Vertaa PF-selostetta

TAKHZYRO injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 300 mg

Huomioitavaa

▼Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi yksikkö (injektiopullo tai esitäytetty ruisku) sisältää 300 mg lanadelumabia* 2 ml:ssa liuosta.

*Lanadelumabi on tuotettu kiinanhamsterin munasarjasoluissa yhdistelmä-DNA-tekniikalla.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos.
Injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

TAKHZYRO on tarkoitettu toistuvien perinnöllisen angioedeeman (HAE) kohtausten tavanomaiseen ehkäisyyn vähintään 12 vuoden ikäisille potilaille.

Ehto

Lääkehoito tulee aloittaa vain perinnöllistä angioedeemaa (HAE) sairastavien potilaiden hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus ja antotapa

Lääkehoito tulee aloittaa vain perinnöllistä angioedeemaa (HAE) sairastavien potilaiden hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus

Suositeltu aloitusannos on 300 mg lanadelumabia 2 viikon välein. Niille potilaille, joiden tila on vakaa ja kohtaukseton hoidon aikana, voidaan harkita myös annoksen pienentämistä annokseen 300 mg 4 viikon välein, etenkin jos potilaan ruumiinpaino on alhainen.

TAKHZYRO-valmistetta ei ole tarkoitettu akuuttien HAE-kohtausten hoitoon (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Unohtuneet annokset

Jos potilas unohtaa ottaa TAKHZYRO-annoksen, häntä on ohjeistettava ottamaan se mahdollisimman pian niin, että annosväli on vähintään 10 vuorokautta.

Erityisryhmät

Iäkkäät

Iän ei odoteta vaikuttavan lanadelumabialtistukseen. Annosta ei tarvitse muuttaa yli 65-vuotiaille potilaille (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Maksan vajaatoiminta

Tutkimuksia ei ole tehty vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Maksan vajaatoiminnan ei odoteta vaikuttavan lanadelumabialtistukseen eikä turvallisuusprofiiliin. Annosta ei tarvitse muuttaa maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Munuaisten vajaatoiminta

Tutkimuksia ei ole tehty munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Munuaisten vajaatoiminnan ei odoteta vaikuttavan lanadelumabialtistukseen. Annosta ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Pediatriset potilaat

TAKHZYRO-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 12 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

TAKHZYRO on tarkoitettu annettavaksi ainoastaan pistoksena ihon alle.

Kukin TAKHZYRO-yksikkö (injektiopullo tai esitäytetty ruisku) on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten (ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Pistoksen anto pitää rajoittaa suositeltuihin pistoskohtiin: vatsaan, reisiin ja olkavarsien ulkosivuihin. (ks. kohta Farmakokinetiikka). On suositeltavaa vaihdella pistoskohtaa.

Potilas voi pistää TAKHZYRON itse tai omaishoitaja voi antaa potilaalle pistoksen ainoastaan silloin, kun hoidon toteuttaja on saanut opastuksen ihon alle annettavan pistoksen pistostekniikasta terveydenhoidon ammattilaiselta.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Yliherkkyysreaktiot

Yliherkkyysreaktioita on havaittu. Jos potilas saa vaikean yliherkkyysreaktion, TAKHZYRO-valmisteen anto on lopetettava välittömästi ja asianmukainen hoito on aloitettava.

Yleistä

TAKHZYRO-valmistetta ei ole tarkoitettu akuuttien HAE-kohtausten hoitoon. Jos potilas saa HAE-läpilyöntikohtauksen, yksilöity hoito hyväksytyllä varalääkityksellä on aloitettava.

Kliinisiä tietoja lanadelumabin käytöstä potilaille, joiden C1-INH-aktiivisuus on normaali, ei ole.

Vaikutukset hyytymiskokeisiin

Lanadelumabi saattaa pidentää aktivoitua osittaista tromboplastiiniaikaa (aPTT), koska lanadelumabi vaikuttaa aPTT-määritykseen. aPTT-laboratoriokokeessa käytetyt reagenssit käynnistävät sisäsyntyisen koagulaation aktivoimalla plasman kallikreiinin kontaktijärjestelmässä. Lanadelumabin estävä vaikutus plasman kallikreiiniin voi nostaa aPTT-arvoa tässä määrityksessä. Pidentyneet aPTT-arvot TAKHZYRO-valmisteella hoidetuilla potilailla eivät liittyneet poikkeaviin verenvuototapahtumiin. Hoitoryhmien välillä ei ollut eroa INR-arvoissa (International Normalised Ratio).

Natriumpitoisuus

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) injektiopulloa kohden eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Erityisiä yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Lanadelumabin ominaisuuksien perusteella farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia samanaikaisesti annettavien lääkevalmisteiden kanssa ei ole odotettavissa.

C1-esteraasin estäjän samanaikainen käyttö varalääkkeenä aiheuttaa odotetusti additiivisen vaikutuksen lanadelumabi-cHMWK-vasteeseen, mikä perustuu lanadelumabin ja C1-esteraasin estäjän vaikutusmekanismeihin (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja lanadelumabin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymis- tai kehitystoksisia vaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Varmuuden vuoksi lanadelumabin käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö lanadelumabi ihmisen rintamaitoon. Ihmisen IgG-vasta-aineiden tiedetään erittyvän rintamaitoon synnytyksen jälkeen muutaman päivän ajan, minkä jälkeen pitoisuus laskee pian matalaksi. Sen vuoksi rintaruokinnassa olevalle lapselle aiheutuvaa riskiä ei voi sulkea pois tänä lyhyenä ajanjaksona. Myöhemmin lanadelumabia voi käyttää imetyksen aikana, jos se on kliinisesti tarpeen.

Hedelmällisyys

Lanadelumabin vaikutusta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkittu. Lanadelumabi ei vaikuttanut makakeilla urosten eikä naaraiden hedelmällisyyteen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

TAKHZYRO-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisin (52,4 %) havaittu TAKHZYRO-valmisteeseen liittyvä haittavaikutus oli pistoskohdan reaktio, kuten pistoskohdan kipu, punoitus ja mustelmat. Pistoskohdan reaktioista 97 % oli vaikeusasteeltaan lieviä, 90 % hävisi vuorokauden kuluttua ilmenemisestä ja niiden mediaanikesto oli 6 minuuttia.

Yliherkkyysreaktioita (lievä tai keskivaikea kutina, epämiellyttävää tunne ja pistely kielessä) havaittiin (1,2 %), kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Haittavaikutustaulukko

Taulukossa 1 on yhteenveto HELP-tutkimuksessa havaituista haittavaikutuksista. HELP-tutkimuksessa oli mukana 84 perinnöllistä angioedeemaa sairastavaa tutkittavaa, jotka saivat vähintään yhden annoksen TAKHZYRO-valmistetta.

Taulukossa 1 lueteltujen haittavaikutusten yleisyys on määritelty seuraavan luokituksen mukaisesti:

hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000).

Taulukko 1: Lanadelumabin raportoidut haittavaikutukset

Elinjärjestelmä

Lääkkeen haittavaikutus

Esiintyvyys

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyys*

Yleinen

Hermosto

Heitehuimaus

Yleinen

Iho ja ihonalainen kudos

Makulopapulaarinen ihottuma

Yleinen

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lihassärky

Yleinen

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Pistoskohdan reaktio**

Hyvin yleinen

Tutkimukset

Kohonnut alaniiniaminotransferaasi

Yleinen

Kohonnut aspartaattiaminotransferaasi

Yleinen

*Yliherkkyys-termiin sisältyvät: kutina, epämiellyttävä tunne ja pistely kielessä.
**Pistoskohdan reaktioihin sisältyvät: kipu, punoitus, mustelmat, epämukavat tuntemukset, hematooma, verenvuoto, kutina, turpoaminen, kovettuminen, tuntoharhat, reaktio, lämpö, turvotus ja ihottuma.

HELP-jatkotutkimuksen turvallisuustiedot ovat yhdenmukaiset HELP-tutkimuksen turvallisuustietojen kanssa (esitetty taulukossa 1).

Pediatriset potilaat

TAKHZYRON turvallisuutta arvioitiin 23 tutkittavan alaryhmällä, jossa tutkittavat olivat iältään 12 – <18 ‑vuotiaita. Alaryhmän analyysin tulokset olivat yhdenmukaiset koko tutkittavien joukon tulosten kanssa kaikilla tutkittavilla.

Immunogeenisuus

Lanadelumabihoidolla on ollut yhteys hoidosta aiheutuneisiin lääkevasta-aineisiin 11,9 %:lla (10/84) tutkittavista. Vasta-ainetitterit olivat matalat kaikissa tapauksissa. Lääkevasta-ainevaste oli ohimenevä 20 %:lla (2/10) lääkevasta-ainepositiivisista tutkittavista. Lanadelumabihoitoa saaneista potilaista 2,4 % (2/84) sai neutraloivien vasta-aineiden tutkimuksessa positiivisen tuloksen.

Lääkevasta-aineiden, mukaan lukien neutraloivien vasta-aineiden, kehittyminen TAKHZYRO-valmistetta vastaan ei näyttänyt vaikuttavan farmakokineettiseen profiiliin, farmakodynaamiseen profiiliin eikä kliiniseen vasteeseen.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Yhtään yliannostustapausta ei ole raportoitu. Tietoja yliannostuksen mahdollisista merkeistä ja oireista ei ole. Jos oireita esiintyy, niihin suositellaan symptomaattista hoitoa. Vastalääkettä ei ole saatavilla.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut hematologiset valmisteet, hereditaarisen angioödeeman hoitoon tarkoitetut lääkkeet, ATC-koodi: B06AC05.

Vaikutusmekanismi

Lanadelumabi on täysin ihmisperäinen monoklonaalinen vasta-aine (IgG1/κ-kevytketju). Lanadelumabi estää aktiivisen plasman kallikreiinin proteolyyttistä aktiivisuutta. Kohonnut plasman kallikreiinin aktiivisuus johtaa angioedeemakohtauksiin HAE-potilailla korkeamolekyylipainoisen kininogeenin (HMWK) proteolyysin kautta, jonka tuloksena syntyy pilkottua HMWK:ta (cHMWK) ja bradykiniiniä. Lanadelumabin avulla plasman kallikreiinin aktiivisuus saadaan pitkäkestoiseen hallintaan ja rajoitetaan bradykiniinin syntymistä HAE-potilailla.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Pitoisuudesta riippuva plasman kallikreiinin esto, mitattuna cHMWK-pitoisuuden laskuna, havaittiin tutkittavilla, joilla on HAE ja joille annettiin ihon alle TAKHZYRO-valmistetta 150 mg 4 viikon välein, 300 mg 4 viikon välein tai 300 mg 2 viikon välein.

TAKHZYRO-valmisteen ja cHMWK:n farmakokineettista-farmakodynaamista suhdetta kuvaa epäsuoran altistus-vasteen farmakologinen malli. cHMWK:n muodostuminen väheni enimmillään 53,7 % ja C50 oli 5 705 ng/ml.

Kliininen teho ja turvallisuus

HELP-tutkimus

HELP-tutkimus oli kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, lumekontrolloitu, rinnakkaisryhmiä käyttävä monikeskustutkimus, jossa oli mukana 125 tutkittavaa (115 aikuista ja 10 nuorta), joilla oli oireellinen tyypin I tai II HAE. Tutkittavat satunnaistettiin yhteen neljästä rinnakkaisesta hoitohaarasta, jotka oli ositettu lähtötason kohtausilmaantuvuuden perusteella suhteessa 3:2:2:2 (lumelääke, lanadelumabi 150 mg 4 viikon välein, lanadelumabi 300 mg 4 viikon välein tai lanadelumabi 300 mg 2 viikon välein, ihon alle annettuna) 26 viikon hoitojakson ajaksi.

Tutkimuspopulaation mediaani-ikä (vaihteluväli) oli 42 (12–73) vuotta, ja tutkittavista naisia oli 88 (70 %). Tutkittavista 65 %:lla (81/125) oli raportoitu aiempia kurkunpäähän liittyviä angioedeemakohtauksia, ja 56 % (70/125) oli saanut aiempaa pitkäaikaista estohoitoa. Tutkimuksen aloitusjakson aikana kohtausten ilmaantuvuus oli keskimäärin 3,7 kohtausta kuukaudessa, ja 52 % (65/125) tutkittavista sai ≥3 kohtausta kuukaudessa.

Jokaisessa TAKHZYRO-hoitohaarassa HAE-kohtausten ilmaantuvuus väheni tilastollisesti merkittävästi verrattuna lumelääkkeeseen kaikkien ensisijaisten ja toissijaisten päätetapahtumien suhteen lähtöryhmiin kuuluvassa populaatiossa (intent-to-treat, ITT) (taulukko 2).

Taulukko 2. Ensisijaisten ja toissijaisten tehoa koskevien mittarien tulokset – lähtöryhmiin kuuluva populaatio

Päätetapahtuman tiedota

Lumelääke

(N = 41)

Lanadelumabi

150 mg 4 viikon välein (N=28)

300 mg 4 viikon välein (N=29)

300 mg 2 viikon välein (N=27)

Ensisijainen päätetapahtuma – HAE-kohtausten lukumäärä päivinä 0–182

Kuukausittaisten kohtausten pienimmän neliösumman keskiarvo (95 %:n luottamusväli)b

1,97 (1,64; 2,36)

0,48 (0,31; 0,73)

0,53 (0,36; 0,77)

0,26 (0,14; 0,46)

Vähenemä prosentteina suhteessa lumelääkkeeseen (95 %:n luottamusväli)c

 

76 (61, 85)

73 (59, 82)

87 (76, 93)

Korjatut p-arvotd

 

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Toissijainen päätetapahtuma – akuuttia hoitoa vaativien HAE-kohtausten lukumäärä päivinä 0–182

Kuukausittaisten kohtausten pienimmän neliösumman keskiarvo (95 %:n luottamusväli)b

1,64 (1,34; 2,00)

0,31 (0,18; 0,53)

0,42 (0,28; 0,65)

0,21 (0,11; 0,40)

Vähenemä prosentteina verrattuna lumelääkkeeseen (95 %:n luottamusväli)c

 

81 (66, 89)

74 (59, 84)

87 (75, 93)

Korjatut p-arvotd

 

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Toissijainen päätetapahtuma – keskivaikeiden tai vaikeiden HAE-kohtausten lukumäärä päivinä 0–182

Kuukausittaisten kohtausten pienimmän neliösumman keskiarvo (95 %:n luottamusväli)b

1,22 (0,97; 1,52)

0,36 (0,22; 0,58)

0,32 (0,20; 0,53)

0,20 (0,11; 0,39)

Vähenemä prosentteina verrattuna lumelääkkeeseen (95 %:n luottamusväli)c

 

70 (50, 83)

73 (54, 84)

83 (67, 92)

Korjatut p-arvotd

 

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Huomautukset:
a Tulokset ovat peräisin Poisson-regressiomallista, joka ottaa huomioon ylidispersion ja kiinteät vaikutukset hoitoryhmän (kategorinen) ja normalisoidun lähtötason kohtausilmaantuvuuden (jatkuva) suhteen sekä ajan logaritmin (päivinä, jolloin kutakin tutkittavaa seurattiin) mallin offset-muuttujana.
b Malliin pohjautuva hoitojakson HAE-kohtausten ilmaantuvuus (kohtausten lukumäärä / 4 viikkoa).
c %-vähenemä suhteessa lumelääkkeeseen vastaa 100 %:a * (1-ilmaantuvuussuhde). Ilmaantuvuussuhde on malliin pohjautuvan hoitojakson HAE-kohtausten ilmaantuvuuksien suhde.
d Monitestauskorjatut p-arvot.

HAE-kohtausten ilmaantuvuuden keskimääräinen vähenemä oli yhdenmukaisesti suurempi TAKHZYRO‑hoitohaaroissa verrattuna lumelääkkeeseen riippumatta lähtötason aiemmasta pitkäaikaisesta estohoidosta, kurkunpäähän liittyvistä angioedeemakohtauksista tai aloitusjakson kohtausten ilmaantuvuudesta. Niiden tutkittavien prosenttiosuus, jotka eivät saaneet kohtauksia, on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Niiden tutkittavien prosenttiosuus, jotka eivät saaneet kohtauksia hoitojakson aikana

Kriteeri

Lumelääke

Lanadelumabi

150 mg 4 viikon välein

300 mg 4 viikon välein

300 mg 2 viikon välein

Hoitojakso (päivät 0–182, 26 viikkoa)

n

41

28

29

27

Kohtauksettomia

2 %

39 %

31 %

44 %

Niiden tutkittavien prosenttiosuus, jotka eivät saaneet kohtauksia tutkimuksen 16 viimeisen viikon aikana (päivinä 70–182), oli 300 mg 2 viikon välein saaneiden hoitohaarassa 77 % ja lumelääkettä saaneiden hoitohaarassa 3 %.

HAE-kohtausten ilmaantuvuus väheni vähintään 50 % aloitusjaksoon verrattuna 100 %:lla tutkittavista hoitohaaroissa, joissa tutkittavat saivat 300 mg 2 viikon välein ja 4 viikon välein, ja 89 %:lla tutkittavista hoitohaarassa, jossa tutkittavat saivat 150 mg 4 viikon välein.

Terveyteen liittyvä elämänlaatu

Kaikissa TAKHZYRO-hoitohaaroissa havaittiin paraneminen angioedeemaan liittyvän elämänlaatukyselylomakkeen (AE-QoL) kokonaispistemäärissä ja osa-alueiden (toimintakyky, väsymys/mielentila, pelko/häpeä ja ravitsemus) pistemäärissä lumelääkehaaraan verrattuna. Suurin paraneminen havaittiin toimintakykypistemäärissä, kuten taulukossa 4 on esitetty. Kuuden pisteen vähennystä pidetään kliinisesti merkittävänä paranemisena. Kliinisesti merkittävän paranemisen AE‑QoL-kokonaispistemäärissä saavuttaneiden potilaiden osuus (kerroinsuhde lumelääkkeeseen verrattuna (95 %:n luottamusväli) oli TAKHZYRO 150 mg 4 viikon välein -hoitohaarassa 65 % (3,2 [1,1; 9,2]), TAKHZYRO 300 mg 4 viikon välein -hoitohaarassa 63 % (2,9 [1,1; 8,1]), TAKHZYRO 300 mg 2 viikon välein -hoitohaarassa 81 % (7,2 [2,2; 23,4]) ja lumelääkehaarassa 37 %.

Taulukko 4 Muutos AE-QoL-pistemäärissäa – lumelääke verrattuna TAKHZYRO-valmisteeseen viikolla 26

Muutoksen pienimmän neliösumman keskiarvo (standardipoikkeama) lähtötasolta viikolla 26

Lumelääke

TAKHZYRO yhteensä

AE-QoL-kokonaispistemäärä

-4,7 (18,8)

-19,5 (18,6)

Toimintakykypistemäärä

-5,4 (22,7)

-29,3 (22,9)

Väsymys-/mielentilapistemäärä

-1,8 (23,3)

-13,0 (23,1)

Pelko-/häpeäpistemäärä

-9,0 (24,0)

-18,8 (23,7)

Ravitsemuspistemäärä

0,5 (22,5)

-17,0 (22,3)

Huomautukset: AE-QoL = angioedeemaan liittyvä elämänlaatu
a Matalammat pistemäärät tarkoittavat vähäisempiä ongelmia (eli parempaa terveyteen liittyvä elämänlaatua).

HELP-jatkotutkimus

TAKHZYRON pitkäaikaista tehoa ja turvallisuutta, farmakokinetiikkaa sekä vaikutusta terveyteen liittyvään elämänlaatuun (HRQoL) HAE-kohtausten ehkäisyssä arvioitiin avoimessa kontrolloimattomassa HELP-jatkotutkimuksessa.

Yhteensä 212 aikuista ja nuorta (≥ 12 vuotta) tutkittavaa, joilla oli symptomaattinen tyypin I tai II HAE, sai tutkimuksessa vähintään yhden annoksen lanadelumabia 300 mg kahden viikon välein. Mukana oli 109 tutkittavaa, jotka siirtyivät HELP-tutkimuksesta. Siirtyneet tutkittavat saivat, riippumatta mihin ryhmään heidät oli satunnaistettu HELP-tutkimuksessa, yhden kerta-annoksen lanadelumabia 300 mg tutkimuksen alussa eivätkä saaneet lisäannoksia ennen seuraavaa HAE-kohtausta. Ensimmäisen HAE-kohtauksen jälkeen kaikki tutkittavat saivat avoimesti lanadelumabia 300 mg kahden viikon välein. Tutkimuksessa oli myös 103 uutta tutkittavaa, jotka eivät olleet siirtyviä tutkittavia (mukaan lukien 19 tutkittavaa vaiheen 1b tutkimuksesta), ja joiden aiempi lähtötason kohtausten ilmaantuvuus oli ≥ 1 kohtausta 12 viikossa. Ei-siirtyneet tutkittavat saivat lanadelumabia 300 mg kahden viikon välein tutkimuksen alusta. Tutkittavat saivat aloittaa itseannostelun saatuaan ensin 2 ensimmäistä annosta terveydenhuollon ammattilaiselta vastaanotolla ja saatuaan asianmukaisen opastuksen.

Suurin osa tutkittavista (173/212; 81,6 %), jotka saivat hoitoa tässä tutkimuksessa, oli mukana tutkimuksessa ainakin 30 hoitokuukauden ajan (joko siirtyneinä tai ei-siirtyneinä tutkittavina). Keskimääräinen (keskihajonta) aika, jonka tutkittavat olivat mukana HELP-jatkotutkimuksessa, oli 29,6 (8,20) kuukautta. Suurin osa tutkittavista antoi lanadelumabi-injektion itselleen (60,6 % 8018 injektiosta).

Kohtausten ilmaantuvuus laski verrattuna lähtötasoon ja ilmaantuvuuden lasku säilyi HELP-jatkotutkimuksen ajan. Hoitovaste oli TAKHZYRO-valmisteelle samanlainen sekä siirtyneiden ryhmässä (92,4 %) että ei-siirtyneiden ryhmässä (82,0 %) ja kaiken kaikkiaan kohtausten ilmaantuvuus väheni 87,4 %. Vaikka kohtausten ilmaantuvuuden väheneminen HELP-tutkimuksessa pienensi lisävähenemisen mahdollisuutta HELP-jatkotutkimuksessa, väheni kohtausten ilmaantuvuuden keskiarvo siirtyneiden tutkittavien ryhmässä edelleen, ja loppuanalyysivaiheessa kohtausten keskimääräinen ilmaantuvuus vaihteli 0,08:sta 0,26:een kohtaukseen kuukaudessa. Lisäksi kohtauksettomien päivien keskimääräinen (keskihajonta) prosenttiosuus oli 97,7 (6,0) % ja kohtauksettoman vaiheen keskimääräinen (keskihajonta) kesto oli 415,0 (346,1) päivää. Niiden potilaiden osuus, joiden kohtaukseton jakso kesti vähintään 6 kuukautta oli 81,8 % ja niiden potilaiden osuus, joiden kohtaukseton jakso kesti vähintään 12 kuukautta oli 68,9 %.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset TAKHZYRO‑valmisteen käytöstä yhden tai useamman pediatrisen potilasryhmän perinnöllisen angioedeeman kohtausten estossa.

Farmakokinetiikka

Lanadelumabin yhden ja useamman annoksen farmakokinetiikkaa on tutkittu HAE-potilailla. Lanadelumabin farmakokinetiikka osoitti lineaarisen annosvasteen 400 mg:n enimmäisannokseen saakka ja toistettavan altistuksen ihon alle annettuna 12 kuukauteen saakka. Lanadelumabin absoluuttista biologista hyötyosuutta ihon alle annettuna ei ole määritetty. HELP-tutkimuksessa niiden potilaiden, joita hoidettiin 300 mg:lla 2 viikon välein, keskimääräinen (keskihajonta) annostusvälin käyrän alapuolinen alue vakaassa tilassa (AUCtau,ss) oli 408 µg*vrk/ml (138), maksimipitoisuus vakaassa tilassa a (Cmax,ss) oli 34,4 µg/ml (11,2) ja minimipitoisuus vakaassa tilassa (Cmin,ss) oli 25,4 µg/ml (9,18). Vakaan tilan pitoisuuden saavuttamisen odotettiin tapahtuvan noin 70 vuorokaudessa.

Imeytyminen

Ihon alle annetun pistoksen jälkeen enimmäispitoisuus saavutetaan noin 5 vuorokaudessa. Ihon alle annetun pistoksen pistoskohta (reisi, käsivarsi, vatsa) tai pistoksen antaminen itse eivät vaikuttaneet lanadelumabin imeytymiseen.

Jakautuminen

Lanadelumabin keskimääräinen (keskihajonta) jakautumistilavuus HAE-potilailla on 14,5 litraa (4,53). Lanadelumabi on terapeuttinen monoklonaalinen vasta-aine, jonka ei odoteta sitoutuvan plasman proteiineihin.

Eliminaatio

Lanadelumabin keskimääräinen (keskihajonta) kokonaispuhdistuma kehosta on 0,0297 l/h (0,0124) ja terminaalisen eliminaation puoliintumisaika noin 14 vuorokautta.

Erityisryhmät

Lanadelumabin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu erikseen erityispotilasryhmillä, kuten sukupuolen tai iän mukaan luokitellut potilaat, raskaana olevat naiset tai maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat.

Populaatiofarmakokineettisessä tutkimuksessa painon suhteen korjattujen tulosten perusteella sukupuolella tai iällä (12–75 vuotta) ei vaikuta olevan vaikutusta lanadelumabin puhdistumaan tai jakautumistilavuuteen.

Vaikka paino havaittiin tärkeäksi puhdistuman vaihtelua selittäväksi kovariaatiksi, 300 mg 2 viikon välein annettuna sai aikaan käyttöaiheelle riittävän altistuksen (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Munuaisten ja maksan vajaatoiminta

Koska monoklonaaliset IgG-vasta-aineet eliminoituvat lähinnä solunsisäisen katabolian kautta, munuaisten tai maksan vajaatoiminnan ei oleteta vaikuttavan lanadelumabin puhdistumaan.

Populaatiofarmakokineettisessä tutkimuksessa munuaisten vajaatoiminnalla (arvioitu glomerulusten suodatusnopeus: 60–89 ml/min/1,73 m2 [lievä, N=98] ja 30–59 ml/min/1,73 m2 [kohtalainen, N=9]) ei ollut vaikutusta lanadelumabin puhdistumaan eikä jakautumistilavuuteen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toistuvaa annostusta käyttävissä tutkimuksissa viikoittainen annostus ihon alle sekä rotilla (enintään 28 vuorokautta) että makakeilla (enintään 6 kuukautta) oli hyvin siedetty annoksilla, jotka olivat enintään 50 mg/kg (korkein testattu pitoisuus), eikä toksisuutta havaittu missään elimissä. Altistus makakeilla 6 kuukauden annostelun jälkeen oli noin 23-kertainen AUC-arvon perusteella verrattuna annosteluun 300 mg 2 viikon välein.

Lanadelumabilla ei odoteta olevan suoraa yhteisvaikutusta DNAn tai muun kromosomaalisen materiaalin kanssa, koska se koostuu kokonaisuudessaan luonnollisista aminohapoista eikä sisällä epäorgaanisia tai synteettisiä linkkereitä tai muita ei-proteiinipohjaisia osia. Sen vuoksi genotoksisuustutkimuksia ei ole tehty.

Karsinogeenisuutta ei ole tutkittu eläinkokeissa, koska todistusnäyttöön perustuvan lähestymistavan perusteella lanadelumabilla arvioidaan olevan matala karsinogeenisuuden riski.

Lanadelumabin vaikutusta hedelmällisyyteen tutkittiin sukukypsillä makakeilla. Kerran viikossa ihon alle annettu lanadelumabi ei vaikuttanut urosten tai naaraiden hedelmällisyyteen annoksilla 10 tai 50 mg/kg (korkein testattu annos) 13 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa. Sukukypsien makakien hedelmällisyystutkimuksessa saama altistus oli noin 20-kertainen Cmax-arvon perusteella ja noin 22‑kertainen AUC-arvon perusteella verrattuna annosteluun 300 mg 2 viikon välein.

Kun ePPND-tutkimuksessa tiineille makakeille annettiin kerran viikossa annos 10 tai 50 mg/kg (korkein testattu annos), lanadelumabiin liittyviä vaikutuksia tiineyteen, synnytykseen, alkion ja sikiön kehitykseen, eloonjääntiin, kasvuun ja/tai jälkeläisten synnytyksen jälkeiseen kehitykseen ei havaittu. Altistus ePPND-tutkimuksessa oli noin 32-kertainen AUC-arvon perusteella verrattuna annosteluun 300 mg 2 viikon välein.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Dinatriumfosfaattidihydraatti
Sitruunahappomonohydraatti
Histidiini
Natriumkloridi
Polysorbaatti 80
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

TAKHZYRO 300 mg injektioneste, liuos injektiopullossa

2 vuotta

Pistos on annettava 2 tunnin sisällä annosteluruiskun valmistelusta. Jos pistosta ei anneta heti ruiskun valmistelun jälkeen, ruiskun voi säilyttää jääkaapissa (2–8 °C) valolta suojattuna ja pistoksen voi antaa 8 tunnin kuluessa.

Valmisteen on osoitettu säilyvän kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina käytön aikana 2 tunnin ajan 25 °C:n lämpötilassa ja 8 tunnin ajan 2–8 °C:n lämpötilassa. Valmiste tulee mikrobiologisen turvallisuuden kannalta käyttää välittömästi, ellei käyttökuntoon saattamisen menetelmällä poisteta mikrobikontaminaation riskiä. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, säilytysajat ja olosuhteet käytön aikana ovat käyttäjän vastuulla.

TAKHZYRO 300 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

2 vuotta

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2°C – 8°C)

Ei saa jäätyä.

Pidä liuospullo tai esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Liuosta (injektiopulloa tai esitäytettyä ruiskua) voi säilyttää alle 25 °C:n lämpötilassa yhden, korkeintaan 14 vuorokautta kestävän jakson ajan, muttei viimeistä käyttöpäivämäärää kauemmin. Älä siirrä huoneenlämmössä säilytettyä TAKHZYROA takaisin jääkaappiin.

Kun yksi esitäytetty ruisku on otettu jääkaapissa säilytettävästä monipakkauksesta, palauta monipakkaukseen jääneet esitäytetyt ruiskut jääkaappiin seuraavaa käyttöä varten.

Avatun injektiopullon säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

TAKHZYRO injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku
300 mg 1 kpl (2 ml (150 mg/ml)) (14200,91 €)

PF-selosteen tieto

TAKHZYRO 300 mg injektioneste, liuos injektiopullossa

2 ml liuosta injektiopullossa (tyypin 1 lasia), jossa on päällystetty butyylikumitulppa ja violetilla repäisykorkilla varustettu alumiinisinetti. TAKHZYRO toimitetaan yksittäispakkauksessa, jossa on 2 ml:n injektiopullo, sekä 2 tai 6 kotelon monipakkauksessa, jossa jokaisessa kotelossa on 1 injektiopullo.

Jokaisessa pakkauksessa on myös seuraavat tarvikkeet:

  • Tyhjä 3 ml:n ruisku
  • 18 G:n neula, jolla liuos otetaan injektiopullosta
  • 27 G x 13 mm injektioneula

TAKHZYRO 300 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

2 ml liuosta esitäytetyssä ruiskussa, jossa on butyylikumitulppa, 27 G x 13 mm tuettu neula ja jäykkä neulansuojus. TAKHZYRO toimitetaan yksikköpakkauksessa, jossa on yksi tai kaksi esitäytettyä ruiskua, ja monipakkauksissa, joissa on kuusi esitäytettyä ruiskua (kolme kahden ruiskun pakkausta).

Kaikkia pakkauskokoja ei ole välttämättä myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Liuos on väritön tai hieman kellertävä ja kirkas tai hieman opaalinhohtoinen.

Liuoksen pH on noin 6,0 ja osmolaalisuus noin 300 mOsm/kg.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Lanadelumabi toimitetaan kertakäyttöisissä injektiopulloissa ja esitäytetyissä ruiskuissa.

TAKHZYRO-liuoksen ulkonäkö pitää tarkastaa ennen käyttöä. Liuoksen pitää olla kirkasta tai hieman kellertävää. Jos liuoksen väri on muuttunut tai siinä on hiukkasia, sitä ei saa käyttää.

Vältä voimakasta sekoittamista.

Antamisen vaiheet

TAKHZYRO 300 mg injektioneste, liuos injektiopullossa

Määrätty annos TAKHZYRO-valmistetta vedetään injektiopullosta ruiskuun 18 G:n neulalla aseptista tekniikkaa noudattamalla.

Vaihda ruiskun neula 27 G:n neulaan tai muuhun ihon alle annettavan pistoksen antoon sopivaan neulaan. Pistä TAKHZYRO ihon alle vatsaan, reiteen tai olkavarteen (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Hävitä injektiopullo ja sen mahdollinen käyttämätön sisältö.

TAKHZYRO 300 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Kun olet ottanut esitäytetyn ruiskun jääkaapista, odota 15–30 minuuttia ennen injektiota, jotta liuos lämpenee huoneenlämpöiseksi. Pistä TAKHZYRO ihon alle vatsan, reiden tai olkavarren alueelle (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Kukin esitäytetty ruisku on kertakäyttöinen. Hävitä esitäytetty ruisku, kun injektio on suoritettu.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Kaikki neulat ja ruiskut on hävitettävä teräville jätteille tarkoitettuun keräysastiaan.

Korvattavuus

TAKHZYRO injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku
300 mg 1 kpl

  • Rajoitettu peruskorvaus lääkärin lausunnolla (40 %). Berotralsaatti, C1-esteraasin estäjä, ikatibantti, konestaatti alfa ja lanadelumabi: Perinnöllisen angioedeemaan (HAE) hoito erityisin edellytyksin (338).

ATC-koodi

B06AC05

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

13.10.2022

Yhteystiedot

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

0800 774 051
www.takeda.fi
etunimi.sukunimi@takeda.com