Vertaa PF-selostetta

DROVELIS tabletti, kalvopäällysteinen 3/14,2 mg

Lääketurva

Riskienminimointimateriaalit

Potilas

Kysymyksiä ja vastauksia yhdistelmäehkäisyvalmisteista: Viimeisintä tietoa naisille

Terveydenhuollon ammattilainen

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet: Materiaalia naisen yksilöllisten veritulppariskitekijöiden arviointiin, keskustelun tueksi ja sopivimman valmisteen valitsemiseksi

Huomioitavaa

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yhdessä vaaleanpunaisessa vaikuttavia aineita sisältävässä tabletissa on 3 mg drospirenonia sekä 14,2 mg estetrolia vastaava määrä estetrolimonohydraattia.

Valkoiset kalvopäällysteiset lumelääketabletit eivät sisällä vaikuttavia aineita.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan

Yksi vaaleanpunainen, vaikuttavia aineita sisältävä tabletti sisältää 40 mg laktoosimonohydraattia.

Yksi valkoinen lumelääketabletti sisältää 68 mg laktoosimonohydraattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen (tabletti).

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Raskauden ehkäisy.

Drovelis-tabletteja määrätessä on otettava huomioon naisen yksilölliset riskitekijät, erityisesti laskimotromboembolian riskitekijät, ja verrattava Drovelis-valmisteeseen liittyvää laskimotromboembolian riskiä muihin hormonaalisiin yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin liittyvään riskiin (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Annostus ja antotapa

Annostus ja antotapa

Miten Drovelis-valmistetta otetaan

Suun kautta.

Tabletteja otetaan yksi päivässä 28 peräkkäisen päivän ajan. Tabletit on otettava päivittäin suunnilleen samaan aikaan, tarvittaessa pienen nestemäärän kanssa, läpipainopakkauksen osoittamassa järjestyksessä. Läpipainopakkaus alkaa 24 vaaleanpunaisella, vaikuttavia aineita sisältävällä tabletilla, joita seuraa 4 valkoista lumetablettia. Seuraava läpipainopakkaus aloitetaan edellisen pakkauksen viimeisen tabletin ottamista seuraavana päivänä.
Pakkaus sisältää seitsemällä viikonpäivällä merkityt tarrat. Läpipainopakkauksen ensimmäisen otetun tabletin kohdalle liimataan sen viikonpäivän tarra, jona ensimmäinen tabletti otetaan.

Tyhjennysvuoto alkaa yleensä 2–3 päivän kuluttua siitä, kun valkoisten lumetablettien ottaminen aloitetaan. Se saattaa jatkua vielä seuraavan pakkauksen aloittamisajankohtana. Ks. myös Syklikontrolli kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Drovelis-tablettien aloittaminen

 • Ei edeltävää hormonaalista ehkäisyä (edellisen kuukauden aikana)

Tablettien käyttö aloitetaan kuukautiskierron ensimmäisenä päivänä (ts. ensimmäisenä vuotopäivänä). Lisäehkäisyä ei tällöin tarvita.
Jos ensimmäinen tabletti otetaan kuukautiskierron 2.–5. päivänä, lääkevalmiste ei ole tehokas ennen kuin vaikuttavia aineita sisältäviä vaaleanpunaisia tabletteja on otettu 7 peräkkäisen päivän ajan. Näiden ensimmäisten 7 päivän ajan on käytettävä lisäehkäisynä luotettavaa estemenetelmää, kuten kondomia. Ennen Drovelis-lääkevalmisteen aloittamista on otettava huomioon raskauden mahdollisuus.

 • Vaihto hormonaalisesta yhdistelmäehkäisyvalmisteesta (yhdistelmäehkäisytabletti, emätinrengas tai ehkäisylaastari)

Drovelis-tablettien käyttö aloitetaan mieluiten aiemman yhdistelmäehkäisytablettivalmisteen viimeisen vaikuttavia aineita sisältävän tabletin ottamista seuraavana päivänä, mutta viimeistään aiemman yhdistelmäehkäisytablettivalmisteen tavanomaista tablettitaukoa tai lumetablettijaksoa seuraavana päivänä.
Jos käytössä on ollut emätinrengas tai ehkäisylaastari, Drovelis-tablettien käyttö aloitetaan mieluiten emätinrenkaan tai ehkäisylaastarin poistamispäivänä, mutta viimeistään silloin, kun seuraava emätinrengas tai ehkäisylaastari olisi pitänyt ottaa käyttöön.

 • Vaihto pelkkää progestiinia sisältävästä ehkäisyvalmisteesta (vain progestogeenia sisältävä pilleri, implantaatti, injektio, implantti) tai hormonia vapauttavasta kohdunsisäisestä ehkäisimestä

Progestogeenipillereistä voidaan siirtyä käyttämään Drovelis-tabletteja koska tahansa. Implantaatti tai hormonia vapauttava kohdunsisäinen ehkäisin voidaan poistaa minä päivänä tahansa, jolloin Drovelis-tablettien käyttö aloitetaan poistopäivänä tai injektion tapauksessa seuraavana suunniteltuna injektiopäivänä. Kaikissa näissä tapauksissa on syytä käyttää lisäksi estemenetelmää, kunnes tabletteja on otettu keskeytyksettä 7 päivää.

 • Ensimmäisellä raskauskolmanneksella tapahtuneen raskauden keskeytymisen jälkeen

Tablettien käyttö voidaan aloittaa heti. Näin tehtäessä lisäehkäisyä ei tarvita.

 • Synnytyksen tai toisella raskauskolmanneksella tapahtuneen raskauden keskeytymisen jälkeen

Tablettien käyttö aloitetaan 21–28 vuorokautta synnytyksen tai toisella raskauskolmanneksella tapahtuneen raskauden keskeytymisen jälkeen. Jos käyttö aloitetaan myöhemmin, on syytä käyttää myös estemenetelmää ensimmäisten 7 päivän ajan. Jos yhdyntä tai yhdyntöjä on jo tapahtunut ennen tätä, raskaus on suljettava pois ennen yhdistelmäehkäisytablettien käytön varsinaista aloittamista tai on odotettava seuraavien kuukautisten alkamista.

Imetys, ks. kohta Raskaus ja imetys.

Tabletin unohtaminen

Läpipainopakkauksen viimeisen rivin valkoisten lumetablettien unohtamista ei tarvitse huomioida. Ne on kuitenkin hävitettävä, jotta lumetablettijaksoa ei vahingossa pidennettäisi.

Seuraava ohje koskee vain tilanteita, joissa on unohdettu ottaa vaaleanpunainen, vaikuttavia aineita sisältävä tabletti:

Jos vaikuttavia aineita sisältävän tabletin unohtamisesta on kulunut alle 24 tuntia, valmisteen ehkäisyteho ei ole heikentynyt. Unohtunut tabletti on otettava mahdollisimman pian, ja seuraavat tabletit otetaan tavanomaiseen aikaan.

Jos vaikuttavia aineita sisältävän tabletin unohtamisesta on kulunut yli 24 tuntia, valmisteen ehkäisyteho voi olla heikentynyt. Seuraavat kaksi perussääntöä pätevät tapauksissa, joissa tablettien ottaminen on unohtunut:

 1. Suositeltu hormonittomien tablettien jakso on 4 päivää. Tablettien ottamista ei saa koskaan keskeyttää yli 4 päivän ajaksi.
 2. Hypotalamus-aivolisäke-munasarja-akselin riittävä supressio edellyttää vaaleanpunaisten, vaikuttavia aineita sisältävien tablettien ottamista yhtäjaksoisesti seitsemän päivän ajan.


Näin ollen päivittäistä käyttöä koskevat seuraavat ohjeet:

1.–7. päivä
Viimeinen unohtunut tabletti otetaan mahdollisimman pian, vaikka se tarkoittaisikin sitä, että tabletteja otetaan kaksi samalla kertaa. Seuraavat tabletit otetaan tavanomaiseen aikaan. Lisäksi on käytettävä estemenetelmää, esim. kondomia, kunnes vaaleanpunaisia tabletteja on otettu keskeytyksettä 7 päivän ajan. Jos valmisteen käyttäjä on ollut yhdynnässä tabletin unohtamista edeltävien 7 päivän aikana, raskauden mahdollisuus on otettava huomioon. Raskauden mahdollisuus on sitä suurempi, mitä useampia vaaleanpunaisia, vaikuttavia aineita sisältäviä tabletteja on unohdettu ottaa ja mitä lähempänä neljää valkoista lumetablettia unohtuneet tabletit ovat.

8.–17. päivä
Viimeinen unohtunut tabletti otetaan mahdollisimman pian, vaikka se tarkoittaisikin sitä, että tabletteja otetaan kaksi samalla kertaa. Seuraavat tabletit otetaan tavanomaiseen aikaan. Jos tabletit on otettu ohjeiden mukaisesti tabletin unohtumista edeltäneiden 7 päivän aikana, lisäehkäisyä ei tarvita. Jos tabletteja on kuitenkin unohtunut useampia kuin yksi, lisäehkäisyä on käytettävä, kunnes vaaleanpunaisia, vaikuttavia aineita sisältäviä tabletteja on otettu keskeytyksettä 7 päivän ajan.

18.–24. päivä
Ehkäisyn luotettavuuden heikkeneminen on todennäköistä valkoisten lumetablettien tablettijakson lähestymisen vuoksi. Ehkäisysuojan heikkeneminen voidaan kuitenkin vielä estää muuttamalla tablettien ottamisajankohtaa. Kun toimitaan kumman tahansa seuraavan vaihtoehdon mukaan, lisäehkäisyn käyttö ei ole tarpeen, jos kaikki tabletit on otettu ohjeiden mukaisesti ensimmäistä tabletin unohtumista edeltäneiden 7 päivän aikana. Muussa tapauksessa on noudatettava seuraavista vaihtoehdoista ensimmäistä ja käytettävä sen lisäksi lisäehkäisyä, kunnes valmisteen käyttäjä on lisäksi ottanut keskeytyksettä 7 päivän ajan vaaleanpunaisia, vaikuttavia aineita sisältäviä tabletteja.

 1. Viimeinen unohtunut tabletti otetaan mahdollisimman pian, vaikka se tarkoittaisikin sitä, että tabletteja otetaan kaksi samalla kertaa. Seuraavat tabletit otetaan tavanomaiseen aikaan, kunnes kaikki vaaleanpunaiset, vaikuttavia aineita sisältävät tabletit on otettu. Viimeisen tablettirivin neljä lumetablettia hävitetään. Seuraava läpipainoliuska aloitetaan heti. Tyhjennysvuoto tulee todennäköisesti vasta, kun kaikki toisen tablettiliuskan vaaleanpunaiset, vaikuttavia aineita sisältävät tabletit on otettu, mutta vaaleanpunaisten tablettien ottamisen aikana saattaa esiintyä tiputtelua tai läpäisyvuotoa.
 2. Vaaleanpunaisten, vaikuttavia aineita sisältävien tablettien ottaminen parhaillaan käytössä olevasta tablettiliuskasta voidaan lopettaa. Tämän jälkeen otetaan viimeisen tablettirivin valkoisia lumetabletteja enintään 4 päivän ajan mukaan lukien päivät, jolloin valmisteen käyttäjä unohti ottaa tabletit. Tämän jälkeen jatketaan tablettien ottamista uudesta läpipainoliuskasta.


Jos tabletteja on unohtunut ottaa eikä lumetablettijakson aikana tule tyhjennysvuotoa, raskauden mahdollisuus on otettava huomioon.

Ohjeet ruoansulatuselimistön häiriöiden yhteydessä
Vaikeiden ruuansulatuskanavan häiriöiden (esim. oksentelu tai ripuli) yhteydessä imeytyminen saattaa olla epätäydellistä ja lisäehkäisy on tarpeen. Jos oksentelua esiintyy 3-4 tunnin kuluessa vaaleanpunaisen, vaikuttavia aineita sisältävän tabletin ottamisesta, uusi tabletti on otettava mahdollisimman pian. Uusi vaaleanpunainen, vaikuttavia aineita sisältävä tabletti on otettava 24 tunnin kuluessa normaalista tabletin ottoajankohdasta, mikäli mahdollista. Jos viimeisimmän tabletin ottamisesta on kulunut yli 24 tuntia, sovelletaan tabletin unohtamisesta annettuja ohjeita kohdan Annostus ja antotapa "Tabletin unohtaminen" mukaisesti. Jos valmisteen käyttäjä ei halua muuttaa tablettien normaalia ottoaikatauluaan, hänen on otettava ylimääräinen vaaleanpunainen tabletti toisesta läpipainopakkauksesta.

Tyhjennysvuodon lykkääminen
Kuukautisia voidaan siirtää aloittamalla seuraava Drovelis-läpipainopakkaus ilman, että valkoisia lumetabletteja otetaan käytössä olevasta läpipainopakkauksesta. Kuukautisia voidaan siirtää niin pitkälle kuin halutaan, kuitenkin enintään toisen pakkauksen vaikuttavia aineita sisältävien vaaleanpunaisten tablettien loppumiseen asti. Kuukautisten siirtämisen aikana voi esiintyä läpäisy- tai tiputteluvuotoa. Drovelis-tablettien säännöllinen käyttö aloitetaan uudestaan valkoisten lumetablettien käyttöjakson jälkeen.

Jos valmisteen käyttäjä haluaa muuttaa kuukautisten alkamispäivän nykyisestä joksikin toiseksi viikonpäiväksi, häntä voidaan neuvoa lyhentämään tulevaa valkoisten lumetablettien jaksoa haluamallaan päivien lukumäärällä. Mitä lyhyempi tauko on, sitä suurempi on riski, että tyhjennysvuotoa ei tule ja että seuraavan pakkauksen käytön aikana esiintyy läpäisy- ja tiputteluvuotoa (kuten kuukautisia siirrettäessä).

Erityispotilasryhmät

Iäkkäät

Drovelis valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi vaihdevuodet ohittaneilla naisilla.

Munuaisten vajaatoiminta
Drovelis-valmistetta ei ole tutkittu erityisesti munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Drovelis on vasta-aiheinen vakavaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. kohta Vasta-aiheet).

Maksan vajaatoiminta
Drovelis-valmisteella ei ole tehty kliinisiä tutkimuksia maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Drovelis-valmisteen käyttö on vasta-aiheista potilailla, joilla on vakava maksasairaus, jos maksa-arvot eivät ole palautuneet normaaleiksi (ks. kohta Vasta-aiheet).

Pediatriset potilaat
Drovelis-valmiste on tarkoitettu käytettäväksi vasta ensimmäisten kuukautisten alkamisen jälkeen. Drovelis-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 16-vuotiaiden nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Vasta-aiheet

Koska estetrolia sisältävien hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytöstä ei ole saatavilla vielä epidemiologista tietoa, etinyyliestradiolia sisältävien hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön vasta- aiheiden katsotaan koskevan myös Drovelis-valmistetta. Hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita ei saa käyttää seuraavissa tapauksissa. Jos jokin näistä oireista ilmenee ensimmäistä kertaa Drovelis-valmisteen käytön aikana, lääkevalmisteen käyttö on lopetettava välittömästi.

 • Nykyinen laskimotromboembolia tai sen riski
  • Laskimotromboembolia – nykyinen (antikoagulanttilääkityksellä) tai aiemmin ilmennyt laskimotromboembolia (esim. syvä laskimotromboosi tai keuhkoembolia)
  • Tunnettu perinnöllinen tai hankittu laskimotromboembolia-alttius, kuten resistenssi aktivoituneelle proteiini C:lle (APC-resistenssi) (mukaan lukien tekijä V Leiden), antitrombiini III:n puutos, proteiini C:n puutos, proteiini S:n puutos
  • Suuri leikkaus, johon liittyy pitkäaikainen immobilisaatio (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
  • Useista samanaikaisista riskitekijöistä johtuva suuri laskimotromboembolian riski (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).
 • Nykyinen valtimotromboembolia tai sen riski
  • Valtimotromboembolia – nykyinen tai aiemmin ilmennyt valtimotromboembolia (esim. sydäninfarkti) tai sitä ennakoiva tila (esim. angina pectoris)
  • Aivoverisuonisairaus – nykyinen aivohalvaus, aiemmin ilmennyt aivohalvaus tai sitä ennakoiva tila (esim. ohimenevä aivoverenkiertohäiriö)
  • Tiedossa oleva perinnöllinen tai hankittu valtimotromboembolia-alttius, kuten hyperhomokystinemia ja fosfolipidivasta-aineet (kardiolipiinivasta-aineet, lupus-antikoagulantti)
  • Aiemmin ilmennyt migreenipäänsärky, johon on liittynyt fokaalisia neurologisia oireita
  • Useista samanaikaisista riskitekijöistä johtuva suuri valtimotromboembolian riski (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet) tai yksi vakava riskitekijä, kuten:
   • diabetes mellitus, johon liittyy verisuonioireita
   • vaikea hypertensio
   • vaikea dyslipoproteinemia.
 • Nykyinen tai aiemmin ilmennyt vaikea maksasairaus, jos maksa-arvot eivät ole palautuneet normaaleiksi
 • Vaikea munuaisten vajaatoiminta tai akuutti munuaisten vajaatoiminta
 • Nykyinen tai aiemmin ilmennyt (hyvän- tai pahanlaatuinen) maksakasvain
 • Todetut tai epäillyt sukupuolihormoniriippuvaiset maligniteetit (esim. sukupuolielinten tai rintojen)
 • Diagnosoimaton verenvuoto emättimestä
 • Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varoitukset

Minkä tahansa alla mainitun tilan tai riskitekijän ilmetessä Drovelis-valmisteen soveltuvuudesta on keskusteltava käyttäjän kanssa ennen Drovelis-valmisteen käytön aloittamista.

Jos jokin näistä sairauksista tai riskitekijöistä pahenee tai ilmenee ensimmäistä kertaa käytön aikana, käyttäjää on neuvottava ottamaan yhteys lääkäriin, joka päättää Drovelis-valmisteen käytön mahdollisesta keskeyttämisestä. Seuraavassa esitetyt epidemiologiset tiedot perustuvat etinyyliestradiolia sisältävistä hormonaalisista yhdistelmäehkäisyvalmisteista saatuihin tietoihin. Drovelis sisältää estetrolia. Koska estetrolia sisältävistä hormonaalisista yhdistelmäehkäisyvalmisteista ei vielä ole saatavilla epidemiologista tietoa, varoitusten voidaan katsoa koskevan myös Drovelis-valmistetta.

Jos käyttäjällä todetaan tai epäillään olevan valtimo- tai laskimotromboembolia, yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttäminen on keskeytettävä. Antikoagulanttihoidon tapauksessa on käytettävä riittävää vaihtoehtoista, ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää antikoagulanttihoidon teratogeenisuuden (kumariinien) vuoksi.

Verenkiertohäiriöt

Laskimotromboembolian riski
Kaikkien hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttö suurentaa laskimotromboembolian riskiä verrattuna siihen, ettei näitä valmisteita käytetä. Valmisteisiin, jotka sisältävät pienen annoksen etinyyliestradiolia (< 50 µg) yhdessä levonorgestreelin, norgestimaatin tai noretisteronin kanssa, liittyy pienin laskimotromboembolian riski. Toistaiseksi ei tiedetä, millainen Drovelis-valmisteen käyttöön liittyvä riski on verrattuna näihin pienemmän riskin valmisteisiin. Päätös siitä, että käytetään jotakin muuta valmistetta kuin sellaista, johon tiedetään liittyvän pienin laskimotromboembolian riski, voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun aiheesta on keskusteltu käyttäjän kanssa ja voidaan varmistaa, että hän ymmärtää hormonaalisiin yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin liittyvän laskimotromboembolian riskin sekä sen, miten hänen omat riskitekijänsä vaikuttavat tähän riskiin, ja että laskimotromboembolian riski on suurimmillaan ensimmäisen vuoden aikana, kun hän käyttää hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita ensimmäistä kertaa.

Lisäksi on jonkin verran näyttöä siitä, että riski suurenee, kun hormonaalisen yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttö aloitetaan uudelleen vähintään 4 viikon tauon jälkeen
.

Naisista, jotka eivät käytä hormonaalista yhdistelmäehkäisyvalmistetta ja jotka eivät ole raskaana, noin 2 naiselle 10 000:sta kehittyy laskimotromboembolia yhden vuoden aikana. Yksittäisen naisen kohdalla riski voi kuitenkin olla paljon suurempi sen perusteella, mitkä ovat hänen taustalla olevat riskitekijänsä (ks. alla).

Epidemiologisissa tutkimuksissa naisilla, jotka käyttävät pieniannoksisia (< 50 µg etinyyliestradiolia) hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita, on havaittu, että yhden vuoden aikana 6–12 naiselle 10 000:sta kehittyy laskimotromboembolia.

Naisista,1 jotka käyttävät etinyyliestradiolia ja drospirenonia sisältäviä hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita, arviolta 9–12 naiselle 10 000:sta kehittyy laskimotromboembolia yhden vuoden aikana,2 verrattuna levonorgestreelia sisältäviä hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttäneisiin naisiin, joilla luku on noin 6 naiselle 10 000:sta.

Toistaiseksi ei tiedetä, millainen estetrolia ja drospirenonia sisältävän hormonaalisen yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttöön liittyvä riski on verrattuna pieniannoksisen levonorgestreelia sisältävän hormonaalisen yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttöön liittyvään riskiin.

Vuodessa todettavien laskimotromboembolioiden määrä pieniannoksisen hormonaalisen yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttäjillä on pienempi kuin odotettavissa oleva laskimotromboembolioiden määrä raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen.

Laskimotromboembolia voi johtaa kuolemaan 1–2 %:ssa tapauksista.

Hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttäjillä on erittäin harvoissa tapauksissa raportoitu muiden verisuonten trombooseja, kuten maksan, suoliliepeen, munuaisten tai verkkokalvon laskimo- ja valtimotrombooseja.

Laskimotromboembolian riskitekijät

Hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä laskimotromboembolisten komplikaatioiden riski voi huomattavasti suurentua, jos käyttäjällä on muita riskitekijöitä, ja erityisesti silloin, jos riskitekijöitä on useita (ks. taulukko 1).

1 Nämä esiintymistiheydet arvioitiin epidemiologisten tutkimusten kokonaistiedoista vertaamalla eri tuotteiden suhteellisia riskejä verrattuna levonorgestreelia sisältävien hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden aiheuttamaan riskiin.
2 Vaihteluvälin keskipiste on 5–7 10 000 naisvuotta kohden, mikä perustuu levonorgestreelia sisältävien yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön suhteelliseen riskiin verrattuna käyttämättömyyteen, jolloin riski on noin 2,3–3,6.

Drovelis-valmisteen käyttö on vasta-aiheista, jos valmisteen käyttäjällä on useita riskitekijöitä, jotka muodostavat suuren laskimotukoksen riskin (ks. kohta Vasta-aiheet). Jos käyttäjällä on useampi kuin yksi riskitekijä, on mahdollista, että riski suurenee enemmän kuin yksittäisten tekijöiden yhteenlasketun määrän verran. Tällaisessa tapauksessa on pohdittava laskimotromboembolian kokonaisriskiä. Jos hyöty-haittatasapaino katsotaan negatiiviseksi, ei hormonaalista yhdistelmäehkäisyvalmistetta saa määrätä (ks. kohta Vasta-aiheet).

Taulukko 1: Laskimotromboembolian riskitekijät

Riskitekijä

Huomautus

Ylipaino (painoindeksi [BMI] yli 30 kg/m²)

Riski suurenee huomattavasti painoindeksin suurenemisen myötä.

On erityisen tärkeää ottaa huomioon se, jos naisella on myös muita riskitekijöitä.

Pitkäaikainen immobilisaatio, suuret leikkaukset, kaikki jalkojen tai lantion alueen leikkaukset, neurokirurgia tai huomattava trauma

Huomaa: Tilapäinen immobilisaatio, mukaan lukien yli 4 tuntia kestävä lentomatka, voi myös olla laskimotromboembolian riskitekijä, erityisesti silloin, jos naisella on muita riskitekijöitä.

Näissä tilanteissa on suositeltavaa keskeyttää ehkäisytablettien käyttö
(vähintään neljä viikkoa ennen elektiivistä leikkausta) ja aloittaa käyttö uudelleen aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun liikuntakyky on täysin palautunut. Ei-toivotun raskauden ehkäisemiseksi on käytettävä muuta ehkäisyä.

Verisuonitukoksia ehkäisevää hoitoa on harkittava, jos Drovelis-
valmisteen käyttöä ei ole etukäteen keskeytetty.

Positiivinen sukuanamneesi (tämänhetkinen tai aikaisempi laskimotromboembolia sisaruksella tai vanhemmalla erityisesti suhteellisen nuorena, esim. alle 50-vuotiaana)

Jos perinnöllistä alttiutta epäillään, nainen on lähetettävä erikoislääkärin vastaanotolle ennen päätöstä minkään hormonaalisen
yhdistelmäehkäisyvalmisteen käytöstä.

Muu laskimotromboemboliaan liittyvä sairaustila

Syöpä, systeeminen lupus erythematosus, hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä, krooninen tulehduksellinen suolistosairaus (Crohnin tauti tai haavainen paksusuolentulehdus) ja sirppisoluanemia

Ikääntyminen

Erityisesti 35 ikävuoden jälkeen


Suonikohjujen tai pinnallisen tromboflebiitin mahdollisesta yhteydestä laskimotromboembolian ilmaantumiseen tai etenemiseen ei ole yksimielisyyttä.

Tromboembolian suurentunut riski raskauden aikana ja erityisesti 6 viikon ajan synnytyksen jälkeen täytyy ottaa huomioon (ks. lisätietoja raskaudesta ja imetyksestä kohdasta Raskaus ja imetys).

Laskimotromboembolian (syvän laskimotromboembolian ja keuhkoembolian) oireet
Jos näitä oireita ilmenee, käyttäjää on neuvottava hakeutumaan välittömästi lääkärin hoitoon ja kertomaan, että hän käyttää hormonaalista yhdistelmäehkäisyvalmistetta.

Laskimotromboembolian oireet:

 • toisen jalan ja/tai jalkaterän turvotus tai turvotus jalan laskimon kohdalla
 • jalan kipu tai arkuus, joka saattaa tuntua vain seistessä tai kävellessä
 • jalan lisääntynyt kuumotus; jalan ihon punoitus tai värinmuutos.


Keuhkoembolian oireita voivat olla:

 • äkillisesti alkanut selittämätön hengenahdistus tai nopea hengitys
 • yhtäkkisesti alkanut yskä, johon saattaa liittyä veriysköksiä
 • terävä rintakipu
 • vaikea pyörrytys tai huimaus
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämensyke.


Jotkin näistä oireista (esim. hengenahdistus ja yskä) ovat epäspesifisiä ja ne saatetaan virheellisesti tulkita yleisemmiksi tai vähemmän vaikeiksi tapahtumiksi (esim. hengitystieinfektioiksi).
Muita verisuonitukoksen merkkejä voivat olla: raajan äkillinen kipu, turvotus ja sinertyminen.
Jos tukos kehittyy silmään, oireet voivat vaihdella kivuttomasta näön hämärtymisestä näön menettämiseen. Joskus näön menetys voi tapahtua lähes välittömästi.

Valtimotromboembolian riski
Epidemiologisissa tutkimuksissa on osoitettu, että hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyy suurentunut valtimotromboembolian (sydäninfarktin) tai aivoverisuonitapahtumien (esim. ohimenevän aivoverenkiertohäiriön tai aivohalvauksen) riski. Valtimotromboemboliset tapahtumat voivat johtaa kuolemaan.

Valtimotromboembolian riskitekijät
Hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä valtimotromboembolisten komplikaatioiden tai aivoverisuonitapahtumien riski on korkeampi niillä käyttäjillä, joilla on myös riskitekijöitä (ks. taulukko 2). Drovelis-valmisteen käyttö on vasta-aiheista, jos käyttäjällä on yksi vakava tai useita valtimotromboembolian riskitekijöitä, jotka muodostavat suuren valtimotukoksen vaaran (ks. kohta Vasta-aiheet). Jos käyttäjällä on useampia kuin yksi riskitekijä, on mahdollista, että riski suurenee enemmän kuin yksittäisten tekijöiden yhteenlasketun määrän verran. Tällaisessa tapauksessa on pohdittava valtimotromboembolian kokonaisriskiä. Jos hyöty-haittatasapaino katsotaan negatiiviseksi, ei hormonaalista yhdistelmäehkäisyvalmistetta saa määrätä (ks. kohta Vasta-aiheet).


Taulukko 2: Valtimotromboembolian riskitekijät

Riskitekijä

Huomautus

Ikääntyminen

Erityisesti 35 ikävuoden jälkeen

Tupakointi

Käyttäjiä on neuvottava olemaan tupakoimatta, jos he haluavat
käyttää hormonaalista yhdistelmäehkäisyvalmistetta. Jos yli 35-vuotias
käyttäjä jatkaa tupakointia, häntä on vakavasti kehotettava käyttämään jotakin muuta ehkäisymenetelmää.

Hypertensio

 

Ylipaino (painoindeksi yli 30 kg/m2)

Riski kasvaa huomattavasti painoindeksin suurenemisen myötä.

Se on erityisen tärkeää ottaa huomioon, jos naisella on myös
muita riskitekijöitä.

Positiivinen sukuanamneesi (tämänhetkinen tai aikaisempi valtimotromboembolia sisaruksella tai vanhemmalla erityisesti suhteellisen nuorena, esim. alle 50-vuotiaana)

Jos perinnöllistä alttiutta epäillään, nainen on lähetettävä
erikoislääkärin vastaanotolle ennen päätöstä minkään hormonaalisen yhdistelmäehkäisyvalmisteen käytöstä.

Migreeni

Migreenin esiintymistiheyden tai vaikeusasteen suureneminen hormonaalisen yhdistelmäehkäisyvalmisteen käytön aikana voi olla syy lopettaa käyttö välittömästi (sillä se voi ennakoida aivoverenkiertotapahtumaa).

Muut sairaustilat, joihin liittyy haitallisia verisuonitapahtumia

Diabetes, hyperhomokystinemia, läppävika ja eteisvärinä, dyslipoproteinemia ja systeeminen lupus erythematosus


Valtimotromboembolian oireet
Jos oireita ilmenee, käyttäjää on neuvottava hakeutumaan välittömästi lääkärin hoitoon ja kertomaan, että hän käyttää hormonaalista yhdistelmäehkäisyvalmistetta.

Aivoverisuonitapahtuman oireita voivat olla:

 • äkillinen puutuneisuus tai heikkous erityisesti toispuoleisesti kasvoissa, käsivarsissa tai jaloissa
 • äkilliset kävelyvaikeudet, huimaus, tasapainon tai koordinaation menetys
 • äkillinen sekavuus, puhumisen tai puheen ymmärtämisen vaikeudet
 • äkilliset näkövaikeudet toisessa tai molemmissa silmissä
 • äkillinen, voimakas tai pitkittynyt päänsärky, jolle ei ole selvää syytä
 • tajunnan menetys tai pyörtyminen, johon saattaa liittyä kouristuskohtaus.


Tilapäiset oireet viittaavat siihen, että kyseessä on ohimenevä aivoverenkiertohäiriö.


Sydäninfarktin oireita voivat olla:

 • kipu, epämiellyttävät tuntemukset, paineen tunne, puristumisen tai täysinäisyyden tunne rinnassa, käsivarressa tai rintalastan takana
 • epämiellyttävät tuntemukset, jotka säteilevät selkään, leukaan, kurkkuun, käsivarteen ja/tai vatsaan
 • kylläisyyden, ruuansulatusvaivojen tai tukehtumisen tunne
 • hikoilu, pahoinvointi, oksentelu tai huimaus
 • äärimmäisen voimakas heikotus, ahdistuneisuus tai hengenahdistus
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämensyke.


Kasvaimet
Joissakin epidemiologisissa tutkimuksissa on raportoitu kohdunkaulan syövän riskin lisääntymistä etinyyliestradiolia sisältävien hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden pitkäaikaiskäyttäjillä (>5 vuotta). Edelleen on epäselvyyttä siitä, missä määrin sekoittavat tekijät, kuten sukupuolikäyttäytyminen ja muut tekijät kuten ihmisen papilloomavirus (HPV), vaikuttavat tähän löydökseen.

Suurempiannoksisia hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita (50 µg etinyyliestradiolia) käytettäessä kohdun limakalvo- ja munasarjasyövän esiintymisen riski pienenee. Ei ole vielä varmistettu, koskeeko tämä myös estetrolia sisältäviä hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita.

Meta-analyysi 54 epidemiologisesta tutkimuksesta osoitti, että etinyyliestradiolia sisältävien hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden tämän hetkisten käyttäjien suhteellinen rintasyöpäriski on hieman suurentunut (suhteellinen riskikerroin 1,24). Tämä suurentunut riski häviää vähitellen 10 vuoden kuluessa hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön lopettamisesta. Koska rintasyöpä on harvinainen alle 40-vuotiailla naisilla, on tällä hetkellä hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä tai hiljattain niitä käyttäneillä havaittu rintasyöpädiagnoosien ylimäärä pieni verrattuna yleiseen rintasyöpäriskiin. Diagnosoidut rintasyöpätapaukset ovat hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttäneillä yleensä kliinisesti varhaisemmassa vaiheessa kuin niillä, jotka eivät ole koskaan käyttäneet hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita. Havaittu riskin suureneminen voi johtua rintasyövän varhaisemmasta diagnoosista hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttäjillä, hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden biologisista vaikutuksista tai molemmista.

Etinyyliestradiolia sisältävien hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttäjillä on raportoitu harvoin hyvänlaatuisia ja vielä harvemmin pahanlaatuisia maksakasvaimia. Yksittäistapauksissa nämä kasvaimet ovat johtaneet hengenvaarallisiin vatsaontelon sisäisiin verenvuotoihin. Tästä syystä maksakasvaimen mahdollisuus tulisi ottaa erotusdiagnostisesti huomioon, jos hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttäjällä on voimakasta ylävatsakipua, suurentunut maksa tai merkkejä vatsaontelon sisäisestä verenvuodosta.

Hepatiitti C
Kliinisissä tutkimuksissa, joissa käytettiin hepatiitti C -viruksen (HCV) hoitoon tarkoitettua yhdistelmää ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri/dasabuviiri erillisenä hoitona tai yhdessä ribaviriinin kanssa, ALAT-arvo kohosi merkitsevästi useammin yli viisinkertaiseksi viitearvon ylärajasta naisilla, jotka käyttivät etinyyliestradiolia sisältävää lääkitystä, kuten hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita. Lisäksi ALAT-arvon nousua havaittiin myös naisilla, jotka käyttivät etinyyliestradiolia sisältäviä lääkevalmisteita (kuten hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita) ja jotka saivat hoitoa glekapreviirin/pibrentasviirin tai sofosbuviirin/velpatasviirin/voksilapreviirin yhdistelmällä. Naisilla, jotka käyttivät muuta estrogeenia kuin etinyyliestradiolia, ALAT-arvon kohoamista oli saman verran kuin naisilla, jotka eivät saaneet mitään estrogeenia. Koska muita estrogeenejä käyttäneitä naisia oli kuitenkin vain pieni määrä, on noudatettava varovaisuutta käytettäessä samanaikaisesti yhdistelmää ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri/dasabuviiri erillisenä hoitona tai yhdessä ribaviriinin kanssa tai yhdistelmää glekapreviiri/pibrentasviiri tai sofosbuviiri/velpatasviiri/voksilapreviiri. Ks. myös kohta Yhteisvaikutukset.

Muut sairaustilat
Drovelisin progestogeenikomponentti, drospirenoni, on aldosteroniantagonisti kaliumretentio-ominaisuudella. Useimmissa tapauksissa kaliumpitoisuuksien ei odoteta nousevan. Drospirenonilla tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa havaittiin kuitenkin seerumin kaliumpitoisuuksien pientä, ei-merkitsevää nousua joillakin potilailla, joilla oli lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta, kun 3 mg drospirenonia otettiin 14 päivän ajan yhdessä kaliumia säästävien lääkevalmisteiden kanssa. Näin ollen suositellaan, että munuaisten vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden seerumin kaliumtasot tarkistetaan ensimmäisen Drovelis-hoitosyklin aikana, jos potilaan seerumin kaliumtasot ovat ennen Drovelis-hoitoa lähellä vertailuarvojen ylärajaa, ja erityisesti silloin, jos potilas käyttää samanaikaisesti kaliumia säästäviä lääkevalmisteita. Ks. myös kohta Yhteisvaikutukset.

Hypertriglyseridemia tai sen esiintyminen suvussa voi suurentaa haimatulehduksen riskiä hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttäjillä.

Vaikka vähäistä verenpaineen kohoamista on raportoitu monilla hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttäjillä, on kliinisesti merkityksellinen verenpaineen kohoaminen harvinaista. Hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön ja kliinisen hypertension välistä yhteyttä ei ole vahvistettu. Jos verenpaine kuitenkin kohoaa kliinisesti merkittävästi hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön aikana, lääkärin tulisi kehottaa käyttäjää lopettamaan valmisteen käyttö ja hoitaa hypertensiota. Hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön jatkamista voidaan harkita, jos verenpainelääkityksellä saavutetaan normotensio.

Seuraavia sairaustiloja tai niiden pahenemista on raportoitu sekä raskauden että hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön yhteydessä, mutta niiden yhteydestä hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön ei ole pitävää näyttöä: kolestaasiin liittyvä keltaisuus ja/tai kutina, sappikivimuodostus, porfyria, systemaattinen lupus erythematosus, hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä, Sydenhamin korea, herpes gestationis ja otoskleroosiin liittyvä kuulon heikkeneminen.

Eksogeeniset estrogeenit saattavat aiheuttaa perinnöllistä tai hankinnaista angioödeemaa sairastaville naisille tähän sairauteen liittyviä oireita tai pahentaa niitä.

Hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön keskeyttäminen saattaa olla tarpeen akuuteissa tai kroonisissa maksan toimintahäiriöissä, kunnes maksafunktioarvot ovat normalisoituneet. Hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttö on lopetettava, jos raskausaikana ensimmäistä kertaa ilmennyt tai aiempaan sukupuolihormonien käyttöön liittynyt kolestaattinen keltaisuus uusiutuu.

Vaikka hormonaaliset yhdistelmäehkäisyvalmisteet saattavat vaikuttaa perifeeriseen insuliiniresistenssiin ja glukoosinsietokykyyn, ei ole näyttöä siitä, että matala-annoksisia (< 50 µg etinyyliestradiolia sisältäviä) hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävien diabeetikkojen hoitoa tarvitsisi muuttaa. Diabetesta sairastavia potilaita on kuitenkin seurattava tarkoin erityisesti hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön alkuaikoina.

Hormonaalisten yhdistelmävalmisteiden käytön yhteydessä on raportoitu endogeenisen masennuksen, epilepsian, Crohnin taudin ja haavaisen paksusuolentulehduksen pahenemista.

Masentunut mieliala ja masennus ovat tunnettuja hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyviä haittavaikutuksia (ks. kohta Haittavaikutukset). Masennus voi olla vakavaa, ja se on itsetuhoisen käyttäytymisen ja itsemurhan tunnettu riskitekijä. Käyttäjiä on kehotettava ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos heillä esiintyy mielialan muutoksia ja masennuksen oireita, myös pian hoidon aloittamisen jälkeen.

Maksaläiskät ovat myös mahdollisia, erityisesti silloin, jos niitä on esiintynyt raskausaikana. Käyttäjien, joilla on alttius saada maksaläiskiä, tulisi välttää aurinkoa ja ultraviolettisäteilyaltistusta hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön aikana.

Lääkärintarkastus/-konsultaatio
Ennen Drovelis-valmisteen käytön aloittamista tai uudelleen aloittamista on käyttäjän sairaushistoria selvitettävä täydellisesti (mukaan lukien sukuanamneesi) sekä raskauden mahdollisuus suljettava pois. Verenpaine on mitattava ja käyttäjälle on tehtävä lääkärintarkastus huomioiden vasta-aiheet (ks. kohta Vasta-aiheet) ja varoitukset (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). On tärkeää kiinnittää huomiota laskimo- ja valtimotrombooseja koskeviin tietoihin, myös Drovelis-valmisteen riskiin verrattuna muihin hormonaalisiin yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin, laskimo- ja valtimotromboembolian oireisiin, tunnettuihin riskitekijöihin sekä siihen, mitä käyttäjän tulee tehdä, jos hän epäilee tromboosia. Käyttäjää on myös neuvottava lukemaan pakkausseloste huolellisesti ja noudattamaan sen ohjeita. Säännöllisten tarkastusten tiheys ja luonne määritetään vallitsevan hoitokäytännön perusteella ottaen huomioon käyttäjän yksilölliset tarpeet.
Käyttäjälle on kerrottava, että hormonaaliset ehkäisyvalmisteet eivät suojaa HIV-infektiolta (AIDS) eivätkä muilta sukupuolitaudeilta.

Tehon heikkeneminen
Hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden tehoa voivat heikentää esim. tablettien unohtaminen (ks. kohta Annostus ja antotapa), ruuansulatuselimistön häiriöt vaaleanpunaisten, aktiivisten tablettien ottamisen aikana (ks. kohta Annostus ja antotapa) tai muu samanaikainen lääkitys (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Syklikontrolli
Kaikki hormonaaliset yhdistelmäehkäisyvalmisteet voivat aiheuttaa epäsäännöllisiä vuotoja (tiputtelu- tai läpäisyvuotoa) etenkin ensimmäisten käyttökuukausien aikana. Siksi epäsäännöllistä vuotoa kannattaa alkaa tutkia vasta noin kolme kiertoa kestävän sopeutumisvaiheen jälkeen. Epäsäännöllistä vuotoa tai tiputtelua havaittiin 14–20 %:lla Drovelis-valmistetta käyttävistä henkilöistä. Useimmissa tapauksissa kyse oli vain tiputtelusta.

Ei-hormonaaliset syyt on otettava huomioon, jos vuotohäiriöt jatkuvat tai niitä ilmaantuu silloin, kun kierrot ovat aiemmin olleet säännölliset, ja tällöin asianmukaiset diagnostiset toimenpiteet ovat perusteltuja maligniteetin tai raskauden poissulkemiseksi. Nämä toimenpiteet voivat sisältää kohdun kaavinnan.

Pienellä osalla naisista (6–8 %) tyhjennysvuotoa ei ehkä tapahdu lumetablettivaiheessa. Jos tyhjennysvuoto jää tulematta ja Drovelis-valmiste on otettu kohdassa Annostus ja antotapa annettujen ohjeiden mukaan, on epätodennäköistä, että nainen on raskaana. Raskaus pitää kuitenkin sulkea pois ennen Drovelis-valmisteen käytön jatkamista, jos Drovelis-valmistetta ei ole otettu ohjeiden mukaisesti tai jos kaksi peräkkäistä tyhjennysvuotoa on jäänyt tulematta.

Laboratoriokokeet
Steroidiehkäisyn käyttö voi vaikuttaa eräisiin laboratorioarvoihin, kuten maksan, kilpirauhasen, lisämunuaisten ja munuaisten toiminnan biokemiallisiin parametreihin, (kantaja)proteiinien (esimerkiksi kortikosteroideja sitova globuliini, CBG) pitoisuuksiin plasmassa ja lipidi-/lipoproteiinifraktioihin, hiilihydraattiaineenvaihdunnan parametreihin sekä veren hyytymis- ja fibrinolyysiparametreihin. Muutokset pysyvät yleensä viitearvoalueella. Drospirenoni aiheuttaa plasman reniiniaktiivisuuden ja aldosteronipitoisuuden kasvua sen lievän anti-mineralokortikoidiaktiivisuuden indusoimana.

Apuaineet
Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

Yhteisvaikutukset

Huomaa: Samanaikaisesti käytettävien lääkevalmisteiden valmisteyhteenvetoihin tulee tutustua mahdollisten yhteisvaikutusten selvittämiseksi.

Farmakokineettiset yhteisvaikutukset

Muiden lääkevalmisteiden vaikutus Drovelis-valmisteeseen

Yhteisvaikutukset mikrosomaalisia entsyymejä indusoivien lääkevalmisteiden kanssa ovat mahdollisia. Niistä voi seurata tehostunut sukupuolihormonien puhdistuma, mikä puolestaan voi aiheuttaa läpäisyvuotoja ja/tai ehkäisytehon menetyksen.

 • Hoito

Entsyymi-induktio voi olla havaittavissa jo muutaman hoitopäivän jälkeen. Maksimaalinen entsyymi-induktio ilmenee yleensä muutaman viikon sisällä. Lääkehoidon lopettamisen jälkeen entsyymi-induktio saattaa jatkua noin 4 viikon ajan.

 • Lyhytkestoinen hoito

Maksaentsyymejä indusoivilla lääkevalmisteilla hoidettavien naisten on käytettävä väliaikaisesti estemenetelmää tai muuta ehkäisymenetelmää hormonaalisen yhdistelmäehkäisyvalmisteen lisäksi. Estemenetelmää on käytettävä koko samanaikaisen lääkehoidon ajan ja lisäksi 28 päivän ajan sen päättymisestä. Jos samanaikainen lääkehoito kestää kauemmin kuin käytössä olevan pakkauksen vaaleanpunaiset, vaikuttavaa ainetta sisältävät tabletit, valkoiset lumetabletit on hävitettävä ja seuraava tablettipakkaus on aloitettava heti.

 • Pitkäaikainen hoito

Muuta, ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää suositellaan sellaisille naisille, jotka ovat pitkäkestoisessa hoidossa maksaentsyymejä indusoivalla vaikuttavalla aineella.

Seuraavia yhteisvaikutuksia on raportoitu kirjallisuudessa.

Lääkevalmisteet, jotka nopeuttavat hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden puhdistumaa (entsyymi-induktio), esim.:
barbituraatit, bosentaani, karbamatsepiini, fenytoiini, primidoni, rifampisiini ja HIV-lääkkeet (esim. ritonaviiri, nevirapiini ja efavirentsi) ja mahdollisesti myös felbamaatti, griseofulviini, okskarbatsepiini, topiramaatti sekä mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät valmisteet.

Lääkevalmisteet, joiden vaikutus hormonaalisiin yhdistelmäehkäisyvalmisteiden puhdistumaan vaihtelee:
Monet HIV-proteaasin estäjien ja ei-nukleosidisten käänteiskopioijaentsyymin estäjien yhdistelmät (myös yhdistelmät HCV-estäjien kanssa) voivat kasvattaa tai laskea estrogeenien ja progestrogeenien plasmapitoisuuksia, kun niitä käytetään yhdessä hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden kanssa. Joissain tapauksissa näillä muutoksilla saattaa olla kliinistä merkitystä.

Tämän vuoksi samanaikaisesti käytettävien HIV-/HCV-lääkevalmisteiden valmisteyhteenvetoihin tulee tutustua mahdollisten yhteisvaikutusten ja muiden asiaan liittyvien suositusten selvittämiseksi. Mikäli asia jää miltään osin epäselväksi, käyttäjän on proteaasin estäjä- tai ei-nukleosidisen käänteiskopioijan estäjähoidon aikana käytettävä ehkäisyssä lisänä estemenetelmää.

Lääkevalmisteet, jotka hidastavat hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden puhdistumaa (entsyymiestäjät):
Mahdollisten entsyymiestäjien kanssa tapahtuvien yhteisvaikutusten kliininen merkitys on edelleen epäselvä. Samanaikainen vahvojen CYP3A4-estäjien antaminen voi nostaa estrogeenien tai progestogeenien tai niiden molempien plasmapitoisuuksia.

 • Mahdolliset yhteisvaikutukset drospirenonin kanssa

Kun moniannostutkimuksessa drospirenonin (3 mg/vrk) / etinyyliestradiolin (0,02 mg/vrk) yhdistelmää annettiin samanaikaisesti vahvan CYP3A4-estäjän, ketokonatsolin, kanssa 10 päivän ajan, käyrän alle vuorokaudessa jäävä ala (AUC(0–24 t)) kasvoi drospirenonin tapauksessa 2,7-kertaiseksi ja etinyyliestradiolin tapauksessa 1,4-kertaiseksi.

 • Mahdolliset yhteisvaikutukset estetrolin kanssa

Estetroli glukuronisoituu suurimmaksi osaksi UDP-glukuronosyylitransferaasi (UGT) 2B7 -entsyymin vaikutuksesta (ks. kohta Farmakokinetiikka, Farmakokinetiikka). Estetrolin ja vahvan UGT-estäjän, valproiinihapon, välillä ei havaittu kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia.

Drovelis-valmisteen vaikutus muihin lääkevalmisteisiin
Ehkäisytabletit saattavat vaikuttaa tiettyjen muiden vaikuttavien aineiden metaboliaan. Näin ollen vaikuttavien aineiden pitoisuudet saattavat joko kasvaa (esim. syklosporiini) tai pienentyä (esim. lamotrigiini).

In vitro -inhibiitiotutkimusten ja naisvapaaehtoisilla tehtyjen in vivo -yhteisvaikutustutkimusten perusteella (joissa drospirenonin kanssa käytettiin markkeriyhdisteinä omepratsolia, simvastatiinia ja midatsolaamia) drospirenonin vaikutukset muiden vaikuttavien aineiden metaboliaan ovat epätodennäköisiä 3 mg:n hormoniannoksilla.

In vitro -inhibiitiotutkimusten perusteella on epätodennäköistä, että Drovelis-valmisteen sisältämä estetroli vaikuttaisi muiden vaikuttavien aineiden metaboliaan.

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset
Samanaikainen käyttö HCV-lääkevalmisteiden kanssa, jotka sisältävät yhdistelmää ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri/dasabuviiri erikseen tai yhdessä ribaviriinin kanssa, saattaa kasvattaa kohonneiden ALAT-arvojen riskiä naisilla, jotka käyttävät etinyyliestradiolia sisältävää lääkitystä, kuten hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita (katso kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Naisilla, jotka käyttivät muuta estrogeenia kuin etinyyliestradiolia, ALAT-arvon kohoamista oli saman verran kuin naisilla, jotka eivät saaneet mitään estrogeenia. Koska muita estrogeenejä käyttäneitä naisia oli kuitenkin vain pieni määrä, on noudatettava varovaisuutta käytettäessä samanaikaisesti yhdistelmää ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri/dasabuviiri erillisenä hoitona tai yhdessä ribaviriinin kanssa tai yhdistelmää glekapreviiri/pibrentasviiri tai sofosbuviiri/velpatasviiri/voksilapreviiri (ks kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Drospirenonin samanaikainen käyttö angiotensiinikonvertaasin (ACE) estäjän tai tulehduskipulääkkeiden (NSAID) kanssa potilailla, joilla ei ole munuaisten vajaatoimintaa, ei aiheuttanut merkitsevää muutosta seerumin kaliumtasossa. Drovelis-valmisteen käyttöä samanaikaisesti aldosteronin antagonistien tai kaliumia säästävien diureettien kanssa ei ole tutkittu. Tällaisessa tapauksessa seerumin kalium on testattava ensimmäisen hoitosyklin aikana. Ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Pediatriset potilaat
Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Drovelis-valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi raskauden aikana.

Jos nainen tulee raskaaksi Drovelis-valmisteen käytön aikana, on tablettien käyttö lopetettava.

Raskaana olevien naisten Drovelis-valmisteen käytöstä on niukasti tietoa.
Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Eläintutkimusten perusteella vaikuttavien aineiden hormonivaikutuksen aiheuttamien haittavaikutusten mahdollisuutta ei voida sulkea pois.

Kun Drovelis-valmisteen käyttö aloitetaan uudelleen, on huomioitava, että laskimotromboembolian riski on suurentunut synnytyksen jälkeisenä aikana (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Imetys

Rintamaitoon saattaa erittyä pieniä määriä ehkäisyyn käytettäviä steroideja ja/tai niiden metaboliitteja, ja ne saattavat vaikuttaa lapseen.

Hormonaaliset yhdistelmäehkäisyvalmisteet voivat vaikuttaa imetykseen, sillä ne voivat vähentää rintamaidon määrää ja muuttaa sen koostumusta. Siksi hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita suositellaan käytettäväksi vasta, kun lapsi on vieroitettu rintamaidosta, ja jos nainen haluaa imettää, hänelle on ehdotettava toisen ehkäisymenetelmän käyttöä.

Hedelmällisyys

Drovelis on tarkoitettu raskauden ehkäisyyn. Tietoa hedelmällisyyden palautumisesta, ks. kohta Farmakodynamiikka.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Drovelis-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Tavallisimmat Drovelis-valmisteelle raportoidut haittavaikutukset ovat metrorragia (4,3 %), päänsärky (3,2 %), akne (3,2 %), verenvuoto emättimestä (2,7 %) ja dysmenorrea (2,4 %).

Haittavaikutustaulukko

Tunnistetut haittavaikutukset on lueteltu alla (ks. taulukko 3).

Haittavaikutukset on esitetty MedDRA-elinjärjestelmän ja esiintyvyyden mukaisesti: yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000 , < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000).

Taulukko 3: Luettelo haittavaikutuksista

Elinjärjestelmäluokka

Yleinen

Melko harvinainen

Harvinainen

Infektiot

 

Sieni-infektio

Emätininfektio

Virtsatieinfektio

Mastiitti

Hyvän- ja pahanlaatuiset kasvaimet
(mukaan lukien kystat ja polyypit)

  

Rintojen fibroadenooma

Immuunijärjestelmä

  

Yliherkkyys

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

 

Ruokahalun häiriöt

Hyperkalemia

Nesteen kertyminen

Psyykkiset häiriöt

Mielialahäiriöt(1)

Libidon häiriöt

Masennus(2)

Ahdistuneisuushäiriö(3)

Unettomuus

Tunnehäiriöt(4)

Stressi

Hermostuneisuus

Hermosto

Päänsärky

Migreeni

Heitehuimaus

Parestesia

Uneliaisuus

Muistinmenetys

Silmät

  

Näköhäiriöt

Näön hämärtyminen

Silmien kuivuminen

Kuulo ja tasapainoelin

  

Kiertohuimaus

Verisuonisto

 

Kuumat aallot

Hypertensio

Laskimotromboosi

Tromboflebiitti

Hypotensio

Suonikohjut

Ruoansulatuselimistö

Vatsakipu

Pahoinvointi

Vatsan pingottuneisuus

Oksentelu

Ripuli

Gastroesofageaalinen refluksitauti

Koliitti

Gastrointestinaalinen liikkuvuushäiriö

Ummetus

Dyspepsia

Ilmavaivat

Suun kuivuminen

Huulten turvotus

Iho ja ihonalainen kudos

Akne

Alopesia

Liikahikoilu(5)

Ihotaudit(6)

Dermatiitti(7)

Pigmentaatiohäiriö(8)

Runsaskarvaisuus

Seborrea

Kutina

Kasvojen turvotus

Urtikaria

Ihon värimuutokset

Luusto, lihakset ja sidekudos

 

Selkäkipu

Lihaskrampit

Raajojen epämukavuuden tunne

Nivelten turvotus

Raajakipu

Munuaiset ja virtsatiet

  

Virtsarakon kouristus

Virtsan epänormaali haju

Raskauteen, synnytykseen ja
perinataalikauteen liittyvät haitat

  

Ektooppinen raskaus

Sukupuolielimet ja rinnat

Kipua rinnoissa

Metrorragia

Emätinverenvuoto

Dysmenorrea

Runsas kuukautisvuoto

Poikkeava tyhjennysvuoto(9)

Rintojen turvotus

Vulvovaginaalinen häiriö(10)

Emätinvuoto

Kuukautisia edeltävä oireyhtymä (PMS)

Kyhmy rinnoissa(11)

Kohdun kouristukset

Verenvuoto kohdusta

Menometrorragia

Dyspareunia

Munasarjakysta

Laktaatiohäiriö

Kohdun limakalvon häiriö

Asiaankuulumaton verenvuoto kohdusta

Lantion alueen kipu

Nännin häiriö

Rinnan värimuutos

Verenvuotoa yhdynnässä

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Väsymys/uupumus

Turvotus

Rintakipu

Epänormaali olo

Huonovointisuus(12)

Kipu

Hypertermia

Tutkimukset

Painonvaihtelu

Maksaentsyymiarvojen nousu

Epänormaalit lipidiarvot

Verenpaineen kohoaminen

Epänormaalit munuaisten toimintakokeet

Kohonnut veren kalium

Veren glukoosiarvon nousu

Hemoglobiiniarvon lasku

Seerumin ferritiinipitoisuuden lasku

Verivirtsaisuus

(1) mukana affektin labiilius, vihaisuus, euforia, ärtyneisyys, muuttunut mieliala ja mielialan vaihtelut
(2) mukana masentunut mieliala, masennusoireet, itkuisuus ja masennus
(3) mukana kiihtyneisyys, ahdistuneisuus, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö ja paniikkikohtaukset
(4) mukana emotionaaliset häiriöt, emotionaalinen ahdinko ja itkeminen
(5) mukana yöhikoilu, liikahikoilu ja kylmä hiki
(6) mukana kuiva iho, ihottuma ja ihon turvotus
(7) mukana dermatiitti ja ekseema
(8) mukana maksaläiskät ja ihon hyperpigmentaatio
(9) mukana poikkeava tyhjennysvuoto, amenorrea, kuukautiskierron häiriöt, epäsäännölliset kuukautiset, oligomenorrea ja polymenorrea
(10) mukana emättimen haju; epämiellyttävä tunne tai polttava tunne emättimessä ja ulkosynnyttimissä; emättimen ja ulkosynnyttimien kuivuus, kipu tai kutina.
(11) mukana massa rinnoissa ja maitorauhasen rakkulatauti
(12) mukana huonovointisuus ja laskenut toimintakyky

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaukset

Hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttäneillä henkilöillä on todettu suurentunut valtimo- ja laskimotromboottisten ja tromboembolisten tapahtumien, kuten sydäninfarktin, aivohalvauksen, ohimenevän aivoverenkiertohäiriön, laskimotromboosin ja keuhkoembolian riski. Tästä on tarkempaa tietoa kohdassa Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Seuraavia vakavia haittavaikutuksia on raportoitu hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä. Niistä on kerrottu kohdassa Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet:

 • Laskimotromboemboliat
 • Valtimotromboemboliat
 • Hypertensio
 • Maksakasvaimet
 • Seuraavien sairauksien tai niiden pahenemisen yhteydestä hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön ei ole varmuutta: Crohnin tauti, haavainen paksusuolentulehdus, epilepsia, kohdun myooma, porfyria, systeeminen lupus erythermatosus, herpes gestationis, Sydenhamin korea, hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä, kolestaasiin liittyvä keltaisuus
 • Maksaläiskät
 • Hormonaalisten yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön keskeyttäminen saattaa olla tarpeen akuuteissa tai kroonisissa maksan toimintahäiriöissä, kunnes maksafunktioarvot ovat normalisoituneet.
 • Eksogeeniset estrogeenit saattavat aiheuttaa perinnöllistä tai hankinnaista angioödeemaa sairastaville naisille tähän sairauteen liittyviä oireita tai pahentaa niitä.

Diagnosoitujen rintasyöpien esiintyvyys on hieman korkeampi hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä. Koska rintasyöpä on harvinainen alle 40- vuotiailla naisilla, havaittu rintasyöpädiagnoosien ylimäärä on pieni verrattuna yleiseen rintasyöpäriskiin. Syy-yhteyttä hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin ei tunneta. Katso lisätietoja kohdista Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Yhteisvaikutukset
Ehkäisytablettien yhteisvaikutuksesta muiden lääkevalmisteiden (entsyymi-induktorit) kanssa saattaa seurata tyhjennysvuotoa ja/tai ehkäisytehon menetys (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Drovelis-valmisteen käytössä ei vielä ole kokemusta yliannostuksesta. Yhdistelmäehkäisytableteista saadun yleisen käyttökokemuksen perusteella seuraavia oireita voi esiintyä, jos on otettu yliannostus vaaleanpunaisia, vaikuttavaa ainetta sisältäviä tabletteja: pahoinvointi, oksentelu ja tyhjennysvuoto. Tyhjennysvuotoa voi esiintyä jopa nuorilla tytöillä ennen kuukautisten alkamista, jos he ottavat tätä lääkevalmistetta vahingossa. Vasta-ainetta ei ole. Jatkohoito on oireenmukaista.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet, progestageenit ja estrogeenit, kiinteät yhdistelmävalmisteet, ATC-koodi: G03AA18

Vaikutusmekanismi

Drovelis sisältää estrogeenina estetrolia ja progestogeenina drospirenonia. Estetroli on estrogeeni, jota tuottaa ainoastaan ihmissikiön maksa raskauden aikana.

Estetrolilla on antigonadotrooppista aktiivisuutta, jolle on ominaista annosriippuvainen pieneneminen sekä seerumin follikkeleita stimuloivan hormonin (FSH) että luteinisoivan hormonin (LH) pitoisuuksissa.

Progestogeeni drospirenonilla on progestageenisia, antigonadotrooppisia, antiandrogeenisia sekä lieviä antimineralokortikoidisia ominaisuuksia. Sillä ei ole estrogeenista, glukokortikoidista eikä antiglukokortikoidista aktiivisuutta. Nämä ominaisuudet ovat farmakologisesti samankaltaisia luonnollisen hormonin, progesteronin, kanssa.

Drovelis-tablettien ehkäisyteho perustuu eri tekijöiden yhteisvaikutukseen, joista tärkein on ovulaation estyminen.

Kliininen teho ja turvallisuus

Valmisteella suoritettiin kaksi maailmanlaajuista tutkimusta: avaintutkimus EU:n alueella ja Venäjällä, ja tukitutkimus Yhdysvalloissa. Tutkimuksiin osallistui 16–50-vuotiaita naisia 13 kuukautiskierron tai yhden vuoden ajan.

Seuraavat Pearlin indeksit laskettiin 18–35-vuotiaiden ikäryhmässä EU-/Venäjä-avaintutkimuksessa. Arvot perustuvat yhteensä 14 759 kuukautiskiertoon. Lukumäärä on saatu sen jälkeen, kun kierrot, jolloin on käytetty täydentävää ehkäisymenetelmää, sekä kierrot, jolloin ei ole ollut seksuaalista aktiivisuutta, on poistettu:
Menetelmän pettäminen: 0,26 (95 %:n luottamusvälin yläraja 0,77)
Menetelmän pettäminen ja käyttäjävirhe: 0,44 (95 %:n luottamusvälin yläraja 1,03)

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa Pearlin indeksit olivat korkeammat kuin EU-/Venäjä-tutkimuksessa. Tiedetään, että Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten Pearlin indeksit ovat korkeampia kuin EU:ssa tehdyissä tutkimuksissa, mutta tämän eron syy ei ole selvillä.

Satunnaistetussa avoimessa tutkimuksessa 97 %:lla Drovelis-ryhmän naisista ovulaatio palautui hoidon jälkeisen syklin loppuun mennessä.

Endometriumin histologiaa tutkittiin yhden kliinisen tutkimuksen naisalaryhmässä (n=108) 13 hoitokierron jälkeen. Poikkeavia tuloksia ei havaittu.

Pediatriset potilaat
Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Drovelis-valmisteen käytöstä raskauden ehkäisyyn yhdessä tai useammassa pediatrisessa potilasryhmässä (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Estetroli

Imeytyminen
Estetroli imeytyy nopeasti nielemisen jälkeen. Drovelis-valmisteen keskimääräinen huippupitoisuus, 17,9 ng/ml, saavutetaan 0,5–2 tunnin kuluttua kerta-annoksen ottamisesta.
Kokonaisaltistus estetrolille on samankaltainen riippumatta siitä, onko samassa yhteydessä nautittu ruokaa vai ei. Estetrolin Cmax pienenee noin 50 % ruoan nauttimisen jälkeen.

Jakautuminen
Estetroli ei sitoudu SHBG-proteiiniin. Estetroli sitoutuu kohtalaisesti ihmisen plasmaproteiineihin (45,5–50,4 %) ja ihmisen seerumin albumiiniin (58,6 %) ja heikosti ihmisen alfa-glykoproteiiniin (11,2 %). Estetroli jakautuu yhtä suuressa määrin punasoluihin ja plasmaan.

In vitro -tutkimukset viittaavat siihen, että estetroli on P-gp- ja BCRP-kuljetusproteiinien substraatti. On kuitenkin epätodennäköistä, että P-gp- ja BCRP-kuljetusproteiinien aktiivisuuteen vaikuttavien lääkkeiden samanaikainen antaminen aiheuttaisi kliinisesti merkittävää yhteisvaikutusta estetrolin kanssa.

Biotransformaatio
Suun kautta annettu estetroli käy läpi laajan toisen vaiheen metabolian, jossa muodostuu glukuronidi- ja sulfaattikonjugaatteja. Kahdella päämetaboliitilla, estetroli-3-glukuronidilla ja estetrioli-16-glukuronidilla, ei ole lähes lainkaan estrogeeniaktiivisuutta. UGT2B7 on dominantti UGT-isoentsyymi, joka osallistuu estetrolin biotransformaation suoraan glukuronidiksi. Estetrolille tapahtuu sulfaatiota, jonka aiheuttaa etupäässä estrogeenisulfotransferaasi (SULT1E1).

Eliminaatio
Estetrolin eliminaation puoliintumisaika (t1/2) oli vakaassa tilassa noin 24 tuntia.
15 mg [14C]-estetrolia sisältävän radioaktiivisen oraaliliuoksen kerta-annoksen jälkeen noin 69 % radioaktiivisuudesta löytyi virtsasta ja 21,9 % ulosteesta.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus
Kun Drovelis-valmistetta annetaan 1–5-kertainen annos, estetrolin plasmapitoisuuksissa ei havaita merkityksellisiä poikkeamia annoslineaarisuudesta kerta-annoksilla eikä vakaassa tilassa.

Vakaa tila
Vakaa tila saavutetaan 5 vuorokauden kuluttua. Estetrolin Cmax on noin 17,9 ng/ml, ja se saavutetaan 0,5–2 tunnin kuluttua annoksen antamisesta. Keskimääräinen plasmapitoisuus on 2,46 ng/ml. Kertyminen on hyvin rajallista käyrän alle jäävän alueen (AUC) ollessa vakaassa tilassa 60 % suurempi kuin kerta-annoksella.

Drospirenoni

Imeytyminen
Drospirenoni imeytyy nopeasti ja lähes täydellisesti. Useamman Drovelis-annoksen ottamisen jälkeen drospirenonin Cmax, noin 48,7 ng/ml, saavutetaan noin 1–3 tunnissa. Biologinen hyötyosuus on 76–85 %. Kokonaisaltistus drospirenonille on samankaltainen riippumatta siitä, onko Drovelis-tabletin ottamisen yhteydessä nautittu ruokaa vai ei.

Jakautuminen
Drospirenoni sitoutuu seerumin albumiiniin, mutta ei SHBG- tai CBG-proteiineihin. Vain 3–5 % tämän vaikuttavan aineen kokonaispitoisuudesta seerumissa on vapaata steroidia. Drospirenonin keskimääräinen näennäinen jakautumistilavuus on 3,7 ± 1,2 l/kg.

Biotransformaatio
Suun kautta annettuna drospirenoni metaboloituu voimakkaasti. Plasman päämetaboliitit ovat drospirenonin happomuoto, joka syntyy avaamalla laktonirengas, ja 4,5-dihydro-dropsirenoni-3-sulfaatti, joka syntyy pelkistämistä seuraavalla sulfaatiolla. Drospirenonille tapahtuu myös oksidatiivista metaboliaa, jota katalysoi CYP3A4.

Eliminaatio
Suun kautta otetun Drovelis-annoksen jälkeen drospirenonin taso laskee niin, että terminaalinen eliminaation puoliintumisaika on noin 34 tuntia. Drospirenonin metabolinen puhdistuma seerumissa on 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Drospirenonia erittyy muuttumattomana erittäin pieniä määriä. Drospirenonin metaboliitit erittyvät virtsaan ja ulosteeseen suhteessa 1,2–1,4. Metaboliittien virtsaan ja ulosteisiin erittymisen t1/2 on noin 40 tuntia.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus
3–15 mg:n annosalueella drospirenonin plasmapitoisuuksissa ei havaita merkityksellisiä poikkeamia annoslineaarisuudesta kerta-annoksella eikä vakaassa tilassa.

Vakaa tila
Vakaa tila saavutetaan 10 vuorokauden kuluttua. Drospirenonin Cmax on noin 48,7 ng/ml. Se saavutetaan 1–3 tunnin kuluttua annoksen antamisesta. Vakaan tilan keskimääräinen pitoisuus 24 tunnin aikana on noin 22 ng/ml. Kertyminen on hyvin rajallista, ja käyrän alle jäävä alue (AUC) on vakaassa tilassa 80 % suurempi kuin kerta-annoksella.

Erityispotilasryhmät

Munuaisten vajaatoiminta
Estetrolin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu munuaissairauksien yhteydessä. Tutkimuksessa, jossa pelkkää drospirenonia annettiin 3 mg suun kautta 14 päivän ajan, seerumin drospirenonitasot olivat lievästä munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla (kreatiniinipuhdistuma (CLcr) = 50–80 ml/min) verrannolliset potilaisiin, joiden munuaistoiminta oli normaalia. Seerumin drospirenonitasot olivat keskimäärin 37 % korkeammat kohtalaisesta munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla (CLcr = 30–50 ml/min) verrattuna potilaisiin, joiden munuaisten toiminta oli normaalia.

Maksan vajaatoiminta
Estetrolin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu maksasairauksien yhteydessä. Kerta-annostutkimuksessa drospirenonin kokonaispuhdistuma (CL/F) suun kautta annettaessa laski noin 50 % niillä vapaaehtoisilla, joilla oli kohtalainen maksan vajaatoiminta, verrattuna vapaaehtoisiin, joiden maksan toiminta oli normaalia.

Pediatriset potilaat
Drovelis-valmisteen ottamisen jälkeistä estetrolin ja drospirenonin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu nuorilla (alle 16-vuotiailla) naisilla, joilla kuukautiset ovat alkaneet.

Muut erityiset potilasryhmät

Etninen tausta
Drovelis-valmisteen kerta-annoksen jälkeisessä estetrolin tai drospirenonin farmakokinetiikassa ei havaittu kliinisesti merkittäviä eroja japanilaisten ja valkoihoisten naisten välillä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toistuvan annoksen toksisuutta koskevissa tutkimuksissa estetrolilla, drospirenonilla tai niiden yhdistelmällä saadut tulokset viittaavat odotettuihin estrogeenisiin ja gestageenivaikutuksiin.

Kun apinoille annettiin toistuvaa annosta Drovelis-valmisteen sisältämiä hormoneja pitoisuuksina, jotka ylittivät Drovelis-valmisteen hormonipitoisuudet (noin 27-kertaisesti estratrolilla ja noin 3,5-kertaisesti drospirenonilla), havaittiin ventrikulaarisia histologisia muutoksia ilman kliinisiä vaikutuksia.

Estetrolilla suoritetuissa lisääntymistoksisuutta koskevissa rotta- ja kanitutkimuksissa havaittiin kliinisesti merkittävillä pitoisuuksilla alkio- ja sikiötoksisia vaikutuksia, jotka saattoivat johtua myöhäisen raskausvaiheen kohtua supistavista vaikutuksista.

Yhdistelmävalmisteella ei ole tehty genotoksisuus- eikä karsinogeenisuustutkimuksia. Estetrolia ja drospirenonia ei pidetä genotoksisina. Tiedetään kuitenkin, että sukupuolisteroidit saattavat edistää tiettyjen hormoniriippuvaisten kudosten ja kasvainten kasvua.

Ympäristöriskiarviotutkimukset drospirenonilla osoittivat, että drospirenoni voi aiheuttaa vesiympäristöriskin (ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet). Ympäristöön kohdistuvien riskien arviointitutkimuksissa, joissa toteutettiin pitkäkestoinen yhden sukupolven lisääntymistutkimus japanilaisella medakakalalla, on todettu, että odotettavissa oleva ympäristöaltistus estetrolille ei vaikuta vesiekosysteemiin.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Vaaleanpunaiset kalvopäällysteiset tabletit

Tabletin ydin
Laktoosimonohydraatti, natriumtärkkelysglykolaatti, maissitärkkelys, povidoni K30, magnesiumstearaatti (E470b)

Tabletin päällyste
Hypromelloosi (E464), hydroksipropyyliselluloosa (E463), talkki (E553b), puuvillansiemenöljy, hydrattu, titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172)

Valkoiset kalvopäällysteiset lumetabletit

Tabletin ydin
Laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, magnesiumstearaatti (E470b)

Tabletin päällyste
Hypromelloosi (E464), hydroksipropyyliselluloosa (E463), talkki (E553b), puuvillansiemenöljy, hydrattu, titaanidioksidi (E171)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

4 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

DROVELIS tabletti, kalvopäällysteinen
3/14,2 mg 28 fol (15,88 €), 3 x 28 fol (44,33 €)

PF-selosteen tieto

Läpinäkyvä PVC-/alumiini-läpipainopakkaus, joka sisältää 28 kalvopäällysteistä tablettia (24 vaaleanpunaista, vaikuttavaa ainetta sisältävää tablettia ja 4 valkoista lumetablettia) kotelossa, jossa on säilytyspussi ja 1, 3, 6 tai 13 viikonpäivätarraa.

Pakkauskoot: 28 (1 × 28), 84 (3 × 28), 168 (6 × 28) tai 364 (13 × 28) kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Vaikuttavaa ainetta sisältävät kalvopäällysteiset tabletit ovat vaaleanpunaisia, pyöreitä, läpimitaltaan 6 mm, kaksoiskuperia ja niissä on pisaranmuotoinen logo kohokuviona toisella puolella.

Kalvopäällysteiset lumetabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia pyöreitä, läpimitaltaan 6 mm, kaksoiskuperia ja niissä on pisaranmuotoinen logo kohokuvana toisella puolella.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Drospirenonia sisältävät lääkevalmisteet saattavat aiheuttaa vaaraa ympäristölle (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).
Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

DROVELIS tabletti, kalvopäällysteinen
3/14,2 mg 28 fol, 3 x 28 fol

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

G03AA18

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

05.12.2023

Yhteystiedot

GEDEON RICHTER NORDICS AB
Barnhusgatan 22, 5tr
111 23 Stockholm
Sweden

+358105793700

medinfo.fi@gedeonrichter.eu