Vertaa PF-selostetta

ZONNIC MINT pussi suuonteloon 2 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi pussi sisältää 2 mg nikotiinia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: aspartaami (E 951)

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Pussi suuonteloon

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Tupakkariippuvuuden hoitoon nikotiinihimoa vähentämällä ja vieroitusoireita lievittämällä ja helpottamalla siten tupakoinnin lopettamista siihen motivoituneilla tupakoijilla tai tupakoinnin vähentämisen helpottamiseen tupakoijilla, jotka eivät kykene lopettamaan tai eivät halua lopettaa tupakointia.

Annostus ja antotapa

Annostus

Potilas ei saa syödä eikä juoda pussin käytön aikana. Suun pH-arvoa alentavat juomat, kuten kahvi, hedelmämehu tai virvoitusjuomat, saattavat vähentää nikotiinin imeytymistä suusta. Näitä juomia on vältettävä 15 minuutin ajan ennen pussin käyttöä, jotta nikotiini imeytyy mahdollisimman tehokkaasti.

Yksi pussi asetetaan ylähuulen alle 30 minuutin ajaksi. Pussia voidaan ajoittain liikutella kielen avulla, jotta nikotiinin vapautuminen pussista tehostuu.

Aikuiset ja iäkkäät

Hoidon alussa voidaan käyttää yksi pussi 1–2 tunnin välein. Tavanomainen annos on 8−12 pussia vuorokaudessa. Enimmäisvuorokausiannos on 24 pussia.

Pediatriset potilaat

Zonnic Mint ‑pussia suuonteloon ei saa antaa alle 18-vuotiaille nuorille, ellei lääkäri ole suositellut sen käyttöä.

Alle 18-vuotiaiden hoidosta Zonnic Mint ‑pussin suuonteloon avulla ei ole kokemusta.

Tupakoinnin lopettaminen

Hoidon kesto on yksilöllinen. Hoitoa on tavallisesti jatkettava vähintään 3 kuukauden ajan.

Tämän jälkeen pussien käyttöä vähennetään vähitellen. Hoito lopetetaan, kun annos on vähentynyt 1−2 pussiin vuorokaudessa. Zonnic Mint ‑pussia suuonteloon ei yleensä suositella käytettäväksi säännöllisesti pidempään kuin vuoden ajan. Pidempi hoitoaika saattaa olla joissakin tapauksissa tarpeen retkahduksen välttämiseksi. Jäljelle jääneet pussit on syytä säilyttää, koska tupakanhimo saattaa ilmaantua äkillisesti.

Neuvonta ja tuki saattavat auttaa tupakoinnin lopettamisessa.

Tupakoinnin vähentäminen

Zonnic Mint -pussia suuonteloon käytetään tupakointikertojen välisen ajan pidentämiseen, jotta tupakointi vähenisi mahdollisimman paljon. Potilaan on syytä hakea apua terveydenhuollon ammattilaiselta, jos hän ei ole kyennyt vähentämään savukkeiden määrää 6 viikon hoidon jälkeen.

Tupakoinnin lopettamista on yritettävä heti, kun tupakoija on siihen motivoitunut, mutta kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Potilaan on syytä kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen, jos hän ei kykene yrittämään tupakoinnin lopettamista 9 kuukauden kuluessa. Zonnic Mint -pussia suuonteloon ei yleensä suositella käytettäväksi säännöllisesti pidempään kuin vuoden ajan. Osa aiemmin tupakoineista saattaa tarvita hoitoa pussien avulla pidempään retkahduksen välttämiseksi. Jäljelle jääneet pussit on syytä säilyttää, koska tupakanhimo saattaa ilmaantua äkillisesti.

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Äskettäinen sydäninfarkti (edellisten 3 kuukauden aikana).

Huonossa hoitotasapainossa oleva ja etenevä rasitusrintakipu (angina pectoris).

Prinzmetalin angina.

Vaikea sydämen rytmihäiriö.

Akuutissa vaiheessa oleva aivohalvaus.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Zonnic Mint ‑pussia suuonteloon on käytettävä varoen, jos potilaalla on vaikea sydän- ja verisuonisairaus (esim. ahtauttava ääreisvaltimoiden sairaus, aivoverenkiertosairaus, stabiili angina pectoris tai kompensoitumaton sydämen vajaatoiminta), vasospasmi, huonossa hoitotasapainossa oleva verenpainetauti, vaikea/keskivaikea maksan vajaatoiminta, vaikea munuaisten vajaatoiminta, aktiivisessa vaiheessa oleva pohjukaissuolen haava tai mahahaava. Tupakoinnin jatkamisesta aiheutuva vaara on aina suurempi kuin Zonnic Mint ‑pussin käytöstä aiheutuva vaara.

Sekä nikotiinikorvaushoidosta että tupakoinnista saatava nikotiini aiheuttaa katekoliamiinien vapautumisen lisämunuaisytimestä. Zonnic Mint ‑pussia suuonteloon on siksi käytettävä varoen myös hypertyreoosia tai feokromosytoomaa sairastavien potilaiden hoidossa.

Sisältää fenyylialaniinin lähteen. Voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria.

Diabetes mellitusta sairastavien potilaiden insuliinin tarve saattaa vähentyä tupakoinnin lopettamisen seurauksena.

Nikotiiniriippuvuus saattaa jatkua, mutta lievempänä. Nikotiinin käyttö on kuitenkin sinänsä vähemmän haitallista kuin tupakointi/nuuskan käyttö.

Yhteisvaikutukset

Tupakointiin (mutta ei nikotiiniin) liittyy CYP1A2-entsyymin lisääntynyt aktiivisuus. Tämän entsyymin substraattien puhdistuma saattaa vähentyä tupakoinnin lopettamisen jälkeen. Tämä saattaa johtaa joidenkin lääkevalmisteiden pitoisuuden suurenemiseen plasmassa. Tällaisella pitoisuuden suurenemisella saattaa olla kliinistä merkitystä, jos valmisteen terapeuttinen ikkuna on kapea, kuten teofylliinillä, takriinilla, klotsapiinilla ja ropinirolilla.

Myös muiden osin CYP1A2-entsyymin välityksellä metaboloituvien lääkkeiden, kuten imipramiinin, olantsapiinin, klomipramiinin ja fluvoksamiinin, pitoisuus plasmassa saattaa suurentua tupakoinnin lopettamisen jälkeen. Tätä olettamusta tukevaa tutkimustietoa ei kuitenkaan ole eikä lääkkeiden tällaisen vaikutuksen mahdollista kliinistä merkitystä tiedetä.

Vähäiset tiedot viittaavat siihen, että tupakointi saattaa indusoida flekainidin ja pentatsosiinin metaboliaa.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Tupakointiin raskauden aikana liittyviä riskejä ovat mm. sikiön kasvun hidastuminen, ennenaikainen synnytys tai kuolleena syntyneisyys. Näiden esiintyvyys näyttää korreloivan raskauden aikana poltettujen savukkeiden määrän ja raskauden vaiheen kanssa, koska tällaisia vaikutuksia havaitaan tupakoinnin jatkuessa viimeisen raskauskolmanneksen aikana. Tupakoinnin lopettaminen on tehokkain raskaana olevan tupakoijan ja hänen vauvansa terveyttä parantava toimenpide. Tupakointi on tärkeää lopettaa jo ennen ensimmäistä raskauskolmannesta, ja mitä aiemmin, sitä parempi.

Nikotiini kulkeutuu sikiöön ja vaikuttaa sen hengitysliikkeisiin ja verenkiertoon. Vaikutukset verenkiertoon ovat annosriippuvaisia.

Raskaana oleville tupakoiville naisille pitäisi siksi aina suositella tupakoinnin lopettamista kokonaan ilman nikotiinikorvaushoitoa. Tupakoinnin jatkamiseen liittyvät riskit saattavat kuitenkin sikiön suurempaan vaaraan kuin vieroitukseen käytetyt nikotiinikorvausvalmisteet. Tupakoinnista voimakkaasti riippuvainen raskaana oleva nainen saa aloittaa Zonnic Mint ‑valmisteen käytön vain lääkärin antaman ohjeen mukaan.

Imetys

Nikotiini erittyy vapaasti rintamaitoon määrinä, jotka saattavat myös hoitoannoksia käytettäessä vaikuttaa lapseen. Zonnic Mint -valmisteen käyttöä imetyksen aikana on siksi vältettävä.

Jos tupakoinnin lopettaminen ei onnistu, imettävä tupakoija saa aloittaa Zonnic Mint ‑valmisteen käytön vain lääkärin antaman ohjeen mukaan. Jos nikotiinikorvaushoitoa käytetään imetyksen aikana, Zonnic Mint otetaan heti imetyksen jälkeen eikä sitä saa ottaa kahteen tuntiin ennen imettämistä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Zonnic Mint ‑valmisteella ei ole haitallista vaikutusta tai on vähäinen vaikutus kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita.

Haittavaikutukset

Zonnic Mint saattaa aiheuttaa samankaltaisia haittavaikutuksia kuin muilla tavoin annettu nikotiini ja ne ovat annosriippuvaisia. Useimmat potilaiden ilmoittamat haittavaikutukset ilmaantuvat tavallisesti ensimmäisten 3–4 hoitoviikon aikana.

Hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000 < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Elinjärjestelmä

Haittavaikutukset

Hermosto

 

Yleinen

Huimaus, päänsärky

Sydän

 

Melko harvinainen

Sydämentykytys

Harvinainen

Eteisvärinä

Iho ja ihonalainen kudos

 

Melko harvinainen

Ihon punoitus, nokkosihottuma.

Ruoansulatuselimistö

 

Yleinen

Ruoansulatuselimistön vaivat, nikotus, pahoinvointi, oksentelu.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Yleinen

Suun tai kurkun ärsytys.

Harvinainen

Allergiset reaktiot, kuten angioedeema.

Osa oireista, kuten huimaus, päänsärky ja unettomuus, saattavat liittyä tupakoinnin lopettamisesta aiheutuviin vieroitusoireisiin. Suun aftahaavaumien esiintyvyys saattaa lisääntyä tupakoinnin lopettamisen jälkeen. Tämän syy-yhteys on epäselvä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‐haitta‐tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‐00034 Fimea

Yliannostus

Potilaalle saattaa ilmaantua nikotiinin yliannostuksen oireita, jos nikotiinin saanti on ollut vähäistä ennen hoitoa tai jos potilas saa nikotiinia samanaikaisesti muista lähteistä.

Yliannostuksen oireita ovat akuutista nikotiinimyrkytyksestä aiheutuvat oireet, kuten pahoinvointi, syljeneritys, vatsakipu, ripuli, hikoilu, päänsärky, heitehuimaus, kuulohäiriöt ja huomattava heikkous. Suurten annosten yhteydessä saattaa esiintyä näiden oireiden lisäksi hypotensiota, sydämenlyöntien heikkenemistä ja epäsäännöllisyyttä, hengitysvaikeuksia, voimakasta uupumusta, verenkiertokollapsi ja kouristuskohtauksia.

Aikuisten tupakoijien hoidon aikana sietämät nikotiiniannokset saattavat aiheuttaa pienille lapsille vaikeita myrkytysoireita ja voivat johtaa kuolemaan.

Yliannostuksen hoito: Nikotiinin antaminen on lopetettava heti ja potilasta on hoidettava oireenmukaisesti. Lääkehiili vähentää nikotiinin imeytymistä ruoansulatuselimistöstä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Nikotiiniriippuvuuden hoitoon käytettävät lääkeaineet

ATC-koodi: N07BA01

Tupakkaa sisältävien valmisteiden käytön äkillisestä lopettamisesta pitkään kestäneen päivittäisen käytön jälkeen aiheutuu tyypillisiä vieroitusoireita, joita ovat neljä tai useampi seuraavista: dysforia tai masentuneisuus, unettomuus, ärtyisyys, turhautuneisuus tai viha, ahdistuneisuus, keskittymisvaikeudet, levottomuus tai kärsimättömyys, hidastunut sydämen syke ja lisääntynyt ruokahalu tai painon nousu. Nikotiinihimo, joka on kliinisesti merkitsevä oire, on keskeinen tekijä myös nikotiinivierotuksessa.

Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että nikotiinikorvausvalmisteet voivat auttaa tupakoijia tupakoinnin lopettamisessa tällaisia vieroitusoireita lievittämällä.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Nikotiinipussista vapautuneen nikotiinin imeytyminen riippuu suuonteloon vapautuneen nikotiinin määrästä sekä sen jälkeen niellystä määrästä. Suurin osa vapautuneesta nikotiinista imeytyy suun limakalvojen kautta. Niellyn nikotiinin hyötyosuus on pienempi ensikierron eliminaation vuoksi. Nikotiinipussihoidosta seuraa vain harvoin tupakoinnin jälkeen havaittavia suuria ja nopeasti suurenevia nikotiinipitoisuuksia.

2 mg:n pussista vapautuu tavallisesti noin 1,5 mg nikotiinia. Huippupitoisuus saavutetaan veressä pussin 30 minuutin käytön jälkeen, jolloin se on verrattavissa 20−30 minuuttia savukkeen polttamisen (keskivahvuus) jälkeen havaittaviin pitoisuuksiin.

Jakautuminen

Kun nikotiinia annetaan laskimoon, jakautumistilavuus on noin (2-)3 l/kg ja puoliintumisaika on noin 2 tuntia. Plasman proteiinipitoisuuteen vaikuttavien sairauksien tai lääkeaineiden samanaikaisen käytön ei odoteta vaikuttavan merkitsevästi nikotiinin kinetiikkaan.

Biotransformaatio

Nikotiini metaboloituu pääasiassa maksassa, ja puhdistuma plasmasta on keskimäärin noin 70 l tunnissa. Nikotiini metaboloituu myös munuaisissa ja keuhkoissa. Metaboliitteja on tunnistettu yli 20, mutta niiden ei katsota olevan yhtä tehokkaita kuin nikotiini. Nikotiinin pääasiallinen metaboliitti on kotiniini, jonka puoliintumisaika on 15–20 minuuttia ja jonka pitoisuus plasmassa on nikotiiniin nähden 10-kertainen. Plasman proteiineihin sitoutuu alle 5 %.

Eliminaatio

Pääasiallinen metaboliitti virtsassa on kotiniini (15 % annoksesta) ja trans-3-hydroksikotiniini (45 % annoksesta). Noin 10 % nikotiinista erittyy muuttumattomana virtsaan. Nikotiinista erittyy jopa 30 % virtsaan, kun virtsan eritys lisääntyy ja virtsa happamoituu (pH < 5).

Erityiset potilasryhmät

Vaikean munuaisten vajaatoiminnan oletetaan vaikuttavan nikotiinin kokonaispuhdistumaan.

Nikotiinin farmakokinetiikka ei muutu lievää maksan vajaatoimintaa sairastavilla kirroosipotilailla (Child Pugh ‑pisteet 5) ja hidastuu keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla maksakirroosipotilailla (Child Pugh ‑pisteet 7). Nikotiinipitoisuuden on havaittu suurenevan tupakoivilla hemodialyysihoitoa saavilla potilailla.

Nikotiinin kokonaispuhdistuman on osoitettu vähenevän hieman terveillä iäkkäillä käyttäjillä, mutta annosta ei kuitenkaan tarvitse muuttaa.

Nikotiinin farmakokinetiikassa ei ole havaittu eroja miesten ja naisten välillä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Nikotiini oli positiivinen joissakin geenitoksisuuskokeissa in vitro, mutta samoissa testijärjestelmissä esiintyi myös negatiivisia tuloksia. Nikotiini oli negatiivinen kokeissa in vivo.

Eläinkokeet ovat osoittaneet, että nikotiini aiheuttaa alkiokuolemia implantaation jälkeen ja hidastaa sikiön kasvua.

Karsinogeenisuusmääritysten tuloksista ei saatu selkeää näyttöä nikotiinin tuumorigeenisista vaikutuksista.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Selluloosa, mikrokiteinen, minttuaromi, askorbyylipalmitaatti (E 304), trinatriumfosfaatti, asesulfaamikalium (E 950), aspartaami (E 951)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen

Kestoaika

2 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 25 ºC. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

ZONNIC MINT pussi suuonteloon
2 mg 20 kpl (-)

PF-selosteen tieto

20 pussia tölkissä (PET), jossa on lapsiturvallinen kierrekorkki (polypropeenia) ja suojana alumiininen salpapussi.

20 pussia tölkissä (PET), jossa on lapsiturvallinen kierrekorkki (polypropeenia).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

ZONNIC MINT pussi suuonteloon
2 mg 20 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

N07BA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

10.02.2022

Yhteystiedot

NICONOVUM AB
Box 31008
SE-200 49 Malmö
Sweden


www.niconovum.se