Vertaa PF-selostetta

ROZLYTREK kapseli, kova 100 mg, 200 mg

Huomioitavaa

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Rozlytrek 100 mg kovat kapselit

Yksi kova kapseli sisältää 100 mg entrektinibiä.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan

Yksi kova kapseli sisältää 65 mg laktoosia.

Rozlytrek 200 mg kovat kapselit

Yksi kova kapseli sisältää 200 mg entrektinibiä.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Yksi kova kapseli sisältää 130 mg laktoosia ja 0,6 mg atsoväriaine paraoranssia (E 110).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Kapseli, kova.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Rozlytrek on tarkoitettu monoterapiana aikuisten ja vähintään 12-vuotiaiden pediatristen potilaiden sellaisten kiinteiden kasvainten hoitoon, jotka ilmentävät neurotrofisen tyrosiinikinaasireseptorin (NTRK) geenifuusiota

  • kun tauti on paikallisesti edennyt, metastasoitunut tai kun kasvaimen kirurgiseen poistoon liittyy korkea kuolleisuus ja
  • kun potilas ei ole aiemmin saanut NTRK:n estäjää
  • kun potilaalla ei ole tyydyttäviä hoitovaihtoehtoja (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Farmakodynamiikka).

Rozlytrek on tarkoitettu monoterapiana edennyttä ROS1-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien aikuisten potilaiden hoitoon, kun potilas ei ole aiemmin saanut ROS1:n estäjiä.

Ehto

Ainoastaan syöpälääkkeiden antoon perehtyneen lääkärin tulee aloittaa hoito.

Annostus ja antotapa

Rozlytrek-hoidon saa aloittaa syöpälääkehoitoihin perehtynyt lääkäri.

Potilaiden seulonta

NTRK-geenifuusiopositiiviset kiinteät kasvaimet

Niiden potilaiden seulontaan, joilla on NTRK-geenifuusiopositiivisia kiinteitä kasvaimia, tarvitaan validoitu määritysmenetelmä. NTRK-geenifuusiopositiivisuus on varmistettava ennen Rozlytrek-hoidon aloittamista (ks. kohta Farmakodynamiikka).

ROS1-positiivinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

ROS1-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien potilaiden seulontaan tarvitaan validoitu määritysmenetelmä. ROS1-positiivisuus on varmistettava ennen Rozlytrek-hoidon aloittamista (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Annostus

Aikuiset

Aikuisille suositeltu annos on 600 mg entrektinibiä kerran päivässä.

Pediatriset potilaat

Suositeltu annos vähintään 12-vuotiaille pediatrisille potilaille on kehon pinta-alan mukainen 300 mg/m2 entrektinibiä kerran päivässä (ks. taulukko 1).

Taulukko 1. Pediatrisille potilaille suositeltu annostus

Kehon pinta-ala

Kerran päivässä otettava annos

1,11–1,50 m2

400 mg

≥ 1,51 m2

600 mg

Hoidon kesto

Potilaille suositellaan antamaan Rozlytrek-hoitoa, kunnes tauti etenee tai ilmaantuu sietämätöntä toksisuutta.

Annoksen viivästyminen tai ottamatta jääminen

Jos suunniteltu Rozlytrek-annos jää ottamatta, potilas voi ottaa korvaavan annoksen, paitsi jos seuraava annos on tarkoitus ottaa 12 tunnin kuluessa. Jos potilas oksentaa heti Rozlytrek-annoksen ottamisen jälkeen, potilas voi ottaa uuden annoksen.

Annosmuutokset

Haittavaikutusten hoitamiseksi saattaa olla tarpeen keskeyttää Rozlytrek-hoito tilapäisesti, pienentää annosta tai lopettaa hoito, jos potilaalla on jokin tietty haittavaikutus (ks. taulukko 4), tai sen mukaan, miten lääkkeen määrännyt lääkäri arvioi potilaan turvallisuuden tai sietokyvyn.

Aikuiset

Aikuisten Rozlytrek-annosta voidaan pienentää siedettävyyden perusteella enintään 2 kertaa (ks. taulukko 2). Jos potilas ei siedä 200 mg:n annosta kerran päivässä, Rozlytrek-hoito pitää lopettaa pysyvästi.

Taulukko 2. Aikuispotilaiden annoksen pienentäminen

Annoksen pienentäminen

Annostus

Suositeltu annos

600 mg kerran päivässä

Annoksen ensimmäinen pienennyskerta

400 mg kerran päivässä

Annoksen toinen pienennyskerta

200 mg kerran päivässä

Pediatriset potilaat

Vähintään 12-vuotiaiden pediatristen potilaiden Rozlytrek-annosta voidaan pienentää sietokyvyn perusteella enintään 2 kertaa (ks. taulukko 3).

Joidenkin potilaiden hoito on annettava jaksottaisena, jotta saadaan pediatrisille potilaille suositeltu pienennetty kokonaisviikkoannos. Jos potilas ei siedä pienintä pienennettyä annosta, Rozlytrek-hoito pitää lopettaa pysyvästi.

Taulukko 3. Pediatristen potilaiden annoksen pienentäminen

Toimenpide

 

Kehon pinta-ala 1,111,50 m2

(kerran päivässä)

Kehon pinta-ala ≥ 1,51 m2

(kerran päivässä)

Suositeltu annos

 

400 mg

600 mg

Ensimmäinen annoksen pienennys

 

300 mg

400 mg

Toinen annoksen pienennys

 

200 mg 5 päivänä joka viikko*

200 mg

*5 päivänä joka viikko: maanantaina, keskiviikkona, perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina

Taulukossa 4 esitetään suositukset aikuisten ja pediatristen potilaiden Rozlytrek-hoidon annosmuutoksiin tiettyjen haittavaikutusten yhteydessä (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Haittavaikutukset).

Taulukko 4. Aikuisten ja pediatristen potilaiden suositellut Rozlytrek-annosmuutokset haittavaikutusten yhteydessä

Haittavaikutus

Vaikeusaste*

Annosmuutos

Sydämen vajaatoiminta

Oireinen keskiraskaissa tai kohtalaisissa toimissa tai rasituksessa, mukaan lukien toimenpiteitä vaativat haitat (2. tai 3. aste)

• Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes vaikeusaste korjautuu enintään 1. asteeseen

• Jatka hoitoa pienemmällä annoksella

Vaikea-asteisia oireita levossa, minimaalisissa toimissa tai rasituksessa tai jos toimenpiteet ovat aiheellisia (4. aste)

• Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes vaikeusaste korjautuu enintään 1. asteeseen

• Jatka hoitoa pienemmällä annoksella tai keskeytä hoito sen mukaan, mikä on kliinisesti asianmukaista

Kognitiiviset häiriöt

Sietämätön, kohtalaisia arkiaskareita häiritsevät muutokset (sietämätön 2. aste)

• Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes vaikeusaste korjautuu enintään 1. asteeseen tai lähtötilanteeseen

• Jatka hoitoa samalla tai pienemmällä annoksella kliinisen tarpeen mukaan

Vaikea-asteiset muutokset rajoittavat arkiaskareita (3. aste)

• Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes vaikeusaste korjautuu enintään 1. asteeseen tai lähtötilanteeseen

• Jatka hoitoa pienemmällä annoksella

Tapahtuma edellyttää kiireellisiä toimenpiteitä (4. aste)

• Jos tapahtumat pitkittyvät tai ovat vaikea-asteisia tai sietämättömiä, lopeta Rozlytrek-hoito, jos se on kliinisesti asianmukaista

Hyperurikemia

Oireinen tai 4. aste

• Aloita uraattipitoisuutta pienentävä hoito

• Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes oireet tai löydökset vähenevät

• Jatka Rozlytrek-hoitoa samalla tai pienemmällä annoksella

Pidentynyt QT-aika

QTc 481–500 ms

• Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes haittavaikutus korjautuu lähtötilanteeseen

• Jatka hoitoa samalla annoksella

QTc-aika yli 500 ms

• Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes QTc-aika korjautuu lähtötilanteeseen

• Jatka hoitoa samalla annoksella, jos QT-ajan pitenemisen syy tunnistetaan ja korjataan

• Jatka hoitoa pienemmällä annoksella, jos muita QT-aikaa pidentäviä syitä ei tunnisteta

Kääntyvien kärkien takykardia (torsade de pointes); monimuotoinen kammiotakykardia; vakavien rytmihäiriöiden oireet tai löydökset

• Lopeta Rozlytrek-hoito pysyvästi

Kohonnut transaminaasipitoisuus

3. aste

• Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes pitoisuus korjautuu enintään 1. asteeseen tai lähtötilanteeseen

• Jatka hoitoa samalla annoksella, jos pitoisuus korjautuu 4 viikon kuluessa

• Lopeta hoito pysyvästi, jos haittavaikutus ei häviä 4 viikon kuluessa

• Jatka hoitoa pienemmällä annoksella, jos 3. asteen tapahtumat toistuvat, mutta korjautuvat 4 viikon kuluessa

4. aste

• Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes pitoisuus korjautuu enintään 1. asteeseen tai lähtötilanteeseen

• Jatka hoitoa pienemmällä annoksella, jos pitoisuus korjautuu 4 viikon kuluessa

• Lopeta hoito pysyvästi, jos haittavaikutus ei häviä 4 viikon kuluessa

• Lopeta hoito pysyvästi, jos 4. asteen tapahtumat toistuvat

ALAT tai ASAT yli 3 kertaa suurempi kuin viitealueen yläraja ja samanaikaisesti kokonaisbilirubiinipitoisuus yli 2 kertaa suurempi kuin viitealueen yläraja (ei kolestaasia eikä hemolyysia)

• Lopeta Rozlytrek-hoito pysyvästi

Anemia tai neutropenia

3. tai 4. aste

• Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes vaikeusaste korjautuu enintään 2. asteeseen tai lähtötilanteeseen

• Jatka hoitoa samalla tai pienemmällä annoksella kliinisen tarpeen mukaan

Muut kliinisesti oleelliset haittavaikutukset

3. tai 4. aste

• Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes haittavaikutus häviää tai lievenee siten, että se paranee tai korjautuu 1. asteeseen tai lähtötilanteeseen

• Jatka hoitoa samalla tai pienemmällä annoksella, jos haittavaikutus häviää 4 viikon kuluessa

• Harkitse hoidon lopettamista pysyvästi, jos haittavaikutus ei häviä 4 viikon kuluessa

• Lopeta hoito pysyvästi, jos 4. asteen tapahtumat toistuvat

*Vaikeusaste määritelty haittavaikutusten NCI CTCAE (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events) -kriteerien version 4.0 mukaisesti

Voimakkaat tai kohtalaiset CYP3A:n estäjät

Voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A:n estäjien samanaikaista käyttöä pitää aikuisilla ja vähintään 12-vuotiailla pediatrisilla potilailla välttää (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Jos voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A:n estäjien samanaikaista käyttöä ei voida välttää aikuisilla, yhteiskäyttö pitää rajoittaa 14 päivään, ja Rozlytrek-annosta pitää pienentää seuraavasti:

  • voimakkaiden CYP3A:n estäjien käytössä 100 mg:aan kerran päivässä (ks. kohta Yhteisvaikutukset)
  • kohtalaisten CYP3A:n estäjien käytössä 200 mg:aan kerran päivässä.

Voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A:n estäjien samanaikaisen käytön lopettamisen jälkeen Rozlytrek-hoitoa voidaan jatkaa sillä annoksella, joka oli käytössä ennen voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A:n estäjien käytön aloittamista. Jos CYP3A4:n estäjän puoliintumisaika on pitkä, puhdistumisjakso (washout) voi olla tarpeen (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Erityiset potilasryhmät

Iäkkäät

Iältään ≥ 65-vuotiaiden potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Maksan vajaatoiminta

Lievää (Child-Pugh A), keskivaikeaa (Child-Pugh B) tai vaikeaa (Child-Pugh C) maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annosta ei suositella muuttamaan (ks. kohta Farmakokinetiikka). Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden maksan toimintaa sekä heille ilmaantuvia haittavaikutuksia pitää seurata tarkoin (ks. taulukko 4).

Munuaisten vajaatoiminta

Lievää tai keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa. Entrektinibiä ei ole tutkittu vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Pediatriset potilaat

Entrektinibin turvallisuutta ja tehoa alle 12 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu. Saatavissa olevan tiedon perusteella, joka on kuvattu kohdissa Haittavaikutukset, Farmakodynamiikka ja Farmakokinetiikka, ei voida antaa suosituksia annostuksesta.

Antotapa

Rozlytrek otetaan suun kautta. Kovat kapselit pitää niellä kokonaisina eikä niitä saa avata tai liuottaa, sillä kapselin sisältö maistuu hyvin kitkerältä. Rozlytrek-kapselit voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan (ks. kohta Farmakokinetiikka), mutta niitä ei pidä ottaa greippihedelmien tai greippimehun kanssa (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Teho erilaisiin kasvaintyyppeihin

Rozlytrek-valmisteen hyöty on varmistettu yhden hoitohaaran tutkimuksissa, joissa oli suhteellisen pieni otos sellaisia potilaita, joiden kasvaimet ilmensivät NTRK-geenifuusioita. Rozlytrek-valmisteella on kokonaisvasteluvun ja vasteen keston perusteella osoitettu suotuisia vaikutuksia pieneen kasvaintyyppimäärään. Teho voi poiketa kvantitatiivisesti kasvaintyypin mukaan sekä samanaikaisen genomivaihtelun mukaan (ks. kohta Farmakodynamiikka). Tämän vuoksi Rozlytrek-valmistetta tulee käyttää vain, jos tyydyttäviä hoitovaihtoehtoja ei ole (eli jos hoidon kliinistä hyötyä ei ole varmistettu tai jos tällaiset hoitovaihtoehdot on käytetty).

Kognitiiviset häiriöt

Rozlytrek-valmisteella tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa raportoitiin kognitiivisia häiriöitä, kuten sekavuutta, mielentilan muutoksia, muistin heikkenemistä ja aistiharhoja (ks. kohta Haittavaikutukset). Tällaisia tapahtumia ilmaantuu yli 65-vuotiaille potilaille yleisemmin kuin tätä nuoremmille potilaille. Potilaita pitää seurata kognitiivisten muutosten oireiden havaitsemiseksi.

Rozlytrek-hoitoa pitää muuttaa kognitiivisten häiriöiden vaikeusasteen perusteella kohdassa Annostus ja antotapa taulukossa 4 kuvatulla tavalla.

Potilaille on kerrottava Rozlytrek-hoitoon liittyvästä kognitiivisten muutosten mahdollisuudesta. Potilaita pitää neuvoa kognitiivisten häiriöiden ilmaantuessa, etteivät he saa kuljettaa moottoriajoneuvoa eivätkä käyttää koneita ennen kuin oireet häviävät (ks. kohta Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn).

Luunmurtumat

Rozlytrek-hoitoa kliinisissä tutkimuksissa saaneista pediatrisista potilaista 25,0 %:lla (19/76) on raportoitu luunmurtumia (ks. kohta Haittavaikutukset). Luunmurtumia ilmeni lähinnä alle 12-vuotiailla pediatrisilla potilailla, ja ne olivat alaraajojen (pääasiassa reisiluun, sääriluun, jalkaterän ja pohjeluun) murtumia. Osa aikuisten ja pediatristen potilaiden luunmurtumista syntyi kaatumisen tai kyseisen alueen muun trauman yhteydessä. Kolmellatoista pediatrisella potilaalla oli useampi kuin yksi luunmurtuma, ja kolme pediatrista potilasta keskeytti Rozlytrek-hoidon luunmurtuman vuoksi. Valtaosa pediatristen potilaiden luunmurtumista parantui. Viisi pediatrista potilasta lopetti hoidon luunmurtumien vuoksi.

Jos potilaalla on luunmurtumien oireita tai löydöksiä (esim. kipua, kävelyn poikkeavuutta, muutoksia liikkumisessa, epämuodostuma), potilas on tutkittava viipymättä.

Hyperurikemia

Entrektinibihoitoa saaneilla potilailla on havaittu hyperurikemiaa. Seerumin virtsahappopitoisuus pitää määrittää ennen Rozlytrek-hoidon aloittamista ja säännöllisin väliajoin hoidon aikana. Potilaita pitää seurata hyperurikemian oireiden ja löydösten havaitsemiseksi. Hoito uraattipitoisuutta pienentävillä lääkevalmisteilla pitää aloittaa, jos se on kliinisesti aiheellista, ja Rozlytrek-hoito pitää keskeyttää hyperurikemian oireiden ja löydösten ilmaantuessa. Rozlytrek-annosta pitää muuttaa vaikeusasteen mukaan, kuten kohdassa Annostus ja antotapa taulukossa 4 esitetään.

Sydämen vajaatoiminta

Rozlytrek-valmisteella tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa alle 5 %:lla potilaista on raportoitu sydämen vajaatoimintaa (ks. kohta Haittavaikutukset). Sydämen vajaatoimintaa havaittiin riippumatta siitä, oliko potilaalla anamneesissa sydänsairaus, ja se korjaantui 70 %:lla potilaista aloittamalla asianmukainen kliininen hoito ja/tai pienentämällä Rozlytrek-annosta tai keskeyttämällä Rozlytrek-hoito.

Jos potilaalla on sydämen vajaatoiminnan oireita tai tunnettuja riskitekijöitä, potilaan vasemman kammion ejektiofraktio (LVEF) pitää tutkia ennen Rozlytrek-hoidon aloittamista. Rozlytrek-hoitoa saavia potilaita pitää seurata tarkoin, ja potilaat, joilla on sydämen vajaatoiminnan kliinisiä oireita ja löydöksiä, mm. hengenahdistusta tai turvotusta, pitää tutkia ja hoitaa kliinisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Rozlytrek-hoitoa pitää muuttaa sydämen vajaatoiminnan vaikeusasteen mukaisesti, kuten kohdassa Annostus ja antotapa taulukossa 4 on kuvattu.

Pidentynyt QTc-aika

Rozlytrek-hoitoa kliinisissä tutkimuksissa saaneilla potilailla on havaittu QTc-ajan pidentymistä (ks. kohta Haittavaikutukset).

Rozlytrek-valmisteen käyttöä pitää välttää, jos potilaan QTc-aika on lähtötilanteessa pidempi kuin 450 ms, jos potilaalla on synnynnäisesti pitkä QTc-oireyhtymä tai jos potilas käyttää QTc-aikaa tunnetusti pidentäviä lääkevalmisteita.

Rozlytrek-hoitoa pitää välttää, jos mahdollista, jos potilaalla on elektrolyyttitasapainon häiriöitä tai merkittävä sydänsairaus, mukaan lukien äskettäinen sydäninfarkti, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, epästabiili angina pectoris tai bradyarytmioita. Jos mitä tahansa mainituista sairauksista sairastavalla potilaalla Rozlytrek-hoidon mahdolliset hyödyt ovat hoitavan lääkärin arvion mukaan mahdollisia riskejä suuremmat, hoito edellyttää lisäseurantaa, ja erikoislääkärin konsultointia pitää harkita.

Sydänsähkökäyrän rekisteröintiä ja elektrolyyttien määritystä suositellaan lähtötilanteessa ja 1 kuukauden Rozlytrek-hoidon jälkeen. Sydänsähkökäyrää ja elektrolyyttejä suositellaan myös seuraamaan säännöllisesti koko Rozlytrek-hoidon ajan kliinisen tarpeen mukaan.

Rozlytrek-hoitoa pitää muuttaa QTc-ajan pidentymisen vaikeusasteen mukaan kohdassa Annostus ja antotapa taulukossa 4 kuvatulla tavalla.

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Raskaana olevalle naiselle annettu Rozlytrek saattaa vahingoittaa sikiötä. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä erittäin tehokasta ehkäisymenetelmää hoidon aikana ja vielä 5 viikon ajan viimeisen Rozlytrek-annoksen jälkeen. Miespotilaan, jonka naispuolinen kumppani voi tulla raskaaksi, on käytettävä erittäin tehokasta ehkäisyä Rozlytrek-hoidon aikana ja 3 kuukauden ajan viimeisen annoksen jälkeen (ks. kohdat Raskaus ja imetys ja Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Rozlytrek-kapseleiden ja voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A:n estäjien samanaikainen käyttö suurentaa entrektinibipitoisuutta plasmassa (ks. kohta Yhteisvaikutukset), mikä saattaa lisätä haittavaikutusten esiintyvyyttä tai vaikeusastetta. Rozlytrek-kapseleiden ja voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A:n estäjien samanaikaista käyttöä pitää aikuisten ja vähintään 12-vuotiaiden pediatristen potilaiden hoidossa välttää. Jos samanaikaista käyttöä ei aikuisten potilaiden hoidossa voida välttää, Rozlytrek-annosta pitää pienentää (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Rozlytrek-hoidon aikana pitää välttää greippihedelmien ja greippihedelmätuotteiden nauttimista.

Rozlytrek-kapseleiden ja voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A:n tai P-gp:n induktorien samanaikainen käyttö pienentää entrektinibipitoisuutta plasmassa (ks. kohta Yhteisvaikutukset), mikä saattaa heikentää Rozlytrek-hoidon tehoa, joten sitä pitää välttää.

Laktoosi-intoleranssi

Rozlytrek sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Paraoranssi (E110)

Rozlytrek 200 mg kovat kapselit sisältävät paraoranssia (E110), joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

Yhteisvaikutukset

Entrektinibin vaikutukset muihin lääkevalmisteisiin

Entrektinibin vaikutus CYP:n substraatteihin

Entrektinibi on heikko CYP3A4:n estäjä. Entrektinibin 600 mg:n päiväannoksen ja suun kautta otettavan midatsolaamin (herkkä CYP3A:n substraatti) ottaminen samanaikaisesti suurensi potilailla midatsolaamin AUC-arvoa 50 %, mutta pienensi midatsolaamin Cmax-arvoa 21 %. Entrektinibin ja herkkien CYP3A4:n substraattien, joiden terapeuttinen alue on kapea (esim. sisapridi, siklosporiini, ergotamiini, fentanyyli, pimotsidi, kinidiini, takrolimuusi, alfentaniili ja sirolimuusi), samanaikaisessa käytössä on oltava varovainen lisääntyneen haittavaikutusriskin vuoksi.

Entrektinibin vaikutus P-gp:n substraatteihin

In vitro -tiedot viittaavat siihen, että entrektinibi saattaa estää P-glykoproteiinia (P-gp).

Entrektinibin 600 mg:n kerta-annoksen ja digoksiinin (herkkä P-gp:n substraatti) samanaikainen ottaminen suurensi digoksiinin Cmax-arvoa 28 % ja AUC-arvoa 18 %. Digoksiinin munuaispuhdistuma oli samankaltainen, kun digoksiinia annettiin yksinään ja kun digoksiinia annettiin yhdessä entrektinibin kanssa, mikä osoittaa, että entrektinibin vaikutus digoksiinin munuaispuhdistumaan on erittäin vähäinen.

Entrektinibin vaikutusta digoksiinin imeytymiseen ei katsota kliinisesti oleelliseksi, mutta ei tiedetä, vaikuttaako entrektinibi voimakkaammin herkempiin suun kautta otettaviin P-gp:n substraatteihin (kuten dabigatraanieteksilaattiin).

Entrektinibin vaikutus BCRP:n substraatteihin

In vitro -tutkimuksissa havaittiin BCRP:n estymistä.

Tällaisen estymisen kliinistä merkitystä ei tiedetä, mutta kun entrektinibiä ja suun kautta otettavia herkkiä BCRP:n substraatteja (esim. metotreksaatti, mitoksantroni, topotekaani, lapatinibi) käytetään samanaikaisesti, hoidossa on oltava varovainen lisääntyneen imeytymisen riskin vuoksi.

Entrektinibin vaikutus muihin kuljettajaproteiinien substraatteihin

In vitro -tiedot osoittavat, että entrektinibi saattaa estää heikosti orgaanisten anionien kuljettajaproteiinia (OATP)1B1. Tällaisen estymisen kliinistä merkitystä ei tiedetä, mutta kun entrektinibiä ja suun kautta otettavia herkkiä OATP1B1:n substraatteja (esim. atorvastatiini, pravastatiini, rosuvastatiini, repaglinidi, bosentaani) käytetään samanaikaisesti, hoidossa on oltava varovainen lisääntyneen imeytymisen riskin vuoksi.

Entrektinibin vaikutus PXR:n säätelemien entsyymien substraatteihin

In vitro -tutkimukset osoittavat, että entrektinibi saattaa indusoida pregnaani X -reseptorin (PXR) säätelemiä entsyymejä (esim. CYP2C-ryhmää ja UGT:ta). Entrektinibin samanaikainen käyttö CYP2C8:n, CYP2C9:n tai CYP2C19:n substraattien (esim. repaglinidi, varfariini, tolbutamidi tai omepratsoli) kanssa saattaa vähentää niiden altistusta.

Ehkäisytabletit

Tällä hetkellä ei tiedetä, heikentääkö entrektinibi systeemisesti vaikuttavien hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden tehoa. Systeemisesti vaikuttavia hormonaalisia ehkäisyvalmisteita käyttäviä naisia kehotetaan siksi käyttämään lisäksi jotakin estemenetelmää (ks. kohta Raskaus ja imetys).

Muiden lääkevalmisteiden vaikutukset entrektinibiin

In vitro -tietojen perusteella CYP3A4 on entrektinibin metaboliaa ja sen pääasiallisen aktiivisen metaboliitin M5:n muodostumista välittävä pääasiallinen entsyymi.

CYP3A:n tai P-gp:n induktorien vaikutus entrektinibiin

Voimakkaan CYP3A:n induktorin rifampisiinin ottaminen useina annoksina suun kautta yhdessä entrektinibikerta-annoksen kanssa pienensi entrektinibin AUCinf-arvoa 77 % ja Cmax-arvoa 56 %.

Entrektinibin ja CYP3A:n/P-gp:n induktorien (mm. karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini, rifabutiini, rifampisiini, mäkikuisma [Hypericum perforatum], apalutamidi, ritonaviiri, näihin kuitenkaan rajoittumatta) samanaikaista käyttöä pitää välttää.

CYP3A:n tai P-gp:n estäjien vaikutus entrektinibiin

Suun kautta otettavan entrektinibikerta-annoksen ja voimakkaan CYP3A4:n estäjän itrakonatsolin ottaminen samanaikaisesti suurensi AUCinf-arvoa 600 % ja Cmax-arvoa 173 %.

Voimakkaiden ja kohtalaisten CYP3A:n estäjien (mm. ritonaviiri, sakinaviiri, ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli, posakonatsoli, greippihedelmä tai pomeranssi, näihin kuitenkaan rajoittumatta) samanaikaista käyttöä pitää välttää. Jos voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A4:n estäjien samanaikaista käyttöä ei voida välttää, entrektinibiannosta on muutettava (ks. kohta Annostus ja antotapa).

P-gp:tä estävät lääkevalmisteet eivät oletettavasti vaikuta merkittävästi entrektinibin farmakokinetiikkaan, mutta varovaisuutta suositellaan, kun voimakkaita tai kohtalaisia P-gp:n estäjiä (esim. verapamiili, nifedipiini, felodipiini, fluvoksamiini, paroksetiini) käytetään samanaikaisesti entrektinibin kanssa, sillä siihen liittyy lisääntyneen entrektinibialtistuksen riski (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Mahalaukun pH-arvoa suurentavien lääkevalmisteiden vaikutus entrektinibiin

Protonipumpun estäjä lansopratsolin ja 600 mg:n entrektinibikerta-annoksen ottaminen samanaikaisesti pienensi entrektinibin AUC-arvoa 25 % ja Cmax-arvoa 23 %.

Annosta ei tarvitse muuttaa, jos entrektinibiä annetaan yhdessä protonipumpun estäjien kanssa tai muiden sellaisten lääkkeiden kanssa, jotka suurentavat mahalaukun pH-arvoa (esim. H2-reseptorin salpaajat tai haponestolääkkeet).

Raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi / Ehkäisy miehille ja naisille

Naispotilaille, jotka voivat tulla raskaaksi, pitää tehdä raskaustesti lääkärin valvonnassa ennen Rozlytrek-hoidon aloittamista.

Naispotilaiden, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä erittäin luotettavia ehkäisymenetelmiä hoidon aikana ja vähintään 5 viikon ajan viimeisen Rozlytrek-annoksen jälkeen. Toistaiseksi ei tiedetä, heikentääkö entrektinibi systeemisesti vaikuttavien hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden tehoa (ks. kohta Yhteisvaikutukset). Systeemisesti vaikuttavia hormonaalisia ehkäisyvalmisteita käyttäviä naisia kehotetaan siksi käyttämään lisäksi jotakin estemenetelmää.

Miespotilaiden, joiden kumppani voi tulla raskaaksi, on käytettävä erittäin luotettavia ehkäisymenetelmiä hoidon aikana ja vähintään 3 kuukauden ajan viimeisen Rozlytrek-annoksen jälkeen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Raskaus

Entrektinibin käytöstä raskauden aikana ei ole tietoja saatavissa. Raskaana olevalle naiselle annettu entrektinibi voi eläinkokeiden ja vaikutusmekanisminsa perusteella vahingoittaa sikiötä (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Rozlytrek-valmistetta ei suositella raskauden aikana eikä naisille, jotka voivat tulla raskaaksi eivätkä käytä ehkäisyä.

Rozlytrek-valmistetta saaville naispotilaille pitää kertoa sikiön vahingoittumisen mahdollisuudesta. Naispotilaita pitää neuvoa ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos he tulevat raskaaksi.

Imetys

Ei tiedetä, erittyvätkö entrektinibi tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon.

Rintaruokittuun lapseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea.

Imetys pitää lopettaa Rozlytrek-hoidon ajaksi.

Hedelmällisyys

Entrektinibin vaikutusta ei ole tutkittu hedelmällisyyttä koskevissa eläinkokeissa (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Rozlytrek-valmisteella on kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Potilaita pitää kehottaa olemaan ajamatta ajoneuvoa tai käyttämättä koneita, kunnes oireet häviävät, jos heille ilmaantuu Rozlytrek-hoidon aikana kognitiivisia haittavaikutuksia, pyörtymisiä, näön sumenemista tai huimausta (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Haittavaikutukset).

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisimmät haittavaikutukset (≥ 20 %) olivat uupumus, ummetus, makuhäiriö, turvotus, huimaus, ripuli, pahoinvointi, dysestesia, hengenahdistus, anemia, painon nousu, suurentunut veren kreatiniinipitoisuus, kipu, kognitiiviset häiriöt, oksentelu, yskä ja kuume. Yleisimmät (≥ 2 %) vakavat haittavaikutukset olivat keuhkoinfektio (5,2 %), hengenahdistus (4,6 %), kognition heikkeneminen (3,8 %), pleuraeffuusio (3,0 %) ja luunmurtumat (3,8 %). Hoito lopetettiin pysyvästi haittavaikutuksen vuoksi 4,6 %:lla potilaista.

Haittavaikutustaulukko

Taulukoissa 5 ja 6 esitetään tiivistelmä Rozlytrek-hoitoa saaneilla aikuisilla ja pediatrisilla potilailla esiintyneistä haittavaikutuksista. Nämä potilaat saivat Rozlytrek-hoitoa kolmessa aikuisilla potilailla tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa (ALKA, STARTRK-1, STARTRK-2) ja yhdessä pediatrisilla potilailla tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa (STARTRK-NG). Hoidon keston mediaani oli 5,5 kuukautta.

Haittavaikutukset luetellaan MedDRA-elinjärjestelmäluokituksen mukaisesti. Seuraavia yleisyysluokkia on käytetty: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 5. Rozlytrek-hoitoa kliinisissä tutkimuksissa saaneilla aikuisilla ja pediatrisilla potilailla esiintyneet haittavaikutukset (N = 504)

Elinjärjestelmäluokka

Haittavaikutus

Kaikki asteet

(%)

Yleisyysluokka

(kaikki asteet)

3.–4. aste

(%)

Infektiot

Keuhkoinfektio1

13,1

Hyvin yleinen

6,0*

Virtsatieinfektio

12,7

Hyvin yleinen

2,6

Veri ja imukudos

Anemia

28,2

Hyvin yleinen

9,7

Neutropenia2

11,3

Hyvin yleinen

4,4

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Painon nousu

26,4

Hyvin yleinen

7,3

Heikentynyt ruokahalu

11,9

Hyvin yleinen

0,2

Hyperurikemia

9,1

Yleinen

1,8

Elimistön kuivuminen

7,9

Yleinen

1,0

Tuumorilyysioireyhtymä

0,2

Melko harvinainen

0,2*

Hermosto

Makuhäiriö

42.3

Hyvin yleinen

0,4

Huimaus3

39,7

Hyvin yleinen

1,2

Tuntohäiriö4

29,0

Hyvin yleinen

0,2

Kognitiiviset häiriöt5

24,2

Hyvin yleinen

4,4

Päänsärky

17,5

Hyvin yleinen

1,0

Perifeerinen sensorinen neuropatia6

15,7

Hyvin yleinen

1,0

Ataksia7

15,7

Hyvin yleinen

0,8

Unihäiriöt8

13,5

Hyvin yleinen

0,4

Mielialahäiriöt9

9,1

Yleinen

0,6

Pyörtyminen

4,6

Yleinen

3,0

Silmät

Näön sumeneminen10

11,9

Hyvin yleinen

0,4

Sydän

Sydämen vajaatoiminta11

3,0

Yleinen

2,2

Sydänsähkökäyrässä todettava pidentynyt QTc-aika

2,0

Yleinen

0,6

Verisuonisto

Hypotensio12

16,5

Hyvin yleinen

2,4

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hengenahdistus

27,0

Hyvin yleinen

5,8*

Yskä

21,4

Hyvin yleinen

0,6

Pleuraeffuusio

6,9

Yleinen

2,8

Ruoansulatuselimistö

Ummetus

42,9

Hyvin yleinen

0,4

Ripuli

33,5

Hyvin yleinen

2,6

Pahoinvointi

32,1

Hyvin yleinen

0,8

Oksentelu

23,2

Hyvin yleinen

1,2

Vatsakipu

11,1

Hyvin yleinen

0,6

Nielemishäiriö

10,1

Hyvin yleinen

0,4

Maksa ja sappi

Suurentunut ASAT-arvo

17,5

Hyvin yleinen

3,6

Suurentunut ALAT-arvo

16,1

Hyvin yleinen

3,4

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma13

11,5

Hyvin yleinen

1,4

Valoyliherkkyysreaktio

2,8

Yleinen

0

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lihaskipu

19,6

Hyvin yleinen

0,6

Nivelkipu

19,0

Hyvin yleinen

0,6

Lihasheikkous

12,3

Hyvin yleinen

1,2

Luunmurtumat14,15

10,5

Hyvin yleinen

3,3

Munuaiset ja virtsatiet

Suurentunut veren kreatiniinipitoisuus

25,4

Hyvin yleinen

0,6

Virtsaumpi16

10,9

Hyvin yleinen

0,6

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Uupumus17

45,0

Hyvin yleinen

5,0

Turvotus18

37,3

Hyvin yleinen

1,4

Kipu19

24,4

Hyvin yleinen

1,6

Kuume

20,0

Hyvin yleinen

0,8

ALAT: alaniiniaminotransferaasi

ASAT: aspartaattiaminotransferaasi

* 3.–5. aste, mukaan lukien kuolemaan johtaneet haittavaikutukset (joista 2 haittavaikutusta koski keuhkokuumetta, 2 haittavaikutusta koski hengenahdistusta ja 1 haittavaikutus koski tuumorilyysioireyhtymää).

1 Keuhkoinfektio (keuhkoputkitulehdus, alahengitystieinfektio, keuhkoinfektio, keuhkokuume, hengitystieinfektio, ylähengitystieinfektio)

2 Neutropenia (neutropenia, vähentynyt neutrofiilimäärä)

3 Huimaus (heitehuimaus, kiertohuimaus, asentohuimaus)

4 Dysestesia (parestesiat, hyperestesia, hypestesia, dysestesia)

5 Kognitiiviset häiriöt (kognitiivinen häiriö, sekavuustila, keskittymiskyvyn häiriö, muistin heikkeneminen, muistinmenetys, mielentilan muutokset, aistiharhat, delirium, ”näköharhat” ja mielenterveyden häiriö)

6 Perifeerinen sensorinen neuropatia (neuralgia, perifeerinen neuropatia, perifeerinen motorinen neuropatia, perifeerinen sensorinen neuropatia)

7 Ataksia (ataksia, tasapainohäiriö, kävelyhäiriöt)

8 Unihäiriöt (liikaunisuus, unettomuus, unihäiriö, unisuus)

9 Mielialahäiriöt (ahdistuneisuus, affektilabiilius, affektihäiriö, agitaatio, alakuloisuus, euforinen mieliala, mielialan muutos, mielialojen heilahtelut, ärtyisyys, masennus, pitkäaikainen masennushäiriö, psykomotorinen hidastuneisuus)

10 Näön sumeneminen (kahtena näkeminen, näön sumeneminen, näkökyvyn heikkeneminen)

11 Kongestiivinen sydämen vajaatoiminta (akuutti oikean kammion vajaatoiminta, sydämen vajaatoiminta, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, krooninen oikean kammion vajaatoiminta, pienentynyt ejektiofraktio, keuhkoedeema).

12 Hypotensio (hypotensio, ortostaattinen hypotensio)

13 Ihottuma (ihottuma, makulopapulaarinen ihottuma, kutiseva ihottuma, erytematoottinen ihottuma, näppyläinen ihottuma)

14 Luunmurtumat (nilkan murtuma, reisiluun kaulan murtuma, reisiluun murtuma, pohjeluun murtuma, jalkaterän murtuma, luunmurtuma, olkaluun murtuma, leukaluun murtuma, alaraajamurtuma, patologinen murtuma, kylkiluun murtuma, selkärangan kompressiomurtuma, selkärangan murtuma, rasitusmurtuma, sääriluun murtuma, ranteen murtuma)

15 Tiedot perustuvat tietojen keruun katkaisupäivämäärään 2. elokuuta 2022 mennessä turvallisuuden suhteen arvioitavissa olleisiin 798 potilaaseen.

16 Virtsaumpi (virtsaumpi, virtsanpidätyskyvyttömyys, virtsaamisen alkamisvaikeus, virtsaamishäiriö, virtsaamispakko)

17 Uupumus (uupumus, astenia)

18 Turvotus (kasvojen turvotus, nesteen kertyminen elimistöön, yleistynyt turvotus, paikallinen turvotus, turvotus, raajojen turvotus, raajojen turpoaminen)

19 Kipu (selkäkipu, niskakipu, rintakehän luuston ja lihasten kipu, luuston ja lihasten kipu, raajakipu)

Taulukko 6. Rozlytrek-hoitoa kliinisissä tutkimuksissa saaneilla pediatrisilla potilailla esiintyneet haittavaikutukset

Elinjärjestelmäluokka

Yleisyys-luokka

Nuoret1

(N = 7)

Kaikki pediatriset potilaat

(N = 32)

Infektiot

Hyvin yleinen

Virtsatieinfektio (18,8 %),

keuhkoinfektio (12,5 %)

Veri ja imukudos

Hyvin yleinen

Anemia (57,1 %), neutropenia (42,9 %)

Anemia (59,4 %),

neutropenia (43,8 %)

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hyvin yleinen

Painon nousu (57,1 %), heikentynyt ruokahalu (14,3 %)

Painon nousu (50 %), heikentynyt ruokahalu (31,3 %), elimistön kuivuminen (25 %)

Hermosto

Hyvin yleinen

Makuhäiriö (42,9 %), tuntohäiriö (28,6 %),

mielialahäiriöt (28,6 %), kognitiiviset häiriöt (14,3 %), päänsärky (14,3 %),

pyörtyminen (14,3 %), perifeerinen sensorinen neuropatia (14,3 %),

unihäiriöt (14,3 %)

Päänsärky (31,3 %),

makuhäiriö (21,9 %),

mielialahäiriöt (28,1 %), ataksia (15,6 %),

unihäiriöt (13,3 %), huimaus (12,5 %),

perifeerinen sensorinen neuropatia (12,5 %)

Silmät

Hyvin yleinen

Näön sumeneminen (14,3 %)

Verisuonisto

Hyvin yleinen

Hypotensio (14,3 %)

Hypotensio (18,8 %)

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hyvin yleinen

Hengenahdistus (28,6 %),

yskä (28,6 %)

Hengenahdistus (18,8 %),

yskä (50 %),

pleuraeffuusio (12,5 %)

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Pahoinvointi (71,4 %),

vatsakipu (28,6 %), ummetus (28,6 %)

Pahoinvointi (46,9 %),

vatsakipu (28,1 %), ummetus (43,8 %), oksentelu (34,4 %),

ripuli (37,5 %)

Maksa ja sappi

Hyvin yleinen

Suurentunut ASAT-arvo (57,1 %), suurentunut ALAT-arvo (42,9 %)

Suurentunut ASAT-arvo (50 %),

suurentunut ALAT-arvo (50 %)

Iho ja ihonalainen kudos

Hyvin yleinen

Ihottuma (25 %)

Luusto, lihakset ja sidekudos

Hyvin yleinen

Luunmurtumat2 (15,4 %), nivelkipu (14,3 %),

lihaskipu (14,3 %)

Luunmurtumat2 (25,0 %)

Hyvin yleinen

Lihasheikkous (28,6 %)

Lihasheikkous (18,8 %)

Munuaiset ja virtsatiet

Suurentunut veren kreatiniinipitoisuus (57,1 %)

Suurentunut veren kreatiniinipitoisuus (43,8 %),

virtsaumpi (21,9 %)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen

Uupumus (42,9 %),

kipu (57,1 %),

kuume (57,1 %)

Uupumus (43,8 %),

kipu (46,9 %),

kuume (56,3 %),

turvotus (18,8 %)

prosenttiosuus (%) viittaa kaikkiin vaikeusasteisiin

1Nuoret (12- – < 18-vuotiaat): Raportoituja ≥ 3. asteen haittavaikutuksia olivat neutropenia ja päänsärky

2 Tiedot perustuvat tietojen keruun katkaisupäivämäärään 2. elokuuta 2022 mennessä turvallisuuden osalta arvioitavissa olleisiin 76 pediatriseen potilaaseen, mukaan lukien 13 nuoreen potilaaseen.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Kognitiiviset häiriöt

Kliinisissä tutkimuksissa raportoitiin monenlaisia kognitiivisia oireita (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Näitä olivat mm. seuraavat raportoidut tapahtumat: kognitiiviset häiriöt (6,3 %), sekavuustila (7,3 %), keskittymiskyvyn häiriöt (3,8 %), muistin heikkeneminen (4,2 %), muistinmenetys (2,8 %), mielentilan muutokset (1,2 %), aistiharhat (1,0 %), delirium (0,8 %), näköharhat (0,4 %) ja mielenterveyden häiriö (0,2 %). Vaikeusasteen 3 kognitiivisia häiriöitä raportoitiin 4,4 %:lla potilaista. Näiden haittavaikutusten esiintyvyys oli suurempi aikuisilla potilailla, joilla oli lähtötilanteessa keskushermoston sairaus (29,7 %), verrattuna potilaisiin, joilla ei ollut keskushermoston sairautta (23,1 %). Ajan mediaani kognitiivisten häiriöiden ilmenemiseen oli 0,92 kuukautta.

Luunmurtumat

Luunmurtumia oli 9,0 %:lla (65/722) aikuisista potilaista ja 25,0 %:lla (19/76) pediatrisista potilaista. Kasvaimen osuutta murtumakohdassa ei yleensä arvioitu riittävästi, mutta joillakin aikuisilla potilailla raportoitiin kasvaimen osuuteen mahdollisesti viittaavia radiologisia poikkeavuuksia. Sekä aikuisilla että pediatrisilla potilailla valtaosa luunmurtumista oli lonkan tai muita alaraajan murtumia (esim. reisiluu tai sääriluu) ja osa luunmurtumista syntyi kaatumisen tai muun trauman yhteydessä.

Ajan mediaani luunmurtuman ilmenemiseen oli aikuisilla 8,1 kuukautta (vaihteluväli: 0,26–45,34 kuukautta). Rozlytrek-hoito keskeytettiin 26,2 %:lla aikuisista, joilla ilmeni luunmurtumia. Seitsemäntoista aikuisen potilaan Rozlytrek-hoito keskeytettiin, mutta yhdenkään hoitoa ei lopetettu luunmurtumien vuoksi.

19 pediatrisella potilaalla raportoitiin yhteensä 47 luunmurtumatapahtumaa. Pediatrisilla potilailla ajan mediaani luunmurtuman ilmenemiseen oli 4,3 kuukautta (vaihteluväli: 2,0–28,65 kuukautta). Rozlytrek-hoito keskeytettiin 15,8 %:lla (3/19) pediatrisista potilaista, joilla ilmeni luunmurtumia. Luunmurtumista yhdeksän oli 2. asteen ja kahdeksan oli 3. asteen luunmurtumia. Kuusi 3. asteen murtumaa oli vakavia. Yhdessäkään tapauksessa ei raportoitu kasvaimen osuutta murtumakohdassa.

Ataksia

Ataksiaa (sisältää ataksiaa, tasapainohäiriöitä ja kävelyhäiriöitä koskevat tapahtumat) raportoitiin 15,7 %:lla potilaista. Ataksian ilmaantumiseen kuluneen ajan mediaani oli 0,4 kuukautta (vaihteluväli: 0,03–28,19 kuukautta) ja kestoajan mediaani oli 0,7 kuukautta (vaihteluväli: 0,03–11,99 kuukautta). Valtaosa (67,1 %) potilaista toipui haittavaikutuksena ilmenneestä ataksiasta. Ataksiaan liittyviä haittavaikutuksia havaittiin yleisemmin iäkkäillä potilailla (23,8 %) verrattuna alle 65-vuotiaisiin potilaisiin (12,8 %).

Pyörtyminen

Pyörtymisiä raportoitiin 4,6 %:lla potilaista. Joillakin potilailla raportoitiin pyörtymisen yhteydessä esiintyneen hypotensiota, elimistön kuivumistila tai pidentynyt QTc-aika, mutta joillakin potilailla siihen ei raportoitu liittyneen muuta samanaikaista poikkeavaa tilaa.

QTc-ajan pidentyminen

Entrektinibiä kliinisissä tutkimuksissa saaneista 504 potilaasta 17 potilaalla (4,0 %), joille oli tehty lähtötilanteen jälkeen vähintään yksi EKG:n rekisteröinti, QTcF-aika oli pidentynyt > 60 ms entrektinibihoidon aloittamisen jälkeen, ja 12 potilaan (2,8 %) QTcF-aika oli ≥ 500 ms (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Perifeerinen sensorinen neuropatia

Perifeeristä sensorista neuropatiaa raportoitiin 15,7 %:lla potilaista. Ajan mediaani sen ilmaantumisen oli 0,49 kuukautta (vaihteluväli 0,03–20,93 kuukautta), ja keston mediaani oli 0,8 kuukautta (vaihteluväli: 0,07–6,01 kuukautta). Valtaosa (55,7 %) potilaista toipui perifeerisestä neuropatiasta.

Silmät

Kliinisissä tutkimuksissa raportoitiin silmien häiriöitä, joita olivat näön sumeneminen (8,5 %), kahtena näkeminen (2,6 %) ja näkökyvyn heikkeneminen (1,6 %). Ajan mediaani silmien häiriöiden ilmenemiseen oli 1,9 kuukautta (vaihteluväli: 0,03–21,59 kuukautta). Silmien häiriöiden keston mediaani oli 1 kuukausi (vaihteluväli 0,03–14,49 kuukautta). Valtaosa (61,7 %) potilaista toipui silmien häiriöistä.

Pediatriset potilaat

Rozlytrek-valmisteen kokonaisturvallisuusprofiili on pediatrisilla potilailla samankaltainen kuin turvallisuusprofiili aikuisilla potilailla.

Rozlytrek-valmisteen turvallisuus pediatrisille potilaille varmistettiin ekstrapoloimalla tiedot kolmesta avoimesta yhden hoitohaaran kliinisestä tutkimuksesta aikuisilla potilailla, joilla oli NTRK-geenifuusiopositiivisia kiinteitä kasvaimia (ALKA, STARTRK-1 ja STARTRK-2), sekä tiedot 32 pediatrisesta potilaasta (STARTRK-NG-tutkimuksessa mukana olleista 30 potilaasta ja STARTRK-2-tutkimuksessa mukana olleista 2 potilaasta). Näistä 2 potilasta oli alle 2-vuotiaita, 23 potilasta oli 2–11-vuotiaita, 7 potilasta oli 12–17-vuotiaita.

Vaikeusasteeltaan 3. tai 4. asteen haittavaikutuksia ja laboratorioarvojen poikkeavuuksia, joita esiintyi yleisemmin (ilmaantuvuus vähintään 5 % suurempi) pediatrisilla potilailla kuin aikuisilla potilailla, olivat neutropenia (28,1 % vs. 3,4 %), painon nousu (21,9 % vs. 6,9 %), päänsärky (6,3 % vs. 0,6 %) ja luunmurtumat (10,5 % vs. 1,9 %).

Hoidon turvallisuudesta nuorille on vähän tietoja, mutta turvallisuusprofiili nuorilla on samankaltainen kuin Rozlytrek-valmisteen kokonaisturvallisuusprofiili. Nuorilla raportoituja ≥ 3. asteen haittavaikutuksia olivat neutropenia ja päänsärky.

Iäkkäät

Kliinisissä tutkimuksissa entrektinibiä saaneista 504 potilaasta 130 potilasta (25,8 %) oli vähintään 65-vuotiaita ja 34 potilasta (6,7 %) oli vähintään 75-vuotiaita. Entrektinibin kokonaisturvallisuusprofiili on iäkkäillä potilailla samankaltainen kuin alle 65-vuotiailla potilailla havaittu turvallisuusprofiili. Haittavaikutuksia, joita esiintyi iäkkäillä potilailla yleisemmin kuin alle 65-vuotiailla potilailla olivat huimaus (48,5 % vs. 36,6 %), suurentunut veren kreatiniinipitoisuus (31,5 % vs. 23,3 %), hypotensio (21,5 % vs. 14,7 %) ja ataksia (23,8 % vs. 12,8 %).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannoksen ottaneita potilaita pitää seurata tarkoin, ja tukihoito on aloitettava. Entrektinibille ei tunneta vasta-ainetta.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: antineoplastiset lääkeaineet, proteiinikinaasin estäjät, ATC-koodi: L01EX14

Vaikutusmekanismi

Entrektinibi on seuraavien tropomyosiinin reseptorityrosiinikinaasien estäjä: TRKA, TRKB ja TRKC (vastaavasti neurotrofisen tyrosiinikinaasireseptorin [NTRK] geenien NTRK1, NTRK2 ja NTRK3 koodaama), proto-onkogeenityrosiiniproteiinikinaasi ROS (ROS1) ja anaplastinen lymfoomakinaasi (ALK). Sen IC50-arvot ovat 0,1–2 mN. Entrektinibin pääasiallisen aktiivisen metaboliitin M5:n teho ja aktiivisuus TRK-, ROS1- ja ALK-kinaasidomeeneja vastaan todettiin samankaltaiseksi in vitro.

Fuusioproteiinit, joissa on TRK-, ROS1- tai ALK-kinaasidomeeneja, edistävät tuumorigeenisyyttä signaalireittejä hyperaktivoimalla, josta aiheutuu solujen hallitsematon jakautuminen. Entrektinibin on osoitettu in vitro ja in vivo estävän syöpäsolulinjoja, jotka ovat peräisin monista NTRK-, ROS1- ja ALK-fuusiogeenejä sisältävistä kasvaintyypeistä, myös ihonalaisista kasvaimista ja aivokasvaimista.

Aiemmista muista samoja kinaaseja estävistä lääkehoidoista voi aiheutua resistenssiä entrektinibille. Entrektinibihoidon lopettamisen jälkeen TRK-kinaasidomeenissa tunnistettuja resistenssimutaatioita olivat NTRK1 (G595R, G667C) ja NTRK3 (G623R, G623E ja G623K). Entrektinibihoidon lopettamisen jälkeen ROS1-kinaasidomeenissa tunnistettuja resistenssimutaatioita olivat G2032R, F2004C ja F2004I.

Primaarin entrektinibiresistenssin molekulaarisia syitä ei tunneta. Siksi ei tiedetä, vaikuttaako NTRK-geenifuusion lisäksi samanaikainen onkogeenisen ajurin esiintyminen TRK:n eston tehoon.

Kliininen teho ja turvallisuus

NTRK-geenifuusiopositiiviset kiinteät kasvaimet

Teho aikuispotilailla

Rozlytrek-valmisteen tehoa tutkittiin yhteensä kolmesta avoimesta yhden hoitohaaran kliinisestä tutkimuksesta (ALKA, STARTRK-1 ja STARTRK-2) mukaan otettujen aikuispotilaiden yhdistetyssä kohortissa, jossa potilailla oli leikkaukseen soveltumattomia tai metastasoituneita NTRK-geenifuusiopositiivisia kiinteitä kasvaimia. Yhdistettyyn alaryhmään mukaan otettaviksi soveltuvilla potilailla piti olla varmistettuja NTRK-geenifuusiopositiivisia kiinteitä kasvaimia, RECIST-mittarilla (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours v1.1) mitattavissa oleva tauti, vähintään 12 kuukauden seuranta hoidon jälkeen aloitetusta kasvaimen ensimmäisestä arvionnista alkaen, eikä aiempaa hoitoa millään TRK:n estäjällä (potilaita, joilla tiedettiin olevan samanaikaisesti ajurimutaatioita, ei otettu tutkimukseen mukaan). Potilaat, joilla oli primaareja keskushermoston kasvaimia, arvioitiin erikseen RANO-kriteerien (Response Assessment in Neuro-Oncology Criteria) perusteella. Potilaat saivat 600 mg Rozlytrek-valmistetta suun kautta kerran päivässä, kunnes tauti eteni tai ilmaantui toksisuutta, joka ei ollut hyväksyttävissä. Ensisijaisia tehon päätetapahtumia olivat objektiivinen vaste (objective response rate, ORR) ja vasteen kesto (duration of response, DOR), jotka sokkoutettu, riippumaton ja keskitetty arvioijataho (Blinded Independent Central Review, BICR) arvioi RECIST v1.1 -kriteerien mukaisesti.

Tehoa tutkittiin näihin tutkimuksiin mukaan otetuilla 150 aikuisella potilaalla, joilla oli NTRK-geenifuusiopositiivisia kiinteitä kasvaimia. Lähtötilanteen demografiset ja taudin ominaisuudet olivat seuraavat: 49,3 % miehiä, iän mediaani 59 vuotta (vaihteluväli 21–88 vuotta), 38 % oli 65-vuotiaita tai vanhempia ja 12 % oli 75-vuotiaita tai vanhempia, 58,7 % oli valkoihoisia, 26 % aasialaisia, 5,4 % latinalaisamerikkalaisia, ja 63 % ei ollut koskaan tupakoinut. ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) -toimintakykyluokka oli lähtötilanteessa 0 (41,3 %), 1 (50 %) tai 2 (8,7 %). Valtaosalla potilaista (95,3 %) oli metastasoitunut tauti (levinnyt yleisimmin keuhkoihin [60,7 %], imusolmukkeisiin [54,7 %], luustoon [27,3 %], maksaan [36 %] ja aivoihin [20 %]), 4,7 %:lla potilaista oli paikallisesti edennyt tauti. Syöpää oli hoidettu 81,3 %:lla potilaista leikkauksella ja 60,7 %:lla potilaista sädehoidolla. Potilaista 77,3 % oli saanut syöpään aiempaa systeemistä hoitoa, mukaan lukien solunsalpaajahoitoa (69,3 %), ja 34 % potilaista ei ollut aiemmin saanut metastasoituneeseen tautiin systeemistä hoitoa. Yleisimmät syövät olivat sarkooma (21,3 %), keuhkosyöpä (20,7 %), sylkirauhaskasvaimet (17,3 %), kilpirauhassyöpä (10,7 %), kolorektaalisyöpä (7,3 %) ja rintasyöpä (6 %). Valtaosalla potilaista (87,3 %) oli NGS:llä (next generation sequencing) todettu NTRK-geenifuusio, ja 12,7 %:lla potilaista oli muilla nukleiinihappopohjaisilla testeillä todettu NTRK-geenifuusio. Seurannan kokonaiskeston mediaani oli 30,6 kuukautta.

Taulukossa 7 on yhteenveto tehoa koskevista tuloksista potilailla, joilla oli NTRK-geenifuusiopositiivisia kiinteitä kasvaimia.

Taulukko 7. Sokkoutetun riippumattoman keskitetyn arvioijatahon arvio kokonaistehosta potilailla, joilla on NTRK-geenifuusiopositiivisia kiinteitä kasvaimia

Tehon päätetapahtumat

Rozlytrek

N = 150

Ensisijaiset päätetapahtumat (sokkoutetun riippumattoman keskitetyn arvioijatahon arvio; RECIST v1.1)

Objektiivinen vaste

Vasteen saaneiden lkm

92/150

Objektiivinen vasteprosentti (95 %:n luottamusväli)

61,3 % (53,0; 69,2)

Täydellinen vaste, n (%)

25 (16,7 %)

Osittainen vaste, n (%)

67 (44,7 %)

Vasteen kesto*

Niiden potilaiden lkm (%), joilla tapahtumia

50/92 (54,3 %)

Mediaani, kuukautta (95 %:n luottamusväli)

20 (13,2; 31,1)

6 kuukautta kestävä vaste, % (95 %:n luottamusväli)

83 % (75; 91)

9 kuukautta kestävä vaste, % (95 %:n luottamusväli)

77 % (68; 86)

12 kuukautta kestävä vaste, % (95 %:n luottamusväli)

66 % (56; 76)

Luottamusvälit laskettu Clopper–Pearsonin menetelmällä.

*Mediaani ja persentiilit perustuvat Kaplan–Meierin estimaatteihin

Taulukossa 8 jäljempänä esitetään objektiivinen vaste ja vasteen kesto kasvaintyypeittäin aikuispotilailla, joilla oli NTRK-geenifuusiopositiivisia kiinteitä kasvaimia.

Taulukko 8. Teho kasvaintyypeittäin aikuisilla, joilla oli NTRK-geenifuusiopositiivisia kiinteitä kasvaimia

Kasvaintyyppi

Potilaita

(N = 150)

Objektiivinen vasteluku

Vasteen kesto

n (%)

95 %:n luottamusväli

Vaihteluväli

(kuukautta)

Sarkooma

32

19 (59,4)

(40,6; 76,3)

2,8; 44,6*

Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

31

20 (64,5)

(45,4; 80,8)

3,7; 58,8*

Sylkirauhassyöpä (MASC-karsinooma)

26

22 (84,6)

(65,1; 95,6)

2,8; 49,7*

Rintasyöpä (sekretorinen)

6

5 (83,3)

(35,9; 99,6)

5,5; 53,4*

Rintasyöpä (ei-sekretorinen)

Rintasyöpä (määrittelemätön)

2

1

NE, PR

NE

NA

NA

4,2

NA

Kilpirauhassyöpä

16

10 (62,5)

(35,4; 84,8)

5,6; 44,2*

Kolorektaalisyöpä

11

3 (27,3)

(6,0; 61,0)

1,9*; 20,0

Neuroendokriiniset syövät

Pään ja kaulan alueen syövät

5

5

2 (40,0)

3 (60,0)

(5,3; 85,3)

(14,7; 94,7)

11,1; 31,1

4,0; 32,6*

Haimasyöpä

Tuntematon primaarisyöpä

4

3

3 (75,0)

1 (33,3)

(19,4; 99,4)

(0,8; 90,6)

7,1; 12,9

9,1

Munasarjasyöpä

1

Ei CR/PD

NA

NA

Endometriumkarsinooma

1

PR

NA

38,2

Kolangiokarsinooma

1

PR

NA

9,3

Maha-suolikanavan syöpä (muu)

1

CR

NA

30,4

Neuroblastooma

Eturauhassyöpä

Siittimen syöpä

Lisämunuaissyöpä

1

1

1

1

NE

PD

PD

PD

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

* Sensuroitu

MASC: rinnan sekretoriselle karsinoomalle analoginen sylkirauhassyöpä, mammary analogue secretory carcinoma; NA: ei sovellu pienen lukumäärän tai vasteen puuttumisen vuoksi; CR: täydellinen vaste (complete response); PR: osittainen vaste (partial response); PD: etenevä tauti (progressive disease): NE: ei arvioitavissa (not estimable)

NTRK-geenifuusiopositiiviset syövät ovat harvinaisia, joten monia eri kasvaintyyppejä koskeneissa tutkimuksissa joitakin kasvaintyyppejä sairastavia potilaita oli mukana vähän, minkä vuoksi kasvaintyyppikohtaisen objektiivisen vasteen estimaatti on epävarma. Koko potilasjoukon objektiivinen vaste ei välttämättä kuvasta tietyn kasvaintyypin oletettavaa vastetta.

78 potilaalla, joille oli tehty laaja molekyylityypitys ennen Rozlytrek-hoitoa, objektiivinen vaste oli 53,8 % (42,2; 65,2). Näistä 61 potilaalla, joilla oli NTRK-geenifuusion lisäksi muita geenimuutoksia, objektiivinen vaste oli 47,5 % (34,6; 60,7) ja 17 potilaalla, joilla ei ollut muita geenimuutoksia, objektiivinen vaste oli 76,5 % (50,1; 93,2).

Vaste aivoissa

Sokkoutetun riippumattoman keskitetyn arvioijatahon arvion perusteella 22 aikuispotilaan alaryhmässä oli lähtötilanteessa keskushermoston metastaaseja, ja näistä 13 potilaalla oli mitattavissa olleita keskushermoston leesioita. Sokkoutettu riippumaton keskitetty arvioijataho arvioi vastetta aivoissa RECIST v1.1 -kriteerien mukaan, ja näistä 13 potilaasta yhdeksällä raportoitiin vaste (kolmella täydellinen vaste ja kuudella osittainen vaste), ja objektiivinen vaste oli 69,2 % (95 %:n luottamusväli 38,6; 90,9) ja vasteen keston mediaani oli 17,2 kuukautta (95 %:n luottamusväli 7,4; NE). Näistä 13 potilaasta viisi oli saanut aivoihin kallonsisäistä sädehoitoa Rozlytrek-hoidon aloittamista edeltäneiden 2 kuukauden aikana.

Keskushermoston primaarikasvain

Kolmessa tutkimuksessa 12 aikuispotilasta, joilla oli keskushermoston primaarikasvaimia, sai Rozlytrek-hoitoa, ja heitä seurattiin vähintään 12 kuukauden ajan. Kahdestatoista aikuispotilaasta yksi potilas sai sokkoutetun riippumattoman keskitetyn arvioijatahon RANO-kriteerien mukaan tekemän arvion perusteella objektiivisen vasteen.

Teho pediatrisilla potilailla

Rozlytrek-valmisteen teho vähintään 12-vuotiailla pediatrisilla potilailla perustui niiden tietojen ekstrapolointiin, jotka saatiin kolmesta avoimesta, yhden hoitohaaran kliinisestä tutkimuksesta aikuisilla potilailla, joilla oli NTRK-geenifuusiopositiivisia kiinteitä kasvaimia (ALKA, STARTRK-1 ja STARTRK-2), sekä STARTRK-NG-tutkimukseen mukaan otetuista pediatrisista potilaista saatuihin tehoa ja farmakokinetiikkaa koskeviin tietoihin. Sokkoutetun riippumattoman keskitetyn arvioijatahon arvion mukaan paras kokonaisvaste 5 pediatrisella potilaalla (kaikki potilaat olivat alle 12-vuotiaita, ja heidän seurantansa kesti yli 6 kuukautta; 3 potilaalla oli kiinteitä kasvaimia ja 2 potilaalla oli keskushermoston primaarikasvaimia) oli kaksi täydellistä vastetta (epitelioidiglioblastooma ja lapsuusiän fibrosarkooma) ja kolme osittaista vastetta (korkean asteen gliooma, lapsuusiän fibrosarkooma ja metastasoitunut melanooma). Viidestä pediatrisesta potilaasta neljällä oli vaste tiedonkeruun katkaisuajankohtana (ks. kohta Annostus ja antotapa).

ROS1-positiivinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

Rozlytrek-valmisteen tehoa arvioitiin niiden potilaiden yhdistetyssä alaryhmässä, joilla oli ROS1-positiivinen metastasoitunut ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, ja jotka saivat 600 mg Rozlytrek-valmistetta suun kautta kerran vuorokaudessa. Potilaat otettiin mukaan yhteen kolmesta avoimesta yhden hoitohaaran kliinisestä monikeskustutkimuksesta (ALKA, STARTRK-1 ja STARTRK-2). Potilas voitiin ottaa mukaan yhdistettyyn alaryhmään, jos hänellä oli histologisesti varmistettu, uusiutunut tai metastasoitunut ROS1-positiivinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, ECOG-toimintakykyluokka ≤ 2, RECIST v1.1 -kriteerien mukaan mitattavissa oleva tauti, ≥ 6 kuukauden seuranta, eikä potilas ollut aiemmin saanut hoitoa millään ROS1:n estäjällä. Kaikilta potilailta tutkittiin lähtötilanteessa keskushermoston leesiot.

Ensisijaiset tehoa koskevat päätetapahtumat olivat sokkoutetun riippumattoman keskitetyn arvioijatahon RECIST v1.1 -kriteerien perusteella arvioima objektiivinen vaste (ORR) ja vasteen kesto (DOR). Toissijaisia tehon päätetapahtumia olivat etenemättömyysaika (PFS) ja kokonaiselossaolo (OS) sekä potilailla, joilla oli jo lähtötilanteessa etäpesäkkeitä keskushermostossa, kallonsisäinen objektiivinen vaste (IC-ORR) ja vasteen kesto (IC-DOR) (jotka sokkoutettu riippumaton keskitetty arvioijataho myös arvioi RECIST v1.1 -kriteerien perusteella).

Teho arvioitiin 161:llä ROS1-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavalla potilaalla. Lähtötilanteen demografiset ja taudin ominaisuudet olivat seuraavat: 35,4 % miehiä, iän mediaani 54 vuotta (vaihteluväli 20–86 vuotta), 24,2 % oli yli 65-vuotiaita ja 4,3 % oli yli 75-vuotiaita, 44,1 % valkoihoisia, 45,3 % aasialaisia, 4,3 % mustaihoisia, 2,6 % latinalaisamerikkalaisia, ja 62,7 % ei ollut koskaan tupakoinut. ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) -toimintakykyluokka oli lähtötilanteessa 0 (41 %), 1 (49,1 %) tai 2 (9,9 %). Valtaosalla potilaista (98,1 %) oli metastasoitunut tauti (yleisimmin imusolmukkeisiin [69,6 %], keuhkoihin [50,3 %] ja aivoihin [32,9 %]), 1,9 %:lla potilaista oli paikallisesti edennyt tauti ja 37,3 % potilaista ei ollut aiemmin saanut metastasoituneeseen tautiin systeemistä hoitoa. ROS1-positiivisuus todettiin 83 %:lla potilaista NGS:llä, 9 %:lla potilaista FISH-tekniikalla ja 8 %:lla potilaista RT-PCR-tekniikalla. Ensimmäisen annoksen saamisen jälkeisen seurannan kokonaiskeston mediaani oli 15,8 kuukautta.

Taulukossa 9 on yhteenveto tehoa koskevista tuloksista ROS1-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla.

Taulukko 9. Sokkoutetun riippumattoman keskitetyn arvioijatahon arvioima kokonaisteho ROS1-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla

Tehon päätetapahtuma

Rozlytrek

N = 161

Ensisijaiset päätetapahtumat (sokkoutetun riippumattoman keskitetyn arvioijatahon arvio; RECIST 1.1)

Objektiivinen vaste

Vasteen saaneiden lkm

108/161

Objektiivinen vasteprosentti (95 %:n luottamusväli)

67,1 % (59,25; 74,27)

Täydellinen vaste, n (%)

14 (8,7 %)

Osittainen vaste, n (%)

94 (58,4 %)

Vasteen kesto*

Niiden potilaiden lkm (%), joilla tapahtumia

48/108 (44,4 %)

Vaihteluväli (kuukautta)

1,8**, 42,3**

6 kuukautta kestävä vaste, % (95 %:n luottamusväli)

83 % (76; 90)

9 kuukautta kestävä vaste, % (95 %:n luottamusväli)

75 % (67; 84)

12 kuukautta kestävä vaste, % (95 %:n luottamusväli)

63 % (53; 73)

Toissijaiset päätetapahtumat (sokkoutetun riippumattoman keskitetyn arvioijatahon arvio; RECIST 1.1)

Etenemättömyysaika

Niiden potilaiden lkm (%), joilla tapahtumia

82/161 (50,9 %)

6 kuukauden etenemättömyysaika, % (95 %:n luottamusväli)

77 % (70; 84)

9 kuukauden etenemättömyysaika, % (95 %:n luottamusväli)

66 % (58; 74)

12 kuukauden etenemättömyysaika, % (95 %:n luottamusväli)

55 % (47; 64)

Kokonaiselossaolo*

Niiden potilaiden lkm (%), joilla tapahtumia

38/161 (23,6 %)

6 kuukauden kokonaiselossaolo, % (95 %:n luottamusväli)

91 % (87; 96)

9 kuukauden kokonaiselossaolo, % (95 %:n luottamusväli)

86 % (81; 92)

12 kuukauden kokonaiselossaolo, % (95 %:n luottamusväli)

81 % (74; 87)

NE: ei arvioitavissa (not estimable).

Luottamusvälit laskettu Clopper–Pearsonin menetelmällä.

*Tapahtumista vapaan osuudet perustuvat Kaplan–Meierin estimaatteihin

**Sensuroitu

Seurannassa ≥ 12 kuukautta olleiden, tehon suhteen arvioitavissa olleiden ROS1-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien potilaiden (N = 94) objektiivinen vaste oli 73,4 % (95 %:n luottamusväli: 63,3; 82), vasteen keston mediaani oli 16,5 kuukautta (95 %:n luottamusväli: 14,6; 28,6), ja etenemättömyysajan mediaani oli 16,8 kuukautta (95 %:n luottamusväli: 12; 21,4).

Vaste aivoissa

Sokkoutetun riippumattoman keskitetyn arvioijatahon arvion mukaan 46 potilaan alaryhmässä oli lähtötilanteessa ROS1-positiivinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä sekä metastaaseja keskushermostossa, ja näistä 24 potilaalla oli mitattavissa olevia keskushermoston leesioita. Sokkoutettu riippumaton keskitetty arvioijataho arvioi vastetta aivoissa RECIST v1.1 -kriteerien mukaan, ja näistä 24 potilaasta 19 potilaalla raportoitiin vaste (kolmella täydellinen vaste ja 16:lla osittainen vaste), ja objektiivinen vaste oli 79,2 % (95 %:n luottamusväli: 57,8; 92,9). Vasteen keston mukaiset potilaiden prosenttiosuudet (95 %:n luottamusvälit) olivat ≥ 6 kuukautta 76 % (56; 97), ≥ 9 kuukautta 62 % (38, 86) ja ≥ 12 kuukautta 55 % (29; 80) (Kaplan-Meierin estimaatit). Näistä 24 potilaasta yhdeksän oli saanut aivoihin kallonsisäistä sädehoitoa Rozlytrek-hoidon aloittamista edeltäneiden 2 kuukauden aikana.

Ehdollinen myyntilupa

Tämä lääkevalmiste on saanut ns. ehdollisen myyntiluvan. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta odotetaan uutta tietoa.

Euroopan lääkevirasto arvioi vähintään kerran vuodessa tätä lääkevalmistetta koskevat uudet tiedot ja tarvittaessa päivittää valmisteyhteenvedon.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Rozlytrek-valmisteen käytöstä paikallisesti edenneiden tai metastasoituneiden NTRK-geenifuusiopositiivisten kiinteiden kasvainten hoidossa kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Entrektinibin ja sen pääasiallisen aktiivisen metaboliitin (M5) farmakokineettiset parametrit on selvitetty potilailla, joilla on NTRK-geenifuusiopositiivisia kiinteitä kasvaimia ja ROS1-positiivinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, sekä terveillä tutkittavilla. Entrektinibin ja M5:n farmakokinetiikka on lineaarinen, eikä se ole annoksesta tai ajasta riippuvainen. Rozlytrek-valmistetta päivittäin otettaessa entrektinibin vakaa tila saavutetaan yhden viikon kuluessa ja M5:n vakaa tila saavutetaan kahdessa viikossa.

In vitro -tietojen perusteella entrektinibi on P-gp:n heikko substraatti. P-gp:n tarkkaa osuutta in vivo ei tunneta. M5 on P-gp:n substraatti. Entrektinibi ei ole BCRP:n substraatti, mutta M5 on BCRP:n substraatti. Entrektinibi ja M5 eivät ole OATP1B1:n tai OATP1B3:n substraatteja.

Imeytyminen

Suun kautta annetun 600 mg:n Rozlytrek-kerta-annoksen jälkeen potilailla, joilla oli NTRK-geenifuusiopositiivinen ja ROS1-positiivinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, entrektinibi imeytyi ruokailun jälkeen nopeasti, ja aika huippupitoisuuteen plasmassa (Tmax) oli noin 4–6 tuntia. Entrektinibin vakaa tila saavutettiin populaatiofarmakokineettisen analyysin perusteella 5 päivän kuluessa, kun annostus oli 600 mg kerran päivässä.

Ruoalla ei havaittu olevan kliinisesti merkittävää vaikutusta entrektinibin biologiseen hyötyosuuteen.

Jakautuminen

Entrektinibi ja sen pääasiallinen aktiivinen metaboliitti M5 sitoutuvat voimakkaasti ihmisen plasman proteiineihin lääkeainepitoisuudesta riippumatta. Entrektinibi ja M5 sitoutuvat ihmisen plasman proteiineihin samalla tavoin, ja kliinisesti oleellisina pitoisuuksina sitoutumisaste on > 99 %.

Suun kautta otetun entrektinibikerta-annoksen jälkeen jakautumistilavuuden geometrinen keskiarvo (Vz/F) oli 600 l, mikä viittaa lääkeaineen laajaan jakautumiseen. Useiden eläinlajien (hiiri, rotta ja koira) aivoissa ja plasmassa todettujen vakaan tilan entrektinibipitoisuuksien suhteeksi osoitettiin 0,4–2,2, kun systeeminen altistus oli kliinisesti oleellinen.

Biotransformaatio

Entrektinibi metaboloituu pääasiassa CYP3A4:n välityksellä (~ 76 %). Useat muut CYP-entsyymit osallistuvat metaboliaan vähäisesti, ja UGT1A4:n osuudeksi arvioitiin yhteensä < 25 %. Aktiivinen metaboliitti M5 (muodostuu CYP3A4:n välityksellä) ja suora N-glukuronidikonjugaatti M11 (muodostuu UGT1A4:n välityksellä) ovat kaksi pääasiallista tunnistettua verenkierrossa olevaa metaboliittia.

Eliminaatio

Vakaan tilan keskimääräinen laskennallinen kertymisaste kerran päivässä otettujen 600 mg:n entrektinibiannosten jälkeen oli populaatiofarmakokineettisen mallin perusteella entrektinibin osalta 1,89 (± 0,381) ja M5:n osalta 2,01 (± 0,437). [14C]-merkityn entrektinibikerta-annoksen antamisen jälkeen 83 % radioaktiivisuudesta erittyi ulosteisiin (36 % annoksesta muuttumattomana entrektinibinä ja 22 % M5:nä), ja minimaalinen osa erittyi virtsaan (3 %).

Entrektinibi ja M5 vastaavat noin 73 %:a systeemisessä verenkierrossa olevasta radioaktiivisuudesta huippupitoisuuden (Cmax) aikana ja noin puolta kokonaisradioaktiivisuuden AUCinf-arvosta.

Populaatiofarmakokineettisen analyysin arvion perusteella entrektinibin näennäinen puhdistuma (CL/F) oli 19,6 l/h ja M5:n näennäinen puhdistuma on 52,4 l/h. Entrektinibin eliminaation puoliintumisajan arvioitiin olevan 20 tuntia ja M5:n 40 tuntia.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Entrektinibin farmakokinetiikka on lineaarinen annosvälillä 100–600 mg.

Farmakokinetiikka erityispotilasryhmillä

Pediatriset potilaat

Populaatiofarmakokineettisistä analyyseista saadut tiedot osoittavat, että systeeminen altistus vähintään 12-vuotiaille pediatrisille potilaille annetusta Rozlytrek-annoksesta 400 mg kerran päivässä (kehon pinta-ala 1,1–1,50 m2) ja Rozlytrek-annoksesta 600 mg kerran päivässä (kehon pinta-ala ≥ 1,51 m2) on samankaltainen kuin 600 mg:n Rozlytrek-annoksia kerran päivässä saavilla aikuisilla.

Iäkkäät

Entrektinibialtistuksessa ei havaittu farmakokineettisen analyysin perusteella eroja yli 65-vuotiaiden ja nuorempien aikuisten välillä.

Munuaisten vajaatoiminta

Entrektinibi ja aktiivinen metaboliitti M5 erittyvät mitättöminä määrinä (~ 3 % annoksesta) muuttumattomana aineena virtsaan, mikä osoittaa, että munuaispuhdistuman merkitys entrektinibin eliminaatiossa on vähäinen. Entrektinibin farmakokinetiikka ei populaatiofarmakokineettisen analyysin perusteella muutu merkittävästi munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Vaikean munuaisten vajaatoiminnan vaikutusta entrektinibin farmakokinetiikkaan ei tunneta.

Maksan vajaatoiminta

Entrektinibin farmakokinetiikkaa selvitettiin tutkittavilla, joilla oli lievää (Child-Pugh A), keskivaikeaa (Child-Pugh B) tai vaikeaa (Child-Pugh C) maksan vajaatoimintaa, verrattuna tutkittaviin, joiden maksan toiminta oli normaali. Suun kautta annetun 100 mg:n entrektinibikerta-annoksen jälkeen entrektinibin ja M5:n yhdistetyssä AUClast-arvossa ei todettu maksan vajaatoimintaa sairastavissa ryhmissä oleellista muutosta verrattuna ryhmään, johon kuuluvilla maksan toiminta oli normaali. AUClast-arvon geometrisen keskiarvon suhde (90 %:n luottamusväli) oli lievää maksan vajaatoimintaa sairastavien ryhmässä 1,30 (0,889; 1,89), keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien ryhmässä 1,24 (0,886; 1,73) ja vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien ryhmässä 1,39 (0,988; 1,95) verrattuna ryhmään, johon kuuluvilla maksan toiminta oli normaali. Sitoutumattoman entrektinibin ja M5:n AUClast (fu)-arvon geometrisen keskiarvon suhde (90 %:n luottamusväli) oli lievää maksan vajaatoimintaa sairastavien ryhmässä 1,91 (1,21; 3,02), keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien ryhmässä 1,57 (1,06; 2,31) ja vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien ryhmässä 2,34 (1,57; 3,48) verrattuna ryhmään, johon kuuluvilla maksan toiminta oli normaali. Maksan vajaatoiminnan vaikutus sitoutumattoman aineen farmakokineettisiin parametreihin oli samansuuntainen kuin vaikutus kaikkiin farmakokineettisiin parametreihin, mutta tuloksia on tulkittava varoen, koska epäspesifinen sitoutuminen puskurissa on voimakasta ja vaihtelu suurta.

Lisäksi havaittiin, että vaihtelu systeemisessä altistuksessa oli suurta ja havaitut altistukset olivat kaikissa tutkimusryhmissä päällekkäisiä (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Iän, painon, etnisen taustan ja sukupuolen vaikutukset

Entrektinibin farmakokinetiikassa ei havaittu kliinisesti merkittäviä eroja iän (4–86 vuotta), sukupuolen, etnisen taustan (aasialainen, mustaihoinen ja valkoihoinen) ja painon (32–130 kg) perusteella.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Karsinogeenisuus

Entrektinibin karsinogeenisuuden varmistamiseksi ei ole tehty karsinogeenisuustutkimuksia.

Genotoksisuus

Entrektinibi ei ollut mutageeninen in vitro bakteerien käänteismutaatiomäärityksessä (Amesin testi), mutta ihmisen ääreisveren lymfosyyttiviljelmässä havaittiin mahdollista poikkeavaa kromosomien segregaatiota (aneugeenisuus). Entrektinibi ei ollut klastogeeninen eikä aneugeeninen in vivo mikrotumamäärityksessä rotilla eikä se aiheuttanut DNA-vaurioita Comet Assay -määrityksessä rotilla.

Hedelmällisyyden heikentyminen

Entrektinibin vaikutusta ei ole tutkittu varsinaisissa hedelmällisyyttä koskevissa eläinkokeissa. Entrektinibin ei havaittu vaikuttaneen haitallisesti urosten eikä naaraiden lisääntymiselimiin toistuvaa altistusta koskeneissa rotilla ja koirilla tehdyissä toksikologisissa tutkimuksissa, joissa altistus oli AUC-arvon perusteella rotilla noin 2,4-kertainen ja koirilla noin 0,6-kertainen ihmiselle suositellusta annoksesta aiheutuvaan altistukseen verrattuna.

Lisääntymistoksisuus

Alkion ja sikiön kehitystä rotilla selvittäneissä kokeissa emoon kohdistuvaa toksisuutta (painon lisääntymisen ja ruoan kulutuksen vähenemistä) ja sikiöiden epämuodostumia (mukaan lukien elimistön tiehyiden sulkeutumishäiriöt ja nikamien ja kylkiluiden epämuodostumat) havaittiin entrektinibiannoksilla 200 mg/kg/vrk, mikä vastaa AUC-arvon perusteella noin kaksinkertaista altistusta ihmiselle suositellusta annoksesta aiheutuvaan altistukseen nähden. Altistuksilla, jotka vastaavat AUC-arvon perusteella < 2-kertaista altistusta ihmiselle suositellusta annoksesta aiheutuvaan altistukseen nähden, havaittiin sikiöiden painon annosriippuvaista vähenemistä (pieni, keskisuuri ja suuri annos) ja luuston heikentynyttä luutumista (keskisuuri ja suuri annos).

Toistuvan altistuksen toksisuutta koskevat tutkimukset

Aikuisilla rotilla ja koirilla sekä nuorilla rotilla toistuvalla altistuksella tehdyissä tutkimuksissa, joissa selvitettiin entrektinibiin liittyvää toksisuutta, havaittiin keskushermostovaikutuksia (kouristuksia, kävelyyn liittyvää poikkeavuutta, vapinaa) annoksilla, jotka olivat suositellun annoksen Cmax-arvon perusteella ≥ 0,2-kertaisia ihmisen altistukseen nähden, sekä ihovaikutuksia (rupia/haavaumia) ja veren punasolumäärää koskevien parametrien pienenemistä, kun altistus oli suositellun annoksen AUC-arvon perusteella ≥ 0,1-kertainen ihmisen altistukseen nähden. Aikuisilla rotilla ja koirilla havaittiin vaikutuksia maksaan (ALAT-arvon suurenemista ja hepatosellulaarista nekroosia), kun altistus oli suositellun annoksen AUC-arvon perusteella ≥ 0,6-kertainen ihmisen altistukseen nähden. Koirilla havaittiin ripulia altistuksella, joka suositellun annoksen AUC-arvon perusteella ≥ 0,1-kertainen ihmisen altistukseen nähden, ja QT-/QTc-ajan pitenemistä, kun altistus oli suositellun annoksen Cmax-arvon perusteella ≥ 0,1-kertainen ihmisen altistukseen nähden.

Nuorilla rotilla tehdyt toksikologiset tutkimukset

13 viikkoa kestäneessä nuorilla rotilla tehdyssä toksikologisessa tutkimuksessa eläimille annettiin tutkimusvalmistetta päivittäin 7.–97. päivänä syntymän jälkeen (vastaa ihmisillä suurin piirtein iältään vastasyntyneistä aikuisikään). Lääkkeenanto- ja toipumisvaiheissa havaittiin keskushermostovaikutusten, ptoosin ja ihovaikutusten lisäksi vaikutuksia pienentyneitä veren punasolumääriä kuvaaviin parametreihin sekä kasvuun ja kehitykseen, joita olivat mm. heikentynyt painonkehitys ja hidastunut sukukypsyyden kehittyminen (annoksella ≥ 4 mg/kg/vrk, joka vastaa AUC-arvon perusteella noin 0,1-kertaista altistusta ihmiselle suositellusta annoksesta aiheutuvaan altistukseen nähden). Neurobehavioraalisissa arvioinneissa, mukaan lukien toimintakykyä koskevissa havaintopattereissa (alustalle laskeutuvan jalan vähentynyt hajavarpaisuus, etu- ja takaraajan heikentynyt tartuntavoima, jotka vaikuttivat ilmenevän myöhemmällä iällä) sekä oppimisessa ja muistissa (annoksilla ≥ 8 mg/kg/vrk, joka vastaa AUC-arvon perusteella noin 0,2-kertaista altistusta ihmiselle suositellusta annoksesta aiheutuvaan altistukseen nähden) havaittiin vajeita ja lyhentynyt reisiluun pituus (annoksilla ≥ 16 mg/kg/vrk, joka vastaa AUC-arvon perusteella noin 0,3-kertaista altistusta ihmiselle suositellusta annoksesta aiheutuvaan altistukseen nähden) havaittiin.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kapselin sisältö

Viinihappo

Laktoosi

Hypromelloosi

Krospovidoni

Mikrokiteinen selluloosa

Kolloidinen vedetön piidioksidi

Magnesiumstearaatti

Kapselikuori

Hypromelloosi

Titaanidioksidi (E 171)

Keltainen rautaoksidi (E 172 – 100 mg:n kova kapseli)

Paraoranssi (E 110 – 200 mg:n kova kapseli)

Painomuste

Shellakka

Propyleeniglykoli

Indigokarmiinialumiinilakka (E 132)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

4 vuotta

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Pidä purkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ROZLYTREK kapseli, kova
100 mg 30 kpl (1105,16 €)
200 mg 90 kpl (6026,96 €)

PF-selosteen tieto

Rozlytrek 100 mg kovat kapselit

HDPE-purkit sisältävät 30 kovaa kapselia. Purkissa on avaamattomuuden osoittava turvasuljin, ja korkkiin on integroitu silikageelikuivausainetta.

Rozlytrek 200 mg kovat kapselit

HDPE-purkit sisältävät 90 kovaa kapselia. Purkissa on avaamattomuuden osoittava turvasuljin, ja korkkiin on integroitu silikageelikuivausainetta.

Valmisteen kuvaus:

Rozlytrek 100 mg kovat kapselit

Koon 2 (pituus 18 mm) kova kapseli, jossa on keltainen läpinäkymätön runko-osa ja kansiosa, ja runko-osaan on painettu sinisellä ENT 100.

Rozlytrek 200 mg kovat kapselit

Koon 0 (pituus 21,7 mm) kova kapseli, jossa on oranssi läpinäkymätön runko-osa ja kansiosa, ja runko-osaan on painettu sinisellä ENT 200.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

ROZLYTREK kapseli, kova
100 mg 30 kpl
200 mg 90 kpl

  • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Entrektinibi: Kiinteiden kasvaimien ja ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito erityisin edellytyksin (1538).
  • Rajoitettu peruskorvaus lääkärin lausunnolla (40 %). Entrektinibi: NTRK-geenifuusiopositiivisten kiinteiden kasvainten hoito vähintään 12-vuotiaille ja aikuisten edenneen ROS1-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito erityisin edellytyksin (3050).

ATC-koodi

L01EX14

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

07.07.2023

Yhteystiedot

ROCHE OY
Revontulenpuisto 2 C, P.O. Box 112
02101 Espoo


010 554 500
www.roche.fi
etunimi.sukunimi@roche.com