Vertaa PF-selostetta

MESALAZIN ORION enterotabletti 1000 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi Mesalazin Orion ‑enterotabletti sisältää 1 000 mg mesalatsiinia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi enterotabletti sisältää 4,26 mmol natriumia (98 mg).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Enterotabletti

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Mesalazin Orion on tarkoitettu käytettäväksi:

 • Lievän tai keskivaikean haavaisen paksusuolitulehduksen akuuttivaiheen hoitoon
 • Remissiossa olevan haavaisen paksusuolitulehduksen ylläpitohoitoon.

Annostus ja antotapa

Annostus

Akuutissa tulehdusvaiheessa ja pitkäkestoisessa ylläpitohoidossa potilaan on tarkoin noudatettava lääkärin määräämiä hoito-ohjeita tavoitellun hoitovaikutuksen saavuttamiseksi.

Aikuiset

Annostusta on muutettava potilaan vasteen mukaisesti. Seuraavaa annostusta suositellaan:

 • Haavainen paksusuolitulehdus (akuuttivaihe): 1,5–4 g mesalatsiinia päivittäin, kerran vuorokaudessa tai jaettuna eri annoksiin. 4 g:n annosta suositellaan potilaille, joilla pienemmät mesalatsiiniannokset eivät tuota vastetta. Hoidon vaikutus on arvioitava 8 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta.
 • Haavainen paksusuolitulehdus (ylläpitohoito): 1,5–3 g mesalatsiinia päivittäin, kerran vuorokaudessa tai jaettuna eri annoksiin. 3 g:n annosta suositellaan potilaille, joilla pienemmät mesalatsiiniannokset eivät tuota vastetta, ja potilaille, jotka ovat tarvinneet suurempia annoksia akuuttivaiheen aikana.

Annoksen säätämiseen voidaan käyttää 500 mg:n Mesalazin Orion ‑enterotabletteja.

Iäkkäät

Tutkimuksia ei ole tehty. Mesalazin Orion ‑valmistetta on annettava iäkkäille varoen, ja sen käyttö on aina rajattava potilaisiin, joiden munuaistoiminta on normaali.

Pediatriset potilaat

Mesalazin Orion ‑valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Valmistetta ei saa antaa alle 5-vuotiaille lapsille.

Antotapa

Suun kautta.
Tabletit on otettava ennen ruokailua kokonaisina nesteen kera. Mesalazin Orion enterotabletit koostuvat mesalatsiinia sisältävästä ytimestä ja inertistä päällysteestä. Mesalatsiinin modifioitu vapautuminen riippuu ehjästä pinnoitteesta. Tästä syystä tabletteja ei tule jakaa, pureskella tai murskata.

Vasta-aiheet

 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
 • Aiempi yliherkkyys salisyylihapolle ja sen johdannaisille
 • Vaikea maksan ja munuaisten vajaatoiminta
 • Verenvuototaipumus.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

 • Potilaat, joilla on vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta. Koska mesalatsiini, joka tunnetaan myös nimellä 5-aminosalisyylihappo (5-ASA), eliminoituu pääasiassa asetyloitumalla ja sen jälkeen erittymällä virtsaan, joten maksan ja munuaisten vajaatoimintapotilaita on seurattava tarkoin. Maksan ja munuaisten toimintakokeita onkin suositeltavaa tehdä ennen hoidon aloittamista ja säännöllisesti sen aikana. Mesalazin Orion ‑hoito on lopetettava välittömästi, jos munuaistoiminnan heikentymisestä on näyttöä. Jos potilaalle kehittyy hoidon aikana munuaisten vajaatoiminta, on syytä epäillä mesalatsiinin aiheuttamaa nefrotoksisuutta.
 • Nefrolitiaasitapauksia on raportoitu mesalatsiinin käytön yhteydessä koskien myös munuaiskiviä, jotka ovat 100 prosenttisesti mesalatsiinia. On suositeltavaa varmistaa riittävä nesteen saanti hoidon aikana.
 • Mesalatsiinivalmisteita käyttävillä potilailla on ilmoitettu maksaentsyymipitoisuuksien suurenemista. Maksan toiminta on arvioitava ennen hoitoa ja hoidon aikana lääketieteellisten kriteerien mukaisesti. Varovaisuus on suositeltavaa annettaessa Mesalazin Orion ‑valmistetta maksan vajaatoimintaa sairastaville (ks. kohta Vasta-aiheet).
 • Jos potilaalla on aiemmin esiintynyt yliherkkyyttä sulfasalatsiinille, lääkärin on seurattava häntä tarkoin. Jos potilaalle kehittyy akuutti yliherkkyysreaktio, kuten vatsakramppeja, akuutti vatsakipu, kuume, vaikea päänsärky tai ihottuma, hoito on lopetettava välittömästi.
 • Jos potilaalla on jokin keuhkosairaus (etenkin astma), häntä on seurattava hoidon aikana huolellisesti.
 • Harvinaisissa tapauksissa on ilmoitettu mesalatsiinin aiheuttamia sydämeen kohdistuvia yliherkkyysreaktioita (myokardiittia ja perikardiittia). Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa mesalatsiinilla potilaita, joilla on jokin myokardiitille tai perikardiitille altistava tila. Jos sydämeen kohdistuvaa yliherkkyysreaktiota epäillään, mesalatsiinia sisältäviä valmisteita ei saa antaa uudelleen.
 • Harvinaisissa tapauksissa mesalatsiinihoidon jälkeen on ilmoitettu vakavia verenkuvan muutoksia. Hematologisia tutkimuksia on tehtävä, jos potilaalla on selittämätöntä verenvuotoa, mustelmanmuodostusta, purppuraa, anemiaa, kuumetta tai nielun ja kurkunpään kipua. Jos vakavia verenkuvan muutoksia epäillään, Mesalazin Orion ‑hoito on lopetettava (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Yhteisvaikutukset).
 • Varovaisuus on suositeltavaa hoidettaessa potilaita, joilla on aktiivinen mahahaava tai pohjukaissuolihaava.
 • Mesalazin Orion ‑enterotabletteja ei saa antaa samanaikaisesti laktuloosityyppisten laksatiivien tai vastaavien kanssa, sillä nämä aineet alentavat ulosteiden pH:ta ja voivat estää vaikuttavan aineen vapautumista.
 • Ennen hoitoa ja hoidon aikana on tehtävä hoitavan lääkärin harkinnan mukaan verikokeita (verenkuva ja erittelylaskenta, maksan toimintakokeet kuten ALAT ja seerumin kreatiniini).
 • Mesalatsiinihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia ihoon kohdistuvia haittavaikutuksia, mukaan lukien Stevens-Johnsonin oireyhtymää ja toksista epidermaalista nekrolyysiä. Mesalatsiinin käyttö on lopetettava heti, jos potilaalla ilmenee vakavien ihoreaktioiden oireita ja löydöksiä, kuten ihottumaa, limakalvovaurioita tai muita merkkejä yliherkkyydestä.

Tämä lääkevalmiste sisältää 98 mg natriumia per enterotabletti, vastaten 5 %:a WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

Suurin päivittäinen annos tätä lääkevalmistetta (4 g) vastaa 20 % WHO:n suosittelemasta natriumin päivittäisestä enimmäissaannista.

Mesalazine Orion -valmiste sisältää runsaasti natriumia. Tämä pitää ottaa huomioon, erityisesti jos potilasta on ohjeistettu noudattamaan vähäsuolaista ruokavaliota.

Yhteisvaikutukset

Muiden salisylaattien tavoin mesalatsiini voi:

 • vähentää kumariinijohdannaisten antikoagulanttien, kuten varfariinin, antikoagulaatiovaikutusta
 • tehostaa sulfonyyliureoiden verensokeria alentavia vaikutuksia
 • antagonisoida probenesidin ja sulfiinipyratsonin urikosuurisia vaikutuksia
 • yhteiskäytössä furosemidin kanssa johtaa salisylaattitoksisuuden ilmenemiseen tavallista pienemmillä annoksilla johtuen kilpailevasta interaktiosta munuaisten erittymiskohdissa
 • suurentaa munuaishaittojen riskiä, jos samanaikaisesti käytetään tunnettuja nefrotoksisia aineita, kuten tulehduskipulääkkeitä ja atsatiopriinia
 • voimistaa atsatiopriinin, 6-merkaptopuriinin ja tioguaniinin myelosuppressiivisia vaikutuksia. Varovaisuus on tarpeen, jos potilaita hoidetaan mesalatsiinin lisäksi atsatiopriinilla, 6-merkaptopuriinilla tai tioguaniinilla, sillä verenkuvamuutosten riski voi suurentua. Hematologisia parametreja (etenkin leukosyyttejä ja trombosyyttejä) on seurattava säännöllisesti, etenkin tällaisen yhdistelmähoidon alussa.
 • heikentää spironolaktonin natriureettista vaikutusta
 • hidastaa metotreksaatin erittymistä
 • Laktuloosityyppiset laksatiivit tai vastaavat voivat estää mesalatsiinin vapautumista enterotabletista, jolloin mesalatsiinin vaikutus heikkenee (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Raskaus ja imetys

Mesalatsiinia ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana, ellei lääkäri katso, että hoidon mahdolliset hyödyt ylittävät mahdolliset haitat. Perussairaus (tulehduksellinen suolistosairaus) voi itsessään suurentaa raskauden lopputulokseen kohdistuvia riskejä.

Raskaus

Mesalatsiinin tiedetään läpäisevän istukan, ja sen pitoisuus napaveren plasmassa on pienempi kuin äidin plasmassa. Sen metaboliittia, asetyylimesalatsiinia, esiintyy napaveren plasmassa ja äidin plasmassa yhtä suurina pitoisuuksina. Suun kautta annetulla mesalatsiinilla tehtyjen eläinkokeiden perusteella ei ole saatu tietoa suorista tai epäsuorista haitallisista vaikutuksista raskauteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen tai postnataaliseen kehitykseen. Mesalatsiinin käytöstä raskauden aikana ei ole tehty riittäviä ja hyvin kontrolloituja tutkimuksia. Niukat julkaistut tiedot mesalatsiinin käytöstä ihmisellä eivät viittaa synnynnäisten epämuodostumien kokonaisesiintyvyyden suurenemiseen. Joidenkin tietojen mukaan ennenaikaisuuden, sikiökuoleman ja pienen syntymäpainon esiintymistiheys suurenee. Näillä epäsuotuisilla raskaustuloksilla on kuitenkin yhteys myös aktiiviseen tulehdukselliseen suolistosairauteen.

Verenkuvan muutoksia (leukopenia, trombosytopenia, anemia) on ilmoitettu vastasyntyneillä, joiden äitejä on hoidettu mesalatsiinilla.

Yhdessä tapauksessa, jossa suuria mesalatsiiniannoksia (2–4 g suun kautta) käytettiin pitkiä aikoja raskauden aikana, vastasyntyneellä todettiin munuaisten vajaatoimintaa.

Imetys

Mesalatsiini erittyy rintamaitoon. Rintamaidon mesalatsiinipitoisuus on pienempi kuin äidin veren mesalatsiinipitoisuus, kun taas mesalatsiinin metaboliittia, asetyylimesalatsiinia, esiintyy rintamaidossa yhtä suurina tai suurempina pitoisuuksina kuin äidin veressä. Kontrolloituja tutkimuksia mesalatsiinin käytöstä imetyksen aikana ei ole tehty. Suun kautta otettavan mesalatsiinin käytöstä imetyksen aikana on saatavilla vain niukasti tietoa. Yliherkkyysreaktioiden kuten ripulin mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Jos imetettävälle vastasyntyneelle kehittyy ripulia, imetys tulee lopettaa.

Hedelmällisyys

Eläinkokeissa mesalatsiinilla ei ole todettu vaikutuksia uroksen ja naaraan hedelmällisyyteen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Mesalatsiinin vaikutuksista ihmisen hedelmällisyyteen on rajallisesti tai ei ollenkaan tietoa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Vaikutuksia ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn ei ole tutkittu. Mesalazin Orion ‑valmisteella katsotaan olevan mitätön vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Seuraavien haittavaikutusten esiintymistiheys on määritelty seuraavan käytännön (MedDRA-käytännön) perusteella: hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin harvinainen (< 1/10 000); tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Elinjärjestelmä

MedDRA-luokituksen mukainen esiintymistiheys

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Veri ja imukudos

Verenkuvan muutokset

(agranulosytoosi,

pansytopenia, leukopenia,

neutropenia, trombosytopenia,

aplastinen anemia)

Immuunijär-jestelmä

Yliherkkyysreaktiot kuten

allerginen eksanteema, lääkekuume, lupus

erythematosus -oireyhtymä, pankoliitti

Hermosto

Päänsärky, heitehuimaus

Perifeerinen neuropatia

Sydän

Myokardiitti, perikardiitti

Hengityseli-met, rintakehä ja välikarsina

Allergiset keuhkoreaktiot (hengenahdistus, yskä,

allerginen alveoliitti,

eosinofiilinen keuhkokuume,

keuhkojen infiltraatiot, pneumoniitti)

Ruoansulatus-elimistö

Epämiellyttävä olo, huonovointisuus, vatsakipu, ripuli, ilmavaivat, oksentelu

Akuutti haimatulehdus, paksusuolitulehduksen oireiden paheneminen

Maksa ja sappi

Maksa-arvojen muutokset

(transaminaasiarvojen ja

kolestaasiparametrien

suureneminen), hepatiitti,

kolestaattinen hepatiitti

Iho ja ihonalainen kudos

Valoherkkyys*

Hiustenlähtö, erythema multiforme

Stevens-Johnsonin oireyhtymä (SJS), toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN)**

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lihaskipu ja nivelkipu

Munuaiset ja virtsatiet

Interstitiaalinefriitti,

munuaisten vajaatoiminta,

nefroottinen oireyhtymä

Nefrolitiaasi

Sukupuoli-elimet ja rinnat

(Korjautuva) oligospermia

* Valoherkkyys

Vaikeampia reaktioita on ilmoitettu potilailla, joilla on ennestään jokin ihosairaus, kuten atooppinen ihottuma tai atooppinen ekseema.

** Mesalatsiinihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia ihoon kohdistuvia haittavaikutuksia, mukaan lukien Stevens-Johnsonin oireyhtymää ja toksista epidermaalista nekrolyysiä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Mesalatsiini on aminosalisylaatti. Salisylaattitoksisuuden löydöksiin kuuluvat tinnitus, kiertohuimaus, päänsärky, sekavuus, uneliaisuus, keuhkoedeema, nestehukka (hikoilun, ripulin tai oksentelun seurauksena), hypoglykemia, hyperventilaatio, elektrolyyttitasapainon ja veren pH:n häiriöt sekä hypertermia.

Mesalatsiiniyliannostukseen ei ole erityistä antidoottia. Hoito on oireenmukaista ja elintoimintoja tukevaa. Salisylaattitoksisuuden tavanomainen hoito voi olla hyödyllistä akuutissa yliannostuksessa. Hypoglykemia sekä neste- ja elektrolyyttitasapainon häiriöt on korjattava asianmukaisella hoidolla. Riittävää munuaistoimintaa on ylläpidettävä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Liikahappoisuuden hoitoon tarkoitetut valmisteet, aminosalisyylihappo ja sitä muistuttavat lääkeaineet, ATC-koodi: A07EC02

Vaikutusmekanismi

5-ASAn tulehdusta lievittävää vaikutusmekanismia ei tunneta, mutta mahdollisuuksia on useita:

 • Prostaglandiinisynteesin (syklo-oksigenaasireitin) esto, joka vähentää inflammatoristen prostaglandiinien vapautumista
 • Kemotaktisten leukotrieenien synteesin (lipo-oksigenaasireitin) esto, joka lievittää tulehdusta
 • Makrofagien ja neutrofiilien kemotaksiksen esto turvonneessa kudoksessa.

Viimeisimmät tiedot viittaavat siihen, että 5-ASA on biologinen antioksidantti ja sen vaikutus perustuu vapaiden happiradikaalien sieppaamiseen.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Viivästetysti lääkeainetta vapauttavilla lääkemuodoilla maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan terveillä henkilöillä paasto-olosuhteissa noin 6 tunnin kuluttua lääkevalmisteen ottamisesta, jolloin 5-ASA:n huippupitoisuus plasmassa on 1,98 mikrog/ml.

Biotransformaatio

5-ASA asetyloituu maksassa ja paksusuolen seinämässä riippumatta henkilön asetyloijastatuksesta. Vaikuttaa siltä, että asetylaatioprosessi on saturoituva. Hoitoannoksilla (250–500 mg) 5-ASA:n huippupitoisuus plasmassa tai AUC-arvo (plasmapitoisuus-aikakäyrän alle jäävä ala) eivät kuitenkaan poikenneet annoslineaarisuudesta vakaassa tilassa.

Eliminaatio

Suuri prosenttiosuus suun kautta otetusta 5-ASA:sta poistuu virtsaan ja ulosteisiin Ac-5-ASA:n muodossa. Itse asiassa yli 90 % virtsasta havaitusta lääkkeestä on metaboliittimuodossa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, genotoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Toistuvan altistuksen toksisuustutkimuksissa, joissa käytettiin suuria suun kautta annettuja mesalatsiiniannoksia, on havaittu munuaistoksisuutta. Tämän havainnon kliinistä merkitystä ei tunneta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tabletin ydin:

Natriumkarbonaatti, vedetön

Glysiini

Povidoni

Mikrokiteinen selluloosa

Kroskarmelloosinatrium

Piidioksidi, kolloidinen, vedetön

Kalsiumstearaatti

Tabletin päällyste:

Metakryylihappo‑etyyliakrylaattikopolymeeri (1:1) dispersio 30 prosenttia

Metakryylihappo‑metyylimetakrylaattikopolymeeri (1:1)

Metakryylihappo‑metyylimetakrylaattikopolymeeri (1:2)

Dibutyylisebasaatti

Talkki

Titaanidioksidi (E171)

Makrogoli

Keltainen rautaoksidi (E172)

Punainen rautaoksidi (E172)

Povidoni

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MESALAZIN ORION enterotabletti
1000 mg 100 fol (70,61 €)

PF-selosteen tieto

PVC/PVDC/alumiiniläpipainopakkaukset kotelossa, joka sisältää 60 tai 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Pitkänomainen tabletti, jossa on tasakoosteinen, oranssi enteropäällyste. Pituus 22 mm ja halkaisija 11 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

MESALAZIN ORION enterotabletti
1000 mg 100 fol

 • Alempi erityiskorvaus (65 %). Haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti (208).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

A07EC02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

17.02.2022

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com