Vertaa PF-selostetta

MESALAZIN ORION peräpuikko 500 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi peräpuikko sisältää 500 mg mesalatsiinia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Peräpuikko

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Mesalazin Orion on tarkoitettu käytettäväksi seuraaviin tarkoituksiin distaalisen haavaisen koliitin (proktiitin ja proktosigmoidiitin) hoidossa:

  • lievien tai keskivaikeiden akuuttien pahenemisvaiheiden hoitoon
  • remission ylläpitoon.

Annostus ja antotapa

Annostus

Annosta muutetaan yksilöllisesti lääkärin arvion mukaan potilaan tilanteen ja taudin piirteiden mukaisesti.

Suositusannos aikuisille on:

  • Lievien tai keskivaikeiden akuuttien pahenemisvaiheiden hoito: yksi peräpuikko kahdesti tai kolmesti vuorokaudessa (1 000–1 500 mg).
  • Remission ylläpito: yksi peräpuikko kerran tai kahdesti vuorokaudessa (500–1 000 mg).

Pediatriset potilaat

Mesalazin Orion -valmisteen käyttöä alle 6-vuotiaille lapsille ei suositella, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat. Mesalazin Orion -valmisteen käytöstä 6–18-vuotiaiden lasten hoidossa on niukasti tietoa. Saatavissa olevan tiedon perusteella, joka on kuvattu kohdassa Farmakodynamiikka, ei voida antaa suosituksia annostuksesta.

Antotapa

Halutun vaikutuksen saavuttamiseksi Mesalazin Orion -valmistetta on käytettävä säännöllisesti ja johdonmukaisesti. Tämä koskee sekä akuuttivaihetta että ylläpitovaiheen pitkäaikaishoitoa.

On suositeltavaa tyhjentää suoli ennen peräpuikon asettamista.

Peräpuikko asetetaan suoleen, kun potilas makaa vasemmalla kyljellään. On suositeltavaa, että potilas pysyy tässä asennossa noin 1 tunnin ajan.

Peräpuikot asetetaan syvälle peräsuoleen ja niiden annetaan olla peräsuolessa 1–3 tunnin ajan. Tämä parantaa niiden tehoa.

Vasta-aiheet

  • yliherkkyys vaikuttavalle aineelle (mesalatsiinille), salisylaateille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • vaikea munuaisten vajaatoiminta ja vaikea maksan vajaatoiminta
  • verenvuototaipumus.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Mesalazin Orion -hoito on toteutettava lääkärin valvonnassa.

Verikokeita (täydellinen verenkuva, maksa-arvot kuten transaminaasiarvot, kreatiniini) ja virtsakokeita on tehtävä 2 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta ja 4 viikon välein 3 kuukauden ajan. Jos löydökset ovat normaalit, kontrollitutkimuksia tulee tehdä 3 kuukauden välein. Jos uusia oireita ilmenee, tutkimukset on tehtävä heti.

Potilaita, joilla on munuaisten ja/tai maksan toiminnan häiriö, on seurattava huolellisesti. Jos munuaistoiminta huononee hoidon aikana, on harkittava mesalatsiinin aiheuttaman munuaistoksisuuden mahdollisuutta.

Mesalatsiinin käytön yhteydessä on ilmoitettu munuaiskivitapauksia, mm. 100-prosenttisesti mesalatsiinia sisältäviä kiviä. On suositeltavaa varmistaa riittävä nesteen saanti hoidon aikana.

Jos potilaalla on hengitystiesairaus, etenkin astma, lääkärin toteuttama tiivis seuranta on suositeltavaa mesalatsiinihoidon aikana.

Jos potilaalla on anamneesissa yliherkkyyttä sulfasalatsiinille, Mesalazin Orion -hoito on toteutettava lääkärin tiiviissä valvonnassa. Jos kehittyy akuutteja siedettävyysongelmien merkkejä kuten spasmeja, akuuttia vatsakipua, kuumetta, päänsärkyä ja vaikeaa ihottumaa, hoito on lopetettava välittömästi.

Mesalatsiinin aiheuttamia sydämeen kohdistuvia yliherkkyysreaktioita (myokardiittia ja perikardiittia) on ilmoitettu harvoin.

Mesalatsiinihoidon yhteydessä on ilmoitettu hyvin harvinaisina tapauksina vakavia verenkuvan muutoksia. Samanaikainen mesalatsiinihoito voi suurentaa verenkuvan muutosten riskiä, jos potilas saa atsatiopriinia tai 6-merkaptopuriinia. Hoito on lopetettava, jos näitä haittavaikutuksia epäillään tai ne varmistuvat.

Varovaisuus on suositeltavaa hoidettaessa potilaita, joilla on aktiivinen mahahaava tai pohjukaissuolihaava.

Yhteisvaikutukset

Spesifisiä yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Munuaistoksisten lääkkeiden kuten tulehduskipulääkkeiden tai atsatiopriinin samanaikainen käyttö voi suurentaa munuaistoksisuuden riskiä.

Mesalatsiini saattaa voimistaa atsatiopriinin, 6-merkaptopuriinin ja tioguaniinin myelosuppressiivisia vaikutuksia.

Mesalatsiini saattaa heikentää varfariinin vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Mesalatsiinia ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana, ellei lääkäri katso, että hoidon mahdolliset hyödyt ylittävät mahdolliset haitat. Perussairaus (tulehduksellinen suolistosairaus) voi itsessään suurentaa raskauden lopputulokseen kohdistuvia riskejä.

Raskaus

Mesalatsiinin tiedetään läpäisevän istukan, ja sen pitoisuus napaveren plasmassa on pienempi kuin äidin plasmassa. Sen metaboliittia, asetyylimesalatsiinia, esiintyy napaveren plasmassa ja äidin plasmassa yhtä suurina pitoisuuksina. Suun kautta annetulla mesalatsiinilla tehtyjen eläinkokeiden perusteella ei ole saatu tietoa suorista tai epäsuorista haitallisista vaikutuksista raskauteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen tai postnataaliseen kehitykseen. Mesalatsiinin käytöstä raskauden aikana ei ole tehty riittäviä ja hyvin kontrolloituja tutkimuksia. Niukat julkaistut tiedot mesalatsiinin käytöstä ihmisellä eivät viittaa synnynnäisten epämuodostumien kokonaisesiintyvyyden suurenemiseen. Joidenkin tietojen mukaan ennenaikaisuuden, sikiökuoleman ja pienen syntymäpainon esiintymistiheys suurenee. Näillä epäsuotuisilla raskaustuloksilla on kuitenkin yhteys myös aktiiviseen tulehdukselliseen suolistosairauteen.

Verenkuvan muutoksia (leukopenia, trombosytopenia, anemia) on ilmoitettu vastasyntyneillä, joiden äitejä on hoidettu mesalatsiinilla.

Yhdessä tapauksessa, jossa suuria mesalatsiiniannoksia (2–4 g suun kautta) käytettiin pitkiä aikoja raskauden aikana, vastasyntyneellä todettiin munuaisten vajaatoimintaa.

Imetys

Mesalatsiini erittyy rintamaitoon. Rintamaidon mesalatsiinipitoisuus on pienempi kuin äidin veren mesalatsiinipitoisuus, kun taas mesalatsiinin metaboliittia, asetyylimesalatsiinia, esiintyy rintamaidossa yhtä suurina tai suurempina pitoisuuksina kuin äidin veressä. Kontrolloituja tutkimuksia mesalatsiinin käytöstä imetyksen aikana ei ole tehty. Suun kautta otettavan valmisteen käytöstä imetyksen aikana on toistaiseksi saatavilla vain niukasti tietoa. Yliherkkyysreaktioiden kuten ripulin mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Jos imetettävälle vastasyntyneelle kehittyy ripulia, imetys tulee lopettaa.

Hedelmällisyys

Mesalatsiinia koskevissa eläintutkimuksissa ei ole todettu vaikutuksia uroksen eikä naaraan hedelmällisyyteen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn ei ole tehty.

Haittavaikutukset

Seuraavien haittavaikutusten esiintymistiheys on määritelty seuraavan käytännön (MedDRA-käytännön) perusteella: hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin harvinainen (< 1/10 000); tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Elinjärjestelmäluokka

MedDRA-esiintymistiheysluokka

Harvinainen

(≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000); tuntematon

Veri ja imukudos

Verenkuvan muutokset (agranulosytoosi, pansytopenia, leukopenia, neutropenia, trombosytopenia, aplastinen anemia)

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyysreaktiot kuten allerginen eksanteema, lääkekuume, lupus erythematosus ‑oireyhtymä, pankoliitti

Hermosto

Päänsärky, heitehuimaus

Perifeerinen neuropatia

Sydän

Myokardiitti, perikardiitti

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Allergiset keuhkoreaktiot (hengenahdistus, yskä, allerginen alveoliitti, eosinofiilinen keuhkokuume, keuhkojen infiltraatio, pneumoniitti)

Ruoansulatuselimistö

Huonovointisuus ja vatsakipu, ripuli, ilmavaivat, pahoinvointi, oksentelu

Akuutti haimatulehdus, koliittioireiden paheneminen

Maksa ja sappi

Maksa-arvojen muutokset (transaminaasiarvojen ja kolestaasiparametrien suureneminen), hepatiitti, kolestaattinen hepatiitti

Iho ja ihonalainen kudos

Valoherkkyys*

Hiustenlähtö, erythema multiforme ja Stevens–Johnsonin oireyhtymä

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lihaskipu ja nivelkipu

Munuaiset ja virtsatiet**

Interstitiaalinefriitti, munuaisten vajaatoiminta, nefroottinen oireyhtymä

Sukupuolielimet ja rinnat

(Korjautuva) oligospermia

* Valoherkkyys: Vaikeampia reaktioita on ilmoitettu potilailla, joilla on ennestään jokin ihosairaus, esimerkiksi atooppinen ihottuma tai atooppinen ekseema.

** Esiintymistiheys tuntematon: munuaiskivet (lisätiedot, ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www.sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostukseen liittyviä toksisuustapauksia ei ole ilmoitettu.

Normaalioloissa mesalatsiinin imeytyminen paksusuolesta on rajallista.

Spesifistä vastalääkettä ei ole, joten mahdollisen yliannostuksen hoidon on oltava oireenmukaista ja elintoimintoja tukevaa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Suolistotulehdusten lääkkeet, Aminosalisyylihappo ja sitä muistuttavat lääkeaineet, ATC-koodi: A07EC02.

Vaikutusmekanismi

Mesalazin Orion sisältää mesalatsiinia eli 5-aminosalisyylihappoa, jonka anti-inflammatorisen vaikutuksen mekanismia ei ole vielä selvitetty täysin. Mesalatsiinin on osoitettu estävän LTB4:n stimuloimaa suoliston makrofagien migraatiota, joten se voi lievittää suolen tulehdusta vähentämällä makrofagien hakeutumista tulehtuneille alueille. Proinflammatoristen leukotrieenien (LTB4:n ja 5‑HETE:n) muodostus suolen seinämän makrofageissa estyy. Mesalatsiinin on todettu aktivoivan PPAR-γ-reseptoreja, jotka neutraloivat suolen tulehduksellisten reaktioiden aktivoitumista tumassa.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Tutkimusolosuhteissa mesalatsiini esti syklo-oksigenaasia ja siten tromboksaani B2:n ja prostaglandiini E2:n vapautumista, mutta tämän vaikutuksen kliininen merkitys on edelleen epäselvä. Mesalatsiini estää verihiutaleita aktivoivan tekijän (PAF) muodostusta. Mesalatsiinilla on myös antioksidanttivaikutus; sen on osoitettu vähentävän reaktiivisten happiyhdisteiden muodostusta ja sieppaavan vapaita radikaaleja.

Kliinisissä tutkimuksissa potilailla, joilla oli aktiivinen distaalinen haavainen koliitti (proktiitti/proktosigmoidiitti), mesalatsiinihoito 500 mg:n ja 1 g:n peräpuikoilla eri annostuksina (kerran, kahdesti tai kolmesti vuorokaudessa) johti tehokkaasti kliiniseen, endoskooppiseen ja histologiseen remissioon. Pitkäaikaishoito mesalatsiiniperäpuikoilla oli tehokasta ja turvallista, kun sitä käytettiin remission ylläpitoon distaalista haavaista koliittia sairastavilla potilailla.

Pediatriset potilaat:

Kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistuneilla 49:llä pediatrisella potilaalla (ikä 5–17 v) oli lievä tai keskivaikea haavainen proktiitti, 500 mg:n mesalatsiiniperäpuikkojen käyttö kerran vuorokaudessa pienensi merkitsevästi taudin aktiivisuusindeksiä 3 ja 6 viikon kohdalla.

Farmakokinetiikka

Vaikuttavan aineen yleiset ominaisuudet

Farmakokinetiikka ja paikallinen hyötyosuus: Mesalatsiinin terapeuttinen vaikutus edellyttää lääkkeen paikallista kontaktia suolen tulehtuneeseen limakalvoon.

Mesalazin Orion -peräpuikot on suunniteltu vapauttamaan suuria pitoisuuksia mesalatsiinia suolen distaaliosaan niin, että systeeminen imeytyminen on vähäistä.

Peräpuikkojen vaikutus kohdistuu peräsuoleen.

Imeytyminen: Peräsuoleen annon jälkeen lääkkeen imeytyminen on vähäistä, mutta se riippuu annoksesta, lääkemuodosta ja lääkkeen dispergoitumisen määrästä. Kun terveiden vapaaehtoisten virtsaan erittynyt lääkemäärä analysoitiin vakaassa tilassa 2 g:n vuorokausiannosta (1 g x 2) käytettäessä, todettiin, että peräpuikkojen käytön jälkeen noin 10 % annoksesta imeytyy.

Jakautuminen: Noin 50 % mesalatsiinista ja noin 80 % asetyylimesalatsiinista sitoutuu plasman proteiineihin.

Biotransformaatio: Mesalatsiini metaboloituu presysteemisesti suolen limakalvolla ja systeemisesti maksassa N-asetyylimesalatsiiniksi (asetyylimesalatsiiniksi).

Myös paksusuolen bakteerit asetyloivat sitä. Asetylaatio ei nähtävästi riipu potilaan asetylaatiofenotyypistä.

Asetyylimesalatsiinin arvellaan olevan kliinisesti inaktiivista, mutta tätä ei ole vielä varmistettu.

Eliminaatio: Mesalatsiinin puoliintumisaika plasmassa on noin 40 minuuttia ja asetyylimesalatsiinin 70 minuuttia.

Molemmat aineet erittyvät virtsaan ja ulosteeseen.

Virtsan kautta erittyy lähinnä asetyylimesalatsiinia.

Potilaiden ominaispiirteet:

Maksan tai munuaisten vajaatoimintapotilailla 5-ASA:n eliminaatio hidastuu (puhdistuma pienenee), jolloin mesalatsiinipitoisuus suurenee. Tämä voi suurentaa munuaistoksisuuden riskiä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kaikilla tutkituilla lajeilla on todettu munuaisiin kohdistuvaa toksisuutta. Rotalla ja apinalla NOAEL-tason (No Observed Adverse Effect Level) annostukset ja plasman lääkepitoisuudet ylittävät ihmisen vastaavat arvot 2–7,2-kertaisesti.

Eläimillä ei ole todettu merkittävää ruoansulatuskanavaan, maksaan eikä hematopoieesiin kohdistuvaa toksisuutta.

In vitro -testeissä ja in vivo -tutkimuksissa ei havaittu mutageenisuutta. Tuumorigeenisuutta koskevissa rottatutkimuksissa ei havaittu näyttöä siitä, että lääkeaineeseen liittyisi kasvainten ilmaantuvuuden suurenemista.

Suun kautta annetulla mesalatsiinilla tehtyjen eläinkokeiden perusteella ei ole saatu tietoa suorista tai epäsuorista haitallisista vaikutuksista hedelmällisyyteen, raskauteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen tai postnataaliseen kehitykseen.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kovarasva

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 30 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MESALAZIN ORION peräpuikko
500 mg 60 kpl (55,46 €)

PF-selosteen tieto

Peräpuikot on pakattu PVC/PE-liuskoihin.

Yhdessä pakkauksessa on 12, 24, 60 tai 100 peräpuikkoa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Valmisteen kuvaus:

Sukkulamainen, harmaanvalkea tai hieman violetinpunertava peräpuikko.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

MESALAZIN ORION peräpuikko
500 mg 60 kpl

  • Alempi erityiskorvaus (65 %). Haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti (208).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

A07EC02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

18.03.2021

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com