Vertaa PF-selostetta

FOMEPIZOLE SERB infuusiokonsentraatti, liuosta varten 5 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml sisältää 8 mg fomepitsolisulfaattia, mikä vastaa 5 mg:aa fomepitsolia. Yksi 20 ml:n ampulli sisältää 160 mg fomepitsolisulfaattia, joka vastaa 100 mg fomepitsolia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi 20 ml:n ampulli sisältää 2,4 mmol natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Fomepitsolisulfaatti on antidootti, jota käytetään akuutin etyleeniglykolimyrkytyksen hoidossa.

Annostus ja antotapa

Annostus

Hoito tulee aloittaa heti kun etyleeniglykolimyrkytystä epäillään, niin pian kuin mahdollista etyleeniglykolin nauttimisen jälkeen, vaikka myrkytyksen oireita ei esiintyisi. Jos etyleeniglykolipitoisuuden määritystä ei ole käytettävissä, etyleeniglykolimyrkytystä voidaan epäillä seuraavilla perusteilla:

 • anamnestiset tiedot
 • osmolaarinen vaje ≥ 20 mOsm/kg H2O
 • metabolinen asidoosi, jonka anionivaje on > 16 mmol/l (korkeat glykolaattipitoisuudet)
 • kalsiumoksalaattikiteitä virtsassa.

Plasman etyleeniglykolipitoisuus tulisi määrittää alkutilanteessa, mutta tämä ei saa viivyttää fomepitsolihoidon aloitusta. Plasman etyleeniglykolipitoisuutta seurataan 12–24 tunnin välein.

Annos riippuu plasman etyleeniglykolipitoisuudesta ja munuaisten toiminnasta:

- potilaat, joilla on normaali tai vain vähän tai kohtalaisesti huonontunut munuaisten toiminta

(S-Krea 100–265 mikromol/l) ja jotka eivät vaadi hemodialyysiä:

Annostelu suoritetaan hitaana laskimonsisäisenä infuusiona 30–45 minuutin aikana seuraavasti: aloitusannos 15 mg/kg, jonka jälkeen hoitoa jatketaan 12 tunnin välein kunnes etyleeniglykolipitoisuus on laskenut alle 0,2 g/l (3,2 mmol/l).

Fomepitsolin annos (mg/kg)

aloitusannos

2. annos

(12 tuntia)

3. annos

(24 tuntia)

4. annos

(36 tuntia)

5. annos

(48 tuntia)

6. annos

(60 tuntia)

15

10

10

10

7,5–15

5–15

Ylläpitoannosten määrä ja annos 48 tunnin jälkeen riippuu etyleeniglykolin alkuperäisestä pitoisuudesta ja sen muuttumisesta hoidon aikana. On suositeltavaa antaa 4–5 ylläpitoannosta etyleeniglykolipitoisuuden ollessa hoidon alkuvaiheessa välillä 3–6 g/l (48–96 mmol/l) ja 1–3 ylläpitoannosta välillä 0,35–15 g/l (5,6–24 mmol/l).

- potilaat joilla on selvästi huonontunut munuaisten toiminta (S-Krea > 265 mikromol/l):

Hemodialyysi yhdistetään fomepitsolihoitoon. Aloitusannoksena annetaan 15 mg/kg 30–45 minuutin aikana ja hoitoa jatketaan 1 mg/kg/tunti jatkuvana infuusiona koko hemodialyysin ajan. Käytettäessä toista kehon ulkopuolista eliminaatiomenetelmää, jatkuvaa venovenöösia hemodiafiltraatiota, fomepitsolin annostusta ei tunneta. Hemodialyysiä ja fomepitsolisulfaatin antoa jatketaan kunnes metabolinen asidoosi on korjaantunut ja plasman etyleeniglykolipitoisuus on laskenut alle 0,2 g/l (3,2 mmol/l).

Hemodialyysi on syytä aloittaa yhdessä fomepitsolihoidon kanssa jos yksikin allaolevista ehdoista täyttyy:

 • arteriaalinen pH < 7,10
 • arteriaalinen pH laskee yli 0,05 yksikköä johtaen normaalialueen ulkopuoliseen pH-arvoon huolimatta bikarbonaatti-infuusiosta
 • mikäli pH-arvo ei pysy yli 7,30 bikarbonaatihoidosta huolimatta
 • seerumin bikarbonaattipitoisuuden lasku enemmän kuin 5 mmol/l huolimatta bikarbonaattihoidosta.
 • seerumin kreatiniiniarvon kasvu enemmän kuin 90 mikromol/l (1 mg/dl).
 • iäkkäät potilaat: Kliinistä kokemusta iäkkäiden potilaiden hoidosta on vähän. Annostus on sopeutettava munuaisten toiminnan mukaiseksi (katso yllä).
 • lapset: Fomepitsolin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu lapsilla. Kliininen kokemus on vähäistä ja samaa painoon suhteutettua annostusta kuin aikuisilla on käytetty myös lapsilla.
 • potilaat joiden maksan toiminta on huonontunut: Kliiniset tiedot puuttuvat.

Antotapa

Fomepizole SERB 5 mg/ml infuusiokonsentraatti laimennetaan ennen käyttöä (ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet). Laimennos annetaan hitaana laskimonsisäisenä infuusiona.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys fomepitsolille tai muille pyratsoleille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jo aloitettu etyleeniglykolimyrkytyksen hoito etanolilla ei estä fomepitsolin käyttöä. Fomepitsolin ja etanolin kombinointi ei kuitenkaan ole suositeltavaa (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Vähäisiä allergisia reaktioita on havaittu muutamalla potilaalla (ihottumaa, hypereosinofiliaa). Näitä oireita tulee seurata. Hoitoa tulee muuttaa voimakkaan allergiareaktion tapauksessa (angioödeema, bronkospasmi, anafylaktinen sokki). Näissä tapauksissa fomepitsolisulfaatti-infuusio tulee lopettaa välittömästi muun tunnetun syyn puuttuessa; oireenmukainen hoito tulee aloittaa eikä fomepitsolisulfaattia enää saa antaa potilaalle. Hoito etanolilla tulee aloittaa ja hemodialyysiä harkita.

Vakavan etyleeniglykolimyrkytyksen oireina ovat metabolinen asidoosi (anionivaje > 16 mmol/l), konvulsiivinen kooma ja munuaisten vajaatoiminta.

Etyleeniglykolimyrkytyksen hoito koostuu myrkyllisten metaboliittien muodostuksen estämisestä, metabolisen asidoosin korjaamisesta, riittävästä nesteytyksestä (suun kautta tai tarvittaessa laskimoon), jolla estetään nestevajaus ja hypernatremia ja jolla lisätään etyleeniglykolin puhdistumaa virtsaan. Jos katsotaan tarpeelliseksi, voidaan toksisia metaboliitteja poistaa hemodialyysillä. Potilaan seurannassa määritetään riittävän usein plasman etyleeniglykolipitoisuus, verikaasuanalyysi, elektrolyyttiarvot, seerumin kreatiniini, tutkitaan virtsa ja siinä mahdollisesti olevat oksalaattikiteet.

On suositeltavaa seurata maksan transaminaasiarvoja ja verenkuvaa ennen hoitoa ja kuukausi hoidon jälkeen. Jos potilaalla on jo ennestään huonontunut maksan toiminta, maksan transaminaaseja on tarkkaan seurattava. Fomepizole SERB 5 mg/ml infuusiokonsentraattia ei saa antaa laimentamattomana. Laimennosta ei saa antaa bolusinjektiona.

Tämä lääkevalmiste sisältää 55 mg (2,4 mmol) natriumia per ampulli, joka vastaa 2,8 %:a WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille. Suositellaan, että Fomepizole SERB ‑valmiste laimennetaan glukoosiliuoksella potilaille, joilla on ruokavalion natriumrajoitus (ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutus etanolin kanssa:

Alkoholin nauttiminen samanaikaisesti fomepitsolin kanssa heikentää kummankin aineen eliminointia. Vaikka fomepitsolin kliininen teho ei näytä heikentyvän, alkoholin ja fomepitsolin samanaikainen käyttö ei ole suositeltavaa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Raskaus ja imetys

Raskaus

Fomepitsolin käytöstä raskauden aikana ei ole kliinistä tietoa. Eläintutkimuksissa on näyttöä lisääntymiseen liittyvästä toksisuudesta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Mahdollinen riski ihmisellä on tuntematon. Fomepitsolia ei tule käyttää raskauden aikana ellei se ole välttämätöntä.

Imetys

Fomepitsolin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa. Rintaruokinta on syytä lopettaa fomepitsolihoidon ajaksi.

Hedelmällisyys

Hedelmällisyystutkimuksia ei ole tehty.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Hoitoon mahdollisesti liittyvä huimaus on syytä mainita potilaalle. Ei ole suositeltavaa ajaa tai käyttää koneita muutaman päivän aikana hoidon lopettamisen jälkeen.

Haittavaikutukset

Veri ja imukudos:

Yleinen:

Eosinofilia, anemia.

Psyykkiset häiriöt:

Yleinen:

Ahdistuneisuus, levottomuus

Hermosto:

Hyvin yleinen:

Huimaus, päänsärky

Yleinen:

Huimaus, kouristukset, nystagmus, puheen häiriytyminen

Silmät:

Yleinen:

Näköhäiriöt

Sydän:

Yleinen:

Bradykardia, takykardia

Verisuonisto:

Yleinen:

Kohonnut verenpaine.

Ruoansulatuselimistö:

Yleinen:

Pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ruoansulatushäiriö, nikotus

Maksa ja sappi:

Yleinen:

Transaminaasien nousu

Iho ja ihonalainen kudos:

Yleinen:

Kutina, ihottuma.

Luusto, lihakset ja sidekudos:

Yleinen:

Kohonnut kreatiinikinaasiarvo

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat:

Yleinen:

Injektiokohdan ärsytys, injektiokohdan tulehdus

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Pyörrytyksen tunnetta, juopumuksen tunnetta, pahoinvointia, huimausta, päänsärkyä, nystagmusta ja puhehäiriöitä on havaittu terveillä vapaaehtoisilla annoksen ollessa 50–100 mg/kg. Huomattavan yliannostuksen tapahtuessa hemodialyysiä tulisi harkita, koska fomepitsolisulfaatti on dialysoituva.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Myrkytysten hoitoon käytettävät lääkeaineet

ATC-koodi: V03AB34

Fomepitsoli on alkoholidehydrogenaasin (ADH) kompetitiivinen estäjä. ADH katalysoi etyleeniglykolin ensimmäisen vaiheen metaboliaa maksassa. Fomepitsolihoito estää etyleeniglykolin myrkyllisten metaboliittien muodostumista ja pidentää sen puoliintumisaikaa plasmassa. Etyleeniglykoli eliminoituu tällöin muuttumattomana virtsaan ja saa aikaan osmoottisen polyurian. Etyleeniglykolin 4 tunnin puoliintumisaika plasmassa pitenee 10–16 tuntiin fomepitsolin vaikutuksesta. Fomepitsolihoidon tehokkuus etyleeniglykolimyrkytyksen hoidossa on osoitettu koirilla (20 mg/kg) ja apinoilla (50 mg/kg). Terveillä vapaaehtoisilla fomepitsolin farmakologiset vaikutukset on osoitettu epäsuorasti osoittamalla metabolinen interaktio etanolin kanssa, joka on myös ADH:n substraatti. Fomepitsoliannokset 7–20 mg/kg ovat tehokkaita sekä suun kautta otettuna että laskimonsisäisesti.

Farmakokinetiikka

Fomepitsolin jakaantumistilavuus on noin 0,7 l/kg. Fomepitsolin eliminoituminen on epälineaarista ja saturoituvaa annoksilla 7–20 mg/kg. Toistetuilla annoksilla fomepitsoli indusoi omaa metaboliaansa. Fomepitsoli eliminoituu lähes kokonaan metaboloitumalla. Päämetaboliitilla, joka on 4-karboksipyratsoli, ei ole inhiboivaa vaikutusta ihmisen ADH:iin in vitro. Fomepitsolin metaboliaan vaikuttavia entsyymejä ei ole tunnistettu. Prekliinisissä tutkimuksissa fomepitsolilla on osoitettu olevan sekä inhiboivaa että indusoivaa vaikutusta sytokromi P-450 isoentsyymeihin. Vastaavia tutkimuksia ei ole tehty ihmisellä ja sen vuoksi ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että sytokromi P-450:n metaboloimien lääkkeiden farmakokinetiikka voi muuttua. Fomepitsoli ja sen metaboliitit poistuvat virtsassa. Vain 2–3 % annetusta fomepitsolista poistuu muuttumattomana virtsassa. Fomepitsoli on dialysoituva. Ekstraktiosuhde on noin 0,75, ja dialyysin aikainen ekstraktio on 0,41–1,15 mg/kg/h.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toksisuustutkimukset eläimissä eivät ole osoittaneet, että fomepitsolilla olisi mitään erityistä toksisuutta. Fomepitsolisulfaatilla ei ole voitu osoittaa mutageenisiä tai klastogeenisiä ominaisuuksia. Sen mahdollisia karsinogeenisiä vaikutuksia tai lisääntymistoksisuutta ei ole tutkittu. Konventionaalisia lisääntymistoksikologisia tutkimuksia ei ole tehty. Kirjallisuudesta tiedetään, että fomepitsoli – annosteltuna intraperitoneaalisesti hiiriin raskauden 11. päivänä annoksella (mg/kg/vrk), joka on 6,5 kertaa suurempi kuin suositeltu terapeuttinen aloitusannos – sai aikaan embryotoksisia (lisääntynyt keskenmenojen määrä) ja teratogeenisiä (eturaajojen lisääntyneet epämuodostumat) vaikutuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Yhteensopimattomuudet

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Kestoaika

3 vuotta.

Laimennuksen jälkeen (ks. kohta Säilytys.): 24 tuntia.

Säilytys

Ei saa jäätyä.

Laimennuksen jälkeen (ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet): kemiallinen ja fysikaalinen säilyvyys on osoitettu 24 tunnin ajan 25 °C:een lämpötilassa. Mikrobiologiselta kannalta laimennos olisi syytä käyttää välittömästi. Jos sitä ei heti käytetä, ovat säilytysaika ja olosuhteet ennen käyttöä käsittelijän vastuulla. Säilytysaika ei saisi ylittää 24:ää tuntia + 2–8 °C:ssa, ellei laimennusta ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

FOMEPIZOLE SERB infuusiokonsentraatti, liuosta varten
5 mg/ml 5 x 20 ml (944,81 €)

PF-selosteen tieto

20 ml ampullissa (tyyppi I väritön lasi); 5 ampullia pakkauksessa.

Valmisteen kuvaus:

Fomepizole SERB on kirkas ja väritön liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Vain kirkasta ja väritöntä liuosta, jossa ei ole näkyviä hiukkasia, saa käyttää. Kertakäyttöön. Käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä.

Fomepizole SERB 5 mg/ml infuusiokonsentraatti liuosta varten laimennetaan ennen käyttöä. Liuoksen valmistuksen tulee tapahtua aseptisissa olosuhteissa. Konsentraatti laimennetaan laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitetuilla 0,9-prosenttisella natriumkloridiliuoksella tai 5-prosenttisella glukoosiliuoksella.

Potilaat, joiden munuaisten toiminta on normaali:

Jokainen kerta-annos laimennetaan 100–250 ml:lla edellä mainittuja liuoksia ja infusoidaan 30–45 minuutin aikana kuten on mainittu kohdassa Annostus ja antotapa.

Potilaat, joiden munuaisten toiminta on huonontunut:

Käytettäessä hemodialyysin yhteydessä jatkuvaa infuusiota voidaan laimennus tehdä poikkeuksellisesti pienempään nestemäärään em. liuoksia kuin edellä on mainittu, jotta vältyttäisiin potilaan liialta nesteytykseltä.

Korvattavuus

FOMEPIZOLE SERB infuusiokonsentraatti, liuosta varten
5 mg/ml 5 x 20 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

V03AB34

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

16.10.2021

Yhteystiedot

SERB
Avenue Louise 480 / 40 Avenue geogres V
1050 / 75008 Brussels / Patis
Belgium / France

+ 32 (0) 2 792 05 00