Vertaa PF-selostetta

DONEPEZIL ORION tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg, 10 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

5 mg tabletti: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 83,5 mg laktoosia (monohydraattina).

10 mg tabletti: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg donepetsiilihydrokloridia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 167 mg laktoosia (monohydraattina).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Donepezil Orion on tarkoitettu lievän ja keskivaikean Alzheimerin tautiin liittyvän dementian oireenmukaiseen hoitoon.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset/iäkkäät

Hoito aloitetaan 5 mg:n vuorokausiannoksella (kerran vuorokaudessa). Hoitoa 5 mg:n vuorokausiannoksella on jatkettava vähintään yhden kuukauden ajan, ennen kuin kliininen hoitovaste on arvioitavissa ja donepetsiilihydrokloridipitoisuuden vakaa tila on saavutettu. Kun hoitoa on jatkettu yhden kuukauden ajan 5 mg:n vuorokausiannoksella, Donepezil Orion -annoksen voi kliinisen arvioinnin perusteella suurentaa 10 mg:aan kerran vuorokaudessa. Suositeltu enimmäisvuorokausiannos on 10 mg. Kliinisiä tutkimuksia tätä suuremmilla vuorokausiannoksilla ei ole tehty.

Lääkärillä, joka aloittaa hoidon ja valvoo sitä, on oltava kokemusta Alzheimerin tautiin liittyvän dementian diagnosoinnista ja hoidosta. Diagnoosi on tehtävä yleisesti hyväksyttyjen tautiluokitusten (kuten DSM IV, ICD‑10) mukaan. Donepetsiilihodon saa aloittaa vain potilaalle, jolla on huoltaja/hoitaja, joka valvoo säännöllisesti potilaan lääkkeenottoa. Ylläpitohoitoa voidaan jatkaa niin kauan kuin siitä on potilaalle hoidollista hyötyä. Siksi donepetsiilin kliininen hyöty on uudelleenarvioitava säännöllisesti. Hoidon lopettamista on harkittava, kun näyttöä hoidon vaikutuksesta ei enää ole. Yksilöllinen vaste donepetsiilille ei ole ennustettavissa.

Jos donepetsiilihoito lopetetaan, myönteiset hoitovaikutukset häviävät asteittain.

Heikentynyt munuaisten ja maksan toiminta

Edellä mainittu annostusohjelma sopii myös potilaille, joiden munuaisten toiminta on heikentynyt, koska tällä tilalla ei ole vaikutusta donepetsiilihydrokloridin puhdistumaan.

Koska altistuminen donepetsiilihydrokloridille saattaa olla suurentunut potilailla, joilla maksan toiminta on heikentynyt lievästi tai keskivaikeasti (ks. kohta Farmakokinetiikka), annosta on suurennettava yksilöllisen sietokyvyn mukaisesti. Saatavilla ei ole tietoa potilaista, joilla maksan toiminta on vaikeasti heikentynyt.

Pediatriset potilaat

Donepetsiilillä ei ole relevanttia käyttöä pediatrisille potilaille.

Antotapa

Donepezil Orion otetaan suun kautta iltaisin juuri ennen nukkumaanmenoa.

Jos potilaalle ilmenee unihäiriöitä, mukaan lukien poikkeavia unia, painajaisia tai unettomuutta (ks. kohta Haittavaikutukset), Donepezil Orion -valmisteen ottamista aamuisin voidaan harkita.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, piperidiinijohdoksille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Donepetsiilin käyttöä vaikeassa Alzheimerin tautiin liittyvässä dementiassa, muuntyyppisessä dementiassa tai muuntyyppisessä muistin heikkenemisessä (esim. ikään liittyvässä kognitiivisen toiminnan heikkenemisessä), ei ole tutkittu.

Anestesia

Koliiniesteraasin estäjänä donepetsiilihydrokloridi todennäköisesti voimistaa suksinyylikoliini-tyyppistä lihasrelaksaatiota anestesian aikana.

Sydän- ja verisuonisairaudet

Farmakologisen vaikutuksensa vuoksi koliiniesteraasin estäjillä voi olla vagotoninen vaikutus sydämen syketiheyteen (esim. sydämen harvalyöntisyys). Tämä vaikutuksen riski voi olla erityisen merkittävä potilaille, joilla on ns. sairas sinus ‑oireyhtymä tai jokin muu supraventrikulaarinen sydämen johtumishäiriö, kuten sinus-eteiskatkos tai eteis-kammiokatkos.

Pyörtymisiä ja kouristuskohtauksia on ilmoitettu. Tällaisia potilaita tutkittaessa on huomioitava sydänkatkoksen tai pitkien sinustaukojen mahdollisuus.

Markkinoille tulon jälkeen on saatu ilmoituksia QTc-ajan pitenemisestä ja kääntyvien kärkien takykardiasta (ks. kohdat Yhteisvaikutukset ja Haittavaikutukset). Varovaisuutta on noudatettava potilailla, joilla on tai joiden suvussa on esiintynyt QTc-ajan pitenemistä, potilailla, joita on hoidettu QTc-aikaan vaikuttavilla lääkkeillä tai potilailla, joilla on aiempi sydänsairaus (esim. kompensoitumaton sydämen vajaatoiminta, äskettäinen sydäninfarkti, bradyarytmia) tai elektrolyyttihäiriöitä (hypokalemia, hypomagnesemia). Kliininen seuranta (EKG) saattaa olla tarpeen.

Maha-suolikanavan sairaudet

Potilaita, joilla on suurentunut ulkusriski (esim. potilaat, joilla on ollut ulkustauti tai jotka saavat samanaikaisesti tulehduskipulääkkeitä [eli NSAIDeja]), on seurattava oireiden varalta. Kliinisissä tutkimuksissa ei kuitenkaan ole osoitettu, että donepetsiili suurentaisi maha- tai pohjukaissuolihaavaumien tai maha-suolikanavan verenvuotojen ilmaantuvuutta lumelääkkeeseen verrattuna.

Sukupuolielimet ja virtsatiet

Kolinomimeetit saattavat vaikeuttaa virtsarakon tyhjentymistä, vaikka sitä ei olekaan havaittu donepetsiilillä tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa.

Neurologiset tilat

Kouristuskohtaukset: Kolinomimeettien oletetaan voivan aiheuttaa yleistyneitä kouristuskohtauksia. Kohtausaktiivisuus saattaa kuitenkin olla myös yksi Alzheimerin taudin ilmenemismuoto.

Kolinomimeetit saattavat pahentaa tai aiheuttaa ekstrapyramidaalioireita.

Pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä (MNS)

Pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä on hengenvaarallinen tila, jolle on tunnusomaista kuumeilu, lihasjäykkyys, autonomisen hermoston epävakaisuus, tajunnantason muutokset ja kohonnut seerumin kreatiinikinaasipitoisuus. Lisäoireina saattaa esiintyä myoglobinuriaa (rabdomyolyysi) ja akuuttia munuaisten vajaatoimintaa. MNS:n on raportoitu esiintyvän hyvin harvinaisena donepetsiilin käytön yhteydessä, erityisesti potilailla, jotka käyttävät samaan aikaan psykoosilääkkeitä. Jos potilaalle kehittyy MNS:aan liittyviä oireita tai selittämätön korkea kuume ilman kliinisesti osoitettua MNS:aa, lääkitys pitää lopettaa.

Keuhkosairaudet

Kolinomimeettisten vaikutustensa vuoksi koliiniesteraasin estäjiä on määrättävä harkiten potilaille, joiden anamneesissa on astma tai obstruktiivinen keuhkosairaus.

Donepetsiilin antoa samanaikaisesti muiden asetyylikoliiniesteraasin estäjien ja kolinergisen järjestelmän agonistien tai antagonistien kanssa on vältettävä.

Vaikeasti heikentynyt maksan toiminta

Saatavilla ei ole tietoa potilaista, joilla maksan toiminta on vaikeasti heikentynyt.

Kuolleisuus vaskulaarista dementiaa koskeneissa kliinisissä tutkimuksissa

Kolmessa 6 kuukauden kliinisessä tutkimuksessa on tutkittu henkilöitä, jotka täyttävät todennäköisen tai mahdollisen vaskulaarisen dementian (VaD) NINDS-AIREN-kriteerit. NINDS-AIREN-kriteereillä pyritään tunnistamaan ne potilaat, joilla dementia näyttäisi johtuvan yksinomaan verisuoniperäisistä syistä ja poissulkemaan Alzheimerin tautipotilaat. Ensimmäisessä tutkimuksessa kuolleisuus oli 2/198 (1,0 %) ryhmässä, joka sai 5 mg donepetsiilihydrokloridia, 5/206 (2,4 %) ryhmässä, joka sai 10 mg donepetsiilihydrokloridia, ja 7/199 (3,5 %) ryhmässä, joka sai lumelääkettä. Toisessa tutkimuksessa kuolleisuus oli 4/208 (1,9 %) ryhmässä, joka sai 5 mg donepetsiilihydrokloridia, 3/215 (1,4 %) ryhmässä, joka sai 10 mg donepetsiilihydrokloridia, ja 1/193 (0,5 %) ryhmässä, joka sai lumelääkettä. Kolmannessa tutkimuksessa kuolleisuus oli 11/648 (1,7 %) ryhmässä, joka sai 5 mg donepetsiilihydrokloridia, ja 0/326 (0 %) ryhmässä, joka sai lumelääkettä. Näiden kolmen VaD-tutkimuksen yhteen laskettu kuolleisuus oli donepetsiilihydrokloridiryhmässä (1,7 %) lukumääräisesti suurempaa kuin lumelääkeryhmässä (1,1 %). Ero kuolleisuudessa ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. Suuri osa kuolemista potilailla, jotka käyttivät joko donepetsiilihydrokloridia tai lumelääkettä, näyttäisi johtuneen erilaisista verisuoniin liittyvistä syistä, joita voidaan odottaa tällaisilla ikääntyneillä tutkittavilla, joilla on jokin verisuoniperäinen perussairaus. Analyysissa, joka koski kaikkien vakavien ei-kuolemaan johtaneiden ja kuolemaan johtaneiden verisuonitapahtumien määrää, donepetsiilihydrokloridiryhmän ja lumelääkeryhmän välillä ei todettu eroa.

Kuolleisuus oli lumelääkeryhmissä lukumääräisesti suurempaa kuin donepetsiilihydrokloridiryhmissä Alzheimerin tauti -tutkimusten (n = 4 146) yhdistetyissä tuloksissa sekä näiden ja muiden dementiaa (myös vaskulaarista dementiaa) koskeneiden tutkimusten (yhteensä n = 6 888) yhdistetyissä tuloksissa.

Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkevalmistetta.

Yhteisvaikutukset

Donepetsiilin käytön yhteydessä on ilmoitettu tapauksia QTc-ajan pitenemisestä ja kääntyvien kärkien takykardiasta. Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä donepetsiiliä yhdessä muiden lääkevalmisteiden kanssa, joiden tiedetään pidentävän Qtc-aikaa. Kliininen seuranta (EKG) voi olla tarpeen. Esimerkkejä lääkevalmisteista:

  • luokan IA rytmihäiriölääkkeet (kuten kinidiini)
  • luokan III rytmihäiriölääkkeet (kuten amiodaroni, sotaloli)
  • tietyt masennuslääkkeet (kuten sitalopraami, essitalopraami, amitriptyliini)
  • muut psykoosilääkkeet (kuten fenotiatsiinijohdannaiset, sertindoli, pimotsidi, tsiprasidoni)
  • tietyt antibiootit (kuten klaritromysiini, erytromysiini, levofloksasiini, moksifloksasiini).

Donepetsiilihydrokloridi ja/tai sen metaboliitit eivät estä teofylliinin, varfariinin, simetidiinin tai digoksiinin metaboliaa ihmisissä. Samanaikainen digoksiinin tai simetidiinin anto ei vaikuta donepetsiilihydrokloridin metaboliaan. In vitro ‑tutkimukset ovat osoittaneet, että sytokromi P450 ‑isoentsyymit 3A4 ja vähäisemmässä määrin 2D6 osallistuvat donepetsiilin metaboliaan. In vitro ‑tutkimukset lääkeaineiden yhteisvaikutuksista osoittavat, että ketokonatsoli (CYP3A4:n estäjä) ja kinidiini (CYP2D6:n estäjä) estävät donepetsiilin metaboliaa. Siksi nämä ja muut CYP3A4:n estäjät, kuten itrakonatsoli ja erytromysiini, sekä CYP2D6:n estäjät, kuten fluoksetiini, voivat estää donepetsiilin metaboliaa. Terveillä vapaaehtoisilla tehdyssä tutkimuksessa ketokonatsoli suurensi keskimääräistä donepetsiilipitoisuutta veressä noin 30 prosenttia. Entsyymejä indusoivat aineet, kuten rifampisiini, fenytoiini, karbamatsepiini ja alkoholi, voivat pienentää donepetsiilipitoisuutta. Koska estävän tai indusoivan vaikutuksen suuruusluokkaa ei tiedetä, tällaisten lääkeyhdistelmien käytössä on noudatettava varovaisuutta. Donepetsiilihydrokloridi saattaa vaikuttaa antikolinergistä aktiivisuutta omaaviin lääkkeisiin. Samanaikainen hoito sellaisten lääkeaineiden kuin suksinyylikoliinin, muiden hermo-lihasliitosta salpaavien aineiden, kolinergisten agonistien tai sydämen johtumiseen vaikuttavien beetasalpaajien kanssa saattaa vaikuttaa synergistisesti.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Donepetsiilin käytöstä raskaana oleville naisille ei ole riittävästi tietoa.

Eläinkokeissa ei ole osoitettu teratogeenistä vaikutusta, sen sijaan niissä on osoitettu peri- ja postnataalista toksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Mahdollista riskiä ihmisille ei tunneta.

Donepetsiiliä ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi välttämätöntä.

Imetys

Donepetsiili erittyy rotan rintamaitoon. Ei tiedetä, erittyykö donepetsiilihydrokloridi ihmisen rintamaitoon, eikä imettäville naisille ole tehty tutkimuksia. Sen vuoksi donepetsiiliä käyttävien naisten ei pidä imettää.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Donepetsiilillä on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Dementia saattaa heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä. Donepetsiili voi myös aiheuttaa väsymystä, heitehuimausta ja lihaskramppeja, pääasiassa lääkitystä aloitettaessa tai annosta suurennettaessa. Hoitavan lääkärin on rutiininomaisesti arvioitava donepetsiiliä käyttävien potilaiden kyky jatkaa autolla ajoa tai monimutkaisten laitteiden käyttöä.

Haittavaikutukset

Yleisimmät haittatapahtumat ovat ripuli, lihaskrampit, väsymys, pahoinvointi, oksentelu ja unettomuus.

Haittavaikutukset, joita on ilmoitettu yksittäistapauksia enemmän, on lueteltu seuraavassa taulukossa elinjärjestelmäluokittain ja esiintymistiheyksittäin.

Elinjärjestel-mäluokka

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Infektiot

 

Nuhakuume

    

Aineenvaih-dunta ja ravitsemus

 

Ruokahaluttomuus

    

Psyykkiset häiriöt

 

Aistiharhat**Agitaatio**

Aggressiivinen käytös**

Epänormaalit unet ja painajaiset**

   

Voimistunut libido

Hyper-seksuaalisuus

Hermosto

 

Pyörtyminen*Heitehuimaus

Unettomuus

Kouristuskohtaus*

Ekstrapyrami-daalioireet

Pahanlaatui-nen neurolepti-oireyhtymä

Pleurototonus (Pisa-oireyhtymä)

Sydän

  

Sydämen harvalyönti-syys

Sinus-eteiskatkos Eteis-kammiokatkos

 

Polymorfinen kammiotaky-kardia, mukaan lukien kääntyvien kärkien takykardia

Pidentynyt QT-aika EKG:ssä

Ruoansulatus-elimistö

Ripuli Pahoinvointi

Oksentelu Vatsavaivat

Maha-suolikanavan verenvuoto Maha- ja pohjukaissuolihaavat

Syljen liikaeritys

   

Maksa ja sappi

   

Maksan toimintahäiriö, myös maksatuleh-dus***

  

Iho ja ihonalainen kudos

 

Ihottuma Kutina

    

Luusto, lihakset ja sidekudos

 

Lihaskrampit

  

Rabdomyo-lyysi****

 

Munuaiset ja virtsatiet

 

Virtsanpidätyskyvyttömyys

    

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Päänsärky

Väsymys Kipu

    

Tutkimukset

  

Lihasperäisen kreatiinikinaa-sipitoisuuden lievä suureneminen seerumissa

   

Vammat, myrkytykset ja hoitokompli-kaatiot

 

Onnettomuudet, myös kaatumiset

    

* Tutkittaessa potilasta pyörtymisen tai kouristuskohtauksen vuoksi on huomioitava sydänkatkoksen tai pitkien sinustaukojen mahdollisuus (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

** Ilmoitetut aistiharhat, epänormaalit unet, painajaiset, agitaatio ja aggressiivinen käytös ovat hävinneet, kun annosta on pienennetty tai hoito lopetettu.

*** Jos potilaalla on selittämätön maksan toimintahäiriö, donepetsiilin käytön lopettamista on harkittava.

**** Rabdomyolyysia on ilmoitettu esiintyvän riippumatta neuroleptioireyhtymästä ja ajallisesti lähellä donepetsiilihoidon aloittamista tai annoksen suurentamista.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Donepetsiilihydrokloridin kuolemaan johtava kerta-annos (mediaani) suun kautta on hiirillä arviolta 45 mg/kg ja rotilla 32 mg/kg eli noin 225 ja 160 kertaa suurempi annos kuin ihmiselle suositeltu 10 mg:n enimmäisvuorokausiannos. Eläimissä havaittiin annokseen liittyviä kolinergisen stimulaation oireita, kuten spontaanin liikkumisen vähenemistä, makailua, horjuvaa kävelyä, kyynelvuotoa, kloonisia kouristuksia, hengityksen lamaantumista, syljeneritystä, mustuaisten supistumista, lihasten nykimistä ja kehon pintalämpötilan madaltumista.

Koliiniesteraasin estäjien yliannostus voi aiheuttaa kolinergisen kriisin, jonka tunnusmerkkejä ovat voimakas pahoinvointi, oksentelu, syljeneritys, hikoilu, sydämen harvalyöntisyys, hypotensio, hengityslama, kollapsi ja kouristukset. Potilaalla saattaa ilmetä lisääntyvää lihasheikkoutta, joka voi johtaa kuolemaan hengityslihaksiin kohdistuessaan.

Kuten aina yliannostustapauksissa, potilaalle on annettava yleistä peruselintoimintoja tukevaa hoitoa. Donepetsiilin yliannostuksen vastalääkkeeksi voidaan antaa tertiäärisiä antikolinergejä, kuten atropiinia. Potilaalle suositellaan hoitovasteen mukaan atropiinisulfaattia laskimoon: aloitusannos on 1,0–2,0 mg laskimoon, seuraavat annokset kliinisen vasteen mukaisesti. Verenpaineessa ja sydämensykkeessä on ilmoitettu epätyypillisiä vasteita, kun muita kolinomimeettejä on annettu samanaikaisesti kvaternääristen antikolinergien, kuten glykopyrrolaatin, kanssa. Ei tiedetä, voidaanko donepetsiilihydrokloridia ja/tai sen metaboliitteja poistaa dialyysin avulla (hemodialyysi, peritoneaalidialyysi tai hemofiltraatio).

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Masennuslääkkeet ja keskushermostoa stimuloivat lääkeaineet; antikoliiniesteraasit, ATC-koodi: N06DA02

Vaikutusmekanismi

Donepetsiilihydrokloridi estää spesifisesti ja palautuvasti asetyylikoliiniesteraasia, joka on aivojen pääasiallinen koliiniesteraasi. Donepetsiilihydrokloridin estovaikutus tähän entsyymiin on in vitro yli 1 000 kertaa voimakkaampi kuin butyryylikoliiniesteraasin, joka on pääsiassa muualla kuin keskushermostossa esiintyvä entsyymi.

Alzheimerin tautiin liittyvä dementia

Kun potilaille, joilla oli Alzheimerin tautiin liittyvä dementia, annettiin kliinisissä tutkimuksissa yksi joko 5 mg:n tai 10 mg:n vuorokausiannos donepetsiilihydrokloridia, asetyylikoliiniesteraasin aktiivisuuden esto (mitattuna punasolujen pintakalvoilla) oli vakaassa tilassa annoksen jälkeen mitattuna 5 mg:n annoksella 63,6 % ja 10 mg:n annoksella 77,3 %. On osoitettu, että donepetsiilihydrokloridin aiheuttama asetyylikoliiniesteraasin esto punasoluissa korreloi muutoksiin ADAS‑cog:ssa (kognition tiettyjen osa-alueiden herkkä arviointiasteikko). Donepetsiilihydrokloridin kykyä muuttaa taudin taustalla olevan neuropatologian kulkua ei ole tutkittu. Siten donepetsiilihydrokloridilla ei voida katsoa olevan mitään vaikutusta sairauden etenemiseen.

Donepetsiilihydrokloridihoidon tehoa on tutkittu neljässä lumekontrolloidussa tutkimuksessa, joista kaksi kesti kuusi kuukautta ja kaksi yhden vuoden.

Mainitussa kuuden kuukauden kliinisessä tutkimuksessa analysoitiin donepetsiilin tehoa hoidon lopussa kolmen kriteerin yhdistelmän avulla: ADAS‑Cog (kognitiivisen suorituskyvyn mittari), Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (CIBIC+, kokonaisvaltaisen toimintakyvyn mittari) sekä Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (yhteisöön, kotiin ja harrastuksiin liittyvän toimintakyvyn sekä itsestä huolehtimisen mittari).

Hoitoon vastanneiksi katsottiin potilaat, jotka täyttivät seuraavat kriteerit.

Vaste = ADAS-Cog-pistemäärän suureneminen vähintään 4 pisteellä

Ei huononemista CIBIC+‑asteikolla

Ei huononemista Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale ‑asteikolla.

 

Vaste (%)

 

 

Hoitoaikeen mukainen ryhmä (intent-to-treat -populaatio)

n = 365

Arvioitavissa olleiden tutkittavien ryhmä

n = 352

Lumelääkeryhmä

10 %

10 %

 

Donepetsiilihydrokloridi 5 mg/vrk ‑ryhmä

18 %*

18 %*

 

Donepetsiilihydrokloridi 10 mg/vrk ‑ryhmä

21 %*

22 %**

* p < 0,05

** p < 0,01

Donepetsiilihydrokloridi suurensi annoksesta riippuvaisesti ja tilastollisesti merkitsevästi niiden potilaiden prosentuaalista määrää, joiden arvioitiin vastanneen hoitoon.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen:

Enimmäispitoisuus plasmassa saavutetaan noin 3–4 tunnin kuluttua lääkkeen ottamisesta suun kautta. Pitoisuus plasmassa ja AUC‑arvo suurenevat suhteessa annokseen. Eliminaation terminaalinen puoliintumisaika on noin 70 tuntia, joten toistuvasti kerran vuorokaudessa annetut kerta-annokset tuottavat vähitellen vakaan tilan. Likimääräinen vakaa tila saavutetaan 3 viikossa hoidon aloittamisesta. Kun vakaa tila on saavutettu, plasman donepetsiilihydrokloridipitoisuus ja siihen liittyvä farmakodynaaminen aktiivisuus eivät juuri vaihtele päivän aikana.

Ruoka ei vaikuttanut donepetsiilihydrokloridin imeytymiseen.

Jakautuminen:

Donepetsiilihydrokloridi sitoutuu ihmisellä noin 95‑prosenttisesti plasman proteiineihin. Aktiivisen metaboliitin, 6‑O‑desmetyylidonepetsiilin, sitoutumista plasman proteiineihin ei tunneta. Donepetsiilihydrokloridin jakautumista kehon eri kudoksiin ei ole vielä täydellisesti tutkittu. Massatasapainotutkimuksessa, jossa terveille miehille annettiin 5 mg:n kerta-annos 14C‑merkittyä donepetsiilihydrokloridia, noin 28 % merkkiaineesta jäi palautumatta elimistöstä 240 tunnin kuluttua annostelusta. Tämä viittaa siihen, että donepetsiilihydrokloridi ja/tai sen metaboliitit voivat jäädä elimistöön yli 10 päiväksi.

Biotransformaatio/eliminaatio:

Donepetsiilihydrokloridi erittyy virtsaan sekä sellaisenaan että metaboloituneena sytokromi P450‑järjestelmän kautta moniksi, osin tunnistamattomiksi metaboliiteiksi. Kun 14C‑merkittyä donepetsiilihydrokloridia annettiin 5 mg:n kerta-annos, plasmasta todettu radioaktiivinen aine – prosentteina annetusta annoksesta – sisälsi etupäässä muuttumatonta donepetsiilihydrokloridia (30 %), 6‑O‑desmetyylidonepetsiiliä (11 %, ainoa donepetsiilihydrokloridin kaltaisesti aktiivinen metaboliitti), donepetsiili-cis‑N‑oksidia (9 %), 5‑O‑desmetyylidonepetsiiliä (7 %) ja 5‑O‑desmetyylidonepetsiilin glukuronidikonjugaattia (3 %). Noin 57 % koko radioaktiivisesti merkitystä lääkeaineesta erittyi virtsaan (17 % muuttumattomana donepetsiilinä) ja 14,5 % ulosteeseen, mikä viittaa siihen, että lääkeaineen ensisijaisia eliminaatioreittejä ovat biotransformaatio ja erittyminen virtsaan. Donepetsiilihydrokloridin ja/tai sen metaboliittien enterohepaattisesta kierrosta ei ole näyttöä.

Plasman donepetsiilipitoisuus pienenee noin 70 tunnin puoliintumisajalla.

Sukupuoli, rotu ja tupakointitottumus eivät vaikuta kliinisesti merkittävästi plasman donepetsiilihydrokloridipitoisuuteen. Donepetsiilin farmakokinetiikkaa ei ole muodollisesti tutkittu terveillä iäkkäillä henkilöillä eikä Alzheimerin tautia tai verisuoniperäistä dementiaa sairastavilla potilailla. Keskimääräiset plasman donepetsiilipitoisuudet olivat potilailla kuitenkin samaa luokkaa kuin nuorilla, terveillä tutkittavilla.

Vakaan tilan donepetsiilipitoisuudet olivat suurentuneet potilailla, joiden maksan toiminta oli heikentynyt lievästi tai keskivaikeasti; keskimääräinen AUC-arvo suureni 48 % ja keskimääräinen Cmax-arvo 39 % (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Laajat tutkimukset koe-eläimillä ovat osoittaneet, että tämä yhdiste ei aiheuta juuri muita kuin kolinergisen stimulaation kautta välittyviä tavoiteltuja farmakologisia vaikutuksia (ks. kohta Yliannostus).

Donepetsiili ei ole mutageeninen bakteeri- ja nisäkässoluilla tehdyissä mutaatiokokeissa. Joitakin kromosomikatkoksia synnyttäviä vaikutuksia havaittiin in vitro ‑tutkimuksissa soluille selvästi toksisilla pitoisuuksilla, jotka olivat yli 3 000‑kertaisia plasman vakaan tilan pitoisuuksiin verrattuna. Kromosomikatkoksia synnyttäviä tai muita genotoksisia vaikutuksia ei havaittu in vivo hiiren mikrotumatestissä. Donepetsiilin onkogeenisuudesta ei saatu mitään näyttöä rotilla ja hiirillä tehdyissä pitkäaikaisissa karsinogeenisuustutkimuksissa kummankaan eläinlajin osalta.

Donepetsiilihydrokloridi ei vaikuttanut rottien hedelmällisyyteen. Se ei myöskään ollut teratogeeninen rotille tai kaniineille, mutta sillä oli lievä vaikutus kuolleena syntyneiden poikasten määrään ja poikasten varhaisvaiheen eloonjäämiseen, kun sitä annettiin kantaville rotille 50 kertaa ihmisille tarkoitettua määrää suurempi annos (ks. kohta Raskaus ja imetys).

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tablettiydin

Piidioksidi, kolloidinen, vedetön

Laktoosimonohydraatti

Selluloosa, mikrokiteinen

Tärkkelys, esigelatinoitu

Magnesiumstearaatti

Kalvopäällyste

Donepezil Orion 5 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Hypromelloosi

Titaanidioksidi (E171)

Propyleeniglykoli

Talkki

Donepezil Orion 10 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Hypromelloosi

Titaanidioksidi (E171)

Propyleeniglykoli

Talkki

Keltainen rautaoksidi (E172)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

DONEPEZIL ORION tabletti, kalvopäällysteinen
5 mg 28 fol (21,37 €), 98 fol (13,01 €)
10 mg 28 fol (19,57 €), 98 fol (12,58 €)

PF-selosteen tieto

Tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin (PVC-PVdC/alumiini-läpipainopakkaukset).

14, 28, 30, 56, 84, 98, 100, 112 ja 250 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

5 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”ML 89”. Vastakkaisella puolella ei ole merkintöjä. Halkaisija on 7 mm.

10 mg: keltainen, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”ML 88”. Vastakkaisella puolella ei ole merkintöjä. Halkaisija on 9 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

DONEPEZIL ORION tabletti, kalvopäällysteinen
5 mg 28 fol, 98 fol
10 mg 28 fol, 98 fol

  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

N06DA02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

20.10.2022

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com