Vertaa PF-selostetta

LITALGIN tabletti 500/5 mg

Lääketurva

Riskienminimointimateriaalit

Potilas

Litalgin®-valmisteen potilaskortti vakavien haittojen riskin minimoimiseksi - Patientkort för att minska risken för allvarliga biverkningar av Litalgin®

Huomioitavaa

Litalgin saattaa aiheuttaa agranulosytoosia ja häiriöitä luuytimen toiminnassa, joihin on raportoitu liittyneen lisääntynyttä kuolleisuutta. On tärkeää, että Litalgin-valmisteita käytetään vain lyhimmän tarvittavan ajan. Jos Litalgin-valmisteita kuitenkin käytetään yli viikon ajan, pitää potilaan verenkuvaa seurata viikoittain, mukaan lukien valkosolujen erittelylaskenta. Raportoiduissa agranulosytoositapauksissa potilaat olivat altistuneet Litalgin-valmisteelle vaihtelevan ajan (1 vrk – lähes 2 vuotta), joten agranulosytoosiriski pitää huomioida koko Litalgin-hoidon ajan. Potilaalle pitää antaa ohjeet lopettaa hoito ja hakeutua välittömästi lääkäriin, jos agranulosytoosiin liittyviä oireita ilmaantuu (kuumeilu, nivelkivut ja kurkkukipu jne.). Jos potilaalla on esiintynyt metamitsolin käyttöön liittyvä luuytimen toiminnan heikkeneminen tai agranulosytoosi, häntä ei saa koskaan altistaa lääkkeelle uudelleen (ks. kohta Annostus ja antotapa, Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Haittavaikutukset).

Litalgin-valmistetta tulisi käyttää ainoastaan hyväksyttyihin käyttöaiheisiin: Ruoansulatuskanavan sekä sappi- ja virtsateiden koliikkikivut ja rakkokouristukset (ks. kohta Käyttöaiheet).

Litalgin-valmisteiden vasta-aiheita ovat mm.: Aikaisempi agranulosytoosi ja aikaisempaan Litalgin-hoitoon tai muuhun lääkehoitoon liittynyt luuytimen toiminnan heikkeneminen (ks. kohta Vasta-aiheet).

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 tabletti sisältää 500 mg metamitsolinatriumia ja 5 mg pitofenonihydrokloridia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet

Lääkemuoto

Tabletti

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Ruoansulatuskanavan sekä sappi- ja virtsateiden koliikkikivut. Rakkokouristukset.

Ehto

Valmistetta luovutettaessa on apteekin farmaseuttisen henkilökunnan annettava asiakkaalle myyntiluvan haltijan toimittama potilaskortti.

Annostus ja antotapa

Aikuisille keskivaikean kivun hoitoon 1–2 tablettia 3 kertaa vuorokaudessa.

Litalgin-valmistetta tulee käyttää vain lyhimmän tarvittavan ajan. Jos Litalgin-valmistetta kuitenkin käytetään pitkäkestoisemmin yli viikon ajan, pitää potilaan verenkuvaa seurata viikoittain, mukaan lukien valkosolujen erittelylaskenta. Verenkuvaa pitää seurata myös käytettäessä Litalgin-valmistetta antibioottihoidon aikana, koska antibioottihoito saattaa peittää agranulosytoosin aiheuttamat oireet.

Erityispotilasryhmät

Iäkkäät potilaat, heikkokuntoiset potilaat ja potilaat, joilla on heikentynyt kreatiniinipuhdistuma

Annosta on pienennettävä iäkkäille potilaille, heikkokuntoisille potilaille ja potilaille, joilla on heikentynyt kreatiniinipuhdistuma, sillä metamitsolin aineenvaihduntatuotteiden eliminaatio saattaa hidastua.

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta

Koska munuaisten tai maksan vajaatoiminnassa eliminaationopeus hidastuu, useita suuria annoksia on vältettävä. Annoksen pienentäminen ei ole tarpeen lyhytaikaisessa käytössä. Tähän mennessä ei ole saatu riittävästi kokemusta metamitsolin pitkäaikaisesta käytöstä vaikeaa munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Pediatriset potilaat

Litalgin-valmistetta ei saa antaa lapsille, koska tiedot valmisteen turvallisuudesta lapsille ovat puutteelliset.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys metamitsolille tai muille pyratsolonijohdannaisille, pitofenonille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • Aikaisempi agranulosytoosi
  • Aikaisempaan Litalgin-hoitoon tai muuhun lääkehoitoon liittynyt luuytimen toiminnan heikkeneminen
  • Aikaisempaan Litalgin-hoitoon liittynyt anafylaktinen reaktio tai vakava ihoreaktio
  • Aikaisemmin ilmennyt särkylääkkeiden käyttöön liittyvä astma tai anafylaktinen reaktio
  • Akuutti hepaattinen porfyria
  • Synnynnäinen glukoosi-6-fosfataasidehydrogenaasientsyymin puute (altistaa hemolyyttiselle anemialle)
  • Viimeinen raskauskolmannes

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Agranulosytoosi ja häiriöt luuytimen toiminnassa

Litalgin-valmisteen sisältämän metamitsolin harvinaisena haittavaikutuksena saattaa ilmetä häiriöitä luuytimen toiminnassa ja agranulosytoosia. Raportoiduissa agranulosytoositapauksissa potilaat olivat altistuneet Litalgin-valmisteelle vaihtelevan ajan (1 vrk – lähes 2 vuotta), joten agranulosytoosiriski pitää huomioida koko Litalgin-hoidon ajan.

Litalgin-valmistetta tulee käyttää vain lyhimmän tarvittavan ajan.

Potilaalle pitää antaa ohjeet lopettaa hoito ja hakeutua välittömästi lääkäriin, jos agranulosytoosiin liittyviä oireita (kuumeilu, nivelkivut ja kurkkukipu jne.) ilmaantuu.

Jos potilaalla on esiintynyt metamitsolin käyttöön liittyvä luuytimen toiminnan heikkeneminen tai agranulosytoosi, häntä ei saa koskaan altistaa lääkkeelle uudelleen (ks. kohta Vasta-aiheet).

Litalgin-valmisteen käyttöä pitää aina arvioida siten, että suhteuttaa haittavaikutusten riskin saavutettavaan hyötyyn ja vertaa näitä muihin hoitoihin.

Anafylaktiset reaktiot

Valmiste saattaa aiheuttaa anafylaktisia reaktioita. Potilaalle pitää antaa ohjeet lopettaa hoito ja hakeutua välittömästi lääkäriin, jos anafylaksian oireita (hikisyys, verenpaineen lasku, tajuttomuus jne.) ilmaantuu. Mikäli potilaalla on esiintynyt metamitsolin käyttöön liittyvä anafylaktinen reaktio, häntä ei saa koskaan altistaa lääkkeelle uudelleen (ks. kohta Vasta-aiheet).

Vakavat ihoon kohdistuvat haittavaikutukset
Metamitsolihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavista ihoon kohdistuvista haittavaikutuksista (SCAR), mukaan lukien Stevens-Johnsonin oireyhtymä (SJS), toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN) ja yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä (DRESS), jotka voivat olla hengenvaarallisia tai johtaa kuolemaan.

Potilaille on kerrottava niihin liittyvistä oireista ja ihoreaktioita on seurattava tarkasti.

Jos näihin reaktioihin viittaavia merkkejä ja oireita ilmenee, metamitsolihoito on lopetettava välittömästi, eikä sitä saa aloittaa enää uudestaan (ks. kohta Vasta-aiheet).

Lääkkeen aiheuttama maksavaurio

Metamitsolilla hoidetuilta potilailta on ilmoitettu tapauksia, joissa potilaalle on kehittynyt pääasiassa hepatosellulaarisen tyypin akuutti hepatiitti muutaman päivän tai muutaman kuukauden aikavälillä hoidon aloittamisesta. Vaurion merkkejä ja oireita ovat esimerkiksi seerumin maksaentsyymiarvojen suureneminen joko ikteruksen kanssa tai ilman sitä, usein muiden lääkeyliherkkyydestä kertovien reaktioiden (esimerkiksi ihottuma, veren dyskrasiat, kuume ja eosinofilia) tai autoimmuunihepatiitin piirteiden yhteydessä. Useimmilta potilailta nämä oireet hävisivät metamitsolihoidon lopettamisen jälkeen. Oli kuitenkin joitakin yksittäistapauksia, joista ilmoitettiin, että maksavaurio oli edennyt akuutiksi maksan vajaatoiminnaksi, ja potilaille piti tehdä maksansiirto.

Metamitsolin aiheuttaman maksavaurion mekanismi ei ole tarkkaan selvillä, mutta tiedot viittaavat siihen, että mekanismi on immunoallerginen.

Potilaita on ohjeistettava ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos heille ilmaantuu maksavaurioon viittaavia oireita. Näillä potilailla metamitsolihoito on lopetettava ja maksan toiminta on tutkittava.

Metamitsolihoitoa ei saa aloittaa uudestaan potilailla, joilla on ollut maksavaurio metamitsolihoidon aikana, kun mitään muuta syytä siihen ei ole löytynyt.

Munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Metamitsolin eliminaatio hidastuu munuaisten ja maksan vajaatoiminnan yhteydessä, minkä vuoksi suuria annoksia ja pitkäaikaiskäyttöä on vältettävä.

Hypotensio

Metamitsoli voi laskea joidenkin potilaiden verenpainetta. Siksi erityisesti injektio-valmistetta käytettäessä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on vaikea kompensoimaton sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti tai tuore sydäninfarkti tai jos potilaan hemodynamiikka on muusta syystä epästabiili.

Muuta huomioitavaa

Litalgin-valmistetta on annettava varoen potilaille, joille virtsateiden tai ruoansulatuskanavan sileän lihaksen relaksaatio voi olla haitallista. Tällaisia potilasryhmiä ovat esim. potilaat, joilla on prostatahyperplasia tai suolitukos.

Suuria annoksia käytettäessä potilaan virtsa saattaa värjäytyä punaiseksi. Värjäytymisen aiheuttaa virtsaan erittyvä vaaraton aineenvaihduntatuote rubatsonihappo.

Tämä lääkevalmiste sisältää 34,5 mg natriumia per tabletti, joka vastaa 1,7 % WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

Yhteisvaikutukset

Metamitsolin ja klooripromatsiinin samanaikainen käyttö voi aiheuttaa vakavan hypotermian riskin.

Metamitsoli saattaa heikentää asetyylisalisyylihapon (”aspiriinin”) trombosyyttiaggregaatiota estävää vaikutusta, jos näitä lääkkeitä käytetään samanaikaisesti. Näin ollen kyseisen yhdistelmän käytössä on syytä varovaisuuteen hoidettaessa potilaita, jotka käyttävät pieniä asetyylisalisyylihappoannoksia sydäntä suojaavana lääkityksenään.

Metaboloivien entsyymien farmakokineettinen induktio:

Metamitsoli voi indusoida metaboloivia entsyymejä, myös CYP2B6:ta ja CYP3A4:ää.

Metamitsolin samanaikainen käyttö bupropionin, efavirentsin, metadonin, valproaatin, siklosporiinin, takrolimuusin tai sertraliinin kanssa voi aiheuttaa näiden lääkkeiden plasmapitoisuuden pienenemisen, jolloin kliininen teho saattaa heikentyä. Varovaisuuteen on siis syytä, kun näiden lääkkeiden kanssa käytetään samanaikaisesti metamitsolia; kliinistä vastetta ja/tai lääkeainepitoisuuksia on seurattava tarpeen mukaan.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Litalgin-valmistetta ei saa antaa raskaana oleville naisille.

On vain vähän tietoja metamitsolin käytöstä raskaana olevilla naisilla.

Ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana metamitsolille altistuneista raskaana olevista naisista (n = 568) julkaistujen tietojen mukaan näyttöä teratogeenisista tai sikiötoksisista vaikutuksista ei havaittu. Valikoiduissa tapauksissa metamitsolin kerta-annokset ensimmäisen ja toisen raskauskolmanneksen aikana saattaisivat olla hyväksyttäviä, jos muita hoitovaihtoehtoja ei ole. Metamitsolin käyttöä ei kuitenkaan yleisesti ottaen suositella ensimmäisen ja toisen raskauskolmanneksen aikana. Käyttö viimeisen raskauskolmanneksen aikana on yhdistetty sikiötoksisuuteen (munuaisten vajaatoiminta ja valtimotiehyen kurouma) ja siten metamitsolin käyttö on vasta-aiheista viimeisen raskauskolmanneksen aikana (ks. kohta Vasta-aiheet). Jos metamitsolia käytetään vahingossa viimeisen raskauskolmanneksen aikana, lapsivesi ja valtimotiehyt on tutkittava ultraääni- ja kaikukardiografiatutkimuksessa.

Metamitsoli läpäisee istukkaesteen.

Metamitsoli aiheuttaa eläimillä lisääntymistoksisuutta mutta ei teratogeenisuutta.

Imetys

Metamitsolin hajoamistuotteita kulkeutuu rintamaitoon huomattavassa määrin, eikä riskiä imeväiselle voida poissulkea. Etenkin metamitsolin toistuvaa käyttöä imetyksen aikana on siksi vältettävä. Metamitsolin kerta-annon yhteydessä äitiä kehotetaan keräämään ja hävittämään rintamaito 48 tunnin ajan annoksen jälkeen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei ole tiedossa

Haittavaikutukset

Hyvin yleiset (≥ 1/10), yleiset (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinaiset (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinaiset (< 1/10 000), tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Verisuonisto: Yleiset: verenpaineen lasku, erityisesti laskimoinjektion jälkeen. Veri ja imukudos: Harvinaiset: verenkuvan muutokset, kuten agranulosytoosi, leukopenia, trombosytopenia ja pansytopenia, joihin on raportoitu liittyneen lisääntynyttä kuolleisuutta.

Immuunijärjestelmä: Harvinaiset: yliherkkyysreaktiot, kuten ihottuma ja anafylaktinen sokki. Anafylaktisen reaktion mahdollisuus on tavallista suurempi parenteraalisen käytön yhteydessä.

Iho ja ihonalainen kudos: Harvinaiset: ihottuma. Tuntematon: Stevens-Johnsonin oireyhtymä (SJS), toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN) ja yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä (DRESS)*.

Maksa ja sappi: Tuntematon: akuutti maksan vajaatoiminta. Lääkkeen aiheuttama maksavaurio, myös akuutti hepatiitti, ikterus, maksaentsyymiarvojen suureneminen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

*Metamitsolihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavista ihoon kohdistuvista haittavaikutuksista, myös Stevens-Johnsonin oireyhtymästä (SJS), toksisesta epidermaalisesta nekrolyysistä (TEN) sekä yleisoireisesta eosinofiilisestä oireyhtymästä (DRESS) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostus voi heikentää munuaisten toimintaa ja laskea verenpainetta. Keskushermostoperäisiä oireita, kuten uneliaisuutta ja kouristuksia, saattaa myös esiintyä.

Yliannostusepäilyn yhteydessä on välitön lääkärin hoito tarpeen. Vatsahuuhtelusta voi olla hyötyä etenkin, jos hoitoon päästään lyhyen ajan (parin tunnin) kuluessa altistuksesta. Yliannostuksen hoito on elintoimintoja tukevaa sekä oireenmukaista. Nesteytyksellä ja tehostetulla diureesilla voidaan nopeuttaa lääkeaineen eliminaatiota.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Synteettisen antikolinergin ja analgeetin yhdistelmävalmisteet, pitofenoni ja analgeetti

ATC-koodi: A03DA02

Litalgin-valmisteet sisältävät vaikuttavina aineina metamitsolia ja pitofenonia. Pitofenonin tarkkaa vaikutusmekanismia ei tunneta. Metamitsoli on antipyreettinen analgeetti, jonka vaikutus välittyy syklo-oksygenaasientsyymin eston kautta. Metamitsolin sitoutuminen syklo-oksygenaasientsyymiin on lyhytaikainen ja palautuva. Lisäksi metamitsolilla on todettu olevan spasmolyyttinen vaikutus. Metamitsolin gastrointestinaalinen siedettävyys on hyvä. Sen päämetaboliitilla, 4-N-metyyliaminoantipyriinillä, on myös analgeettinen ja antipyreettinen vaikutus, joka välittyy osittain perifeerisesti ja osittain keskushermoston kautta. Pitofenonin vaikutukset ovat osittain antikolinergisiä, mutta in vitro -tutkimuksissa pitofenonilla on todettu olevan lisäksi suora sileää lihasta relaksoiva vaikutus.

Rotilla ja hiirillä on havaittu viitteitä metamitsolin ja opioidien ristitoleranssin mahdollisuudesta. Lisäksi on havaittu viitteitä metamitsolin ja opioidien analgeettisten vaikutusmekanismien yhteydestä. Rotilla on myös todettu samanaikaisesti annetun morfiinin ja metamitsolin vahvistavan toistensa analgeettista vaikutusta.

Farmakokinetiikka

Metamitsolin ja pitofenonin farmakokinetiikka tunnetaan huonosti. Metamitsoli imeytyy ruoansulatuskanavasta melko nopeasti. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 1–1,5 tunnissa. Metamitsoli hydrolysoituu nopeasti aktiivisiksi metaboliiteiksi, 4-N-metyyliaminoantipyriiniksi ja 4-aminoantipyriiniksi. Metamitsoli metaboloituu sytokromi P450 -entsyymijärjestelmän kautta, mutta tiedot metamitsolin metaboliaan osallistuvasta isoentsyymistä puuttuvat. Metamitsolin eliminaation puoliintumisaika on n. 7 tuntia. 4-N-metyyliaminoantipyriinin eliminaation puoliintumisaika on n. 3,5 tuntia, 4-aminoantipyriinin n. 5 tuntia. Suun kautta otetusta metamitsolista erittyy 85 % metaboliitteina virtsaan.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei tietoja

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys, talkki, kalsiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, silikoniemulsio, povidoni 30 000

Yhteensopimattomuudet

Ei tiedossa

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

LITALGIN tabletti
500/5 mg 30 kpl (22,72 €)

PF-selosteen tieto

30 tablettia, muovitölkki (HDPE), muovikansi (HDPE/LDPE)

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, tasapintainen, viistoreunainen tabletti, jossa tunnus L103. Halkaisija n. 13,5 mm, korkeus n. 4,1 mm, paino 735 mg.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

Korvattavuus

LITALGIN tabletti
500/5 mg 30 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

A03DA02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

24.04.2023

Yhteystiedot

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

0800 774 051
www.takeda.fi
etunimi.sukunimi@takeda.com