Vertaa PF-selostetta

PROFAST injektio/infuusioneste, emulsio 20 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi ml injektio-/infuusionestettä, emulsio, sisältää 20 mg propofolia. Yksi 50 ml:n injektiopullo sisältää 1 000 mg propofolia

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Yksi ml injektio-/infuusionestettä, emulsio, sisältää 50 mg puhdistettua soijaöljyä.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektio-/infuusioneste, emulsio.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Profast on lyhytvaikutteinen laskimoon annettava anestesia-aine seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • anestesian induktioon ja ylläpitämiseen aikuisille ja yli 3-vuotiaille lapsille
 • ventiloitujen yli 16-vuotiaiden tehohoitopotilaiden sedaatioon
 • sedaatioon kirurgisten ja diagnostisten toimenpiteiden yhteydessä yksinään tai yhdistelmänä paikallis- tai alueellisen puudutuksen kanssa aikuisille ja yli 3-vuotiaille lapsille.

Ehto

Valmistetta saa antaa vain anestesia- tai tehohoitokoulutuksen saanut ammattihenkilö.

Annostus ja antotapa

Profast-valmistetta saa antaa vain anestesiologiaan tai tehohoitoon koulutettu lääkäri. Profast-valmisteella toteutettavaa sedaatiota tai anestesiaa ei saa toteuttaa sama henkilö, joka suorittaa kirurgisen tai diagnostisen toimenpiteen.

Sydämen toimintaa, verenkiertoa ja hengitystoimintoja on seurattava jatkuvasti (esim. EKG:n ja pulssioksimetrian avulla). Tarvittavat välineet anestesian tai sedaation aikaisten komplikaatioiden hoitoon on oltava aina heti saatavilla.

Annostus on määritettävä yksilöllisesti käytetyn esilääkityksen ja potilaan vasteen mukaan.

Lisäksi tarvitaan tavallisesti myös analgesia-aineita.

Profast-bolusten antoa ei suositella.

Aikuisten anestesia:

Anestesian induktio:

Profast-annos anestesian induktiossa annetaan ja säädetään nopeudelle 20–40 mg propofolia 10 sekunnin välein, kunnes potilas on tajuton. Profast 20 mg/ml on annettava infuusiopumpulla.

Useimmat alle 55-vuotiaat aikuispotilaat tarvitsevat yleensä yhteensä 1,5–2,5 mg propofolia painokiloa kohti (mg/kg).

ASA-luokan III ja IV riskipotilaiden, etenkin jos potilaalla on entuudestaan sydänvaurio tai hän on iäkäs, Profast-kokonaisannosta voi olla tarpeen pienentää propofoliannokseen 1 mg painokiloa kohti (mg/kg). Tällöin Profast-valmisteen infuusionopeuden on oltava hitaampi (noin 20 mg propofolia 10 sekunnin välein).

Anestesian ylläpito:

Anestesian ylläpitoon jatkuvana infuusiona annettavan propofolin annostus ja infuusionopeus sovitetaan potilaskohtaisesti.

Jatkuva infuusio

Anestesian ylläpitoon jatkuvana infuusiona annettavan propofolin annostus ja infuusionopeus sovitetaan potilaskohtaisesti. Normaalisti annos on 4-12 mg propofolia painokiloa kohti tunnissa (mg/kg/h) tyydyttävän anestesiasyvyyden ylläpitämiseksi.

Iäkkäiden potilaiden, huonossa yleiskunnossa olevien tai hypovoleemisten sekä ASA-luokkiin III ja IV kuuluvien potilaiden Profast-annosta voidaan pienentää tasolle 4 mg propofolia/kg/h.

Anestesia vähintään 3 vuoden ikäisillä lapsilla

Anestesian induktio

Anestesian induktion yhteydessä Profast on titrattava hitaasti, kunnes kliiniset merkit osoittavat anestesian alkaneen. Annos on sovitettava iän ja/tai painon mukaan. Yli 8 vuoden ikäisillä lapsilla anestesian induktioon tarvitaan yleensä noin 2,5 mg propofolia painokiloa kohti (mg/kg). Nuoremmilla lapsilla tarvittava annos voi olla suurempi (2,5–4 mg propofolia painokiloa kohti). ASA-luokkiin III ja IV kuuluville potilaille suositellaan pienempiä annoksia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Anestesian ylläpito

Tarvittavan anestesiasyvyyden ylläpito voidaan toteuttaa antamalla Profast-valmistetta infuusiona. Tarvittava antonopeus vaihtelee suuresti eri potilaiden välillä, mutta annoksilla 9–15 mg propofolia painokiloa kohti tunnissa (mg/kg/h) saavutetaan yleensä tyydyttävä anestesia. Nuoremmilla lapsilla tarvittava annos voi olla suurempi.

ASA-luokkiin III ja IV kuuluville potilaille suositellaan pienempiä annoksia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Profast 20 mg/ml -valmisteen käytöstä alle 3 vuoden ikäisillä lapsilla ei ole vielä riittävästi tietoa.

Yli 16-vuotiaiden potilaiden sedaatio tehohoidossa:

Ventiloitujen tehohoitopotilaiden sedaatiossa Profast annetaan jatkuvana infuusiona. Annostus perustuu tarvittavaan sedaatiosyvyyteen. Haluttu sedaatiosyvyys saadaan yleensä annoksella 0,3–4,0 mg propofolia painokiloa kohti tunnin aikana (mg/kg/h) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Profast-valmistetta ei saa käyttää 16-vuotiaiden tai nuorempien potilaiden sedaatioon tehohoidossa.

Profast-valmisteen antamista tavoiteohjattuna infuusiona (Target Controlled Infusion, TCI) sedaatioon tehohoitoyksikössä ei suositella.

Sedaatio aikuispotilaiden kirurgisten ja diagnostisten toimenpiteiden yhteydessä:

Profast-valmisteen annon aikana potilaan vointia on seurattava jatkuvasti verenpaineen laskun, hengitystieobstruktion ja happivajauksen merkkien varalta, ja komplikaatioiden hoidossa käytettävien tavanomaisten välineiden on oltava saatavilla.

Anestesian induktion yhteydessä annetaan yleensä 0,5–1 mg propofolia painokiloa kohti (mg/kg) 1–5 minuutin aikana. Anestesian ylläpidossa annostus riippuu halutusta sedaatiosyvyydestä ja on yleensä alueella 1,5–4,5 mg propofolia/kg/h.

ASA-luokkiin III ja IV kuuluvat potilaat saattavat tarvita pienemmän annostuksen ja hitaamman antonopeuden. Pienempi annostus voi olla tarpeen myös yli 55-vuotiailla potilailla.

Huomautus

Iäkkäiden potilaiden kohdalla anestesian induktioon tarvitaan pienempiä Profast-annoksia. Potilaan yleisvointi ja ikä on otettava huomioon. Pienempi annos annetaan hitaammin ja titrataan vasteen mukaan.

Myös käytettäessä Profast-valmistetta anestesian ylläpitoon ja sedaatioon infuusionopeutta on hidastettava ja propofolin tavoitepitoisuutta veressä on pienennettävä.

Annostusta on pienennettävä ja infuusionopeutta hidastettava edelleen, jos potilas kuuluu ASA-luokkaan III tai IV. Iäkkäille potilaille ei saa antaa bolusinjektioita (kerta-annoksina eikä toistuvasti), sillä tämä voi aiheuttaa verenkierron lamaantumista ja hengityslamaa.

Sedaatio vähintään 3-vuotiaiden lasten kirurgisten ja diagnostisten toimenpiteiden yhteydessä

Annostus ja antotiheydet on määritettävä tarvittavan sedaatiosyvyyden ja kliinisen vasteen mukaan. Useimmat pediatriset potilaat tarvitsevat propofoliannoksen 1–2 mg painokiloa kohti (mg/kg) sedaation induktioon. Sedaatio voidaan ylläpitää titraamalla Profast-infuusio haluttuun sedaatiotasoon. Useimmat potilaat tarvitsevat propofoliannoksen 1,5–9 mg/kg/h.

ASA-luokkien III ja IV potilaat saattavat tarvita pienempiä annoksia.

Profast-valmistetta ei saa käyttää 16-vuotiaiden tai nuorempien potilaiden sedaatioon tehohoidossa.

Antotapa

Injektiopulloja on ravistettava ennen käyttöä.

Profast ei sisällä antimikrobista säilöntäainetta, ja siten sen koostumus edistää mikro-organismien kasvua. Tästä syystä emulsio on käytettävä heti.

Sekä Profast-valmisteen että infuusion antolaitteiden aseptisuus on säilytettävä tarkoin koko infuusion annon ajan. Muut Profast-valmisteen lisäksi samaan aikaan saman infuusiolinjan kautta annettavat lääkeaineet tai nesteet on annettava lähellä kanyyliä.

Profast-valmistetta ei saa antaa bakteerisuodattimen läpi.

Profast-infuusion, kuten rasvaemulsioiden yleensäkin, anto yhden infuusiojärjestelmän avulla ei saa ylittää 12 tuntia. Infuusion päättyessä ja viimeistään 12 tunnin kuluttua jäljellä oleva määrä Profast-valmistetta ja antolaitteisto on poistettava käytöstä tai tarvittaessa vaihdettava uuteen.

Profast-valmistetta ei saa sekoittaa muiden injektio- eikä infuusionesteiden kanssa. Profastin kanssa voidaan kuitenkin antaa samanaikaisesti 5-prosenttista (50 mg/ml) glukoosiliuosta, 0,9-prosenttista (9 mg/ml) natriumkloridiliuosta tai 0,18-prosenttista (1,8 mg/ml) natriumkloridi- ja 4-prosenttista (40 mg/ml) glukoosiliuosta tai säilöntäaineetonta 1-prosenttista (10 mg/ml) lidokaiiniliuosta Y-liittimen kautta lähelle injektiokohtaa.

Kivun vähentämiseksi injektiokohdassa Profast on annettava isoon laskimoon tai ennen Profast-anestesian induktiota voidaan antaa lidokaiini-injektionestettä.

Lihasrelaksantteja atrakuuria ja mivakuuria voidaan antaa saman laskimoreitin kautta vasta, kun Profast-valmisteen antoon käytetty infuusiokohta on huuhdeltu annon jälkeen.

Injektiopullon sisältö ja kaikki infuusiotarvikkeet on tarkoitettu yhtä antokertaa varten ja vain yhtä potilasta varten.

Hoidon kesto

Profast-hoidon potilaskohtainen kesto ei saa ylittää 7 päivää.

Vasta-aiheet

Profast-valmistetta ei saa käyttää:

 • yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, soijalle, maapähkinöille tai kohdassa Apuaineet mainituille emulsion apuaineille (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
 • 16-vuotiaille tai nuoremmille potilaille sedaatioon tehohoidossa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Näiden lisäksi Profast 20 mg/ml ‑valmistetta ei saa myöskään käyttää:

 • anestesiaan alle 3 vuoden ikäisillä lapsilla.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kun Profast-valmistetta käytetään sedaatioon kirurgisten ja diagnostisten toimenpiteiden yhteydessä, potilaan vointia on seurattava jatkuvasti verenpaineen laskun, hengitystieobstruktion ja happivajauksen merkkien varalta.

Kun Profast-valmistetta käytetään kirurgisissa toimenpiteissä sedaatioon, potilas saattaa liikehtiä tahattomasti, kuten käytettäessä muitakin sedatiiveja. Jos toimenpide vaatii potilaan liikkumattomuutta, tahattomat liikkeet saattavat vaarantaa leikkauksen lopputuloksen.

Propofolin yhteydessä on ilmoitettu väärinkäyttöä ja riippuvuutta lähinnä terveydenhuollon henkilöstön parissa. Kuten kaikkia yleisanestesia-aineita käytettäessä, valmistetta ei saa käyttää, ellei hengitysteiden avoimuutta ole varmistettu. Muutoin käyttöön liittyy kuolemaan johtavien hengitystiekomplikaatioiden riski.

Profast-valmisteen käytön jälkeen on varmistettava, että potilas on täysin toipunut anestesiasta ennen kotiuttamista.

Profast-valmisteen käyttöön on liittynyt yksittäistapauksina leikkauksen jälkeisiä tajuttomuusjaksoja, joihin voi liittyä lihasjäykkyyttä. Tajuttomuusjaksojen esiintyminen ei riippu siitä, oliko potilas aiemmin hereillä vai ei. Tajunta palautuu itsestään, mutta tajutonta potilasta on valvottava tehostetusti.

Profast-valmisteeseen liittyvää toimintojen heikkenemistä ei yleensä havaita enää 12 tunnin jälkeen. Kun potilaalle kerrotaan Profast-valmisteen vaikutuksista, ja annetaan seuraavia ohjeita, lääkärin on otettava huomioon toimenpiteen tyyppi sekä potilaan samanaikainen lääkitys, ikä ja terveydentila.

 • Potilas saa kotiutua vain saattajan kanssa.
 • Potilaalle on kerrottava, milloin hän voi jälleen ryhtyä fyysisiin tai riskialttiisiin toimiin (kuten ajamaan moottoriajoneuvoa).
 • Potilaan on oltava tietoinen siitä, että muiden sedatiivien (esim. bentsodiatsepiinit, opiaatit, alkoholi) käyttö saattaa pitkittää tai voimistaa valmisteen aiheuttamaa toimintojen heikkenemistä.

Kuten muitakin laskimoanesteetteja käytettäessä, Profast on annettava hitaammin ja erityistä varovaisuutta noudattaen, jos potilaan sydämen, hengityselimistön, munuaisten tai maksan toiminta on heikentynyt tai potilas on hypovoleeminen tai hänen yleiskuntonsa on huono (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Sydämen, verenkierron tai hengityksen vajaatoiminta ja hypovolemia on mahdollisuuksien mukaan kompensoitava ennen valmisteen antamista.

Jos potilaalla on vaikea-asteinen sydänvaurio, Profast-valmistetta saa antaa vain äärimmäistä varovaisuutta noudattaen ja potilaan tilaa tehostetusti tarkkaillen.

Merkittävä verenpaineen lasku saattaa vaatia plasmankorvikkeiden ja mahdollisesti vasokonstriktorien antoa sekä Profast-valmisteen antonopeuden hidastamista. Verenpaineen romahtamisen mahdollisuus on otettava huomioon, jos potilaalla on sepelvaltimoiden tai aivojen heikentynyt perfuusio tai hypovolemia.

Propofolin puhdistuma riippuu verenvirtauksesta. Propofolin puhdistuma pienenee, jos samanaikaisesti käytetään sydämen minuuttitilavuutta pienentäviä lääkkeitä.

Propofolilla ei ole vagolyyttistä vaikutusta. Sen käytön yhteydessä on raportoitu bradykardiaa ja joskus vakavia seurauksia (sydämenpysähdys). Antikolinergisen lääkkeen antoa laskimoon ennen anestesiaa tai anestesian aikana on harkittava tilanteissa, joissa vagustonus on entuudestaan suuri tai Profast-valmistetta käytetään yhdessä muiden mahdollisesti sykettä hidastavien lääkkeiden kanssa.

Profast-valmisteen anto epilepsiaa sairastaville saattaa laukaista kouristuskohtauksen.

Ennen toistuvaa tai pitkäaikaista (> 3 tuntia) propofolin käyttöä alle 3-vuotiailla lapsilla ja raskaana olevilla on pohdittava suunnitellun toimenpiteen hyötyjä ja riskejä, sillä prekliinisissä tutkimuksissa on ilmoitettu neurotoksisuutta; ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta.

Pediatriset potilaat

Profast-valmisteen käyttöä ei suositella vastasyntyneille, koska sitä ei ole tutkittu riittävästi tällä potilasryhmällä. Farmakokineettiset tiedot (ks. kohta Farmakokinetiikka) osoittavat, että propofolin puhdistuma on vastasyntyneillä merkittävästi vähäisempää ja yksilöiden välinen vaihtelu on suurta. Käytettäessä vanhemmille lapsille suositeltuja annoksia voi tapahtua yliannostus, joka johtaa vaikea-asteiseen verenkierron ja hengityksen lamaantumiseen (ks. kohta Haittavaikutukset).

Profast 20 mg/ml -valmistetta ei suositella alle 3 vuoden ikäisille lapsille, koska tätä Profast-valmistetta on vaikea titrata pienille lapsille tarvittavan annoksen äärimmäisen pienen tilavuuden takia.

Propofolia ei saa käyttää alle 16-vuotiaiden lasten sedaatioon tehohoidon aikana, sillä propofolin turvallisuutta ja tehoa sedaatiossa ei ole osoitettu tässä ikäryhmässä (ks. kohta Vasta-aiheet).

Tietoa tehohoidosta

Propofoliemulsioinfuusioiden käyttöön tehohoitosedaatiossa liittyy erilaisia aineenvaihduntahäiriöitä ja elinvaurioita, joka voi johtaa kuolemaan.

Lisäksi on raportoitu yhdistelmänä seuraavia haittoja: metabolista asidoosia, rabdomyolyysia, hyperkalemiaa, hepatomegaliaa, munuaisten vajaatoimintaa, hyperlipidemiaa, sydämen rytmihäiriöitä, Brugada-tyyppisiä EKG-muutoksia (satula- tai telttamaista ST-välin nousua oikean puolen prekordiaalikytkennöissä [V1-V3] ja kuoppamaista T-aaltoa) ja/tai nopeasti etenevää sydämen vajaatoimintaa, joka ei yleensä reagoinut inotrooppiseen tukihoitoon.

Näiden tapahtumien yhdistelmää kutsutaan myös propofoli-infuusio-oireyhtymäksi.

Näitä tapahtumia havaittiin useimmin potilailla, joilla oli vaikeita pään vammoja, sekä lapsilla, joilla oli hengitystieinfektioita ja joille annettiin aikuisten tehohoitopotilaiden sedaatioon suositeltuja annoksia suurempia annoksia.

Seuraavien tekijöiden uskotaan olevan propofoli-infuusio-oireyhtymän merkittäviä riskitekijöitä:

kudosten alentunut happisaturaatio, vaikea neurologinen vaurio ja/tai sepsis, sekä suuret annokset yhtä tai useampaa seuraavista lääkkeistä: Vasokonstriktorit, steroidit, inotroopit ja propofoli (propofoliannos yleensä > 4 mg/kg/h yli 48 tunnin ajan).

Valmistetta määräävän lääkärin on oltava tietoinen näiden haittojen mahdollisuudesta potilailla, joilla on edellä mainittuja riskitekijöitä, ja lopetettava propofolin käyttö välittömästi edellä mainittujen merkkien tai oireiden ilmaantuessa. Kaikki tehohoidossa käytettävät sedatiivit ja muut lääkkeet on titrattava hapensaannin varmistamiseksi ja hemodynaamisten parametrien optimoimiseksi. Jos edellä mainittuja muutoksia esiintyy hoidon aikana ja potilaan kallonsisäinen paine on koholla, potilaalle on annettava aivojen perfuusiota tukevaa asianmukaista hoitoa. Hoitavan lääkärin on varmistettava ettei propofolin suositusannos (4 mg/kg/h) ylity.

Huomiota on kiinnitettävä rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin ja muihin häiriöihin, joiden vuoksi rasvaa sisältäviä emulsioita on käytettävä varoen.

Rasva-aineenvaihdunnan parametrien tarkistamista suositellaan käytettäessä Profast‑valmistetta potilailla, joilla epäillään veren rasva-arvojen suurenemista. Jos viitteitä rasva-aineenvaihdunnan häiriöstä löytyy, Profast-valmisteen antoa on sovitettava sen mukaisesti. Jos potilas saa samanaikaisesti parenteraalista ravitsemusta, Profast-valmisteen sisältämä rasvan määrä on otettava huomioon: 1,0 millilitra valmistetta sisältää 0,1 g rasvaa.

Lisävarotoimia

Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa potilaita, joilla on mitokondriotauti. Näiden potilaiden sairaus saattaa pahentua anestesian, kirurgisen toimenpiteen tai tehohoidon yhteydessä. Potilaiden normaalin ruumiinlämmön ylläpitoa, hiilihydraattien antoa ja riittävää nesteytystä suositellaan. Mitokondriotaudin pahenemisen ja propofoli-infuusio-oireyhtymän ensimerkit voivat olla samankaltaiset.

Profast ei sisällä antimikrobisia säilöntäaineita, ja siten sen koostumus edistää mikro-organismien kasvua.

Jos Profast-valmisteen kanssa annetaan samanaikaisesti lidokaiinia, on huomioitava, ettei lidokaiinia saa antaa perinnöllistä akuuttia porfyriaa sairastaville.

Profast sisältää soijaöljyä, joka saattaa hyvin harvoin aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per injektiopullo eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Profast-valmiste on yhteensopiva muiden anestesiaan käytettävien aineiden (esilääkitykseen käytettävien lääkkeiden, lihasrelaksanttien, inhalaatioanesteettien, analgeettien ja paikallispuudutteiden) kanssa. Regionaalisten puudutusten yhteydessä voidaan tarvita pienempiä Profast-annoksia. Viitteitä vaikeista yhteisvaikutuksista ei ole todettu.

Jotkin näistä aineista saattavat alentaa verenpainetta tai heikentää hengitystä, jolloin niiden vaikutus voi olla kumulatiivinen yhdessä Profast-valmisteen kanssa. Merkittävää verenpaineen laskua propofolilla toteutetussa anestesian induktiossa on raportoitu potilaista, jotka ovat saaneet rifampisiinihoitoa.

Jos ennen anestesiaa annetaan lisäksi opiaatteja, apneaa voi esiintyä useammin ja se voi pitkittyä.

Valproaattia ottavilla potilailla on havaittu tarvetta propofoliannosten pienentämiseen. Kun näitä lääkeaineita käytetään samanaikaisesti, voidaan harkita propofoliannoksen pienentämistä.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Propofolin turvallisuutta raskauden aikana ei ole osoitettu. Sen vuoksi Profast-valmistetta pitäisi käyttää raskauden aikana vain, jos käyttö on ehdottoman välttämätöntä. Profast läpäisee istukan ja voi lamata vastasyntyneen elintoimintoja (ks. myös kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Propofolia voidaan käyttää anestesiaan raskauden keskeytyksen yhteydessä.

Suuria annoksia (yli 2,5 mg propofolia/kg anestesian induktioon tai 6 mg propofolia/kg/h anestesian ylläpitoon) on vältettävä.

Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Imetys

Tutkimukset imettävillä naisilla ovat osoittaneet, että propofoli erittyy rintamaitoon pieninä määrinä. Tämän vuoksi imettävien äitien on vältettävä imetystä 24 tunnin ajan propofolin antamisen jälkeen ja heitettävä pois tänä aikana erittynyt rintamaito.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Profast-anestesian jälkeen potilasta on seurattava asianmukainen aika. Potilaalle on kerrottava, että kyky suoriutua liikenteessä ja käyttää koneita saattaa olla heikentynyt jonkin aikaa Profast-valmisteen annon jälkeen. Yleensä tällaista heikentymistä ei havaita enää 12 tunnin jälkeen Profast-valmisteen annosta (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Potilaan saa päästää kotiin vain saattajan kanssa, eikä hän saa juoda lainkaan alkoholia.

Haittavaikutukset

Propofolia käytettäessä anestesian induktio ja ylläpito ja sedaatio sujuvat yleensä rauhallisesti, ja eksitatorisesta vaikutuksesta on vain vähän merkkejä. Tavallisimmin raportoidut haittavaikutukset ovat farmakologisesti ennakoitavia anestesia-aineiden/sedatiivien vaikutuksia, joita ovat esimerkiksi verenpaineen lasku ja hengityslama. Näiden haittojen tyyppi, vaikeusaste ja esiintymistiheys riippuvat propofolia saaneen potilaan terveydentilasta, toimenpiteen tyypistä ja hoitotoimista. Haittavaikutusten esiintymistiheys on määritelty seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Erityisesti seuraavia haittavaikutuksia on havaittu:

Elinjärjestelmäluokka

Yleisyys

Haittavaikutukset

Immuunijärjestelmä

Hyvin harvinainen

Vaikeat allergiset reaktiot (anafylaksia), joihin voi kuulua angioedeema, bronkospasmi, punoitus ja hypotensio

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Tuntematon

Metabolinen asidoosi5, hyperkalemia5, hyperlipidemia5

Psyykkiset häiriöt

Tuntematon

Euforinen mieliala heräämisvaiheessa, lääkkeen väärinkäyttö ja lääkeriippuvuus8

Hermosto

Yleinen

Spontaanit liikkeet ja lihasspasmit anestesian induktion aikana, päänsärky heräämisvaiheessa

Harvinainen

Huimaus, vilunväreet ja palelu heräämisvaiheessa, epileptiformiset episodit, joihin liittyy kouristuksia ja opistotonus induktio-, ylläpito- ja heräämisvaiheessa (hyvin harvoin tuntien tai päivien viiveellä)

Hyvin harvinainen

Postoperatiivinen tajuttomuus (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Tuntematon

Tahattomat liikkeet

Sydän

Yleinen

Bradykardia1

Hyvin harvinainen

Keuhkopöhö

Tuntematon

Rytmihäiriö5, sydämen vajaatoiminta5,7

Verisuonisto

Yleinen

Hypotensio2

Melko harvinainen

Tromboosi ja flebiitti

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yleinen

Hyperventilaatio ja yskä anestesian induktion aikana, ohimenevä apnea anestesian induktion aikana

Melko harvinainen

Yskä ylläpitovaiheessa

Harvinainen

Yskä heräämisvaiheessa

Tuntematon

Hengityslama (riippuu annostuksesta)

Ruoansulatuselimistö

Yleinen

Hikka induktiovaiheessa, pahoinvointi ja oksentelu heräämisvaiheessa

Hyvin harvinainen

Haimatulehdus

Maksa ja sappi

Tuntematon

Hepatomegalia5

Luusto, lihakset ja sidekudos

Tuntematon

Rabdomyolyysi3,5

Munuaiset ja virtsatiet

Hyvin harvinainen

Virtsan värjäytyminen Profast-valmisteen pitkäkestoisen annon jälkeen

Tuntematon

Munuaisten vajaatoiminta5

Sukupuolielimet ja rinnat

Hyvin harvinainen

Seksuaalinen estottomuus

Tuntematon

Priapismi

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen

Paikallinen kipu ensimmäisen injektion aikana4

Yleinen

Kuumat aallot anestesian induktion aikana

Hyvin harvinainen

Vaikeat kudosreaktiot ja kudosnekroosi9 vahingossa tapahtuneen ekstravasaalisen annon jälkeen

Tuntematon

Paikallinen kipu, turvotus vahingossa tapahtuneen ekstravasaalisen annon jälkeen

Tutkimukset

Tuntematon

Brugada-tyyppinen EKG5,6

Vammat, myrkytykset ja hoitokomplikaatiot

Hyvin harvinainen

Postoperatiivinen kuume

Jos samanaikaisesti annetaan lidokaiinia, voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia: huimaus, oksentelu, uneliaisuus, kouristukset, bradykardia, rytmihäiriöt ja shokki.

Soijaöljy saattaa harvinaisissa tapauksissa laukaista allergisen reaktion.

 1. Vaikea bradykardia on harvinainen, mutta sen on joissain tapauksissa ilmoitettu edenneen asystoleksi.
 2. Toisinaan verenpaineen lasku voi vaatia veritilavuuden suurentamista ja Profast‑valmisteen antonopeuden hidastamista.
 3. Rabdomyolyysia on ilmoitettu hyvin harvinaisissa tapauksissa annettaessa Profast‑valmistetta suurilla annoksilla (4 mg propofolia/kg/h) sedaatioon tehohoidossa.
 4. Voidaan suurelta osin välttää antamalla samanaikaisesti lidokaiinia ja antamalla lääke kyynärvarren suuriin laskimoihin tai kyynärtaipeeseen.
 5. Näiden haittatapahtumien yhdistelmää kutsutaan propofoli-infuusio-oireyhtymäksi. Sitä esiintyy vaikeasti sairailla potilailla, joilla on yleensä useita näille tapahtumille altistavia riskitekijöitä (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).
 6. Brugadan oireyhtymä – EKG:ssä ST-välin nousu ja kuoppamainen T-aalto.
 7. Nopeasti etenevä (joissain tapauksissa kuolemaan johtava) sydämen vajaatoiminta aikuisilla, joka ei yleensä ole hoidettavissa inotrooppisilla tukitoimilla.
 8. Erityisesti terveydenhuoltohenkilöstöllä esiintyvä propofolin väärinkäyttö ja riippuvuus.
 9. Kudosnekroosia on raportoitu, kun kudoksen elinkykyisyys on heikentynyt.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostus voi aiheuttaa verenkierron laman ja hengityslaman. Apnea edellyttää mekaanista ventilaatiota. Verenkierron lama hoidetaan tavanomaisen hoitokäytännön mukaisesti laskemalla potilaan pääpuolta ja/tai antamalla plasmakorvikkeita ja vasokonstriktoreita.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut yleisanestesia-aineet

ATC-koodi N01AX10

Laskimoon annetun Profast-injektion jälkeen hypnoottinen vaikutus alkaa nopeasti. Anestesian induktioon kuluva aika riippuu injektionopeudesta ja on tavallisesti 30–40 sekuntia. Vaikutuksen kesto on lyhyt, mikä johtuu nopeasta metaboliasta ja erittymisestä (4-6 minuuttia). Kuten kaikkien yleisanestesia-aineiden kohdalla, vaikutusmekanismia ei tunneta täysin. Propofolin kuitenkin arvellaan tuottavan sedatiivisen vaikutuksensa tai anestesiavaikutuksensa lisäämällä GABA-hermovälittäjäaineen estovaikutusta ligandivälitteisten GABAA-reseptorien kautta.

Suositusannoksia käytettäessä propofolin kliinisesti merkittävä kumuloituminen toistettujen bolusinjektioiden tai infuusion jälkeen voidaan sulkea pois.

Propofolianestesian vaikutuksen kestoa lapsilla selvittäneet suppeat tutkimukset viittaavat siihen, etteivät teho ja turvallisuus muutu enintään 4 tunnin aikana.

Kirjallisuusviitteet propofolin käytöstä lapsille viittaavat myös siihen, että propofolin pitkäkestoisempi käyttö ei johda muutoksiin turvallisuudessa eikä tehossa.

Useimmilla potilailla herääminen ja tajunnan selvä palautuminen on nopeaa.

Anestesian induktion yhteydessä joskus todettava bradykardia ja verenpaineen lasku johtuu todennäköisimmin sentraalisesta vagotonisesta vaikutuksesta tai sympaattisen hermoston toiminnan estymisestä. Verenkierto yleensä normalisoituu, kun anestesiaa jatketaan.

Farmakokinetiikka

Jopa 98 % propofolista on sitoutuneena plasman proteiineihin.

Laskimoon annon jälkeen propofolipitoisuus veressä pienenee ensin nopeasti (alfavaihe), koska jakautuminen elimistöön on nopeaa. Alfavaiheen puoliintumisaika on 1,8–4,1 minuuttia.

Eliminaatiovaiheen eli beetavaiheen aikana pitoisuuden pieneneminen veressä on hitaampaa. Tässä vaiheessa puoliintumisajan laskettiin vaihtelevan 34 minuutista 64 minuuttiin.

Pidemmän havainnoinnin yhteydessä todetaan ns. syvä tila. Tässä vaiheessa (gammavaiheessa) veren lääkepitoisuuksien puoliintumisaika on 184–382 minuuttia.

Alkuvaiheen jakautumistilavuus V on 22–76 litraa, ja kokonaisjakautumistilavuus Vdβ on 387–1 587 l.

Propofoli jakautuu laajalti ja eliminoituu nopeasti elimistöstä (kokonaispuhdistuma 1,5–2 l/min). Eliminaatio tapahtuu metabolian kautta lähinnä maksassa, jossa muodostuu verenvirtauksesta riippuen inaktiivisia propofolin ja vastaavan hydrokinonin konjugaatteja, jotka erittyvät virtsaan.

Kun laskimoon annetaan kerta-annoksena 3 mg propofolia/kg, propofolin puhdistuma painokiloa kohti suurenee iän mukaan seuraavasti: keskipuhdistuma < 1 kk ikäisillä vastasyntyneillä (n = 25) oli 20 ml/kg/min eli huomattavasti pienempi kuin vanhemmilla lapsilla (n = 36, ikä 4 kuukaudesta 7 vuoteen). Vastasyntyneillä todetaan myös huomattavaa vaihtelua (3,7–78 ml/kg/min) puhdistumassa. Näiden suppeiden tutkimustulosten ja niistä ilmenevän suuren vaihtelun vuoksi tälle ikäryhmälle ei voida antaa annostussuosituksia.

Vanhemmilla lapsilla propofolin keskipuhdistuma 3 mg propofolia/kg boluskerta-annoksen jälkeen oli 37,5 ml/kg/min lapsilla, joiden ikä oli 4–24 kk (n = 8); 38,7 ml/kg/min lapsilla, joiden ikä oli 11–43 kk (n = 6); 48 ml/kg/min lapsilla, joiden ikä oli 1–3 v (n = 12); ja 28,2 ml/kg/min lapsilla, joiden ikä oli 4–7 v (n = 10). Vertailun vuoksi keskipuhdistuma aikuisilla oli 23,6 ml/kg/min (n = 6).

Propofolin metabolia tapahtuu lähinnä maksassa. Metaboliitteina todetaan propofolin glukuronideja ja 2,6-di-isopropyyli-1,4-kinolin glukuronideja ja sulfaattikonjugaatteja. 40 % annetusta annoksesta esiintyy propofolin glukuronideina. Kaikki metaboliitit ovat inaktiivisia. Noin 88 % annetusta annoksesta erittyy virtsaan metaboliitteina. Noin 0,3 % annetusta annoksesta erittyy muuttumattomana aineena ulosteeseen.

Biologinen hyötyosuus:

Anto laskimoon: 100 %

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Akuutti toksisuus

Laskimoon annettaessa LD50 hiirillä on 53 mg ja rotilla 42 mg propofolia painokiloa kohti (mg/kg).

Pitkäaikaistoksisuus

Pitkäkestoisia toksisuustutkimuksia on tehty rotilla ja koirilla. Eläimille annettiin päivittäin tai 2–3 kertaa viikossa 10–30 mg propofolia/kg infuusiona yhden kuukauden ajan. Toksisuudesta tai patologisista muutoksista ei todettu viitteitä.

Mutageenisuus

In vitro ‑tutkimuksissa Salmonella thyphimurium ‑mikrobeilla (Amesin testi) ja Saccharomyces cerevisiae ‑lajilla sekä in vivo ‑tutkimuksissa hiirillä ja kiinanhamstereilla ei todettu viitteitä mutageenisuudesta.

Lisääntymistoksisuus

Profast läpäisee istukan. Alkiotoksisuustutkimuksissa rotilla ja kaniineilla ei todettu viitteitä teratogeenisuudesta.

Eläimillä (myös kädellisillä) tehdyt julkaistut tutkimukset, joissa käytetyt annokset saivat aikaan lievän tai kohtalaisen anestesian, osoittavat anestesia-aineiden käytön aivojen nopean kehittymisen tai synaptogeneesin aikana aiheuttavan kehittyvissä aivoissa solukatoa, joka voi olla yhteydessä pitkäkestoisiin kognitiivisiin puutoksiin. Näiden prekliinisten havaintojen kliinistä merkitystä ei tiedetä.

Profast erittyy rintamaitoon. Sen käytöstä ihmisen raskauden ja imetyksen aikana ei ole kokemusta.

Karsinogeenisuus

Pitkäkestoisia karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Soijaöljy, puhdistettu

Keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit

Glyseroli

Kananmunalesitiini

Natriumoleaatti

Natriumhydroksidi (pH:n säätöön)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Profast-valmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Lihasrelaksantteja atrakuuria ja mivakuuria voidaan antaa saman laskimoreitin kautta vasta, kun Profast-valmisteen antoon käytetty infuusiokohta on huuhdeltu annon jälkeen (ks. myös kohta Annostus ja antotapa).

Kestoaika

2 vuotta.

Injektiopullon avaamisen jälkeen: käytettävä heti.

Laimentamattoman Profast-infuusion anto yhden infuusiojärjestelmän avulla ei saa ylittää 12 tuntia.

Kestoaika laimentamisen jälkeen: Seos on valmistettava aseptisesti (kontrolloidut ja validoidut olosuhteet säilyttäen) juuri ennen antoa, ja se on annettava 12 tunnin kuluessa valmistamisesta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Ei saa jäätyä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

PROFAST injektio/infuusioneste, emulsio
20 mg/ml 10 x 50 ml (31,76 €)

PF-selosteen tieto

50 ml:n väritön lasinen injektiopullo (tyyppi II), jossa harmaa bromobutyylikumisuljin ja alumiinikorkki, jonka päällä on muovinen flip-off korkki, pakkauksissa 1 tai 10 yksikköä.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen maitomainen öljy-vesiemulsio.

Osmolaliteetti: 250–390 mOsm/kg.

pH 6,00–8,50

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Vain yhtä käyttökertaa varten.

Injektiopulloa on ravistettava ennen käyttöä.

Profast–valmistetta ei saa sekoittaa muiden infuusio- tai injektionesteiden kanssa. Sen kanssa voidaan kuitenkin antaa 5-prosenttista (50 mg/ml) glukoosiliuosta, 0,9-prosenttista (9 mg/ml) natriumkloridiliuosta tai 0,18-prosenttista (1,8 mg/ml) natriumkloridiliuosta ja 4-prosenttista (40 mg/ml) glukoosiliuosta sekä säilöntäaineetonta 1-prosenttista (10 mg/ml) lidokaiiniliuosta Y-liittimen kautta lähelle injektiokohtaa.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

PROFAST injektio/infuusioneste, emulsio
20 mg/ml 10 x 50 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

N01AX10

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

21.01.2022

Yhteystiedot

BAXTER OY
HTC Nina, Tammasaarenkatu 1, PL 119
00181 Helsinki


09 862 1111