Vertaa PF-selostetta

ALUTARD SQ HYÖNTEISMYRKKYUUTTEET injektioneste, suspensio

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Ampiaisen ja mehiläisen myrkkyuute.

Puhdistettuja ja vakioituja allergeeniuutteita. Alutard SQ on pitkävaikutteinen valmiste, jossa vakioitu allergeeni on adsorboitu alumiinihydroksidiin.

Alutard SQ:n biologinen aktiivisuus liittyy allergeenin pitoisuuteen, joka ilmaistaan SQ‑U/ml.

Vaikuttavan allergeeniuutteen pitoisuus suspensiossa per 1 ml:

Injektiopullo/
Väritunnus

Pullo 1
Harmaa

Pullo 2
Vihreä

Pullo 3
Oranssi

Pullo 4
Punainen

Allergeeniuute/
Aktiivisuus

100 SQ-U

1 000 SQ-U

10 000 SQ-U

100 000 SQ-U


Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:
Natriumkloridi
Natriumvetykarbonaatti

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, suspensio.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Alutard SQ -valmisteita käytetään IgE-välitteisten allergisten sairauksien spesifiseen hoitoon.

Annostus ja antotapa

Annostus

Hoito on kaksivaiheinen koostuen aloitus- ja ylläpitovaiheesta.

Aloitusvaihe

Tavoitteena on kasvattaa annosta portaittain, kunnes on saavutettu suurin siedetty annos.

Suurin suositeltu ylläpitoannos on 1 ml pullosta 4 (100 000 SQ‑U/ml). Annoksen valinta aloitusvaiheessa riippuu potilaan herkkyydestä (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Annoskaavioiden I, II ja III annostusehdotuksia suositellaan ja näitä ehdotuksia pidetään suuntaa antavina.

Annoskaavio I

Pullon nro

Pitoisuus
SQ-U/ml

Viikon nro

Injektion nro

Annoksen tilavuus
ml

Annos
SQ-U

1

100

1

1

0,1

10

2

1 000

1

2

0,1

100

3

10 000

1

3

0,1

1 000

10 000

2

4

0,2

2 000

10 000

2

5

0,2

2 000

10 000

3

6

0,5

5 000

10 000

3

7

0,5

5 000

4

100 000

4

8

0,2

20 000

100 000

5

9

0,4

40 000

100 000

6

10

0,6

60 000

100 000

7

11

1,0

100 000


Annoskaavio II

Pullon nro

Pitoisuus
SQ-U/ml

Viikon nro

Injektion nro

Annoksen tilavuus
ml

Annos
SQ-U

1

100

1

1

0,2

20

100

2

2

0,4

40

100

3

3

0,8

80

2

1 000

4

4

0,2

200

1 000

5

5

0,4

400

1 000

6

6

0,8

800

3

10 000

7

7

0,2

2 000

10 000

8

8

0,4

4 000

10 000

9

9

0,8

8 000

4

100 000

10

10

0,1

10 000

100 000

11

11

0,2

20 000

100 000

12

12

0,4

40 000

100 000

13

13

0,6

60 000

100 000

14

14

0,8

80 000

100 000

15

15

1,0

100 000


Annoskaavio III

Pullon nro

Pitoisuus
SQ-U/ml

Viikon nro

Injektion nro

Annoksen tilavuus
ml

Annos

SQ-U

1

100

1

1

0,2

20

100

2

2

0,4

40

100

3

3

0,8

80

2

1 000

4

4

0,2

200

1 000

5

5

0,4

400

1 000

6

6

0,8

800

3

10 000

7

7

0,1

1 000

10 000

8

8

0,2

2 000

10 000

9

9

0,3

3 000

10 000

10

10

0,4

4 000

10 000

11

11

0,5

5 000

10 000

12

12

0,6

6 000

10 000

13

13

0,7

7 000

10 000

14

14

0,8

8 000

10 000

15

15

0,9

9 000

4

100 000

16

16

0,1

10 000

100 000

17

17

0,2

20 000

100 000

18

18

0,3

30 000

100 000

19

19

0,4

40 000

100 000

20

20

0,5

50 000

100 000

21

21

0,6

60 000

100 000

22

22

0,7

70 000

100 000

23

23

0,8

80 000

100 000

24

24

0,9

90 000

100 000

25

25

1,0

100 000


Ylläpitovaihe
Ylläpitovaihe on yksilöllinen, ja se pitää liittää potilaan herkkyyteen allergeenia kohtaan.

Potilaan herkkyys määrää käytetyn annoksen ylläpitovaiheessa. Suositeltu suurin ylläpitoannos on 100 000 SQ‑U/ml.

Kun viikottaisilla pistoksilla on päästy ylläpitoannokseen, hoitoväliä suositellaan pidennettäväksi asteittain 2 viikkoon, 4 viikkoon ja 6 viikkoon. Ylläpitoannosta annetaan joka 6.–8. viikko 3–5 vuoden ajan.

Jos potilaalla esiintyy injektion antokohdassa kyhmyjä, jotka aiheuttavat merkittäviä oireita, suositellaan valmisteen vaihtamista alumiinittomaan valmisteeseen, esim. Aquagen-valmisteeseen.

Pediatriset potilaat
Erityistä huolellisuutta on noudatettava alle 5‑vuotiaiden lasten hoidon riski–hyötysuhteen arvioinnissa.

Tehoa koskevat kliiniset tiedot yli 5‑vuotiaista lapsista ovat vähäisiä. Turvallisuustietojen perusteella riski ei kuitenkaan ole suurempi kuin aikuisilla.

Samanaikainen useamman kuin yhden tietyn allergian hoito
Jos on tarvetta useamman kuin yhden tietyn allergian samanaikaiseen hoitoon, voidaan hoito toteuttaa antamalla injektiot eri puolille kehoa (distaalinen ja proksimaalinen olkavarren osa ja/tai proksimaalinen kyynärvarren osa). Jotta voidaan arvioida mahdolliset yleisreaktiot, injektiot pitäisi antaa 30 minuutin aikavälein.

Annoksen pienentäminen
Tilanteita, joissa annosta täytyy pienentää liittyen aikaisempiin injektioihin. Jos olet epävarma, onko annoksen lasku ollut riittävän suuri, on suositeltavaa jakaa valittu pienennetty annos kahteen yhtä suureen osaan ja seurata potilaan tilaa 30 minuutin ajan kummankin injektion jälkeen.

Aloitusvaiheen aikana annoksen pienentämistä seuraavalla käynnillä pitää harkita alla mainituissa tapauksissa:

 • Injektiokohdan turvotus yhden tai useamman päivän jälkeen viimeisimmästä injektiosta.

Annoksen pienentämistä suositellaan alla olevan taulukon mukaisesti:

Potilaat, jotka noudattavat aloitusvaiheen aikana annoskaaviota I

Turvotuksen suurin läpimitta

Lapset

Aikuiset

Suositeltu annoksen pienentäminen

< 5 cm

< 8 cm

annosta voidaan nostaa

5–7 cm

8–12 cm

annos muuttumaton

7–12 cm

12–20 cm

pienennä annosta 1 asteen verran

12–17 cm

> 20 cm

pienennä annosta 2 asteen verran

> 17 cm

 

pienennä annosta 3 asteen verran


Systeemisten reaktioiden ilmetessä.

Potilaat, jotka noudattavat aloitusvaiheen aikana annoskaaviota I

Reaktio

Suositeltu annoksen pienentäminen

Luokka I

pienennä annosta 1–2 asteen verran

Luokka II

pienennä annosta 3–5 asteen verran

Luokka III

Hoito pitää keskeyttää. Jos hoitoa jatketaan, annosta pitää pienentää 3–5 asteen verran

 • Jos vakava yleisoire, kuten anafylaktinen sokki, ilmenee, hoidon jatkamisesta pitää päättää yhdessä potilaan kanssa. Jos anafylaktisen sokin syy on selvä ja se voidaan välttää tulevaisuudessa, seuraava annos pienennetään 1/10:aan siitä annoksesta, joka aiheutti reaktion. Jos syytä ei saada selville, hoito pitää keskeyttää.
 • Jos on tapahtunut kahden pistoksen välillä aikavälin ylitys, seuraavaa annoksen pienentämistä suositellaan.

Aloitusvaihe

Aikavälin ylitys

Suositeltu annoksen pienentäminen

< 2 viikko

annosta voidaan nostaa

2–3 viikkoa

annos muuttumaton

3–4 viikkoa

pienennä annosta 50 %:lla

> 4 viikkoa

hoito aloitetaan alusta


Ylläpitovaihe

Aikavälin ylitys

Suositeltu annoksen pienentäminen

< 8 viikkoa

annos muuttumaton

8–10 viikkoa

pienennä annosta 25 %:lla

10–12 viikkoa

pienennä annosta 50 %:lla

12–14 viikkoa

pienennä annosta 75 %:lla

14–16 viikkoa

pienennä annosta 90 %:lla

> 16 viikkoa

aloita hoito alusta


Jos annosta pienennetään, hitaampaa annoksen nostamista suositellaan kasvattamalla annosta maksimaaliseen ylläpitoannokseen viikoittaisella aikavälillä.

Antotapa

Ihon alle.
Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet Alutard SQ ‑valmisteen käsittelystä ennen lääkkeen antoa.

Pistostekniikka
Liuos injisoidaan ihon alle – olkavarren distaaliseen kolmannekseen lateraalipuolelle. Purista ihopoimu sormien väliin ja työnnä neula noin 1 cm:n verran ihon alle 30–60 °:n kulmassa.

Lääkkeen injisoiminen vuoroin oikeaan, vuoroin vasempaan käsivarteen on suositeltavaa.

Aspiroi varovasti ennen ruiskeen antamista suonensisäisen injektion välttämiseksi. Toista tämä 0,2 ml:n välein. Anna injektio hitaasti, esim. 1 ml 60 sekunnin aikana.

Potilasta pitää tarkkailla vähintään 30 minuuttia jokaisen injektion jälkeen.

Vasta-aiheet

 • Yliherkkyys kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
 • Potilaat, joilla on aktiivinen tai riittämättömästi hoidettu autoimmuunisairaus, immuunivaje, immuunipuutostauti, immunosuppressio tai parhaillaan hoidettava maligni neoplastinen sairaus.
 • Astmapotilaat, joiden astma voi pahentua ja/tai joiden oireet eivät ole hallinnassa:
  • oireet eivät ole olleet hallinnassa viimeisten neljän viikon aikana (esim. päiväsaikaan ilmeneviä oireita esiintyy enemmän, potilas heräilee öisin, lääkityksen tarve on lisääntynyt, toimintakyky on rajoittunut).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Alutard SQ ‑hoito pitää antaa siedätyshoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa. Potilasta pitää tarkkailla vähintään 30 minuuttia jokaisen injektion jälkeen.

Vaikeat systeemiset allergiset reaktiot
Vaikean allergisen reaktion riskin vuoksi kaikki tarvittavat elvytysvälineet ja lääkkeet tulee olla saatavilla, mukaan lukien adrenaliini-injektio ja sen käyttöön koulutuksen saanut henkilökunta. Oireenmukainen hoito tulee aloittaa välittömästi, jos potilas saa systeemisen reaktion oireita, kuten urtikariaa, angioedeemaa tai vaikeita astmaoireita.

Injektiopäivänä potilaan tulee välttää voimakasta fyysistä rasitusta, kuumia kylpyjä ja alkoholin käyttöä, sillä ne saattavat pahentaa anafylaksiaa.

Systeemisestä allergisesta reaktiosta saattaa aiheutua suurempi riski potilaille, joilla on sydänsairaus ja/tai hengitysteiden tulehdussairaus. Kliinistä kokemusta Alutard SQ ‑hoidosta potilaille, joilla on sydänsairaus tai hengitysteiden tulehdussairaus, on rajoitetusti.

Potilailla, joiden veren tryptaasipitoisuus on lähtötasolla suurentunut ja/tai joilla on mastosytoosi, saattaa olla suurempi riski saada systeeminen allerginen reaktio ja reaktio saattaa olla vaikeampi. Näillä potilailla hoidon teho saattaa olla heikompi kuin muilla hyönteisten myrkylle allergisilla henkilöillä.

Potilailla, jotka käyttävät samanaikaisesti ACE:n estäjiä, saattaa olla suurempi riski vaikean anafylaksian saamiselle. ACE:n estäjien käytön tilapäistä keskeyttämistä (ACE:n estäjähoidon puoliintumisaikaan perustuen) tulee harkita huolellisesti huomioiden hyödyt, joita siedätyshoidosta on potilaalle. ACE:n estäjät saattavat heikentää Alutard SQ:n sisältämän pistiäismyrkyn tehoa.

Adrenaliini on yksi vaihtoehto vaikeiden systeemisten allergisten reaktioiden hoitamiseen. Adrenaliinin vaikutus saattaa voimistua ja seuraukset johtaa kuolemaan potilailla, joita hoidetaan trisyklisillä masennuslääkkeillä, monoamiinioksidaasin estäjillä (MAO:n estäjät) ja/tai COMT:n estäjillä. Adrenaliinin vaikutus saattaa olla heikompi potilailla, jotka käyttävät beetasalpaajia. Adrenaliini saattaa lisäksi pahentaa kardiovaskulaarisia sairauksia, esim. aiheuttaa rytmihäiriöitä.

Astma
Astma on systeemisten allergisten reaktioiden tunnettu riskitekijä.
Kliinistä kokemusta Alutard SQ ‑hoidosta astmapotilailla on rajoitetusti. Potilaan astman tila on arvioitava ennen jokaista injektiota (ks. kohta Vasta-aiheet).
Potilasta on kehotettava hakeutumaan välittömästi hoitoon, jos hänen astmansa pahenee äkillisesti.

Muut potilasryhmät
Koska Alutard SQ sisältää alumiinia, alumiinin kertyminen elimistöön on teoriassa mahdollista riskiryhmään kuuluvilla potilailla (esim. potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta ja potilaat, jotka saavat samanaikaisesti muita alumiinia sisältäviä lääkkeitä (esim. antasidejä)). Tämä on otettava huomioon Alutard SQ ‑hoitoa aloitettaessa.

Pediatriset potilaat
Alutard SQ:n käyttöä lapsille ei ole tutkittu kliinisissä kokeissa. Alle 5-vuotiaiden lasten hoidon hyöty–haitta-suhteen arviointiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 5-vuotiaita ja sitä vanhempia lapsia koskevia kliinisiä tietoja on niukasti. Turvallisuustiedot eivät kuitenkaan osoita suurempaa riskiä lapsilla kuin aikuisilla.

Yhteiskäyttö muiden allergian siedätyshoitojen kanssa
Kliinisiä tietoja yhteiskäytöstä muun tyyppisen allergian siedätyshoidon kanssa ei ole saatavilla.

Injektion antamiseen liittyvät varotoimet
Injektion antamista tulee siirtää myöhemmäksi, jos:

 • potilas on kuumeinen tai hänellä on merkkejä akuutista tai kroonisesta infektiosta
 • potilaan atooppinen ihottuma on pahentunut
 • potilas on saanut allergisia oireita, jotka ovat aiheutuneet muista allergioista viimeisten 3–4 päivän aikana ennen injektiota
 • potilas on saanut muita rokotuksia. Muiden rokotusten ja siedätyshoitoinjektioiden välillä on oltava 1 viikko.

Ennen injektiota:

 • Potilaan terveydentila ja allergiataso sekä viimeisimmän injektion jälkeen tapahtuneet muun lääkityksen muutokset tulee arvioida.
 • Edellisestä injektiosta tulleet allergiset reaktiot (paikalliset yhtä hyvin kuin yleisreaktiot) pitää kirjata muistiin ja annostusta tulee arvioida tämän perusteella (ks. kohta Annostus ja antotapa).
 • Potilailla, joilla on tai on aiemmin ollut astma, astman tila tulee arvioida ennen injektion antamista (ks. kohta Vasta-aiheet).
 • Vältä suonensisäistä injektiota.
 • Tarkista muistiin kirjatut allergeenitiedot, pitoisuus, annoksen tilavuus ja edellisen injektion antopäivä (annosten antoväli) kahdesti ennen jokaista injektiota.
 • Anafylaktisen sokin hoitoon varaudutaan aina ja tarvittavat välineet pitää olla saatavilla.

Injektion jälkeen:

 • Potilas tulee ohjeistaa ottamaan yhteyttä lääkäriin tai hakeutumaan välittömästi ensiapuun, jos hänellä ilmenee vaikea viivästynyt systeeminen reaktio.
 • Potilas tulee ohjeistaa tarkkailemaan mahdollisia injektion jälkeen ilmeneviä paikallisia tai systeemisiä reaktioita ja kertomaan niistä hoitavalle lääkärilleen seuraavalla käynnillä.
 • Kaikki allergiset reaktiot (sekä paikalliset että systeemiset) tulee kirjata ennen kuin potilas lähtee vastaanotolta.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli se on käytännössä natriumiton.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuskokeita ei ole tehty ihmisillä, eikä mahdollisia lääkkeiden yhteisvaikutuksia ole lähteiden perusteella havaittu. Samanaikainen hoito oireenmukaisilla antiallergisilla aineilla (esim. antihistamiinit, kortikosteroidit, mast-solustabilisaattorit) saattavat nostaa potilaan vastustuskyvyn tasoa allergeeni-injektioita kohtaan. Tämä tulee huomioida tällaisen lääkityksen käyttöä keskeytettäessä.

Katso tietoja yhteiskäytöstä ACE:n estäjien, MAO:n estäjien, COMT:n estäjien, beetasalpaajien ja antasidien kanssa kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Alutard SQ:n käytöstä raskaana oleville naisille ei ole kliinisiä tietoja. Jos potilas tulee raskaaksi siedätyshoidon aikana, hoitoa voidaan jatkaa aikaisempiin injektioreaktioihin ja aiemmin saatuihin hyönteisen pistoksiin pohjautuvan arvion perusteella. Alutard SQ ‑hoitoa ei pidä aloittaa raskauden aikana.

Imetys
Tietoja Alutard SQ:n käytöstä imetyksen aikana ei ole saatavilla. Imeväisiin ei ole odotettavissa vaikutuksia.

Hedelmällisyys
Kliinisiä tietoja Alutard SQ:n vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Alutard SQ ‑valmisteella ei ole haitallista vaikutusta tai on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto
Yleensä Alutard SQ -hoidon yhteydessä esiintyvät reaktiot johtuvat immunologisesta (paikallisesta ja/tai systeemisestä) vasteesta vastaavalle allergeenille. Välittömän reaktion oireet ilmenevät 30 minuutin kuluessa injektion antamisesta. Viivästyneiden reaktioiden oireet ilmenevät tavallisesti 24 tunnin kuluessa injektion antamisesta.

Taulukko haittavaikutuksista
Alutard SQ:ta koskevista kliinisistä kokeista on saatavilla rajoitetusti tietoa. Tästä syystä seuraavan taulukon tiedot pohjautuvat yhteen aikuispotilailla tehtyyn kliiniseen kokeeseen, jossa hoitona oli heinän siitepölyuutetta sisältävä Alutard SQ. Yleisesti raportoituja haittavaikutuksia Alutard SQ -hoitoa saaneilla potilailla ovat paikalliset reaktiot injektion antokohdassa.

Vakavin Alutard SQ:lla hoidetuilla potilailla ilmennyt haittavaikutus oli anafylaktinen sokki. Anafylaktisen sokin riski on pieni. Se on hengenvaarallinen tila, joka vaatii välitöntä hoitoa.

Haittavaikutukset on jaettu ryhmiin MedDRA:n esiintymistiheyden mukaisesti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ja hyvin harvinainen (< 1/10 000).

Elinjärjestelmä

Esiintymistiheys

Haittavaikutus

Hermosto

Hyvin yleinen

Päänsärky

Yleinen

Heitehuimaus, tuntoharha

Silmät

Yleinen

Sidekalvotulehdus, silmien kutina

Sydän

Melko harvinainen

Sydämentykytys

Verisuonisto

Yleinen

Punoitus

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yleinen

Hengityksen vinkuminen, yskä, dyspnea, astma, nenän tukkoisuus, aivastelu, bronkospasmit, ärsytys kurkussa

Ruoansulatuselimistö

Yleinen

Ripuli, oksentelu, pahoinvointi, dyspepsia, vatsakivut

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen

Urtikaria, kutina, ihottuma, eryteema, angioedeema, kasvojen turvotus

Luusto, lihakset ja sidekudos

Yleinen

Selkäkivut, artralgia, nivelten turvotus

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen

Kutina injektiokohdassa, voimakas väsymys, huonovointisuus

Melko harvinainen

Injektiokohdan eryteema, epämiellyttävä tunne rinnassa


Seuraavia pidetään myös valmisteen haittavaikutuksina, sillä niitä on raportoitu spontaanisti markkinoille tulon jälkeen eri lajeille (mehiläiset, ampiaiset). Näiden haittavaikutusten yleisyyttä ei tiedetä.

Elinjärjestelmä

Lääkkeen haittavaikutus

Immuunijärjestelmä

Systeemiset allergiset reaktiot, mukaan lukien anafylaktinen sokki

Silmät

Silmäluomien turvotus

Kuulo ja tasapainoelin

Kiertohuimaus

Sydän

Takykardia

Verisuonisto

Hypotensio, kalpeus

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Allerginen riniitti, kurkun ahtaus

Ruoansulatuselimistö

Dysfagia

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Injektiokohdan turvotus, injektiokohdan urtikaria, injektiokohdan värjäytyminen, injektiokohdan kyhmy, injektiokohdan kipu, injektiokohdan granulooma tai hematooma, injektiokohdan hypertrikoosi, kuumuuden tunne, vierasainetuntemus, perifeerinen turvotus


Systeemisiä reaktioita ovat oireet, jotka esiintyvät muualla kuin injektiokohdassa. Systeemiset reaktiot voivat vaihdella allergisesta riniitistä anafylaktiseen sokkiin. Vaikean systeemisen reaktion hoito pitää aloittaa välittömästi.

Jos laaja-alaisia paikallisia reaktioita tai systeeminen reaktio esiintyy, on tehtävä hoidon arviointi (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Valmisteen sisältämä alumiini saattaa myötävaikuttaa paikallisten haittavaikutusten esiintymiseen ja esimerkiksi antaa positiivisen tuloksen alumiinille iholapputestissä.

Atooppinen dermatiitti saattaa pahentua hoidon aikana.

Pediatriset potilaat
Kliinisistä kokeista ei ole saatavilla tietoa lasten saamista haittavaikutuksista.

Muut erityisryhmät
Kliinisistä kokeista ei ole saatavilla tietoa muiden erityisryhmien saamista haittavaikutuksista.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyötyhaittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Jos potilaalle annetaan suositeltua suurempi annos, haittavaikutusten riski, mukaan lukien vakavan allergisen reaktion riski, kasvaa. Potilasta tulee tarkkailla ja oireenmukainen hoito tulee aloittaa tarpeen mukaan. Anafylaktisen sokin hoitoon tarvittavat välineet pitää olla saatavilla.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Allergeenit, Hyönteiset, ATC-koodi: V01AA07

Valmistetta käytetään IgE-välitteisen allergian hoitoon. Vaikutuksen kohde on immuunijärjestelmä. Tavoite on erityisesti estää reaktiot allergeeneille, joilla potilasta hoidetaan. Valmisteella on lisävaikutuksia: T‑lymfosyyttien ja eosinofiilisten granulosyyttien siirtyminen kohde-elimiin estyy, ja havaitaan merkittävä muutos Th2‑sytokiinituotannosta Th1‑sytokiinituotantoon. Lisäksi interleukiini 10:n synteesi lisääntyy, joka saattaa johtaa T‑lymfosyyttianergiaan. Lopuksi histamiinin vapautuminen perifeerisen veren basofiileista vähenee. Tämä johtuu kiertävien basofiilien määrän laskusta.

Farmakokinetiikka

Allergeeniuutteet ovat suuren molekyylipainon omaavien molekyylien seoksia, ja annokset ovat pieniä painon absoluuttisessa suhteessa (alle 1 mg/pistos). Annokset annetaan ihonalaisesti.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Sellaista lääkärille merkityksellistä prekliinistä tietoa, jota ei ole jo mainittu muissa valmisteyhteenvedon kohdissa, ei ole.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Alumiinihydroksidi
Natriumkloridi
Natriumvetykarbonaatti
Fenoli
Natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen)
Injektionesteisiin käytettävä vesi.

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

3 vuotta.

Käyttöönoton jälkeen säilyvyysaika on 6 kk, mikäli myyntipäällykseen merkittyä käyttöpäivämäärää ei ole ylitetty.

Aseptisissa olosuhteissa tehty 1:10‑laimennus on tehtävä päivittäin.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2−8 °C). Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ALUTARD SQ HYÖNTEISMYRKKYUUTTEET injektioneste, suspensio
5 ml (100000 SQ-U/ml, mehiläinen, ylläpito) (841,20 €), 5 ml (100000 SQ-U/ml, ampiainen, ylläpito) (841,20 €), 4 x 5 ml (sarja, mehiläinen, aloitushoito) (1100,06 €), 4 x 5 ml (sarja, ampiainen, aloitushoito) (1100,06 €)

PF-selosteen tieto

Valmisteet on pakattu injektiopulloihin (tyypin I lasia). Jokainen pullo on suljettu laminoidulla bromobutyylikumitulpalla ja alumiinikorkilla, jonka keskellä on erivärinen repäisykohta.

Valmistetta on saatavana kahta eri pakkaustyyppiä:

 • Aloituspakkaukset: 4 x 5 ml. Sarjapakkauksen pullojen injektionesteen pitoisuudet ovat: 100 SQ‑U/ml (harmaa, pullo 1), 1 000 SQ‑U/ml (vihreä, pullo 2), 10 000 SQ‑U/ml (oranssi, pullo 3) ja 100 000 SQ‑U/ml (punainen, pullo 4).
 • Ylläpitopakkaus: 1 x 5 ml, injektionesteen pitoisuus 100 000 SQ‑U/ml (punainen).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Alutard SQ on steriili suspensio, joka voi näyttää kirkkaalta nesteeltä, jossa voi olla sakkaa. Sakan väri voi vaihdella valkoisesta heikosti rusehtavaan tai vihertävään. Suspension on oltava homogeenistä, ennen kuin se voidaan antaa.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Säilytyksen aikana valmisteessa voi näkyä sakkaa ja kirkasta nestettä. Tämä ei ole merkki valmisteen pilaantumisesta. Sakan väri voi vaihdella valkoisesta heikosti rusehtavaan tai vihertävään.

Injektiopulloa on käänneltävä hitaasti 10–20 kertaa ylösalaisin, jotta suspensiosta saadaan homogeenistä ennen sen käyttöä. Tarkista ennen antoa silmämääräisesti, ettei suspensiossa näy hiukkasia. Älä käytä valmistetta, jos hiukkasia näkyy.

Edellyttäen, että käytössä ollutta pakkausta on säilytetty ohjeiden mukaisesti, annostelua voidaan jatkaa portaattomasti annoskaavion mukaisesti siirryttäessä käyttämään uutta pakkausta.

Korvattavuus

ALUTARD SQ HYÖNTEISMYRKKYUUTTEET injektioneste, suspensio
5 ml, 5 ml, 4 x 5 ml, 4 x 5 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

V01AA07

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

03.06.2021

Yhteystiedot

ALK-ABELLÓ NORDIC A/S, sivuliike Suomessa
Linnoitustie 4
02600 Espoo


09 5842 2120
www.alk.fi
infofi@alk.net