Vertaa PF-selostetta

COVID-19 VACCINE JANSSEN injektioneste, suspensio

Huomioitavaa

▼Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Tämä on moniannosinjektiopullo, joka sisältää viisi 0,5 ml:n annosta.

Yksi annos (0,5 ml) sisältää:
Adenoviruksen tyyppiä 26, joka koodaa SARS-CoV-2-viruksen piikin glykoproteiinia* (Ad26.COV2‑S), vähintään 8,92 log10 infektoivaa yksikköä (Inf.U).
* Tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla PER.C6 TetR ‑solulinjassa.

Valmiste sisältää muuntogeenisiä organismeja (GMOita).

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Yksi annos (0,5 ml) sisältää noin 2 mg etanolia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, suspensio (injektioneste).

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

COVID-19 Vaccine Janssen on tarkoitettu 18-vuotiaiden ja vanhempien henkilöiden aktiiviseen immunisaatioon ehkäisemään SARS-CoV-2-viruksen aiheuttamaa covid-19-tautia.

Tätä rokotetta pitää käyttää virallisten suositusten mukaisesti.

Annostus ja antotapa

Annostus

18-vuotiaat ja vanhemmat henkilöt
COVID-19 Vaccine Janssen annetaan 0,5 ml:n kerta-annoksena vain injektiona lihakseen.

Pediatriset potilaat
COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotteen turvallisuutta ja tehoa lapsille ja nuorille (alle 18 vuoden ikäisille) ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Iäkkäät
Iäkkäiden ≥ 65 vuoden ikäisten henkilöiden annosta ei tarvitse muuttaa. Ks. myös kohdat Haittavaikutukset ja Farmakodynamiikka.

Antotapa

COVID-19 Vaccine Janssen on tarkoitettu annettavaksi vain injektiona lihakseen, mieluiten olkavarren hartialihakseen.

Rokotetta ei saa injisoida verisuoneen, laskimoon, ihon alle eikä ihon sisään.

Rokotetta ei pidä sekoittaa samaan ruiskuun minkään toisen rokotteen tai muun lääkevalmisteen kanssa.

Ks. kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet varotoimet ennen rokotteen antamista.

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet rokotteen käsittelystä ja hävittämisestä.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Henkilöt, joilla on aiemmin ollut hiussuonivuoto-oireyhtymä (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Yliherkkyys ja anafylaksia

Anafylaksiatapahtumia on raportoitu. Asianmukaisen lääketieteellisen hoidon ja valvonnan pitää olla aina heti saatavissa rokotuksen annon jälkeisen anafylaktisen reaktion varalta. Tarkkaa seurantaa suositellaan vähintään 15 minuutin ajan rokotuksen jälkeen.

Ahdistuneisuuteen liittyvät reaktiot

Neulalla annettavien injektioiden yhteydessä voi psyykkisperäisenä vasteena rokotukseen esiintyä ahdistuneisuuteen liittyviä reaktioita, mukaan lukien vasovagaalisia reaktioita (pyörtymisiä), hyperventilaatiota tai stressiin liittyviä reaktioita. Käytössä on oltava varotoimet pyörtymisestä aiheutuvien vammojen välttämiseksi.

Samanaikainen sairaus

Rokotusta pitää siirtää myöhemmäksi, jos henkilöllä on akuutti vaikea-asteinen kuumetauti tai akuutti infektio. Lievien infektioiden ja/tai lievän kuumeen vuoksi rokotusta ei kuitenkaan pidä lykätä.

Hyytymishäiriöt

 • Tromboottinen trombosytopeeninen oireyhtymä: COVID-19 Vaccine Janssen -rokotteen annon jälkeen on hyvin harvinaisissa tapauksissa havaittu tromboottista trombosytopeenista oireyhtymää (TTS), johon on joissakin tapauksissa liittynyt verenvuotoa. Joissakin vaikeissa tapauksissa on todettu laskimotrombooseja, joita on esiintynyt epätavallisissa paikoissa (kuten aivojen laskimosinustromboosi, sisäelinlaskimotromboosi), sekä valtimotrombooseja, ja potilaalla on ollut samanaikaisesti trombosytopenia. Kuolemaan johtaneita tapauksia on raportoitu. Tapaukset ilmenivät ensimmäisten kolmen viikon kuluessa rokotuksen jälkeen, lähinnä alle 60-vuotiailla naisilla.
  Tromboosin, johon liittyy trombosytopenia, hoito vaatii kliinistä erikoisosaamista.Terveydenhuollon ammattilaisten pitää tarkistaa asianmukaiset ohjeet ja/tai konsultoida erikoislääkäriä (esim. hematologit, hyytymishäiriöiden hoitoon perehtyneet erikoislääkärit) tämän tilan diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi.
 • Laskimotromboembolia: COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotuksen jälkeen on havaittu harvoin laskimotromboembolioita (ks. kohta Haittavaikutukset). Tämä pitää huomioida, jos henkilöllä on tavanomaista suurempi laskimotromboembolian riski.
 • Immunotrombosytopenia: Immunotrombosytopeniaa, johon on liittynyt hyvin alhainen trombosyyttimäärä (< 20 x 109/l), on raportoitu hyvin harvoin COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotuksen jälkeen, tavallisesti COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotuksen jälkeisten ensimmäisten neljän viikon aikana. Näihin sisältyi verenvuotoja ja kuolemaan johtaneita tapauksia. Joissakin näistä tapauksista henkilöllä oli aiemmin ollut immunotrombosytopenia. Jos henkilöllä on aiemmin ollut immunotrombosytopenia, trombosyyttien vähenemisen riski pitää ottaa huomioon ennen rokotusta, ja trombosyyttien seuranta rokotuksen jälkeen on suositeltavaa.

Terveydenhuollon ammattilaisten on tarkkailtava tromboembolian ja/tai trombosytopenian merkkejä ja oireita. Rokotettuja henkilöitä on neuvottava hakeutumaan välittömästi lääkärin hoitoon, jos heillä ilmenee oireita, kuten hengenahdistusta, rintakipua, alaraajan kipua, alaraajan turvotusta tai pitkittynyttä vatsakipua rokotuksen jälkeen. Lisäksi on aina hakeuduttava pikaisesti lääkärin hoitoon, jos rokotuksen jälkeen muutaman päivän kuluttua ilmenee neurologisia oireita, mukaan lukien vaikea tai pitkittynyt päänsärky, kouristuskohtaukset, mielentilan muutokset tai näön hämärtyminen, tai jos havaitaan spontaania verenvuotoa tai ihollamustelmia (petekioita) muualla kuin rokotuskohdassa.

Henkilöiltä, joilla todetaan trombosytopenia kolmen viikon kuluessa COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotuksesta, pitää aktiivisesti tutkia tromboosin oireet. Vastaavasti henkilöiltä, jotka tulevat vastaanotolle tromboosin vuoksi kolmen viikon kuluessa rokotuksesta, pitää tutkia trombosytopenia.

Lihaksensisäiseen antoon liittyvä verenvuotoriski

Rokote pitää muiden lihakseen annettavien injektioiden tavoin antaa varoen henkilöille, jotka käyttävät hyytymisenestolääkitystä tai joilla on trombosytopenia tai jokin hyytymishäiriö (kuten hemofilia), koska näillä henkilöillä voi lihakseen annon jälkeen olla verenvuotoa tai muodostua mustelma.

Hiussuonivuoto-oireyhtymä

Erittäin harvinaisia hiussuonivuoto-oireyhtymätapauksia on raportoitu ensimmäisinä COVID-19 Vaccine Janssen -rokotuksen jälkeisinä päivinä. Kuolemantapauksia on raportoitu. Joissakin tapauksissa potilaan anamneesissa oli ollut hiussuonivuoto-oireyhtymä. Hiussuonivuoto-oireyhtymä on harvinainen sairaus, jolle ovat ominaisia akuutti turvotus pääasiassa raajoissa, hypotensio, hemokonsentraatio ja hypoalbuminemia. Potilaat, joilla ilmenee akuutti hiussuonivuoto-oireyhtymä rokotuksen jälkeen, on tunnistettava ja hoidettava nopeasti. Intensiivinen tukihoito on yleensä tarpeen. Rokotetta ei saa antaa henkilöille, joilla on aiemmin ollut hiussuonivuoto-oireyhtymä. Ks. myös kohta Vasta-aiheet.

Guillain-Barrén oireyhtymä

Guillain–Barrén oireyhtymää on raportoitu hyvin harvoin COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotteen saamisen jälkeen. Terveydenhuollon ammattilaisten on tarkkailtava Guillain–Barrén oireyhtymän merkkejä ja oireita oikean diagnoosin varmistamiseksi, sopivan hoidon aloittamiseksi ja muiden syiden poissulkemiseksi.

Immuunipuutteiset henkilöt

Rokotteen tehoa, turvallisuutta ja immunogeenisuutta ei ole arvioitu immuunipuutteisilla eikä immunosuppressiivista hoitoa saavilla henkilöillä.

COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotteen teho saattaa olla immuunipuutteisilla henkilöillä tavanomaista heikompi.

Suojan kesto

Rokotteesta saatavan suojan kestoa ei tiedetä, sillä sitä selvitetään parhaillaan käynnissä olevissa kliinisissä tutkimuksissa.

Rokotteen tehon rajoitteet

Rokotesuoja alkaa noin 14 päivän kuluttua rokotuksesta. COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokote ei muiden rokotteiden tavoin välttämättä suojaa kaikkia rokotettuja (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Apuaineet

Natrium
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per 0,5 ml eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Etanoli
Tämä lääkevalmiste sisältää 2 mg alkoholia (etanolia) per 0,5 ml:n annos. Tämän lääkevalmisteen sisältämä pieni määrä alkoholia ei aiheuta havaittavia vaikutuksia.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotteen samanaikaista antoa muiden rokotteiden kanssa ei ole tutkittu.

Raskaus ja imetys

Raskaus

COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotteen käytöstä raskaana oleville naisille on vähän kokemusta. COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotteella tehdyissä eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria haitallisia vaikutuksia tiineyteen, alkion tai sikiön kehitykseen, synnytykseen tai syntymänjälkeiseen kehitykseen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotteen antamista raskauden aikana pitää harkita vain, jos mahdolliset hyödyt ovat äidille ja sikiölle aiheutuvia mahdollisia riskejä suuremmat.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokote ihmisen rintamaitoon.

Hedelmällisyys

Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Jotkut kohdassa Haittavaikutukset mainitut haittavaikutukset voivat kuitenkin vaikuttaa tilapäisesti ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotteen turvallisuutta arvioitiin parhaillaan käynnissä olevassa faasin 3 tutkimuksessa (COV3001), jossa yhteensä 21895 iältään vähintään 18-vuotiasta aikuista sai COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotteen. Tutkittavien iän mediaani oli 52 vuotta (vaihteluväli 18–100 vuotta). Turvallisuutta koskeva analyysi tehtiin, kun saavutettiin rokotuksen jälkeisen seuranta-ajan 2 kuukauden mediaani. 11948:sta COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotuksen saaneesta aikuisesta on saatavissa tietoja pidemmästä > 2 kuukauden turvallisuusseurannasta.

COV3001-tutkimuksessa yleisin raportoitu paikallinen haittavaikutus oli injektiokohdan kipu (48,6 %). Yleisimpiä systeemisiä haittavaikutuksia olivat päänsärky (38,9 %), uupumus (38,2 %), lihassärky (33,2 %) ja pahoinvointi (14,2 %). 9 %:lla osallistujista havaittiin kuumetta (määriteltiin kehon lämpötilaksi ≥ 38,0 °C). Valtaosa haittavaikutuksista ilmaantui rokotuksen jälkeisten 1–2 päivän aikana, ja ne olivat vaikeusasteeltaan lieviä tai keskivaikeita ja lyhytkestoisia (1–2 päivää).

Reaktogeenisuus oli yleisesti lievempää ja sitä raportoitiin harvemmin iäkkäämmillä aikuisilla (763:lla iältään ≥ 65-vuotiaalla aikuisella).

Turvallisuusprofiili oli yleisesti yhdenmukainen kaikilla osallistujilla riippumatta siitä, oliko lähtötilanteessa näyttöä aiemmasta SARS-CoV-2-infektiosta; yhteensä 2151 lähtötilanteessa seropositiivista aikuista sai COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotuksen (9,8 %).

Haittavaikutustaulukko

COV3001-tutkimuksessa havaitut tai myyntiluvan myöntämisen jälkeen raportoidut haittavaikutukset luetellaan MedDRA-elinjärjestelmäluokittain. Esiintyvyysluokat on määritelty seuraavasti:

hyvin yleinen (≥ 1/10)
yleinen (≥ 1/100, < 1/10)
melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100)
harvinainen (≥ 1/10000, < 1/1000)
hyvin harvinainen (< 1/10000)
tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutusten vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 1. COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotuksen jälkeen raportoidut haittavaikutukset

Elinjärjestelmä

Hyvin yleinen

(≥ 1/10)

Yleinen

(≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen

(≥ 1/1000, < 1/100)

Harvinainen

(≥ 1/10000, < 1/1000)

Hyvin harvinainen

(< 1/10000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Veri ja imukudos   Lymfadenopatia Immunotrombosytopenia

Immuunijärjestelmä

   

Yliherkkyysa; urtikaria

 

Anafylaksiab

Hermosto

Päänsärky

 

Vapina, heitehuimaus, parestesiat

HypestesiaGuillain-Barrén oireyhtymä 
Kuulo ja tasapainoelin   Tinnitus  
Verisuonisto   LaskimotromboemboliaTromboottinen trombosytopeeninen oireyhtymäHiussuonivuoto-oireyhtymä

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 

Yskä

Aivastelu, suunielun kipu

   

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi

 RipuliOksentelu  

Iho ja ihonalainen kudos

  

Ihottuma, liikahikoilu

   

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lihassärky

Nivelsärky

Lihasheikkous, raajakipu, selkäkipu

   

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Uupumus, injektiokohdan kipu

Kuume, injektiokohdan punoitus, injektiokohdan turpoaminen, vilunväreet

Voimattomuus, huonovointisuus

   

a Yliherkkyys viittaa ihon ja ihonalaisten kudosten allergisiin reaktioihin.
b Tapauksia todettu Etelä-Afrikassa parhaillaan käynnissä olevassa avoimessa tutkimuksessa.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Liitä ilmoitukseen rokotteen eränumero, jos se on saatavissa.

Yliannostus

Yliannostapauksia ei ole raportoitu. Faasin 1/2 tutkimuksissa annettu suurempi (enimmillään kaksinkertainen) COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokoteannos siedettiin vielä hyvin, mutta rokotetuilla raportoitiin lisääntynyttä reaktogeenisuutta (lisääntynyttä rokotuskohdan kipua, uupumusta, päänsärkyä, lihassärkyä, pahoinvointia ja kuumetta).

Yliannostapauksissa suositellaan vitaalitoimintojen seurantaa ja mahdollista oireenmukaista hoitoa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Rokotteet, muut virusrokotteet, ATC-koodi: J07BX03

Vaikutusmekanismi

COVID-19 Vaccine Janssen on monovalentti rokote, joka koostuu rekombinantista, replikoitumiskyvyttömästä ihmisen adenoviruksen tyypin 26 vektorista, joka koodaa SARS-CoV-2-viruksen täyspitkää piikin (S) glykoproteiinia stabilisoidussa konformaatiossa. Annon jälkeen SARS-CoV-2-viruksen piikin (S) glykoproteiinia ilmentyy ohimenevästi ja se stimuloi sekä neutraloivia että muita toiminnallisia S-spesifisiä vasta-aineita sekä soluvälitteisiä immuunivasteita S-antigeenia vastaan, mikä saattaa osaltaan suojata covid-19-infektiolta.

Kliininen teho

Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa ja Latinalaisen Amerikan maissa on parhaillaan käynnissä faasin 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus (COV3001), jossa 18-vuotiailla ja vanhemmilla aikuisilla arvioidaan COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotteen kerta-annoksen tehoa, turvallisuutta ja immunogeenisuutta covid-19-infektion ehkäisyssä. Tutkimukseen ei otettu mukaan henkilöitä, joiden immuunijärjestelmän toiminnassa on poikkeavuuksia kliinisen sairauden vuoksi, henkilöitä, jotka ovat edeltäneiden 6 kuukauden aikana saaneet immunosuppressiivista hoitoa eikä raskaana olevia naisia. Tutkimuksesta ei suljettu pois hoitoa saavia stabiilia HIV-infektiota sairastavia henkilöitä. Myyntiluvallisia rokotteita, mutta ei eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita, voitiin antaa viimeistään 14 päivää ennen tai aikaisintaan 14 päivän kuluttua tutkimusrokotteen annosta. Myyntiluvallisia eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita voitiin antaa viimeistään 28 päivää ennen tai aikaisintaan 28 päivän kuluttua tutkimusrokotuksen antamisesta.

Yhteensä 44325 tutkittavaa satunnaistettiin rinnakkaisasetelmassa suhteessa 1:1 saamaan injektiona lihakseen COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotetta tai lumevalmistetta. Yhteensä 21895 aikuista sai COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotetta ja 21888 aikuista sai lumevalmistetta. Osallistujia seurattiin 58 päivän (mediaani; vaihteluväli: 1–124 päivää) ajan rokotuksen jälkeen.

Ensisijainen tehoanalyysi käsitti 39321 tutkittavan joukon, jossa 38059 tutkittavaa oli lähtötilanteessa SARS-CoV-2-seronegatiivisia ja 1262 tutkittavan serologinen status ei ollut tiedossa.

COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotetta ja lumevalmistetta saaneiden henkilöiden demografiset ja lähtötilanteen ominaisuudet olivat samankaltaiset. Ensisijaisen tehoanalyysin joukossa COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotetta saaneiden henkilöiden iän mediaani oli 52,0 vuotta (vaihteluväli: 18–100 vuotta); 79,7 % (N = 15646) tutkittavista oli 18–64-vuotiaita (20,3 % [N = 3984] oli 65-vuotiaita tai vanhempia ja 3,8 % [N = 755] oli 75-vuotiaita tai vanhempia); 44,3 % tutkittavista oli naisia; 46,8 % oli Pohjois-Amerikasta (Yhdysvalloista), 40,6 % oli Latinalaisesta Amerikasta ja 12,6 % oli Afrikan eteläosista (Etelä-Afrikasta). Yhteensä 7830 (39,9 %) tutkittavalla oli ennestään vähintään yksi samanaikainen sairaus, johon liittyi lähtötilanteessa riski covid-19-infektion kehittymisestä vaikea-asteiseksi (samanaikaisia sairauksia olivat: lihavuus, joksi määriteltiin painoindeksi ≥ 30 kg/m2 [27,5 %], hypertensio [10,3 %], tyypin 2 diabetes [7,2 %], stabiili / hyvässä hoitotasapainossa oleva HIV-infektio [2,5 %], vakava sydänsairaus [2,4 %] ja astma [1,3 %]). Enintään 1 %:lla tutkittavista oli muita samanaikaisia sairauksia.

Covid-19-tapaukset varmistettiin keskuslaboratorion analysoimalla polymeraasiketjureaktioon (PCR) perustuvan testin positiivisella SARS-CoV-2-viruksen RNA-testituloksella. Rokotteen kokonaisteho ja teho keskeisissä ikäryhmissä esitetään taulukossa 2.

Taulukko 2. Analyysi rokotteen tehosta covid-19:ääbvastaan SARS-CoV-2-seronegatiivisilla aikuisilla – ensisijaisen tehoanalyysin joukko

Alaryhmä

COVID-19 Vaccine Janssen

N = 19630

Lumevalmiste

N = 19691

Rokotteen teho (%)

(95 %:n luottamusväli)c

covid-19-tapauksia

(n)

Henkilövuotta

covid-19-tapauksia

(n)

Henkilövuotta

14 päivää rokotuksen jälkeen

Kaikki tutkittavata

116

3116,57

348

3096,12

66,9

(59,03; 73,40)

18–64-vuotiaat

107

2530,27

297

2511,23

64,2

(55,26; 71,61)

65-vuotiaat ja vanhemmat

9

586,31

51

584,89

82,4

(63,90; 92,38)

75-vuotiaat ja vanhemmat

0

107,37

8

99,15

100

(45,90; 100,00)

28 päivää rokotuksen jälkeen

Kaikki tutkittavata

66

3102,00

193

3070,65

66,1

(55,01; 74,80)

18–64-vuotiaat

60

2518,73

170

2490,11

65,1

(52,91; 74,45)

65-vuotiaat ja vanhemmat

6

583,27

23

580,54

74,0

(34,40; 91,35)

75-vuotiaat ja vanhemmat

0

106,42

3

98,06

a Yhdistetty ensisijainen päätetapahtuma kuten määritelty tutkimussuunnitelmassa.
b Tutkimussuunnitelman määritelmän mukaan oireinen covid-19 edellytti RT-PCR-tekniikalla saatua positiivista tulosta ja vähintään yhtä hengitystieoiretta tai ‑löydöstä tai kahta muuta systeemistä oiretta tai löydöstä.
c Kaikkien tutkittavien luottamusvälit korjattiin monitestauksen tyypin I virheen rajoittamiseksi. Ikäryhmien luottamusvälit esitetään korjaamattomina.

Rokotteen teho vaikea-asteista covid-19:ää vastaan esitetään jäljempänä taulukossa 3.

Taulukko 3. Analyysit rokotteen tehosta vaikea-asteista covid-19:ääa vastaan SARS-CoV-2-seronegatiivisilla aikuisilla – ensisijaisen tehoanalyysin joukko

Alaryhmä

COVID-19 Vaccine Janssen

N = 19630

Lumevalmiste

N = 19691

Rokotteen teho (%)

(95 %:n luottamusväli)b

covid-19-tapauksia

(n)

Henkilövuotta

covid-19-tapauksia

(n)

Henkilövuotta

14 päivää rokotuksen jälkeen

Vaikea-asteinen

14

3125,05

60

3122,03

76,7

(54,56; 89,09)

28 päivää rokotuksen jälkeen

Vaikea-asteinen

5

3106,15

34

3082,58

85,4

(54,15; 96,90)

a Lopullisen määrityksen vaikea-asteisista covid-19-tapauksista teki riippumaton arviointikomitea, joka arvioi myös taudin vaikeusasteen Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n ohjeistojen määritelmän mukaisesti.
b Luottamusvälit korjattiin monitestauksen tyypin I virheen rajoittamiseksi.

COVID-19 Vaccine Janssen ‑ryhmän 14:stä vaikea-asteisesta tapauksesta vs. lumeryhmän 60:stä vaikea-asteisesta tapauksesta, jotka ilmenivät vähintään 14 päivää rokotuksen jälkeen, kaksi COVID‑19 Vaccine Janssen ‑ryhmässä ja kuusi lumeryhmässä tarvitsi sairaalahoitoa. Kolme henkilöä kuoli (kaikki lumeryhmässä). Valtaosa muista vaikea-asteisista tapauksista täytti vain vaikea-asteista tautia koskevan happisaturaation (SpO2) kriteerin (≤ 93 % huoneilmassa).

Ennen sokkoutuksen avaamista täydentävät analyysit (katsottiin post-hoc-analyyseiksi) PCR-perusteisella testillä positiivisiksi todetuista tapauksista, keskuslaboratorion varmistuksesta riippumatta, tukivat yleisesti ensisijaisen analyysin tuloksia.

Yli 14 päivää rokotuksen jälkeen COVID-19 Vaccine Janssen ‑ryhmässä kahdessa ja lumeryhmässä kahdeksassa molekulaarisesti varmistetussa covid-19-tapauksessa tarvittiin sairaalahoitoa. Yhdessä lumeryhmän tapauksista tarvittiin tehohoitoa ja mekaanista ventilaatiota. Post-hoc-analyysit kaikista covid-19:ään liittyvistä sairaalahoidoista, joista tehtiin laajempi haku kaikista lähteistä saatavissa olevista tiedoista (laajennetussa tietoaineistossa 2 vs 29 tapausta), tukivat tätä havaintoa.

Ensisijaista tehoa koskevan päätetapahtuman alaryhmäanalyysit osoittivat, että mies- ja naisosallistujien tehoa koskevat piste-estimaatit olivat samankaltaiset. Sama koski osallistujia myös riippumatta siitä, oliko heillä samanaikaisia sairauksia, joihin liittyy suuri vaikea-asteisen covid-19:n riski.

Rokotteen tehosta covid-19:ää vastaan ja vaikea-asteista covid-19:ää vastaan tehtiin eksploratiiviset alaryhmäanalyysit Brasilian, Etelä-Afrikan ja Yhdysvaltojen osalta (ks. taulukko 4). Alaryhmäanalyyseihin otettiin mukaan kaikki ensisijaisen tehoanalyysin tietojenkeruun katkaisupäivämäärään mennessä kertyneet covid-19-tapaukset, mukaan lukien keskuslaboratorion varmistamat tapaukset sekä tapaukset, jotka oli paikallisessa laboratoriossa PCR-perusteisella testillä dokumentoitu SARS-CoV-2-positiivisiksi, mutta odottivat vielä keskuslaboratorion varmistusta.

Taulukko 4. Yhteenveto rokotteen tehosta covid-19:ää ja vaikea-asteista covid‑19:ää vastaan maissa, joissa on raportoitu > 100 tapausta

 

Taudin alkaminen

Vaikeusaste

covid-19 piste-estimaatti (95 %:n luottamusväli)

vaikea-asteinen covid-19 piste-estimaatti (95 %:n luottamusväli)

Yhdysvallat

vähintään 14 päivää rokotuksen jälkeen

74,4 % (65,00; 81,57)

78,0 % (33,13; 94,58)

 

vähintään 28 päivää rokotuksen jälkeen

72,0 % (58,19; 81,71)

85,9 % (-9,38; 99,69)

Brasilia

vähintään 14 päivää rokotuksen jälkeen

66,2 % (51,01; 77,14)

81,9 % (17,01; 98,05)

 

vähintään 28 päivää rokotuksen jälkeen

68,1 % (48,81; 80,74)

87,6 % (7,84; 99,72)

Etelä-Afrikka

vähintään 14 päivää rokotuksen jälkeen

52,0 % (30,26; 67,44)

73,1 % (40,03; 89,36)

 

vähintään 28 päivää rokotuksen jälkeen

64,0 % (41,19; 78,66)

81,7 % (46,18; 95,42)

Ensisijaisen analyysin tapausten näytteistä, jotka olivat keskuslaboratorion varmistamia, 71,7 % oli sekvensoitu (Yhdysvallat [73,5 %], Etelä-Afrikka [66,9 %] ja Brasilia [69,3 %]). Sekvensoitujen näytteiden tietoaineistojen kattavuudessa on epätasapaino COVID‑19 Vaccine Janssen ‑rokotteen ja lumevalmisteen välillä. Yhdysvalloissa 96,4 % kannoista tunnistettiin Wuhan-H1-variantiksi D614G; Etelä-Afrikassa 94,5 % kannoista tunnistettiin 20H/501Y.V2-variantiksi (linja B.1.351); Brasiliassa 69,4 % kannoista tunnistettiin linjan P.2 variantiksi ja 30,6 % kannoista tunnistettiin Wuhan-H1-variantiksi D614G.

Iäkkäät

COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotetta arvioitiin 18-vuotiailla ja vanhemmilla henkilöillä. COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotteen teho oli yhdenmukainen iäkkäillä (≥ 65-vuotiailla) ja nuoremmilla henkilöillä (18–64-vuotiaat).

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotteen käytöstä covid-19:n ehkäisemisessä yhdessä tai useammassa pediatrisessa potilasryhmässä (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Ehdollinen myyntilupa

Tämä lääkevalmiste on saanut ns. ehdollisen myyntiluvan. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta odotetaan uutta tietoa. Euroopan lääkevirasto arvioi vähintään kerran vuodessa tätä lääkevalmistetta koskevat uudet tiedot, ja tarvittaessa tämä valmisteyhteenveto päivitetään.

Farmakokinetiikka

Ei oleellinen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta ja paikallista siedettävyyttä sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Genotoksisuus ja karsinogeenisuus

COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotteen genotoksisuutta tai karsinogeenisuutta ei ole tutkittu. Rokotteen komponentit eivät oletettavasti ole genotoksisia tai karsinogeenisia.

Lisääntymistoksisuus ja hedelmällisyys

Naaraiden lisääntymistoksisuutta ja hedelmällisyyttä arvioitiin kaniineilla alkion ja sikiön kehitystä ja pre- ja postnataalista kehitystä koskeneessa yhdistetyssä tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa ensimmäinen COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotus annettiin naaraskaniineille lihakseen 7 päivää ennen parittelua annoksena, joka oli kaksinkertainen ihmiselle suositeltavaan annokseen nähden. Tämän jälkeen gestaatiojakson aikana annettiin kaksi rokotusta samalla annoksella (eli gestaatiopäivinä 6 ja 20). Rokotteeseen liittyviä vaikutuksia naaraiden hedelmällisyyteen, tiineyteen tai alkion tai sikiön tai jälkeläisten kehitykseen ei todettu. Emonaarailla sekä niiden sikiöillä ja jälkeläisillä todettiin SARS-CoV-2-viruksen S‑proteiinille spesifisiä vasta-ainetiittereitä, mikä osoittaa, että emon vasta-aineet siirtyivät gestaation aikana sikiöihin. COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotteen erittymisestä maitoon ei ole tietoja saatavissa.

COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotteella kaniineilla tehdyssä toksisuutta koskeneessa konventionaalisessa (toistuva altistus) tutkimuksessa ei myöskään todettu sellaisia vaikutuksia urosten sukuelimiin, jotka heikentäisivät urosten hedelmällisyyttä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

10 injektiopullon pakkaus

2-hydroksipropyyli-β-syklodekstriini (HBCD)
Sitruunahappomonohydraatti
Etanoli
Kloorivetyhappo
Polysorbaatti‑80
Natriumkloridi
Natriumhydroksidi
Trinatriumsitraattidihydraatti
Injektionesteisiin käytettävä vesi

20 injektiopullon pakkaus

2-hydroksipropyyli-β-syklodekstriini (HBCD)
Sitruunahappomonohydraatti
Etanoli
Kloorivetyhappo
Polysorbaatti-80
Natriumkloridi
Natriumhydroksidi
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa eikä laimentaa.

Kestoaika

Avaamaton injektiopullo

2 vuotta -25 – ‑15 °C:ssa säilytettynä.

Pakastimesta otettua avaamatonta rokotetta voidaan säilyttää jääkaapissa (2–8 °C) valolta suojattuna yhden enintään 4,5 kuukauden pituisen jakson ajan, joka ei saa ylittää pakkaukseen painettua viimeistä käyttöpäivämäärää (EXP).

Sulatettu rokote ei saa jäätyä uudelleen.

Säilytystä koskevat erityiset varotoimet, ks. kohta Säilytys.

Avattu injektiopullo (injektiopullon ensimmäisen lävistämisen jälkeen)

Rokotteen kemialliseksi ja fysikaaliseksi käytönaikaiseksi säilyvyydeksi, kuljetusaika mukaan lukien, on osoitettu 6 tuntia 2–25 °C:ssa. Mikrobiologiselta kannalta valmiste pitää käyttää mieluiten heti injektiopullon ensimmäisen lävistämisen jälkeen. Valmistetta voidaan kuitenkin säilyttää 2–8 °C:ssa enintään 6 tuntia tai sen voi jättää huoneenlämpöön (enintään 25 °C) enintään 3 tunniksi injektiopullon ensimmäisen lävistämisen jälkeen. Mainitut ajat ylittävä käytönaikainen säilytys on käyttäjän vastuulla.

Säilytys

Säilytä ja kuljeta pakastettuna (‑25 – ‑15 °C). Viimeinen käyttöpäivämäärä -25 – -15 °C:n lämpötilassa säilytettäessä on painettu injektiopulloon ja ulkopakkaukseen merkinnän EXP jälkeen.

Pakastettuna ‑25 – ‑15 °C:ssa säilytetty rokote voidaan sulattaa joko 2–8 °C:ssa tai huoneenlämmössä:

 • 2–8 °C:ssa: 10 tai 20 injektiopullon pakkauksen sulaminen kestää noin 13 tuntia ja yksittäisen injektiopullon sulaminen kestää noin 2 tuntia
 • huoneenlämmössä (enintään 25 °C): 10 tai 20 injektiopullon pakkauksen sulaminen kestää noin 4 tuntia ja yksittäisen injektiopullon sulaminen kestää noin 1 tunnin.

Rokotetta voidaan säilyttää myös jääkaapissa tai kuljetuksen aikana 2–8 °C:ssa yhden enintään 4,5 kuukauden pituisen jakson ajan, joka ei saa ylittää alkuperäistä viimeistä käyttöpäivämäärää (EXP). Kun valmiste siirretään 2˗8 °C:n säilytyslämpötilaan, päivitetty viimeinen käyttöpäivämäärä pitää merkitä ulkopakkaukseen, ja rokote pitää käyttää tai hävittää päivitettyyn viimeiseen käyttöpäivämäärään mennessä. Alkuperäinen viimeinen käyttöpäivämäärä pitää yliviivata. Rokotetta voidaan kuljettaa myös 2–8 °C:n lämpötilassa, kunhan noudatetaan asianmukaisia säilytysolosuhteita (lämpötila, aika).

Sulatettu rokote ei saa jäätyä uudelleen.

Pidä injektiopullot alkuperäisessä kartonkikotelossa. Herkkä valolle.

Avaamattoman COVID-19 Vaccine Janssen ‑rokotteen säilyvyys 9–25 °C:n lämpötilassa on yhteensä 12 tuntia. Tämä ei ole suositeltava säilytys- tai kuljetuslämpötila, vaan se on 2–8 °C:ssa 4,5 kuukauden ajan säilytettäessä ohjeellinen tilapäisten poikkeavien lämpötilojen yhteydessä.

Avatun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

COVID-19 VACCINE JANSSEN injektioneste, suspensio
10 x 5 annosta (moniannosinjektiopullo, 0,5 ml/annos) (-), 20 x 5 annosta (moniannosinjektiopullo, 0,5 ml/annos) (-)

PF-selosteen tieto

2,5 ml suspensiota moniannosinjektiopullossa (tyypin I lasia), jossa on kumitulppa (klooributyyliä, fluoripolymeerilla päällystetty pinta), alumiininen puristesuljin ja sininen muovikorkki. Yksi injektiopullo sisältää viisi 0,5 ml:n annosta.

Pakkauskoot 10 tai 20 moniannosinjektiopulloa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Väritön tai hieman keltainen, kirkas tai hyvin opalisoiva suspensio (pH 6–6,4).

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käsittelyohjeet ja anto

Terveydenhuollon ammattilaisen pitää käsitellä tätä rokotetta aseptista tekniikkaa noudattaen, jotta varmistetaan, että jokainen annos on steriili.

 • Sulatettu rokote on käyttövalmis.
 • Rokote voidaan toimittaa pakastettuna (-25 – -15 °C) tai sulatettuna (2–8 °C).
 • Sulatettu rokote ei saa jäätyä uudelleen.
 • Pidä injektiopullot alkuperäisessä kartonkikotelossa, sillä rokote on herkkä valolle ja jotta voidaan tarvittaessa kirjata viimeinen käyttöpäivämäärä eri säilytysolosuhteissa säilytettynä.

a. Säilytys rokotteen saapuessa

JOS ROKOTE SAAPUU PAKASTETTUNA (-25 – -15 °C):

Säilytys pakastettuna

 • Rokote voidaan säilyttää ja kuljettaa pakastettuna ‑25 – -15 °C:n lämpötilassa.
 • Säilytystä koskeva viimeinen käyttöpäivämäärä on painettu injektiopulloon ja ulkopakkaukseen merkinnän EXP jälkeen (ks. kohta Säilytys).

TAI

Säilytys jääkaapissa

 • Rokotetta voidaan säilyttää ja kuljettaa myös 2–8 °C:n lämpötilassa yhden enintään 4,5 kuukauden pituisen jakson ajan, joka ei saa ylittää alkuperäistä viimeistä käyttöpäivämäärää (EXP).
 • Siirrettäessä valmiste jääkaappiin (2˗8 °C) päivitetty viimeinen käyttöpäivämäärä on merkittävä ulkopakkaukseen. Rokote on käytettävä tai hävitettävä päivitettyyn viimeiseen käyttöpäivämäärään mennessä. Alkuperäinen viimeinen käyttöpäivämäärä on yliviivattava (ks. kohta Säilytys).

JOS ROKOTE SAAPUU SULATETTUNA (2–8 °C), se säilytetään jääkaapissa:

 Sulatettuna 2–8 °C:n lämpötilassa saapuva valmiste ei saa jäätyä uudelleen.

Huom.: Jos rokote on kuljetettu kylmässä (2–8 °C), tarkista sen saapuessa, että paikallinen toimittaja on päivittänyt viimeisen käyttöpäivämäärän. Jos et löydä uutta viimeistä käyttöpäivämäärää (EXP), ota yhteyttä valmisteen paikalliseen toimittajaan varmistaaksesi kylmäsäilytykseen liittyvän viimeisen käyttöpäivämäärän. Merkitse uusi viimeinen käyttöpäivämäärä ulkokoteloon ennen kuin rokote laitetaan jääkaappiin säilytykseen. Alkuperäinen viimeinen käyttöpäivämäärä on yliviivattava (ks. kohta Säilytys).

b. Jos säilytetty pakastettuna, sulata injektiopullo(t) ennen antoa joko jääkaapissa tai huoneenlämmössä

Sulatus jääkaapissa

 • Pakastettujen (-25 – -15 °C) 10 tai 20 injektiopullon kartonkipakkausten sulaminen 2–8 °C:ssa kestää noin 13 tuntia ja yksittäisten injektiopullojen sulaminen kestää noin 2 tuntia.
 • Jos rokotetta ei käytetä heti, ks. ohjeet kohdasta Säilytys jääkaapissa.
 • Injektiopullo on pidettävä alkuperäisessä kartonkikotelossa, sillä se on herkkä valolle ja jotta voidaan tarvittaessa kirjata viimeinen käyttöpäivämäärä eri säilytysolosuhteissa säilytettäessä.

 Sulatuksen jälkeen ei saa jäätyä uudelleen. 

TAI

Sulatus huoneenlämmössä

 • Pakastettujen (-25 – -15 °C) 10 tai 20 injektiopullon kartonkipakkausten tai yksittäisten injektiopullojen pitää antaa sulaa huoneenlämmössä enintään 25 °C:ssa.
 • 10 tai 20 injektiopulloa sisältävän kartonkipakkauksen sulaminen kestää noin 4 tuntia.
 • Yksittäisen injektiopullon sulaminen kestää noin 1 tunnin.
 • Rokotteen säilyvyys 9–25 °C:ssa on yhteensä 12 tuntia. Tätä ei suositella säilytys- eikä kuljetusolosuhteeksi, mutta voi olla ohjeellinen tilapäisiä lämpötilapoikkeamia varten.
 • Jos rokotetta ei käytetä heti, ks. ohjeet kohdasta Säilytys jääkaapissa.

 Sulatuksen jälkeen ei saa jäätyä uudelleen.

c. Tarkista injektiopullo ja rokote

 • COVID-19 Vaccine Janssen on väritön tai hieman keltainen, kirkas tai hyvin opalisoiva suspensio (pH 6–6,4).
 • Rokote pitää tarkistaa silmämääräisesti ennen antoa, ettei siinä ole hiukkasia eikä värimuutoksia.
 • Injektiopullo pitää tarkistaa silmämääräisesti ennen antoa, ettei siinä ole halkeamia tai muita poikkeavuuksia, kuten merkkejä peukaloinnista.

Jos havaitset jotakin näistä, älä anna rokotetta.

d. Valmistele ja anna rokote

Pyörittele injektiopulloa varovasti

 • Ennen rokoteannoksen antamista pyörittele injektiopulloa varovasti pystyasennossa 10 sekunnin ajan.
 • Ei saa ravistaa.

image13.png

Vedä 0,5 ml

 • Käytä steriiliä neulaa ja steriiliä ruiskua, ja vedä moniannosinjektiopullosta 0,5 ml:n kerta-annos (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Moniannosinjektiopullosta voidaan vetää enintään 5 annosta. Kun 5 annosta on vedetty, hävitä injektiopulloon jäljelle jäävä rokote.

image14.png

Injisoi 0,5 ml

 • Anna vain injektiona lihakseen, olkavarren hartialihakseen (ks. kohta Annostus ja antotapa).
e. Säilytys ensimmäisen lävistyskerran jälkeen   

Kirjaa päivämäärä ja kellonaika, jolloin injektiopullo pitää hävittää

 • Merkitse jokaisen injektiopullon etikettiin ensimmäisen lävistämisen jälkeen päivämäärä ja kellonaika, jolloin injektiopullo pitää hävittää.

 Käytä mieluiten heti ensimmäisen lävistämisen jälkeen.

 • Rokotetta voidaan säilyttää injektiopullon ensimmäisen lävistämisen jälkeen 2–8 °C:ssaenintään 6 tunnin ajan.
 • Hävitä rokote, jos sitä ei käytetä tämän ajan kuluessa.

TAI

 • Rokotetta voidaan säilyttää injektiopullon ensimmäisen lävistämisen jälkeen huoneenlämmössä (enintään 25 °C) yhden enintään 3 tunnin jakson ajan (ks. kohta Kestoaika).
 • Hävitä rokote, jos sitä ei käytetä tämän ajan kuluessa.
f. Hävittäminen

Käyttämätön rokote tai jäte on hävitettävä lääkejätettä koskevien paikallisten vaatimusten mukaisesti. Mahdolliset roiskeet pitää desinfioida virusidisilla aineilla, jotka tehoavat adenoviruksiin.

Korvattavuus

COVID-19 VACCINE JANSSEN injektioneste, suspensio
10 x 5 annosta, 20 x 5 annosta

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

J07BX03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

11.10.2021

Yhteystiedot

JANSSEN-CILAG OY
PL 15
02621 Espoo


020 753 1300
www.janssen.com/finland
jacfi@its.jnj.com
Vain tekstiviestit: 04573 950 730