Vertaa PF-selostetta

POSTINOR tabletti 1,5 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreelia.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: 142,5 mg laktoosimonohydraattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Raskauden jälkiehkäisy 72 tunnin kuluessa yhdynnästä, jossa ei ole käytetty ehkäisyä tai jossa ehkäisy on pettänyt.

Ehto

1.) Asiakkaalle luovutetaan vain yksi (1 tabletin) pakkaus kerrallaan, paitsi niissä valmisteyhteenvedossa mainituissa tilanteissa, jolloin tulee ottaa kaksinkertainen annos. 2.) Valmistetta luovutettaessa on apteekin farmaseuttisen henkilökunnan annettava asiakkaalle myyntiluvan haltijan toimittaman kirjallisen materiaalin mukaista lääkeneuvontaa.

Annostus ja antotapa

Annostus

Yksi tabletti otetaan mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän jälkeen, mieluiten 12 tunnin kuluessa, viimeistään 72 tunnin kuluessa (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Jos oksentelua esiintyy kolmen tunnin kuluessa tabletin ottamisesta, otetaan välittömästi toinen tabletti.
Potilaan on kysyttävä neuvoa lääkäriltä, sairaanhoitajalta, perhesuunnitteluneuvolasta tai apteekkihenkilökunnalta.

Jos nainen on käyttänyt edeltävien 4 viikon aikana entsyymitoimintaa indusoivia lääkkeitä ja tarvitsee jälkiehkäisyä, hänen on suositeltavaa käyttää hormonitonta jälkiehkäisyä eli kuparikierukkaa; mikäli nainen ei voi tai ei halua käyttää kuparikierukkaa, hänen tulee ottaa kaksinkertainen annos levonorgestreelia (ts. 2 tablettia yhtä aikaa) (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Postinor-valmistetta voidaan käyttää missä kuukautiskierron vaiheessa tahansa, paitsi jos kuukautiset ovat myöhässä.

Jälkiehkäisyn jälkeen suositellaan paikallisen estemenetelmän (esim. kondomi, pessaari, spermisidi, ehkäisykuppi) käyttöä siihen saakka, kunnes seuraavat kuukautiset alkavat. Levonorgestreelin käyttö ei ole säännöllisen hormonaalisen ehkäisyn jatkamisen vasta-aihe.

Pediatriset potilaat
Ei ole asianmukaista käyttää Postinor-valmistetta jälkiehkäisyyn lapsilla ennen murrosikää (menarkea).

Antotapa

Suun kautta.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jälkiehkäisy on tilapäisesti käytettävä menetelmä. Sitä ei saa missään tapauksessa käyttää säännöllisen raskaudenehkäisyn sijaan.

Jälkiehkäisy ei estä raskautta kaikissa tapauksissa. Jos suojaamattoman yhdynnän ajankohta on epävarma tai jos nainen on ollut suojaamattomassa yhdynnässä yli 72 tuntia aiemmin saman kuukautiskierron aikana, hedelmöittyminen on voinut tapahtua. Jälkimmäisen yhdynnän jälkeen levonorgestreelihoidon ehkäisyteho voi olla riittämätön. Jos kuukautiset myöhästyvät yli 5 vrk, epänormaalia vuotoa esiintyy silloin kun kuukautisten pitäisi alkaa tai raskautta epäillään jostakin muusta syystä, raskauden mahdollisuus on suljettava pois. Jos raskaus alkaa levonorgestreelihoidon jälkeen, kohdunulkoisen raskauden mahdollisuus on otettava huomioon. Kohdunulkoisen raskauden absoluuttinen riski on todennäköisesti pieni, sillä levonorgestreeli estää ovulaation ja hedelmöittymisen. Kohdunulkoinen raskaus saattaa jatkua kohtuverenvuodosta huolimatta.
Tästä syystä levonorgestreelin käyttöä ei suositella potilaille, joilla on kohdunulkoisen raskauden riski (aikaisempi munanjohtimen tulehdus tai kohdunulkoinen raskaus).

Levonorgestreelin käyttö ei ole suositeltavaa, jos potilaalla on vaikea maksan vajaatoiminta.

Vaikeat imeytymishäiriöt, kuten Crohnin tauti, voivat heikentää levonorgestreelin tehoa.

Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosimonohydraattia.
Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Levonorgestreelin käytön jälkeen kuukautisvuodon määrä on yleensä normaali ja kuukautiset alkavat odotettuun aikaan. Ne voivat joskus alkaa muutamaa päivää odotettua aiemmin tai myöhemmin. Lääkärissä käyntiä suositellaan säännöllisen ehkäisyn aloittamiseksi tai käytetyn ehkäisyn muuttamiseksi. Jos säännöllistä hormoniehkäisyä käytettäessä tyhjennysvuotoa ei tapahdu seuraavan tablettitauon aikana levonorgestreelin käytön jälkeen, raskauden mahdollisuus on suljettava pois.

Toistuva käyttö saman kuukautiskierron aikana ei ole suositeltavaa, sillä se saattaa häiritä kuukautiskiertoa.

Levonorgestreeli ei ole yhtä tehokas kuin tavanomaiset, säännöllisesti käytettävät ehkäisymenetelmät, ja se soveltuu vain jälkiehkäisyyn. Jos naisella on toistuvasti tarvetta raskauden jälkiehkäisyyn, hänelle on suositeltava pitkäaikaisen ehkäisymenetelmän käyttöä.

Jälkiehkäisyn käyttö ei korvaa sukupuolitautien ehkäisyyn käytettäviä varotoimia.

Rajallisten ja vahvistamattomien tietojen mukaan Postinor-valmisteen teho saattaa olla sitä heikompi, mitä suurempi naisen paino ja painoindeksi on (ks. kohdat Farmakodynamiikka ja Farmakokinetiikka). Jälkiehkäisy on aina otettava mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän jälkeen painosta ja painoindeksistä riippumatta.

Yhteisvaikutukset

Maksaentsyymejä indusoivien aineiden, lähinnä CYP3A4-entsyymitoimintaa indusoivien aineiden, samanaikainen käyttö tehostaa levonorgestreelin metaboliaa. Efavirentsin samanaikaisen annon on todettu pienentävän plasman levonorgestreelipitoisuuksia (AUC-arvoa) noin 50 %.

Lääkeaineita, joiden epäillään voivan pienentää samalla tavoin plasman levonorgestreelipitoisuuksia, ovat barbituraatit (myös primidoni), fenytoiini, karbamatsepiini, mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet, rifampisiini, ritonaviiri, rifabutiini ja griseofulviini.

Jos nainen on käyttänyt entsyymitoimintaa indusoivia lääkkeitä edeltävien 4 viikon aikana ja tarvitsee jälkiehkäisyä, on harkittava hormonittoman jälkiehkäisyn (kuparikierukan) käyttöä. Jos nainen ei voi tai ei halua käyttää kuparikierukkaa, hän voi ottaa kaksinkertaisen levonorgestreeliannoksen (eli 3 000 mikrogrammaa 72 tunnin kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä). Tätä nimenomaista yhdistelmää (kaksinkertainen levonorgestreeliannos entsyymejä indusoivan lääkkeen samanaikaisen käytön yhteydessä) ei kuitenkaan ole tutkittu.

Levonorgestreelia sisältävien lääkkeiden käyttö saattaa estää siklosporiinin metaboliaa ja siten suurentaa sen toksisuusriskiä.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Levonorgestreelia ei saa käyttää raskauden aikana. Se ei keskeytä alkanutta raskautta. Rajallisten epidemiologisten tietojen mukaan valmiste ei raskauden jatkuessa aiheuta haittavaikutuksia sikiölle. Ei kuitenkaan ole kliinisiä tietoja yli 1,5 mg levonorgestreeliannosten mahdollisista seurauksista (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Imetys
Levonorgestreeli erittyy rintamaitoon. Imeväisen mahdollista altistusta levonorgestreelille voidaan vähentää, jos tabletti otetaan välittömästi imetyksen jälkeen ja imetystä vältetään vähintään 8 tunnin ajan levonorgestreelin ottamisen jälkeen.

Hedelmällisyys
Levonorgestreeli suurentaa kuukautiskierron häiriöiden todennäköisyyttä, mikä voi joskus johtaa ovulaation aikaistumiseen tai myöhästymiseen. Tämä saattaa muuttaa hedelmällisen jakson ajankohtaa. Hedelmällisyyttä koskevia pitkäaikaistietoja ei kuitenkaan ole.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Haittavaikutukset

Yleisimmin ilmoitettu haittavaikutus oli pahoinvointi.

Elinjärjestelmä

Haittavaikutusten yleisyys

Hyvin yleinen

(≥ 1/10)

Yleinen

(≥ 1/100, < 1/10)

Hermosto

Päänsärky

Huimaus

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi

Alavatsakipu

Ripuli

Oksentelu

Sukupuolielimet ja rinnat

Kuukautisvuotoon liittymätön verenvuoto*

Kuukautisten viivästyminen yli 7 vrk**

Epäsäännölliset kuukautiset

Rintojen aristus

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Väsymys

 

*Kuukautiskierto saattaa häiriintyä tilapäisesti. Useimmilla naisilla seuraavat kuukautiset alkavat kuitenkin 7 vrk kuluessa odotetusta ajankohdasta.
**Jos seuraavat kuukautiset ovat yli 5 vrk myöhässä, raskauden mahdollisuus on suljettava pois.

Markkinoilletulon jälkeen on ilmoitettu myös seuraavia haittatapahtumia:

Ruoansulatuselimistö

Hyvin harvinaiset (< 1/10 000): vatsakipu

Iho ja ihonalainen kudos
Hyvin harvinaiset (< 1/10 000): ihottuma, nokkosihottuma, kutina

Sukupuolielimet ja rinnat
Hyvin harvinaiset (< 1/10 000): lantion alueen kipu, dysmenorrea

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
Hyvin harvinaiset (< 1/10 000): kasvojen turvotus

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‐haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI‐00034 Fimea

Yliannostus

Vakavia haittavaikutuksia ei ole ilmoitettu, kun ehkäisytabletteja on otettu suun kautta suurina kerta-annoksina. Yliannostus voi aiheuttaa pahoinvointia ja tyhjennysvuotoa. Spesifistä vastalääkettä ei ole. Hoidon tulee olla oireenmukaista.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet, jälkiehkäisy, ATC-koodi: G03AD01

Vaikutusmekanismi
Levonorgestreelin tarkkaa vaikutustapaa jälkiehkäisyssä ei tunneta.
Suositeltuun tapaan käytettynä levonorgestreelin ensisijaisena vaikutustapana pidetään ovulaation ja hedelmöittymisen estoa, jos yhdyntä on tapahtunut ovulaatiota edeltävässä vaiheessa hedelmöitymisen ollessa todennäköisintä. Levonorgestreeli ei tehoa implantaatioprosessin alettua.

Kliininen teho ja turvallisuus
Raskausprosentti oli 1,1 % (11/976) aiemmassa kliinisessä tutkimuksessa (Lancet 1998; 352: 428–433), jossa 750 mikrogramman levonorgestreelivalmistetta otettiin kaksi 750 mikrogramman annosta 12 tunnin välein. Raskausprosentit vaikuttivat olevan sitä suurempia, mitä kauemmin hoidon aloittaminen kesti yhdynnän jälkeen (0,4 % [2/450] kun hoito aloitettiin 24 tunnin kuluessa, 1,2 % [4/338] kun hoito aloitettiin 25–48 tunnin kuluessa ja 2,7 % [5/187] kun hoito aloitettiin 49–72 tunnin kuluessa).

Tulokset vuonna 2001 tehdystä satunnaistetusta, kaksoissokkoutetusta kliinisestä tutkimuksesta (Lancet 2002; 360: 1803–1810) osoittivat, että raskausprosentti oli 1,34 % (16/1 198) kun levonorgestreelia otettiin 1 500 mikrogramman kerta-annos tai kun kaksi 750 mikrogramman levonorgestreelitablettia otettiin samanaikaisesti (72 tunnin kuluessa suojaamattoman yhdynnän jälkeen) (verrattuna raskausprosenttiin 1,69 % [20/11 832] kun kaksi 750 mikrogramman tablettia otettiin 12 tunnin välein). Kun tarkasteltiin naisia, jotka saivat hoitoa kolmantena tai neljäntenä vuorokautena suojaamattoman yhdynnän jälkeen, raskausprosenteissa ei ollut eroa (p > 0,2).

Kolmen WHO:n tutkimuksen (Von Hertzen ym., 1998 ja 2002; Dada ym., 2010) meta-analyysi osoitti, että raskausprosentti on levonorgestreelihoidon yhteydessä 1,01 % (59/5 863), eli levonorgestreeli ehkäisee raskauden 99 %:ssa tapauksista (verrattuna odotettavissa olevaan noin 8 %:n raskausprosenttiin, jos jälkiehkäisyä ei käytetä).

Suuren painon/painoindeksin vaikutuksesta ehkäisytehoon on rajallisesti tietoa, eikä näiden tietojen perusteella voida tehdä päätelmiä. Kolmessa WHO:n tutkimuksessa ei todettu taipumusta tehon heikkenemiseen naisen painon/painoindeksin ollessa suurempi (taulukko 1), mutta kahdessa muussa tutkimuksessa (Creinin ym. 2006 ja Glasier ym. 2010) havaittiin ehkäisytehon heikentyvän, kun naisen paino/painoindeksi oli suurempi (taulukko 2). Molemmista meta-analyyseista suljettiin pois jälkiehkäisy, joka otettiin yli 72 tuntia suojaamattoman yhdynnän jälkeen (eli levonorgestreelin myyntiluvasta poikkeava käyttö), sekä sellaisten naisten tiedot, joilla oli muitakin suojaamattomia yhdyntöjä. (Farmakokinetiikan tutkimukset lihavilla naisilla, ks. kohta Farmakokinetiikka.)

Taulukko 1: Meta-analyysi kolmesta WHO:n tutkimuksesta (von Hertzen ym. 1998 ja 2002; Dada ym. 2010)

Painoindeksi (kg/m2)

Alipainoinen

0–18,5

Normaali

18,5–25

Ylipainoinen

25–30

Liikalihava

≥ 30

N yhteensä

600

3952

1051

256

N raskauksia

11

39

6

3

Raskausprosentti

1,83 %

0,99 %

0,57 %

1,17 %

Luottamusväli

0,92–3,26

0,70–1,35

0,21–1,24

0,24–3,39

Taulukko 2: Meta-analyysi tutkimuksista Creinin ym. 2006 ja Glasier ym. 2010

Painoindeksi (kg/m2)

Alipainoinen

0–18,5

Normaali

18,5–25

Ylipainoinen

25–30

Liikalihava

≥ 30

N yhteensä

64

933

339

212

N raskauksia

1

9

8

11

Raskausprosentti

1,56 %

0,96 %

2,36 %

5,19 %

Luottamusväli

0,04–8,40

0,44–1,82

1,02–4,60

2,62–9,09


Suositusannosta käytettäessä levonorgestreeli ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä muutoksia veren hyytymistekijöihin eikä rasva- ja hiilihydraattiaineenvaihduntaan.

Pediatriset potilaat:
Prospektiivisessa havainnointitutkimuksessa havaittiin, että käytettäessä levonorgestreelitabletteja raskauden jälkiehkäisyyn seitsemän naista 305:sta tuli raskaaksi, eli raskausprosentti oli 2,3 %. Raskausprosentti alle 18-vuotiailla naisilla (2,6 % eli 4/153) oli samaa luokkaa kuin vähintään 18-vuotiailla naisilla (2,0 % eli 3/152).

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Suun kautta otettu levonorgestreeli imeytyy nopeasti ja lähes täydellisesti.
Levonorgestreelin absoluuttisen biologisen hyötyosuuden määritettiin olevan lähes 100 % annetusta annoksesta.
Farmakokinetiikan tutkimukseen osallistui 16 tervettä naista. Suun kautta otetun 1,5 mg levonorgestreelikerta-annoksen jälkeen huippupitoisuus seerumissa (18,5 ng/ml) havaittiin 2 h kohdalla.

Jakautuminen
Levonorgestreeli sitoutuu seerumin albumiiniin ja sukupuolihormoneja sitovaan globuliiniin (SHBG).
Vain noin 1,5 % kokonaispitoisuudesta seerumissa on vapaassa steroidimuodossa, mutta 65 % on sitoutunut spesifisesti SHGB:hen.

Noin 0,1 % äidin saamasta annoksesta voi siirtyä maidon mukana imeväiselle.

Biotransformaatio
Biotransformaatio noudattaa tunnettuja steroidimetabolian reittejä. Levonorgestreeli hydroksyloituu maksassa, ja metaboliitit erittyvät glukuronidikonjugaatteina.
Farmakologisesti aktiivisia metaboliitteja ei tunneta.


Eliminaatio
Kun huippupitoisuus seerumissa oli saavutettu, levonorgestreelin eliminaation puoliintumisaika oli noin 26 h.
Levonorgestreeli ei eliminoidu muuttumattomassa muodossa vaan metaboliitteina.
Levonorgestreelimetaboliitit eliminoituvat suunnilleen samassa määrin virtsan ja ulosteen mukana.


Farmakokinetiikka lihavilla naisilla
Farmakokinetiikan tutkimuksessa levonorgestreelipitoisuudet olivat lihavilla naisilla (BMI ≥ 30 kg/m²) pienemmät (noin 50 % pienentyneet Cmax- ja AUC0–24-arvot) kuin naisilla, joiden BMI oli normaali (< 25 kg/m²) (Praditpan ym., 2017). Myös toisessa tutkimuksessa raportoitiin levonorgestreelin Cmax-arvon olevan lihavilla naisilla noin 50 % pienempi kuin naisilla, joiden BMI oli normaali, kun taas kaksinkertainen annos (3 mg) vaikutti lihavilla johtavan samanlaisiin pitoisuuksiin plasmassa kuin naisilla, joiden BMI oli normaali ja jotka saivat 1,5 mg levonorgestreelia (Edelman ym., 2016). Näiden tietojen kliinistä merkitystä ei tunneta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Eläinkokeissa suurten levonorgestreeliannosten on osoitettu aiheuttavan naarassikiöiden virilisaatiota.
Kroonista toksisuutta, mutagenisuutta ja karsinogeenisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten ei-kliiniset tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille sen lisäksi mitä muissa valmisteyhteenvedon kohdissa on jo mainittu.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Perunatärkkelys, maissitärkkelys, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, talkki, laktoosimonohydraatti.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

5 vuotta

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

POSTINOR tabletti
1,5 mg 1 fol (11,61 €)

PF-selosteen tieto

Yksi tabletti läpipainopakkauksessa (PVC/alumiini) ja pahvirasiassa.

Valmisteen kuvaus:

Luonnonvalkoinen, litteä tabletti, jossa kohoreunat, halkaisija noin 8 mm, toisella puolella painomerkintä ”G00”.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

POSTINOR tabletti
1,5 mg 1 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

G03AD01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

03.02.2022

Yhteystiedot

GEDEON RICHTER NORDICS AB
Barnhusgatan 22, 5tr
111 23 Stockholm
Sweden

+358105793700

medinfo.fi@gedeonrichter.eu