Vertaa PF-selostetta

SEHCAT kapseli, kova 370 kBq

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Tauroselkoolihappo(75Se) toimitetaan kapseleina, joiden annos on 370 kBq referenssipäivänä.

Kapseli sisältää alle 0,1 mg tauroselkoolihappoa.

Seleeni-75:n puoliintumisaika on noin 118 vuorokautta, ja se hajoaa lähettäen gammasäteilyä, jonka energiat ovat 0,136 MeV ja 0,265 MeV.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan

Tämä lääkevalmiste sisältää:

Natrium 71,04 mg/kapseli.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Kapseli, kova.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain diagnostiseen käyttöön.

Tauroselkoolihappoa(75Se) käytetään sappihapon imeytymishäiriön tutkimuksissa ja mitattaessa sappihappopoolin menetystä. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa ileumfunktiota, tutkittaessa tulehduksellisia suolistosairauksia, kroonista ripulia ja enterohepaattista kiertoa.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset ja iäkkäät potilaat

Normaaliannos aikuisille ja vanhuksille on 1 kapseli suun kautta annettuna.

Pediatriset potilaat

Jos valmistetta annetaan lapsille, annos on sama kuin aikuisten annos.

Tälle valmisteelle ei ole erillistä lääkemuotoa lapsille eikä myöskään kliinisiä kokemuksia valmisteen käytöstä lapsipotilailla. On tarkkaan harkittava saavutettua etua riskiin verrattuna ennen valmisteen antoa lapsille, erityisesti koska lapset saavat vakioannoksesta suuremman efektiivisen annoksen (ks. kohta 11).

Maksan vajaatoiminta

Tälle potilasryhmälle annettavaa aktiivisuutta pitää harkita tarkoin, koska lisääntynyt säteilyaltistus on mahdollinen.

Antotapa

Kapselin mahaan kulkeutumisen helpottamiseksi suositellaan, että potilas juo 15 ml vettä ennen kapselin nielemistä, sen aikana ja sen jälkeen. Potilaan tulisi istua tai seistä niellessään kapselin.

Ks. kohdasta 12 ohjeet radiofarmaseuttisen lääkevalmisteen saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeen antoa.

Ks. kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet potilaan valmistelu.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yliherkkyyden tai anafylaktisten reaktioiden mahdollisuus

Jos yliherkkyys- tai anafylaktisia reaktioita ilmaantuu, lääkevalmisteen anto pitää heti keskeyttää ja aloittaa tarvittaessa laskimoon annettava hoito. Tarvittavien lääkevalmisteiden ja hoitovälineiden, kuten endotrakeaaliputken ja ventilaattorin, pitää olla heti saatavissa, jotta hätätilanteessa voidaan ryhtyä heti hoitotoimenpiteisiin.

On syytä olla varovainen annettaessa tauroselkoolihappoa(75Se) potilaille, joilla on vaikea-asteinen maksan toimintahäiriö tai sappirakon obstruktio, sillä näissä tiloissa maksaan kohdistuva säteilyannos lisääntyy huomattavasti.

Päätöksen ionisoivalle säteilylle altistamisesta on kunkin potilaan kohdalla perustuttava tutkimuksesta odotettavissa olevaan hyötyyn. Siksi on käytettävä pienintä mahdollista säteilyannosta, joka on halutun diagnoosin tai hoitotuloksen kannalta tarpeen.

Potilaan hyöty-riskiarvio

Kunkin potilaan säteilyaltistuksen on oltava perusteltavissa todennäköisellä hyödyllä. Annetun aktiivisuuden pitää olla aina pienin mahdollinen, jolla kuitenkin voidaan saada tarvittava diagnostinen tieto.

Maksan vajaatoiminta

Tämän potilasryhmän hyöty- riskisuhde on arvioitava tarkoin, koska lisääntynyt säteilyaltistus on mahdollinen.

Pediatriset potilaat

Tietoja ei ole saatavissa. Käyttöaihetta on harkittava tarkoin, koska efektiivinen annos per MBq on lapsilla suurempi kuin aikuisilla (ks. kohta 11).

Potilaan valmistelu

Potilas pitää nesteyttää hyvin ennen tutkimuksen aloittamista ja häntä on kehotettava tyhjentämään virtsarakko mahdollisimman usein tutkimuksen jälkeisinä tunteina, jotta säteily vähenee.

Erityisvaroitukset

Tämä valmiste sisältää natriumia 3,01 mmol (71,04 mg) per kapseli. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty eikä yhteisvaikutuksia ole tähän mennessä raportoitu.

Raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Jos radiofarmaseuttisia valmisteita aiotaan antaa naiselle, joka voi tulla raskaaksi, on tärkeää varmistaa, onko hän raskaana. Jos naiselta on jäänyt kuukautiset tulematta, hänen on oletettava olevan raskaana, kunnes voidaan osoittaa toisin. Jos raskauden mahdollisuutta epäillään (jos naiselta on jäänyt kuukautiset tulematta, jos kuukautiset ovat hyvin epäsäännölliset, jne.), potilaalle pitää tarjota muuta tutkimusvaihtoehtoa, johon ei liity ionisoivaa säteilyä (jos sellainen menetelmä on olemassa).

Raskaus:

Tutkimustuloksia valmisteen käytöstä raskauden aikana ei ole saatavana. Vaikutusta lisääntymiseen ei ole tutkittu eläinkokein.

Käytettäessä radioaktiivisia lääkkeitä raskaana olevilla naisilla säteily kohdistuu myös sikiöön. Potilaalle saa siksi tehdä raskauden aikana vain välttämättömiä tutkimuksia, joiden hyötyjen voidaan olettaa olevan suuremmat kuin potilaalle ja sikiölle aiheutuvat riskit.

Imetys:

Ennen kuin imettäville äideille annetaan radioaktiivista lääkettä, on harkittava, voidaanko tutkimus tehdä imetyksen loputtua. On myös harkittava, onko käyttöön valittu sopivin radiofarmaseuttinen valmiste, kun otetaan huomioon, että radioaktiivisuus kulkeutuu rintamaitoon.

Mikäli lääkkeen antamista pidetään välttämättömänä, imetys on keskeytettävä. 3–4 tunnin sisällä tauroselkoolihappo(75Se)-kapselin annon jälkeen rintamaito lypsetään ja hävitetään, ja sen jälkeen imetystä voidaan jatkaa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Haittavaikutukset

Haittavaikutusten esiintymistiheys on luokiteltu seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Ionisoivalle säteilylle altistumiseen liittyy syövän kehittymisen ja synnynnäisten poikkeavuuksien mahdollisuus. Suurinta suositeltua aktiivisuutta 370 kBq käytettäessä efektiivinen annos on 0,26 mSv, joten näiden haittavaikutusten todennäköisyyden oletetaan olevan pieni.

Immuunijärjestelmä

Tuntematon: Yliherkkyys

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Pediatriset potilaat

Tietoja ei ole saatavissa.

Yliannostus

Yliannostus on epätodennäköistä, sillä oraaliset kapselit annetaan hyvin kontrolloiduissa tilanteissa sairaalassa. Mikäli yliannostus tapahtuu, ei tunneta keinoja aineen elimistöstä poistumisen nopeuttamiseksi.

Pediatriset potilaat

Tietoja ei ole saatavissa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: diagnostiset radioaktiiviset lääkevalmisteet, maksa ja retikuloendoteliaalisysteemi, tauroselkoolihappo(75Se), ATC-koodi: V09DX01

Vaikutusmekanismi

Tauroselkoolihappo on sappihappoanalogi, joka on fysiologisesti samanlainen kuin elimistön omat sappihappokonjugaatit.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Diagnostisissa menetelmissä käytettävillä kemiallisilla pitoisuuksilla ja aktiivisuuksilla tauroselkoolihapolla(75Se) ei ilmeisestikään ole farmakodynaamisia vaikutuksia.

Kliininen teho ja turvallisuus

Ks. Farmakodynaamiset vaikutukset.

Pediatriset potilaat

Tietoja ei ole saatavissa.

Farmakokinetiikka

Jakautuminen

Aktiivisuus jakaantuu lähinnä sappitiehyihin, suolistoon ja maksaan.

Kertymä elimiin

Suun kautta annettuna terveillä potilailla noin 95 % leimatusta sappihaposta absorboituu pääasiassa terminaalisessa ileumissa kunkin enterohepaattisen kierron aikana.

Eliminaatio

Ks. Puoliintumisaika.

Puoliintumisaika

Koko kehon retentiotutkimukset osoittavat, että terveellä henkilöllä keskimäärin 97–100 % tauroselkoolihaposta(75Se) erittyi siten, että biologinen puoliintumisaika oli 2,6 vuorokautta ja pienen osan, n. 3 %, puoliintumisaika on keskimäärin 62 vuorokautta.

Pediatriset potilaat

Tietoja ei ole saatavissa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Rottakokeissa on todettu turvallisuusmarginaalin olevan 10 000-kertainen ihmisen oraaliseen maksimikerta-annokseen verrattuna. Aine ei ole tarkoitettu säännölliseen tai jatkuvaan käyttöön. Toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, mutageenisuutta ja pitkäaikaiskäytön karsinogeenisuutta ei ole tutkittu.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Dinatriumfosfaattidihydraatti

Liivatekapseli

Liivatekapseli sisältää seuraavia aineita:

Titaanidioksidi (E 171)

Kinoliinikeltainen (E 104)

Erytrosiini (E 127)

Liivate

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

Valmisteen kestoaika on 18 viikkoa valmistuspäivämäärästä ja 12 viikkoa pakkauksessa mainitusta referenssipäivästä.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä. Herkkä valolle.

Säilytä radioaktiivisia materiaaleja koskevien kansallisten säädösten mukaisesti.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

SEHCAT kapseli, kova
370 kBq 1 kpl (-)

PF-selosteen tieto

SeHCAT toimitetaan polystyreenipurkissa, jossa on polyeteenikansi. Kapselit pysyvät paikallaan vaahtomuovipalan avulla.

Pakkauskoko: kapselit toimitetaan yksittäisinä

Valmisteen kuvaus:

Kova liivatekapseli.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Yleiset varoitukset

Radiofarmaseuttisia lääkkeitä saa vastaanottaa, käsitellä ja antaa potilaille vain laillistettu henkilöstö tähän tarkoitukseen varatuissa tiloissa. Lääkkeen vastaanotosta, säilytyksestä, käytöstä, kuljetuksesta ja hävittämisestä on määräykset paikallisten viranomaisten säädöksissä ja käyttöluvissa.

Radiofarmaseuttisten valmisteiden käyttökuntoon saattamisessa pitää noudattaa sekä säteilyturvallisuutta että lääkkeiden laatua koskevia vaatimuksia.

Jos valmisteen säilytysastian eheys vaarantuu missä tahansa käyttökuntoon saattamisvaiheessa, valmistetta ei saa käyttää.

Valmiste pitää antaa siten, että lääkevalmisteen kontaminaation ja valmistetta käsittelevän henkilön säteilyaltistuksen riski minimoituu. Asianmukainen suojaus on pakollinen.

Radiofarmaseuttisten valmisteiden käyttö aiheuttaa riskejä muille henkilöille ulkoisena säteilynä tai

kontaminaationa virtsaroiskeista, oksennuksesta jne. Siksi kansallisten ohjeiden mukaisia

säteilyturvallisuusvarotoimenpiteitä tulee noudattaa.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

SEHCAT kapseli, kova
370 kBq 1 kpl

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

V09DX01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

25.10.2021

Dosimetria

Seuraavan taulukon dosimetria esitetään seuraavan julkaisun mukaisesti laskettuna: ICRP 80, International Commission on Radiological Protection, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals, Pergamon Press, 1998.

 

 

Elin

Absorboitunut annos

annettua aktiivisuusyksikköä

kohti (mGy/MBq)

 

Aikuiset

 

15-vuotiaat

 

10-vuotiaat

 

5-vuotiaat

 

1-vuotiaat

Lisämunuaiset

3,2E-01

4,1E-01

6,2E-01

9,4E-01

1,5E+00

Virtsarakon seinämä

3,3E-01

4,2E-01

6,7E-01

1,0E+00

1,7E+00

Luun pinta

2,3E-01

3,0E-01

4,3E-01

6,4E-01

1,2E+00

Aivot

4,8E-02

5,6E-02

7,9E-02

1,2E-01

2,0E-01

Rinta

7,7E-02

9,6E-02

1,8E-01

2,8E-01

5,2E-01

Sappirakon seinämä

6,4E+00

7,1E+00

9,0E+00

1,5E+01

4,8E+01

Maha-suolikanava

 

 

 

 

 

Mahalaukku

4,2E-01

5,5E-01

9,3E-01

1,5E+00

2,5E+00

Ohutsuoli

1,9E+00

2,4E+00

3,8E+00

5,9E+00

1,0E+01

Paksusuoli

2,0E+00

2,4E+00

3,8E+00

5,8E+00

1,0E+01

(Paksunsuolen yläosan seinämä

1,9E+00

2,3E+00

3,5E+00

5,3E+00

9,1E+00)

(Paksunsuolen alaosan seinämä

2,1E+00

2,6E+00

4,2E+00

6,5E+00

1,2E+01)

Sydän

3,3E-01

4,3E-01

6,4E-01

9,6E-01

1,6E+00

Munuaiset

5,0E-01

6,1E-01

8,9E-01

1,3E+00

2,0E+00

Maksa

6,9E-01

8,7E-01

1,3E+00

1,8E+00

3,2E+00

Keuhkot

2,4E-01

3,3E-01

4,7E-01

7,2E-01

1,3E+00

Lihakset

2,0E-01

2,5E-01

3,7E-01

5,5E-01

9,8E-01

Ruokatorvi

1,1E-01

1,4E-01

1,9E-01

2,9E-01

4,8E-01

Munasarjat

1,0E+00

1,3E+00

2,0E+00

2,9E+00

4,9E+00

Haima

4,5E-01

5,8E-01

1,1E+00

1,7E+00

2,6E+00

Punainen luuydin

2.9E-01

3.4E-01

4.6E-01

6.0E-01

8.3E-01

Iho

7,5E-02

9,1E-02

1,4E-01

2,2E-01

4,2E-01

 

 

 

 

 

 

Perna

3,0E-01

4,1E-01

6,6E-01

1,0E+00

1,7E+00

Kivekset

9,2E-02

1,3E-01

2,2E-01

3,7E-01

7,0E-01

Kateenkorva

1,1E-01

1,4E-01

1,9E-01

2,9E-01

4,8E-01

Kilpirauhanen

6,9E-02

9,6E-02

1,5E-01

2,7E-01

5,2E-01

Kohtu

7,5E-01

9,4E-01

1,5E+00

2,3E+00

3,8E+00

Muut kudokset

2,6E-01

3,4E-01

5,3E-01

8,3E-01

1,3E+00

Efektiivinen annos (mSv/MBq)

6,9E-01

8,6E-01

1,3E+00

2,0E+00

3,9E+00

Tämän valmisteen efektiivinen annos terveillä potilailla 370 kBq kapselin annon seurauksena on tyypillisesti 0,26 mSv.

Useimmissa kliinisissä tutkimuksissa, joissa tätä ainetta käytetään (esim. Crohnin tauti) on sädeannos pienempi kuin terveillä potilailla. Tämä johtuu siitä, että absorboituminen ileumista on huonontunut ja gastrointestinaalialueen läpikulkuaika on lyhyempi. Kuitenkin potilailla, joilla on sappitietukoksen aiheuttamaa keltaisuutta, maksan saaman annoksen on arvioitu olevan 100-kertainen normaaliarvoihin verrattuna.

Radiofarmaseuttisten valmisteiden valmistusohjeet

KÄYTTÖOHJEET

Sappipoolin menetyksen mittaaminen

SeHCAT-valmistetta voidaan käyttää endogeenisen sappipoolin menetyksen mittaamiseen joko määrittämällä elimistöön jääneen aktiivisuuden määrä tiettynä ajanjaksona tai määrittämällä ulosteeseen erittyneen aktiivisuuden määrä. Tulokset voidaan ilmaista menetettynä määränä, jos mittauskertoja on useita, tai yksinkertaisemmin tietyn ajanjakson aikana (esim. 7 vuorokautta) elimistöön jääneenä prosenttiosuutena. Kokokeholaskuria tai muita laskureita tai laskentamenetelmiä voidaan käyttää.

Gammakuvaus saattaa sopia joihinkin tutkimuksiin.

Elimistöön jääneen aktiivisuuden mittaus

Kokokeholaskuri (whole body counter)

Potilaalle annetaan 370 kBq:n (10 μCi) kapseli veden kanssa. Tavanomaisilla kokokeholaskentamenetelmillä saadaan potilaasta alkuarvo. Kun alkuarvosta vähennetään taustasäteily, saadaan nolla-aika tai 100 %:n lukema.

Potilaan säteily lasketaan uudelleen 7 päivän kuluttua, jolloin kehossa jäljellä oleva säteily ilmaistaan prosentteina alkuperäisestä lukemasta.

Vaihtoehtoiset menetelmät

Jos kokokeholaskuria ei ole käytettävissä, voidaan mahdollisesti käyttää muita laskentamenetelmiä. Aktiivisuus rajoittuu vatsan alueelle, joten laskurissa voidaan käyttää vatsan alueelle kohdistuvaa kenttää.

Gammakameraa käytetään laajalti. Myös vain yhtä ilmaisinkidettä on käytetty.

Potilaan pitää olla koko kuvauksen ajan aksiaalisesti laskurin keskilinjan kohdalla. Kiteen keskikohta pitää asettaa navan ja rintalastan alaosan välisen alueen puoliväliin.

(99m)Teknetiumlähteistä aiheutuvan liiallisen taustakohinan välttämiseksi suositellaan, että kameran ikkunan asetukseksi valitaan seleeni-75:n 265 keV:n fotonihuippu (20 %:n ikkuna).

On tärkeää käyttää samaa tekniikkaa päivinä 0 ja 7, jotta voidaan välttää mahdollisia virheitä retentio‑osuuden lopullisessa laskemisessa.

On myös tärkeää pitää potilas paikoillaan kunkin mittauksen aikana.

Toimenpide

 1. Potilaalle pitää antaa vähintään 15 ml vettä ennen kapselin ottamista. Kapseli pitää ottaa samansuuruisen vesimäärän kanssa, ja sama määrä vettä on juotava vielä myöhemmin uudelleen, jotta kapseli pääsee nopeasti mahalaukkuun ja sen sisältö vapautuu.
 2. Kapselin sisällön annetaan jakautua elimistöön 1–3 tunnin ajan.
 3. Mittaa taustasäteily ennen potilaan ensimmäisen arvon määrittämistä. Ajan esiasetuksia voidaan käyttää.
 4. Aseta potilas makuulle edellä kuvatulla tavalla. AP: käynnistä laskuri esiasetetuksi ajaksi (ehdotettu aika 300 sekuntia, ja kirjaa laskentatulokset).
 5. Käännä potilas ja toista laskenta toisesta suunnasta, PA.
 6. Mittaa taustasäteily uudelleen.
 7. Kun taustasäteilyn määrä on vähennetty, laske potilaan kahden laskentatuloksen geometrinen keskiarvo √(PA x AP).
 8. Toista kohdat 3–7 seitsemän päivän kuluttua.
 9. Korjaa päivän 7 arvo radioaktiivisuuden vähenemisen suhteen kertomalla se luvulla 1,04.
 10. Ilmoita päivän 7 arvo päivän 0 arvon prosenttiosuutena.

Erittyneen aktiivisuuden mittaaminen

Sappihapon menetystä voidaan vaihtoehtoisesti arvioida gammakuvauslaskennalla tietyn ajanjakson (esim. 7 päivän) aikana otetuista kokoulostenäytteistä. Annossuositus on 370 kBq (10 μCi) (oranssi ja keltainen kapseli). On tärkeää varmistaa, että noudatetaan tavanomaista geometriaa ja että kaikki uloste saadaan kerätyksi. Jos potilaalle tehdään samaan aikaan kaksi radionukliditutkimusta, näytteiden säteilyä ei pidä laskea, paitsi jos toisesta radionuklidista tiedetään, ettei se erity merkittävästi ulosteisiin tai jos laskuri voidaan säätää mittaamaan selektiivisesti vain seleeni-75-fotoniemissiota.

Ulosteen gamma-aktiivisuus voidaan laskea natriumjodidi-ilmaisinkiteellä ja kuoppalevylukijalla tai muulla sopivalla laitteella.

SeHCAT-kapselin antomenetelmä on sama kuin mitattaessa elimistöön jäänyttä aktiivisuutta.

Yhteystiedot

OY GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES AB
PL 400
00031 GE


010 39411
www.gehealthcare.fi
customerservicefinland@ge.com