Vertaa PF-selostetta

SLINDA tabletti, kalvopäällysteinen 4 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Valkoiset kalvopäällysteiset vaikuttavat tabletit:

Yksi tabletti sisältää 4 mg drospirenonia.

Vihreät kalvopäällysteiset lumetabletit:

Tabletti ei sisällä vaikuttavia aineita.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Yksi valkoinen, kalvopäällysteinen vaikuttava tabletti sisältää 17,5 mg laktoosia.

Yksi vihreä kalvopäällysteinen lumetabletti sisältää 52,7 mg laktoosia (monohydraattina).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen (tabletti).

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Raskauden ehkäisy

Annostus ja antotapa

Annostus

Slinda-tablettien ottaminen

Nainen ottaa yhden tabletin päivittäin 28 peräkkäisenä päivänä. Ensimmäisinä 24 päivänä otetaan yksi valkoinen vaikuttava tabletti päivittäin ja seuraavina 4 päivänä yksi vihreä lumetabletti päivittäin. Tabletit on otettava joka päivä samaan aikaan siten, että tablettien ottoväli on aina 24 tuntia. Tabletit on otettava läpipainopakkaukseen merkityssä järjestyksessä. Mukana on tarroja, joihin on merkitty viikonpäivät. Naisen on valittava tarra, jonka ensimmäinen viikonpäivä vastaa tablettien käytön aloituspäivää, ja liimattava se läpipainopakkaukseen.

Ensimmäinen tabletti otetaan kuukautisvuodon ensimmäisenä päivänä. Tämän jälkeen tabletteja otetaan jatkuvasti. Seuraava pakkaus aloitetaan heti edellisen pakkauksen päätyttyä ilman taukoa.

Slinda-tablettien käytön aloittaminen

Ei aiempaa hormonaalista ehkäisyä (edeltävän kuukauden aikana)

Tablettien ottaminen aloitetaan naisen luonnollisen kuukautiskierron päivänä 1 (ensimmäisenä vuotopäivänä). Lisäehkäisyä ei tällöin tarvita.

Ensimmäisellä raskauskolmanneksella tapahtuneen raskaudenkeskeytyksen jälkeen

Ensimmäisellä raskauskolmanneksella tapahtuneen raskaudenkeskeytyksen jälkeen on suositeltavaa aloittaa Slindan käyttö heti raskaudenkeskeytyksen jälkeen. Tällöin ei tarvita lisäehkäisyä.

Synnytyksen tai toisella raskauskolmanneksella tapahtuneen raskaudenkeskeytyksen jälkeen

Slindan käyttö raskauden ehkäisyyn on suositeltavaa aloittaa 21–28 päivän kuluttua synnytyksestä tai toisella raskauskolmanneksella tapahtuneesta raskaudenkeskeytyksestä. Jos Slindan käyttö raskauden ehkäisyyn aloitetaan myöhemmin mutta ennen kuukautisten alkamista, raskauden mahdollisuus on suljettava pois ja ensimmäisen viikon ajan on käytettävä lisäehkäisyä.

Imetys, ks. kohta Raskaus ja imetys.

Siirtyminen toisesta yhdistelmäehkäisyvalmisteesta (yhdistelmäehkäisytableteista, ehkäisyrenkaasta tai ‑laastarista) Slindaan

Naisen tulee aloittaa Slindan käyttö seuraavana päivänä siitä, kun hän on ottanut edellisen yhdistelmäehkäisyvalmisteen viimeisen vaikuttavan tabletin (viimeisen tabletin, joka sisältää vaikuttavia aineita) tai ehkäisyrenkaan tai ehkäisylaastarin poistopäivänä. Näissä tapauksissa lisäehkäisyä ei tarvita.

Nainen voi myös aloittaa Slindan käytön viimeistään tavanomaisen tabletti-, rengas- tai laastaritaukonsa jälkeisenä päivänä tai edellisen yhdistelmäehkäisyvalmisteen lumetablettijakson jälkeisenä päivänä, mutta tällöin on suositeltavaa käyttää lisäehkäisynä mekaanista estemenetelmää Slinda-tablettien ensimmäisten 7 käyttöpäivän ajan.

Siirtyminen pelkkää progestiinia sisältävästä ehkäisymenetelmästä (pelkkää progestiinia sisältävistä ehkäisytableteista [minipillereistä], ehkäisyruiskeesta tai ‑kapselista tai progestiinia vapauttavasta ehkäisykierukasta [hormonikierukasta]) Slindaan

Nainen voi lopettaa muiden pelkkää progestiinia sisältävien ehkäisytablettien (minipillerien) käytön minä päivänä tahansa ja aloittaa Slinda-tablettien käytön seuraavana päivänä, 24 tunnin kuluessa edellisten minipillerien käytön lopettamisesta. Ehkäisykapselin tai hormonikierukan poiston jälkeen nainen voi siirtyä käyttämään Slindaa kapselin tai hormonikierukan poistopäivänä. Ehkäisyruiskeista Slinda-tabletteihin siirryttäessä nainen voi aloittaa Slindan käytön päivänä, jona seuraava ehkäisyruiske oli tarkoitus antaa. Lisäehkäisyä ei tarvita missään näistä tilanteista.

Tabletin unohtaminen

Tabletit on otettava 24 tunnin välein. Jos jonkin yksittäisen tabletin ottaminen myöhästyy alle 24 tuntia, ehkäisyteho ei heikkene. Naisen on otettava tabletti heti kun asia muistuu mieleen ja jatkettava sen jälkeen tablettien ottamista tavanomaiseen aikaan.

Jos yhdenkin valkoisen vaikuttavan tabletin ottaminen myöhästyy yli 24 tuntia, ehkäisyteho voi heikentyä ja naisen on harkittava mekaanisen estemenetelmän kuten kondomin käyttöä seuraavien 7 päivän ajan. Unohtunut tabletti on otettava heti kun asia muistuu mieleen, vaikka tällöin olisi otettava kaksi tablettia samaan aikaan. Tämän jälkeen nainen jatkaa tablettien ottamista tavanomaiseen aikaan.

Jos tabletteja unohtui ensimmäisellä viikolla Slinda-tablettien käytön aloittamisen jälkeen ja nainen oli yhdynnässä unohtamista edeltävän viikon aikana, raskauden mahdollisuus on otettava huomioon.

Jos tabletteja unohtui kolmannella tablettiviikolla, ehkäisytehon heikkenemisen riski on selvä, sillä 4 päivän hormoniton jakso on lähellä. Ehkäisytehon heikkeneminen voidaan kuitenkin estää muuttamalla tablettien ottoaikataulua. Viimeisin unohtunut tabletti on otettava heti kun asia muistuu mieleen, vaikka tällöin olisi otettava kaksi tablettia samaan aikaan. Tämän jälkeen nainen jatkaa vaikuttavien tablettien ottamista tavanomaiseen aikaan. Käyttäjää kehotetaan jättämään lumetabletit väliin ja siirtymään suoraan seuraavan läpipainopakkauksen vaikuttaviin tabletteihin.

Unohtuneet (vihreät) lumetabletit voidaan jättää huomiotta. Ne on kuitenkin hävitettävä, jotta vältetään vaikuttavien tablettien välisen jakson tahaton pidentyminen.

Ohjeet ruoansulatuskanavan häiriöiden varalta

Vaikeiden ruoansulatuskanavan häiriöiden (esim. oksentelun tai ripulin) yhteydessä lääke ei välttämättä imeydy täydellisesti, ja lisäehkäisy on tarpeen.

Jos käyttäjä oksentaa tai hänellä on ripulia 3–4 tunnin kuluessa tabletin ottamisesta, on otettava uusi (korvaava) tabletti mahdollisimman pian. Uusi tabletti on otettava 24 tunnin kuluessa tablettien tavanomaisesta ottoajankohdasta, mikäli mahdollista. Jos yli 24 tuntia on kulunut, noudatetaan tabletin unohtamista koskevia ohjeita; ks. kohta Annostus ja antotapa, ”Tabletin unohtaminen”. Jos nainen ei halua muuttaa normaalia tabletinottoaikatauluaan, hänen on otettava ylimääräinen tabletti / ylimääräiset tabletit toisesta läpipainopakkauksesta.

Pediatriset potilaat

Slindan turvallisuus ja teho on varmistettu lisääntymisikäisillä naisilla. Murrosiän ohittaneilla alle 18-vuotiailla nuorilla valmisteen turvallisuus ja teho ovat oletettavasti samanlaiset kuin 18 vuotta täyttäneillä. Valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ennen menarkea.

Antotapa

Suun kautta.

Vasta-aiheet

Pelkkää progestiinia sisältäviä ehkäisyvalmisteita kuten Slindaa ei saa käyttää jäljempänä lueteltavien tilojen yhteydessä. Jos jokin näistä tiloista ilmenee ensimmäistä kertaa Slindan käytön aikana, valmisteen käyttö on lopetettava välittömästi.

  • Aktiivinen tromboembolinen häiriö laskimoissa.
  • Ajankohtainen tai aiempi vaikea maksasairaus, mikäli maksa-arvot eivät ole palautuneet normaaleiksi.
  • Vaikea munuaisten vajaatoiminta tai akuutti munuaisten vajaatoiminta.
  • Tiedossa olevat tai epäillyt sukupuolihormoneille herkät maligniteetit.
  • Diagnosoimaton verenvuoto emättimestä.
  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jos naisella on jokin jäljempänä mainittavista tiloista/riskitekijöistä, Slindan käytön etuja on verrattava tapauskohtaisesti naiselle koituviin mahdollisiin riskeihin ja tilanteesta on keskusteltava naisen kanssa ennen kuin hän päättää aloittaa Slindan käytön. Jos jokin näistä tiloista pahenee, vaikeutuu tai ilmenee ensimmäistä kertaa, naisen on otettava yhteys lääkäriinsä. Lääkäri päättää tällöin, tuleeko Slindan käyttö lopettaa.

Hyperkalemia

Drospirenoni on kaliumia säästävä aldosteroniantagonisti. Useimmissa tapauksissa kaliumpitoisuus ei oletettavasti suurene. On kuitenkin suositeltavaa määrittää seerumin kaliumpitoisuus ensimmäisen hoitokierron aikana, jos naisella on munuaisten vajaatoiminta, hoitoa edeltävä seerumin kaliumpitoisuus on normaalialueen ylärajalla tai nainen käyttää samanaikaisesti kaliumia säästäviä lääkevalmisteita (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Verenkiertohäiriöt

Epidemiologisten tutkimusten perusteella on vähän näyttöä siitä, että pelkkää progestiinia sisältävillä valmisteilla olisi yhteys sydäninfarktin tai aivojen tromboembolian riskin suurenemiseen. Kardiovaskulaari- ja aivotapahtumien riski liittyy pikemminkin korkeampaan ikään, hypertensioon ja tupakointiin. Jos naisella on hypertensio, pelkkää progestiinia sisältävien valmisteiden käyttö voi hieman suurentaa aivoverenkiertohäiriön riskiä.

Jotkin tutkimukset viittaavat siihen, että pelkkää progestiinia sisältävien valmisteiden käyttöön voi liittyä tromboembolisten laskimotapahtumien (syvän laskimotromboosin, keuhkoembolian) riskin lievää suurenemista; muutos ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä. Tromboembolisten laskimotapahtumien (VTE) yleisesti tunnettuja riskitekijöitä ovat näiden tapahtumien esiintyminen käyttäjän anamneesissa tai sukuanamneesissa (VTE sisaruksella tai vanhemmalla melko nuorella iällä), ikä, lihavuus, pitkittynyt immobilisaatio, suuri leikkaus tai merkittävä trauma.

Hoito on lopetettava heti, jos naisella todetaan tai epäillään tromboottisen valtimo- tai laskimotapahtuman oireita. Leikkauksesta tai sairaudesta johtuvan pitkittyneen immobilisaation yhteydessä on harkittava Slindan käytön lopettamista.

Luun aineenvaihdunta

Slinda-hoito johtaa seerumin estradiolipitoisuuksien pienenemiseen varhaista follikkelivaihetta vastaavalle tasolle. Toistaiseksi ei tiedetä, onko seerumin estradiolipitoisuuksien pienenemisellä kliinisesti merkittävää vaikutusta luuntiheyteen. Luuntiheyden lasku on erityinen huolenaihe nuoruudessa ja nuorella aikuisiällä, sillä tämä ajanjakso on kriittinen luumassan kertymisen kannalta. Ei tiedetä, johtaako luuntiheyden lasku tässä potilasryhmässä pienempään luun huippumassaan ja suurempaan murtumariskiin myöhemmällä iällä.

Rintasyöpä

Meta-analyysi 54 epidemiologisesta tutkimuksesta osoitti, että rintasyöpädiagnoosin suhteellinen riski on hieman suurentunut (RR = 1,24) ehkäisytablettien käytön aikana, lähinnä estrogeeni-progestiinivalmisteiden käytön aikana. Suurentunut riski häviää vähitellen 10 vuoden sisällä yhdistelmäehkäisytablettien käytön lopettamisesta. Rintasyöpä on harvinainen alle 40-vuotiailla naisilla, joten rintasyöpädiagnoosien lisääntyminen yhdistelmäehkäisytabletteja käyttävillä ja niitä äskettäin käyttäneillä naisilla on vähäistä suhteessa rintasyövän kokonaisriskiin. Tutkimuksissa ei saatu näyttöä syy-seuraussuhteesta. Havaittu riskin suureneminen voi johtua rintasyövän varhaisemmasta toteamisesta ehkäisytablettien käyttäjillä, ehkäisytablettien biologisista vaikutuksista tai näiden tekijöiden yhdistelmästä. Ehkäisytabletteja käyttäneillä naisilla rintasyövät todetaan yleensä kliinisesti varhaisemmassa vaiheessa kuin naisilla, jotka eivät ole koskaan käyttäneet ehkäisytabletteja.

Naisilla, jotka käyttävät pelkkää progestiinia sisältäviä valmisteita, rintasyöpädiagnoosin riski on todennäköisesti samaa luokkaa kuin yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön yhteydessä. Pelkkää progestiinia sisältävien valmisteiden käyttöä koskeva näyttö kuitenkin perustuu huomattavasti pienempiin käyttäjäpopulaatioihin ja on siksi epävarmempaa kuin yhdistelmäehkäisyvalmisteita koskeva näyttö.

Muut kasvaimet

Harvinaisissa tapauksissa yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä on ilmoitettu hyvänlaatuisia maksakasvaimia ja vielä harvemmin pahanlaatuisia maksakasvaimia. Yksittäistapauksissa nämä kasvaimet ovat johtaneet hengenvaarallisiin vatsaonteloverenvuotoihin. Maksakasvaimen mahdollisuus on otettava huomioon erotusdiagnostiikassa, jos naisella on vaikeaa ylävatsakipua, suurentunut maksa tai merkkejä verenvuodosta vatsaonteloon.

Kohdunulkoinen raskaus

Toisin kuin yhdistelmäehkäisytabletit, tavanomaiset minipillerit eivät estä ovulaatioita. Tämän takia suoja kohdunulkoista raskautta vastaan voi heikentyä. Slinda estää johdonmukaisesti ovulaation, mutta kohdunulkoisen raskauden mahdollisuus on silti otettava huomioon erotusdiagnostiikassa, jos naisella on amenorreaa tai vatsakipua.

Maksan toiminta

Slindan käyttö lopetetaan, jos kehittyy ikterus. Steroidihormonien metabolia voi olla huonoa, jos potilaalla on maksan vajaatoiminta. Slindan käytön keskeyttäminen voi olla tarpeen akuuttien tai kroonisten maksan toimintahäiriöiden yhteydessä, kunnes maksan toimintakoearvot ovat normalisoituneet ja Slindan mahdollinen syy-yhteys tapahtumiin on poissuljettu.

Diabetes

Progestiinit saattavat vaikuttaa perifeeriseen insuliiniresistenssiin ja glukoosinsietoon. Ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, että minipillereitä kuten Slindaa käyttävien diabeetikkojen lääkitystä tulisi muuttaa. Diabeetikkoja on kuitenkin seurattava tarkoin erityisesti tablettien ensimmäisinä käyttökuukausina. Erityinen tarkkaavuus on tarpeen, jos diabetespotilaalla on verisuonimuutoksia.

Muut tilat

Jos Slindan käytön aikana kehittyy pitkittynyt hypertensio tai verenpaine nousee merkittävästi eikä verenpainelääkitys tuota riittävää vastetta, on harkittava Slindan käytön lopettamista.

Kuten muitakin hormonaalisia ehkäisyvalmisteita käytettäessä, maksaläiskiä voi esiintyä silloin tällöin etenkin naisilla, joille kehittyi niitä raskausaikana. Jos naisella on taipumusta saada maksaläiskiä, hänen tulee välttää altistumista auringonvalolle tai ultraviolettisäteilylle Slindan käytön aikana.

Masentuneisuus ja masennus ovat hormonaalisen ehkäisyn tiedossa olevia haittavaikutuksia (ks. kohta Haittavaikutukset). Masennus voi olla vakavaa, ja se on itsetuhoisen käyttäytymisen ja itsemurhan tunnettu riskitekijä. Naisia on kehotettava ottamaan yhteys lääkäriin, jos pian hoidon aloittamisen jälkeen ilmenee mielialan muutoksia ja masennusoireita.

Seuraavia tiloja on raportoitu esiintyneen sekä raskauden että sukupuolihormonien käytön yhteydessä, mutta niiden yhteyttä progestiinien käyttöön ei ole vahvistettu: kolestaasiin liittyvä ikterus ja/tai kutina, sappikivet, porfyria, systeeminen lupus erythematosus, hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä, Sydenhamin korea, herpes gestationis, otoskleroosiin liittyvä kuulon heikentyminen ja (perinnöllinen) angioedeema.

Jokainen valkoinen vaikuttava tabletti sisältää 17,50 mg laktoosia, ja jokainen vihreä lumetabletti sisältää 52,7 mg laktoosia (monohydraattina). Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Lääkärintarkastus/konsultaatio

Ennen Slinda-hoidon aloittamista tai uudelleen aloittamista naisen täydellinen anamneesi (myös sukuanamneesi) on käytävä läpi, ja raskauden mahdollisuus on suljettava pois. Verenpaine mitataan ja naiselle tehdään lääkärintarkastus, jossa otetaan huomioon vasta-aiheet (ks. kohta Vasta-aiheet) ja varoitukset (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Naista kehotetaan myös lukemaan pakkausseloste huolellisesti ja noudattamaan siinä annettuja ohjeita. Tutkimusten taajuus ja luonne päätetään tapauskohtaisesti tavanomaisten hoitokäytäntöjen perusteella.

Naiselle on kerrottava, että ehkäisytabletit eivät suojaa HIV-infektiolta (AIDS) eivätkä muilta sukupuolitaudeilta.

Kuukautisvuotojen muuttuminen

Ovulaatioita estävien hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden kuten Slindan käytön yhteydessä voi esiintyä kuukautisvuotojen häiriöitä (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Jos vuodot ovat hyvin tiheitä ja epäsäännöllisiä, on harkittava jonkin muun ehkäisymenetelmän käyttöä. Jos oireet pitkittyvät, orgaaniset syyt on suljettava pois. Jos hoidon aikana ei tule verenvuotoa emättimestä, tilanne riippuu siitä, onko tabletit otettu ohjeiden mukaisesti. Raskaustesti voi olla tarpeen.

Hoito on lopetettava, jos raskaus alkaa.

Tehon heikkeneminen

Minipillerien teho voi heikentyä esim. tablettien unohtumisen (ks. kohta Annostus ja antotapa), ruoansulatuskanavan häiriöiden (ks. kohta Annostus ja antotapa) tai samanaikaisen lääkityksen (ks. kohta Yhteisvaikutukset) yhteydessä.

Laboratoriokokeet

Steroidiehkäisyn käyttö voi vaikuttaa eräiden laboratoriokokeiden tuloksiin, kuten maksan, kilpirauhasen, lisämunuaisten ja munuaisten toiminnan biokemiallisiin parametreihin, (kantaja)proteiinien kuten kortikosteroideja sitovan globuliinin ja lipidi/lipoproteiinifraktioiden pitoisuuksiin seerumissa, hiilihydraattiaineenvaihdunnan parametreihin ja veren hyytymis- ja fibrinolyysiparametreihin.

Yhteisvaikutukset

Muiden lääkevalmisteiden vaikutus Slindaan

Slindalla voi olla yhteisvaikutuksia mikrosomaalisia entsyymejä indusoivien lääkevalmisteiden kanssa. Tämä voi suurentaa sukupuolihormonien puhdistumaa ja aiheuttaa läpäisyvuotoja ja/tai johtaa ehkäisyn pettämiseen.

Hoito

Entsyymi-induktio voidaan todeta jo muutaman hoitopäivän kuluttua. Maksimaalinen entsyymi-induktio havaitaan yleensä muutaman viikon kuluttua. Lääkehoidon lopettamisen jälkeen entsyymi-induktio voi jatkua vielä noin 4 viikon ajan.

Lyhytkestoinen hoito

Entsyymejä indusoivia lääkkeitä käyttävien naisten on käytettävä tilapäisesti minipillerien lisänä jotakin estemenetelmää tai muuta ehkäisymenetelmää. Estemenetelmää on käytettävä koko samanaikaisen lääkehoidon ajan sekä 28 päivän ajan sen loppumisen jälkeen.

Jos minipilleripakkauksen vaikuttavat tabletit loppuvat ennen kyseisen lääkehoidon päättymistä, lumetabletit on hävitettävä ja seuraava minipilleripakkaus on aloitettava heti.

Pitkäkestoinen hoito

Jos nainen käyttää pitkäkestoista lääkehoitoa, jossa vaikuttavana aineena on entsyymejä indusoiva aine, on suositeltavaa käyttää lisäksi jotakin muuta luotettavaa, ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää.

Kirjallisuudessa on raportoitu seuraavia yhteisvaikutuksia (lähinnä yhdistelmäehkäisyvalmisteita käytettäessä, mutta joskus myös minipillereitä käytettäessä).

Ehkäisyhormonien puhdistumaa suurentavat lääkeaineet (ehkäisyteho heikentyy entsyymi-induktion vuoksi), esim. seuraavat:

Barbituraatit, bosentaani, karbamatsepiini, fenytoiini, primidoni, rifampisiini ja HIV-lääkkeet ritonaviiri, nevirapiini ja efavirentsi sekä mahdollisesti myös felbamaatti, griseofulviini, okskarbatsepiini, topiramaatti ja mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät (perinteiset) kasvirohdosvalmisteet.

Ehkäisyhormonien puhdistumaan vaihtelevasti vaikuttavat lääkeaineet:

Monet HIV-proteaasin estäjien (esim. ritonaviiri, nelfinaviiri) ja ei-nukleosidirakenteisten käänteiskopioijaentsyymien estäjien (esim. nevirapiini, efavirentsi) yhdistelmät ja/tai hepatiitti C ‑viruslääkkeitä (HCV-lääkkeitä; esim. bosepreviiri, telapreviiri) sisältävät yhdistelmät voivat suurentaa tai pienentää progestiinien pitoisuutta plasmassa, kun niitä annetaan yhtä aikaa sukupuolihormonien kanssa. Näiden muutosten nettovaikutus voi joissain tapauksissa olla kliinisesti merkittävä.

Tästä syystä on perehdyttävä samanaikaisten HIV/HCV-lääkitysten valmisteyhteenvetoon mahdollisten yhteisvaikutusten ja niihin liittyvien ohjeiden tunnistamiseksi. Epävarmoissa tapauksissa proteaasin estäjää tai ei-nukleosidirakenteista käänteiskopioijaentsyymin estäjää käyttävän naisen on käytettävä lisäehkäisynä jotakin estemenetelmää.

Ehkäisyhormonien puhdistumaa pienentävät lääkeaineet (entsyymitoiminnan estäjät):

Entsyymitoiminnan estäjien kanssa mahdollisesti esiintyvien yhteisvaikutusten kliinistä merkitystä ei tunneta.

Keskivahvojen tai vahvojen CYP3A4:n estäjien kuten atsolisienilääkkeiden (esim. flukonatsoli, itrakonatsoli, ketokonatsoli, vorikonatsoli), verapamiilin, makrolidien (esim. klaritromysiini, erytromysiini), diltiatseemin ja greippimehun samanaikainen anto voi suurentaa plasman progestiinipitoisuuksia.

Moniannostutkimuksessa, jossa arvioitiin vahvan CYP3A4:n estäjän (ketokonatsolin) ja kahden drospirenonia sisältävän hormonivalmisteen (drospirenoni 3 mg + estradioli 1,5 mg ja drospirenoni 3 mg + etinyyliestradioli 0,02 mg) samanaikaista antoa päivittäin 10 päivän ajan, drospirenonin AUC(0-24h)-arvo suureni ensin mainittua valmistetta käytettäessä 2,3-kertaiseksi ja jälkimmäistä valmistetta käytettäessä 2,7-kertaiseksi.

Slindan vaikutus muihin lääkevalmisteisiin

Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet voivat vaikuttaa joidenkin muiden vaikuttavien aineiden metaboliaan. Pitoisuus plasmassa ja kudoksissa voi joko suurentua (esim. siklosporiini) tai pienentyä (esim. lamotrigiini).

On epätodennäköistä, että drospirenonilla olisi kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden sytokromi P450 ‑välitteisesti metaboloituvien vaikuttavien aineiden metaboliaan. Tämä käsitys perustuu in vitro ‑tutkimuksiin ja in vivo ‑tietoihin naisvapaaehtoisilla toteutetuista yhteisvaikutustutkimuksista, joissa käytettiin markkerisubstraatteina omepratsolia, simvastatiinia ja midatsolaamia.

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

Julkaistujen tietojen perusteella drospirenonin ja ACE:n estäjien tai tulehduskipulääkkeiden yhteiskäyttö ei vaikuttanut merkitsevästi seerumin kaliumpitoisuuksiin potilailla, joilla ei ollut munuaisten vajaatoimintaa. Slindan käyttöä yhdessä aldosteroniantagonistien tai kaliumia säästävien diureettien kanssa ei ole tutkittu. Tällaista yhdistelmää käytettäessä on määritettävä seerumin kaliumpitoisuus ensimmäisen hoitokierron aikana (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Raskaus ja imetys

Raskaus

Slindaa ei pidä käyttää raskauden aikana.

Jos raskaus alkaa Slinda-hoidon aikana, tablettien käyttö on lopetettava.

Epidemiologisissa tutkimuksissa ei ole todettu synnynnäisten kehityshäiriöiden riskin suurenemista lapsilla, joiden äidit käyttivät drospirenonia ennen raskautta, eikä teratogeenisuutta tapauksissa, joissa drospirenonia on käytetty vahingossa raskausaikana.

Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Vaikuttavan aineen hormonaalisesta vaikutuksesta johtuvia haittavaikutuksia ei voida poissulkea näiden eläinkoetietojen perusteella.

Imetys

Hyvin pieniä määriä drospirenonia erittyy ihmisen rintamaitoon. Lapsen vuorokaudessa saama drospirenoniannos on < 1 % äidin annoksesta. Slinda-tablettien käyttö hoitoannoksina ei siis todennäköisesti vaikuta imetettävään vastasyntyneeseen/vauvaan. Saatavilla olevien tietojen perusteella Slinda-tabletteja voidaan käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Slinda on tarkoitettu raskauden ehkäisyyn.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Slindan vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu.

Ehkäisytablettien ei ole todettu vaikuttavan ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Vuotojen muuttuminen oli kliinisissä tutkimuksissa usein ilmoitettu haittavaikutus (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia pitkäkestoisissa kliinisissä tutkimuksissa, joissa drospirenonia käytettiin yli 9 kierron ajan (2 700 naista), olivat akne (3,8 %), metrorragia (2,9 %), päänsärky (2,7 %) ja rintojen kipu (2,2 %).

Haittavaikutustaulukko

Seuraavassa taulukossa esitetään haittavaikutukset, joita on ilmoitettu Slinda-tablettien lyhytkestoisissa ja pitkäkestoisissa kliinisissä tutkimuksissa.

Kaikki haittavaikutukset luetellaan niiden elinjärjestelmäluokan ja yleisyyden mukaan: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000).

Elinjärjestelmäluokka (MedDRA-versio 17.1)

Yleinen

Melko harvinainen

Harvinainen

Infektiot

 

Emättimen infektio

 

Hyvän- ja pahanlaatuiset kasvaimet

 

Kohdun myoomat

 

Veri ja imukudos

 

Anemia

 

Immuunijärjestelmä

 

Yliherkkyys

 

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

 

Ruokahalun häiriöt

Hyperkalemia

 

Psyykkiset häiriöt

Seksuaalisen halukkuuden häiriöt

Mielialan muutokset

Ahdistuneisuusoireet

Masennus

Masentuneisuus

 

Hermosto

Päänsärky

Huimaus

 

Silmät

  

Huono piilolinssien sieto

Verisuonisto

 

Kuumat aallot

Hypertensio

 

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi

Vatsakipu

Oksentelu

Ripuli

Ummetus

 

Iho ja ihonalainen kudos

Akne

Hiustenlähtö

Runsas hikoilu

Ihottuma

Seborrea

Kutina

Dermatiitti

 

Munuaiset ja virtsatiet

  

Polyuria

Sukupuolielimet ja rinnat

Epämukava tuntemus rinnoissa

Metrorragia

Verenvuoto emättimestä

Kivuliaat kuukautiset

Epäsäännölliset kuukautiset

Amenorrea

Kuukautishäiriöt

Lantion alueen kipu

Munasarjakystat

Ulkosynnyttimien ja emättimen kuivuus

Eritevuoto emättimestä

Kysta rinnassa

Kohdunkaulan dysplasia

Eritevuoto rinnoista

Ulkosynnyttimien ja emättimen kutina

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Uupumus

Ääreisosien turvotus

 

Tutkimukset

Painonnousu

Transaminaasiarvojen nousu

Veren bilirubiiniarvon nousu

Veren kreatiinikinaasiarvon nousu

Gammaglutamyylitransferaasiarvon nousu

Veren triglyseridiarvojen nousu

Painon lasku

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostuksen ei ole ilmoitettu aiheuttaneen vakavia haittavaikutuksia. Oireina voi esiintyä pahoinvointia, oksentelua ja lievää verenvuotoa emättimestä. Vastalääkettä ei ole. Jatkohoidon on oltava oireenmukaista.

Drospirenoni on kuitenkin spironolaktonianalogi, jolla on antimineralokortikoidinen vaikutus. Yliannostustapauksissa on seurattava seerumin kalium- ja natriumarvoja ja mahdollista näyttöä metabolisesta asidoosista.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: systeemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, progestageenit, ATC-koodi: G03AC10

Vaikutusmekanismi

Slinda on pelkkää progestiinia sisältävä ehkäisytabletti (minipilleri), joka sisältää drospirenonia. Drospirenoni on spironolaktonista johdettu progestiini.

Hoitoannostuksella drospirenonilla on myös antiandrogeeninen ja lievästi antimineralokortikoidinen vaikutus. Sillä ei ole estrogeeni-, glukokortikoidi- eikä antiglukokortikoidivaikutusta. Drospirenonin farmakologinen profiili muistuttaa siis suuresti luontaisen progesteronihormonin farmakologista profiilia.

Kliinisissä tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että lievä antimineralokortikoidisuus johtaa lievään antimineralokortikoidiseen vaikutukseen käytettäessä yhdistelmäehkäisyvalmisteita, joissa on 3 mg drospirenonia ja 0,02 mg etinyyliestradiolia.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Slindan ehkäisyteho perustuu lähinnä ovulaation estoon. Drospirenonilla on voimakas antigonadotrooppinen vaikutus, joka estää lutropiinin (LH) eritystä ja estää tällä mekanismilla follikkelien stimulaatiota ja ovulaatiota. Lisäksi drospirenoni vaikuttaa kohdunkaulaan ja suurentaa kohdunkaulan liman viskositeettia. Drospirenonilla on myös progestiinivaikutus kohdun limakalvoon (kohdun limakalvo ohenee).

Kliininen teho ja turvallisuus

Satunnaistetussa, avoimessa vaiheen II tutkimuksessa, johon osallistui 60 tervettä nuorta naista, arvioitiin Slinda-tablettien (4 mg mikronisoimatonta drospirenonia, anto päivittäin 24 päivän ajan) kykyä estää ovulaatio verrattuna 0,075 mg:n desogestreeliannoksen antoon päivittäin 28 päivän ajan kahden hoitokierron aikana. Arviointiperusteena oli munasarjatoiminta eli follikkelikasvu ja endogeeniset seerumin estradioli- ja progesteronipitoisuudet (Hoogland-pisteet). Kierron 1 aikana ei todettu yhtäkään ovulaatiota kummassakaan hoitoryhmässä, mutta kierron 2 aikana todettiin yksi ovulaatio Slinda-ryhmässä ja yksi ovulaatio ryhmässä, jossa käytettiin 0,075 mg desogestreelia.

Vaiheen II tutkimuksessa 130 naisen joukossa Slinda esti edelleen ovulaation, vaikka tabletti otettiin neljä kertaa suunnitellusti 24 tunnin viiveellä (päivät 3, 6, 11 ja 22).

Kahdessa eurooppalaisessa vaiheen III kliinisessä monikeskustutkimuksessa, joista toinen oli yksiryhmäinen ja toinen kontrolloitu tutkimus, jossa vertailuvalmisteena oli desogestreeli (0,075 mg), 1 596 naista sai Slinda-hoitoa 9 perättäisen kierron (enintään 13 perättäisen kierron) ajan ja 341 naista sai desogestreelia 9 kuukauden ajan. Näiden kahden tutkimuksen yhdistettyjen tietojen analyysissä laskettiin seuraavat Pearlin luvut:

Pearlin luku (18–45-vuotiaat), käyttäjästä + menetelmästä johtuvat ehkäisytehon pettämiset: 0,73 (95 % luottamusvälin yläraja 1,43)

Pearlin luku (18–35-vuotiaat), käyttäjästä + menetelmästä johtuvat ehkäisytehon pettämiset: 0,93 (95 % luottamusvälin yläraja 1,84)

Yksiryhmäisessä vaiheen III kliinisessä monikeskustutkimuksessa, joka toteutettiin 39 tutkimuspaikassa Yhdysvalloissa, tehopopulaatioon kuului 953 naista (ikä ≤ 35 v) ja 5 547 arviointikelpoista kiertoa. Näiden kiertojen aikana ilmoitettiin 17 raskautta (1,8 %) (riippumatta siitä, vahvistettiinko raskaudet tutkimuspaikassa virtsasta ja seerumista tehdyin raskaustestein) eli Pearlin luku (95 % lv) oli 4,0 (2,3; 6,4).

Vuodot

Slinda-tablettien käytön aikaisia vuotoja arvioitiin 9 kuukauden pituisessa kaksoissokkoutetussa vertailututkimuksessa, jossa vertailuvalmisteena oli desogestreeli (0,075 mg) jatkuvasti käytettynä.

Tyhjennysvuotoja (määritelmä: vuoto, joka alkoi Slinda-tablettipakkauksen 4-päiväisen hormonittoman jakson aikana ja kesti enintään 8 perättäistä päivää) esiintyi eniten – alle 40 %:lla – ensimmäisten kiertojen aikana, ja ne vähenivät ajan mittaan. 9 kuukauden käytön jälkeen tyhjennysvuotoja todettiin alle 20 %:lla käyttäjistä.

Vuoto-/tiputteluvuotopäivien määrän keskiarvo kiertojen 2–4 aikana oli Slinda-ryhmässä 13,1 ± 13,0 päivää ja desogestreeliryhmässä 16,9 ± 16,9 päivää. Vuoto-/tiputteluvuotopäivien määrän keskiarvo kiertojen 7–9 aikana oli Slinda-ryhmässä 9,7 ± 10,4 päivää ja desogestreeliryhmässä 10,8 ± 13,3 päivää.

Samassa tutkimuksessa niiden tutkittavien osuus, joilla ei ollut lainkaan vuotoa/tiputteluvuotoa (amenorrea) kiertojen 2–4 aikana, oli Slinda-ryhmässä 20,1 % ja desogestreeliryhmässä 13,5 %. Amenorreaa ilmoittaneiden tutkittavien osuus suureni kiertojen 7–9 aikana 26,7 prosenttiin Slinda-ryhmässä ja 32,1 prosenttiin desogestreeliryhmässä.

Pitkittynyttä vuotoa (> 10 perättäistä päivää) kiertojen 2–4 aikana ilmoittaneiden tutkittavien osuus oli Slinda-ryhmässä 18,1 % ja desogestreeliryhmässä 26,1 %; kiertojen 7–9 aikana vastaava osuus oli Slinda-ryhmässä 9,1 % ja desogestreeliryhmässä 16,7 %.

Slinda-ryhmässä 3,3 % tutkittavista keskeytti tutkimuksen vuotoihin liittyvien haittatapahtumien vuoksi; desogestreeliryhmässä vastaava osuus oli 6,6 %.

Pediatriset potilaat

Slinda-tablettien siedettävyyttä, turvallisuutta ja hyväksyttävyyttä arvioitiin vaiheen III tutkimuksessa Euroopassa. Tutkimuksen 6 kierron pituiseen pääosaan ja vielä 7 kierron pituiseen jatkovaiheeseen (yhteensä 13 kiertoa) osallistui 103 nuorta. Slinda-hoito oli tutkittavien parissa hyvin siedetty ja hyväksytty.

Slinda-tablettien vuototiedot arvioitiin, ja ne olivat yleisesti samankaltaiset kuin aikuisilla tehtyjen vaiheen 3 tutkimusten tiedot. Vuotoa tai tiputteluvuotoa ilmoittaneiden tutkittavien prosenttiosuus pieneni Slinda-hoidon pitkittyessä.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta otettu drospirenoni imeytyy nopeasti ja lähes täydellisesti. Slindan vaikuttavan aineen maksimipitoisuudet plasmassa ovat noin 28 ng/ml, ja ne saavutetaan noin 3–4 tunnin kuluttua kerta-annoksen ottamisesta suun kautta. Samanaikainen ruoan nauttiminen ei vaikuta drospirenonin imeytymisprosenttiin.

Slindan vaikuttavan aineen farmakokinetiikkaa kerta-annosten ja toistuvien annosten jälkeen on verrattu markkinoilla olevaan valmisteeseen, joka sisältää 3 mg mikronisoitua drospirenonia yhdistettynä etinyyliestradioliin. Toistuvien annosten jälkeen Slindan suhteellinen biologinen hyötyosuus oli 76,51 % AUCt,ss-arvon perusteella laskettuna. Rac-arvona ilmaistu kumuloitumissuhde (AUC) oli 1,9256 ja yhdistelmävalmisteen kohdalla 2,7684. Nämä löydökset viittaavat siihen, että kokonaisaltistus drospirenonille 28 päivän hoitokierron aikana on pienempi Slinda-tabletteja käytettäessä kuin markkinoilla olevaa yhdistelmävalmistetta käytettäessä.

Jakautuminen

Drospirenoni sitoutuu 95–97-prosenttisesti seerumin albumiiniin, eikä se sitoudu sukupuolihormoneja sitovaan globuliiniin (SHBG) eikä kortikosteroideja sitovaan globuliiniin (CBG). Drospirenonin näennäisen jakautumistilavuuden keskiarvo on noin 4 l/kg.

Biotransformaatio

Suun kautta otettu drospirenoni metaboloituu tehokkaasti. Kaksi merkittävää plasmassa todettavaa farmakologisesti inaktiivista metaboliittia ovat drospirenonin happomuoto, joka muodostuu laktonirenkaan avautuessa, ja 4,5-dihydro-drospirenoni-3-sulfaatti. P450-järjestelmä ei osallistu kummankaan metaboliitin muodostukseen. Drospirenoni metaboloituu myös CYP3A4-entsyymin katalysoiman oksidaation kautta.

In vitro drospirenoni estää sytokromi P450 ‑entsyymien CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 ja CYP3A4 toimintaa heikosti tai kohtalaisesti.

Eliminaatio

Kun drospirenoni otetaan suun kautta, plasman drospirenonipitoisuuksien terminaalinen puoliintumisaika on 32 h.

Drospirenonin metabolinen puhdistuma seerumista on 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Vain häviävän pieniä määriä drospirenonia erittyy kanta-aineen muodossa. Drospirenonin metaboliitit erittyvät ulosteeseen ja virtsaan, ja näiden erittymismuotojen suhde on noin 1,2–1,4.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Suun kautta otetun drospirenonin farmakokinetiikka on lineaarisessa suhteessa annokseen 1–10 mg:n kerta-annoksia käytettäessä.

Vakaa tila

Yhden hoitokierron aikana drospirenonin vakaan tilan maksimipitoisuudet seerumissa ovat noin 40 ng/ml, ja ne saavutetaan noin 7 hoitopäivän jälkeen. Drospirenonin terminaalisen puoliintumisajan ja antovälin suhteen vuoksi plasman drospirenonipitoisuudet kumuloituvat noin 2-kertaisiksi.

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoiminnan vaikutus

Tutkimuksia munuaisten vajaatoiminnan vaikutuksesta Slindan farmakokinetiikkaan ei ole tehty. Lievää munuaisten vajaatoimintaa (kreatiniinipuhdistuma 50–80 ml/min) sairastavilla naisilla, jotka käyttivät drospirenonia sisältävää yhdistelmäehkäisytablettivalmistetta, seerumin vakaan tilan drospirenonipitoisuudet olivat kuitenkin verrattavissa pitoisuuksiin naisilla, joiden munuaistoiminta oli normaali. Seerumin drospirenonipitoisuudet olivat keskimäärin 37 % suuremmat naisilla, joilla oli keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma 30–50 ml/min), kuin naisilla, joiden munuaistoiminta oli normaali. Drospirenonihoito oli myös hyvin siedettyä naisilla, joilla oli lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta. Drospirenonihoito ei vaikuttanut kliinisesti merkittävästi seerumin kaliumpitoisuuksiin.

Maksan vajaatoiminnan vaikutus

Tutkimuksia maksasairauden vaikutuksesta Slindan farmakokinetiikkaan ei ole tehty. Steroidihormonien metabolia voi kuitenkin olla huonoa, jos naisella on maksan vajaatoiminta.

Kerta-annostutkimuksessa, jossa naiset ottivat drospirenonia sisältävää yhdistelmäehkäisytablettivalmistetta, oraalinen puhdistuma (CL/F) oli noin 50 % pienempi vapaaehtoisilla, joilla oli keskivaikea maksan vajaatoiminta, kuin vapaaehtoisilla, joiden maksan toiminta oli normaali. Keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla vapaaehtoisilla todettu drospirenonin puhdistuman pieneneminen ei vaikuttanut millään ilmeisellä tavalla seerumin kaliumpitoisuuksiin. Seerumin kaliumpitoisuuksien ei todettu ylittävän normaaliarvojen ylärajaa edes diabeteksen ja samanaikaisen spironolaktonihoidon yhteydessä (molemmat altistavat tunnetusti hyperkalemialle). Johtopäätöksenä voidaan todeta, että drospirenoni on hyvin siedetty potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka B).

Etniset ryhmät

Drospirenonin farmakokinetiikassa ei ole todettu kliinisesti merkittäviä eroja japanilaisten ja valkoihoisten naisten välillä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Laboratorioeläimillä drospirenonin ei todettu aiheuttavan mitään muita kuin drospirenonin tunnettuun farmakologiseen vaikutukseen liittyviä vaikutuksia. Lisääntymistoksisuustutkimuksissa eläimillä todettiin alkio- ja sikiötoksisia vaikutuksia, joiden katsottiin olevan lajispesifisiä. Altistuksilla, jotka ylittävät drospirenonin käyttäjillä saavutettavat altistukset, todettiin sukupuolten erilaistumiseen kohdistuvia vaikutuksia rotan sikiöillä mutta ei apinoilla.

Ympäristöön kohdistuvien riskien arviointitutkimuksissa on todettu, että drospirenoni voi aiheuttaa riskin vesieliöille, sillä kalojen lisääntymiseen kohdistuvia vaikutuksia todettiin pitoisuuden ollessa 0,087 ug/l (LOEC-pitoisuus eli pienin pitoisuus, jonka yhteydessä on todettu muutoksia). (Ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet.)

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Valkoiset kalvopäällysteiset vaikuttavat tabletit:

Tabletin ydin:

Mikrokiteinen selluloosa

Laktoosi

Kolloidinen piidioksidi (E551)

Magnesiumstearaatti (E470b)

Tabletin päällyste:

Poly(vinyylialkoholi)

Titaanidioksidi (E171)

Makrogoli

Talkki (E553b)

Vihreät kalvopäällysteiset lumetabletit:

Tabletin ydin:

Laktoosimonohydraatti

Maissitärkkelys

Povidoni

Kolloidinen piidioksidi (E551)

Magnesiumstearaatti (E470b)

Tabletin päällyste:

Hypromelloosi (E464)

Triasetiini

Polysorbaatti 80 (E433)

Titaanidioksidi (E171)

Indigokarmiinin alumiinilakka (E132)

Keltainen rautaoksidi (E172)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 25 ºC.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

SLINDA tabletti, kalvopäällysteinen
4 mg 28 fol (13,34 €), 3 x 28 fol (38,89 €)

PF-selosteen tieto

Läpinäkyvä PVC-PVDC/Al-läpipainopakkaus, jossa 28 kalvopäällysteistä tablettia (24 valkoista kalvopäällysteistä vaikuttavaa tablettia ja 4 vihreää kalvopäällysteistä lumetablettia).

Pakkauskoot: kalenteripakkaukset, joissa 1 x 28, 3 x 28, 6 x 28 ja 13 x 28 kalvopäällysteistä tablettia.

Pahvipakkauksen mukana tulee pahvikotelo läpipainopakkausta varten.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Vaikuttavat tabletit ovat valkoisia ja pyöreitä. Toiselle puolelle on kaiverrettu kirjain ”E” ja toiselle ”D”. Halkaisija on 5 mm.

Lumetabletit ovat vihreitä ja pyöreitä. Toiselle puolelle on kaiverrettu kirjain ”E” ja toiselle numero ”4”. Halkaisija on 5 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

SLINDA tabletti, kalvopäällysteinen
4 mg 28 fol, 3 x 28 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

G03AC10

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

18.01.2023

Yhteystiedot

Exeltis Sverige AB
Strandvägen 7 A
114 56 Stockholm
Sweden