Vertaa PF-selostetta

GALAFOLD kapseli, kova 123 mg

Huomioitavaa

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan saada nopeasti uutta tietoa turvallisuudesta. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan mahdollisista epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi kapseli sisältää migalastaattihydrokloridia, joka vastaa 123 mg:aa migalastaattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Kova kapseli.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Galafold on tarkoitettu sellaisten aikuisten ja vähintään 16-vuotiaiden nuorten pitkäaikaishoitoon, joilla on vahvistettu Fabryn taudin (α-galaktosidaasi A:n puute) diagnoosi ja joilla on hoitoon vastaava mutaatio (ks. taulukot kohdassa Farmakodynamiikka).

Ehto

Hoidon täytyy tapahtua sellaisen lääkärin valvonnassa, joka on perehtynyt Fabryn tautia tai muita periytyviä aineenvaihduntahäiriöitä sairastavien potilaiden hoitoon.

Annostus ja antotapa

Galafold-hoidon saa aloittaa vain erikoislääkäri, jolla on kokemusta Fabryn taudin diagnosoinnista ja hoidosta, ja hänen on myös valvottava hoitoa. Galafold ei ole tarkoitettu käytettäväksi samanaikaisesti entsyymikorvaushoidon kanssa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimeet).

Annostus

Suositeltu annostus aikuisille ja vähintään 16-vuotiaille nuorille on 123 mg migalastaattia (1 kapseli) joka toinen päivä samaan vuorokaudenaikaan.

Annoksen jääminen väliin

Galafoldia ei saa ottaa kahtena peräkkäisenä päivänä. Jos päivän annos jää kokonaan väliin, potilaan on otettava väliin jäänyt Galafold-annos vain, mikäli normaalista annoksen ottoajasta on kulunut enintään 12 tuntia. Mikäli annoksen ottoajasta on kulunut yli 12 tuntia, potilaan on otettava Galafoldia seuraavana suunnitelman mukaisena annoksen ottopäivänä normaaliin aikaan kerran kahdessa vuorokaudessa tapahtuvan annostuksen mukaisesti.

Pediatriset potilaat

Galafoldin turvallisuutta ja tehoa 0–15-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Erityispotilasryhmät

Iäkkäät potilaat

Annosta ei tarvitse muuttaa iän perusteella (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Munuaisten vajaatoiminta

Galafoldia ei ole suositeltavaa käyttää Fabryn tautia sairastavilla potilailla, joiden arvioitu glomerulusten suodatusnopeus (GFR) on alle 30 ml/min/1,73 m2 (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Maksan vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Antotapa

Suun kautta. Galafoldin hyötyosuus vähenee noin 40 prosenttia, kun lääke otetaan ruokailun yhteydessä. Siksi potilaan ei pidä syödä ruokaa vähintään kahteen tuntiin ennen Galafoldin ottamista ja kahteen tuntiin sen ottamisen jälkeen, jotta paasto kestää vähintään neljä tuntia. Kirkkaita nesteitä, myös hiilihapollisia juomia, voidaan juoda tämän ajanjakson aikana. Potilas saa parhaan mahdollisen hyödyn, kun Galafold otetaan samaan aikaan joka toinen päivä.

Kapselit on nieltävä kokonaisena. Kapseleita ei saa leikata, murskata tai pureskella.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

On suositeltavaa seurata munuaisten toimintaa, sydämen kaikukuvauksen parametreja ja biokemiallisia markkereita ajoittain (6 kuukauden välein) potilailla, joilla on aloitettu migalastaattihoito tai joiden lääkitykseksi on vaihdettu Galafold. Jos merkittävää kliinistä heikkenemistä tapahtuu, on harkittava tarkempaa kliinistä arviointia tai Galafold-hoidon lopettamista.

Galafold ei ole tarkoitettu potilaille, joiden mutaatiot eivät vastaa hoitoon (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Galafold-hoitoa saaneilla potilailla ei havaittu proteiinivirtsaisuuden vähenemistä.

Galafoldia ei ole suositeltavaa käyttää vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Munuaisten vajaatoiminta määritellään vaikeaksi, kun arvioitu glomerulusten suodatusnopeus (GFR) on alle 30 ml/min/1,73m2 (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Vähäiset tiedot viittaavat siihen, että jos Galafoldin kerta-annos otetaan samaan aikaan kuin tavanomainen entsyymikorvaushoitoinfuusio, agalsidaasialtistuminen kasvaa enimmillään 5-kertaiseksi. Sama tutkimus osoitti myös, että agalsidaasi ei vaikuta migalastaatin farmakokinetiikkaan. Galafold ei ole tarkoitettu käytettäväksi samanaikaisesti entsyymikorvaushoidon kanssa.

Yhteisvaikutukset

In vitro -tietojen perusteella migalastaatti ei ole CYP1A2:n, 2B6:n tai 3A4:n induktori. Migalastaatti ei myöskään ole CYP1A2:n, 2A6:n, 2B6:n, 2C8:n, 2C9:n, 2C19:n, 2D6:n, 2E1:n tai 3A4/5:n estäjä tai substraatti. Migalastaatti ei ole MDR1:n tai BCRP:n substraatti eikä ihmisen BCRP-, MDR1- tai BSEP-kuljettajan estäjä. Migalastaatti ei ole MATE1:n, MATE2-K:n, OAT1:n, OAT3:n tai OCT2:n substraatti eikä OATP1B1-, OATP1B3-, OAT1-, OAT3-, OCT1-, OCT2-, MATE1- tai MATE2-kuljettajan estäjä.

Raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi / ehkäisy miehillä ja naisilla

Galafoldia ei suositella naisille, jotka voivat tulla raskaaksi mutta eivät käytä ehkäisyä.

Raskaus

Galafoldin käytöstä raskaana olevilla naisilla on vain vähän tietoja. Kaneilla kehitystoksisuutta havaittiin vain emälle toksisilla annoksilla (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Galafoldin käyttöä ei suositella raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö Galafold ihmisen rintamaitoon. Migalastaattia on kuitenkin osoitettu esiintyvän imettävien rottien maidossa. Siksi rintamaitoa saavalle imeväiselle koituvaa migalastaattialtistuksen riskiä ei voida sulkea pois. On päätettävä, lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Galafold-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Galafoldin vaikutusta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkittu. Migalastaattihoitoon liittyi urosrottien väliaikaista, täysin palautuvaa hedelmättömyyttä kaikkia arvioituja annoksia käytettäessä. Täydellinen palautuminen havaittiin neljä viikkoa hoidon lopettamisen jälkeen. Samankaltaisia havaintoja on tehty prekliinisesti muiden iminosokerihoitojen jälkeen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Migalastaatti ei vaikuttanut naarasrottien hedelmällisyyteen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Galafoldilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisin haittavaikutus oli päänsärky, jota esiintyi noin 10 prosentilla Galafold-hoitoa saaneista potilaista.

Taulukko haittavaikutuksista

Haittavaikutusten yleisyys määritellään seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Haittavaikutukset on esitetty kussakin elinluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 1: Kliinisissä tutkimuksissa ilmoitetut Galafoldin haittavaikutukset

Elinluokka

Hyvin yleinen

Yleinen

Psyykkiset häiriöt

 

Masennus

Hermosto

Päänsärky

Tuntoharhat

Heitehuimaus

Hypestesia

Kuulo ja tasapainoelin

 

Huimaus

Sydän

 

Sydämentykytys

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 

Hengenahdistus

Nenäverenvuoto

Ruoansulatuselimistö

 

Ripuli

Pahoinvointi

Vatsakipu

Ummetus

Suun kuivuminen

Ulostamispakko

Dyspepsia

Iho ja ihonalainen kudos

 

Ihottuma

Kutina

Luusto, lihakset ja sidekudos

 

Lihaskouristukset

Lihaskipu

Kierokaula

Raajakipu

Munuaiset ja virtsatiet

 

Proteiinivirtsaisuus

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Väsymys

Kipu

Tutkimukset

 

Veren kreatiinikinaasin nousu

Painonnousu

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Yliannostus

Yliannostustapauksissa suositellaan yleistä hoitoa. Kun Galafold-annos oli enintään 1 250 mg, yleisin ilmoitettu haittavaikutus oli päänsärky, ja kun Galafold-annos oli enintään 2 000 mg, yleisin ilmoitettu haittavaikutus oli heitehuimaus.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut ruuansulatuselimistön sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet
ATC-koodi: A16AX14

Fabryn tauti on etenevä X-kromosomiin liittyvä lysosomaalinen kertymäsairaus, jota esiintyy miehillä ja naisilla. Fabryn tautia aiheuttavat mutaatiot GLA-geenissä aiheuttavat lysosomaalisen entsyymin α-galaktosidaasi A:n (α-Gal A) puutetta. Sitä tarvitaan glykosfingolipidin substraatin (esim. GL-3, lyso-Gb3) aineenvaihdunnassa. Siksi α-Gal A:n toiminnan heikkenemiseen liittyy substraatin lisääntyvää kertymistä herkkiin elimiin ja kudoksiin, mikä aiheuttaa Fabryn tautiin liittyvän kuolleisuuden ja sairastavuuden.

Vaikutusmekanismi

Tietyt GLA-mutaatiot voivat aiheuttaa epänormaalisti laskostuneiden ja epävakaiden α-Gal A:n mutanttimuotojen syntymistä. Migalastaatti on farmakologinen kaitsija, joka sitoutuu selektiivisesti ja palautuvasti suurella affiniteetilla tiettyjen α-Gal A:n mutanttimuotojen aktiivisin kohtiin. Näiden genotyyppejä kutsutaan hoitoon vastaaviksi mutaatioiksi. Migalastaatin sitoutuminen stabiloi nämä α-Gal A:n mutanttimuodot solulimakalvostossa ja edistää niiden asianmukaista siirtymistä lysosomeihin. Lysosomeissa migalastaatin dissosiaatio palauttaa α-Gal A:n toiminnan. Tästä seuraa GL-3:n ja siihen liittyvien substraattien katabolia.

Taulukossa 2 on lueteltu GLA-mutaatiot, jotka vastaavat Galafold-hoitoon, ja taulukossa 3 mutaatiot, jotka eivät vastaa hoitoon. GLA-mutaatiot ovat terveyspalvelujen tuottajien nähtävissä myös osoitteessa www.galafoldamenabilitytable.com.

Listatut nukleotidimuutokset tarkoittavat mahdollisia DNA-jakson muutoksia, jotka johtavat aminohapon mutaatioon. Aminohappomutaatio (proteiinijakson muutos) on erittäin tärkeä soveltuvuutta määriteltäessä. Jos samassa kromosomissa on kaksoismutaatio (miehillä ja naisilla), potilas vastaa hoitoon, jos kaksoismutaatio esiintyy yhdessä taulukon 2 kohdassa (esim. D55V/Q57L). Jos kaksoismutaatiota esiintyy eri kromosomeissa (vain naisilla), potilas vastaa hoitoon, jos jompikumpi yksittäisistä mutaatioista on taulukossa 2.

Taulukko 2: Galafold-hoitoon (migalastaatti) vastaavat mutaatiot

Nukleotidimuutos

Nukleotidimuutos

Proteiinisekvenssin muutos

c.7 C>G

c.C7G

L3v

c.8 T>Cc.T8CL3P
c.[11 G>T; 620 A>C]c.G11T/A620CR4M/Y207S

c.37 G>A

c.G37A

A13T

c.37 G>C

c.G37C

A13P

c.43 G>A

c.G43A

A15T

c.44 C>G

c.C44G

A15G

c.53 T>Gc.T53GF18C

c.58 G>C

c.G58C

A20P

c.59 C>A

c.C59A

A20D

c.65T>Gc.T65GV22G

c.70 T>C tai c.70 T>A

c.T70C tai c.T70A

W24R

c.70 T>G

c.T70G

W24G

c.72 G>C tai c.72 G>T

c.G72C tai c.G72T

W24C

c.95 T>C

c.T95C

L32P

c.97 G>Cc.G97CD33H

c.97 G>T

c.G97T

D33Y

c.98 A>G

c.A98G

D33G

c.100A>Cc.A100CN34H
c.100 A>Gc.A100GN34D
c.101 A>Cc.A101CN34T

c.101 A>G

c.A101G

N34S

c.102 T>G tai c.102 T>A

c.T102G tai c.T102A

N34K

c.103 G>C tai c.103 G>A

c.G103C tai c.G103A

G35R

c.104 G>Ac.G104AG35E
c.104 G>Cc.G104CG35A
c.104 G>Tc.G104TG35V

c.107 T>C

c.T107C

L36S

c.107 T>G

c.T107G

L36W

c.108 G>C tai c.108 G>T

c.G108C tai c.G108T

L36F

c.109 G>A

c.G109A

A37T

c.110 C>T

c.C110T

A37V

c.122 C>T

c.C122T

T41I

c.124 A>C tai c.124 A>T

c.A124C tai c.A124T

M42L

c.124 A>G

c.A124G

M42V

c.125 T>A

c.T125A

M42K

c.125 T>C

c.T125C

M42T

c.125 T>G

c.T125G

M42R

c.126 G>A tai c.126 G>C tai c.126 G>Tc.G126A tai c.G126C tai c.G126TM42I

c.137 A>C

c.A137C

H46P

c.142 G>C

c.G142C

E48Q

c.152 T>A

c.T152A

M51K

c.153 G>A tai c.153 G>T tai c.153 G>Cc.G153A tai c.G153T tai c.G153CM51I

c.[157 A>C; 158 A>T]

c. A157C/A158T

N53L

c.157A>Gc.A157GN53D
c.159C>G tai c.159C>Ac.C159G tai c.C159AN53K

c.160 C>T

c.C160T

L54F

c.161 T>C

c.T161C

L54P

c.164A>Gc.A164GD55G

c.164 A>T

c.A164T

D55V

c.[164 A>T; 170 A>T]

c.A164T/A170T

D55V/Q57L

c.167G>Ac.G167AC56Y

c.167 G>T

c.G167T

C56F

c.170A>Gc.A170GQ57R

c.170 A>T

c.A170T

Q57L

c.175 G>A

c.G175A

E59K

c.178 C>A

c.C178A

P60T

c.178 C>T

c.C178T

P60S

c.179 C>T

c.C179T

P60L

c.184_185insTAGc.184_185insTAGS62delinsLA

c.196 G>A

c.G196A

E66K

c.197 A>G

c.A197G

E66G

c.207 C>A tai c.207 C>Gc.C207A tai c.C207GF69L

c.214 A>G

c.A214G

M72V

c.216 G>A tai c.216 G>T tai c.216 G>C

c.G216A tai c.G216T tai c.G216C

M72I

c.218 C>T

c.C218T

A73V

c.227 T>C

c.T227C

M76T

c.239 G>Ac.G239AG80D
c.239 G>Tc.G239TG80V

c.247 G>A

c.G247A

D83N

c.253 G>A

c.G253A

G85S

c.[253 G>A; 254 G>A]c.G253A/G254AG85N

c.[253 G>A; 254 G>T; 255 T>G]

c. G253A/G254T/T255G

G85M

c. 254G>Ac.G254AG85D
c.261 G>C tai c.261 G>Tc.G261C tai c.G261TE87D
c.263 A>Cc.A263CY88S

c.265 C>T

c.C265T

L89F

c.272 T>C

c.T272C

I91T

c.286A>Gc.A286GM96V

c.288 G>A tai c.288G>T tai c.288G>C

c.G288A tai c.G288T tai c.G288C

M96I

c.289 G>C

c.G289C

A97P

c.290 C>T

c.C290T

A97V

c.305 C>T

c.C305T

S102L

c.311G>T

c.G311T

G104V

c.316 C>Tc.C316TL106F
c.320 A>Gc.A320GQ107R

c.322 G>A

c.G322A

A108T

c.326 A>G

c.A326G

D109G

c.334 C>G

c.C334G

R112G

c.335 G>A

c.G335A

R112H

c.335G>Tc.G335TR112L
c.337T>Ac.T337AF113I

c.337 T>C tai c.339 T>A tai c.339 T>G

c.T337C tai c.T339A tai c.T339G

F113L

c.352 C>T

c.C352T

R118C

c.361 G>A

c.G361A

A121T

c.368 A>G

c.A368G

Y123C

c.373C>Tc.C373TH125Y

c. 374 A>T

c.A374T

H125L

c.376 A>G

c.A376G

S126G

c.383 G>A

c.G383A

G128E

c.399 T>Gc.T399GI133M

c.404 C>T

c.C404T

A135V

c.408 T>A tai c.408 T>G

c.T408A tai c.T408G

D136E

c.416 A>G

c.A416G

N139S

c.419 A>C

c.A419C

K140T

c.427 G>A

c.G427A

A143T

c.431 G>A

c.G431A

G144D

c.431 G>T

c.G431T

G144V

c.434 T>Cc.T434CF145S

c.436 C>T

c.C436T

P146S

c.437 C>Gc.C437GP146R
c.454 T>Cc.T454CY152H
c.454 T>Gc.T454GY152D

c.455 A>G

c.A455G

Y152C

c.465T>A tai c.465T>Gc.T465A tai c.T465GD155E

c.466 G>A

c.G466A

A156T

c.466 G>Tc.G466TA156S

c.467 C>T

c.C467T

A156V

c.471G>C tai c.471G>Tc.G471C tai c.G471TQ157H

c.484 T>G

c.T484G

W162G

c.493 G>C

c.G493C

D165H

c.494 A>G

c.A494G

D165G

c.496_497delinsTCc.496_497delinsTCL166S
c.496 C>Gc.C496GL166V

c.[496 C>G; 497 T>G]

c. C496G/T497G

L166G

c.499 C>Gc.C499GL167V

c.506 T>C

c.T506C

F169S

c.511G>Ac.G511AG171S

c.520 T>C

c.T520C

C174R

c.520 T>G

c.T520G

C174G

c.525 C>G tai c.525 C>A

c.C525G tai c.C525A

D175E

c.539 T>G c.T539G L180W
c.540 G>C tai c.540G>Tc.G540C tai c.G540TL180F
c.548G>Ac.G548AG183D

c.548 G>C

c.G548C

G183A

c.550 T>A

c.T550A

Y184N

c.551 A>G

c.A551G

Y184C

c.553 A>G

c.A553G

K185E

c.559_564dupc.559_564dupp.M187_S188dup
c.559 A>Gc.A559GM187V

c.560 T>C

c.T560C

M187T

c.561 G>T tai c.561 G>A tai c.561 G>C

c.G561T tai c.G561A tai c.G561C

M187I

c.567 G>C tai c.567G>Tc.G567C tai c.G567TL189F

c.572 T>A

c.T572A

L191Q

c.580 A>Gc.A580GT194A

c.581 C>T

c.C581T

T194I

c.584 G>T

c.G584T

G195V

c.586 A>Gc.A586GR196G

c.593 T>C

c.T593C

I198T

c.595 G>A

c.G595A

V199M

c.596 T>Cc.T596CV199A

c.596 T>G

c.T596G

V199G

c.599 A>G

c.A599G

Y200C

c.602C>Ac.C602AS201Y

c.602 C>T

c.C602T

S201F

c.608 A>T

c.A608T

E203V

c.609 G>C tai c.609 G>T

c.G609C tai c.G609T

E203D

c.610 T>Gc.T610GW204G
c.611 G>Tc.G611TW204L

c.613 C>A

c.C613A

P205T

c.613 C>T

c.C613T

P205S

c.614 C>T

c.C614T

P205L

c.619 T>C

c.T619C

Y207H

c.620 A>C

c.A620C

Y207S

c.623 T>Gc.T623GM208R

c.628 C>T

c.C628T

P210S

c.629 C>T

c.C629T

P210L

c.638 A>Gc.A638GK213R

c.638 A>T

c.A638T

K213M

c.640 C>T

c.C640T

P214S

c.641 C>T

c.C641T

P214L

c.643 A>G

c.A643G

N215D

c.644 A>G

c.A644G

N215S

c.[644 A>G; 937 G>T]

c. A644G/G937T

N215S/D313Y

c.644 A>Tc.A644TN215I

c.646 T>G

c.T646G

Y216D

c.647 A>Cc.A647CY216S

c.647 A>G

c.A647G

Y216C

c.655 A>Cc.A655CI219L

c.656 T>A

c.T656A

I219N

c.656 T>C

c.T656C

I219T

c.659 G>A

c.G659A

R220Q

c.659 G>C

c.G659C

R220P

c.662 A>Cc.A662CQ221P
c.671 A>Cc.A671CN224T

c.671 A>G

c.A671G

N224S

c.673 C>G

c.C673G

H225D

c.682A>Gc.A682GN228D

c.683 A>G

c.A683G

N228S

c.687 T>A tai c.687T>G

c.T687A tai c.T687G

F229L

c.695 T>C

c.T695C

I232T

c.712 A>Gc.A712GS238G

c.713 G>A

c.G713A

S238N

c.716 T>C

c.T716C

I239T

c.717 A>Gc.A717GI239M
c.720G>C tai c.720G>Tc.G720C tai c.G720TK240N
c.724A>Gc.A724GI242V

c.724 A>T

c.A724T

I242F

c.725 T>A

c.T725A

I242N

c.725T>Cc.T725CI242T
c.728T>Gc.T728GL243W

c.729 G>C tai c.729G>T

c.G729C tai c.G729T

L243F

c.730 G>A

c.G730A

D244N

c.730 G>C

c.G730C

D244H

c.733 T>G

c.T733G

W245G

c.740 C>G

c.C740G

S247C

c.747 C>G tai c.747C>A

c.C747G tai c.C747A

N249K

c.748 C>Ac.C748AQ250K

c.749 A>C

c.A749C

Q250P

c.749 A>Gc.A749GQ250R
c.750 G>Cc.G750CQ250H

c.758 T>C

c.T758C

I253T

c.758 T>G

c.T758G

I253S

c.760-762del GTT tai c.761-763del

c.760_762delGTT tai c.761_763del

p.V254del

c.769 G>C

c.G769C

A257P

c.770 C>G

c.C770G

A257G

c.770 C>Tc.C770TA257V

c.772 G>C tai c.772G>A

c.G772C tai c.G772A

G258R

c.773 G>T

c.G773T

G258V

c.776 C>Ac.C776AP259Q

c.776 C>G

c.C776G

P259R

c.776 C>T

c.C776T

P259L

c.779 G>A

c.G779A

G260E

c.779 G>C

c.G779C

G260A

c.781 G>Ac.G781AG261S
c.781G>Cc.G781CG261R
c.781 G>Tc.G781TG261C

c.788 A>G

c.A788G

N263S

c.790 G>T

c.G790T

D264Y

c.794 C>T

c.C794T

P265L

c.800 T>C

c.T800C

M267T

c.805 G>A

c.G805A

V269M

c.806 T>C

c.T806C

V269A

c.809 T>C

c.T809C

I270T

c.810T >Gc.T810GI270M

c.811 G>A

c.G811A

G271S

c.[811 G>A; 937 G>T]

c. G811A/G937T

G271S/D313Y

c.812 G>A

c. G812A

G271D

c.823C>Gc.C823GL275V

c.827 G>A

c.G827A

S276N

c.829 T>G

c.T829G

W277G

c.831 G>T tai c.831 G>C

c.G831T tai c.G831C

W277C

c.832A>Tc.A832TN278Y

c.835 C>G

c.C835G

Q279E

c.838 C>A

c.C838A

Q280K

c.840 A>T tai c.840A>C

c.A840T tai c.A840C

Q280H

c.844 A>G

c.A844G

T282A

c.845 C>T

c.C845T

T282I

c.850 A>G

c.A850G

M284V

c.851 T>C

c.T851C

M284T

c.860G>Tc.G860TW287L

c.862 G>C

c.G862C

A288P

c.866 T>G

c.T866G

I289S

c.868 A>C tai c.868 A>T

c.A868C tai c.A868T

M290L

c.869T>Cc.T869CM290T

c.870 G>A tai c.870G> C tai c.870 G>T

c.G870A tai c.G870C tai c.G870T

M290I

c.871 G>A

c.G871A

A291T

c.877 C>A

c.C877A

P293T

c.881 T>C

c.T881C

L294S

c.884 T>G

c.T884G

F295C

c.886 A>G

c.A886G

M296V

c.886 A>T tai c.886A>C

c.A886T tai c.A886C

M296L

c.887 T>C

c.T887C

M296T

c.888 G>A tai c.888G>T tai c.888G>C

c.G888A tai c.G888T tai c.G888C

M296I

c.893 A>G

c.A893G

N298S

c.897 C>G tai c.897C>A

c.C897G tai c.C897A

D299E

c.898 C>T

c.C898T

L300F

c.899 T>C

c.T899C

L300P

c.901 C>G

c.C901G

R301G

c.902 G>Ac.G902AR301Q

c.902 G>C

c.G902C

R301P

c.902 G>T

c.G902T

R301L

c.907 A>Tc.A907TI303F

c.908 T>A

c.T908A

I303N

c.911 G>A

c.G911A

S304N

c.911 G>C

c.G911C

S304T

c.919 G>A

c.G919A

A307T

c.922A>Gc.A922GK308E

c.924 A>T tai c.924 A>C

c.A924T tai c.A924C

K308N

c.925 G>C

c.G925C

A309P

c.926 C>Tc.C926TA309V

c.928 C>T

c.C928T

L310F

c.931 C>G

c.C931G

L311V

c.935 A>G

c.A935G

Q312R

c.936 G>T tai c.936 G>C

c.G936T tai c.G936C

Q312H

c.937 G>T

c.G937T

D313Y

c.[937 G>T; 1232 G>A]c.G937T/G1232AD313Y/G411D

c.938 A>G

c.A938G

D313G

c.946 G>A

c.G946A

V316I

c.947 T>G

c.T947G

V316G

c.950 T>C

c.T950C

I317T

c.955 A>T

c.A955T

I319F

c.956 T>C

c.T956C

I319T

c.958 A>Cc.A958CN320H

c.959 A>T

c.A959T

N320I

c.962 A>G

c.A962G

Q321R

c.962 A>T

c.A962T

Q321L

c.963 G>C tai c.963 G>T

c.G963C tai c.G963T

Q321H

c.964 G>Ac.G964AD322N

c.964 G>C

c.G964C

D322H

c.966 C>A tai c.966 C>G

c.C966A tai c.C966G

D322E

c.967 C>Ac.C967AP323T
c.968 C>Gc.C968GP323R

c.973 G>A

c.G973A

G325S

c.973 G>C

c.G973C

G325R

c.978 G>C tai c.978 G>Tc.G978C tai c.G978TK326N

c.979 C>G

c.C979G

Q327E

c.980A>Tc.A980TQ327L

c.983 G>C

c.G983C

G328A

c.989A>Cc.A989CQ330P
c.989 A>Gc.A989GQ330R

c.1001 G>A

c.G1001A

G334E

c.1010 T>Cc.T1010CF337S

c.1012 G>A

c.G1012A

E338K

c.1013A>Tc.A1013TE338V

c.1016 T>A

c.T1016A

V339E

c.1016T>Cc.T1016CV339A
c.1027C>Ac.C1027AP343T

c.1028 C>T

c.C1028T

P343L

c.1033 T>C

c.T1033C

S345P

c.1046 G>C

c.G1046C

W349S

c.1055 C>Gc.C1055GA352G

c.1055 C>T

c.C1055T

A352V

c.1061 T>A

c.T1061A

I354K

c.1066 C>G

c.C1066G

R356G

c.1066 C>T

c.C1066T

R356W

c.1067 G>A

c.G1067A

R356Q

c.1067 G>C

c.G1067C

R356P

c.1072 G>Cc.G1072CE358Q

c.1073 A>C

c.A1073C

E358A

c.1073 A>G

c.A1073G

E358G

c.1074 G>T tai c.1074 G>C

c.G1074T tai c.G1074C

E358D

c.1076 T>C

c.T1076C

I359T

c.1078 G>A

c.G1078A

G360S

c.1078 G>T

c.G1078T

G360C

c.1079 G>A

c.G1079A

G360D

c.1082 G>A

c.G1082A

G361E

c.1082 G>C

c.G1082C

G361A

c.1084 C>A

c.C1084A

P362T

c.1085 C>T

c.C1085T

P362L

c.1087 C>T

c.C1087T

R363C

c.1088 G>A

c.G1088A

R363H

c.1102 G>A

c.G1102A

A368T

c.1117 G>A

c.G1117A

G373S

c.1124 G>Ac.G1124AG375E
c.1139 C>Tc.C1139TP380L

c.1153 A>G

c.A1153G

T385A

c.1168 G>Ac.G1168AV390M
c.1171A>Gc.A1171GK391E

c.1172 A>C

c.A1172C

K391T

c.1175 G>Cc.G1175CR392T

c.1184 G>A

c.G1184A

G395E

c.1184 G>C

c.G1184C

G395A

c.1192 G>A

c.G1192A

E398K

c.1202_1203insGACTTC

c.1202_1203insGACTTC

p.T400_S401dup

c.1208 T>C

c.T1208C

L403S

c.1222A>Tc.A1222TN408Y
c.1225 C>Ac.C1225AP409T

c.1225 C>G

c.C1225G

P409A

c.1225 C>T

c.C1225T

P409S

c.1228 A>G

c.A1228G

T410A

c.1229 C>T

c.C1229T

T410I

c.1232 G>A

c.G1232A

G411D

c.1234 A>Cc.A1234CT412P

c.1235 C>A

c.C1235A

T412N

c.1253 A>G

c.A1253G

E418G

c.1261 A>G

c.A1261G

M421V

NP GAL 0719

Taulukossa 3 on lueteltu mutaatiot, jotka eivät vastaa Galafold-hoitoon.

Sana TUNTEMATON sarakkeessa Proteiinisekvenssin muutos -tarkoittaa, että mutaatioiden aiheuttamia proteiinisekvenssin muutoksia ei voida päätellä helposti nukleotidimuutoksista, vaan ne on määritettävä kokeellisesti. Näissä tapauksissa suluissa olevat kysymysmerkit osoittavat, että tässä esitettyjä muutoksia ei ole vahvistettu kokeellisesti, joten ne eivät välttämättä pidä paikkaansa.

Taulukko 3: Mutaatiot, jotka eivät vastaa Galafold-hoitoon (migalastaatti)

Nukleotidimuutos

Nukleotidimuutos

Proteiinisekvenssin muutos

c.1 A>C tai c.1A>T

c.A1C tai c.A1T

M1L

c.1 A>G

c.A1G

M1V

c.2 T>Ac.T2AM1K
c.2 T>Cc.T2CM1T

c.2 T>G

c.T2G

M1R

c.3 G>A tai c.3G>T tai c.3G>C

c.G3A tai c.G3T tai c.G3C

M1I

c.19 G>T

c.G19T

E7X

c.41 T>C

c.T41C

L14P

c.43 G>C

c.G43C

A15P

c.44 C>Ac.C44AA15E
c.46C>Gc.C46GL16V

c.47 T>A

c.T47A

L16H

c.47 T>C

c.T47C

L16P

c.47T>Gc.T47GL16R

c.53 T>C

c.T53C

F18S

c.56 T>A

c.T56A

L19Q

c.56 T>C

c.T56C

L19P

c.59 C>T

c.C59T

A20V

c.61C>T

c.C61T

L21F

c.62 T>C

c.T62C

L21P

c.62 T>G

c.T62G

L21R

c.71 G>A tai c.72 G>A

c.G71A tai c.G72A

W24X

c.92 C>T

c.C92T

A31V

c.109 G>Cc.G109CA37P

c.118 C>G

c.C118G

P40A

c.118 C>T

c.C118T

P40S

c.119 C>A

c.C119A

P40H

c.119 C>G

c.C119G

P40R

c.119 C>T

c.C119T

P40L

c.127 G>Ac.G127AG43S

c.127 G>C

c.G127C

G43R

c.128 G>A

c.G128A

G43D

c.128 G>T

c.G128T

G43V

c.131 G>A tai c.132 G>A

c.G131A tai c.G132A

W44X

c.132 G>T tai c.132 G>C

c.G132T tai c.G132C

W44C

c.134 T>C

c.T134C

L45P

c.134 T>G

c.T134G

L45R

c.136 C>T

c.C136T

H46Y

c.137 A>Gc.A137GH46R

c.137 A>T

c.A137T

H46L

c.[138C>G; 153G>T; 167G>T]c.C138G/G153T/G167TH46Q/M51I/C56F
c.139 T>C tai c.139 T>Ac.T139C tai c.T139AW47R

c.139 T>G

c.T139G

W47G

c.140 G>A tai 141 G>A

c.G140A tai G141A

W47X

c.140 G>T

c.G140T

W47L

c.141 G>C tai c.141 G>T

c.G141C tai c.G141T

W47C

c.142 G>A

c.G142A

E48K

c.144 G>T tai c.144 G>C

c.G144T tai c.G144C

E48D

c.145 C>A

c.C145A

R49S

c.145 C>G

c.C145G

R49G

c.145 C>Tc.C145TR49C

c.146 G>C

c.G146C

R49P

c.146 G>T

c.G146T

R49L

c.148 T>C tai c.150 C>G tai c.150 C>Ac.T148C tai c.C150G tai c.C150AF50L

c.149 T>G

c.T149G

F50C

c.154 T>A tai c.155 G>C

c.T154A tai c.G155C

C52S

c.154 T>Cc.T154CC52R
c.154 T>Gc.T154GC52G

c.155 G>A

c.G155A

C52Y

c.155 G>Tc.G155TC52F

c.156 C>A

c.C156A

C52X

c.156 C>G

c.C156G

C52W

c.166 T>A tai c.167 G>C

c.T166A tai c.G167C

C56S

c.166 T>Gc.T166GC56G

c.168 C>A

c.C168A

C56X

c.187 T>A tai c.188 G>C

c.T187A tai c.G188C

C63S

c.187 T>Cc.T187CC63R
c.188 G>Ac.G188AC63Y

c.194 G>C (oletettu liitoskohta)

c.G194C (oletettu liitoskohta)

TUNTEMATON (S65T)

c.194 G>T (oletettu liitoskohta)

c.G194T (oletettu liitoskohta)

TUNTEMATON (S65I)

c.196 G>C

c.G196C

E66Q

c.[196G>C; 334C>T]c.G196C/C334TE66Q/R112C
c.[196 G>C; 1061 T>A]c.G196C/T1061AE66Q/I354K

c.202 C>T

c.C202T

L68F

c.206 T>Cc.T206CF69S
c.208A>Gc.A208GM70V

c.215 T>G

c.T215G

M72R

c.218 C>A

c.C218A

A73E

c.227 T>G

c.T227G

M76R

c.228G>C tai c.228G>A tai c.228G>Tc.G228C tai c.G228A tai c.G228TM76I

c.233C>G tai c.233C>A

c.C233G tai c.C233A

S78X

c.235 G>T

c.G235T

E79X

c.241 T>C tai c.241 T>A

c.T241C tai c.T241A

W81R

c.242 G>A tai c.243 G>A

c.G242A tai c.G243A

W81X

c.242 G>C

c.G242C

W81S

c.243 G>T tai c.243G>C

c.G243T tai c.G243C

W81C

c.244 A>T

c.A244T

K82X

c.254G>Tc.G254TG85V
c.256 T>Cc.T256CY86H

c.256 T>G

c.T256G

Y86D

c.257 A>G

c.A257G

Y86C

c.258 T>G tai c.258 T>A

c.T258G tai c.T258A

Y86X

c.262 T>G

c.T262G

Y88D

c.266 T>Ac.T266AL89H

c.266 T>C

c.T266C

L89P

c.266 T>G

c.T266G

L89R

c.268 T>C

c.T268C

C90R

c.269 G>A

c.G269A

C90Y

c.270 C>A

c.C270A

C90X

c.274 G>Ac.G274AD92N

c.274 G>C

c.G274C

D92H

c.274 G>T

c.G274T

D92Y

c.275 A>G

c.A275G

D92G

c.275 A>T

c.A275T

D92V

c.277 G>A

c.G277A

D93N

c.277 G>T

c.G277T

D93Y

c.278 A>G

c.A278G

D93G

c.278 A>T

c.A278T

D93V

c.279 C>G tai c.279 C>A

c.C279G tai c.C279A

D93E

c.280 T>A tai c.281 G>C

c.T280A tai c.G281C

C94S

c.[280 T>A; 281G>C]c.T280A/G281CC94T
c.280 T>Gc.T280GC94G

c.281 G>A

c.G281A

C94Y

c.281G>Tc.G281TC94F
c.283 T>Gc.T283GW95G

c.284 G>A tai c.285 G>A

c.G284A tai c.G285A

W95X

c.284 G>Cc.G284CW95S

c.284 G>T

c.G284T

W95L

c.285 G>T tai c.285 G>Cc.G285T tai c.G285CW95C

c.295 C>T

c.C295T

Q99X

c.299 G>A

c.G299A

R100K

c.299 G>C

c.G299C

R100T

c.305 C>G tai c.305 C>A

c.C305G tai c.C305A

S102X

c.307 G>C

c.G307C

E103Q

c.307 G>T

c.G307T

E103X

c.317 T>G

c.T317G

L106R

c.319 C>T

c.C319T

Q107X

c.320 A>T

c.A320T

Q107L

c.331 C>Tc.C331TQ111X
c.334 C>Ac.C334AR112S

c.334 C>T

c.C334T

R112C

c.338 T>C

c.T338C

F113S

c.347G>Tc.G347TG116V

c.350 T>G

c.T350G

I117S

c.355 C>T

c.C355T

Q119X

c.358 C>G

c.C358G

L120V

c.[358 C>T; 359 T>C]

c.C358T/T359C

L120S

c.359 T>C

c.T359C

L120P

c.[359 T>C; 361 G>A]c.T359C/G361AL120P/A121T

c.361 G>C

c.G361C

A121P

c.369 T>G tai c.369 T>Ac.T369G tai c.T369AY123X

c.371 T>A

c.T371A

V124D

c.374 A>C

c.A374C

H125P

c.[374 A>T; 383 G>A]c.A374T/G383AH125L/G128E

c.379 A>T

c.A379T

K127X

c.383 G>Tc.G383TG128V

c.386 T>C

c.T386C

L129P

c.388 A>Gc.A388GK130E

c.389 A>G

c.A389G

K130R

c.392T>Ac.T392AL131Q

c.392 T>C

c.T392C

L131P

c.394 G>A tai c.394 G>C

c.G394A tai c.G394C

G132R

c.395 G>A

c.G395A

G132E

c.395 G>C

c.G395C

G132A

c.398T>A

c.T398A

I133N

c.400 T>C

c.T400C

Y134H

c.400 T>G

c.T400G

Y134D

c.401 A>C

c.A401C

Y134S

c.402 T>G tai c.402 T>A

c.T402G tai c.T402A

Y134X

c.406 G>C

c.G406C

D136H

c.406 G>T

c.G406T

D136Y

c.412 G>A tai c.412 G>C

c.G412A tai c.G412C

G138R

c.413 G>A

c.G413A

G138E

c.416 A>C

c.A416C

N139T

c.422 C>A

c.C422A

T141N

c.422 C>T

c.C422T

T141I

c.424 T>C

c.T424C

C142R

c.425 G>A

c.G425A

C142Y

c.426 C>A

c.C426A

C142X

c.426 C>G

c.C426G

C142W

c.427 G>C

c.G427C

A143P

c.439 G>A tai c.439 G>C

c.G439A tai c.G439C

G147R

c.440 G>A

c.G440A

G147E

c.442 A>C tai c.444 T>A tai c.444 T>G

c.A442C tai c.T444A tai c.T444G

S148R

c.443 G>Ac.G443AS148N

c.453 C>G tai c.453 C>A

c.C453G tai c.C453A

Y151X

c.456 C>A tai c.456 C>G

c.C456A tai c.C456G

Y152X

c.463 G>C

c.G463C

D155H

c.467 C>A

c.C467A

A156D

c.469 C>T

c.C469T

Q157X

c.484 T>C tai c.484 T>A

c.T484C tai c.T484A

W162R

c.485 G>A tai c.486 G>A

c.G485A tai c.G486A

W162X

c.485 G>T

c.G485T

W162L

c.486 G>C tai c.486 G>T

c.G486C tai c.G486T

W162C

c.488 G>T

c.G488T

G163V

c.491 T>G

c.T491G

V164G

c.493 G>T

c.G493T

D165Y

c.494 A>T

c.A494T

D165V

c.497 T>Cc.T497CL166P

c.500 T>A

c.T500A

L167Q

c.500 T>C

c.T500C

L167P

c.502 A>Cc.A502CK168Q

c.503 A>G

c.A503G

K168R

c.504 A>C tai c.504 A>T

c.A504C tai c.A504T

K168N

c.508 G>A

c.G508A

D170N

c.508 G>C

c.G508C

D170H

c.509 A>G

c.A509G

D170G

c.509 A>T

c.A509T

D170V

c.511 G>C

c.G511C

G171R

c.511 G>T

c.G511T

G171C

c.512 G>A

c.G512A

G171D

c.514 T>A tai c.515 G>C

c.T514A tai c.G515C

C172S

c.514 T>Cc.T514CC172R
c.514 T>Gc.T514GC172G
c.515 G>Ac.G515AC172Y

c.515 G>T

c.G515T

C172F

c.516 T>G

c.T516G

C172W

c.519 C>A tai c.519 C>G

c.C519A tai c.C519G

Y173X

c.522 T>Ac.T522AC174X
c.523 G>Ac.G523AD175N

c.530 T>A

c.T530A

L177X

c.547 G>A (oletettu liitoskohta)

c.G547A (oletettu liitoskohta)

TUNTEMATON (G183S )

c.548 G>T

c.G548T

G183V

c.550 T>Gc.T550GY184D
c.552T>A tai c.552T>Gc.T552A tai c.T552GY184X
c.553 A>Tc.A553TK185X

c.557 A>C

c.A557C

H186P

c.560 T>G

c.T560G

M187R

c.572 T>C

c.T572C

L191P

c.588 A>T tai c.588 A>Cc.A588T tai c.A588CR196S
c.601 T>Cc.T601CS201P
c.604 T>Cc.T604CC202R
c.[604 T>C; 644 A>G]c.T604C/A644Gp.C202R/N215S

c.605 G>A

c.G605A

C202Y

c.606 T>G

c.T606G

C202W

c.607 G>A

c.G607A

E203K

c.610T>C tai c.610T>Ac.T610C tai c.T610AW204R

c.611 G>A tai 612G>A

c.G611A tai G612A

W204X

c.612 G>T tai c.612 G>C

c.G612T tai c.G612C

W204C

c.614 C>G

c.C614G

P205R

c.617 T>C

c.T617C

L206P

c.620 A>G

c.A620G

Y207C

c.626G>Ac.G626AW209X

c.634 C>T

c.C634T

Q212X

c.639G>A (oletettu liitoskohta)c.G639A (oletettu liitoskohta)TUNTEMATON
c.[644 A>G; 811 G>A]c.A644G/G811AN215S/G271S
c.[644 A>G; 811 G>A; 937 G>T]c.A644G/G811A/G937TN215S/G271S/D313Y
c.648 T>A tai c.648 T>Gc.T648A tai c.T648GY216X

c.658 C>T

c.C658T

R220X

c.661 C>T

c.C661T

Q221X

c.666 C>A tai c.666 C>G

c.C666A tai c.C666G

Y222X

c.667T>A tai c.668G>Cc.T667A tai c.G668CC223S
c.667 T>Cc.T667CC223R

c.667 T>G

c.T667G

C223G

c.668 G>A

c.G668A

C223Y

c.668 G>TC.G668TC223F

c.670 A>G

c.A670G

N224D

c.674 A>G

c.A674G

H225R

c.676 T>C tai c.676 T>A

c.T676C tai c.T676A

W226R

c.677 G>A tai c.678 G>A

c.G677A tai c.G678A

W226X

c.678 G>T tai c.678 G>C

c.G678T tai c.G678C

W226C

c.679 C>T

c.C679T

R227X

c.680 G>A

c.G680A

R227Q

c.680 G>C

c.G680C

R227P

c.680 G>Tc.G680TR227L

c.688 G>A

c.G688A

A230T

c.691 G>A

c.G691A

D231N

c.691 G>Tc.G691TD231Y
c.692A>Cc.A692CD231A

c.692 A>G

c.A692G

D231G

c.692 A>T

c.A692T

D231V

c.695 T>Gc.T695GI232S

c.700 G>T

c.G700T

D234Y

c.701 A>Gc.A701GD234G
c.701A>Tc.A701TD234V

c.702 T>G tai c.702T>A

c.T702G tai c.T702A

D234E

c.704 C>A

c.C704A

S235Y

c.704 C>G

c.C704G

S235C

c.704 C>T

c.C704T

S235F

c.706 T>C tai c.706 T>A

c.T706C tai c.T706A

W236R

c.706 T>Gc.T706GW236G

c.707 G>A tai c.708 G>A

c.G707A tai c.G708A

W236X

c.707 G>T

c.G707T

W236L

c.708 G>C tai c.708 G>T

c.G708C tai c.G708T

W236C

c.712 A>C tai c.714 T>A tai c.714 T>G

c.A712C tai c.T714A tai c.T714G

S238R

c.718 A>T

c.A718T

K240X

c.734 G>A tai c.735 G>A

c.G734A tai c.G735A

W245X

c.734 G>Tc.G734TW245L

c.739 T>C

c.T739C

S247P

c.748 C>T

c.C748T

Q250X

c.751 G>T

c.G751T

E251X

c.755 G>C

c.G755C

R252T

c.770 C>A

c.C770A

A257D

c.778G>C tai c.778G>Ac.G778C tai c.G778AG260R

c.782 G>A

c.G782A

G261D

c.782 G>T

c.G782T

G261V

c.784 T>A tai c.784T>Cc.T784A tai c.T784CW262R

c.785 G>A tai c.786G>A

c.G785A tai c.G786A

W262X

c.785 G>T

c.G785T

W262L

c.786 G>C tai c.786 G>T

c.G786C tai c.G786T

W262C

c.789 T>A tai c.789T>Gc.T789A tai c.T789GN263K
c.[790 G>T; 805 G>A]c.G790T/G805AD264Y/V269M

c.791 A>C

c.A791C

D264A

c.791 A>T

c.A791T

D264V

c.793 C>T

c.C793T

P265S

c.794 C>G

c.C794G

P265R

c.796 G>Ac.G796AD266N

c.796 G>C

c.G796C

D266H

c.796 G>T

c.G796T

D266Y

c.797 A>C

c.A797C

D266A

c.797A>Gc.A797GD266G

c.797 A>T

c.A797T

D266V

c.798 T>A tai c.798 T>G

c.T798A tai c.T798G

D266E

c.800 T>G

c.T800G

M267R

c.801G>A (oletettu liitoskohta)

c. G801A (oletettu liitoskohta)

TUNTEMATON (M267I )

c.803 T>C

c.T803C

L268S

c.806 T>A

c.T806A

V269E

c.[806 T>G; 937 G>T]

c.T806G/G937T

V269G/D313Y

c.808A>Tc.A808TI270F

c.811 G>T

c.G811T

G271C

c.812 G>T

c.G812T

G271V

c.815 A>G

c.A815G

N272S

c.815A>Tc.A815TN272I

c.816 C>A tai c.816 C>G

c.C816A tai c.C816G

N272K

c.817 T>C tai c.819 T>A tai c.819 T>Gc.T817C tai c.T819A tai c.T819GF273L

c.820 G>A

c.G820A

G274S

c.820 G>Tc.G820TG274C

c.821 G>T

c.G821T

G274V

c.823 C>T

c.C823T

L275F

c.824 T>Ac.T824AL275H

c.826 A>G

c.A826G

S276G

c.826 A>Tc.A826TS276C

c.830 G>A tai c.831 G>A

c.G830A tai c.G831A

W277X

c.834 T>G tai c.834 T>AT834G tai c.T834AN278K

c.835 C>A

c.C835A

Q279K

c.835 C>Tc.C835TQ279X

c.836 A>G

c.A836G

Q279R

c.[836A>T; 902G>A]c.A836T/902G>AQ279L/R301Q

c.837 G>C tai c.837 G>T

c.G837C tai c.G837T

Q279H

c.838C>Tc.C838TQ280X

c.845 C>A

c.C845A

T282N

c.847 C>T

c.C847T

Q283X

c.848 A>C

c.A848C

Q283P

c.848A>G

c.A848G

Q283R

c.853 G>C

c.G853C

A285P

c.854 C>A

c.C854A

A285D

c.859T>C tai c.859T>Ac.T859C tai c.T859AW287R

c.859 T>G

c.T859G

W287G

c.860 G>A tai c.861 G>A

c.G860A tai c.G861A

W287X

c.861 G>C tai c.861 G>T

c.G861C tai c.G861T

W287C

c.863 C>A

c.C863A

A288D

c.865 A>T

c.A865T

I289F

c.871 G>Cc.G871CA291P

c.874 G>A

c.G874A

A292T

c.874 G>C

c.G874C

A292P

c.875 C>T

c.C875T

A292V

c.877 C>G

c.C877G

P293A

c.877 C>T

c.C877T

P293S

c.878 C>A

c. C878A

P293H

c.878 C>T

c. C878T

P293L

c.881T>G tai c.881T>A

c.T881G tai c.T881A

L294X

c.890 C>G

c. C890G

S297C

c.890 C>T

c.C890T

S297F

c.892 A>C

c.A892C

N298H

c.894 T>G tai c.894 T>A

c.T894G tai c.T894A

N298K

c.896 A>G

c.A896G

D299G

c.899 T>A

c.T899A

L300H

c.901 C>T

c.C901T

R301X

c.916 C>T

c.C916T

Q306X

c.929 T>G

c.T929G

L310R

c.931 C>T

c.C931T

L311F

c.932 T>C

c.T932C

L311P

c.932 T>G

c.T932G

L311R

c.934C>Tc.C934TQ312X
c.935A>Cc.A935CQ312P

c.947 T>A

c.T947A

V316E

c.949A>Tc.A949TI317F

c.950 T>A

c.T950A

I317N

c.950 T>G

c.T950G

I317S

c.958 A>T

c.A958T

N320Y

c.960 T>G tai c.960 T>A

c.T960G tai c.T960A

N320K

c.961 C>G

c.C961G

Q321E

c.961 C>T

c.C961T

Q321X

c.963_964GG>CAc.G963C/G964AQ321H/D322N

c.974 G>A

c.G974A

G325D

c.979 C>A

c.C979A

Q327K

c.980 A>Gc.A980GQ327R

c.982 G>A tai c.982 G>C

c.G982A tai c.G982C

G328R

c.982 G>T

c.G982T

G328W

c.983 G>A

c.G983A

G328E

c.983 G>T

c.G983T

G328V

c.988 C>T

c.C988T

Q330X

c.997 C>T

c.C997T

Q333X

c.998 A>G

c.A998G

Q333R

c.1012 G>T

c.G1012T

E338X

c.1016 T>G

c.T1016G

V339G

c.1018 T>C tai c.1018 T>A

c.T1018C tai c.T1018A

W340R

c.1019 G>A tai c.1020 G>Ac.G1019A tai c.G1020AW340X
c.1019 G>Cc.G1019CW340S

c.1021 G>A

c.G1021A

E341K

c.1021 G>Tc.G1021TE341X
c.1022 A>Gc.A1022GE341G

c.1023 A >C tai c.1023 A>T

c.A1023C tai c.A1023T

E341D

c.1024 C>G

c.C1024G

R342G

c.1024 C>T

c.C1024T

R342X

c.1025 G>A

c.G1025A

R342Q

c.1025 G>C

c.G1025C

R342P

c.1025 G>T

c.G1025T

R342L

c.1031 T>C

c.T1031C

L344P

c.1034 C>G tai c.1034 C>A

c.C1034G tai c.C1034A

S345X

c.1042 G>C

c.G1042C

A348P

c.1045 T>C tai c.1045 T>A

c.T1045C tai c.T1045A

W349R

c.1046 G>A tai c.1047 G>A

c.G1046A tai c.G1047A

W349X

c.1048 G>C

c.G1048C

A350P

c.1054 G>C

c.G1054C

A352P

c.1055 C>A

c.C1055A

A352D

c.1058T>Gc.T1058GM353R

c.1065 C>A tai c.1065 C>G

c.C1065A tai c.C1065G

N355K

c.[1067 G>A; 1078 G>C]c.G1067A/G1078CR356Q/G360R

c.1069 C>T

c.C1069T

Q357X

c.1072 G>A

c.G1072A

E358K

c.1081 G>A tai c.1081 G>C

c.G1081A tai c.G1081C

G361R

c.1081 G>Tc.G1081TG361X

c.1088 G>C

c.G1088C

R363P

c.1095 T>A tai c.1095 T>G

c.T1095A tai c.T1095G

Y365X

c.1115 T>A

c.T1115A

L372Q

c.1115 T>C

c.T1115C

L372P

c.1115 T>G

c.T1115G

L372R

c.1117 G>C

c.G1117C

G373R

c.1118 G>A

c.G1118A

G373D

c.1124 G>T

c.G1124T

G375V

c.1130 C>A

c.C1130A

A377D

c.1132 T>C

c.T1132C

C378R

c.1133 G>A

c.G1133A

C378Y

c.1133 G>Cc.G1133CC378S
c.1133G>Tc.G1133TC378F

c.1144T>C

c.T1144C

C382R

c.1145 G>A

c.G1145A

C382Y

c.1146 C>G

c.C1146G

C382W

c.1147T>C tai c.1149C>G tai c.1149C>Ac.T1147C tai c.C1149G tai c.C1149AF383L

c.1151 T>A

c.T1151A

I384N

c.1153 A>C

c.A1153C

T385P

c.1156 C>T

c.C1156T

Q386X

c.1157 A>C

c.A1157C

Q386P

c.1160 T>Cc.T1160CL387P
c.1163 T>Cc.T1163CL388P

c.1165 C>G

c.C1165G

P389A

c.1166 C>G

c.C1166G

P389R

c.1166 C>T

c.C1166T

P389L

c.1187 T>A

c.T1187A

F396Y

c.1192 G>T

c.G1192T

E398X

c.1193 A>Cc.A1193CE398A

c.1196 G>A tai c.1197 G>A

c.G1196A tai c.G1197A

W399X

c.1196 G>Cc.G1196CW399S

c.1202 C>G tai c.1202 C>A

c.C1202G tai c.C1202A

S401X

c.1215 T>A

c.T1215A

S405R

c.1217 A>G

c.A1217G

H406R

c.1219 A>G

c.A1219G

I407V

c.1220 T>A

c.T1220A

I407K

c.1220 T>G

c.T1220G

I407R

c.1228 A>C

c.A1228C

T410P

c.1229 C>A

c.C1229A

T410K

c.1241 T>C

c.T1241C

L414S

c.1243 C>T

c.C1243T

L415F

c.1244 T>C

c.T1244C

L415P

c.1246 C>T

c.C1246T

Q416X

c.1247_1248CT>AA

c.C1247A/T1248A

L417K

c.1247 A>Cc.A1247CQ416P
c.1250 T>Cc.T1250CL417P

c.1250 T>G

c.T1250G

L417R

c.1288 T>Cc.T1288CX430Q

c.18delA

c.18delA

p.P6fs*114

c.26delA

c.26delA

p.H9Lfs*111

c.32delG

c.32delG

p.G11Afs*109

c.33delC

c.33delC

p.G11fs*109

 c.34_42del

c.34_42del

p.C12_L14del

c.34_57del

c.34_57del

p.C12_L19del

c.35_47del

c.35_47del

p.C12Ffs*104

c.42_48delTGCGCTTc.42_48delTGCGCTTp.L14Sfs*12

c.58_72del

c.58_72del

p.A20_W24del

c.58_83delc.58_83delp.A20_G28delfs*2

c.85dupG

c.85dupG

p.A29Gfs*1

c.89delGc.89delGp.R30Kfs*89

c.123_126dupCATG

c.123_126dupCATG

p.G43Hfs*13

c.123delCc.123delCp.T41fs*79

c.124_125del

c.124_125del

p.M42Gfs*12

c.125_137del

c.125_137del

p.M42Tfs*74

c.134_138delTGCACinsGCTCGc.134_138delTGCACinsGCTCGL45R/H46S
c.147_148insCCCc.147_148insCCCp.49insP
c.147_148insCGCc.147_148insCGCp.R49ins

c.154delT

c.154delT

p.C52Afs*68

c.157_160delAACCc.157_160delAACCp.C52fs*67

c.162delT

c.162delT

p.L54fs*66

c.172delGc.172delGp.E58Kfs*61

c.181_182dupA

c.181_182dupA

p.D61Efs*5

c.184delT

c.184delT

p.S62Pfs*58

c.186delCc.186delCp.S62fs*58
c.210insTc.210insTp.E71X
c.214delAc.214delAp.M72Wfs*47

c.256delT

c.256delT

p.Y88Mfs*42

c.259_276del

c.259_276del

p.87_92del

c.267_268dupCT

c.267_268dupCT

p.C90Sfs*31

c.270delC

c.270delC

p.C90X

c.281_286delinsT

c.281_286delinsT

p.C94Ffs*26

c.290delCc.290delCp.A97Vfs*22

c.297_298del

c.297_298del

p.Q99fs*22

c.297_300delAAGAc.297_300delAAGAp.Q99fs*19

c.305delC

c.305delC

p.S102X

c.317_327del

c.317_327del

p.S102fs*16

c.323_324insCAGA

c.323_324insCAGA

p.D109Rfs*14

c.336del18

c.336del18

p.113del6aa

c.354_368delc.354_368delp.Q119_Y123del
c.354_368del15c.354_368del15Q119_Y123del5

c.358del6

c.358del6

p.120del2aa/L120H

c.363delT

c.363delT

p.A121fs*8

c.402delT

c.402delT

p.Y134X

c.409delG

c.409delG

p.V137Lfs*27

c.413dupG

c.413dupG

p.G138fs*2

c.421delA

c.421delA

p.T141Pfs*23

c.426dupC

c.426dupC

p.A143Rfs*13

c.428dupCc.428dupCp.G144Qfs*12

c.452delA

c.452delA

p.Y151Sfs*13

c.457_459del

c.457_459del

p.153delD

c.477delT

c.477delT

p.F159Lfs*5

c.486_498del

c.486_498del

p.W162Cfs*1

c.512delGc.512delGp.G171Vfs*19

c.516insGAC

c.516insGAC

p. 152ins D

c.520delT

c.520delT

p.C174Vfs*17

c.560delTc.560delTp.M187Sfs*3

c.568delG

c.568delG

p.A190Pfs*1

c.590delG

c.590delG

p.S197Tfs*42

c.606delT

c.606delT

p.C202Wfs*37

c.613_621del

c.613_621del

p.205_207del

c.614delC

c.614delC

p.P205Lfs*34

c.618_619del

c.618_619del

p.L206fs*24

c.621dupT

c.621dupT

p.M208Yfs*24

c.646delT

c.646delT

p.Y216Ifs*23

c.646dupT

c.646dupT

p.Y216Lfs*15

c.650_663dup14

c.650_663dup14

p.Q221fs*23

c.672_673ins37

c.672_673ins37

p.H225Tfs*18

c.674_732del

c.674_732del

p.H225Lfs*5

c.678delG

c.678delG

p.A230Lfs*9

c.700_702delc.700_702delp.D234del

c.715_717del

c.715_717 del

p.delI239

c.716dupT

c.716dupT

p.I239fs*10

c.718_719del

c.718_719del

p.K240Efs*8

c.719delAc.719delAp.K240Rfs*29

c.719dupA

c.719dupA

p.K240fs*9

c.722delG

c.722delG

p.S241Ifs*27

c.723dupT

c.723dupT

p.I24Yfs*8

c.732delCc.732delCp.D244fs*24
c.736_739delinsCAAc.736_739delinsCAAp.T246Qfs*21

c.741ins9

c.741ins9

p.247ins3

c.744_745del

c.744_745del

p.F248Lfs*6

c.744delT

c.744delT

p.F248Lfs*20

c.746_747del

c.746_747del

p.N249Tfs*5

c.756delAc.756delAp.I253Vfs*14

c.759delT

c.759delT

p.I253Mfs*15

c.760dupG

c.760dupG

p.V254Gfs*1

c.761_762del

c.761_762del

p.V254Gfs*9

c.774_775del

c.774_775del

p.G258fx*5

c.777delA

c.777delA

p.P259fs*9

c.782dupG

c.782dupG

p.G261fs*3

c.802-2_802-3delCAc.802-2_802-3delCATUNTEMATON
c.803_806delTAGTc.803_806delTAGTp.L268X

c.807delG

c.807delG

p.V269fs*12

c.833_845del

c.833_845del

W277fs*34

c.833delA

c.833delA

p.N278Ifs*3

c.833dupA c.833dupA p.N278Kfs*20
c.838_849delc.838_849delp.Q280_283del
c.841_844delGTAAc.841_844delGTAAp.Q280fs*34

c.842_844del

c.842_844del

p.V281AdelT282

c.848_851delAGATc.848_851delAGATQ283Rfs*33
c.858_863delinsTTGGc.858_863delinsTTGGp.W287fs*9
c.863delCc.863delCp.A288Vfs*29

c.881delT

c.881delT

p.L294Yfs*22

c.891dupTc.891dupTp.N298X

c.892_893insT

c.892_893insT

p.N298Ifs*1

c.893_894insG

c.893_894insG

p.N298Kfs*1

c.902dupG

c.902dupG

p.R301fs*13

c.909_918del

c.909_918del

p.I303Mfx*10

c.914delC

c.914delC

p.P305Lfs*11

c.931delC

c.931delC

p.L311Ffs*5

c.931dupCc.931dupCp.L311Pfs*4

c.941_961del

c.941_961del

p.D315_Q321del

c.946_954dupc.946_954dupp.V316_A318dup

c.946_966del

c.946_966del

p.V316_D322del

c.946delGc.946delGp.V316X
c.950_954dupTTGCCc.950_954dupTTGCCp.A318fs*31
c.972delGc.972delGp.G325Afs*21
c.974dupGc.974dupGp.G325fs*7
c.986delAc.986delAp.Y329Sfs*18
c.988delCc.988delCp.Q330Sfs*17

c.994delA

c.994delA

p.R332Dfs*15

c.994dupAc.994dupAp.R332Kfs*5

c.996_999del

c.996_999del

p.R332fs*14

c.997dupC

c.997dupC

p.Q333Pfs*5

c.1011_1029del

c.1011_1029del

p.F337fs*4

c.1017_1020delins24

c.1017_1020delins24

p.V339fs*7

c.1017_1027del

c.1017_1027del

p.V339fs*5

c.1021delG

c.1021delG

p.E341Nfs*6

c.1025delG

c.1025delG

p.R342Hfs*5

c.1028delCc.1028delCp.343Lfs*3
c.1029_1030delTCc.1029_1030delTCp.P343fs*29

c.1030_1031insT

c.1030_1031insT

p.L344fs*30

c.1033_1034del

c.1033_1034del

p.S345Rfs*28

c.1037delG

c.1037delG

p.G346Afs*1

c.1040dupT

c.1040dupT

p.L347Ffs*27

c.1041dupA

c.1041dupA

p.L347fs*27

c.1042dupG

c.1042dupG

p.A348Gfs*26

c.1043_1044insG

c.1043_1044insG

p.A348fs*26

c.1049delCc.1049delCp.A350Vfs*1

c.1055_1056delCT

c.1055_1056delCT

p.A352Dfs*20

c.1055_1057dup

c.1055_1057dup

p.353InsT

c.1057_1058del

c.1057_1058del

p.M353Dfs*20

c.1072_1074del

c.1072_1074del

p.358delE

c.1074_1075del

c.1074_1075del

p.E358Dfs*15

c.1077delT

c.1077delT

p.I359Mfs*31

c.1081_1100del

c.1081_1100del

p.G360fs*7

c.1086_1098del

c.1086_1098del

p.P362fs*24

c.1088delG

c.1088delG

p.R363Pfs*27

c.1091_1092del

c.1091_1092del

p.S364Lfs*9

c.1093dupT

c.1093dupT

p.Y365Lfs*9

c.1095delT

c.1095delT

p.Y365X

c.1096_1100del

c.1096_1100del

p.Y365fs*7

c.1102delGc.1102delGp.A368Qfs*21

c.1102delGinsTTATAC

c.1102delGinsTTATAC

p.A368delinsFYfs*23

c.1114_1115insTCCCc.1114_1115insTCCCp.G373Pfs*1

c.1122_1125del

c.1122_1125del

p.K374fs*15

c.1123_1175del

c.1123_1175del

p.G375_R392del

c.1124_1129delc.1124_1129delG375_V376del
c.1129_1140dupc.1129_1140dupA377_P380dup

c.1139delC

c.1139delC

p.380Lfs*10

c.1145_1149del

c.1145_1149del

p.C382Yfs*14

c.1146_1148del

c.1146_1148del

p.383delF

c.1151_1152delinsATc.1151_1152delinsATp.I384N

c.1156_1157del

c.1156_1157del

p.Q386Afs*10

c.1167dupT

c.1167dupT

p.P389fs*9

c.1168insT

c.1168insT

p. V390fs*9

c.1176_1179del

c.1176_1179del

p.R392Sfs*1

c.1177_1178del

c.1177_1178del

p.K393Afs*4

c.1181_1183dupc.1181_1183dupL394_G395insV
c.1181_1192delc.1181_1192delp.L394_E398delinsQ

c.1187delT

c.1187delT

p.F396Sfs*7

c.1187dupTc.1187dupTp.F396fs*2

c.1188delC

c.1188delC

p.F396fs*7

c.1193_1196delAATGc.1193_1196delAATGp.E398Gfs*3

c.1201dupT

c.1201dupT

p.S401Ffs*49

c.1202dupCc.1202dupCp.R402Kfs*48

c.1208delT

c.1208delT

p.L403X

c.1208ins21

c.1208ins21

TUNTEMATON

c.1209_1211del

c.1209_1211del

p.404delR

c.1223delA

c.1223delA

p.N408Ifs*9

c.1226_1231delc.1226_1231delp.409_410delinsR

c.1235_1236del

c.1235_1236del

p.T412Sfs*37

c.1277_1278del

c.1277_1278del

p.K426Rfs*23

c.1281_1282insCTTAc.1281_1282insCTTAp.L429Ifs*21

c.1284_1287del

c.1284_1287del

p.L428Ffs*23

g.941_5845delc.1-179_369+577delp.?(Exon1_2del)
g.2594_10904dupc.195-2500_999+197dupTUNTEMATON
g.2934_6378delc.194+1561_370-891delTUNTEMATON (E66_Y123del; del Exon2?)
g.2979_6442delc.194+1606_369+1174delTUNTEMATON (E66_Y123del; del Exon2)
g.3260_6410delc.194+1887_370-859delTUNTEMATON (E66_Y123del; del Exon2?)
g.3396_6012delc.194+2023_370-1257delTUNTEMATON (E66_Y123del; del Exon2?)
g.3422_6041delinsCGc.194+2049_369+773del2620insCGTUNTEMATON
g.5052_5079del28g.5052_5079del28TUNTEMATON
g.5106_5919delins231c.207_369+651del814ins231TUNTEMATON (del Exon2?)
g.5271_9366del4096insTc.369+3_639+954del3129insTTUNTEMATON (del Exon3 ja 4?)
g.6009_9741delc.369+741_640-390delTUNTEMATON (del Exon3 ja 4?)
g.6547_9783delc.369+1279_640-348delTUNTEMATON (del Exon3 ja 4?)
g.6736_11545delc.370-533_c.1290+277delTUNTEMATON (del Exon3_7?)
g.7086_7487delc.370-183_547+41delTUNTEMATON (del Exon3?)
g.[10237_11932del; 11933_12083inv; 12084_12097del]g.10237_11932del/11933_12083inv/12084_12097delTUNTEMATON
g.>5.5kbdel to 3UTRc.?_?delTUNTEMATON (delExon3_3’UTR?)
g.?_?delc.?_?TUNTEMATON (del Exon1_2?)
g.?_?delc.195-?_547+?delTUNTEMATON (del Exon2_3?)
g.?_?delc.?_?delTUNTEMATON (del Exon5_7?)
g.?_?dupc.?_?dupTUNTEMATON (Exon2_4dup?)

IVS1+2 T>C

c.194+2 T>C

TUNTEMATON

IVS1+39delATc.194+39delATTUNTEMATON

IVS1-1 G>A

c.195-1 G>A

TUNTEMATON

IVS1-1 G>T

c.195-1 G>T

TUNTEMATON

IVS1-2 A>G

c.195-2 A>G

TUNTEMATON

IVS1-2 A>G;IVS1-49 T>C

c.[195-2 A>G;195-49 T>C]

TUNTEMATON

IVS2+1 G>A

c.369+1 G>A

TUNTEMATON

IVS2+1G>Tc.369+1G>TTUNTEMATON

IVS2+2 T>G

c.369+2 T>G

TUNTEMATON

IVS2-2 A>G

c.370-2A>G

TUNTEMATON

IVS3+1 G>A

c.547+1 G>A

TUNTEMATON

IVS3+1 G>C

c.547+1 G>C

TUNTEMATON

IVS3+1G>Tc.547+1G>TTUNTEMATON
IVS3-1G>Ac.548-1G>ATUNTEMATON
IVS3-1G>Cc.548-1G>CTUNTEMATON
IVS3-1G>Tc.548-1G>TTUNTEMATON
IVS3-2A>Gc.548-2A>GTUNTEMATON
IVS3-162A>Tc.548-162A>TTUNTEMATON

IVS4+1 G>A

c.639+1 G>A

TUNTEMATON

IVS4+1 G>C

c.639+1 G>C

TUNTEMATON

IVS4+4 A>T

c.639+4 A>T

TUNTEMATON

IVS4+861 C>T

c.639+861 C>T

TUNTEMATON

IVS4+919 G>A

c.639+919G>A

TUNTEMATON

IVS4-1G>Ac.640-1G>ATUNTEMATON
IVS4-1G>Tc.640-1G>TTUNTEMATON
IVS4-2A>Tc.640-2A>TTUNTEMATON
IVS4-3C>Gc.640-3C>GTUNTEMATON
IVS4-4A>Cc.640-4A>CTUNTEMATON
IVS4-11T>Ac.640-11T>ATUNTEMATON
IVS4-859C>Tc.640-859C>TTUNTEMATON
IVS5+1G>Tc.801+1G>TTUNTEMATON

IVS5+2 T>C

c.801+2 T>C

TUNTEMATON

IVS5+3 A>G

c.801+3 A>G

TUNTEMATON

IVS5+3A>Tc.801+3A>TTUNTEMATON

IVS5+4 A>G

c.801+4 A>G

TUNTEMATON

IVS5-2 A>G

c.802-2 A>G

TUNTEMATON

IVS6+1 G>T

c.999+1 G>T

TUNTEMATON

IVS6+2 T>C

c.999+2 T>C

TUNTEMATON

IVS6-1G>A

c.1000-1G>A

TUNTEMATON

IVS6-1G>C

c.1000-1G>C

TUNTEMATON

IVS6-2A>G

c.1000-2A>G

TUNTEMATON

IVS6-2A>T

c.1000-2A>T

TUNTEMATON

IVS6-10 G>A; IVS6-22 C>Tc.1000-10G>A; 1000-22C>TTUNTEMATON

NP GAL 0719

Kaikkia mutaatioita ei ole testattu.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Vaiheen 2 farmakodynaamisissa tutkimuksissa Galafold-hoito aiheutti yleensä endogeenisen α-Gal A:n toiminnan lisääntymistä valkosoluissa sekä ihossa ja munuaisissa suurimmalla osalla potilaista. Potilailla, joilla oli hoitoon vastaavia mutaatioita, GL-3-pitoisuudet laskivat yleensä virtsassa ja munuaisten interstitiaalisissa hiussuonissa.

Kliininen teho ja turvallisuus

Galafoldin kliinistä tehoa ja turvallisuutta on arvioitu kahdessa vaiheen 3 päätutkimuksessa ja avoimessa jatkotutkimuksessa (OLE). Kaikki potilaat saivat suositellun Galafold-annoksen 123 mg joka toinen päivä.

Ensimmäinen vaiheen 3 tutkimus (ATTRACT) oli satunnaistettu avoin tutkimus, jossa käytettiin aktiivista vertailulääkettä. Tutkimuksessa arvioitiin Galafoldin tehoa ja turvallisuutta vertaamalla sitä entsyymikorvaushoitoon (ERT) (beeta-agalsidaasi, alfa-agalsidaasi) 52:lla Fabryn tautia sairastavalla mies- ja naispotilaalla, jotka saivat entsyymikorvaushoitoa ennen tutkimukseen osallistumista ja joilla oli hoitoon vastaavia mutaatioita (entsyymikorvaushoitoa aiemmin saaneita potilaita koskeva tutkimus). Tutkimus oli rakenteeltaan kaksi jaksoa sisältävä. Ensimmäisen jakson aikana (18 kuukautta) entsyymikorvaushoitoa aiemmin saaneet potilaat oli satunnaistettu vaihtamaan entsyymikorvaushoito Galafoldiin tai jatkamaan entsyymikorvaushoitoa. Toinen jakso oli valinnainen, 12 kuukautta kestävä avoin jatkotutkimus, jossa kaikki tutkittavat saivat Galafoldia.

Toinen vaiheen 3 tutkimus (FACETS) oli kuuden kuukauden satunnaistettu lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus (kuukauden 6 loppuun), jota seurasi 18 kuukauden avoin jakso. Tutkimuksessa arvioitiin Galafoldin tehoa ja turvallisuutta 50:llä Fabryn tautia sairastavalla mies- ja naispotilaalla, jotka eivät olleet saanet aiemmin entsyymikorvaushoitoa tai jotka olivat lopettaneet entsyymikorvaushoidon vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja joilla oli hoitoon vastaavia mutaatiota (entsyymikorvaushoitoa aiemmin saamattomia potilaita koskeva tutkimus).

Ensimmäisessä avoimessa jatkotutkimuksessa (AT1001-041) oli mukana potilaita vaiheen 2 ja vaiheen 3 tutkimuksista, ja se on saatu valmiiksi. Keskimääräinen altistus Galafoldin markkinoilla olevalle annokselle, yksi 123 mg:n kapseli kerran kahdessa vuorokaudessa, AT1001-041-tutkimuksessa oli 3,57 (± 1,23) vuotta (n=85). Maksimialtistus oli 5,6 vuotta.

Toisessa avoimessa jatkotutkimuksessa (AT1001-042) on mukana potilaita, jotka siirtyivät avoimesta jatkotutkimuksesta AT1001-041 ja suoraan vaiheen 3 ATTRACT-tutkimuksesta. Tämä tutkimus on edelleen käynnissä.

Munuaistoiminta

Entsyymikorvaushoitoa aiemmin saaneita potilaita koskevassa tutkimuksessa munuaistoiminta pysyi vakaana, kun potilas sai Galafold-hoitoa 18 kuukauden ajan. eGFRCKD-EPI:n keskimääräinen muutos vuodessa oli -0,40 ml/min/1,73 m2 (95 %:n luottamusväli: -2,272, 1,478, n = 34) Galafold-ryhmässä ja -1,03 ml/min/1,73 m2 (95 %:n luottamusväli: -3,636, 1,575, n = 18) entsyymikorvaushoitoa saaneessa ryhmässä. eGFRCKD-EPI:n keskimääräinen muutos lähtötasosta vuodessa potilailla, joita hoidettiin 30 kuukauden ajan Galafoldilla, oli -1,72 ml/min/1,73 m2 (95 %:n luottamusväli: -2,653, -0,782; n = 31).

Entsyymikorvaushoitoa aiemmin saamattomia potilaita koskevassa tutkimuksessa ja avoimessa jatkotutkimuksessa munuaistoiminta pysyi vakaana, kun potilas sai Galafold-hoitoa enintään viiden vuoden ajan. Keskimäärin 3,4 hoitovuoden jälkeen eGFRCKD-EPI:n keskimääräinen muutos vuodessa oli -0,74 ml/min/1,73 m2 (95 %:n luottamusväli: -1,89; 0,40; n=41). Kliinisesti merkittäviä eroja ei havaittu alustavassa kuuden kuukauden lumekontrolloidussa tutkimusvaiheessa.

Vasemman kammion massaindeksi (LVMi)

Entsyymikorvaushoitoa aiemmin saaneita potilaita koskevassa tutkimuksessa LVMi (p < 0,05) laski tilastollisesti merkitsevästi 18 kuukauden Galafold-hoidon jälkeen. Lähtöarvot olivat 95,3 g/m2 Galaford-hoitohaarassa ja 92,9 g/m2 ERT-hoitohaarassa, ja LVMi:n keskimääräinen muutos lähtöarvosta kuukauden 18 kohdalla oli -6,6 (95 %:n luottamusväli: -11,0, -2,1; n = 31)
Galafold-hoitohaarassa ja ‑2,0 (95 %:n luottamusväli: -11,0, 7,0; n = 13) ERT-hoitohaarassa. Potilailla, joilla oli vasemman kammion hypertrofia, LVMi-arvon (g/m2) muutos lähtötasosta kuukauteen 18 (naisten lähtötason LVMi > 95 g/m2 ja miesten lähtötason LVMi > 115 g/m2) oli -8,4 (95 %:n luottamusväli: -15,7, 2,6; n = 13), kun potilas sai migalastaattia, ja 4,5 (95 %:n luottamusväli: ‑10,7, 18,4; n = 5), kun potilas sai entsyymikorvaushoitoa. 30 kuukauden Galafold-hoidon jälkeen LVMi-arvon keskimääräinen muutos lähtötasosta oli -3,8 (95 %:n luottamusväli: -8,9, 1,3; n = 28) ja potilailla, joilla oli lähtötilanteessa vasemman kammion hypertrofia, LVMi-arvon keskimääräinen muutos lähtötasosta oli -10,0 (95 %:n luottamusväli: -16,6, -3,3; n = 10).

Entsyymikorvaushoitoa aiemmin saamattomia potilaita koskevassa tutkimuksessa Galafold laski LVMi-arvoa (p < 0,05) tilastollisesti merkitsevästi. Keskimääräinen muutos lähtötason LVMi-arvosta kuukauteen 18–24 oli -7,7 (95 %:n luottamusväli: -15,4, -0,01; n = 27). Avoimessa jatkotutkimuksessa (OLE) keskimääräinen LVMi-arvon muutos lähtötasosta kuukauteen 36 oli -8,3 (95 %:n luottamusväli: -17,1, 0,4; n = 25), ja kuukauteen 48 muutos oli -9,1 (95 %:n luottamusväli: -20,3; 2,0; n=18).Potilailla, joilla oli lähtötilanteessa vasemman kammion hypertrofia, LVMi-arvon keskimääräinen muutos lähtötasosta kuukauteen 18–24 (naisten lähtötason LVMi > 95 g/m2 ja miesten lähtötason LVMi > 115 g/m2) oli -18,6 (95 %:n luottamusväli: -38,2, 1,0; n = 8). Avoimessa jatkotutkimuksessa (OLE) potilailla, joilla oli lähtötilanteessa vasemman kammion hypertrofia, keskimääräinen LVMi-arvon muutos lähtötasosta kuukauteen 36 oli ‑30,0 (95 %:n luottamusväli: -57,9; -2,2; n = 4) ja kuukauteen 48 oli ‑33,1 (luottamusväli: -60,9; -5,4; n = 4). Kliinisesti merkittäviä eroja LVMi-arvoissa ei havaittu alustavassa kuuden kuukauden lumekontrolloidussa tutkimusvaiheessa.

Sairauteen liittyvä substraatti

Entsyymikorvaushoitoa aiemmin saaneita potilaita koskevassa tutkimuksessa lyso-Gb3:n pitoisuudet plasmassa kohosivat hieman, mutta pysyivät pieninä tutkimuksen koko 30 kuukauden ajan Galafoldilla hoidetuilla potilailla. Myös 18 kuukautta entsyymikorvaushoitoa saaneilla potilailla lyso-Gb3:n pitoisuudet plasmassa pysyivät pieninä.

Entsyymikorvaushoitoa aiemmin saamattomia potilaita koskevassa tutkimuksessa Galafold vähensi tilastollisesti merkitsevästi lyso-Gb3:n pitoisuutta plasmassa ja munuaisten interstitiaalisten hiussuonten GL-3-inkluusioita potilailla, joilla oli hoitoon vastaavia mutaatiota. Potilailla, jotka satunnaistettiin Galafold-ryhmään vaiheessa 1, GL-3:n keskimääräinen kertyminen interstitiaalisiin hiussuoniin väheni kuukautena 6 tilastollisesti merkitsevästi enemmän (± SEM) (-0,25 ± 0,10; -39 %) kuin lumeryhmässä (+0,07 ± 0,13; +14 %) (p = 0,008). Myös potilailla, jotka satunnaistettiin lumeryhmään vaiheessa 1 ja joiden lääkitykseksi vaihdettiin Galafold kuukautena 6 (vaihe 2), interstitiaalisten hiussuonten GL-3-inkluusiot vähenivät tilastollisesti merkitsevästi kuukautena 12 (-0,33 ± 0,15; -58 %) (p = 0,014). GL-3-pitoisuuksien laadullista vähenemistä havaittiin useissa munuaissolutyypeissä: podosyyteissä, mesangiosyyteissä ja munuaiskerästen endoteelisoluissa 12 kuukauden Galafold-hoidon aikana.

Yhdistetyt kliiniset tulokset

Entsyymikorvaushoitoa aiemmin saaneita potilaita koskevan tutkimuksen 18 kuukauden hoitotulosten analyysissä, joka koski yhdistettyjä munuais-, sydän- ja aivoverisuonitapahtumia sekä kuolemia, Galafold-ryhmässä havaittujen tapahtumien yleisyys oli 29 prosenttia verrattuna entsyymikorvaushoitoryhmän 44 prosenttiin. 30 kuukautta Galafoldilla hoidetuilla potilailla tapahtumien yleisyys (32 %) oli samankaltainen kuin 18 kuukauden jakson ajan hoidetuilla.

Potilaiden ilmoittama hoitotulos - maha-suolikanavan oireiden arviointiasteikko

Entsyymikorvaushoitoa aiemmin saamattomia potilaita koskevassa tutkimuksessa maha-suolikanavan oireiden arviointiasteikko osoitti, että Galafold-hoitoa saaneiden potilaiden ripuli- ja refluksioireet olivat parantuneet lähtötasosta kuukauteen 6 tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,05) verrattuna lumelääkettä saaneisiin potilaisiin. Avoimessa jatkotutkimuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevää (p < 0,05) parantumista lähtötasosta ripulin ja ruoansulatusvaivojen osalta, ja ummetuksessakin nähtiin parannusta.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Galafoldin käytöstä yhden tai useamman pediatrisen potilasryhmän hoidossa käyttöaiheessa Fabryn taudin hoito (ks. kohta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta otetun 150 mg:n migalastaattihydrokloridin kerta-annoksen tai yhden kaksi tuntia kestävän 150 mg:n laskimonsisäisen infuusion absoluuttinen hyötyosuus (AUC) oli noin 75 prosenttia. 150 mg:n migalastaattihydrokloridiliuoksen kerta-annoksen jälkeen huippupitoisuus plasmassa saavutettiin noin kolmen tunnin kuluttua. Plasma-altistus migalastaatille (AUC0-∞) ja Cmax osoittivat, että arvot nousivat annossidonnaisesti, kun suun kautta otettu migalastaattihydrokloridiannos oli 50–1 250 mg.

Kun migalastaatti annettiin rasvaisen aterian yhteydessä, tuntia ennen rasvaista tai kevyttä ateriaa tai tunti kevyen aterian jälkeen, keskimääräinen kokonaisaltistus migalastaatille (AUC0-∞) laski merkittävästi ja oli 37–42 prosenttia pienempi kuin paastotilassa ja migalastaatin keskimääräinen huippualtistus (Cmax) oli 15–40 prosenttia pienempi kuin paastotilassa. Ks. kohta Annostus ja antotapa.

Jakautuminen

Terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä migalastaatin jakautumistilavuus (Vz/F) oli suun kautta otettujen suurenevien kerta-annosten (25–675 mg migalastaattihydrokloridia) jälkeen 77–133 litraa, mikä viittaa siihen, että se jakautuu hyvin kudoksiin ja että jakautumistilavuus on suurempi kuin elimistön kokonaisvesimäärä (42 litraa). Sitoutumista plasman proteiineihin ei havaittu, kun [14C]-migalastaattihydrokloridia annettiin pitoisuutena 1–100 µM.

Biotransformaatio

In vivo -tietojen perusteella migalastaatti on UDP-glukuronyylitransferaasin (UGT) substraatti. Kyseessä on merkitykseltään vähäinen poistumisreitti. Migalastaatti ei ole P-glykoproteiinin (P-gP) substraatti in vitro, ja pidetään epätodennäköisenä, että migalastaatilla olisi lääkeyhteisvaikutus sytokromi P450 -entsyymien kanssa. Farmakokineettinen tutkimus, jossa terveille vapaaehtoisille miehille annettiin 150 mg [14C]-migalastaattihydrokloridia, osoitti, että 99 prosenttia plasmassa todetusta radioaktiivisesti merkitystä annoksesta oli muuttumatonta migalastaattia (77 %) ja kolmea dehydrattua O-glukuronidin konjugoitunutta metaboliittia M1–M3 (13 %). Noin 9 prosenttia kokonaisradioaktiivisuudesta oli määrittämätöntä.

Eliminaatio

Farmakokineettinen tutkimus, jossa terveille vapaaehtoisille miehille annettiin 150 mg [14C]-migalastaattihydrokloridia, osoitti, että noin 77 prosenttia radioaktiivisesti merkitystä annoksesta todettiin, josta 55 prosenttia erittyi muuttumattomana migalastaattina ja 4 prosenttia M1-, M2- ja M3-metaboliitteina. Jäljelle jäävä 5 prosenttia koostuu metaboliiteista, joiden pitoisuus ei ollut mitattavissa. Noin 20 prosenttia radioaktiivisesti merkitystä kokonaisannoksesta erittyi ulosteeseen. Ainoa mitattu komponentti oli muuttumaton migalastaatti.

Suun kautta otettujen suurenevien kerta-annosten (25–675 mg migalastaattihydrokloridia) jälkeen ei havaittu puhdistumaa (CL/F) koskevia trendejä. Kun annos oli 150 mg, CL/F oli noin 11–14 litraa tunnissa. Samojen annosten antamisen jälkeen keskimääräinen eliminaatiopuoliintumisaika (t1/2) oli noin 3–5 tuntia.

Erityispotilasryhmät

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat
Galafoldia ei ole tutkittu Fabryn tautia sairastavilla potilailla, joiden glomerulusten suodatusnopeus (GFR) on alle 30 ml/min/1,73 m2. Kerta-annostutkimuksessa, jossa Galafoldia annettiin potilaille, joilla ei ollut Fabryn tautia ja joilla oli eriasteinen munuaisten vajaatoiminta, altistuminen nousi 4,3-kertaiseksi potilailla, joilla oli vaikea munuaisten vajaatoiminta (GFR < 30 ml/min/1,73 m2).

Maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat
Maksan vajaatoimintaa sairastavia potilaita koskevia tutkimuksia ei ole tehty. Aineenvaihdunta- ja eritysreittien perusteella ei ole odotettavissa, että maksan toiminnan väheneminen vaikuttaisi migalastaatin farmakokinetiikkaan.

Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat)
Kliinisiin Galafold-tutkimuksiin osallistui pieni määrä 65-vuotiaita ja sitä vanhempia potilaita. Iän vaikutusta arvioitiin potilasryhmän farmakokineettisessä analyysissä, jossa tutkittiin migalastaatin puhdistumaa plasmasta potilailla, jotka eivät olleet aiemmin saaneet entsyymikorvaushoitoa. Ero puhdistumassa vähintään 65-vuotiaiden ja alle 65-vuotiaiden Fabryn tautia sairastavien potilaiden välillä oli 20 prosenttia. Eroa ei pidetty kliinisesti merkittävänä.

Sukupuoli

Migalastaatin farmakokineettiset ominaisuudet eivät poikenneet merkittävästi naisilla ja miehillä, jotka olivat terveitä vapaaehtoisia tai Fabryn tautia sairastavia potilaita.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei-kliiniset tutkimukset eivät kerta-annosta ja toistuvia annoksia koskevien tutkimusten perusteella viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Poikkeuksena oli migalastaattihoitoon liittyvä urosrottien väliaikainen, täysin palautuva hedelmättömyys. Tätä migalastaattihoitoon liittyvää hedelmättömyyttä ilmoitettiin, kun altistuminen oli kliinisesti merkittävä. Täydellinen palautuminen havaittiin neljä viikkoa hoidon lopettamisen jälkeen. Samankaltaisia havaintoja on tehty prekliinisesti muiden iminosokerihoitojen jälkeen. Kanien alkion ja sikiön toksisuustutkimuksissa sellaisia havaintoja kuin alkio- ja sikiökuolemia, sikiön keskipainon laskua, luutumisen viivästymistä ja hieman yleistynyttä vähäistä luuston poikkeavuutta, tehtiin ainoastaan silloin, kun annokset aiheuttivat toksisuutta emälle.

Rottien 104 viikkoa kestäneessä karsinogeenisuustutkimuksessa saarekesoluadenooma yleistyi uroksilla, kun annokset olivat 19 kertaa suurempia kuin altistuminen (AUC) kliinisesti tehokkaalla annoksella. Kyseinen kasvain on yleinen spontaani kasvain urosrotilla, joita ruokitaan ad libitum. Koska vastaavia havaintoja ei tehty naarailla eikä genotoksisuustestisarjassa tai karsinogeenisuustutkimuksessa Tg.rasH2-hiirillä ja koska preneoplastisia haimahavaintoja ei tehty jyrsijöillä tai apinoilla, tätä urosrottia koskevaa havaintoa ei pidetä merkittävänä hoidon kannalta eikä sen merkitystä ihmisille tunneta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kapselin sisältö

Esigelatinoitu tärkkelys (maissi), magnesiumstearaatti

Kapselin kuori

Liivate, titaanidioksidi (E171), indigotiini (E132)

Painomuste

Sellakka, musta rautaoksidi, kaliumhydroksidi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

GALAFOLD kapseli, kova
123 mg 14 fol (16873,84 €)

PF-selosteen tieto

PVC / PCTFE / PVC/Al, läpipainopakkaus.

Pakkauskoko: 14 kapselia.

Valmisteen kuvaus:

Koon 2 kova kapseli (6,4 x 18,0 mm), jossa on läpinäkymätön sininen kansiosa ja läpinäkymätön valkoinen runko-osa, jossa on musta painatus “A1001”. Kapseli sisältää valkoista tai vaaleanruskeaa jauhetta.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

GALAFOLD kapseli, kova
123 mg 14 fol

  • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti: Fabryn taudin hoito erityisin edellytyksin (195).
  • Rajoitettu peruskorvaus lääkärin lausunnolla (40 %). Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti: Fabryn taudin hoito erityisin edellytyksin (336).

ATC-koodi

A16AX14

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

28.03.2019

Yhteystiedot

Amicus Therapeutics Europe Limited
Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolen Road, Blanchardstown
D15 AKK1 Dublin
Ireland

Tel:+353(0)1588 6850