Vertaa PF-selostetta

MELATONIN UNIMEDIC PHARMA oraaliliuos 1 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml oraaliliuosta sisältää 1 mg melatoniinia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

1 ml oraaliliuosta sisältää 1 mg metyyliparahydroksibentsoaattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Oraaliliuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Melatonin Unimedic Pharma on tarkoitettu:

  • aikaerorasituksen lyhytaikaishoitoon aikuisille
    Lääkevalmistetta suositellaan aikuisille matkustajille ≥ 5 aikavyöhykettä ylittävän lentomatkan yhteydessä, etenkin itään lennettäessä, ja varsinkin, jos aiemmilla matkoilla on esiintynyt aikaerorasituksen oireita. Myös 2–4 aikavyöhykettä ylittävät matkustajat voivat käyttää sitä tarvittaessa.
  • unettomuuden hoitoon 6–17‑vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on ADHD, kun unihygieniatoimenpiteet eivät ole riittäneet.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikaerorasitus aikuisilla
Suositeltu annos on 1–5 mg tuntia ennen nukkumaanmenoa matkakohteessa.
Suositeltu aloitusannos:
2 ml (vastaa 2 mg:aa).

Koska väärään aikaan otetulla melatoniinilla ei välttämättä ole vaikutusta tai sillä voi olla haitallinen vaikutus, Melatonin Unimedic Pharma -oraaliliuosta ei pidä ottaa vuorokausirytmin uudelleensynkronointiin matkakohteessa ennen klo 20:00 eikä klo 04:00 jälkeen.

Suurin suositeltu vuorokausiannos:
5 ml (vastaa 5 mg:aa) enintään 5 vuorokauden ajan.

Hoitojaksoja saa olla vuoden aikana enintään 16.

Pediatriset ADHD‑potilaat
Suositeltu aloitusannos:
1–2 ml (vastaa 1–2 mg:aa) 30–60 minuuttia ennen nukkumaanmenoa.

Annos säädetään yksilöllisesti enintään 5 ml:aan (vastaa 5 mg:aa) vuorokaudessa iästä riippumatta. Hoidossa on pyrittävä käyttämään pienintä tehokasta annosta.

Suurin suositeltu vuorokausiannos:
5 ml (vastaa 5 mg:aa).

Tietoa on saatavilla niukasti enintään 3 vuotta kestäneestä hoidosta. Vähintään 3 kuukauden hoidon jälkeen lääkärin on arvioitava hoitovaikutus ja harkittava hoidon lopettamista, jos kliinisesti merkittävää hoitovaikutusta ei ole saavutettu. Potilasta on seurattava säännöllisin väliajoin (vähintään 6 kuukauden välein) sen tarkistamiseksi, että Melatonin Unimed Pharma on edelleen potilaalle sopivin hoito. Jatkuvan hoidon aikana valmisteen käytön lopettamista on yritettävä säännöllisesti, esim. kerran vuodessa, etenkin jos hoitovaikutus on epävarma.

Jos unihäiriö on alkanut ADHD-lääkkeiden käytön aikana, on harkittava sen annoksen säätämistä tai johonkin toiseen valmisteeseen siirtymistä.

Erityisryhmät

Iäkkäät
Koska (välittömästi vapautuvan) melatoniinin farmakokinetiikka on nuorilla aikuisilla ja iäkkäillä yleensä toisiinsa verrattavaa, iäkkäille henkilöille ei ole erityisiä annostussuosituksia (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Munuaisten vajaatoiminta
Minkään asteisen munuaisten vajaatoiminnan vaikutusta melatoniinin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu. Julkaistut tiedot ovat osoittaneet suurentuneita endogeenisen melatoniinin pitoisuuksia kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Varovaisuutta on siis noudatettava, jos melatoniinia annetaan munuaisten vajaatoimintapotilaille (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Maksan vajaatoiminta
Tutkimuksia melatoniinin käytöstä maksan vajaatoimintapotilailla ei ole tiedossa. Julkaistut tiedot ovat osoittaneet huomattavasti suurentuneita endogeenisen melatoniinin pitoisuuksia maksan vajaatoimintapotilailla.
Tästä syystä Melatonin Unimedic Pharmaa ei suositella, jos potilaalla on maksan vajaatoiminta (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Alle 6‑vuotiaat lapset
Melatonin Unimedic Pharmaa ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, joilla on ADHD.

Antotapa
Suun kautta.
Oraalinesteen lisäksi pakkauksessa on mittalaite ja oraaliruisku. Ruiskun tilavuus on 5 ml, ja ruiskussa on asteikkomerkit 0,2 ml:n välein.

Käyttöohje

  1. Poista pullon korkki.
  2. Aseta ruisku pullon suuaukossa olevan sisäisen liitinosan aukkoon ja käännä pullo ylösalaisin. Mittaa annos vetämällä mäntää hitaasti ulos oikean tilavuuden kohdalle. Lue annos männän yläosan kohdalta. Käännä pullo oikein päin ja irrota ruisku.
  3. Lapsen on istuttava suorassa. Kohdista ruiskun kärki posken sisäpintaan. Paina mäntää hitaasti ja anna lapsen niellä luonnollisesti. Lääkkeen liian nopea anto nieluun voi aiheuttaa epämukavuutta.
  4. Puhdista ruiskun sisäosa jokaisen käyttökerran jälkeen.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Melatoniinin mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. Melatoniiniin liittyy teoreettisia riskejä, jotka perustuvat biologisiin vaikutuksiin (esim. immunologinen säätely, kouristuskynnykseen kohdistuvat vaikutukset ja endokrinologiset vaikutukset) ja jotka voivat vaikuttaa murrosiän kehittymiseen ja hedelmällisyyteen.

Iäkkäät
Suun kautta tapahtuneen annon jälkeen melatoniinialtistus nuorilla aikuisilla ja kohtalaisesti vanhemmilla aikuisilla on samaa luokkaa. Ei tiedetä varmasti, ovatko merkittävästi iäkkäämmät henkilöt erityisen herkkiä eksogeeniselle melatoniinille. Siksi tämän ikäryhmän hoidossa on noudatettava varovaisuutta, ja yksilöllistä annostusta suositellaan.

Epilepsia
Melatoniinia on käytettävä epilepsiapotilailla varoen, sillä melatoniinin on ilmoitettu sekä lisäävän että vähentävän kohtauksia.

Immunologiset sairaudet
Autoimmuunisairauden pahenemisesta melatoniinia käyttävillä potilailla on saatu satunnaisia tapausselostuksia. Melatoniinin käytöstä autoimuunisairauksien yhteydessä ei ole tietoja. Melatoniinia ei suositella potilaille, joilla on jokin autoimmuunisairaus.

Uneliaisuus
Melatoniini voi aiheuttaa uneliaisuutta. Tästä syystä lääkettä on käytettävä varoen, jos uneliaisuuteen liittyy todennäköisesti turvallisuusriski.

Diabetes
Rajalliset tiedot viittaavat siihen, että melatoniinin ottaminen lähellä runsaasti hiilihydraatteja sisältävää ateriaa saattaa heikentää verensokeritasapainoa useiden tuntien ajan. Jos henkilöllä on merkittävästi heikentynyt glukoosinsieto tai diabetes, melatoniini pitää ottaa vähintään 2 tuntia ennen ateriaa tai vähintään 2 tuntia aterian jälkeen, ja mieluiten vähintään 3 tuntia aterian jälkeen.

Tämä lääkevalmiste sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia, joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per ml eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa. Melatoniini metaboloituu pääosin CYP1A2 entsyymin välityksellä. Tästä syystä CYP1A entsyymeihin vaikuttavilla aineilla saattaa olla yhteisvaikutuksia melatoniinin kanssa.

Farmakokineettiset yhteisvaikutukset

Aineet, jotka voivat suurentaa melatoniinin pitoisuutta plasmassa


CYP1A:n estäjät
Melatoniinin anto yhdessä CYP1A2:n estäjien kuten fluvoksamiinin, kinolonien, simetidiinin ja 5- ja 8-metoksipsoraleenin (5- ja 8-MOP) kanssa voi estää melatoniinin metaboliaa ja suurentaa näin altistusta melatoniinille.

Fluvoksamiini
Fluvoksamiini estää tehokkaasti CYP1A2:ta ja vähäisemmässä määrin CYP2C:tä. Fluvoksamiinin on osoitettu suurentavan suun kautta annetun melatoniinin pitoisuuksia seerumissa (17‑kertainen AUC ja 12‑kertainen Cmax). Yhdistelmän käyttöä on vältettävä.

Simetidiini
Simetidiini on heikko CYP1A2:n estäjä. Simetidiinin on ilmoitettu suurentavan plasman melatoniinipitoisuuksia. Simetidiinihoitoa saavilla potilailla on noudatettava varovaisuutta.

Estrogeenit
Estrogeenien on osoitettu suurentavan melatoniinipitoisuuksia estämällä CYP1A1:tä ja CYP1A2:ta (melatoniinipitoisuudet ovat suurentuneet 4–5‑kertaisiksi, kun hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita on käytetty samanaikaisesti). Estrogeeneja (esim. hormonaalisia ehkäisyvalmisteita tai hormonikorvaushoitoa) käyttävillä potilailla on noudatettava varovaisuutta.

Kofeiini
Kofeiini on CYP1A2:n substraatti. Kofeiinin on osoitettu suurentavan suun kautta annetun melatoniinin pitoisuuksia seerumissa (2,2 kertainen AUC ja 2,4 kertainen Cmax).

Aineet, jotka voivat pienentää melatoniinin pitoisuutta plasmassa

CYP1A:n indusorit
Melatoniinin anto yhdessä CYP1A2:n indusorien kuten karbamatsepiinin, rifampisiinin ja fenytoiinin kanssa voi lisätä melatoniinin metaboliaa ja pienentää näin altistusta melatoniinille. Annoksen muuttaminen saattaa olla tarpeen.

Tupakointi
Tupakointi saattaa indusoida melatoniinin metaboliaa ja pienentää täten melatoniinipitoisuuksia. Melatoniinin AUC oli tupakoinnin aikana merkitsevästi pienempi kuin tupakoimattomuuden jälkeen (2,9‑kertaa pienempi AUC).

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset
Adrenergiset agonistit/antagonistit, opiaattiagonistit/‑antagonistit, masennuslääkkeet, prostaglandiinin estäjät, tryptofaani ja alkoholi vaikuttavat endogeenisen melatoniinin eritykseen käpylisäkkeestä. Yhteisvaikutusten kliinistä merkitystä ei tunneta.

Alkoholi
Alkoholia ei pidä käyttää yhdessä melatoniinin kanssa, sillä se voi heikentää melatoniinin vaikutusta nukkumiseen.

Bentsodiatsepiinin kaltaiset unilääkkeet
Melatoniini saattaa voimistaa bentsodiatsepiinien ja muiden unilääkkeiden (kuten tsaleplonin, tsolpideemin ja tsopiklonin) sedatiivisia ominaisuuksia. Eräässä kliinisessä tutkimuksessa saatiin selvää näyttöä melatoniinidepottablettien ja tsolpideemin tilapäisestä farmakodynaamisesta yhteisvaikutuksesta tunnin kuluttua samanaikaisesta annosta. Valmisteiden samanaikainen anto heikensi tarkkaavuutta, muistia ja koordinaatiokykyä voimakkaammin kuin pelkkä tsolpideemi.

Nifedipiini
Melatoniini saattaa heikentää nifedipiinin hypotensiivistä vaikutusta, minkä takia yhdistelmän käytössä on noudatettava varovaisuutta ja nifedipiinin annosta voi olla tarpeen muuttaa.

Varfariini
Tapausselostusten perusteella melatoniinia ja varfariinia käyttävillä potilailla on esiintynyt samanaikaisia INR‑ ja protrombiiniajan muutoksia. Jos varfariinia tai jotakin muuta K‑vitamiiniantagonistia käytetään yhdessä melatoniinin kanssa, antikoagulantin annosta voi olla tarpeen muuttaa. Samanaikaista käyttöä on vältettävä.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja melatoniinin käytöstä raskaana oleville naisille. Ei ole tehty riittäviä eläinkokeita lisääntymistoksisuuden selvittämiseksi (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Eksogeeninen melatoniini läpäisee ihmisen istukan helposti. Melatonin Unimedic Pharman käyttöä ei suositella raskauden aikana eikä sellaisten naisten ja nuorten hoitoon, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä ehkäisyä.

Imetys
Ei ole riittävästi tietoa melatoniinin/metaboliittien erittymisestä ihmisen rintamaitoon. Endogeeninen melatoniini erittyy ihmisen rintamaitoon. Imetettävään lapseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. Melatonin Unimedic Pharmaa ei pidä käyttää rintaruokinnan aikana.

Hedelmällisyys
Melatoniinin vaikutuksesta hedelmällisyyteen on rajallisesti kliinistä tietoa. Ei ole tehty riittäviä eläinkokeita hedelmällisyysvaikutusten selvittämiseksi.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Melatoniinilla on kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Melatoniini saattaa aiheuttaa uneliaisuutta, joten valmisteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos uneliaisuuden vaikutukset aiheuttavat todennäköisesti turvallisuusriskin.

Haittavaikutukset

Melatoniini aiheuttaa lyhytaikaisen käytön (enintään 3 kuukauden) aikana vähän haittavaikutuksia, eivätkä ne ole vakavia. Pitkäaikaisesta melatoniinihoidosta on rajallisesta dokumentaatiota. Ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat pääasiassa väsymys, huimaus ja päänsärky. Nämä haittavaikutukset ovat kuitenkin yleisiä myös lumelääkettä saaneilla potilailla.

Haittavaikutustaulukko

Jäljempänä olevassa taulukossa kaikki haittavaikutukset on lueteltu elinjärjestelmän ja yleisyyden mukaan: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 1

Elinjärjestelmäluokka

Yleisyys

Haittavaikutus

Infektiot

Harvinainen

Vyöruusu

Veri ja imukudos

Harvinainen

Leukopenia, trombosytopenia

Immuunijärjestelmä

Tuntematon

Yliherkkyysreaktio

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Harvinainen

Hypertriglyseridemia, hypokalsemia, hyponatremia

Psyykkiset häiriöt

Melko harvinainen

Ärtyneisyys, hermostuneisuus, levottomuus,
unettomuus, poikkeavat unet, painajaiset, ahdistuneisuus

Harvinainen

Mielialan vaihtelu, aggressiivisuus, kiihtyneisyys, itkuisuus,
stressioireet, desorientaatio, herääminen varhain aamulla,
libidon voimistuminen, matala mieliala, masennus

Hermosto

Yleinen

Päänsärky, uneliaisuus

Melko harvinainen

Migreeni, letargia, psykomotorinen yliaktiivisuus, huimaus

Harvinainen

Pyörtyminen, muistihäiriö, tarkkaavuuden häiriö,
unenomainen tila, levottomat jalat ‑oireyhtymä, huono
unen laatu, parestesiat

Silmät

Harvinainen

Heikentynyt näöntarkkuus, näön hämärtyminen,
kyynelvuodon lisääntyminen

Kuulo ja tasapainoelin

Harvinainen

Asentohuimaus, kiertohuimaus

Sydän

Harvinainen

Angina pectoris, sydämentykytys

Verisuonisto

Melko harvinainen

Hypertensio

Harvinainen

Kuumat aallot

Ruoansulatuselimistö

Melko harvinainen

Vatsakipu, ylävatsakipu, dyspepsia, suun haavaumat,
suun kuivuus, pahoinvointi

Harvinainen

Ruokatorven refluksitauti, ruoansulatuskanavan häiriö,
suun limakalvon rakkulamuodostus, kielen haavaumat,
ruoansulatuskanavan vaivat, oksentelu, poikkeavat
suoliäänet, ilmavaivat, syljen liikaeritys, halitoosi, epämukava
tunne vatsassa, mahalaukun häiriö, gastriitti

Maksa ja sappi

Melko harvinainen

Hyperbilirubinemia

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen

Dermatiitti, yöhikoilu, kutina, ihottuma,
yleistynyt kutina, ihon kuivuus

Harvinainen

Ekseema, punoitus, käsi ihottuma, psoriaasi,
yleistynyt ihottuma, kutiava ihottuma, kynsihäiriö

Tuntematon

Angioedeema, suun turvotus, kielen turvotus

Luusto, lihakset ja sidekudos

Melko harvinainen

Ääreisosien kipu

Harvinainen

Artriitti, lihasspasmit, niskakipu, yölliset
lihaskouristukset

Munuaiset ja virtsatiet

Melko harvinainen

Glukosuria, proteinuria

Harvinainen

Polyuria, hematuria, nokturia

Sukupuolielimet ja rinnat

 

Melko harvinainen

Vaihdevuosioireet

Harvinainen

Priapismi, prostatiitti

Tuntematon

Galaktorrea

Yleisoireet ja

antopaikassa todettavat haitat

Melko harvinainen

Astenia, rintakipu

Harvinainen

Väsymys, kipu, jano

Tutkimukset

Melko harvinainen

Maksan toimintakoetulosten poikkeavuudet, painonnousu

Harvinainen

Maksaentsyymiarvojen kohoaminen, veren
elektrolyyttiarvojen poikkeavuudet,
laboratorioarvojen poikkeavuudet

Pediatriset potilaat
Pediatrisilla potilailla on ilmoitettu vähän haittavaikutuksia, ja ne ovat olleet yleensä lieviä. Lumelääkettä saaneilla lapsilla havaitut haittatapahtumat eivät ole eronneet merkitsevästi melatoniinia saaneilla lapsilla havaituista. Yleisimmät haittavaikutukset olivat päänsärky, yliaktiivisuus, kiertohuimaus ja vatsakipu. Vakavia haittavaikutuksia ei ole havaittu.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‑haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Kirjallisuudessa on ilmoitettu tapauksista, joissa potilaille on annettu toistuvia, enintään 300 mg vuorokausiannoksia melatoniinia ilman kliinisesti merkittäviä haittavaikutuksia.

Yliannostus aiheuttanee uneliaisuutta. Lyhyen puoliintumisajan perusteella melatoniini on eliminoitunut elimistöstä täydellisesti todennäköisesti 12 tunnin kuluessa ottamisesta. Lääkärin on arvioitava, käytetäänkö tavanomaisia yliannostuksen yhteydessä tehtäviä toimenpiteitä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: psykoosi‑ ja neuroosilääkkeet sekä unilääkkeet, melatoniinireseptoriagonistit, ATC‑koodi: N05CH01

Melatoniini (N‑asetyyli‑5‑metoksitryptamiini) on käpylisäkkeen tuottama, endogeeninen hormoni, joka muistuttaa rakenteeltaan serotoniinia. Melatoniini osallistuu vuorokausirytmin säätelyyn ja valo‑pimeärytmiin sopeutumiseen. Se vaikuttaa myös unettavasti ja lisää nukahtamisalttiutta.

Endogeenisen melatoniinin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat vuorokauden aikana. Melatoniinipitoisuudet suurenevat vuorokauden pimeänä aikana, ja seerumin pitoisuudet ovat huipussaan kello 2–4 aamulla (Srinivasan 2009; Tordjman 2017). Tämän jälkeen seerumin melatoniinipitoisuudet pienenevät vähitellen. Vuorokauden valoisana aikana erittyy vain pieni määrä melatoniinia.

Vaikutusmekanismi
Melatoniini vaikuttaa MT1‑, MT2‑ ja MT3‑reseptoreihin. Tällä on arveltu olevan yhteys melatoniinin unta edistäviin ominaisuuksiin, sillä kyseiset reseptorit (etenkin MT1 ja MT2) osallistuvat vuorokausirytmin ja unen säätelyyn.

Farmakodynaamiset vaikutukset
Melatoniinilla on hypnoottinen/sedatiivinen vaikutus, ja se lisää nukahtamistaipumusta. Melatoniinin antaminen ennen melatoniinin erityksen yöllistä huippua tai sen jälkeen voi nopeuttaa tai vastaavasti viivyttää melatoniinin erityksen vuorokausirytmiä. Melatoniinin antaminen matkakohteessa nukkumaanmenoaikaan (klo 22:00 ja klo 24:00 välisenä aikana) nopean transmeridiaanisen matkustamisen (lentomatkustamisen) jälkeen nopeuttaa vuorokausirytmin mukautumista lähtömaan ajasta matkakohteen aikaan ja lievittää aikaerorasituksena tunnettuja oireita, joita tällainen vuorokausirytmin sekoittuminen aiheuttaa.

Kliininen teho ja turvallisuus
Tyypillisiä aikaerorasituksen oireita ovat unihäiriöt, päiväväsymys ja uupumus, joskin lievää kognitiivista heikentymistä, ärtyneisyyttä ja ruoansulatuskanavan häiriöitä voi myös esiintyä.
Aikaerorasitus on sitä voimakkaampaa, mitä useampia aikavyöhykkeitä ylitetään, ja se on tyypillisesti pahempaa itään päin matkustettaessa. Kahdeksassa kliinisessä tutkimuksessa kymmenestä havaittiin, että matkakohteessa lähellä nukkumaanmenoaikaa (klo 22:00 ja keskiyön välillä) otettu melatoniini vähensi aikaerorasitusta sellaisten lentomatkojen jälkeen, joiden aikana oli ylitetty vähintään viisi aikavyöhykettä. Hyödyt ovat todennäköisesti sitä suurempia, mitä useampia aikavyöhykkeitä ylitetään, ja vähäisempiä länteen päin lennettäessä. Päivittäisten 0,5–5 mg:n melatoniiniannosten teho on samaa luokkaa, mutta nukahtaminen on nopeampaa ja unen laatu parempi 5 mg:n annosten jälkeen kuin 0,5 mg:n annosten jälkeen.

Kliinisissä tutkimuksissa melatoniinin on havaittu vähentävän potilaiden arvioimia aikaerorasituksen kokonaisoireita noin 44 % ja lyhentävän aikaerorasituksen kestoa. Kahdessa tutkimuksessa, joissa lentomatkan aikana ylitettiin 12 aikavyöhykettä, melatoniini lyhensi aikaerorasituksen kestoa tehokkaasti noin 33 %. Koska väärään aikaan otetulla melatoniinilla ei välttämättä ole vaikutusta tai sillä voi olla haitallinen vaikutus, melatoniinia ei pidä ottaa vuorokausirytmin uudelleensynkronointiin / aikaerorasituksen tasaamiseen matkakohteessa ennen klo 20:00 eikä klo 04:00 jälkeen.

Aikaerorasitusta koskevissa tutkimuksissa melatoniiniannoksilla 0,5–8 mg raportoidut haittavaikutukset olivat tyypillisesti lieviä, ja niitä oli usein vaikea erottaa aikaerorasituksen oireista. Ohimenevää uneliaisuutta/sedaatiota, päänsärkyä ja huimausta / desorientaatiota raportoitiin. Näitä samoja haittavaikutuksia ja pahoinvointia on tyypillisesti liittynyt melatoniinin lyhytaikaiseen käyttöön ihmisillä tehdyissä melatoniinin turvallisuuskatsauksissa.

Pediatriset potilaat
Melatoniinihoitoa on tutkittu 4 viikon pituisessa satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa, johon osallistui 105 iältään 6–12-vuotiasta lasta, joilla oli ADHD ja krooninen nukahtamisvaikeus (van der Heijden KB et al. 2007). Osallistujat saivat melatoniinia (3 mg kun lapsen paino oli < 40 kg [n = 44] tai 6 mg kun lapsen paino oli > 40 kg [n = 9]) nopeavaikutteisina tabletteina tai lumelääkettä.

Aktigrafiamittaukseen perustuvan keskimääräisen arvion mukaan nukahtaminen nopeutui 26,9 ± 47,8 minuutilla melatoniinia saaneilla ja viivästyi 10,5 ± 37,4 minuutilla lumelääkettä saaneilla tutkittavilla (p < 0,0001). Melatoniinia saaneista lapsista 48,8 % nukahti > 30 minuuttia nopeammin, kun vastaava luku lumelääkettä saaneilla lapsilla oli 12,8 % (p = 0,001). Unen keskimääräinen kokonaiskesto piteni 19,8 ± 61,9 minuutilla melatoniiniryhmässä ja lyheni 13,6 ± 50,6 minuutilla lumeryhmässä (p = 0,01). Lumelääkkeeseen verrattuna melatoniiniryhmässä nukahtamisviive lyheni (p = 0,001) ja unen tehokkuus parani (p = 0,01). Unipäiväkirjan nukahtamisvaikeutta kuvaava pistekeskiarvo pieneni 1,2 ± 1,3 pisteellä (35,3 % lähtöarvosta) melatoniinia saaneilla ja 0,1 ± 0,8 pisteellä (4,3 % lähtöarvosta) lumelääkettä saaneilla (p < 0,0001).

Merkitseviä muutoksia käyttäytymiseen, kognitioon ja elämänlaatuun ei todettu. Yksikään tutkittavista ei keskeyttänyt tutkimusta tai vetäytynyt tutkimuksesta haittatapahtumien takia.

Farmakokinetiikka

Jäljempänä mainitut farmakokineettiset parametrit perustuvat aikuisia koskevaan dokumentaatioon.

Imeytyminen
Suun kautta otettu melatoniini imeytyy aikuisilla lähes täydellisesti. Voimakkaan ensikierron metabolian takia melatoniinin biologinen hyötyosuus on 10–35 %. Suun kautta annetun melatoniinin pitoisuus on huipussaan 15–90 minuutin kuluttua (tmax-arvon mediaani = 52 min). Sellaisten rajallisten tietojen perusteella, joissa yksilöiden välinen vaihtelu oli suurta, ruokailu voi suurentaa altistusta melatoniinille ja melatoniinin huippupitoisuutta plasmassa, mutta ei todennäköisesti kuitenkaan kliinisesti merkittävästi.

Jakautuminen
Melatoniinista noin 60% sitoutuu plasman proteiineihin in vitro. Melatoniinia 10 mg laskimoon saavilla tutkittavilla keskimääräinen jakautumistilavuus on 1,2 l/kg (84 litraa 70 kg painavalla tutkittavalla) ja 0,5 µg/kg laskimoon saavilla 1,8 l/kg (126 litraa 70 kg painavalla tutkittavalla).

Biotransformaatio
Melatoniini eliminoituu lähinnä hydroksyloitumalla maksassa 6‑hydroksimelatoniiniksi, pääosin CYP1A2‑välitteisesti (vähäisemmässä määrin CYP1A1‑välitteisesti). Määrällisesti vähäpätöisempi on CYP2C19‑välitteinen O‑demetylaatio N‑asetyyli‑5‑hydroksitryptamiiniksi. Melatoniinin metaboliitit erittyvät valtaosin virtsaan, ~ 90 % 6‑hydroksimelatoniinin sulfaatti‑ ja glukuronidikonjugaatteina. Alle 1 % melatoniiniannoksesta erittyy muuttumattomana virtsaan.

Eliminaatio
Melatoniinin puoliintumisaika (t½) on lyhyt, 30–60 minuuttia. Keskimääräinen puoliintumisaika lapsilla on samaa luokkaa tai hieman lyhyempi kuin aikuisilla.

Sukupuoli
Naisilla on ilmoitettu suurempia altistuksia ja plasman huippupitoisuuksia kuin miehillä, kun melatoniinia on annettu suun kautta. Farmakokinetiikassa on kuitenkin havaittu suurta vaihtelua. Melatoniinin puoliintumisaika plasmassa ei vaikuta olevan merkitsevästi erilainen miehillä ja naisilla. Naisten annosta ei ole tarpeen muuttaa.

Lineaarisuus
Melatoniinin huippupitoisuus ja altistus suun kautta tapahtuneen annon jälkeen suurenee suhteessa annokseen alueella 0,25–10 mg.

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoiminta
Munuaisten vajaatoiminnan vaikutusta annetun melatoniinin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu. Julkaistut tiedot ovat kuitenkin osoittaneet suurentuneita endogeenisen melatoniinin pitoisuuksia kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Maksan vajaatoiminta
Maksan vajaatoiminnan vaikutusta annetun melatoniinin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu. Julkaistut tiedot ovat osoittaneet suurentuneita endogeenisen melatoniinin pitoisuuksia maksan vajaatoimintapotilailla. Melatoniini eliminoituu pitkälti maksametabolian kautta, joten melatoniinialtistus on todennäköisesti suurempi maksan vajaatoimintapotilailla (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Iäkkäät
Kun vertailututkimuksessa tutkittiin seerumin melatoniinipitoisuuksia eksogeenisen melatoniinin annon yhteydessä ja ilman, pitoisuuksien todettiin olevan kohtalaisesti iäkkäämmillä aikuisilla pienemmät ilman hoitoa, mutta suuntaus kohti suurempia pitoisuuksia todettiin nuorempiin aikuisiin verrattuna hoidon jälkeen. Näiden ikäryhmien välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Iäkkäämmille aikuisille ja nuoremmille aikuisille voidaan suositella samaa melatoniiniannosta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, yleistä toksisuutta, genotoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskevien tämänhetkisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Toksikologisissa tutkimuksissa vaikutuksia havaittiin vain suurten altistusten yhteydessä / kliinisiä altistuksia merkitsevästi suurempien altistusten yhteydessä. Näin ollen vaikutuksilla ei katsota olevan kliinistä merkitystä.

Lisääntymistoksisuustutkimuksissa melatoniinin anto suun kautta tiineille naarasrotille ei aiheuttanut jälkeläisille sikiöiden elossaoloon, luuston ja sisäelinten poikkeavuuksiin tai syntymäpainoon liittyviä vaikutuksia. Melatoniinin anto hiirille tiineyden varhaisvaiheessa ei aiheuttanut ilmeisiä lisääntymishaittoja.
Nuorilla eläimillä ei ole tehty turvallisuustutkimuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Glyseroli (E422), sorbiinihappo, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), natriumhydroksidi (pH:n säätelyyn), puhdistettu vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

18 kuukautta. Kestoaika avaamisen jälkeen: 6 kuukautta.

Säilytys

Säilytä alle 30°C. Säilytä alkuperäispullossa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MELATONIN UNIMEDIC PHARMA oraaliliuos
1 mg/ml 100 ml (39,18 €)

PF-selosteen tieto

Kullanruskea 30 ml:n, 100 ml:n tai 150 ml:n lasipullo, jossa on lapsiturvallinen valkoinen polypropeeni-/polyetyleenikorkki, jossa on sisäinen ruiskun liitinosa (100 ml ja 150 ml), tai lapsiturvallinen musta polyetyleenikorkki teflontiivisteellä (30 ml). Pakkauksessa on pullon lisäksi oraaliruisku. Ruiskun tilavuus on 5 ml, ja ruiskussa on asteikkomerkit 0,2 ml:n välein.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön tai kellertävä liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

MELATONIN UNIMEDIC PHARMA oraaliliuos
1 mg/ml 100 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

N05CH01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

21.11.2023

Yhteystiedot

Unimedic Pharma AB
Box 6216
102 34 Stockholm
Sweden

+46 10 130 99 50

medinfo@unimedicpharma.se