Vertaa PF-selostetta

GLYCOPYRRONIUM MARTINDALE injektioneste, liuos 200 mikrog/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi ml injektionestettä sisältää 200 mikrogrammaa (0,2 mg) glykopyrroniumbromidia.

3 ml injektionestettä sisältää 600 mikrogrammaa (0,6 mg) glykopyrroniumbromidia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Antikoliiniesteraasien, kuten neostigmiinin, perifeerisiltä muskariinivaikutuksilta suojaamiseen, kun antikoliiniesteraaseja on käytetty ei-depolarisoivien lihasrelaksanttien aiheuttaman hermo-lihasliitoksen jäännössalpauksen kumoamiseen.

Ennen leikkausta annettavana antimuskariinisena lääkeaineena syljenerityksen ja henkitorvi-, keuhkoputki- ja nielueritteiden vähentämiseksi.

Ennen leikkausta ja leikkauksen aikana annettavana antimuskariinisena lääkeaineena vaimentamaan tai estämään suksametonin käyttöön liittyvää tai sydämen vagusheijasteesta johtuvaa bradykardiaa leikkauksen aikana.

Annostus ja antotapa

Glykopyrroniumbromidi-injektioneste on steriili liuos, joka annetaan laskimoon tai lihakseen.

Esilääkitys

Aikuiset, yli 12-vuotiaat nuoret ja iäkkäät potilaat:
200–400 mikrogrammaa (0,2–0,4 mg) laskimoon tai lihakseen ennen anestesian induktiota. Vaihtoehtoisesti voidaan antaa annos 4–5 mikrogrammaa/kg (0,004–0,005 mg/kg), enintään annokseen 400 mikrogrammaa (0,4 mg) saakka. Suuremmista annoksista saattaa aiheutua voimakas ja pitkäkestoinen syljenerityksen estävä vaikutus, joka voi olla potilaalle epämiellyttävä.

Lihakseen annettaessa Glycopyrronium Martindale pitää antaa 30–60 minuuttia ennen anestesian induktiota.

Pediatriset potilaat (iältään 1 kk – 12 vuotta):
4–8 mikrogrammaa/kg (0,004–0,008 mg/kg), enintään annokseen 200 mikrogrammaa (0,2 mg) saakka laskimoon tai lihakseen ennen anestesian induktiota. Suuremmista annoksista saattaa aiheutua voimakas ja pitkäkestoinen syljenerityksen estävä vaikutus, joka voi olla potilaalle epämiellyttävä.

Käyttö leikkauksen aikana

Aikuiset, yli 12-vuotiaat nuoret ja iäkkäät potilaat:
Kerta-annos 200–400 mikrogrammaa (0,2–0,4 mg) injektiona laskimoon. Vaihtoehtoisesti voidaan antaa kerta-annos 4–5 mikrogrammaa/kg (0,004–0,005 mg/kg), enintään annokseen 400 mikrogrammaa (0,4 mg) saakka. Tarvittaessa voidaan antaa uusi annos.

Pediatriset potilaat (iältään 1 kk – 12 vuotta):
Kerta-annos 200 mikrogrammaa (0,2 mg) injektiona laskimoon. Vaihtoehtoisesti voidaan antaa laskimoon kerta-annos 4–8 mikrogrammaa/kg (0,004–0,008 mg/kg), enintään annokseen 200 mikrogrammaa (0,2 mg) saakka. Tarvittaessa voidaan antaa uusi annos.

Hermo-lihasliitoksen ei-depolarisoivan jäännössalpauksen kumoaminen

Aikuiset, yli 12-vuotiaat nuoret ja iäkkäät potilaat:
200 mikrogrammaa (0,2 mg) laskimoon 1000 mikrogrammaa (1 mg) neostigmiinia kohden. Vaihtoehtoisesti voidaan antaa annos 10–15 mikrogrammaa/kg (0,01–0,015 mg/kg) laskimoon neostigmiiniannoksen 50 mikrogrammaa/kg (0,05 mg/kg) tai vastaavan pyridostigmiiniannoksen kanssa. Glykopyrroniumbromidi-injektioneste voidaan antaa samanaikaisesti antikoliiniesteraasin kanssa samalla ruiskulla, koska tällä antotavalla kardiovaskulaarista stabiilisuutta koskevat tulokset ovat paremmat.

Pediatriset potilaat (iältään 1 kk – 12 vuotta):
10 mikrogrammaa/kg (0,01 mg) laskimoon neostigmiiniannoksen 50 mikrogrammaa/kg (0,05 mg/kg) tai vastaavan pyridostigmiiniannoksen kanssa. Glykopyrroniumbromidi-injektioneste voidaan antaa samanaikaisesti antikoliiniesteraasin kanssa samalla ruiskulla, koska tällä antotavalla kardiovaskulaarista stabiilisuutta koskevat tulokset ovat paremmat.

Munuaisten vajaatoiminta

Annoksen pienentämistä on harkittava, jos potilaalla on munuaisten vajaatoiminta (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Farmakokinetiikka).

Vasta-aiheet

Yliherkkyys glykopyrroniumbromidille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Muiden antimuskariinien tavoin: ahdaskulmaglaukooma, myasthenia gravis (kvaternaaristen ammoniumyhdisteiden suurten annosten on osoitettu salpaavan päätelevyn nikotiinireseptoreja), paralyyttinen ileus, mahanportin ahtauma, eturauhasen liikakasvu.
Jos potilaan QT-aika on pidentynyt, antikoliiniesteraasien ja antimuskariinien yhdistelmiä, kuten neostigmiinin ja glykopyrronin yhdistelmää, pitää välttää.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Antimuskariineja pitää käyttää varoen potilaille, joilla on Downin oireyhtymä, lapsille ja iäkkäille (koska haittavaikutusten riski on tavanomaista suurempi).
Antimuskariinien käytössä pitää olla varovainen, jos potilaalla on gastroesofageaalinen refluksitauti, ripuli, haavainen koliitti, akuutti sydäninfarkti, tyreotoksikoosi, hypertensio, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta tai sairaus, jolle on tyypillistä takykardia (mukaan lukien hypertyreoosi, sydämen vajaatoiminta, sydänleikkaus), koska tällaisten valmisteiden anto tihentää sydämen sykettä, samoin kuin jos potilaalla on sepelvaltimotauti tai sydämen rytmihäiriöitä, kuumetta (hikoilun estymisen vuoksi) tai jos potilas on raskaana tai imettää. Glykopyrroni estää hikoilua, joten jos potilaan (etenkin lapsen) kehon lämpötila on kohonnut, häntä on seurattava tarkoin.

Toistuvien tai suurten glykopyrroniannosten antamista uremiapotilaille pitää välttää, koska eliminaatio munuaisten kautta on hidastunut. Jos antikolinergisia lääkkeitä annetaan inhalaatioanestesian aikana, etenkin halogenoitujen hiilivetyjen käytön yhteydessä, ne voivat aiheuttaa kammioperäisiä rytmihäiriöitä.

Glykopyrroniumbromidi on atropiinista poiketen kvaternaarinen ammoniumyhdiste eikä se läpäise veri- aivoestettä. Siksi leikkauksen jälkeinen sekavuus on sen käytössä epätodennäköisempää; leikkauksen jälkeinen sekavuus on etenkin iäkkäillä potilailla erityinen huolenaihe. Glykopyrroniin liittyy atropiiniin verrattuna vähemmän kardiovaskulaarisia ja silmiin kohdistuvia vaikutuksia.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Glycopyrronium Martindale -injektionesteen vaikutuksen kesto voi olla pitempi potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta, sillä glykopyrrolaatti erittyy muuttumattomana pääasiassa virtsaan.
Annostusta voi olla tarpeen muuttaa, jos potilaalla on munuaisten vajaatoiminta.

Injektioneste voi lisätä sympatomimeettisten lääkevalmisteiden takykardiaa aiheuttavaa vaikutusta.

Yhteisvaikutukset

Monilla lääkkeillä on antimuskariinivaikutuksia. Kahden tai useamman tällaisen lääkkeen samanaikainen käyttö voi lisätä haittavaikutuksia, kuten suun kuivumista, virtsaumpea ja ummetusta. Samanaikainen käyttö voi aiheuttaa iäkkäille myös sekavuutta.

Antikolinergiset lääkeaineet voivat hidastaa muiden samanaikaisesti annettujen lääkkeiden imeytymistä.

Antikolinergien ja kortikosteroidien samanaikaisesta annosta voi aiheutua silmänpaineen kohoamista.

Antikolinergisten lääkeaineiden ja hitaasti liukenevien digoksiinitablettien samanaikainen käyttö voi suurentaa digoksiinipitoisuutta seerumissa.

Ritodriini: takykardia.

Lisääntyneet antimuskariiniset haittavaikutukset: amantadiini, trisykliset masennuslääkkeet, antihistamiinit, klotsapiini, disopyramidi, MAO:n estäjät, nefopaami, petidiini, fentiatsiinit (fentiatsiinien antimuskariiniset haittavaikutukset lisääntyvät, mutta pitoisuudet plasmassa pienenevät).

Domperidoni/metoklopramidi: antagonistinen vaikutus maha-suolikanavan aktiivisuuteen.

Ketokonatsoli: ketokonatsolin vähentynyt imeytyminen.

Levodopa: levodopan mahdollisesti vähentynyt imeytyminen.

Memantiini: memantiini voi tehostaa vaikutuksia.

Nitraatit: kielen alle annettavien nitraattien mahdollisesti vähentynyt vaikutus (kielen alle annettu valmiste ei liukene suun kuivuuden vuoksi).

Parasympatomimeetit: vaikutuksen kumoutuminen.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Ei ole olemassa tietoja Glycopyrronium Martindale -injektionesteen käytöstä raskaana oleville naisille. Glykopyrroniumbromidilla ei ole tehty riittäviä eläinkokeita lisääntymistoksisuuden selvittämiseksi (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Glycopyrronium Martindale -injektionesteen käyttöä ei suositella raskauden aikana.

Imetys
Ei tiedetä, erittyykö glykopyrroni ihmisen rintamaitoon. On päätettävä, lopetetaanko rintaruokinta vai jätetäänkö Glycopyrronium Martindale -injektioneste antamatta ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys
Glykopyrroniumbromidin vaikutuksista ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tietoja saatavissa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Glykopyrroniumbromidia 200 mikrogrammaa/ml sisältävää injektionestettä annetaan anestesian yhteydessä. On oletettavaa, että potilaat eivät sen vaikutusaikana aja ajoneuvoa eivätkä käytä koneita. Antimuskariinien systeeminen anto voi kuitenkin aiheuttaa näön sumenemista, huimausta ja muita vaikutuksia, jotka voivat heikentää potilaan kykyä suoriutua tarkkuutta vaativista toimista, kuten ajoneuvon ajamisesta. Tällaisiin toimiin ei saa ryhtyä ennen kuin näkökyvyn akkommodaatiohäiriöt tai tasapaino ovat korjautuneet.

Haittavaikutukset

Antimuskariinien, kuten glykopyrroniumbromidin, sivuvaikutuksia ovat lähinnä keskeisten farmakologisten vaikutusten pitkittyminen.

Haittavaikutukset luetellaan elinjärjestelmittäin. Esiintymistiheydet on määritelty seuraavan esitystavan mukaisesti: hyvin yleinen (> 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin.

Haittavaikutustaulukko:

Elinjärjestelmä

Haittavaikutus

Esiintymistiheys

Immuunijärjestelmä

yliherkkyys
angioedeema

Tuntematon

Ruoansulatuselimistö

suun kuivuminen

Hyvin yleinen

ummetus
pahoinvointi
oksentelu

Tuntematon

Munuaiset ja virtsatiet

virtsaumpi

Yleinen – hyvin yleinen

virtsaamispakko
virtsaamishäiriö

Tuntematon

Hermosto

uneliaisuus

Yleinen – hyvin yleinen

sekavuus**
huimaus

Tuntematon

 

Silmät

näköhäiriöt

Yleinen – hyvin yleinen

ahdaskulmaglaukoomaHyvin harvinainen
akkommodaatiohäiriö
valonarkuus
Tuntematon
Sydäntakykardia, sydämentykytys
ja rytmihäiriöt
Yleinen – hyvin yleinen
ohimenevä bradykardiaTuntematon
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsinavähentyneet keuhkoputkien eritteetTuntematon
Iho ja ihonalainen kudos

(kasvojen) punoitus
ihon kuivuminen
hikoilun estyminen

Tuntematon

** etenkin iäkkäillä


Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Oireet
Glykopyrroni on kvaternaarinen ammoniumyhdiste, joten yliannoksen oireet ovat luonteeltaan pikemminkin perifeerisiä kuin sentraalisia.

Hoito
Glykopyrronin perifeeristen antikolinergisten vaikutusten kumoamiseksi voidaan antaa kvaternaarista ammoniumantikoliiniesteraasia, kuten neostigmiinimetyylisulfaattia, annoksena 1000 mikrogrammaa (1,0 mg) kutakin parenteraalisesti annetuksi tiedettyä 1000 mikrogrammaa (1,0 mg) glykopyrroniumbromidia kohden.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Glykopyrroniumbromidi (ATC-koodi: A03AB02) on antimuskariininen kvaternaarinen ammoniumyhdiste, jolla on atropiinin kaltaisia perifeerisiä vaikutuksia. Sitä käytetään atropiinin tavoin anestesian yhteydessä. Esilääkityksenä ennen yleisanestesiaa annettuna se vähentää sydämen vagaalisen estymisen riskiä ja vähentää syljen ja keuhkoputkien eritteiden erittymistä. Sitä voidaan antaa leikkauksen aikana vähentämään lääkkeistä, kuten suksametonista, halotaanista tai propofolista, aiheutuvaa bradykardiaa ja hypotensiota. Glykopyrroniumbromidia voidaan antaa ennen antikoliiniesteraaseja, kuten neostigmiinia, tai niiden kanssa niiden muskariinisten haittavaikutusten estämiseksi.

Antimuskariiniset lääkkeet ovat asetyylikoliinivaikutusten kilpailevia estäjiä muskariinireseptorien autonomisissa efektorikohdissa, joita parasympaattiset (kolinergiset postganglionaarisett) hermot hermottavat, sekä asetyylikoliinivaikutusten estäjiä sileälihaksessa, jossa ei ole kolinergista hermotusta.

Annoksen suurentamisesta aiheutuvia perifeerisiä antimuskariinivaikutuksia ovat sylki-, keuhkoputki- ja hikirauhasten vähentynyt eritys, silmän mustuaisten laajentuminen (mydriaasi) ja silmän akkommodaatiokyvyn halvaantuminen (sykloplegia), tihentynyt sydämen syke, virtsaamisen estyminen ja maha-suolikanavan tonuksen väheneminen sekä mahahapon erityksen estyminen.

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet ovat heikosti rasvaliukoisia eivätkä kulkeudu helposti lipidikalvojen, kuten veri-aivoesteen, läpi. Keskushermostovaikutukset ovat erittäin vähäisiä.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Vaikutus alkaa yhden minuutin kuluessa valmisteen antamisesta laskimoon, ja aktiivisuus on suurimmillaan noin 5 minuutin kuluttua.

Injektiona lihakseen annetun glykopyrroniumbromidin maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan ja vaikutus alkaa 30 minuutin kuluessa. Vaikutukset ovat suurimmillaan noin 30–45 minuutin kuluttua. Vagaalinen salpaus kestää 2–3 tuntia, ja syljeneritystä estävä vaikutus kestää 7–8 tuntia. Imeytyminen on nopeampaa, kun glykopyrroniumbromidi injisoidaan hartialihakseen, kuin jos se injisoidaan pakaralihakseen tai ulompaan reisilihakseen.

Jakautuminen
Aivo-selkäydinnesteen glykopyrroniumbromidipitoisuus pysyy havaitsemisrajan alapuolella jopa tunnin hoitoannoksen antamisen jälkeen.

Eliminaatio
Laskimoon tai lihakseen annetusta glykopyrroniumbromidista 50 % erittyy virtsaan 3 tunnissa, jos henkilöllä ei ole uremiaa. Uremiapotilailla eliminaatio munuaisten kautta kestää huomattavasti pidempään. Merkittäviä määriä erittyy sappeen. 48 tunnissa 85 % on erittynyt virtsaan. Noin 80 % erittyneestä määrästä on muuttumatonta glykopyrroniumbromidia tai aktiivisia metaboliitteja.
Glykopyrroniumbromidin eliminaation puoliintumisaika plasmasta on 75 minuuttia, mutta pitoisuuksia on havaittavissa 8 tuntiin saakka annon jälkeen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Akuuttia toksisuutta ja toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta koskevat eläinkokeet eivät osoita glykopyrroniumbromidilla muita oleellisia vaikutuksia niiden lisäksi, jotka on jo kuvattu tämän valmisteyhteenvedon muissa kohdissa.

Glykopyrroniumbromidin lisääntymistoksisuus on määritetty eläinkokeissa vain puutteellisesti. Rotilla ja hiirillä tehdyistä kokeista saadut tiedot eivät osoittaneet teratogeenisia vaikutuksia. Hedelmöittymisen ja vieroituksenaikaisen eloonjäännin havaittiin vähentyneen rotilla annosriippuvaisesti. Koirilla tehdyt kokeet viittaavat siihen, että hedelmöittymisen heikentyminen saattaa johtua siemennesteen erityksen vähenemisestä, jota oli havaittavissa suurten glykopyrroniumbromidiannosten kanssa. Näiden löydösten kliininen merkitys on epäselvä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumkloridi, kloorivetyhappo (pH:n säätöön), injektionesteisiin käytettävä vesi.

Yhteensopimattomuudet

Glykopyrroniumbromidi-injektionesteen on osoitettu olevan fysikaalisesti yhteensopimaton seuraavien anestesiassa yleisesti käytettyjen lääkeaineiden kanssa: diatsepaami, dimenhydrinaatti, metoheksitaalinatrium, pentatsosiini, pentobarbitaalinatrium ja tiopentaalinatrium.

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Kestoaika

2 vuotta.

Avatun pakkauksen sisältö on käytettävä välittömästi ja käyttämättä jäävä sisältö on hävitettävä.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

GLYCOPYRRONIUM MARTINDALE injektioneste, liuos
200 mikrog/ml 10 x 1 ml (51,50 €)

PF-selosteen tieto

Kirkas tyypin I lasiampulli: 10 x 1 ml:n ampullia tai 10 x 3 ml:n ampullia kartonkirasiassa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas ja väritön liuos
pH 2,0–3,0

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Yhtä käyttökertaa varten. Hävitä käyttämättä jäävä sisältö.

Glykopyrroniumbromidi-injektionesteen on osoitettu olevan fysikaalisesti yhteensopiva seuraavien anestesiassa yleisesti käytettyjen lääkeaineiden kanssa: butorfanoli, loratsepaami, droperidoli ja fentanyylisitraatti, levorfanolitartraatti, petidiinihydrokloridi, morfiinisulfaatti, neostigmiini, prometatsiini ja pyridostigmiini.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

ATC-koodi

A03AB02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

14.03.2019

Yhteystiedot

Unimedic Pharma AB
Box 6216
102 34 Stockholm
Sweden

+46 10 130 99 50
medinfo@unimedicpharma.se