Vertaa PF-selostetta

JORVEZA tabletti, suussa hajoava 1 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 1 mg budesonidia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:
Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 26 mg natriumia
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, suussa hajoava

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Jorveza on tarkoitettu aikuisten (yli 18 vuoden ikäisten) eosinofiilisen esofagiitin hoitoon.

Ehto

Hoidon aloittavalla lääkärillä on oltava kokemusta eosinofiilisen esofagiitin diagnosoinnista ja hoidosta.

Annostus ja antotapa

Jorveza-hoidon aloittavalla lääkärillä on oltava kokemusta eosinofiilisen esofagiitin diagnosoinnista ja hoidosta.

Annostus
Suositusannos on 2 mg budesonidia vuorokaudessa, yhtenä 1 mg:n tablettina aamuisin ja yhtenä iltaisin.

Hoidon tavanomainen kesto on 6 viikkoa. Jos riittävää vastetta ei saavuteta 6 viikossa, potilaan hoitoa voidaan jatkaa enintään 12 viikkoon asti.

Erityisryhmät
Munuaisten vajaatoiminta
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavia potilaita koskevia tietoja ei tällä hetkellä ole. Koska budesonidi ei erity munuaisten kautta, lievää tai keskivaikeaa vajaatoimintaa sairastavia potilaita voidaan hoitaa varovaisuutta noudattaen samoilla annoksilla kuin potilaita, joilla ei ole munuaisten vajaatoimintaa. Jorveza-valmisteen käyttöä ei suositella vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille.

Maksan vajaatoiminta
Hoidettaessa maksan vajaatoimintaa sairastavia potilaita muilla budesodinia sisältävillä valmisteilla budesonidiarvot kohosivat. Maksan vajaatoiminnan eri asteita systemaattisesti selvittävää tutkimusta ei kuitenkaan ole suoritettu. Maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille ei pidä antaa Jorveza-hoitoa (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Farmakokinetiikka).

Pediatriset potilaat
Jorvezan turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa
Suussa hajoava tabletti otetaan aterian jälkeen.

Se asetetaan kielen kärjelle, ja sitä painetaan kielellä kevyesti kitalakea vasten, jolloin se liukenee. Hajoamiseen kuluu tavallisesti noin kaksi minuuttia. Liuennutta ainetta niellään vähitellen syljen kanssa suussa hajoavan tabletin hajotessa. Suussa hajoavaa tablettia ei saa ottaa nesteen tai ruoan kanssa.

Tabletin oton jälkeen on odotettava vähintään 30 minuuttia ennen syömistä, juomista tai suuhygieniatoimien suorittamista. Oraaliliuoksia, oraalisuihkeita ja pureskelutabletteja on käytettävä vähintään 30 minuuttia ennen Jorveza-valmisteen ottamista tai vähintään 30 minuuttia Jorveza-valmisteen ottamisen jälkeen.

Suussa hajoavaa tablettia ei saa pureskella tai niellä liukenemattomana. Noudattamalla näitä ohjeita varmistetaan, että ruokatorven limakalvo altistuu vaikuttavalle aineelle optimaalisesti.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Infektiot
Tulehdusvasteen ja immuunitoiminnan heikentyminen lisää infektioalttiutta ja pahentaa infektioiden vaikeusastetta. Infektioiden oireet voivat olla epätyypillisiä tai ne saattavat peittyä.

Jorvezalla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa on havaittu suun, nielun ja ruokatorven candida-infektioita esiintyvän hyvin yleisesti (ks. kohta Haittavaikutukset).

Tarvittaessa suun ja nielun oireista kandidiaasia voidaan hoitaa paikallisella tai systeemisellä antifungaalisella lääkkeellä samaan aikaan kuin Jorveza-hoitoa jatketaan.

Glukokortikosteroideilla hoidetuilla potilailla vesirokon, vyöruusun ja tuhkarokon taudinkulku voi olla vaikeampi. Näitä tauteja sairastamattomien potilaiden rokotusten voimassaolo on tarkastettava ja altistumista on vältettävä erityisen huolellisesti.

Rokotteet
Elävien rokotteiden ja glukokortikosteroidien samanaikaista antamista on vältettävä, sillä se todennäköisesti heikentää immuunivastetta rokotteille. Muilla rokotteilla saavutettava vasta-ainevaste voi olla tavallista heikompi.

Erityisryhmät
Potilailla, joilla on tuberkuloosi, hypertensio, diabetes, osteoporoosi, peptinen haavauma, glaukooma tai kaihi tai joilla on suvussaan diabetesta tai glaukoomaa, voi olla suurempi riski saada glukokortikoidien aiheuttamia systeemisiä haittavaikutuksia (ks. alla ja kohta Haittavaikutukset), ja heitä on siksi tarkkailtava tällaisten vaikutuksen varalta.

Heikentynyt maksan toiminta voi vaikuttaa budesonidin eliminaatioon johtaen suurempaan systeemiseen altistukseen. Haittavaikutusten (glukokortikoidien systeemisten vaikutusten) kasvaa. Systemaattisia tutkimustuloksia ei kuitenkaan ole saatavilla. Maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille ei siksi pidä antaa Jorveza-hoitoa.

Glukokortikoidien systeemiset vaikutukset
Glukokortikoidien aiheuttamia systeemisiä vaikutuksia (esim. Cushingin oireyhtymä, lisämunuaistoiminnan lamaantuminen, kasvun hidastuminen, kaihi, glaukooma, luuntiheyden pieneneminen ja monenlaiset psyykeen/käyttäytymiseen kohdistuvat vaikutukset) voi esiintyä (ks. myös kohta Haittavaikutukset). Nämä haittavaikutukset riippuvat hoidon kestosta, samanaikaisesta ja aiemmasta glukokortikoidihoidosta ja yksilöllisestä herkkyydestä.

Näköhäiriöt
Systeemisesti tai topikaalisesti käytettävien kortikosteroidien käytön yhteydessä saatetaan ilmoittaa näköhäiriöistä. Jos potilaalla esiintyy oireita, kuten näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä, potilas on ohjattava silmälääkärille, joka arvioi oireiden mahdolliset syyt. Niitä voivat olla kaihi, glaukooma tai harvinaiset sairaudet, kuten sentraalinen seroosi korioretinopatia, joita on ilmoitettu systeemisten tai topikaalisten kortikosteroidien käytön jälkeen.

Muut
Glukokortikoidit voivat lamata hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin (HPA-akselin) toimintaa ja heikentää vastetta stressiin. Systeemisen glukokortikoidilisän käyttö on siksi suositeltavaa, jos potilas leikataan tai joutuu muuhun stressitilanteeseen.

Ketokonatsolin ja muiden CYP3A4-estäjien samanaikaista käyttöä on vältettävä (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Serologisten kokeiden häiriintyminen
Koska budenosidihoito voi johtaa lisämunuaistoiminnan heikentymiseen, aivolisäkkeen vajaatoiminnan diagnosoinnissa tehtävän ACTH-rasituskokeen tulokset saattavat vääristyä (alhaiset arvot).

Tämä lääkevalmiste sisältää 52 mg natriumia per vuorokausiannos, joka vastaa 2,6 %:a WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

Yhteisvaikutukset

CYP3A4:n estäjät
Yhteiskäyttö voimakkaiden CYP3A:n estäjien, kuten ketokonatsolin, ritonaviirin, itrakonatsolin, klaritromysiinin, kobisistaatin ja greippimehun, kanssa voi suurentaa plasman budesonidipitoisuutta huomattavasti ja sen odotetaan suurentavan systeemisten haittavaikutusten riskiä. Siksi samanaikaista käyttöä on vältettävä, ellei hyöty ole suurempi kuin suurentunut systeemisten kortikosteroidihaittavaikutusten riski, jolloin potilaita on seurattava systeemisten kortikosteroidihaittavaikutusten varalta.

Ketokonatsolin (200 mg kerran vuorokaudessa suun kautta) samanaikainen käyttö yhdessä budesonidin (3 mg:n kerta-annos) kanssa suurensi plasman budesonidipitoisuutta noin 6-kertaiseksi. Kun ketokonatsoli annettiin noin 12 tuntia budesonidin jälkeen, plasman budesonidipitoisuus suureni noin kolminkertaiseksi.

Estrogeenit, ehkäisytabletit
Plasman glukokortikoidipitoisuuden suurenemista ja glukokortikoidien vaikutusten tehostumista on ilmoitettu naisilla, jotka käyttivät myös estrogeenia tai ehkäisytabletteja. Budesonidia ja samanaikaisesti pieniannoksisia yhdistelmäehkäisytabletteja käytettäessä tällaista vaikutusta ei kuitenkaan ole havaittu.

Sydänglukosidit
Kaliumvaje saattaa voimistaa glykosidien vaikutusta. Tämä on glukokortikoidien mahdollinen ja tunnettu haittavaikutus.

Salureettiset aineet
Glukokortikoidien samanaikainen käyttö saattaa voimistaa kaliumin erittymistä virtsaan ja pahentaa hypokalemiaa.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Raskausaikaista käyttöä on vältettävä, ellei Jorveza-hoitoon ole painavia syitä. Suun kautta otetun budesonidin vaikutuksesta raskauden lopputulokseen ihmisillä on vain vähän tietoa. Tiedot suuresta määrästä raskauksia inhaloitavan budesonidin käytön aikana eivät viittaa haittavaikutuksiin, mutta budesonidin huippupitoisuus plasmassa on todennäköisesti suurempi käytettäessä Jorvezaa kuin inhaloitavaa budesonidia. Budesonidin ja muiden glukokortikoidien käytön eläinten tiineyden aikana on osoitettu aiheuttavan sikiönkehityksen häiriöitä (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Ilmiön merkitystä ihmiselle ei ole varmistettu.

Imetys
Budesonidi erittyy rintamaitoon (saatavilla olevat tiedot koskevat inhaloitavaa budesonidia). Hoitoannoksina suun kautta otettava Jorveza vaikuttaa imetettävään lapseen todennäköisesti kuitenkin vain vähäisessä määrin. On päätettävä lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko budesonidihoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys
Budesonidin vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tietoa. Budesonidihoito ei vaikuttanut hedelmällisyyteen eläintutkimuksissa (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Jorvezalla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto
Suussa, nielussa ja ruokatorvessa esiintyvät sieni-infektiot olivat useimmin havaittu haittavaikutus Jorvezalla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa. Kliinisessä BUL‑1/EEA-tutkimuksessa (kaksoissokkoutettu avoin jatkovaihe) Jorvezalle altistetuista 87 potilaasta kaikkiaan 10:llä (11,5 %) ilmeni kliinisiin oireisiin liittyviä, epäiltyjä sieni-infektioita, jotka olivat kaikki voimakkuudeltaan lieviä, paitsi yhdellä potilaalla, jonka sairauden raportoitiin olevan keskivaikea. Infektioita ilmeni yhteensä 33 (mukaan lukien endoskooppisesti ja histologisesti todetut oireettomat infektiot) ja niitä havaittiin 27 potilaalla yhteensä 87 potilaasta (31 %).

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista
Jorvezalla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa havaitut haittavaikutukset on lueteltu alla olevassa taulukossa MedDRA-elinjärjestelmän ja yleisyyden mukaan. Yleisyysluokkia ovat hyvin yleinen (≥1/10), yleinen (≥1/100, <1/10), melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000), hyvin harvinainen (<1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviontiin).

MedDRA-elinjärjestelmä

Hyvin yleinen

Yleinen

Infektiot

Ruokatorven kandidiaasi

Suun ja/tai nielun kandidiaasi

Hermosto

 

Päänsärky

Verisuonisto

 

Hypertensio

Ruoansulatuselimistö

 

Ylävatsavaivat, ruokatorven refluksitauti, huulten turvotus, pahoinvointi, suun paraestesia

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Uupumus

Tutkimukset

 

Veren kortisoliarvojen pieneneminen

Seuraavia saman luokan muiden lääkkeiden (kortikosteroidit, budesonidi) tunnettuja haittavaikutuksia voi myös esiintyä Jorvezaa käytettäessä (yleisyys = tuntematon).

MedDRA-elinjärjestelmä

Haittavaikutukset

Immuunijärjestelmä

Suurentunut infektioriski

Umpieritys

Cushingin oireyhtymä, lisämunuaistoiminnan lamaantuminen, kasvun viivästyminen lapsilla

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hypokalemia, hyperglykemia

Psyykkiset häiriöt

Masennus, ärtyisyys, euforia, psykomotorinen hyperaktiivisuus, ahdistus, aggressio

Hermosto

Nuorilla idiopaattinen intrakraniaalinen hypertensio, mukaan lukien papillaturvotus

Silmät

Glaukooma, kaihi (mukaan lukien subkapsulaarinen kaihi), näön hämärtyminen, sentraalinen seroosi korioretinopatia (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Verisuonisto

Suurentunut tromboosiriski, vaskuliitti (vieroitusoireet pitkäaikaishoidon jälkeen)

Ruoansulatuselimistö

Ylävatsavaivat, maha- tai pohjukaissuolihaava, haimatulehdus, ummetus

Iho ja ihonalainen kudos

Allerginen eksanteema, petekiat, haavojen hidas parantuminen, kosketusihottuma, mustelmat

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lihas- ja nivelkipu, lihasheikkous ja lihasten nykiminen, osteoporoosi, osteonekroosi

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Huonovointisuus

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‑haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

Yliannostus

Lyhytaikaisen yliannostuksen sattuessa ensihoito ei ole tarpeen. Spesifistä vastalääkettä ei ole. Tämän jälkeen hoidon pitää olla oireenmukaista tukihoitoa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Ripulin ja suolistotulehdusten lääkkeet, paikallisesti vaikuttavat kortikosteroidit, ATC-koodi: A07EA06

Vaikutusmekanismi
Budesonidi on halogeeniton glukokortikosteroidi, joka toimii pääasiassa tulehdusta vähentävänä aineena sitoutumalla glukokortikoidireseptoriin. Hoidettaessa eosinofiilista esofagiittia Jorvezalla budesonidi estää monia tulehdusta edistäviä signaalimolekyylejä (kuten esimerkiksi kateenkorvan strooman lymfopoietiini (thymic stromal lymphopoietin, TSLP), interleukiini-13 ja eotaksiini-3) erittymästä antigeenien vaikutuksesta ruokatorven epiteeliin, mikä johtaa ruokatorven eosinofiilisen tulehduksellisen infiltraatin merkitsevään vähenemiseen.

Kliininen teho ja turvallisuus
Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa, kaksoissokkoutetussa vaiheen III kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui 88 aktiivista eosinofiilistä esofagiittia sairastavaa aikuispotilasta (satunnaistamissuhde 2:1), budesonidia annettiin 1 mg kahdesti vuorokaudessa suussa hajoavana tablettina 6 viikon ajan. Potilaista 34:lle 59:stä (57,6 %) kehittyi kliinispatologinen remissio (määritettiin sekä ruokatorven biopsioista mitatuksi eosinofiilien huippuarvoksi < 16 eosinofiiliä/mm2 HPF:ssä että dysfagia- tai nielemiskipuoireiden puuttumiseksi tai äärimmäiseksi vähäisyydeksi), kun lumeryhmässä remissio kehittyi 0 potilaalle 29:stä (0 %). Avoin jatkotutkimus, jossa budesonidia annettiin 1 mg kahdesti vuorokaudessa suussa hajoavana tablettina vielä 6 viikon ajan potilaille, jotka eivät olleet saavuttaneet remissiota tutkimuksen kaksoissokkoutetussa osassa, nosti kliinispatologisen remission osuuden 84,7 prosenttiin. Tietoja havaituista haittavaikutuksista on kohdassa Haittavaikutukset.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Budesonidi imeytyy nopeasti Jorvezan antamisen jälkeen. Kun terveille koehenkilöille annettiin budesonidia tyhjään mahaan 1 mg:n kerta-annoksena, farmakokineettisistä tiedoista ilmeni 0,17 tunnin mediaaniviivästymä (vaihteluväli 0,00 – 0,33 tuntia) ja 1,00 tunnin (vaihteluväli 0,50 – 2,00 tuntia) mediaaniaika huippupitoisuuden saavuttamiseen plasmassa. Keskimääräinen plasman huippupitoisuus (± keskihajonta) oli 0,44 ± 0,31 ng/ml, pitoisuuskäyrän alle jäävä pinta-ala (AUC 0-12) oli 1,44 ± 0,31 hr*ng/ml.

Kun eosinofiilista esofagiittia sairastaville potilaille annettiin budesonidia tyhjään mahaan 4 mg:n kerta-annoksena, farmakokineettiset tiedot olivat seuraavat: mediaaniviivästymä oli 0,00 tuntia (vaihteluväli 0,00 – 0,17), mediaaniaika huippupitoisuuden saavuttamiseen plasmassa oli 1,00 tuntia (vaihteluväli 0,67 –2,00 tuntia); huippupitoisuus plasmassa oli 2,56 ± 1,36 ng/ml ja AUC0-12 oli 8,96 ± 4,21 hr*ng/ml.

Potilaiden huippupitoisuudet plasmassa suurenivat 35 % ja heidän AUC0-12–arvonsa suureni 60 % verrattuna terveisiin koehenkilöihin.

Jakautuminen
Kun terveille koehenkilöille oli annettu 1 mg budesonidia, jakautumistilavuus oli 35,52 ± 14,94 l/kg ja kun eosinofiilistä esofagiittia sairastaville potilaille oli annettu 4 mg budesonidia, jakautumistilavuus oli 42,46 ± 23,90 l/kg. Sitoutuminen plasman proteiineihin on keskimäärin 85–90-prosenttista.

Biotransformaatio
Budesonidin metabolia on eosinofiilistä esofagiittia sairastavilla potilailla heikentynyt terveisiin koehenkilöihin nähden, mikä johtaa budesonidin lisääntyneisiin pitoisuuksiin plasmassa.

Budesonidi läpikäy voimakkaan metabolian CYP3A4:n välityksellä ohutsuolen limakalvossa ja maksassa. Sen metaboliittien glukokortikoidivaikutus on vähäinen. Tärkeimpien metaboliittien eli 6β-hydroksibudesonidin ja 16α‑hydroksiprednisolonin glukokortikoidivaikutus on alle 1 % budesonidin vaikutuksesta. CYP3A5 ei vaikuta merkittävästi budesonidin metaboliaan.

Eliminaatio
Eliminaation puoliintumisajan mediaani on 2 – 3 tuntia terveillä koehenkilöillä (jotka saavat 1 mg budesonidia) ja 4 – 5 tuntia eosinofiilistä esofagiittia sairastavilla potilailla (jotka saavat 4 mg budesonidia). Budesonidin puhdistuma terveillä koehenkilöillä on noin 13 – 15 l/tunti/kg ja eosinofiilistä esofagiittia sairastavilla potilailla 6,54 ± 4,4 l/tunti/kg. Budesonidi erittyy munuaisteitse vain vähäisissä määrin, jos lainkaan. Virtsassa ei havaittu lainkaan budesonidia, ainoastaan budesonidin metaboliitteja.

Maksan vajaatoiminta
Budesonidi metaboloituu merkittävissä määrin maksassa CYP3A4:n välityksellä. Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla systeeminen budesonidialtistus suurentuu huomattavasti. Jorveza-valmisteen käyttöä ei ole tutkittu potilailla, jotka sairastavat maksan vajaatoimintaa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Akuuttia, subkroonista ja kroonista toksisuutta koskeneissa prekliinisissä budesoniditutkimuksissa havaittiin kateenkorvan ja lisämunuaiskuoren atrofiaa ja etenkin lymfosyyttien määrän vähenemistä.

Budesonidilla ei ollut mutageenistä vaikutusta useissa in vitro- ja in vivo -tutkimuksissa.

Budesonidin pitkäaikaistutkimuksissa rotalla havaittiin basofiilisten maksapesäkkeiden vähäistä lisääntymistä. Karsinogeenisuustutkimuksissa taas havaittiin primaaristen maksakasvainten, astrosytoomien (urosrotilla) ja nisäkasvainten (naarasrotilla) lisääntymistä. Nämä kasvaimet johtuvat todennäköisesti lääkkeen spesifisestä vaikutuksesta steroidireseptoreihin, maksan metaboliakuorman suurenemisesta ja anabolisista vaikutuksista. Myös muilla glukokortikoideilla on havaittu olevan samoja vaikutuksia rottakokeissa, joten kyseessä on luokkavaikutus tällä eläinlajilla.

Budesonidi ei vaikuttanut rotan hedelmällisyyteen. Kuten muidenkin glukokortikoidien, budesonidin on osoitettu aiheuttavan tiineillä eläimillä sikiökuolemia ja sikiön kehityspoikkeavuuksia (pesueiden pienentymistä, sikiöiden kasvuhidastumaa ja luustopoikkeavuuksia). Joidenkin glukokortikoidien on ilmoitettu aiheuttavan suulakihalkiota eläimillä. Löydöksien kliinistä merkitystä ihmiselle ei kuitenkaan ole varmistettu (ks. kohta Raskaus ja imetys).

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Dinatriumvetysitraatti, dokusaattinatrium, makrogoli 6000, magnesiumstearaatti, mannitoli, vedetön mononatriumsitraatti, povidoni K25, natriumvetykarbonaatti, sukraloosi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

JORVEZA tabletti, suussa hajoava
1 mg 90 fol (523,83 €)

PF-selosteen tieto

Alu/Alu‑läpipainopakkaus.

Pakkauskoot: 20, 30, 60, 90 tai 100 suussa hajoavaa tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera suussa hajoava tabletti, jonka halkaisija on 7,1 mm ja korkeus 2,2 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

JORVEZA tabletti, suussa hajoava
1 mg 90 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

A07EA06

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

01.05.2019

Yhteystiedot

VIFOR PHARMA NORDISKA AB
Gustav III:s Boulevard 46
SE-169 73 Solna
Sverige

+46 8 558 066 00
www.viforpharma.se
Info.nordic@viforpharma.com