Vertaa PF-selostetta

LENZETTO transdermaalisumute, liuos 1,53 mg/suihke

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi suihke annostelee 90 mikrolitraa transdermaalisumutetta (liuosta), joka sisältää 1,53 mg estradiolia (vastaa 1,58 mg estradiolihemihydraattia).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi suihke sisältää 65,47 mg etanolia.

Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Transdermaalisumute, liuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Hormonikorvaushoito estrogeenin puutteen aiheuttamiin oireisiin postmenopausaalisille naisille (naisille, joiden viimeisistä kuukautisista tai munasarjojen poistosta on kulunut vähintään 6 kuukautta, oli kohtu poistettu tai ei).

Yli 65-vuotiaiden naisten hoidosta on rajallisesti kokemusta.

Annostus ja antotapa

Annostus
Lenzetto annetaan kerran vuorokaudessa joko monoterapiana tai jatkuvana sekventiaalisena hoitona (yhdessä progestiinin kanssa).

Aloitusannoksena annetaan yksi annosaerosolisuihke kerran vuorokaudessa kuivalle ja terveelle iholle kyynärvarteen. Annos voidaan suurentaa kliinisen vasteen perusteella kahteen kyynärvarteen annosteltavaan annosaerosolisuihkeeseen vuorokaudessa. Annoksen suurentamisen on perustuttava naisen vaihdevuosioireiden voimakkuuteen, ja siihen saa ryhtyä aikaisintaan 4 viikkoa jatkuneen Lenzetto-hoidon jälkeen. Enimmäisvuorokausiannos on 3 annosaerosolisuihketta (4,59 mg/vrk) kyynärvarteen. Annoksen suurentamisesta on keskusteltava lääkärin kanssa. Jos potilaalla on vaikeuksia annostella määrätty annos saman kyynärvarren erillisille, ei-limittäisille alueille, Lenzetto voidaan annostella myös toisen kyynärvarren alueelle tai sisäreiden alueelle.

Postmenopausaalisten oireiden hoitoa aloitettaessa ja jatkettaessa on käytettävä pienintä tehokasta annosta mahdollisimman lyhyen ajan (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Jos vaihdevuosioireet eivät lievity annoksen suurentamisen jälkeen, potilaan annos on titrattava takaisin aiempaan annokseen.

Potilaat on arvioitava säännöllisesti uudelleen kliinisesti asianmukaiseen tapaan (esim. 3–6 kuukauden välein), jotta voidaan määrittää, onko hoito enää tarpeen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Kun estrogeenia määrätään postmenopausaaliselle naiselle, jonka kohtua ei ole poistettu, endometriumin syövän riskin pienentämiseksi on aloitettava myös progestiinihoito, joka on hyväksytty käytettäväksi estrogeenihoidon lisänä. Sallittua on vain sellaisten progestiinien käyttö, jotka on hyväksytty käytettäväksi estrogeenihoidon lisänä.

Naiset, joiden kohtua ei ole poistettu
Jos naisen kohtua ei ole poistettu, valmistetta on käytettävä jatkuvassa sekventiaalisessa hoidossa yhdessä sellaisen progestiinin kanssa, joka on hyväksytty käytettäväksi estrogeenihoidon lisänä. Estrogeenihoito on jatkuva. Progestiini lisätään hoitoon sekventiaalisesti vähintään 12–14 päivän ajaksi kunkin 28 päivää kestävän jakson aikana.

Aiemmin hoitamattomia potilaita ja muista hormonikorvaushoidoista (jaksottaisesta, sekventiaalisesta tai jatkuvasta) Lenzetto-hoitoon siirtyviä potilaita on neuvottava hoidon aloittamisessa. Estrogeenin ja progestiinin samanaikaisen käytön aikana voi esiintyä tyhjennysvuotoa. Uusi 28 päivän jakso aloitetaan ilman taukoa.

Naiset, joiden kohtu on poistettu
Ellei potilaalla ole aiemmin diagnosoitu endometrioosia, progestiinin lisäämistä hoitoon ei suositella, jos kohtu on poistettu.

Ylipainoiset ja obeesit naiset
Rajalliset tiedot osoittavat, että Lenzetto-valmisteen imeytymisnopeus ja -prosentti voivat pienentyä ylipainoisilla ja obeeseilla naisilla. Lenzetto-annoksen muuttaminen saattaa olla tarpeen hoidon aikana. Annoksen muuttamisesta on keskusteltava lääkärin kanssa.

Pediatriset potilaat
Ei ole asianmukaista käyttää Lenzetto-valmistetta pediatristen potilaiden hoitoon.

Väliin jäänyt annos
Jos annos jää väliin, potilaan pitää ottaa unohtunut annos heti, kun hän muistaa asian, ja ottaa sitten seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Jos on kuitenkin jo melkein aika ottaa seuraava annos, potilaan pitää jättää unohtunut annos väliin ja ottaa seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Jos yksi tai useampi annos jää väliin, on tarpeen suihkuttaa yksi valmistelusuihkaus suojus päällä. Annoksen unohtaminen saattaa suurentaa läpäisy- ja tiputteluvuodon todennäköisyyttä.

Antotapa
Säiliö on pidettävä sumutettaessa pystyasennossa. Ennen uuden sumuttimen ensimmäistä käyttökertaa pumppu on valmisteltava sumuttamalla suojukseen kolmesti.

Vuorokausiannos on yksi annosaerosolisuihke kyynärvarren sisäsyrjään. Jos päivittäiseksi annokseksi on määrätty kaksi tai kolme suihketta, ne on annosteltava vierekkäisille 20 cm2 alueille (ei limittäin) käsivarren sisäsyrjään kyynärpään ja ranteen väliin. Annetaan kuivua noin 2 minuuttia. Naisen on peitettävä antokohta vaatetuksella, jos toinen henkilö saattaa koskea kyseiseen ihoalueeseen sumutteen kuivuttua. Antokohtaa ei saa pestä 60 minuuttiin. Muut henkilöt eivät saa koskea antokohtaan 60 minuuttiin annostelusta.

Potilaille on kerrottava, että lapset eivät saa olla kosketuksissa ihoalueeseen, jolle estradiolisumutetta on sumutettu (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Jos lapsi koskettaa käsivarren kohtaa, johon Lenzetto-sumutetta on annosteltu, lapsen iho on pestävä mahdollisimman pian saippualla ja vedellä.

Tutkimukset viittaavat siihen, että estradiolin imeytyminen on samaa luokkaa annosteltaessa Lenzetto-valmistetta reiden iholle kuin annosteltaessa sitä kyynärvarren sisäsyrjään, mutta vähäisempää, kun valmistetta annostellaan vatsan iholle.

Jos valmistetta käytetään ohjeiden mukaan, yhdestä suihkauksesta saadaan iholle sama määrä vaikuttavaa ainetta riippumatta siitä, millaisen kuvion suihkaus muodostaa iholle.

Kohonnut ihon lämpötila
Ympäristön lämpötilan kohoamisen vaikutusta Lenzetto-hoidon yhteydessä on tutkittu, eikä Lenzetto-sumutteen imeytymisprosentissa havaittu kliinisesti merkittävää eroa. Lenzetto-valmistetta on kuitenkin käytettävä varoen äärilämpötiloissa, kuten aurinkoa otettaessa tai saunassa.

Aurinkovoiteen käyttö
Kun aurinkovoidetta käytetään noin tunnin kuluttua Lenzetto-valmisteen sumuttamisesta, estradiolin imeytyminen saattaa vähentyä 10 %. Kun aurinkovoidetta käytettiin noin 1 tuntia ennen Lenzetto-valmisteen sumuttamista, tämän ei havaittu vaikuttavan imeytymiseen (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Vasta-aiheet

 • Tiedossa oleva tai aiempi rintasyöpä tai rintasyöpäepäily
 • Tiedossa oleva estrogeeniriippuvainen pahanlaatuinen kasvain (esim. endometriumin syöpä) tai sen epäily
 • Diagnosoimaton verenvuoto sukupuolielimistä
 • Hoitamaton endometriumin hyperplasia
 • Aiempi tai tämänhetkinen laskimotromboembolia (syvä laskimotukos, keuhkoembolia)
 • Tiedossa olevat trombofiiliset häiriöt (kuten proteiini C:n, proteiini S:n tai antitrombiinin puutos, ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
 • Aktiivinen tai äskettäinen valtimoiden tromboemboliasairaus (esim. angina, sydäninfarkti)
 • Akuutti maksasairaus tai aiempi maksasairaus, mikäli maksan toimintakokeiden tulokset eivät ole normalisoituneet
 • Porfyria
 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Postmenopausaalisten oireiden hoidossa hormonikorvaushoito on syytä aloittaa vain elämänlaatua heikentävien oireiden takia. Kaikissa tapauksissa hoidon riskit ja hyödyt on arvioitava huolellisesti vähintään kerran vuodessa, ja hormonihoitoa saa jatkaa vain niin kauan kuin hyödyt ovat riskejä suuremmat.

Näyttö ennenaikaisten vaihdevuosien hormonihoitoon liittyvistä riskeistä on vähäistä. Nuoremmilla naisilla absoluuttinen riski on kuitenkin pieni, joten hyöty-riskisuhde saattaa olla heillä suotuisampi kuin vanhemmilla naisilla.

Lääkärintarkastus/seuranta
Ennen kuin hormonihoito aloitetaan ensimmäistä kertaa tai uudelleen, on potilaan anamneesi ja sukuanamneesi selvitettävä perusteellisesti. Potilaalle on tehtävä lääkärintarkastus (mukaan lukien sisätutkimus ja rintojen tutkiminen), jossa on otettava huomioon nämä tiedot, vasta-aiheet ja käyttöä koskevat varoitukset. Hoidon aikana määräaikaiset tarkastukset on syytä sovittaa potilaskohtaisesti. Potilaille on kerrottava, millaiset muutokset rinnoissa on ilmoitettava lääkärille tai sairaanhoitajalle (ks. "Rintasyöpä" alla). Tutkimukset, mm. asianmukaiset kuvantamistutkimukset kuten mammografia, tehdään nykyisen seulontakäytännön mukaisesti ja potilaskohtaiset kliiniset tarpeet huomioon ottaen.

Seurantaa vaativat tilat
Jos potilaalla on tai on aiemmin ollut jokin seuraavista tiloista ja/tai se on pahentunut raskauden tai aiemman hormonihoidon aikana, on potilasta seurattava huolellisesti. On otettava huomioon, että nämä tilat saattavat uusiutua tai pahentua Lenzetto-hoidon aikana, erityisesti:

 • Myoomat (kohdun sileälihaskasvaimet) tai endometrioosi
 • Tromboembolisten häiriöiden riskitekijät (ks. jäljempänä)
 • Estrogeeniriippuvaisten kasvainten riskitekijät, esim. rintasyöpä ensimmäisen asteen sukulaisilla
 • Hypertensio
 • Maksahäiriöt (esim. maksa-adenooma)
 • Diabetes, johon voi liittyä verisuonikomplikaatioita
 • Sappikivet
 • Migreeni tai (vaikea) päänsärky
 • Systeeminen lupus erythematosus
 • Aiempi endometriumin hyperplasia (ks. jäljempänä)
 • Epilepsia
 • Astma
 • Otoskleroosi

Hoidon välitöntä keskeyttämistä vaativat syyt
Hoito on lopetettava, jos havaitaan jokin vasta-aihe, sekä seuraavissa tapauksissa:

 • Keltaisuus tai maksatoiminnan heikkeneminen
 • Merkitsevä verenpaineen kohoaminen
 • Migreenityyppisen päänsäryn ilmaantuminen uudelleen
 • Raskaus


Endometriumin hyperplasia ja karsinooma
Naisilla, joilla on kohtu, pelkän estrogeenin pitkäaikaiskäyttö suurentaa endometriumin hyperplasian ja karsinooman riskiä. Endometriumin syöpäriskin on ilmoitettu suurentuvan pelkkää estrogeeniä käyttävillä 2–12-kertaiseksi verrattuna naisiin, jotka eivät käytä estrogeeniä. Riskin suureneminen riippuu hoidon kestosta ja estrogeeniannoksesta (ks. kohta Haittavaikutukset). Hoidon lopettamisen jälkeen riski saattaa olla suurentunut ainakin 10 vuoden ajan.

Naisilla, joille ei ole tehty kohdunpoistoa, pelkkään estrogeenihoitoon liittyvää suurentunutta riskiä ehkäistään lisäämällä hoitoon progestiini jaksoittaisesti, vähintään 12 vrk ajaksi kuukautta/28 vrk jaksoa kohti, tai käyttämällä jatkuvaa estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoitoa.

Hoitoon lisätyn progestiinin turvallisuutta endometriumille ei ole tutkittu Lenzetto-hoidon yhteydessä.

Läpäisy- ja tiputteluvuotoa saattaa esiintyä hoidon ensimmäisten kuukausien aikana. Jos läpäisy- tai tiputteluvuotoa esiintyy hoidon jatkuessa tai hoidon lopettamisen jälkeen, syy on selvitettävä ja mahdollisesti otettava koepala endometriumista maligniteettien poissulkemiseksi.

Pelkkä estrogeenistimulaatio voi johtaa premaligneihin tai maligneihin muutoksiin residuaalisissa endometrioosifokuksissa. Siksi progestiinin lisäämistä estrogeenihoitoon on harkittava naisilla, joille on tehty kohdunpoisto endometrioosin takia, jos heillä tiedetään olevan residuaalista endometrioosia.

Rintasyöpä
Kokonaisnäyttö osoittaa rintasyöpäriskin suurenemista naisilla, jotka saavat estrogeeniprogestiiniyhdistelmävalmisteita tai pelkkää estrogeenia käyttävillä. Riski riippuu hoidon kestosta.

Estrogeenia ja progestageenia sisältävä yhdistelmähoito

 • Satunnaistetussa lumelääkekontrolloidussa (Women’s Health Initiative (WHI)) -tutkimuksessa ja prospektiivisten epidemiologisten tutkimusten meta-analyysissa on yhdenmukaisesti todettu rintasyöpäriskin suurenemista naisilla, jotka käyttävät estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoitoa (ks. kohta Haittavaikutukset). Riski suurenee noin 3 (1–4) vuoden käytön jälkeen.


Pelkkä estrogeenikorvaushoito

 • WHI-tutkimuksessa ei havaittu rintasyöpäriskin suurentumista naisilla, joilta oli poistettu kohtu ja jotka saivat pelkkää estrogeenihoitoa. Havainnointitutkimuksissa on pääosin raportoitu pientä riskin lisääntymistä rintasyöpädiagnoosille, mutta riski on pienempi kuin estrogeenin ja progestiinin yhdistelmän käyttäjillä (ks. kohta Haittavaikutukset).

Laajasta meta-analyysista saadut tulokset osoittivat, että suurentunut riski pienenee ajan myötä hoidon lopettamisen jälkeen. Aika riskin palautumiseen lähtötasolle, riippuu hormonikorvaushoidon kestosta. Hormonikorvaushoitoa käytettäessä yli viisi vuotta, riski voi kestää 10 vuotta tai pidempään.
Hormonihoito, erityisesti estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoito, lisää rinnan tiiviyttä mammografiakuvissa, mikä saattaa vaikeuttaa rintasyövän radiologista havaitsemista.

Munasarjasyöpä
Munasarjasyöpä on huomattavasti harvinaisempi kuin rintasyöpä.
Laajan meta-analyysin epidemiologinen näyttö viittaa siihen, että pelkästään estrogeenia sisältäviä tai estrogeenin ja progestiinin yhdistelmää sisältäviä hormonihoitovalmisteita käyttävillä naisilla on hieman suurentunut riski, joka ilmenee viiden vuoden käytön jälkeen ja pienenee vähitellen käytön lopettamisen jälkeen.
Jotkin toiset tutkimukset, mm. WHI-tutkimus, viittaavat siihen, että yhdistelmävalmisteiden käyttöön saattaa liittyä samankaltainen tai hieman pienempi riski (ks. kohta Haittavaikutukset).

Tromboemboliset laskimotapahtumat

 • Hormonihoitoon liittyy 1,3–3-kertainen laskimotromboembolian eli syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian riski. Tällaisten tapahtumien riski on suurempi hormonihoidon ensimmäisen vuoden aikana kuin myöhemmin (ks. kohta Haittavaikutukset).
 • Tunnettu trombofiilinen sairaus suurentaa laskimotromboemboliariskiä, jota hormonihoito saattaa suurentaa entisestään. Tämän vuoksi hormonikorvaushoito on näillä potilailla vasta-aiheista (ks. kohta Vasta-aiheet).
  Laskimotromboembolian riskitekijöinä pidetään yleisesti mm. seuraavia: estrogeenien käyttö, iäkkyys, suuret leikkaukset, pitkäaikainen liikkumattomuus, lihavuus (painoindeksi > 30 kg/m2), raskaus tai synnytyksen jälkeinen aika, systeeminen lupus erythematosus (SLE) ja syöpä. Suonikohjujen mahdollisesta osuudesta laskimotromboemboliaan ei ole päästy yksimielisyyteen.
  Kuten kaikilla postoperatiivisilla potilailla, laskimotromboembolian estotoimenpiteitä on harkittava leikkauksen jälkeen. Jos elektiivistä leikkausta seuraa pitkäaikainen liikkumattomuus, suositellaan hormonihoidon keskeyttämistä 4–6 viikkoa ennen leikkausta. Hoitoa ei tule aloittaa uudelleen ennen kuin potilas on täysin liikuntakykyinen.
 • Jos naisella ei ole anamneesissa laskimotromboemboliaa mutta lähisukulaisella on ollut tromboosi nuorena, seulontaa voidaan tarjota sen jälkeen, kun sen rajoituksia on pohdittu huolellisesti (seulonnassa havaitaan vain osa trombofiilisistä häiriöistä).
  Lenzetto-valmistetta ei pidä käyttää, jos potilaalla havaitaan trombofiilinen häiriö, johon liittyy suvuittaista tromboositaipumusta tai joka on vaikea (esim. antitrombiinin, proteiini S:n tai proteiini C:n puutos tai useita puutoksia yhtä aikaa).
 • Jos nainen saa jo pitkäaikaista antikoagulanttihoitoa, hormonihoidon hyöty-riskisuhdetta on punnittava huolellisesti.
 • Jos potilaalle kehittyy laskimotromboembolia hoidon aloittamisen jälkeen, hoito on keskeytettävä. Potilaita on kehotettava ottamaan yhteys lääkäriin välittömästi, jos mahdollisia tromboembolian oireita ilmenee (esim. säären kivulias turvotus, äkillinen rintakipu, hengenahdistus).

Sepelvaltimotauti
Satunnaistetut, kontrolloidut tutkimukset eivät ole antaneet näyttöä suojasta sydäninfarktia vastaan sepelvaltimotautia sairastavilla tai sairastamattomilla naisilla, jotka saivat estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoitoa tai pelkkää estrogeenihoitoa.

Estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoito
Suhteellinen sepelvaltimotaudin riski on estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoidon aikana lievästi suurentunut. Lähtötilanteen absoluuttinen sepelvaltimotaudin riski riippuu vahvasti iästä. Estrogeeni-progestiinihoidosta johtuvien ylimääräisten sepelvaltimotautitapausten määrä on hyvin pieni terveillä, lähellä vaihdevuosia olevilla naisilla, mutta suurenee iän myötä.

Pelkkä estrogeenihoito
Satunnaistetuissa, kontrolloiduissa tutkimuksissa ei ole havaittu sepelvaltimotaudin riskin suurentumista naisilla, joilta on poistettu kohtu ja jotka käyttävät pelkkää estrogeeniä.

Aivoinfarkti
Estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoitoon ja pelkkään estrogeenihoitoon liittyy enintään 1,5-kertainen aivoinfarktin riski. Suhteellinen riski ei muutu iän eikä vaihdevuosista kuluneen ajan myötä. Lähtötilanteen aivohalvausriski on kuitenkin vahvasti riippuvainen iästä, joten aivohalvauksen kokonaisriski hormonihoitoa saavilla naisilla suurenee iän myötä (ks. kohta Haittavaikutukset).

Näköhäiriöt
Verkkokalvon verisuonitukoksia on ilmoitettu estrogeenia saavilla naisilla. Lääkitys on lopetettava heti tutkimusten ajaksi, jos potilaalle ilmaantuu äkillinen osittainen tai täydellinen näönmenetys tai äkillinen proptoosi, diplopia tai migreeni. Jos tutkimuksissa todetaan papilledeema tai verkkokalvon verisuonimuutoksia, estrogeenihoito on lopetettava pysyvästi.

ALAT-arvojen kohoaminen
Kliinisissä tutkimuksissa, joissa käytettiin hepatiitti C -viruksen (HCV) hoitoon tarkoitettua yhdistelmää ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri yksinään tai yhdessä dasabuviirin kanssa, naisilla, jotka käyttivät etinyyliestradiolia sisältäviä lääkevalmisteita (kuten hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita), ALAT-arvo kohosi merkittävästi useammin yli viisinkertaiseksi viitearvon ylärajasta (ULN). Lisäksi ALAT-arvon nousua havaittiin myös naisilla, jotka käyttivät etinyyliestradiolia sisältäviä lääkevalmisteita (kuten hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita) ja jotka saivat hoitoa glekapreviirin/pibrentasviirin yhdistelmällä. Naisilla, jotka käyttivät muuta estrogeenia kuin etinyyliestradiolia, esim. estradiolia, sisältäviä lääkevalmisteita, ALAT-arvon kohoamista oli saman verran kuin naisilla, jotka eivät saaneet mitään estrogeenia. Koska muita estrogeenejä käyttäneitä naisia oli kuitenkin vain pieni määrä, on noudatettava varovaisuutta käytettäessä samanaikaisesti yhdistelmää ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri yksinään tai yhdessä dasabuviirin kanssa tai yhdistelmää glekapreviiri/pibrentasviiri. Ks. kohta Yhteisvaikutukset.

Muut tilat
Estrogeenit voivat aiheuttaa nesteretentiota, joten potilaita, joilla on sydämen tai munuaisten toimintahäiriö, on seurattava huolellisesti.

Eksogeeniset estrogeenit voivat indusoida tai pahentaa perinnöllisen ja hankinnaisen angioedeeman oireita.

Naisia, joilla on entuudestaan hypertriglyseridemia, on seurattava tarkasti estrogeenihoidon tai hormonikorvaushoidon aikana, koska haimatulehdukseen johtavaa voimakasta plasman triglyseridiarvojen nousua on ilmoitettu tällaisilla potilailla harvoin estrogeenihoidon yhteydessä.

Estrogeenit lisäävät kilpirauhashormoneja sitovan globuliinin (TBG) määrää, mikä johtaa verenkierron kokonaiskilpirauhashormonipitoisuuden nousuun proteiiniin sitoutuneen jodin (PBI), T4-pitoisuuksien (pylväs- tai radioimmunoanalyysi) tai T3-pitoisuuksien (radioimmunoanalyysi) perusteella. T3-resiinin soluunotto vähenee, mikä heijastaa TBG-pitoisuuden suurenemista. Vapaan T4:n ja vapaan T3:n pitoisuudet eivät muutu. Muiden sitojaproteiinien, esim. kortikosteroideja sitovan globuliinin (CBG) ja sukupuolihormoneja sitovan globuliinin (SHBG) pitoisuudet seerumissa voivat suurentua, mikä johtaa vastaavasti verenkierrossa olevien kortikosteroidien ja sukupuolisteroidien pitoisuuden suurenemiseen. Vapaiden tai biologisesti aktiivisten hormonien pitoisuudet eivät muutu. Muiden plasman proteiinien (angiotensinogeeni/reniinisubstraatti, alfa-I-antitrypsiini, seruloplasmiini) pitoisuus voi suurentua.

Hormonihoito ei paranna kognitiivisia toimintoja. Jonkin verran näyttöä on saatu mahdollisen dementian riskin suurenemisesta naisilla, jotka aloittavat jatkuvan yhdistelmähoidon tai pelkän estrogeenihoidon 65 ikävuoden jälkeen.

Aurinkovoiteen käyttö
Kun aurinkovoidetta käytetään noin tunnin kuluttua Lenzetto-valmisteen sumuttamisesta, estradiolin imeytyminen saattaa vähentyä 10 %. Kun aurinkovoidetta käytettiin noin tuntia ennen Lenzetto-valmisteen sumuttamista, tämän ei havaittu vaikuttavan imeytymiseen (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Kohonnut ihon lämpötila
Ympäristön lämpötilan kohoamisen vaikutusta on tutkittu, ja Lenzetto-sumutteen imeytymisessä havaittiin noin 10 % ero. Tällä vaikutuksella ei ole todennäköisesti kliinistä merkitystä Lenzetto-valmisteen päivittäisen annon kannalta (ks. kohta Farmakokinetiikka). Lenzetto-valmistetta on kuitenkin käytettävä varoen äärilämpötiloissa, kuten aurinkoa otettaessa tai saunassa.

Pediatriset potilaat

Estradiolin mahdollinen siirtyminen lapsiin
Estradiolisumutetta voi siirtyä tahattomasti lapsiin ihoalueelta, jolle valmistetta on sumutettu.

Markkinoilletulon jälkeen prepubertaalisilla tytöillä on ilmoitettu rintojen nuppuastetta ja rintojen suurentumista ja prepubertaalisilla pojilla ennenaikaista puberteettia, gynekomastiaa ja rintojen suurentumista tahattoman sekundaarisen estradiolisumutealtistuksen jälkeen. Useimmissa tapauksissa tila korjautui, kun estradiolialtistus loppui.

Potilaita on neuvottava seuraavasti:

 • Muiden, etenkään lasten, ei saa antaa olla kosketuksissa altistuneeseen ihoalueeseen. Alue on peitettävä tarvittaessa vaatteilla. Jos lapsi on ollut kosketuksissa altistuneeseen ihoalueeseen, lapsen iho on pestävä vedellä ja saippualla mahdollisimman pian.
 • Jos lapsi on saattanut altistua tahattomasti estradiolisumutteelle ja hänellä havaitaan oireita tai löydöksiä (rintojen kehitystä tai muita sukupuoliseen kehitykseen liittyviä muutoksia), on otettava yhteys lääkäriin.


Jos tahaton sekundaarinen Lenzetto-altistus on mahdollinen, lääkärin on tunnistettava lapsen poikkeavan sukupuolisen kehityksen syy. Jos odottamattoman rintojen kehityksen tai muutosten todetaan johtuvan tahattomasta Lenzetto-altistuksesta, lääkärin on neuvottava naista Lenzetto-valmisteen asianmukaisesta käytöstä ja käsittelystä lasten läheisyydessä. Lenzetto-hoidon lopettamista on harkittava, jos turvallisen käytön edellytykset eivät täyty.

Apuaine
Tämä lääkevalmiste sisältää 65,47 mg alkoholia (etanolia) per annos, joka vastaa 72,47 % w/v. Saattaa aiheuttaa polttelua vahingoittuneilla ihoalueilla.
Alkoholipohjaiset valmisteet ovat helposti syttyviä. Pidettävä erillään tulesta. Laitetta käytettäessä on vältettävä avotulta, palavaa tupakkaa ja joidenkin kuumentuvien laitteiden (esimerkiksi hiustenkuivaajan) käyttöä, kunnes sumute on kuivunut iholle.

Yhteisvaikutukset

Estrogeenien metabolia saattaa lisääntyä käytettäessä samanaikaisesti aineita, joiden tiedetään indusoivan lääkkeitä metaboloivia entsyymejä, erityisesti CYP450-entsyymejä, kuten antikonvulsantit (esim. fenobarbitaali, fenytoiini, karbamatsepiini) ja mikrobilääkkeet (esim. rifampisiini, rifabutiini, nevirapiini, efavirentsi).

Ritonaviirilla ja nelfinaviirilla, joiden tiedetään olevan voimakkaita estäjiä, on kuitenkin indusoivia vaikutuksia, jos niitä annetaan samanaikaisesti steroidihormonien kanssa. Mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät (perinteiset) kasvirohdosvalmisteet saattavat indusoida estrogeenien (ja progestiinien) metaboliaa.

Kun estrogeenivalmiste annetaan ihon läpi, vältetään maksan ensikierron metabolia, ja siksi entsyymi-induktorit saattavat vaikuttaa ihon läpi annettavaan estrogeeni- (ja progestiini)hormonihoitoon vähemmän kuin suun kautta annettaviin hormoneihin.

Kliinisesti estrogeenin ja progestiinin metabolian lisääntyminen saattaa heikentää niiden tehoa ja aiheuttaa muutoksia vuotoprofiilissa.

Estrogeenilla toteutettavan hormonikorvaushoidon vaikutus muihin lääkevalmisteisiin
Kun estrogeeneja sisältäviä hormonaalisia ehkäisyvalmisteita on käytetty samanaikaisesti lamotrigiinin kanssa, on todettu plasman lamotrigiinipitoisuuden merkitsevää pienenemistä lamotrigiinin glukuronidaation induktion vuoksi. Tämä voi heikentää kohtausten hallintaa. Vaikka hormonikorvaushoidon ja lamotrigiinin mahdollisia yhteisvaikutuksia ei ole tutkittu, sama yhteisvaikutus on odotettavissa ja saattaa heikentää kohtausten hallintaa naisilla, jotka käyttävät molempia lääkevalmisteita.

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset
Kliinisissä tutkimuksissa, joissa käytettiin hepatiitti C -viruksen (HCV) hoitoon tarkoitettua yhdistelmää ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri yksinään tai yhdessä dasabuviirin kanssa, naisilla, jotka käyttivät etinyyliestradiolia sisältäviä lääkevalmisteita (kuten hormonaalisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita), ALAT-arvo kohosi merkittävästi useammin yli viisinkertaiseksi viitearvon ylärajasta (ULN). Naisilla, jotka käyttivät muuta estrogeenia kuin etinyyliestradiolia, esim. estradiolia, sisältäviä lääkevalmisteita, ALAT-arvon kohoamista oli saman verran kuin naisilla, jotka eivät saaneet mitään estrogeenia. Koska muita estrogeenejä käyttäneitä naisia oli kuitenkin vain pieni määrä, on noudatettava varovaisuutta käytettäessä samanaikaisesti yhdistelmää ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri yksinään tai yhdessä dasabuviirin kanssa tai yhdistelmää glekapreviiri/pibrentasviiri (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Lenzetto-valmisteen yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Lenzetto ei ole tarkoitettu käytettäväksi raskauden aikana. Jos nainen tulee raskaaksi Lenzetto-hoidon aikana, hoito on lopetettava välittömästi.
Useimpien epidemiologisten tutkimusten tulokset eivät ole tähän mennessä osoittaneet, että raskauden aikana tapahtuneella tahattomalla estrogeenialtistuksella olisi teratogeenisia tai sikiötoksisia vaikutuksia.

Imetys
Lenzetto ei ole tarkoitettu käytettäväksi imetyksen aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia Lenzetto-valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Haittavaikutukset

12 viikon pituisessa, satunnaistetussa, lumekontrolloidussa Lenzetto-tutkimuksessa 454 naisella, vaikuttavaa ainetta saavaan ryhmään satunnaistetuista naisista 80–90 % sai hoitoa vähintään 70 päivää ja lumeryhmään satunnaistetuista naisista 75–85 % sai hoitoa vähintään 70 päivää.

Haittatapahtumat on lueteltu MedDRA-elinjärjestelmäluokittain ja -yleisyysluokittain: yleiset (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinaiset (≥ 1/10 000, < 1/1 000).

Taulukko 1: Ilmoitetut haittatapahtumat

Elinjärjestelmä

(MedDRA 12.0)

Yleiset

(≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinaiset

(≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinaiset

(≥ 1/10 000,

< 1/1 000)

Immuunijärjestelmä Yliherkkyysreaktio 
Psyykkiset häiriöt 

Masentuneisuus

Unettomuus

Ahdistuneisuus

Libidon heikkeneminen

Libidon voimistuminen

HermostoPäänsärkyHuimausMigreeni
Silmät NäköhäiriötHeikentynyt piilolinssien sietokyky

Kuulo ja

tasapainoelin

 Kiertohuimaus 
Sydän Sydämentykytys 
Verisuonisto Hypertensio 
Ruoansulatuselimistö

Vatsakipu

Pahoinvointi

Ripuli

Dyspepsia

Vatsan turvotus

Oksentelu

Iho ja ihonalainen

kudos

Ihottuma

Kutina

Erythema nodosum

Nokkosihottuma Ihoärsytys

Hirsutismi

Akne

Luusto, lihakset ja

sidekudos

 LihaskipuLihasspasmit

Sukupuolielimet ja

rinnat

Rintojen kipu

Rintojen arkuus

Verenvuoto kohdusta/emättimestä, myös tiputteluvuoto

Metrorragia

Rintojen värimuutokset

Eritevuoto rinnoista

Kohdunkaulan polyyppi

Endometriumin hyperplasia

Munasarjakysta

Vaginiitti

Dysmenorrea

PMS-oireyhtymän kaltaiset oireet

Rintojen suureneminen

Yleisoireet ja

antopaikassa todettavat haitat

 

Turvotus

Kainalokipu

Väsymys
Tutkimukset

Painonnousu

Painonlasku

Gammaglutamyylitransferaasiarvon

kohoaminen

Veren kolesterolipitoisuuden suureneminen

 


Markkinoilletulon jälkeen on ilmoitettu myös seuraavia haittatapahtumia:

Iho ja ihonalainen kudos

 • Hiustenlähtö
 • Maksaläiskät
 • Ihon värimuutokset


Rintasyöpäriski

 • Rintasyöpäriskin on ilmoitettu jopa kaksinkertaistuneen naisilla, jotka saavat estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoitoa yli 5 vuoden ajan.
 • Pelkkää estrogeenia käyttävien naisten lisääntynyt sairastumisriski on pienempi kuin yhdistelmähormonikorvaushoitoa käyttävien.
 • Riskin suuruus riippuu käytön kestosta (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).
 • Absoluuttiset riskiestimaatit, jotka perustuvat laajimman satunnaistetun lumelääkekontrolloidun tutkimuksen (WHI-tutkimus) ja prospektiivisten epidemiologisten tutkimusten laajimman meta-analyysin tuloksiin, on esitetty alla.


Prospektiivisten epidemiologisten tutkimusten laajin meta-analyysi – Rintasyövän arvioitu lisäriski viiden vuoden käytön jälkeen naisilla, joiden painoindeksi (BMI) on 27 (kg/m2)

Ikä hormonikorvaus-
hoidon alussa (vuotta)
Ilmaantuvuus viiden
vuoden aikana 1 000
henkilöä kohden, kun
henkilöt
eivät olleet koskaan
käyttäneet HRT-hoitoa
(ikä 50–54 vuotta)* 
RiskisuhdeTapausten lisäys 5 vuoden
jälkeen 1 000
hormonikorvaushoidon
käyttäjää kohden 
Pelkkä estrogeenikorvaushoito
5013,31,22,7
Estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoito
5013,31,68,0
*Vertailukohtana käytetty esiintymistiheyttä Englannissa vuonna 2015 naisilla, joiden painoindeksi on 27 (kg/m2).
Huom.: Koska taustatietona käytetty rintasyövän esiintymistiheys vaihtelee EU-maissa, myös lisääntyneiden rintasyöpätapausten määrä vaihtelee samassa suhteessa.

Rintasyövän arvioitu lisäriski 10 vuoden käytön jälkeen naisilla, joiden painoindeksi on 27 (kg/m2)

Ikä hormonikorvaus-
hoidon alussa (vuotta)
Ilmaantuvuus 10 vuoden
aikana 1 000 naista kohden,
kun henkilöt eivät ole koskaan
käyttäneet HRT-hoitoa (ikä 50–59 vuotta)* 
RiskisuhdeTapausten lisäys 10 vuoden
jälkeen 1 000 hormoni-
korvaushoidon käyttäjää kohden 
Pelkkä estrogeenikorvaushoito
5026,61,37,1
Estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoito
5026,61,820,8
*Vertailukohtana käytetty esiintymistiheyttä Englannissa vuonna 2015 naisilla, joiden painoindeksi on 27 (kg/m2).
Huom.: Koska taustatietona käytetty rintasyövän esiintymistiheys vaihtelee EU-maissa, myös lisääntyneiden rintasyöpätapausten määrä vaihtelee samassa suhteessa.

Yhdysvaltain WHI-tutkimukset – Rintasyövän lisäriski 5 vuoden käytön jälkeen

Ikähaarukka (vuotta)Ilmaantuvuus /1 000 naista
lumelääkeryhmässä /5 vuotta
Riskisuhde ja 95 % CILisätapauksia /1 000
hormonikorvaushoitoa
käyttävää naista /5 vuotta
(95 % CI)
Pelkkä estrogeeni (konjugoitu hevosestrogeeni)
50-79210,8 (0,7-1,0)-4 (-6-0)*2
Estrogeeni + progestiini (konjugoitu hevosestrogeeni + medroksiprogesteroniasetaatti)
50-79171,2 (1,0-1,5)+4 (0-9)
*2 WHI-tutkimus ei osoittanut rintasyöpäriskin suurentuneen naisilla, joilta oli poistettu kohtu.
Kun analyysi rajattiin naisiin, jotka eivät olleet käyttäneet hormonihoitoa ennen tutkimusta, riskin suurenemista ei todettu ensimmäisten 5 hoitovuoden aikana. 5 vuoden kuluttua riski oli suurempi kuin hoitoa saamattomilla.

Endometriumin syövän riski

Postmenopausaaliset naiset, joiden kohtua ei ole poistettu
Endometriumin syövän riski on noin 5/1 000 naisilla, joilla on kohtu ja jotka eivät saa hormonihoitoa.

Naisille, joiden kohtua ei ole poistettu, ei suositella pelkkää estrogeenihoitoa, koska se suurentaa endometriumin syövän riskiä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epidemiologisissa tutkimuksissa endometriumin syövän riskin suureneminen vaihteli estrogeenihoidon kestosta ja estrogeeniannoksesta riippuen välillä 5–55 ylimääräistä diagnosoitua tapausta tuhatta 50–65-vuotiasta naista kohti.

Progestiinin lisääminen estrogeenihoitoon vähintään 12 päiväksi jaksoa kohti voi estää riskin suurenemisen. MWS-tutkimuksessa viiden vuoden (sekventiaalinen tai jatkuva) yhdistelmähormonihoito ei suurentanut endometriumin syövän riskiä (riskisuhde 1,0 [0,8–1,2]).

Munasarjasyöpä
Pelkkää estrogeenia sisältävän tai estrogeenin-progestiinin yhdistelmää sisältävän hormonikorvaushoidon käyttöön on liittynyt pieni munasarjasyöpädiagnoosin riskin lisäys (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).
52 epidemiologisen tutkimuksen meta-analyysissä havaittiin, että hormonikorvaushoitoa käyttävillä naisilla oli suurempi munasarjasyövän riski kuin naisilla, jotka eivät olleet koskaan saaneet hormonikorvaushoitoa (riskisuhde 1,43, 95 prosentin luottamusväli 1,31–1,56). Naisilla, joiden ikä on 50–54 vuotta ja jotka saavat hormonikorvaushoitoa viisi vuotta, tämä aiheuttaa noin yhden lisätapauksen 2 000 käyttäjää kohden. Naisilla, joiden ikä on 50–54 vuotta ja jotka eivät saa hormonikorvaushoitoa, munasarjasyöpä todetaan viiden vuoden aikana noin kahdella naisella 2 000:sta.

Tromboembolisten laskimotapahtumien riski
Hormonihoitoon liittyy laskimotromboembolian eli syvän laskimotromboosin tai keuhkoembolian suhteellisen riskin suureneminen 1,3–3-kertaiseksi. Tällaisten tapahtumien riski on suurimmillaan hormonihoidon ensimmäisen vuoden aikana (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). WHI-tutkimusten tulokset esitetään seuraavassa taulukossa:

WHI-tutkimukset – Laskimotromboembolian lisäriski 5 vuoden käytön aikana

Ikähaarukka (vuotta)Ilmaantuvuus /1 000 naista lumelääkeryhmässä /5 vuottaRiskisuhde ja 95 % CILisätapauksia /1 000 hormonikorvaushoidon käyttäjää
Pelkkä oraalinen estrogeenihoito3
50–5971,2 (0,6–2,4)1 (-3–10)
Oraalinen estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoito
50–5942,3 (1,2–4,3)5 (1–13)

3Tutkimus naisilla, joilta oli poistettu kohtu


Sepelvaltimotaudin riski

 • Sepelvaltimotaudin riski on lievästi suurentunut estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoitoa saavilla yli 60-vuotiailla naisilla (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Aivoinfarktin riski

 • Pelkkä estrogeenihoito ja estrogeeni-progestiinihoito suurentaa aivoinfarktin suhteellista riskiä enintään 1,5-kertaiseksi. Aivoverenvuodon riski ei suurene hormonihoidon aikana.
 • Tämä suhteellinen riski ei ole iästä eikä hoidon kestosta riippuvainen. Lähtötilanteen riski on kuitenkin voimakkaasti iästä riippuvainen, joten aivohalvauksen kokonaisriski hormonihoitoa saavilla naisilla suurenee iän myötä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Yhdistetyt WHI-tutkimukset – Aivoinfarktin4 lisäriski 5 vuoden käytön aikana

Ikähaarukka

(vuotta)

Ilmaantuvuus /1 000 naista lumelääkeryhmässä /5 vuottaRiskisuhde ja 95 % CILisätapauksia /1 000 hormonikorvaushoitoa käyttävää naista /5 vuotta
50–5981,3 (1,1–1,6)3 (1–5)

4Aivoinfarkteja ja aivoverenvuotoja ei eroteltu toisistaan.


Myös seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu estrogeeni- ja/tai progestiinihoidon yhteydessä: angioedeema, anafylaktistyyppiset/anafylaktiset reaktiot, glukoosi-intoleranssi, masennus, mielialahäiriöt, ärtyneisyys, korean paheneminen, epilepsian paheneminen, dementia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet), astman paheneminen, kolestaattinen ikterus, sappirakkosairauden ilmaantuvuuden lisääntyminen, pankreatiitti, maksan hemangioomien suureneminen, kloasma tai melasma, jotka eivät välttämättä häviä lääkkeenkäytön loputtua; erythema multiforme, hemorraginen eruptio, hiustenlähtö, nivelkipu, galaktorrea, fibrokystiset rintamuutokset, kohdun myoomien suureneminen, kohdunkaulan eritteen määrän muuttuminen, kohdunkaulan ektropiumin muutokset, emättimen kandidiaasi, (aiempi) hypokalsemia.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Estrogeenivalmisteiden vaikutuksista, suurina suun kautta otettuina kerta-annoksina, ei ole ilmoitettu. Estrogeeniyliannostus saattaa aiheuttaa naisilla pahoinvointia ja oksentelua, rintojen arkuutta, huimausta, vatsakipua, uneliaisuutta/väsymystä ja tyhjennysvuotoa. Yliannostuksen hoitona Lenzetto-sumutteen käyttö lopetetaan ja asianmukaiset, oireenmukaiset toimet aloitetaan.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet, estrogeenit, luonnolliset ja puolisynteettiset estrogeenit, ATC-koodi: G03CA03

Lenzetto on systeeminen estrogeenikorvaushoito. Valmisteesta vapautuu estradiolia, joka on tärkein munasarjojen erittämä estrogeenihormoni. Vaikuttava aine, synteettinen 17β-estradioli, on kemiallisesti ja biologisesti samanlainen kuin ihmisen endogeeninen estradioli. Se korvaa menopaussiin liittyvää estrogeenituotannon vähenemistä ja lievittää vaihdevuosioireita.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Kun Lenzetto-valmistetta annosteltiin iholle, keskimääräinen kuivumisaika oli 90 sekuntia (mediaani = 67 s).
Eri annoksilla toteutetussa tutkimuksessa postmenopausaaliset naiset saivat 14 päivän ajan yksi, kaksi tai kolme 90 mikrol Lenzetto-suihketta kyynärvarren sisäsyrjään. Seerumin estradiolipitoisuuksien vakaa tila näytettiin saavutettavan, kun Lenzetto-valmistetta oli käytetty päivittäin 7–8 päivän ajan. Aamulla tapahtuneen annostelun jälkeen pitoisuudet veressä pysyivät suhteellisen vakaina ja terapeuttisella alueella annon jälkeisten 24 tunnin ajan. Huippupitoisuudet havaittiin klo 2:n ja 6:n välillä.

Kliinisessä tutkimuksessa postmenopausaaliset naiset saivat 12 viikon ajan yksi, kaksi tai kolme 90 mikrol Lenzetto-suihketta kyynärvarren sisäsyrjään. Veren estradiolipitoisuudet mitattiin viikolla 4, 8 ja 12. Estradiolialtistus suureni annoksen suurentuessa (vastaavasti yksi, kaksi ja kolme suihketta), mutta suureneminen oli hieman lievempää kuin suhteessa annokseen.
Estradiolin ja estronin farmakokineettisiä parametrejä yhtä, kahta ja kolmea 90 mikrol Lenzetto-suihketta käytettäessä tutkittiin tarkemmin kliinisessä tutkimuksessa. Parametrit on kuvattu taulukossa 2.

Taulukko 2. Farmakokineettiset parametrit päivänä 14 (ei korjattu lähtötilanteen suhteen)

Farmakokineettinen parametri1

Lenzetto-suihkeiden määrä vuorokaudessa

1 suihke

(N = 24)

2 suihketta

(N = 23)

3 suihketta

(N = 24)

Estradioli (pg/ml)

 

31,2

 

46,1

 

48,4

Cmax

Cmin

10,3

16,4

18,9

Cavg

17,8

28,2

29,5

Estroni (pg/ml)

 

47,1

 

58,4

 

67,4

Cmax

Cmin

29,0

39,0

44,1

Cavg

35,5

48,7

54,8

1 Kaikki arvot ovat geometrisiä keskiarvoja.

Toisessa farmakokinetiikan tutkimuksessa arvioitiin seerumin estradiolipitoisuuksia 20 postmenopausaalisella naisella, jotka saivat 18 päivän ajan kolme 90 mikrol Lenzetto-suihketta kyynärvarren sisäsyrjään. Tässä tutkimuksessa aurinkovoiteen käyttö yhtä tuntia ennen Lenzetto- sumutteen annostelua ei aiheuttanut merkitsevää eroa estradiolin imeytymiseen. Kun aurinkovoidetta käytettiin yhden tunnin kuluttua Lenzetto-sumutteen annostelusta, estradiolin imeytyminen väheni noin 10 % (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Tutkimukset viittaavat siihen, että estradiolin imeytyminen on samaa luokkaa annosteltaessa Lenzetto-valmistetta reiden iholle kuin annosteltaessa sitä kyynärvarren sisäsyrjään, mutta vähäisempää, kun valmistetta annostellaan vatsan iholle.

Estradiolin siirtyminen Lenzetto-hoidon aikana
Kliinisessä tutkimuksessa 20 postmenopausaaliselle naiselle annettiin kolme 90 mikrol suihketta estradiolitransdermaalisumutetta (1,53 mg/suihke) kyynärvarren sisäsyrjään kerran vuorokaudessa. Siirtymisriskiä arvioitiin pitämällä heidän kyynärvarttaan miehen kyynärvarren sisäsyrjää vasten 5 minuutin ajan tunnin kuluttua hoidosta. Kliinisen tutkimuksen aikana ei havaittu merkitsevää estradiolin siirtymistä. Siirtymisestä tunnin sisällä ei ole tietoja (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Kohonnut ihon lämpötila
Biologista hyötyosuutta koskevassa tutkimuksessa arvioitiin ympäristön lämpötilan kohoamisen vaikutusta 24 terveellä postmenopausaalisella naisella, jotka saivat valmistetta 2 suihketta kyynärvarteen. Tutkimuksessa imeytymisnopeus ja -prosentti olivat samaa luokkaa ympäristön kohonneen lämpötilan yhteydessä (35 °C 4 tunnin ajan) verrattuna huoneenlämmössä saatuihin tietoihin (erot olivat noin 10 %).

Ylipainoiset ja obeesit naiset
Lihavuuden vaikutusta imeytymiseen arvioitiin biologista hyötyosuutta koskevassa, kerta-annoksilla toteutetussa vertailututkimuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli vertailla Estradiol 1,53 mg/suihke (90 mikrol) -valmisteen imeytymisnopeutta ja -prosenttia obeeseilla ja normaalipainoisilla naisilla normaalissa lämpötilassa kahden kyynärvarteen annetun suihkeen jälkeen. Konjugoimattoman estradiolin ja konjugoimattoman estronin lähtötilanteen suhteen korjattujen piste-estimaattien perusteella imeytymisprosentti ja -nopeus ovat noin 33–38 % ja 15–17 % pienemmät, ja imeytymishuipun mediaani havaitaan 12–14 tuntia aiemmin. Lähtötilanteen suhteen korjatun kokonaisestronin imeytymisprosentti on noin 7 % pienempi ja imeytymisnopeus noin 22 % suurempi obeeseilla postmenopausaalisilla naisilla. Tmax-aika viivästyy noin 6 tuntia obeeseilla postmenopausaalisilla naisilla tämän analyytin kohdalla.

Jakautuminen
Estrogeenit ovat verenkierrossa valtaosin sitoutuneina sukupuolihormoneja sitovaan globuliiniin (SHBG) ja albumiiniin.

Biotransformaatio
Estradioli muuttuu reversiibelisti estroniksi, ja molemmat voivat muuttua estrioliksi, joka on merkittävin virtsan metaboliitti. Estrogeenit käyvät myös läpi enterohepaattisen kierron ja sulfaatti- ja glukuronidikonjugaation maksassa, ja niiden konjugaatit erittyvät sapen mukana ohutsuoleen, hydrolysoituvat suolistossa ja imeytyvät sen jälkeen takaisin. Postmenopausaalisilla naisilla merkitsevä osuus verenkierron estrogeeneistä on sulfaattikonjugaatteja, etenkin estronisulfaattia, joka toimii varastona verenkierrossa aktiivisempien estrogeenien muodostusta varten.

Eliminaatio
Estradioli, estroni ja estrioli erittyvät virtsaan glukuronidi- ja sulfaattikonjugaattien lisäksi. Seerumin estradioli-, estroni- ja estronisulfaattipitoisuudet palautuivat lähtötasolle yli viikon kuluttua hoidon päättymisestä, kun vakaa tila oli saavutettu.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Yleistä toksisuutta koskevissa konventionaalisissa tutkimuksissa ei todettu muita riskejä niiden lisäksi, joita valmisteyhteenvedossa on jo käsitelty. Joillakin eläinlajeilla luonnollisten ja synteettisten estrogeenien jatkuva pitkäaikaiskäyttö lisää rintojen, kohdun, kohdunkaulan, emättimen, kivesten ja maksan karsinoomia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Eläintutkimuksissa estradiolin tai estradiolivaleraatin on todettu aiheuttavan alkiokuolemia jo suhteellisen pienillä annoksilla sekä virtsa- ja sukuelinten epämuodostumia ja urossikiöiden feminisaatiota.

Valmiste sisältää oktisalaattia apuaineena ihopenetraation tehostamiseksi. Oktisalaattia on käytetty laajalti kaupallisissa ihovalmisteissa useiden vuosien ajan. Useiden muodollisten toksisuustutkimusten puuttumisesta huolimatta oktisalaatti tuskin aiheuttaa erityistä riskiä ihmisille, sillä oktisalaatin akuutti oraalinen toksisuus ja subkrooninen toksisuus iholle tai suun kautta tapahtuneen annon jälkeen ovat vähäiset. Fototoksisuus- ja fotokontaktiallergiakokeiden tulokset ihmisellä olivat negatiiviset. Myös bakteeri- ja kudosviljelykoejärjestelmillä tehtyjen mutageenisuus-, klastogeenisuus-, fotomutageenisuus- ja fotoklastogeenisuuskokeiden tulokset olivat negatiiviset.

Tehtyjen hormoniaktiivisuus- ja genotoksisuustutkimusten perusteella oktisalaatin vaikutus ihmisen lisääntymiseen tai karsinogeeniset vaikutukset ovat epätodennäköisiä. Tätä tukevat myös oktisalaatin rajallinen ihopenetraatio, valmisteen sisältämä suhteellisen pieni oktisalaattiannos (8,5 %) ja se, että ilmoituksia ei ole tehty huolimatta runsaasta käytöstä aurinkovoiteissa ja kosmetiikassa ihmisillä.

Ympäristöriskien arviointi
Ympäristöriskien arviointitutkimukset ovat osoittaneet, että vaikuttava aine estradiolihemihydraatti saattaa olla haitallinen vesiympäristölle, etenkin kaloille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Oktisalaatti, etanoli 96 %.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.
Käytettävä 56 päivän kuluessa ensimmäisestä käyttökerrasta.

Säilytys

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.
Säilytä alle 25 °C.
Sisältää etanolia, joka on helposti syttyvää. Ei saa säilyttää lämmityslaitteiden, avotulen eikä muiden sytytyslähteiden läheisyydessä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

LENZETTO transdermaalisumute, liuos
1,53 mg/suihke 56 annosta (12,01 €), 3 x 56 annosta (33,63 €)

PF-selosteen tieto

Liuos on pakattu lasipulloon, jossa on annosaerosolipumppu. Pullo on muovikotelossa, jossa on kartiomainen aukko, joka säätelee annosaerosolisumutteen antoetäisyyttä, -kulmaa ja -aluetta.

Yksi säiliö sisältää 6,5 ml transdermaalisumutetta ja on suunniteltu annostelemaan 56 suihketta valmistelun jälkeen.

Pakkauskoot:
Yksi muovisäiliö 6,5 ml (56 suihketta).
Kolme muovisäiliötä 3 x 6,5 ml (3 x 56 suihketta).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Liuos on kirkas, väritön tai vaaleankeltainen.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Säiliö on hävitettävä 56 suihkeen annostelun jälkeen vaikka säiliössä olisi vielä liuosta jäljellä. Suihkeiden määrä on merkittävä ulkopakkauksessa olevaan taulukkoon.
Loppuun käytettyihin säiliöihin jää lääkejäämiä, joten niitä ei tule hävittää talousjätteiden mukana.
Tyhjät säiliöt on palautettava apteekkiin hävitettäväksi.
Lääkevalmiste saattaa olla haitallinen ympäristölle. (Ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta.)

Korvattavuus

LENZETTO transdermaalisumute, liuos
1,53 mg/suihke 56 annosta, 3 x 56 annosta

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

G03CA03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

10.01.2024

Yhteystiedot

GEDEON RICHTER NORDICS AB
Barnhusgatan 22, 5tr
111 23 Stockholm
Sweden

+358105793700

medinfo.fi@gedeonrichter.eu