Vertaa PF-selostetta

BISOLACLAR poretabletti 600 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi poretabletti sisältää 600 mg asetyylikysteiiniä.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:
Yksi poretabletti sisältää 6,03 mmol natriumia, joka vastaa 138,8 mg natriumia.
Yksi poretabletti sisältää 70 mg laktoosia.
Yksi poretabletti sisältää enintään 40 mg sorbitolia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Poretabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Asetyylikysteiini on tarkoitettu aikuisille hengitystiesairauksien hoitoon, kun bronkuseritteiden viskositeettia on vähennettävä yskösten irtoamisen helpottamiseksi, etenkin akuutin keuhkoputkitulehduksen aikana.

Annostus ja antotapa

Annostus
Yksi 600 mg poretabletti kerran vuorokaudessa.

Pediatriset potilaat
Bisolaclar 600 mg -poretabletin käyttö on vasta-aiheista alle 2 vuoden ikäisten lasten hoidossa (ks. kohta Vasta-aiheet), eikä valmiste sovellu käytettäväksi lapsilla eikä nuorilla.

Antotapa
Poretabletti liuotetaan puoleen lasilliseen vettä. Kun tabletti on liuennut, neste voidaan juoda välittömästi.

Asetyylikysteiiniä käytetään oireenmukaiseen hoitoon, eikä sitä pidä käyttää yli 8–10 päivää ilman lääkärin konsultaatiota.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
Alle 2-vuotiaat lapset.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varovaisuutta on noudatettava annettaessa valmistetta potilaille, joilla on astma tai anamneesissa bronkospasmi. Jos potilaalle kehittyy bronkospasmi, Bisolaclar 600 mg -poretablettien käyttö on lopetettava välittömästi.

Varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on anamneesissa peptinen haava, etenkin, jos potilas käyttää muita lääkkeitä, joiden tiedetään ärsyttävän maha-suolikanavan limakalvoa.

Vakavilla ihoreaktioilla, kuten Stevens–Johnsonin oireyhtymällä ja toksisella epidermaalisella nekrolyysillä, on ilmoitettu olevan hyvin harvoin ajallinen yhteys asetyylikysteiinin käyttöön. Useimmiten tapaukset selittyivät potilaan perussairaudella ja/tai samanaikaisella lääkityksellä. Jos uusia iho- tai limakalvomuutoksia ilmaantuu, potilaan on otettava heti yhteys lääkäriin ja asetyylikysteiinihoito on lopetettava varotoimenpiteenä.

Valmistetta annettaessa on noudatettava varovaisuutta, jos potilaan yskänrefleksi on heikentynyt (esim. iäkkäät tai heikkokuntoiset potilaat), sillä liman muuttuessa nestemäisemmäksi bronkuseritteen määrä saattaa lisääntyä lähinnä asetyylikysteiinihoidon alussa. Jos potilas ei pysty yskimään limaa ulos tehokkaasti, on käytettävä tyhjennysasentoja ja bronkusten imemistä.

Mukolyytit saattavat tukkia hengitystiet alle 2-vuotiailla lapsilla, mikä johtuu hengitysteiden fysiologisista ominaisuuksista tässä ikäryhmässä. Kyky irrottaa limaa yskimällä saattaa olla rajoittunut. Tästä syystä mukolyyttejä ei saa antaa alle 2-vuotiaille lapsille.

Yhteisvaikutukset laboratoriokokeiden kanssa
Asetyylikysteiini voi vaikuttaa salisylaatin kolorimetriseen määritykseen ja virtsan ketoainemääritykseen.

Lievä rikin haju ei ole merkki poikkeamasta valmisteessa vaan on ominaista vaikuttavalle aineelle.

Apuaineet
Tämä lääkevalmiste sisältää 70 mg laktoosia per tabletti. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Tämä lääkevalmiste sisältää enintään 40 mg sorbitolia per tabletti, joka vastaa enintään 0,57 mg/kg/päivä.

Tämä lääkevalmiste sisältää 138,8 mg natriumia per tabletti, joka vastaa 6,94 % WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa
Bisolaclar 600 mg -poretablettien liuottamista yhdessä muiden lääkevalmisteiden kanssa ei suositella.

Asetyylikysteiinin aiheuttamaa antibioottien (tetrasykliini, aminoglykosidit, penisilliini) inaktivaatiota on ilmoitettu toistaiseksi vain in vitro -kokeissa, joissa asiaankuuluvat aineet sekoitettiin suoraan toistensa kanssa. Jos suun kautta otettavia antibiootteja kuitenkin tarvitaan, ne on syytä ottaa kaksi tuntia ennen Bisolaclar 600 mg -poretabletin ottamista tai kaksi tuntia sen jälkeen.

Asetyylikysteiini saattaa voimistaa glyseryylitrinitraatin vasodilataatiovaikutusta. Jos samanaikainen hoito on tarpeen, varovaisuutta on noudatettava ja potilaan verenpainetta on seurattava mahdollisesti vakavaksi muuttuvan hypotension varalta.

Asetyylikysteiinillä saattaa olla kelatoiva vaikutus, minkä takia se saattaa pienentää tiettyjen metallisuolojen (esim. kulta-, rauta- ja kaliumsuolojen) biologista hyötyosuutta. Bisolaclar 600 mg -poretablettia ja tällaisia suoloja ei pidä ottaa samanaikaisesti vaan eri vuorokaudenaikaan.

Lääkehiili voi heikentää asetyylikysteiinin vaikutusta vähentämällä sen imeytymistä.

Raskaus ja imetys

Raskaus
On vain vähän tietoja asetyylikysteiinin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Asetyylikysteiini läpäisee istukan. Saatavilla olevien tietojen perusteella vauvaan ei kohdistu riskiä. Bisolaclar 600 mg -poretabletin käyttöä raskauden aikana on hyvä välttää varmuuden vuoksi.

Imetys
Ei tiedetä, erittyvätkö asetyylikysteiini tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon. On päätettävä, lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Bisolaclar 600 mg -hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys
Saatujen prekliinisten kokemusten perusteella asetyylikysteiinin käytöllä ei ole vaikutusta hedelmällisyyteen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Asetyylikysteiinillä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Seuraavassa taulukossa esitetään asetyylikysteiinin peroraalisen käytön jälkeen havaitut haittavaikutukset elinjärjestelmäluokittain.

Elinjärjestelmä

Haittavaikutus

Melko harvinaiset
(≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinaiset
(≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinaiset
(< 1/10 000)

Yleisyys tuntematon
(koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyysreaktiot*

 

Anafylaktinen sokki, anafylaktiset/anafylaktistyyppiset reaktiot

 

Hermosto

Päänsärky

   

Kuulo ja tasapainoelin

Tinnitus

   

Verisuonisto

  

Verenvuoto

 

Ruoansulatuselimistö

Stomatiitti, vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli

Dyspepsia

  

Iho ja ihonalainen kudos

   

Kasvojen turvotus

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Kuume

   

Tutkimukset

Verenpaineen aleneminen

   

*Yliherkkyysreaktioita ovat mm. bronkospasmit, hengenahdistus, kutina, nokkosihottuma, ihottuma, angioedeema ja takykardia.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus
Trombosyyttiaggregaation väheneminen asetyylikysteiinin käytön aikana on vahvistettu useissa tutkimuksissa. Tämän kliinistä merkitystä ei toistaiseksi tunneta.
Jos potilaalla on tai on ollut peptinen haava, asetyylikysteiini voi vaikuttaa haitallisesti mahalaukun limakalvoon.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Peroraalisten asetyylikysteiinilääkemuotojen yhteydessä ei ole toistaiseksi havaittu toksisia yliannostuksia.
Kun vapaaehtoisille tutkimushenkilöille annettiin kolmen kuukauden ajan 11,6 g asetyylikysteiiniannos vuorokaudessa, vakavia haittavaikutuksia ei havaittu.
Enintään 500 mg/kg peroraaliset asetyylikysteiiniannokset ovat olleet siedettyjä aiheuttamatta myrkytyksen merkkejä.

Oireet
Yliannostukset voivat aiheuttaa ruoansulatuskanavan vaikutuksia, kuten pahoinvointia, oksentelua ja ripulia.

Hoito
Oireenmukainen hoito tarvittaessa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Yskänlääkkeet ja vilustumislääkkeet, ekspektorantit, myös yhdistelmävalmisteet muiden lääkeaineiden (ei yskänhillitsijöiden) kanssa, mukolyytit, ATC-koodi: R05CB01

Vaikutusmekanismi ja farmakodynaamiset vaikutukset
Asetyylikysteiini on mukolyytti, joka vähentää limakalvoeritteiden viskositeettia. Mukolyyttinen vaikutus johtuu depolymerisaatiosta, kun liman makromolekyylien väliset disulfidisidokset rikkoutuvat. Samaan aikaan värekarvaepiteeli aktivoituu. Näin ollen bronkuseritteen juoksevuus ja kulku paranevat, mikä helpottaa yskösten irtoamista ja parantaa värekarvapuhdistumaa.

Asetyylikysteiini on myös glutationin esiaste, sillä se on luontaisen aminohappokysteiinin johdos. Kysteiini toimii glutationin synteesin substraattina elimistössä. Asetyylikysteiini voi normalisoida glutationivajeen ja myös konjugoitua useiden toksisten yhdisteiden kanssa.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen ja jakautuminen
Suun kautta annettu asetyylikysteiini imeytyy nopeasti ja lähes täydellisesti ja jakautuu koko elimistöön. Suurimmat pitoisuudet saavutetaan maksa-, munuais- ja keuhkokudoksessa. Ihmisellä maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan 1–2 tunnin kuluttua. 4,6 µmol/l huippupitoisuus plasmassa saavutettiin 60 minuutin kuluttua suun kautta annetusta 600 mg asetyylikysteiiniannoksesta, ja pitoisuus plasmassa pieneni nopeasti 2,5 µmol/l:aan 90 minuutin kohdalla. Voimakkaan ensikierron vaikutuksen takia suun kautta annetun asetyylikysteiinin biologinen hyötyosuus on hyvin pieni.
Kokonaisasetyylikysteiinin jakautumistilavuudeksi ilmoitettiin 0,33–0,47 l/kg. Yksilöllinen vaihtelu oli vähäistä.

Asetyylikysteiinistä noin 50 % sitoutuu proteiineihin.

Biotransformaatio
Asetyylikysteiini deasetyloituu pääosin maksassa farmakologisesti aktiiviseksi aineeksi, kysteiiniksi, sekä diasetyylikystiiniksi, kystiiniksi ja muiksi kyseisen yhdisteen disulfidien seokseksi. Kysteiini osallistuu pääasiassa aminohappometaboliaan. Reversiibelejä disulfidisidoksia muodostuu myös sellaisten aminohappojen ja proteiinien kanssa, joissa on vapaita sulfhydryyliryhmiä.

Asetyylikysteiinin puoliintumisaika plasmassa on noin 2 tuntia, ja siihen vaikuttaa pääosin nopea biotransformaatio maksassa. Maksan vajaatoiminta pidentää puoliintumisaikaa plasmassa enintään 8 tuntia.

Eliminaatio
Kun N-asetyylikysteiiniä on annettu 600 mg annoksina suun kautta tai laskimoon, käytännöllisesti katsoen N-asetyylikysteiiniä ei ole havaittavissa plasmassa 10–12 tunnin kohdalla. Suun kautta annetun N-asetyylikysteiinin kokonaispuhdistuma oli 0,286 l/kg/h terveillä aikuisilla. Suuret annokset muuntuvat pääosin epäorgaaniseksi sulfaatiksi ja erittyvät munuaisten kautta, joissa erittyminen noudattaa kolmivaiheista kinetiikkaa (alfa-, beeta- ja terminaalinen gammavaihe). Plasmapuhdistumaksi määritettiin 0,11 l/h/kg (kokonais) sekä 0,84 l/h/kg (vähentynyt). Laskimoon annetun lääkkeen eliminaation puoliintumisaika on 30–40 min.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, genotoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

a) Kerta-annostoksisuus
Kerta-annostoksisuus on ollut eläintutkimuksissa hyvin vähäistä.

b) Toistuvaisannosten toksisuus
Enintään vuoden kestäneissä tutkimuksissa eri eläinlajeilla (rotalla, koiralla) ei havaittu patologisia muutoksia.

c) Genotoksisuus ja karsinogeenisuus
Asetyylikysteiini ei todennäköisesti aiheuta mutageenisia vaikutuksia. In vitro -kokeen tulos oli negatiivinen.
Asetyylikysteiinin karsinogeenisuutta ei ole tutkittu.

d) Lisääntymis- ja kehitystoksisuus
Kehitystoksisuustutkimuksissa kaniinilla ja rotalla ei havaittu epämuodostumia. Hedelmällisyyttä ja peri- ja postnataalitoksisuutta koskevien tutkimusten tulokset olivat negatiivisia. Rotalla asetyylikysteiini läpäisee istukan ja on havaittavissa lapsivedessä. Kahdeksan tunnin kuluttua suun kautta tapahtuneen lääkkeenannon jälkeen metaboliitti L-kysteiinin pitoisuus on suurempi istukassa ja sikiössä kuin emon plasmassa.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Vedetön sitruunahappo, askorbiinihappo, natriumsitraatti, natriumsyklamaatti, sakkariininatrium, mannitoli, natriumvetykarbonaatti, vedetön natriumkarbonaatti, vedetön laktoosi, magnesiumstearaatti, sitruuna-aromi ”AU” (koodi 132), joka sisältää luontaista sitruunaöljyä, luontaista/luontaisen kaltaista sitruunaöljyä, mannitolia (E421), maltodekstriiniä, glukonolaktonia (E575), sorbitolia (E420) ja vedetöntä kolloidista piidioksidia (E551).

Yhteensopimattomuudet

Asetyylikysteiini voi vaurioittaa kumia ja metallia (mm. rautaa, nikkeliä ja kuparia). Kun valmistetta annetaan nenä-maha- tai nenä-suoliletkulla, on suositeltavaa käyttää lasista ja/tai muovista antojärjestelmää.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Laminoitu alumiinipaperifoliopakkaus
Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Polypropyleeniputkilo, jossa on kuivausainetta sisältävä polyeteenitulppa
Säilytä alle 30 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

BISOLACLAR poretabletti
600 mg 10 fol (9,98 €)

PF-selosteen tieto

Poretabletit on yksittäispakattu ilmatiiviiseen alumiinipaperifolioon ja ne on edelleen pakattu pahvikoteloon tai poretabletit ovat sellaisenaan pakattu muoviputkiloon (polypropeeni), jossa on kuivausainetta (molekyylisuodatinta) sisältävä polyeteenitulppa.

Pakkauskoot:
Rasia, jossa 10 tai 20 tablettia.
Polypropeeniputkilo, jossa 10, 20 tai 25 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Pyöreä, valkoinen, sileäpintainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella (läpimitta 20 mm).

Jakouurre on tarkoitettu vain liukenemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

BISOLACLAR poretabletti
600 mg 10 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

R05CB01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

02.01.2023

Yhteystiedot

STADA NORDIC ApS, Suomen sivuliike
PL 1310, Puolikkotie 8, 02230 Espoo (käyntiosoite)
00101 Helsinki


0207 416 888