Vertaa PF-selostetta

HEINIX imeskelytabletti 10 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi imeskelytabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Imeskelytabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Setiritsiini on tarkoitettu aikuisille ja vähintään 6-vuotiaille lapsille:

  • lievittämään kausiluontoiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyviä nenä- ja silmäoireita.
  • kroonisen idiopaattisen urtikarian oireiden hoitoon.

Annostus ja antotapa

Annostus
10 mg kerran vuorokaudessa (1 imeskelytabletti).

Erityisryhmät
Iäkkäät
Tiedot viittaavat siihen, ettei iäkkäiden potilaiden annostusta tarvitse pienentää, jos heidän munuaisensa toimivat normaalisti.

Munuaisten vajaatoiminta
Tehon ja turvallisuuden suhdetta ei ole osoitettu munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Koska setiritsiini poistuu pääosin munuaisten kautta (ks. kohta Farmakokinetiikka.) ja kun vaihtoehtoista hoitoa ei voida käyttää, antoväliä on muutettava yksilöllisesti munuaisten toiminnan mukaisesti. Katso annostusohjeet seuraavasta taulukosta ja muuta annosta sen mukaisesti. Jotta annostus voidaan määritellä tämän annostustaulukon avulla, potilaan kreatiniinipuhdistuma ml/min (CLcr) on arvioitava. CLcr-arvo (ml/min) voidaan arvioida seerumin kreatiniiniarvon (mg/dl) perusteella seuraavan laskukaavan avulla:

CLcr = [140 − ikä (vuotta)] x paino (kg)

_____________________________________________(x 0,85 naisilla)

72 x seerumin kreatiniiniarvo (mg / dl)

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien aikuispotilaiden annoksen muuttaminen

Potilasryhmä

Kreatiniinipuhdistuma (ml/min)

Annostus ja antoväli

Normaali

≥ 80

10 mg kerran vuorokaudessa

Lievä

50–79

10 mg kerran vuorokaudessa

Keskivaikea

30–49

5 mg kerran vuorokaudessa

Vaikea

< 30

5 mg joka toinen vuorokausi

Loppuvaiheen munuaissairaus - dialyysihoitoa saavat potilaat

< 10

Vasta-aiheinen

Maksan vajaatoiminta
Jos potilaalla on pelkästään maksan vajaatoiminta, annostusta ei tarvitse muuttaa. Potilailla, joilla on maksan ja munuaisten vajaatoiminta, annostuksen muuttamista suositellaan (ks. edellä, Keskivaikeaa tai vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat).

Pediatriset potilaat
Imeskelytablettivalmistetta ei pidä käyttää alle 6-vuotiaille lapsille, koska tämä lääkemuoto ei mahdollista tarvittavia annosmuutoksia.

6−12-vuotiaat lapset: 5 mg kaksi kertaa vuorokaudessa (puolikas imeskelytabletti kaksi kertaa vuorokaudessa).

Yli 12-vuotiaat nuoret: 10 mg (1 imeskelytabletti) kerran vuorokaudessa.

Jos lapsipotilaalla on munuaisten vajaatoiminta, annostusta on muutettava yksilöllisesti potilaan munuaispuhdistuman, iän ja painon perusteella.

Antotapa
Imeskelytablettia imeskellään suussa, kunnes se on liuennut.

Voidaan ottaa veden kanssa tai ilman vettä.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille, hydroksitsiinille tai jollekin piperatsiinijohdokselle.

Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat, joiden kreatiniinipuhdistuma on alle 10 ml/min.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kun valmistetta on käytetty hoitoannoksina, alkoholin (veren alkoholipitoisuus 0,5 g/l) yhteydessä ei ole osoitettu kliinisesti merkitseviä yhteisvaikutuksia. Tästä huolimatta alkoholin samanaikaisessa käytössä suositellaan varovaisuutta.

Käytettävä varoen potilaille, joilla on alttius virtsaretentioon (esim. selkäydinvaurio, prostatan liikakasvu), koska setiritsiini voi suurentaa virtsaretention vaaraa.

Epilepsiapotilaiden hoidossa samoin kuin silloin, jos potilaalla on kouristusten riski, on oltava varovainen.

Antihistamiinit häiritsevät allergian ihotestien tulkintaa ja niiden käyttö tulisi lopettaa 3 vuorokautta ennen testien suorittamista.

Kutinaa ja/tai nokkosihottumaa saattaa ilmetä, kun setiritsiinihoito lopetetaan, vaikka näitä oireita ei olisikaan ollut ennen hoidon aloittamista. Joissakin tapauksissa oireet saattavat olla voimakkaita ja vaatia hoidon aloittamisen uudelleen. Oireiden pitäisi tällöin hävitä.

Pediatriset potilaat
Imeskelytabletteja ei suositella alle 6-vuotiaiden lasten hoitoon, koska tämän lääkemuodon käytön yhteydessä asianmukaiset annosmuutokset eivät ole mahdollisia. Tämänikäisille suositellaan lapsille tarkoitettua setiritsiinivalmistetta.

Yhteisvaikutukset

Setiritsiinin farmakokineettisten, farmakodynaamisten ja siedettävyysominaisuuksien perusteella tämän antihistamiinin käytön yhteydessä ei odoteta esiintyvän yhteisvaikutuksia. Tehdyissä lääkeaineiden yhteisvaikutustutkimuksissa ei itse asiassa raportoitu farmakodynaamisia eikä merkitseviä farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia, etenkään pseudoefedriinin tai teofylliinin (400 mg/vrk) kanssa.

Ruokailu ei heikennä setiritsiinin imeytymistä, vaikka imeytymisnopeus hidastuu.

Alkoholin ja muiden keskushermoston toimintaa lamaavien aineiden samanaikainen käyttö voi entisestään heikentää herkkien potilaiden tarkkaavaisuutta ja suorituskykyä, vaikka setiritsiini ei voimistakaan alkoholin vaikutusta (veren alkoholipitoisuus 0,5 g/l).

Raskaus ja imetys

Raskaus
Prospektiivisesti kerätyt tiedot raskauksien lopputuloksista eivät viittaa siihen, että setiritsiini aiheuttaisi äitiin tai sikiöön/alkioon kohdistuvaa toksisuutta esiintyvyyden taustatasoa enemmän. Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria haitallisia vaikutuksia raskauteen, alkion tai sikiön kehitykseen, synnytykseen tai postnataaliseen kehitykseen. Valmisteen määräämisessä raskaana oleville naisille on oltava varovainen.

Imetys
Setiritsiini erittyy rintamaitoon pitoisuuksina, jotka ovat 25 % - 90 % plasmasta mitatuista pitoisuuksista, riippuen siitä kuinka kauan annon jälkeen näyte on otettu. Sen vuoksi valmisteen määräämisessä imettäville naisille on oltava varovainen.

Hedelmällisyys
Ihmisen hedelmällisyyteen kohdistuvista vaikutuksista on vähän tietoa, mutta turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita ei ole havaittu.
Eläinkokeissa ei ole havaittu ihmisen lisääntymistä koskevia turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ajokyvyn, univiiveen ja kokoonpanolinjalla tehdyn työsuorituksen objektiiviset mittaukset eivät osoittaneet suositellulla annoksella 10 mg olevan kliinisesti merkitseviä vaikutuksia. Potilaiden, joilla esiintyy uneliaisuutta, pitää kuitenkin välttää autolla ajamista, ryhtymistä mahdollisesti vaaraa aiheuttaviin toimiin tai koneiden käyttämistä. Suositusannoksia ei saa ylittää ja potilaan vaste lääkehoitoon on otettava huomioon.

Haittavaikutukset

Kliiniset tutkimukset

Yhteenveto

Kliiniset tutkimukset ovat viitanneet siihen, että setiritsiini aiheuttaa suositusannoksina käytettäessä vähäisiä keskushermostohaittavaikutuksia, kuten uneliaisuutta, uupumusta, huimausta ja päänsärkyä. Muutamissa tapauksissa on ilmoitettu paradoksista keskushermoston stimulaatiota.

Vaikka setiritsiini on selektiivinen perifeeristen H1-reseptorien antagonisti eikä sillä ole juuri lainkaan antikolinergisiä vaikutuksia, yksittäisinä tapauksina on raportoitu virtsaamisvaikeuksia, silmän mukautumiskyvyn häiriöitä ja suun kuivumista.

Maksan toiminnan poikkeavuuksia, joihin on liittynyt maksaentsyymipitoisuuden suurenemista ja bilirubiiniarvojen suurenemista, on raportoitu. Tällaiset vaikutukset häviävät useimmiten setiritsiinidihydrokloridi-hoidon lopettamisen jälkeen.

Haittavaikutusluettelo

Kaksoissokkoutetuissa kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa, joissa verrattiin setiritsiiniä (10 mg vuorokaudessa) lumelääkkeeseen tai muihin antihistamiineihin, ja joista on turvallisuustietoja saatavissa, altistettiin yli 3200 potilasta setiritsiinille. Näiden yhdistettyjen tietojen perusteella lumelääkekontrolloiduissa tutkimuksissa 10 mg:n setiritsiiniannoksia saaneilla potilailla raportoitiin esiintyneen seuraavia haittavaikutuksia 1,0 %:lla potilaista tai yleisemmin:

Haittavaikutus (WHO-ART)

Setiritsiini 10 mg (n= 3260)

Lumelääke (n = 3061)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Uupumus1,63 %0,95 %
Hermosto

Heitehuimaus

Päänsärky

1,10 %

7,42 %

0,98 %

8,07 %

Ruoansulatuselimistö

Vatsakipu

Suun kuivuminen

Pahoinvointi

0,98 %

2,09 %

1,07 %

1,08 %

0,82 %

1,14 %

Psyykkiset häiriöt

Uneliaisuus

9,63 %

5,00 %

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Nielutulehdus

1,29 %

1,34 %

Vaikka uneliaisuus oli tilastollisesti yleisempää kuin lumelääkkeen yhteydessä, se oli useimmiten lievää tai keskivaikeaa. Toisten tutkimusten perusteella objektiivisiksi osoitetut testit viittasivat siihen, etteivät suositellut vuorokausiannokset vaikuttaneet nuorten terveiden vapaaehtoisten koehenkilöiden tavanomaisiin päivittäisiin toimiin.

Lumelääkekontrolloituihin kliinisiin tutkimuksiin osallistuneissa lapsissa, jotka olivat iältään 6 kuukaudesta 12 vuoteen, 1 %:lla potilaista tai yleisemmin esiintyneitä haittavaikutuksia olivat:

Haittavaikutus (WHO-ART)

Setiritsiini (n=1656)

Lumelääke (n=1294)

Ruoansulatuselimistö

Ripuli

1,0 %

0,6 %

Psyykkiset häiriöt

Uneliaisuus

1,8 %

1,4 %

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Nuha

1,4 %

1,1 %

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Uupumus

1,0 %

0,3 %

Myyntiintulon jälkeen havaitut haittavaikutukset

Kliinisissä tutkimuksissa raportoitujen ja edellä lueteltujen haittavaikutusten lisäksi myyntiintulon jälkeisen käyttökokemuksen yhteydessä on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia. Haittavaikutukset on kuvattu MedDRA-luokituksen mukaisesti elinryhmittäin ja arviot esiintymistiheydestä perustuvat valmisteen myyntiluvan saamisen jälkeiseen käyttökokemukseen.

Esiintymistiheydet on luokiteltu seuraavasti: hyvin yleinen (≥1/10); yleinen (≥1/100 - <1/10); melko harvinainen (≥1/1 000 - <1/100); harvinainen (≥1/10 000 - <1/1 000); hyvin harvinainen (<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Veri ja imukudos:
hyvin harvinainen: trombosytopenia

Immuunijärjestelmä:
harvinainen: yliherkkyys
hyvin harvinainen: anafylaktinen sokki

Aineenvaihdunta ja ravitsemus:
t
untematon: ruokahalun lisääntyminen

Psyykkiset häiriöt:
melko harvinainen: agitaatio
harvinainen: aggressiivisuus, sekavuus, masennus, aistiharhat, unettomuus
hyvin harvinainen: nykimisoire
tuntematon: itsemurha-ajatukset, painajaisunet

Hermosto:
melko harvinainen: parestesiat
harvinainen: kouristukset
hyvin harvinainen: makuhäiriö, dyskinesia, dystonia, synkopee, vapina
tuntematon: muistin menetys, muistin huononeminen

Silmät:
hyvin harvinainen: mukautumishäiriöt, näön sumeneminen, silmän kiertoliike

Kuulo ja tasapainoelin:
tuntematon: huimaus

Sydän:
harvinainen: takykardia

Ruoansulatuselimistö:
melko harvinainen: ripuli

Maksa ja sappi:
harvinainen: maksan toiminnan poikkeavuudet (transaminaasiarvojen, alkalisen fosfataasin arvojen, gammaglutamyylitransferaasiarvojen ja bilirubiiniarvojen suureneminen)

Iho ja ihonalainen kudos:
melko harvinainen: kutina, ihottuma
harvinainen: nokkosihottuma
hyvin harvinainen: angioneuroottinen edeema, toistopunoittuma (erythema fixum)
tuntematon: akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi

Luusto, lihakset ja sidekudos
tuntematon: nivelkipu

Munuaiset ja virtsatiet:
hyvin harvinainen: dysuria, kastelu
tuntematon: virtsaretentio

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat:
melko harvinainen: voimattomuus, huonovointisuus
harvinainen: turvotus

Tutkimukset:
harvinainen: painon nousu

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus
Setiritsiinihoidon lopettamisen jälkeen on ilmoitettu voimakasta kutinaa ja/tai nokkosihottumaa.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Oireet
Setiritsiinin yliannoksen jälkeen havaitut oireet ovat liittyneet lähinnä keskushermostovaikutuksiin tai antikolinergisiin vaikutuksiin viittaaviin oireisiin. Suositeltuun vuorokausiannokseen nähden vähintään viisinkertaisen annoksen ottamisen jälkeen raportoituja haittavaikutuksia ovat: sekavuus, ripuli, heitehuimaus, uupumus, päänsärky, huonovointisuus, silmän mustuaisen laajentuminen, kutina, levottomuus, sedaatio, uneliaisuus, tokkuraisuus, takykardia, vapina ja virtsaumpi.

Hoito
Setiritsiinille ei tunneta spesifistä vastavaikuttajaa. Yliannostuksen yhteydessä suositellaan oireenmukaista tai elimistön toimintaa tukevaa hoitoa. Mahahuuhtelua voidaan harkita, jos lääkkeen nielemisestä on kulunut vasta vähän aikaa. Setiritsiini ei poistu elimistöstä tehokkaasti hemodialyysin avulla.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemiset antihistamiinit, piperatsiinijohdokset, ATC-koodi: R06A E07.

Vaikutusmekanismi
Setiritsiini on hydroksitsiinin metaboliitti. Se on voimakas ja selektiivinen perifeeristen H1-reseptorien salpaaja. Tutkimukset in vitro lääkeaineen sitoutumisesta reseptoreihin eivät viitanneet mitattavissa olevaan affiniteettiin muihin kuin H1-reseptoreihin.

Farmakodynaamiset vaikutukset
Setiritsiinillä on osoitettu olevan sen H1-antagonistisen vaikutuksen lisäksi allergiaa lievittäviä vaikutuksia: kerran tai kaksi kertaa vuorokaudessa annettuina 10 mg:n annoksina se estää eosinofiilien loppuvaiheen aktivoitumista atooppisten potilaiden ihossa ja silmän sidekalvossa, kun heidät altistettiin allergeenille.

Kliininen teho ja turvallisuus
Terveille vapaaehtoisille tehdyt tutkimukset osoittivat, että annoksina 5 mg ja 10 mg annettu setiritsiini estää huomattavasti paukamien muodostumista ja ihon punoitusreaktioita, jotka aiheutuvat ihon hyvin suuresta histamiinipitoisuudesta, mutta vastaavuussuhdetta tehoon ei ole osoitettu.

Kuusi viikkoa kestäneessä lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa, joka tehtiin 186:lle allergista nuhaa ja samanaikaista lievää tai keskivaikeaa astmaa sairastavalle potilaalle, kerran vuorokaudessa annettu 10 mg:n setiritsiiniannos lievitti nuhaoireita, mutta ei muuttanut keuhkojen toimintaa. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat sitä, että setiritsiini on turvallinen lievää tai keskivaikeaa astmaa sairastaville allergiapotilaille.

Lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa seitsemän vuorokauden ajan annetut suuret setiritsiiniannokset 60 mg vuorokaudessa eivät aiheuttaneet tilastollisesti merkitsevää QT-ajan pidentymistä.

Suositeltuina annoksina annetun setiritsiinin on osoitettu parantavan kausittaista tai ympärivuotista allergista nuhaa sairastavien potilaiden elämänlaatua.

Pediatriset potilaat
Lapsille (5−12-vuotiaille) tehdyssä 35 vuorokauden mittaisessa tutkimuksessa lapsille ei havaittu kehittyneen toleranssia setiritsiinin antihistamiinivaikutukselle (paukamien ja ihon punoituksen häviäminen). Kun setiritsiinihoito lopetetaan usean antokerran jälkeen, ihon normaalit reaktiot histamiinille palautuvat kolmen vuorokauden kuluessa.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Plasman vakaan tilan pitoisuus on noin 300 ng/ml ja se saavutetaan 1,0 ± 0,5 tunnin kuluessa. Farmakokineettisten muuttujien, kuten plasman huippupitoisuuden (Cmax) ja plasman lääkeainepitoisuuden aikakäyrän alle jäävän pinta-alan (AUC-arvon), jakautuminen oli yksihuippuista.

Ruokailu ei vähennä setiritsiinin imeytymistä, mutta imeytymisnopeus hidastuu. Liuoksena, kapseleina ja tabletteina annetun setiritsiinin biologinen hyötyosuus on samankaltainen.

Jakautuminen
Näennäinen jakaantumistilavuus on 0,50 l/kg. Setiritsiinistä 93 ± 0,3 % sitoutuu plasman proteiineihin. Setiritsiini ei muuta varfariinin sitoutumista proteiineihin.

Biotransformaatio
Setiritsiini ei käy läpi laajaa alkureitin metaboliaa.

Eliminaatio
Terminaalinen puoliintumisaika on noin 10 tuntia eikä setiritsiinin havaita kertyvän elimistöön, kun sitä annetaan 10 mg/vrk kymmenen päivän ajan. Noin kaksi kolmasosaa annoksesta erittyy muuttumattomana aineena virtsaan.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus
Setiritsiinin kinetiikka on lineaarinen annoksilla 5−60 mg.

Erityiset potilasryhmät

Munuaisten vajaatoiminta: Lääkkeen farmakokinetiikka oli samankaltainen sekä lievää munuaisten vajaatoimintaa sairastavien (kreatiniinipuhdistuma yli 40 ml/min) että terveiden vapaaehtoisten elimistössä. Keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien elimistössä puoliintumisaika oli pidentynyt kolminkertaiseksi ja puhdistuma oli vähentynyt 70 % terveisiin vapaaehtoisiin verrattuna.

Hemodialyysihoitoa saaville potilaille (kreatiniinipuhdistuma alle 7 ml/min) kerta-annoksena suun kautta annetun 10 mg:n setiritsiiniannoksen puoliintumisaika oli kolminkertaistunut ja puhdistuma oli vähentynyt 70 % terveisiin vapaaehtoisiin verrattuna. Setiritsiini poistuu elimistöstä heikosti hemodialyysin avulla. Keskivaikeaa tai vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien annostusta on muutettava (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Maksan vajaatoiminta: Kroonista maksasairautta (hepatosellulaarinen, kolestaattinen ja biliaarinen kirroosi) sairastaville annetun 10 mg:n tai 20 mg:n setiritsiinikerta-annoksen puoliintumisaika suureni 50 % ja puhdistuma heikkeni 40 % terveisiin vapaaehtoisiin verrattuna.
Annosmuutos on tarpeen vain, jos maksan vajaatoimintaa sairastavalla potilaalla on samanaikaisesti myös munuaisten vajaatoimintaa.

Iäkkäät: Kun 16 iäkkäälle potilaalle annettiin suun kautta 10 mg:n kerta-annos, puoliintumisaika oli noin 50 % pitempi ja puhdistuma 40 % pienempi verrattuna nuoremmista tutkimuspotilaista saatuihin tuloksiin. Näiden iäkkäiden vapaaehtoisten setiritsiinipuhdistuman heikkeneminen näytti olevan yhteydessä heidän munuaistensa toiminnan heikkenemiseen.

Pediatriset potilaat: Setiritsiinin puoliintumisaika oli 6−12-vuotiaiden lasten elimistössä noin 6 tuntia ja 2−6-vuotiaidenlasten elimistössä 5 tuntia. Imeväisikäisten ja pikkulasten (iältään 6 kuukaudesta 2 vuoteen) elimistössä se oli 3,1 tuntia.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, genotoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä reproduktiotoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Beetadeksi (E459)
Povidoni K-25
Natriumsyklamaatti (E952)
Selluloosajauhe (E460)
Mononatriumsitraatti (E331)
Mikrokiteinen selluloosa (E460)
Magnesiumstearaatti (E470B)
Synteettinen omena-aromi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

HEINIX imeskelytabletti
10 mg (J) 14 fol (6,75 €), 28 fol (9,96 €)

PF-selosteen tieto

Alumiiniläpipainopakkaukset: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 100 imeskelytablettia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Pyöreä, valkoinen tai melkein valkoinen imeskelytabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla.

Imeskelytabletti voidaan jakaa kahteen yhtä suureen annokseen.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

HEINIX imeskelytabletti
10 mg 14 fol, 28 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

R06AE07

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

27.06.2022

Yhteystiedot

OY VERMAN AB
Äyritie 8 C, PL 164
01511 Vantaa


09 279 8020
www.verman.fi
etunimi.sukunimi@verman.fi