Vertaa PF-selostetta

MELATONIN VITABALANS tabletti 3 mg, 5 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää 3 mg melatoniinia.

Yksi tabletti sisältää 5 mg melatoniinia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Melatonin Vitabalans on tarkoitettu käytettäväksi:

 • lyhytaikaisesti aikaerorasitukseen aikuisille.
 • unettomuuden hoitoon 6–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on ADHD, kun terveellisistä nukkumisrutiineista ei ole ollut riittävästi apua.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikaerorasitus aikuisilla: Vakioannos on yksi 3 mg tabletti paikallista aikaa nukkumaan mennessä, alkaen matkakohteeseen saapumisen jälkeen enintään 4 vuorokauden ajan. Yksi 5 mg tabletti voidaan ottaa 3 mg tabletin sijaan paikallista aikaa nukkumaan mennessä, jos 3 mg vakioannos ei lievitä oireita riittävästi. 5 mg:n tablettia ei saa ottaa 3 mg:n tabletin lisäksi, vaan suurempi annos voidaan ottaa seuraavina päivinä. Suurin sallittu annos on 5 mg vuorokaudessa kerta-annoksena.

Annos, joka lievittää riittävästi oireita, tulee ottaa mahdollisimman lyhyen ajan. Koska väärään aikaan otetulla melatoniinilla ei välttämättä ole vaikutusta tai sillä voi olla haitallinen vaikutus, melatoniinia ei pidä ottaa vuorokausirytmiin sopeutumiseksi matkakohteessa ennen klo 20:00 eikä klo 04:00 jälkeen.

Pediatriset potilaat

Melatonin Vitabalans -valmisteen turvallisuutta ja tehoa aikaerorasituksen hoitoon alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla ei ole varmistettu.

Unettomuus 6–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, joilla on ADHD: 3 mg annos otetaan 30–60 minuuttia ennen nukkumaanmenoa. Melatonin Vitabalans -valmistetta voi käyttää, kun pienimmän tehokkaan annoksen on todettu olevan 3 mg tai 5 mg. Suurin sallittu annos on

5 mg.

Tietoa on saatavilla rajoitetusti enintään 3 kuukauden hoitojaksolta. Lääkärin on arvioitava hoidon vaikutus säännöllisin väliajoin ja harkita hoidon lopettamista, jos kliinisesti merkittävää hoitovaikutusta ei havaita.

Jos unihäiriö on alkanut ADHD-lääkehoidon aikana, on harkittava annoksen muutosta tai vaihtamista toiseen valmisteeseen.

Alle 6-vuotiaat lapset

Melatonin Vitabalans-tabletteja ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, joilla on ADHD. Melatoniinin turvallisuutta ja tehoa alle 6-vuotiailla lapsilla ei ole varmistettu.

Iäkkäät potilaat

Koska eksogeenisen melatoniinin (välittömästi vapautuva) farmakokinetiikka on vastaava nuorilla aikuisilla kuin iäkkäillä potilailla yleisesti, niin erityisiä annosohjeita iäkkäille potilaille ei ole (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Munuaisten vajaatoiminta

Melatoniinin käytöstä potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta, on vain niukasti kokemusta. Varovaisuutta pitää noudattaa, kun melatoniinia annetaan potilaille, joilla on munuaisten vajaatoimintaa. Melatonin Vitabalansia ei suositella potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Farmakokinetiikka).

Maksan vajaatoiminta

Melatoniinin käytöstä maksan vajaatoimintapotilailla ei ole kokemusta. Niukat tiedot osoittavat, että melatoniinin puhdistuma on merkittävästi alentunut potilailla, joilla on maksakirroosi. Melatonin Vitabalansia ei suositella potilaille, joilla on maksan vajaatoiminta (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Farmakokinetiikka).

Antotapa

Suun kautta. Tabletit niellään vesilasillisen kanssa. Ruokailun ei odoteta vaikuttavan Melatonin Vitabalansin turvallisuuteen tai tehoon, mutta suositus on, että melatoniini otetaan 2 tuntia ennen ruokailua tai 2 tuntia ruokailun jälkeen (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Melatoniiniannoksen ottoaika on tärkeä. Melatonin Vitabalans pitää ottaa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kohtaukset

Melatoniini voi lisätä kohtausten esiintymistiheyttä potilailla, joilla niitä esiintyy (esim. epilepsiapotilailla). Potilaille, joilla on kohtauksia, on kerrottava tästä mahdollisuudesta ennen Melatonin Vitabalans-tablettien käyttöä.

Melatoniini voi edistää tai lisätä kohtausten ilmaantuvuutta lapsilla ja nuorilla, joilla on useita neurologisia häiriöitä.

Uneliaisuus

Melatoniini voi aiheuttaa uneliaisuutta. Tästä syystä valmisteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos uneliaisuus saattaa aiheuttaa turvallisuusriskejä.

Autoimmuunisairaudet

Melatoniinin käytöstä autoimmuunisairauksia sairastavilla potilailla ei ole kliinistä tietoa. Tästä syystä Melatonin Vitabalansin käyttöä ei suositella, jos potilaalla on jokin autoimmuunisairaus.

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta

Saatavilla on vain vähän tietoja melatoniinin käytön turvallisuudesta ja tehokkuudesta potilaille, joilla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta. Melatoniinivalmisteita ei suositella maksan vajaatoimintaa tai vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Farmakokinetiikka).

Sydän- ja verisuonisairaudet

Joidenkin tietojen mukaan melatoniini voi vaikuttaa haitallisesti verenpaineeseen ja sydämen syketaajuuteen henkilöillä, joilla on sydän- ja verisuonisairaus sekä verenpainelääkitys. On epäselvää, johtuvatko nämä haittavaikutukset itse melatoniinista vai melatoniinin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista. Melatoniinin käyttöä ei suositella potilaille, joilla on sydän- ja verisuonisairauksia sekä verenpainelääkitys.

Samanaikainen antikoagulanttien käyttöVarovaisuutta on noudatettava käytettäessä melatoniinia yhdessä antikoagulanttien, kuten varfariinin ja uusien suorien antikoagulanttien kanssa, sillä melatoniini saattaa tehostaa näiden lääkkeiden vaikutusta ja lisätä siten verenvuotojen vaaraa (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Lapset ja nuoret

Tällä hetkellä melatoniinin turvallisuutta lapsilla ja nuorilla ei ole täysin varmistettu, etenkään pitkäaikaisessa käytössä. Melatoniinin pitkäaikainen käyttö voi vaikuttaa haitallisesti verensokerin säätelyyn, murrosiän aikaiseen kehitykseen ja seksuaaliseen kypsymiseen.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

Farmakokineettiset yhteisvaikutukset

 • Melatoniinin metabolia on pääasiassa CYP1A-välitteistä. Tästä syystä CYP1A- entsyymitoimintaan vaikuttavilla aineilla saattaa olla yhteisvaikutuksia melatoniinin kanssa.
 • Fluvoksamiinia käyttävien potilaiden hoidossa pitää noudattaa varovaisuutta, sillä fluvoksamiini estää melatoniinin metaboloitumista maksan sytokromi P450 (CYP) - entsyymien CYP1A2 ja CYP2C19 vaikutuksesta ja suurentaa näin melatoniini- pitoisuuksia (AUC-arvot suurenevat 17-kertaisiksi ja seerumin Cmax-arvot 12- kertaisiksi). Yhdistelmän käyttöä pitää välttää.
 • Varovaisuutta pitää noudattaa, jos potilas käyttää 5- tai 8-metoksipsoraleenia (5- ja 8- MOP), sillä nämä aineet estävät melatoniinin metaboliaa ja suurentavat sen pitoisuuksia.
 • Tupakointi indusoi CYP1A2-entsyymin toimintaa ja saattaa näin pienentää melatoniini- pitoisuuksia.
 • Simetidiinihoitoa saavien potilaiden on noudatettava varovaisuutta, sillä simetidiini voi estää CYP1A2-entsyymiä ja nostaa näin melatoniinin pitoisuutta plasmassa.
 • Kofeiini nostaa sekä endogeenisen että suun kautta annetun melatoniinin pitoisuutta estämällä melatoniinin CYP1A2-välitteistä metaboliaa.
 • Varovaisuutta pitää noudattaa, jos potilas käyttää estrogeeneja (esim. ehkäisyvalmisteet tai hormonikorvaushoito), sillä estrogeenit estävät melatoniinin CYP1A1- ja CYP1A2- välitteistä metaboliaa ja suurentavat näin melatoniinipitoisuuksia. CYP1A2:n estäjät kuten kinolonit voivat suurentaa melatoniinialtistusta.
 • CYP1A2:n indusorit kuten karbamatsepiini ja rifampisiini saattavat pienentää melatoniinin pitoisuuksia plasmassa.
 • Adrenergiagonistien/-antagonistien, opiaattiagonistien/-antagonistien, masennus- lääkkeiden, prostaglandiinin estäjien, bentsodiatsepiinien, tryptofaanin ja alkoholin vaikutuksista endogeeniseen melatoniinieritykseen on runsaasti julkaistua tietoa. Näiden aineiden mahdollista vaikutusta Melatonin Vitabalansin farmakodynamiikkaan tai farmakokinetiikkaan tai päinvastoin ei kuitenkaan ole tutkittu.
 • Ruokailu voi vaikuttaa melatoniinin pitoisuuksiin plasmassa (etenkin Cmax) (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Farmakokinetiikka).

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

 • Alkoholia ei pidä käyttää yhdessä melatoniinin kanssa, sillä se heikentää melatoniinin vaikutusta nukkumiseen. Alkoholi voi haitata nukkumista ja mahdollisesti pahentaa joitakin aikaerorasituksen oireita (kuten päänsärky, väsymys aamulla, heikentynyt keskittymiskyky).
 • Melatoniini saattaa voimistaa bentsodiatsepiinien ja muiden unilääkkeiden (kuten tsaleplonin, tsolpideemin ja tsopiklonin) sedatiivisia vaikutuksia. Eräässä kliinisessä tutkimuksessa saatiin selvää näyttöä melatoniinin ja tsolpideemin tilapäisestä farmakodynaamisesta yhteisvaikutuksesta tunnin kuluttua molempien lääkeaineiden annosta. Valmisteiden samanaikainen anto heikensi tarkkaavuutta, muistia ja koordinaatiokykyä voimakkaammin kuin pelkkä tsolpideemi.
 • Tutkimuksissa melatoniinia on annettu samanaikaisesti keskushermostoon vaikuttavien lääkeaineiden tioridatsiinin ja imipramiinin kanssa. Kummassakaan tapauksessa ei havaittu kliinisesti merkittäviä farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia. Melatoniinin samanaikainen anto lisäsi kuitenkin rauhallisuuden tunnetta ja vaikeutti tehtävien suorittamista verrattuna pelkkään imipramiiniin. Se lisäsi myös tokkuraisuuden tunnetta verrattuna pelkkään tioridatsiiniin.
 • Varovaisuutta on noudatettava potilailla, jotka käyttävät nifedipiiniä, koska melatoniinin ja nifedipiinin samanaikainen käyttö voi nostaa verenpainetta.
 • Melatoniinin ja varfariinin samanaikainen käyttö voi johtaa voimistuneeseen antikoagulaatioon – INR-arvoa pitää seurata samanaikaisessa käytössä. Melatoniini voi myös tehostaa suoraan vaikuttavien antikoagulanttien (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani, edoksabaani) vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Melatoniinin käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole kliinistä tietoa. Eläinkokeiden perusteella ei ole saatu tietoa suorista tai epäsuorista haitallisista vaikutuksista raskauteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen tai postnataaliseen kehitykseen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Kliinisten tietojen puutteen vuoksi valmisteen käyttö ei ole suositeltavaa raskauden aikana tai raskautta suunniteltaessa.

Imetys

Endogeenista melatoniinia on todettu ihmisen rintamaidossa, joten eksogeeninen melatoniini erittyy todennäköisesti maitoon ihmisellä. Eläinmalleista (mm. jyrsijät, lampaat, nautaeläimet, kädelliset) saadut tiedot viittaavat siihen, että melatoniini kulkeutuu emosta sikiöön istukan kautta tai maidossa. Tästä syystä imettäminen ei ole suositeltavaa melatoniinihoidon aikana.

Hedelmällisyys

Melatoniinin lyhytaikaisen käytön mahdollisesta haitallisesta vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tietoa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Melatonin Vitabalans -valmisteella on kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Melatonin Vitabalans saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja heikentää tarkkaavaisuutta tunneiksi, joten valmisteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos uneliaisuus aiheuttaa todennäköisesti turvallisuusriskejä.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Tokkuraisuus / uneliaisuus, päänsärky ja huimaus / sekavuus ovat yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia aikuisilla, kun melatoniinia käytetään lyhytaikaisesti aikaerorasituksen hoitoon. Uneliaisuus, päänsärky, huimaus ja pahoinvointi ovat yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia, kun terveet henkilöt tai potilaat, mukaan lukien lapset ja nuoret, ovat ottaneet tavanomaisia melatoniiniannoksia muutamista päivistä useisiin viikkoihin.

Haittavaikutustaulukko

Seuraavia melatoniinin käyttöön yleisesti liittyviä haittavaikutuksia on raportoitu kliinisissä tutkimuksissa tai spontaaneissa tapauskertomuksissa. Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Elinjärjestelmä-luokka

Melko harvinainen (≥1/1,000 to <1/100)

Harvinainen

(≥1/10,000 to <1/1,000)

Tuntematon: (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Infektiot

 

Vyöruusu

 

Veri ja imukudos

 

Leukopenia, trombosytopenia

 

Immuunijärjestelmä

  

Yliherkkyysreaktio

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

 

Hypertriglyseridemia, hypokalsemia, hyponatremia

 

Psyykkiset häiriöt

Ärtyneisyys, hermostuneisuus,

levottomuus, unettomuus,

poikkeavat unet, painajaiset,

ahdistuneisuus

Mielialan vaihtelu,

aggressiivisuus, kiihtyneisyys,

itkuisuus, stressioireet,

desorientaatio, herääminen

varhain aamulla, libidon

voimistuminen, matala mieliala,

masennus

 

Hermosto

Migreeni, päänsärky, letargia, psykomotorinen yliaktiivisuus,

huimaus, uneliaisuus

Pyörtyminen, muistihäiriö, tarkkaavuuden häiriö, unenomainen tila, levottomat jalat -oireyhtymä, huono unen laatu, parestesiat

 

Silmät

 

Heikentynyt näöntarkkuus, näön hämärtyminen, kyynelvuodon lisääntyminen

 

Kuulo ja tasapainoelin

 

Asentohuimaus, kiertohuimaus

 

Sydän

 

Angina pectoris, sydämentykytys

 

Verisuonisto

Hypertensio

Kuumat aallot

 

Ruoansulatus-elimistö

Vatsakipu, ylävatsakipu, dyspepsia, suun haavaumat, suun kuivuus, pahoinvointi

Ruokatorven refluksitauti, ruoansulatuskanavan häiriö, suun limakalvon rakkulamuodostus, kielen haavaumat, ruoansulatuskanavan vaivat, oksentelu, poikkeavat suoliäänet, ilmavaivat, syljen liikaeritys, halitoosi, epämukava tunne vatsassa, vatsatauti, gastriitti

 

Maksa ja sappi

Hyperbilirubi-nemia

  

Iho ja ihonalainen kudos

Dermatiitti, yöhikoilu, kutina, ihottuma, yleistynyt kutina, ihon kuivuus

Ekseema, punoitus, käsi-ihottuma, psoriaasi, yleistynyt ihottuma, kutiava ihottuma, kynsihäiriö

Angioedeema, suun turvotus, kielen turvotus

Luusto, lihakset ja sidekudos

Raajakipu

Artriitti, lihasspasmit, niskakipu, yölliset lihaskouristukset

 

Munuaiset ja virtsatiet

Glukosuria, proteinuria

Polyuria, hematuria, nokturia

 

Sukupuolielimet ja rinnat

Vaihdevuosioireet

Priapismi, prostatiitti

Galaktorrea

Yleisoireet ja antopaikassa todetattavat haitat

Astenia, rintakipu

Väsymys, kipu, jano

 

Tutkimukset

Maksan toimintakoe- tulosten poikkeavuu- det, painonnousu

Maksaentsyymi- arvojen kohoaminen, veren elektrolyyttiarvojen poikkeavuudet, laboratorioarvojen poikkeavuudet

 

Pediatriset potilaat

Pediatrisilla potilailla on lyhytaikaisessa käytössä (enintään 4 viikkoa) raportoitu vain harvoja, yleensä lieviä haittavaikutuksia. Haittavaikutusten määrä ei ole eronnut merkittävästi lumelääkettä saaneiden ja melatoniinia saaneiden lasten välillä. Yleisimmät haittavaikutukset olivat päänsärky, hyperaktiivisuus, huimaus ja vatsakipu. Vakavia haittavaikutuksia ei ole havaittu. Pitkäaikaisen käytön seurauksista on vain vähän tutkimustietoa saatavilla (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Julkaistuissa raporteissa on kerrottu tapauksista, joissa potilaille on annettu jopa 300 mg vuorokausiannoksia melatoniinia ilman kliinisesti merkittäviä haittavaikutuksia.

Mahdollisen yliannostuksen yhteydessä ilmenee oletettavasti uneliaisuutta. Vaikuttava aine puhdistuu todennäköisesti elimistöstä 12 tunnin kuluessa sen ottamisesta suun kautta. Erityistä hoitoa ei tarvita.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Psykoosi- ja neuroosilääkkeet sekä unilääkkeet, melatoniinireseptoriagonistit, ATC-koodi: N05CH01

Melatoniini on käpylisäkkeen tuottama, elimistössä luontaisesti esiintyvä hormoni, joka muistuttaa rakenteeltaan serotoniinia. Fysiologisesti melatoniinin eritys lisääntyy pian pimeyden tulon jälkeen, on huipussaan kello 02–04 välillä aamulla ja vähenee yön loppupuolella. Melatoniini on yhteydessä vuorokausirytmin säätelyyn ja valo-pimeärytmiin. Se vaikuttaa myös unettavasti ja lisää nukahtamisalttiutta. Melatoniinin erityksen yöllistä huippua aikaisemmin tai myöhemmin annettu melatoniini voi vastaavasti edistää tai hidastaa melatoniinin erityksen vuorokausirytmiä.

Vaikutusmekanismi

Melatoniini vaikuttaa MT1-, MT2- ja MT3-reseptoreihin. Tällä on arveltu olevan yhteys aineen unta edistävään vaikutukseen, sillä kyseiset reseptorit (lähinnä MT1 ja MT2) osallistuvat vuorokausirytmin ja unen säätelyyn.

Kliininen teho ja turvallisuus

Tyypillisiä aikaerorasituksen oireita ovat unihäiriöt, päiväväsymys ja uupumus, joskin lievää kognition heikentymistä, ärtyneisyyttä ja ruoansulatuskanavan häiriöitä voi myös esiintyä. Aikaerorasitus on sitä voimakkaampaa, mitä useampia aikavyöhykkeitä ylitetään, ja se on tyypillisesti pahempaa itään päin matkustettaessa, koska vuorokausirytmin (kehon kellon) edistäminen on yleensä vaikeampaa kuin sen viivyttäminen (kuten länteen päin matkustettaessa).

Aikaerorasitusta koskevissa tutkimuksissa melatoniiniannoksilla 0,5–8 mg raportoidut

haittavaikutukset olivat tyypillisesti lieviä, ja niitä oli usein vaikea erottaa aikaerorasituksen oireista.

Pediatriset potilaat

Melatoniinin turvallisuutta ja tehoa aikaerorasituksen lyhytaikaiseen hoitoon alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla ei ole varmistettu.

Melatoniinin käyttöä on tutkittu 4 viikkoa kestäneessä satunnaistetussa, lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa, johon osallistui 105 iältään 6–12-vuotiasta lasta, joilla oli ADHD ja kroonisia nukahtamisvaikeuksia (van der Heijden KB et al. 2007). Osallistujat saivat melatoniinia (3 mg, kun paino < 40 kg [n=44]; tai 6 mg, kun paino > 40 kg [n=9]) nopeavaikutteisina tabletteina tai lumelääkettä.

Aktigrafiamittaukseen perustuvan keskimääräisen arvion mukaan nukahtaminen nopeutui 26,9 ± 47,8 minuutilla melatoniinia saaneilla ja viivästyi 10,5 ± 37,4 minuutilla lumelääkettä saaneilla tutkittavilla (p < 0,0001). Melatoniinia saaneista lapsista 48,8 % nukahti > 30 minuuttia nopeammin, kun vastaava luku lumelääkettä saaneilla lapsilla oli 12,8 % (p = 0,001). Unen keskimääräinen kokonaiskesto piteni 19,8 ± 61,9 minuutilla melatoniiniryhmässä ja lyheni 13,6 ± 50,6 minuutilla lumeryhmässä (p = 0,01). Lumelääkkeeseen verrattuna melatoniiniryhmässä nukahtamisviive lyheni (p = 0,001) ja unen tehokkuus parani (p = 0,01). Unipäiväkirjan nukahtamisvaikeutta kuvaava pistekeskiarvo pieneni 1,2 ± 1,3 pisteellä (35,3 % lähtöarvosta) melatoniinia saaneilla ja 0,1 ± 0,8 pisteellä (4,3 % lähtöarvosta) lumelääkettä saaneilla (p < 0,0001).

Merkittävää vaikutusta käyttäytymiseen, kognitioon ja elämänlaatuun ei havaittu. Haittatapahtumista johtuvia keskeytyksiä tai tutkimuksesta vetäytymisiä ei ollut.

Tietoa välittömästi vapautuvien melatoniinivalmisteiden turvallisuudesta lapsilla ja nuorilla, joilla on ADHD, on hyvin vähän.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta otettu melatoniini imeytyy aikuisilla täydellisesti.

Biologinen hyötyosuus on noin 15 %. Ensikierron metabolian vaikutus on huomattava, ja ensikierron metabolian arvellaan olevan noin 80–90 %. Tmax saavutetaan yleensä suunnilleen 50 minuuttia (normaali vaihteluväli 15–90 minuuttia) lääkkeen ottamisen jälkeen.

Tiedot samanaikaisen ruokailun vaikutuksesta suun kautta otettuun melatoniiniin ovat rajoitetut. Ruokailu vaikuttaa ilmeisesti merkityksettömästi välittömästi vapautuvan melatoniinin Tmax –arvoon, mutta ruokailu vaikuttaa suuresti Cmax arvon vaihtelevuuteen. Vaihtelun ei odoteta vaikuttavan Melatonin Vitabalansin turvallisuuteen tai tehokkuuteen, mutta suositus on, että melatoniini otetaan 2 tuntia ennen ruokailua tai 2 tuntia ruokailun jälkeen.

Melatoniini läpäisee istukan helposti. Täysiaikaisten vauvojen napanuoraveren melatoniinipitoisuus korreloi vahvasti ja on vain hieman pienempi (~ 15–35 %) kuin melatoniinipitoisuus äidin veressä 3 mg:n annoksen nauttimisen jälkeen.

Jakautuminen

Melatoniinista noin 60 % sitoutuu plasman proteiineihin in vitro. Melatoniini sitoutuu lähinnä albumiiniin, mutta myös happamaan alfa-1-glykoproteiiniin; sitoutuminen muihin plasman proteiineihin on vähäistä. Melatoniini jakautuu nopeasti plasmasta useimpiin kudoksiin ja elimiin ja läpäisee veri-aivoesteen helposti.

Biotransformaatio

Biotransformaatio tapahtuu maksassa. Kokeelliset tiedot viittaavat siihen, että melatoniinin metaboliaan osallistuvat pääasiassa sytokromi P450-järjestelmän isoentsyymit CYP1A1 ja CYP1A2 sekä vähäisemmissä määrin CYP2C19. Pääasiallinen metaboliitti on 6-sulfatoksimelatoniini, joka ei ole aktiivinen. Metabolia on hyvin nopeaa, aineenvaihduntatuotteiden pitoisuudet nousevat minuuteissa.

Eliminaatio

Metaboliitit erittyvät munuaisten kautta, 80 % erittyy 6-sulfatoksimelatoniinina.

Eliminaation puoliintumisaika (t½) on noin 45 minuuttia.

Melatoniinin farmakokinetiikassa on suuria eroja yksilöiden välillä.

Lineaarisuus

Suun kautta otetun melatoniinin kinetiikka on lineaarinen 0.1–8 mg annosvälillä.

Sukupuoli

Niukat tiedot osoittavat, että Cmax ja AUC suun kautta otetun välittömästi vapautuvan melatoniinin jälkeen voivat olla korkeammat (mahdollisesti noin kaksinkertaiset) naisilla miehiin verrattuna. Erot sukupuolten välillä ovat vähäisemmät kuin vaihtelu samaa sukupuolta olevien kanssa; etenkin naisilla Cmax -arvon vaihtelu voi olla moninkertaista. Puoliintumisaika plasmassa ei vaihtele merkittävästi miesten ja naisten välillä.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Melatoniinin metabolia heikentyy iän myötä. Yön aikaiset endogeenisen melatoniinin plasmapitoisuudet ovat matalammat iäkkäillä potilailla verrattuna nuoriin aikuisiin. Niukat tiedot plasman/seerumin Tmax, Cmax, eliminaation puoliintumisajan T1/2 ja AUC –arvoista suun kautta otetun välittömästi vapautuvan melatoniinin jälkeen eivät osoita merkittävää eroa nuorempien aikuisten ja iäkkäiden potilaiden välillä yleisesti, vaikka arvojen vaihteluväli (vaihteluväli yksilöiden välillä) jokaisesta parametristä (erityisesti Tmax ja AUC) on suurempaa iäkkäillä potilailla.

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta

Julkaistut tiedot viittaavat siihen, ettei toistuvasti annettu melatoniini kerry säännöllisesti hemodialyysihoitoa saavien potilaiden elimistöön. Koska melatoniini erittyy pääasiassa metaboliitteina virtsaan, niin melatoniinin metaboliittien seerumi/plasma pitoisuuksien voidaan olettaa nousevan potilailla, joilla on pitkälle edennyt munuaisten vajaatoiminta.

Potilaat, joilla on maksan vajaatoiminta

Niukat tiedot viittaavat siihen, että päiväaikaiset endogeenisen melatoniinin seerumin/plasma pitoisuudet ovat selvästi kohonneet potilailla, joilla on maksakirroosi, ilmeisesti johtuen melatoniinin alentuneesta puhdistumasta; seerumin T½ potilailla, joilla oli maksakirroosi, oli kaksinkertainen kontrolliryhmään verrattuna eräässä tutkimuksessa. Koska melatoniinin metabolia tapahtuu pääasiallisesti maksassa, niin maksan vajaatoiminnan voidaan olettaa johtavan eksogeenisen melatoniinin lisääntyneeseen altistukseen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Haittoja on koe-eläimissä todettu vain silloin, kun on käytetty altistusta, joka ylittää suurimman ihmisille käytettävän annostuksen niin huomattavasti, että asialla on kliinisen käytön kannalta vain vähäinen merkitys.

Rotilla tehdyssä karsinogeenisuustutkimuksessa ei todettu ihmisen kannalta merkityksellisiä vaikutuksia.

Kun tiineille hiirille annettiin suuri kerta-annos melatoniinia intraperitoneaalisesti, sikiön paino ja pituus olivat yleensä pienemmät, mahdollisesti emoon kohdistuvan toksisuuden vuoksi. Rotan ja maaoravan uros- ja naaraspuolisten jälkeläisten seksuaalinen kypsyys viivästyi, kun ne altistuivat melatoniinille tiineyden aikana ja syntymän jälkeen. Näiden tietojen perusteella melatoniini läpäisee istukan ja erittyy rintamaitoon. Se voi myös vaikuttaa hypotalamus-aivolisäke-sukupuolirauhasakselin ontogeneesiin ja toimintaan. Koska rotta ja maaorava ovat kausiluonteisia parittelijoita, näiden löydösten merkitystä ihmiselle ei tiedetä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kalsiumvetyfosfaattidihydraatti

Mikrokiteinen selluloosa

Magnesiumstearaatti

Vedetön kolloidinen piidioksidi

Esigelatinoitu tärkkelys

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

Läpipainopakkaus: 3 mg tabletti: 3 vuotta, 5 mg tabletti: 4 vuotta

Tablettipurkki: 4 vuotta

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MELATONIN VITABALANS tabletti
3 mg 30 fol (6,80 €), 50 fol (9,37 €), 100 fol (13,90 €)
5 mg 50 fol (9,85 €), 100 fol (15,32 €)

Itsehoito

MELATONIN VITABALANS tabletti
3 mg 10 fol (3,52 €)
5 mg 10 fol (5,01 €)

PF-selosteen tieto

10, 30, 50 ja 100 tablettia läpipainopakkauksessa (Al/PVC)

10, 30 ja 50 tablettia tablettipurkissa (purkki HD-PE muovia ja suljin LD-PE muovia).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

3 mg: Valkoinen tai beige, pyöreä, kupera tabletti, jossa merkintä ”7”. Halkaisija 7 mm.

5 mg: Valkoinen tai beige, kapselinmuotoinen, jakouurteellinen tabletti. Tabletin leveys 5 mm ja pituus 10 mm. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä tabletin jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

MELATONIN VITABALANS tabletti
3 mg 10 fol, 30 fol, 50 fol, 100 fol
5 mg 10 fol, 50 fol, 100 fol

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

N05CH01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

08.09.2023

Yhteystiedot

VITABALANS OY
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna


03-615 600
www.vitabalans.com