Vertaa PF-selostetta

INVICORP injektioneste, liuos 25 mikrog/2 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Invicorp 25 mikrogrammaa/2 mg injektioneste, liuos: 1 annos (0,35 ml:n ampulli) sisältää 25 mikrogrammaa aviptadiilia ja 2 mg fentolamiinimesilaattia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos, eli se on olennaisesti natriumiton.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Invicorp on tarkoitettu neurologisista, vaskulaarisista, psyykkisistä tai monesta eri syystä johtuvan erektiohäiriön oireenmukaiseen hoitoon aikuisille miehille.

Annostus ja antotapa

Annostus

Invicorp 25 mikrogrammaa/2 mg injektioneste, liuos.

Pistoksen tulisi tuottaa potilaalle sukupuoliyhdynnän mahdollistava erektio. Erektion suositeltu enimmäiskesto on yksi tunti.

Lääkkeen saa pistää enintään kerran vuorokaudessa tai 3 kertaa viikossa.

Pediatriset potilaat: Invicorpia ei suositella lapsille.

Iäkkäät: Virallisia tutkimuksia ei ole tehty yli 75-vuotiaille potilaille.

Heikentynyt munuaisten tai maksan toiminta: Virallisia tutkimuksia ei ole tehty potilaille, joiden munuaisten tai maksan toiminta on heikentynyt.

Antotapa

Ampullin voi antaa lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä tai ottaa käyttöön suoraan jääkaapista (ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Pistos paisuvaiskudokseen on annettava steriileissä olosuhteissa. Invicorp on pistettävä suoraan paisuvaiskudokseen. Pistos annetaan tavallisesti siittimen proksimaaliseen kolmannekseen dorsolateraalisesti. Näkyviä laskimoita on vältettävä. Pistos on annettava vaihdellen siittimen eri puolelle ja eri kohtaan.

Ensimmäiset Invicorp-pistokset antaa lääketieteellisen koulutuksen saanut hoitohenkilökunta.

Asianmukaisen harjoittelun jälkeen Invicorpin voi pistää kotona. Potilaan säännöllistä seurantaa (esim. 3 kuukauden välein) suositellaan, etenkin potilaan itsensä toteuttaman pistoshoidon alkuvaiheessa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Miehet, joiden seksuaalinen toiminta ei ole suositeltavaa tai joille lääkevalmistetta ei saa antaa elimellisen sairauden vuoksi.

Hoito antikoagulanteilla, kuten hepariineilla ja varfariinilla, myös suun kautta annettavilla antikoagulanteilla, kuten dabigatraanilla, rivaroksabaanilla tai apiksabaanilla.

Invicorp ei sovi miehelle, jolla on jokin seuraavista:

  • priapismille mahdollisesti altistava tila, kuten sirppisoluanemia tai sirppisolupoikkeavuus, multippeli myelooma tai leukemia
  • siittimen anatominen epämuodostuma, kuten angulaatio, paisuvaisen fibroosi tai Peyronien tauti
  • siittimen implantti.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Erektiohäiriön taustalla olevat, hoidettavat lääketieteelliset syyt on diagnosoitava ja hoidettava ennen Invicorp-hoidon aloittamista.

Invicorpin anto paisuvaiseen voi aiheuttaa pitkittyneen erektion ja/tai priapismia. Potilasta on kehottava ilmoittamaan heti lääkärille, jos erektio kestää pitkään, esimerkiksi 4 tuntia tai kauemmin. Priapismin hoito on aloitettava viimeistään 6 tunnin kuluessa. Priapismi hoidetaan vakiintuneen lääketieteellisen käytännön mukaan (ks. kohta Yliannostus).

Invicorpin anto paisuvaiseen voi aiheuttaa siittimen fibroosia, myös angulaatiota, paisuvaisen fibroosia, fibroottisia kyhmyjä ja Peyronien taudin. Mitä pidempään valmistetta käytetään, sitä enemmän fibroosia saattaa esiintyä. Siittimen fibroosin tai Peyronien taudin merkkien havaitsemiseksi suositellaan voimakkaasti potilaan säännöllistä seurantaa ja siittimen tarkkaa tutkimista. Fibroosia on ilmoitettu vain harvoin muiden paisuvaiseen annettavien lääkehoitojen pitkäaikaisen käytön yhteydessä. Vaikka fibroosia ei ole toistaiseksi havaittu Invicorpin käytössä, tällaisen yhteyden mahdollisuus on pidettävä mielessä. Invicorp-hoito on lopetettava, jos potilaalle kehittyy siittimen angulaatio, paisuvaisen fibroosia tai Peyronien tauti.

Lievää, ohimenevää kasvojen tai ylävartalon punoitusta ja kuumotusta esiintyy yleisesti. Siihen liittyy joissakin harvinaisissa tapauksissa epämukavuudentunnetta ja sydämentykytystä tai takykardiaa, ja tällöin potilaan hoito saatetaan lopettaa. Katso myös kohta Haittavaikutukset.

Varovaisuutta on noudatettava Invicorpin käytössä, jos potilaalla on vaikea sydän- ja verisuonisairaus tai aivoverisuonisairaus.

Seksuaalinen stimulaatio ja yhdyntä voivat aiheuttaa sydän- ja keuhkotapahtumia potilaalle, jolla on sepelvaltimotauti, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta ja keuhkosairaus. Hoito itsessään tai potilaan perussairautena oleva sydänsairaus saattaa suurentaa yhdyntään liittyviä mahdollisia riskejä sellaisella potilaalla, joka käyttää sydän- ja verisuonioireiden vuoksi monia eri lääkkeitä. Tällaisen potilaan on oltava Invicorp-hoidon aikana varovainen seksuaalisessa toiminnassaan. Takykardian ilmetessä Invicorp-hoito on lopetettava.

Invicorp ei sovi samanaikaiseen käyttöön muiden erektiohäiriön hoitojen kanssa.

Invicorpin väärinkäytön mahdollisuus on huomioitava sellaisella potilaalla, jolla on aiemmin ollut jokin psyykkinen häiriö tai riippuvuus.

Oikea pistotekniikka on tärkeä; Invicorpia ei saa määrätä ilman riittävää käytön opastusta ja harjoittelua.

Yksi Invicorp-annos sisältää 0,05 mmol natriumia, eli se on olennaisesti natriumiton.

Yhteisvaikutukset

Invicorpin ja verenpainelääkkeiden tai muiden sydän- ja verisuonilääkkeiden samanaikaisessa käytössä ei ole havaittu kliinistä yhteisvaikutusta.

Raskaus ja imetys

Ei merkityksellinen. Invicorp on tarkoitettu vain miehille.

Aviptadiilin ja fentolamiinimesilaatin yhdistelmän vaikutusta eläinten lisääntymiskykyyn ei ole tutkittu.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu.

Haittavaikutukset

Haittavaikutuksia ilmaantuu noin 10 %:lle potilaista. Kasvojen ohimenevää punoitusta ja kuumotusta havaitaan usein, mutta se on ongelmallista vain harvoin, ja sitä voi olla vaikeaa erottaa yhdyntään liittyvästä kasvojen ohimenevästä punoituksesta ja kuumotuksesta.

Pistokohdassa saattaa ilmetä verenpurkauma ja mustelma. Tämä haitta lievittyy, kun potilaan pistotekniikka kokemuksen myötä paranee.

Hermosto

Melko harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100)

Päänsärky, heitehuimaus.

Sydän

Melko harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100)

Hyvin harvinaiset (< 1/10 000)

Takykardia, sydämentykytykset.

Sydäninfarkti, rasitusrintakipu.

Verisuonisto

Yleiset (≥ 1/100, < 1/10)

Kasvojen ohimenevä punoitus ja kuumotus.

Sukupuolielimet ja rinnat

Harvinaiset (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Priapismi, pitkittynyt erektio. Toistuvien pistosten aiheuttamat siittimen kyhmyt/fibroosi.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleiset (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinaiset (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

 

Mustelmien muodostuminen.

Verenpurkauma.

Pistoksen jälkeinen kipu.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty

haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Vasoaktiivisten aineiden pistäminen paisuvaiseen saattaa aiheuttaa pitkäkestoisen erektion ja/tai priapismia.

Pitkäkestoisen erektion (priapismin) hoito on aloitettava viimeistään 6 tunnin kuluessa. Hoito aloitetaan aspiroimalla siitin. Siittimen paisuvaiseen (corpus cavernosum) viedään aseptista tekniikkaa noudattaen 19–21 gaugen siipineula, minkä jälkeen siittimestä aspiroidaan 20–50 ml verta. Tämä saattaa relaksoida siittimen. Toimenpide voidaan tarvittaessa toistaa siittimen toisella puolella. Jos tämä ei tehoa, suositellaan alfa-adrenergisen aineen pistämistä paisuvaiseen. Toimenpiteen aikana on seurattava potilaan verenpainetta ja pulssia. Äärimmäistä varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on sepelvaltimotauti, kontrolloimaton verenpainetauti, aivoiskemia tai jos hän saa MAO:n estäjää. Viimeksi mainitussa tapauksessa saatavilla on oltava välineet hypertensiivisen kriisin hoitamiseksi.

Valmista 200 mikrog/ml -fenyyliefriiniliuos, ja pistä 0,5–1,0 ml liuosta 5–10 minuutin välein. Vaihtoehtoisesti potilaalle voi antaa 20 mikrog/ml -adrenaliiniliuosta ja aspiroida verta lisää. Enimmäisannos on 1 mg fenyyliefriiniä tai 100 mikrogrammaa adrenaliinia (5 ml liuosta). Jos priapismi ei korjaannu tälläkään, tarvitaan tilan paremmin hallintaan saamiseksi ehdottomasti kirurginen toimenpide, johon voi kuulua sunttileikkaus.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitetut lääkkeet, yhdistelmävalmisteet, ATC-koodi: G04BE30

Fentolamiini on lyhytvaikutteinen alfa-adrenoseptorien salpaaja. Se laajentaa verisuonia ja alentaa verenpainetta salpaamalla postsynaptisesti verisuonten molemmat lähes samalla tavalla vaikuttavat alfa1- ja alfa2-reseptorit. Fentolamiini relaksoi sileää lihaskudosta suoraan alfasalpauksesta riippumattomasti.

Sen jälkeen kun miehen genitaalialueelta löydettiin hermoja, joilla on VIP (vasoaktiivinen intestinaalinen peptidi) -immunoaktiivisuutta, pohdittiin, onko aviptadiililla (vasoaktiivisella intestinaalisella polypeptidillä) osuutta paikallisessa hermosäätelyssä, joka kohdistuu miehen urogenitaalialueen sileän lihaskudoksen aktiivisuuteen. VIP näyttäisi säätelevän sileän lihaskudoksen relaksaatiosta aiheutuvaa laskimo-okkluusiota. Ihmisen paisuvaisen sileästä lihaskudoksesta tehtyjen preparaattien avulla on havaittu, että VIP:n relaksoiva vaikutus kohdistuu sekä spontaaniin aktiivisuuteen että sähköllä ennalta supistettuun kudokseen.

Invicorpin vaikutus potilaisiin, joiden erektiohäiriö johtuu pääasiassa muista kuin psyykkisistä syistä:

Tutkimus

Potilaita (lkm)

Pistoksia (lkm)

Asteen 3 vasteen saaneita (lkm)* (%)

Vaikuttava aine**

Lumelääke

Vaikuttava aine**

Lumelääke

VP004

238

2 272

451

1 674 (74 %)

53 (12 %)

VP005

105

1 017

207

747 (73 %)

26 (13 %)

*Potilaat, joilla on emätinyhdynnän mahdollistava erektio (klinikalla arvioituna) tai sukupuoliyhdyntöjä kotiympäristössä.

**25 mikrogrammaa VIP:ä ja 1,0 mg fentolamiinia tai 25 mikrogrammaa VIP:ä ja 2,0 mg fentolamiinia.

Farmakokinetiikka

*VIP:n farmakokineettiset parametrit Invicorp 25 mikrogrammaa/2 mg -valmisteen annon jälkeen (lähtöarvoja sovellettu)

Farmakokineettinen parametri

Pistos laskimoon

Pistos paisuvaiseen

Cmax (pmol/l)

396,6

37,2

Tmax (min)

1,4

4,3

AUC0-∞ (pmol∙h/l)

10,4

6,1

Puoliintumisaika (min)

1,7

5,3

Puhdistuma (l/h)

987,1

Jakautumistilavuus (l)

50,4

*Fentolamiinin farmakokineettiset parametrit Invicorp 25 mikrogrammaa/2 mg -valmisteen annon jälkeen

Farmakokineettinen parametri

Pistos laskimoon

Pistos paisuvaiseen

Cmax (ng/ml)

79,5

12,4

Tmax (min)

1,5

2,0

AUC (ng/h/ml)

1,9

0,2

Puoliintumisaika (min)

1,2

Puhdistuma (l/min)

14,4

*VP001-tutkimus – VIP:n ja fentolamiinin yhdistelmää (Vasopotin 2) koskenut kahdensuuntainen farmakokineettinen tutkimus, jossa oli ristikkäisasetelma ja johon osallistui terveitä miehiä.

Endogeeniset katekolamiinit syrjäyttävät fentolamiinin alfareseptoreista, ja siksi vaikutuksen keston on havaittu olevan lyhyt.

VIP:n biologinen vaste päättyy, kun peptidi reseptoriin sitouduttuaan hajoaa entsymaattisesti.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

In vitro- tai in vivo -tutkimusten perusteella Invicorp ei ole geenitoksinen.

Cynomolgus-apinoilla tehdyssä 6 kuukauden tutkimuksessa, jossa Invicorpia pistettiin kahdesti viikossa paisuvaiseen, ei todettu lääkkeeseen liittyviä toksisuuksia eikä muita paikallisreaktioita kuin toistuvien pistosten aiheuttamasta mekaanisesta vauriosta johtuvia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumkloridi Dinatriumedetaatti

Fosforihappo

Natriumhydroksidi (happamuudensäätöön)

Kloorivetyhappo (happamuudensäätöön)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

9 kuukautta.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

INVICORP injektioneste, liuos
25 mikrog/2 mg 2 x 0,35 ml (32,68 €), 5 x 0,35 ml (79,13 €)

PF-selosteen tieto

Ampulli:

Vaaleanruskea lasiampulli.

Ruisku:

Steriili, kolmiosainen ja neulaton hypoderminen ruisku kerta-antoon.

Kammio: polypropeeni

Mäntä: polystyreeni

Männän tiiviste: synteettinen polyisopreenikumi

Neula:

Steriili, ruostumattomasta teräksestä valmistettu hypoderminen kertakäyttöneula kerta-antoon.

Paksuus x pituus: 30 G x ½ (halkaisija x pituus: 0,30 x 13,0 mm).

Paksuus x pituus: 21 G x 1½ (halkaisija x pituus: 0,80 x 40,0 mm).

Ampulli(t) on (ovat) pakattu pahvikoteloon/-oihin. Ampullikotelossa on erillinen rasia, jossa on ruisku(ja) ja neuloja.

Pakkauskoot:

1 lasiampulli x 0,35 ml ja 1 ruisku, 1 30 G:n neula ja 1 21 G:n neula

2 lasiampullia x 0,35 ml ja 2 ruiskua, 2 30 G:n neulaa ja 2 21 G:n neulaa

3 lasiampullia x 0,35 ml ja 3 ruiskua, 3 30 G:n neulaa ja 3 21 G:n neulaa

4 lasiampullia x 0,35 ml ja 4 ruiskua, 4 30 G:n neulaa ja 4 21 G:n neulaa

5 lasiampullia x 0,35 ml ja 5 ruiskua, 5 30 G:n neulaa ja 5 21 G:n neulaa

10 lasiampullia x 0,35 ml ja 10 ruiskua, 10 30 G:n neulaa ja 10 21 G:n neulaa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Ulkonäkö: väritön tai vaaleankeltainen liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Ampullin voi antaa lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä tai ottaa käyttöön suoraan jääkaapista.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

INVICORP injektioneste, liuos
25 mikrog/2 mg 2 x 0,35 ml, 5 x 0,35 ml

  • Rajoitettu peruskorvaus lääkärin lausunnolla (40 %). Alprostadiili, aviptadiilin ja fentolamiinin yhdistelmävalmiste ja sildenafiili: Vaikeasta perustaudista johtuva vaikea erektiöhäiriö erityisin edellytyksin (308).
  • Korvataan enintään 6 hoitoannosta kuukaudessa.

ATC-koodi

G04BE30

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

01.07.2017

Yhteystiedot

EVOLAN PHARMA AB
P.O Box 120
SE-182 12 Danderyd
Sweden

+46 8 544 960 30
www.evolan.se