Vertaa PF-selostetta

PROLUTEX injektioneste, liuos 25 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi injektiopullo (1,112 ml) sisältää 25 mg progesteronia (teoreettinen pitoisuus 22,48 mg/ml).

Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Prolutex on tarkoitettu luteaaliseksi tueksi lapsettomuushoitojen (Assisted Reproductive Technology, ART) osana hedelmättömille aikuisille naisille, jotka eivät pysty käyttämään tai eivät siedä emättimeen annettavia valmisteita.

Annostus ja antotapa

Annostus
Aikuiset
Kerran vuorokaudessa 25 mg:n injektio munasolujen keräyspäivästä alkaen, yleensä vahvistetun raskauden 12. viikolle asti.

Koska Prolutex -lääkevalmisteen käyttöaiheet rajoittuvat hedelmällisessä iässä oleviin naisiin, lasten ja vanhusten annostussuositukset eivät ole asianmukaisia.

Potilas voi pistää Prolutex -valmisteen ihon alle (25 mg) itse ohjauksen jälkeen, tai lääkäri voi antaa sen injektiona lihakseen (25 mg).

Erityisryhmät
Vanhukset
Yli 65-vuotiaista potilaista ei ole kerätty kliinisiä tietoja.

Munuaisten ja maksan vajaatoiminta
Prolutex -valmisteen käytöstä ei ole kokemusta maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Pediatriset potilaat
Prolutex -lääkevalmisteen turvallisuutta ja tehoa lasten (0–18 vuoden ikäisten) hoidossa ei ole varmistettu.

Ei ole asianmukaista käyttää Prolutex -valmistetta pediatrisille potilaille eikä vanhuksille luteaalisen tuen käyttöaiheessa hedelmättömien naisten lapsettomuushoitojen (ART) osana.

Antotapa
Prolutex -hoito tulee aloittaa hedelmällisyysongelmien hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Prolutex on tarkoitettu annettavaksi lihakseen tai ihon alle.

Anto lihakseen
Valitse sopiva alue (oikean tai vasemman reiden nelipäinen reisilihas). Pyyhi valittu alue ja vie neula syvälle kudokseen (90 asteen kulmassa). Valmiste tulee pistää hitaasti paikallisten kudosvaurioiden minimoimiseksi.

Anto ihon alle
Valitse sopiva alue (reiden etuosa, alavatsa), pyyhi valittu alue, purista iho napakasti poimulle ja työnnä neula kudokseen 45–90 asteen kulmassa. Valmiste tulee pistää hitaasti paikallisten kudosvaurioiden minimoimiseksi.

Vasta-aiheet

Prolutex -lääkevalmistetta ei tule käyttää henkilöillä, joilla esiintyy seuraavia oireita tai sairauksia:

  • Yliherkkyys progesteronille tai apuaineille
  • Diagnosoimaton verenvuoto emättimestä
  • Tiedossa oleva keskeytynyt keskenmeno tai kohdunulkoinen raskaus
  • Vaikea maksan toimintahäiriö tai sairaus
  • Tunnettu tai epäilty rintasyöpä tai sukuelinten syöpä
  • Aktiivinen valtimo- tai laskimotromboembolia tai vaikea tromboflebiitti tai anamneesissa näitä tapahtumia
  • Porfyria
  • Aikaisempi idiopaattinen ikterus, vaikea kutina tai raskauspemfigoidi raskauden aikana.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Prolutex -lääkevalmisteen käyttö tulee lopettaa, jos epäillään jotakin seuraavista: sydäninfarkti, aivoverenkierron häiriöt, valtimo- tai laskimotromboembolia, tromboflebiitti tai verkkokalvon tromboosi.

Varovaisuutta on noudatettava potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen maksan toimintahäiriö.

Varovaisuutta on noudatettava potilailla, joilla on kohtalainen tai vaikea maksan toimintahäiriö, koska syklodekstriinien kertymistä voi esiintyä.

Potilaita, joilla on anamneesissa masennusta, on tarkkailtava huolellisesti. Valmisteen käytön lopettamista harkitaan, jos oireet pahenevat.

Koska progesteroni voi aiheuttaa jonkin verran nesteen kertymistä, tiloja, joihin tämä voi vaikuttaa (esim. epilepsia, migreeni, astma, sydämen tai munuaisten toimintahäiriöt), on seurattava huolellisesti.

Insuliiniherkkyyden huononemista ja siten glukoosinsiedon heikkenemistä on havaittu pienellä määrällä potilaita, jotka käyttivät estrogeeni–progestiini-yhdistelmälääkkeitä. Tämän vähenemisen mekanismia ei tunneta. Tästä syystä diabetesta sairastavia potilaita tulee tarkkailla huolellisesti progesteronihoidon aikana (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Sukupuolisteroidien käyttö voi myös lisätä verkkokalvon verisuonivaurioiden riskiä. Näiden komplikaatioiden ehkäisemiseksi on noudatettava varovaisuutta yli 35-vuotiailla käyttäjillä, tupakoitsijoilla ja niillä, joilla on ateroskleroosin riskitekijöitä. Käyttö on lopetettava, jos ilmenee ohimeneviä iskeemisiä tapahtumia, äkillistä vaikeaa päänsärkyä tai näön heikkenemistä, johon liittyy papillaturvotusta tai verkkokalvon verenvuotoa.

Progesteronin käytön äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa lisääntynyttä ahdistusta, mielialan vaihteluita ja lisääntynyttä alttiutta kouristuskohtauksille.

Ennen Prolutex -hoidon aloittamista lääkärin on tutkittava potilas ja hänen kumppaninsa hedelmättömyyttä tai raskauskomplikaatioita aiheuttavien tekijöiden varalta.

Yhteisvaikutukset

Lääkkeet, joiden tiedetään indusoivan maksan sytokromi P450 3A4 ‑toimintaa (esim. rifampisiini, karbamatsepiini, griseofulviini, fenobarbitaali, fenytoiini tai mäkikuismaa [Hypericum perforatum] sisältävät rohdosvalmisteet), voivat nopeuttaa eliminaatiota ja pienentää siten progesteronin biologista hyötyosuutta.

Sitä vastoin ketokonatsoli ja muut sytokromi P450 3A4:n estäjät voivat vähentää eliminaationopeutta ja lisätä siten progesteronin biologista hyötyosuutta.

Koska progesteroni voi vaikuttaa diabeteksen hoitotasapainoon, diabeteslääkityksen annostusta voidaan joutua muuttamaan (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Progestageenit voivat estää siklosporiinin metaboliaa, mikä johtaa plasman siklosporiinipitoisuuksien kasvuun ja toksisuusriskiin.

Samanaikaisten injektiomuotoisten valmisteiden vaikutusta Prolutex -lääkevalmisteen tuottamaan progesteronialtistukseen ei ole arvioitu. Samanaikaista käyttöä muiden lääkkeiden kanssa ei suositella.

Raskaus ja imetys

Hedelmällisyys
Prolutex -lääkevalmistetta käytetään eräiden hedelmättömyysmuotojen hoidossa (ks. tarkemmat tiedot kohdasta Käyttöaiheet).

Raskaus
Prolutex on tarkoitettu luteaaliseksi tueksi lapsettomuushoitojen (Assisted Reproductive Technology, ART) osana hedelmättömille naisille.

Raskausaikaisen kohdunsisäisen altistumisen jälkeisestä synnynnäisten anomalioiden, mm. poika- tai tyttölapsilla todettavien sukuelinanomalioiden, riskistä on niukasti tietoa, eikä tietojen perusteella pystytä tekemään johtopäätöksiä. Kliinisessä tutkimuksessa havaitut synnynnäisten poikkeavuuksien, spontaanien keskenmenojen ja kohdunulkoisten raskauksien määrät olivat verrattavissa koko väestössä kuvattuihin tapahtumamääriin, mutta kokonaisaltistus on liian pieni johtopäätösten tekemiseksi.

Imetys
Progesteroni erittyy ihmisen rintamaitoon. Prolutex -lääkevalmistetta ei pidä käyttää rintaruokinnan aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Prolutex -lääkevalmisteella on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Progesteroni voi aiheuttaa uneliaisuutta ja/tai huimausta, joten ajoneuvoja kuljettavien ja koneita käyttävien henkilöiden on aiheellista noudattaa varovaisuutta.

Haittavaikutukset

leisimmin ilmoitetut haittavaikutukset Prolutex -lääkevalmisteen kliinisessä tutkimuksessa ovat antokohdan reaktiot ja rintojen, ulkosynnyttimien ja emättimen häiriöt.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tärkeimmät Prolutex -lääkevalmisteella hoidetuilla naisilla todetut haittavaikutukset kliinisessä avaintutkimuksessa. Tiedot ilmaistaan elinjärjestelmän ja esiintymistiheyden mukaan.

Elinjärjestelmä

Hyvin yleinen

(≥ 1/10)

Yleinen

(≥ 1/100, <1/10)

Melko harvinainen

(≥ 1/1 000, <1/100)

Psyykkiset häiriöt

 

 

Muuttunut mieliala

Hermosto

 

Päänsärky

Huimaus,

Uneliaisuus

Ruoansulatuselimistö

 

Vatsan turvotus

Vatsakipu

Pahoinvointi

Oksentelu

Ummetus

Ruoansulatuskanavan häiriöt

Iho ja ihonalainen kudos

 

 

Kutina

Ihottuma

Sukupuolielimet

ja rinnat

Kohdun spasmi

Emättimen verenvuoto

Rintojen arkuus

Rintojen kipu

Eritevuoto emättimestä

Ulkosynnyttimien/
emättimen kutina

Ulkosynnyttimien/
emättimen epämukavuus

Ulkosynnyttimien/
emättimen tulehdus

Munasarjojen
hyperstimulaatio-oireyhtymä

Rintojen häiriöt

Yleisoireet ja anto-
paikassa todettavat
haitat

Antopaikan reaktiot*

Pistoskohdan hematooma

Pistoskohdan kovettuma

Väsymys

Kuumotus,

Yleinen sairaudentunne

Kipu

* Antopaikan reaktiot, kuten ärsytys, kipu, kutina ja turvotus.

Luokkavaikutukset
Seuraavia häiriöitä ei ole ilmoitettu Prolutex -lääkevalmistetta kliinisissä tutkimuksissa saaneilla potilailla, mutta niitä on kuvattu tämän lääkeryhmän muiden lääkkeiden yhteydessä.

Elinjärjestelmä

 

Psyykkiset häiriöt

Masennus

Hermosto

Unettomuus

Maksa ja sappi

Ikterus

Sukupuolielimet ja rinnat

Kuukautishäiriöt

Premenstruaalinen oireyhtymä

Iho ja ihonalainen kudos

Nokkosihottuma, akne, hirsutismi, hiustenlähtö

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Painonnousu

Anafylaktoidiset reaktiot


Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Suuret progesteroniannokset voivat aiheuttaa uneliaisuutta.

Yliannostuksen hoitona on Prolutex -hoidon lopettaminen ja asianmukaisen oireenmukaisen ja elintoimintoja tukevan hoidon aloittaminen.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet; Progestageenit; Pregneeni-(4)-johdokset, ATC-koodi: G03DA04.

Progesteroni on luontaisesti esiintyvä steroidi, jota erittävät munasarjat, istukka ja lisämunuaiset. Riittävän estrogeenivaikutuksen yhteydessä progesteroni saa proliferatiivisen kohdun limakalvon muuntumaan sekretoriseksi endometriumkudokseksi. Progesteroni on välttämätöntä, jotta kohdun limakalvo pystyy paremmin ottamaan vastaan implantoituvan alkion. Kun alkio on implantoitunut, progesteroni ylläpitää raskautta.

Kliininen teho ja turvallisuus
Prolutex -valmisteella (25 mg/vrk; N = 318) toteutetun 10 viikon luteaalisen tuen jälkeen edelleen jatkuvien raskauksien osuus potilailla, joille oli tehty alkionsiirto vaiheen III kliinisessä tutkimuksessa, oli 29,25 % (95%:n luottamusväli: 24,25; 34,25).

Pediatriset potilaat
Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Prolutex -valmisteen käytöstä sallittujen käyttöaiheiden hoidossa kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Seerumin progesteronipitoisuudet nousivat, kun Prolutex ‑valmistetta annettiin 25 mg:n injektiona ihon alle 12 terveelle postmenopausaaliselle naiselle. Tunnin kuluttua kerta-annoksen antamisesta ihon alle Cmax-keskiarvo oli 50,7 ± 16,3 ng/ml. Progesteronipitoisuus seerumissa pieneni monoeksponentiaalisesti, ja 12 tuntia annon jälkeen pitoisuuskeskiarvo oli 6,6 ± 1,6 ng/ml. Pienin pitoisuus seerumissa, 1,4 ± 0,5 ng/ml, saavutettiin 96 tunnin ajankohtana. Farmakokineettinen analyysi osoitti kolmen testatun ihon alle annetun annoksen (25 mg, 50 mg ja 100 mg) lineaarisuuden.

Kun valmistetta annettiin toistuvasti 25 mg/vrk ihon alle, vakaan tilan pitoisuudet saavutettiin noin 2 päivän Prolutex -hoidon aikana. Päivänä 11 havaitut jäännöspitoisuudet olivat 4,8 ± 1,1 ng/ml ja havaitut AUC-arvot 346,9 ± 41,9 ng * h/ml.

Jakautuminen
Ihmisillä 96–99% progesteronista sitoutuu seerumin proteiineihin, kuten albumiiniin (50–54%) tai transkortiiniin (43–48%), ja loppuosa esiintyy vapaana plasmassa. Lipidiliukoisuuden ansiosta progesteroni siirtyy verenkierrosta kohdesoluihin passiivisen diffuusion kautta.

Biotransformaatio
Progesteroni metaboloituu pääasiassa maksassa lähinnä pregnaanidioleiksi ja pregnanoloneiksi. Pregnaanidiolit ja pregnanolonit konjugoituvat maksassa glukuronidi- ja sulfaattimetaboliiteiksi. Sappeen erittyvät progesteronimetaboliitit voivat dekonjugoitua ja metaboloitua edelleen suolistossa pelkistymisen, dehydroksylaation ja epimerisoitumisen kautta.

Eliminaatio
Progesteroni eliminoituu munuaisten ja sapen kautta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kaniineille annettiin Prolutex -lääkevalmistetta 6,7 mg/kg/vrk enintään 7 peräkkäisenä päivänä injektiona ihon alle tai lihakseen. Prolutex -valmisteen anto ihon alle ei aiheuttanut merkittävää vaikutusta paikallisen, makroskooppisen eikä histopatologisen tutkimuksen perusteella.

Paikallisissa tutkimuksissa eläimillä, joille annettiin vehikkeliä ja progesteronia lihakseen 7 päivän ajan, todettiin lievä paikallinen reaktio, kuten hematooma tai punoittava kovettuma lihaksessa. Turvotuksen ilmaantuvuus oli suurempi eläimillä, joille annettiin Prolutex -lääkevalmistetta. Nämä löydökset korreloivat histopatologisessa tutkimuksessa todettavan paikallisen kudosnekroosin ja makrofagivasteen kanssa. Prolutex -lääkevalmisteen anto lihakseen oli yhteydessä kohtalaiseen fibroosimuodostukseen seitsemän päivän pituisen hoidonjälkeisen tarkkailujakson jälkeen. Mikään havaituista histologisista muutoksista ei kuitenkaan ollut merkittävä tai laaja.

Pitkäaikaistutkimuksessa Prolutex -lääkevalmistetta annettiin 1 mg/kg/vrk ihon alle tai 4 mg/kg/vrk lihakseen. Mitään toksikologisesti merkittäviä kliinisiä oireita ei kirjattu, ja havaitut vähäiset oireet olivat yleensä samanlaisia kuin vehikkeliä saaneilla. Injektiokohtien histopatologisessa tutkimuksessa 28 päivän hoidon jälkeen havaittiin pieniä muutoksia, jotka olivat yleensä samanlaisia kuin vehikkeliä saaneilla eläimillä. Hoidon jälkeisen tarkkailujakson (14 päivää) jälkeen ei todettu Prolutex ‑injektioihin liittyviä muutoksia.

Muissa prekliinisissä tutkimuksissa ei ole todettu muita vaikutuksia kuin ne, jotka voidaan selittää progesteronin tunnetun hormoniprofiilin perusteella. On kuitenkin pidettävä mielessä, että sukupuolisteroidit, kuten progesteroni, voivat edistää tiettyjen hormoniriippuvaisten kudosten ja kasvainten kasvua.

Vaikuttava aine progesteroni aiheuttaa ympäristöön kohdistuvan riskin vesieliöille, erityisesti kaloille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Hydroksipropyylibeetadeksi, injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Kestoaika

2 vuotta

Lääkevalmiste on käytettävä heti avaamisen jälkeen: kaikki yli jäävä liuos on hävitettävä.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

PROLUTEX injektioneste, liuos
25 mg 7 x 25 mg (59,97 €), 14 x 25 mg (114,53 €)

PF-selosteen tieto

Väritön tyypin I lasinen injektiopullo, jossa on bromobutyylikumitulppa, alumiinisinetti ja nostokorkki. Jokainen pakkaus sisältää 1, 7 tai 14 injektiopulloa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Liuos on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.

Terveydenhuollon ammattilaisen on annettava kaikki lihakseen annettavat injektiot.

Liuosta ei saa antaa, jos siinä on hiukkasia tai värimuutoksia.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

PROLUTEX injektioneste, liuos
25 mg 7 x 25 mg, 14 x 25 mg

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

G03DA04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

13.04.2021

Yhteystiedot

IBSA Nordic ApS
Lottenborgvej 24
2800 Kgs. Lyngby
Denmark


www.ibsanordic.com