 0,8 % oli aasialaisia ja 0,8 % oli mustaihoisia tai afroamerikkalaisia. Mediaaniaika ensimmäisten oireiden alkamisesta oli 4 vuorokautta. Keskimääräinen viruskuorma lähtötilanteessa oli 5,8 log10 kopiota/ml regdanvimabihoitoryhmässä ja 5,9 log10 kopiota/ml lumeryhmässä. Potilaista 47 %:lla oli lievä ja 52,4 %:lla keskivaikea COVID‑19-tauti. Yleisimmät riskitekijät olivat korkea ikä (> 50 vuotta) (66,1 %), sydän- ja verisuonitauti, mukaan lukien kohonnut verenpaine (50,3 %), ja lihavuus (BMI > 30 kg/m2) (47,2 %).

Niiden potilaiden osuus, joilla oli kliinisiä oireita ja jotka tarvitsivat sairaalahoitoa tai happihoitoa tai menehtyivät SARS-CoV-2-infektion takia päivään 28 mennessä

Taulukko 4: Tutkimuksen CT-P59 3.2 Vaihe 3 tulokset ensisijaisen päätetapahtuman osalta

Regdanvimabi (40 mg/kg laskimoinfuusio)

Lumelääke

Niiden potilaiden osuus, joilla oli kliinisiä oireita ja jotka tarvitsivat sairaalahoitoa tai happihoitoa tai menehtyivät SARS-CoV-2-infektion takia päivään 28 mennessä

Osuus (n, %)

14/446 (3,1 %)

48/434 (11,1 %)

Ero (95 %:n CI)a

−8,0 (−11,7; −4,5)

P-arvob

< 0,0001

Huomautus: Mukaan on laskettu kliiniset oireet, jotka edellyttivät sairaalahoitoa tai happihoitoa tai johtivat kuolemaan SARS-CoV-2-infektion takia päivään 28 mennessä. Sairaalahoidoksi määriteltiin vähintään 24 tuntia kestänyt akuuttihoito. Happihoidon kriteerejä ovat lisähapen anto vähintään 24 tunnin ajan ja huoneilmassa mitattu SpO2 ≤ 94 % ennen lisähapen antoa.

a Taulukossa on esitetty kahden hoitoryhmän osuuksien välinen ero, joka arvioitiin käyttämällä CMH (Cochran-Mantel-Haenszel) -painotuksia, ja 95 %:n ositettu Newcomben luottamusväli (confidence interval, CI) CMH-painotusten kanssa. Analyysi ositettiin iän mukaan (vähintään 60 vuotta vs. alle 60 vuotta), lähtötilanteen komorbiditeetin mukaan (kyllä vs. ei) ja alueen mukaan (Yhdysvallat vs. EU vs. muut).

b Taulukossa esitetään p-arvo ositetusta CMH-testistä. CHM-testi ositettiin iän mukaan (vähintään 60 vuotta vs. alle 60 vuotta), lähtötilanteen komorbiditeetin mukaan (kyllä vs. ei) ja alueen mukaan (Yhdysvallat vs. EU vs. muut).

Lisäksi yhteensä 3 potilasta (1 regdanvimabihoitoa saanut ja 2 lumehoitoa saanutta potilasta) kuoli COVID-19-taudin pahennuttua.

Kliiniseen paranemiseen kulunut aika päivään 14 mennessä

Kliiniseen paranemiseen kulunut aika määriteltiin ajaksi, joka kului lähtötilanteessa keskivaikeiksi tai vaikeiksi pisteytettyjen oireiden pisteyttämiseen lieviksi tai olemattomiksi, sekä lähtötilanteessa lieviksi tai olemattomiksi pisteytettyjen oireiden pisteyttämiseen olemattomiksi tutkimuslääkkeen antamisen jälkeen. Lähtötilanteessa olemattomaksi arvioitujen oireiden tuli pysyä olemattomina vähintään 48 tunnin ajan. Lähtötilanteessa olemattomaksi arvioidut mutta tutkimuksen aikana vaikeiksi, keskivaikeiksi tai lieviksi muuttuneet oireet katsottiin kliinisesti parantuneiksi, jos ne muuttuivat takaisin olemattomiksi vähintään 48 tunnin ajaksi. Lähtötilanteessa puuttuneet oireet katsottiin kliinisesti parantuneiksi, jos ne olivat olemattomia vähintään 48 tunnin ajan. Arvioituja oireita olivat kuumeinen olo, yskä, hengenahdistus tai hengitysvaikeudet, kurkkukipu, kehon kipu tai lihaskipu, väsymys ja päänsärky.

Mediaaniaika kliiniseen toipumiseen (vähintään 48 tuntia) kuluneen ajan mediaani niillä satunnaistetuilla potilailla, joilla oli tavallista suurempi riski (määritelty edellä) sairastua vaikeaan COVID‑19-tautiin ja/tai joutua sairaalahoitoon oli merkitsevästi lyhyempi regdanvimabihoitoa saaneilla potilailla kuin lumehoitoa saaneilla potilailla (mediaani 9,27 päivää vs. ei laskettu). Koska alle 50 % lumeryhmän potilaista saavutti kliinisen paranemisen päivään 14 mennessä, mediaaniaikaa (kliiniseen paranemiseen kulunutta aikaa päivään 14 mennessä) ei voitu laskea. Regdanvimabihoitoryhmän potilailla voidaan kuitenkin katsoa ajan kliiniseen paranemiseen lyhentyneen vähintään 4,73 päivää lumeryhmään verrattuna, jos oletetaan, että kliiniseen paranemiseen kulunut mediaaniaika lumehoitoa saaneilla potilailla oli vähintään 14 päivää. Kliiniseen paranemiseen kuluneen ajan ero eri hoitoryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,0001 [ositettu log-rank-testi]; kliinisen paranemisen osuus [95 %:n CI] = 1,58 [1,31; 1,90]).

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Regkirona-valmisteen käytöstä koronavirustaudin 2019 (COVID-19) hoidossa yhdessä tai useammassa pediatrisessa potilasryhmässä (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ja kohdasta Farmakokinetiikka ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Imeytyminen ja jakautuminen

Kun COVID-19-tautia sairastaville potilaille annettiin regdanvimabia suositellun annostuksen mukaisesti (40 mg/kg:n kerta-annos), Cmax-pitoisuuden keskiarvo (CV %) oli 1017 µg/ml (27 %).

Kun regdanvimabia oli annettu laskimoon 40 mg/kg, näennäisen jakautumistilavuuden keskiarvo (CV %) vakaassa tilassa (Vss) oli COVID-19-tautia sairastavilla potilailla 83 ml/kg (26 %).

Eliminaatio

Regdanvimabin oletetaan hajoavan katabolisissa reaktioissa pieniksi peptideiksi ja aminohapoiksi samaan tapaan kuin endogeeninen IgG. Puhdistumassa tai jakautumistilavuudessa ei todettu suuria ikään tai painoon liittyviä eroja COVID‑19-tautia sairastavilla potilailla.

COVID-19-tautia sairastavilla potilailla tehdyissä tutkimuksissa regdanvimabin (40 mg/kg) puhdistuman keskiarvo (CV%) oli 0,20 ml/h/kg(24%).

COVID-19-tautia sairastavilla potilailla regdanvimabin (40 mg/kg) terminaalisen puoliintumisajan keskiarvo(CV%) oli 17 vuorokautta(37%).

Lineaarisuus

Terveiden tutkittavien farmakokineettisen analyysin perusteella regdanvimabin enimmäisaltistus ja systeeminen altistus (Cmax, AUC0-last ja AUC0-inf) suurenivat ja pienenivät suunnilleen annoksesta riippuvalla tavalla annosalueella 10–80 mg/kg.

Muut erityisryhmät

Iäkkäät

Farmakokineettisten alaryhmäanalyysien perusteella regdanvimabin farmakokinetiikassa ei ole eroja iäkkäiden potilaiden ja nuorempien potilaiden välillä.

Pediatriset potilaat

Regdanvimabin farmakokinetiikkaa ei ole arvioitu pediatrisilla potilailla.

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta

Regdanvimabin farmakokinetiikkaa ei ole arvioitu potilailla, joilla munuaisten ja/tai maksan toiminta on heikentynyt. Regdanvimabi ei eliminoidu muuttumattomassa muodossa virtsan kautta, joten munuaisten vajaatoiminnan ei odoteta vaikuttavan regdanvimabialtistukseen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kudosten ristireaktiivisuutta ja toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Kolmiviikkoisessa jaavanmakakeille tehdyssä toistuvan annoksen toksisuustutkimuksessa havaittiin 20 prosentilla eläimistä kuitenkin ohimenevää kohtalaista tai huomattavaa neutrofiilien ja hematologiaparametrien laskua annoksella, joka vastaa noin 9-kertaista ihmisen kliinistä altistusta.

Regdanvimabilla tehdyissä kudosten ristireaktiivisuustutkimuksissa (TCR), joissa käytettiin aikuisten ihmisten, vastasyntyneiden ja makakiapinoiden kudosta, todettiin aivokalvon ja lukinkalvon cap-soluspesifistä värjäytymistä aivo- ja/tai selkäydinkudoksessa. Näihin löydöksiin ei liittynyt neurologisia oireita eikä histopatologisia löydöksiä toksisuustutkimuksessa, mikä viittaa siihen, että nämä kudosten ristireaktiivisuuslöydökset eivät todennäköisesti ole kliinisesti merkityksellisiä.

Regdanvimabilla ei ole tehty karsinogeenisuus-, genotoksisuus- eikä lisääntymistoksisuustutkimuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

L-histidiini

L-histidiinimonohydrokloridimonohydraatti

Polysorbaatti 80

L-arginiinimonohydrokloridi

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Kestoaika

Avaamattomat injektiopullot

Yksi vuosi

Laimennettu infuusioneste

Kun valmiste on laimennettu 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuoksella, sen on osoitettu olevan kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiili 72 tunnin ajan 2–8 °C:ssa tai 4 tunnin ajan ≤ 30 °C:ssa.

Mikrobiologiselta kannalta käyttövalmis infuusioneste tulee käyttää välittömästi. Jos sitä ei käytetä välittömästi, käytönaikaiset säilytysajat ja käyttöä edeltävät säilytysolosuhteet ovat käyttäjän vastuulla eivätkä normaalisti saa ylittää 24 tuntia 2–8 °C:ssa, ellei laimennusta ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C)

Ei saa jäätyä. Pidä lääkevalmiste ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Ei markkinoilla olevia pakkauksia.

PF-selosteen tieto

Tyypin I lasinen injektiopullo, jossa on klorobutyylikumitulppa

Pakkauskoko on 1 injektiopullo.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas tai opalisoiva, väritön tai vaaleankeltainen liuos, jonka pH on 5,7–6,3 ja osmolaalisuus 250–300 mOsmol/kg

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Valmistelu

Pätevä terveydenhuollon ammattilainen valmistelee Regkirona-infuusionesteen noudattaen aseptista tekniikkaa:

 • Ota Regkirona-injektiopullo(t) jääkaapista ja anna lämmetä huoneenlämpöön (enintään 30 °C) noin 20 minuutin ajan ennen valmistelua. Ei saa altistaa suorille lämmönlähteille. Injektiopullo(j)a ei saa ravistaa.
 • Regkirona on kirkas tai opalisoiva, väritön tai vaaleankeltainen infuusioneste. Tarkista Regkirona-valmistetta sisältävä(t) injektiopullo(t) silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten varalta ennen laimentamista. Jos hiukkasia tai värimuutoksia esiintyy, injektiopullo(t) on hävitettävä ja valmisteluun on käytettävä uutta injektiopulloa / uusia injektiopulloja.
 • Laske annettavan Regkironan kokonaistilavuus (katso kohta Annostus ja antotapa).
 • Laimenna Regkirona infuusiopussissa, joka sisältää 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-infuusionestettä. Lääkevalmisteen ja natriumkloridin kokonaistilavuuden täytyy olla 250 ml.

Vedä infuusiopussista (250 ml:n natriumkloridipussi) tarvittava määrä (sama kuin Regkironan laskettu tilavuus) 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuosta ja hävitä se.

 • Vedä Regkironan laskettu tilavuus injektiopullo(i)sta steriilillä ruiskulla.
 • Siirrä Regkirona infuusiopussiin.

Sekoita infuusiopussin sisältö kääntelemällä infuusiopussia varovasti käsin noin 10 kertaa. Ei saa ravistaa.

Antaminen

Pätevä terveydenhuollon ammattilainen antaa Regkirona-infuusionesteen.

 • Ota valmiiksi esille suositellut tarvikkeet infuusiota varten: infuusioletkut, joissa on letkunsisäinen suodatin (PES-suodatin (polyeetterisulfonisuodatin) – suositeltava huokoskoko on 1,2 μm tai alle).
 • Kiinnitä infuusioletkut infuusiopussiin.
 • Esitäytä infuusioletkut.
 • Anna valmiste 60 minuuttia kestävänä laskimoinfuusiona pumpun avulla.
 • Valmisteltua infuusionestettä ei saa antaa samanaikaisesti muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Hävittäminen

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

ATC-koodi

J06BB

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

25.11.2021

Yhteystiedot

CELLTRION HEALTHCARE Finland Oy
Mannerheiminaukio 1A
00100 Helsinki
Suomicontact_fi@celltrionhc.com