Vertaa PF-selostetta

MUTAFLOR oraalisuspensio 100000000 CFU/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml sisältää:
Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 108 elinkykyistä solua (CFU)

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Oraalisuspensio

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Imeväisten, leikki-ikäisten ja lasten ripuli.

Annostus ja antotapa

Annostus
Imeväisten, leikki-ikäisten ja lasten ripuli
Alle vuoden ikäiset lapset: 1 ml suspensiota kerran päivässä.
1‑3-vuotiaat lapset: 1 ml suspensiota 2 kertaa päivässä.
3‑12-vuotiaat lapset: 1 ml suspensiota 3 kertaa päivässä.

Antotapa
Suspensio voidaan annostella ampullista suoraan imeväisen suuhun ennen imettämistä, leikki-ikäisille ja lapsille suspensio annostellaan ruokailun jälkeen.

Hoidon kesto
Akuutti ripuli: Vähintään 5 päivää.
Pitkittynyt ripuli: Vähintään 15 päivää.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ripuliin liittyy kuivumisriski. Mutaflor-hoidon aikanakin on tämän vuoksi huolehdittava riittävän nestemäärän ja elektrolyyttien saannista.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per 3 ml:n enimmäisvuorokausiannos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Gram-negatiivisiin bakteereihin tehoavat antibiootit ja sulfonamidit saattavat heikentää Mutaflor-suspension tehoa.

Raskaus ja imetys

E. coli Nissle 1917-kanta esiintyy luonnollisesti ihmisen suolessa eikä imeydy sieltä. Se ei myöskään tuota toksiineja. Siksi ei ole odotettavissa vaikutuksia raskauteen, imetykseen ja hedelmällisyyteen.
Mutaflor-suspensio on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan imeväisille, leikki-ikäisille ja lapsille.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei merkityksellinen.

Haittavaikutukset

Kliinisissä tutkimuksissa todettujen haittavaikutusten esiintymistiheys on esitetty seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)
Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)
Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)
Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)
Hyvin harvinainen (< 1/10 000),
Tuntematon (koska saatavilla oleva tieto ei riitä arviointiin)

Ruoansulatuselimistö
Hyvin harvinaiset:
ilmavaivat, ripuli, oksentelu, vatsakipu.

Iho ja ihonalainen kudos
Hyvin harvinaiset:
nokkosihottuma, allergiset reaktiot.

Infektiot
Tuntematon:
Huomattavasti ennenaikaisesti syntyneillä imeväisillä (syntymäpaino alle 1000 g) on todettu yksittäisiä sepsistapauksia.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Mikro-organismeja sisältävät ripulilääkkeet, ATC-koodi: A07FA

Vaikutusmekanismi
Mutaflor sisältää vaikuttavana ainesosana tiettyä määriteltyä ihmisestä peräisin olevaa ei-patogeenistä Escherichia coli (E. coli) elinkykyistä, lisääntyvää bakteerikantaa: E. coli kanta Nissle 1917. Erityisten tarttuvien organellien (Tyyppi F-1A, F-1C, ja “curli” ripsujen) avulla tämä kanta pystyy kiinnittymään suolen seinämän limakalvoon muodostaen siihen mikropesäkkeitä biofilmien muodossa. Kanta on hyvin liikkuva ripsujen takia, tästä on etua kun bakteeri kolonisoi suolta.

Mutaflor-valmisteen eli E. coli Nissle 1917-kannan vaikutusta on tutkittu in vitro- ja in vivo-tutkimusten sekä kliinisten kokeiden avulla. Seuraavat ominaisuudet ja vaikutusmekanismit havaittiin:

Antagonismi
E. coli Nissle 1917-kanta muodostaa antimikrobisia yhdisteitä sekä useita rautaa sitovia järjestelmiä (siderophores). Nämä vastaavat sekä bakteerikannan suorasta antagonismista patogeenejä vastaan että sen toimintakyvystä suolistossa suun kautta tapahtuvan annostelun jälkeen. Lisäksi E. coli Nissle 1917-kanta estää enteroinvasiivisten patogeenien leviämisen suolen limakalvossa.

Suolen limakalvoesteen stabilointi
Ihmisen kolonosyyttisoluviljelmässä E. coli Nissle 1917-kanta stabiloi epiteelisolukerroksen barriertoimintaa ja näin limakalvon lisääntynyt läpäisevyys normalisoituu. Suolen barrierin vahvistuminen perustuu erään ankkuriproteiinin synteesin stimulaatioon (ZO-2) ja tämän uudelleenjärjestäytymiseen tiiviisiin liitoksiin.
Lisäksi E. coli Nissle 1917-kannalla on vahva, stimuloiva vaikutus suolen soluihin, jotka tuottavat endogeenisia antimikrobisia peptidejä (β-defensinejä).

Immuunivastetta muokkaavat ominaisuudet

  • Vaikutukset humoraaliseen immuunivasteeseen

Vastasyntyneillä vauvoilla E. coli Nissle1917-kannan kolonisaation seurauksena IgA- ja IgM-määrät nousevat selvästi ulostefiltraateissa ja seerumissa. Yksittäiset raportit viittaavat syljen IgA-määrän nousuun. Mikrobivapaissa vastasyntyneissä porsaissa suun kautta annosteltu E. coli Nissle 1917-kanta stimuloi suolen immuunivastejärjestelmän immuunikykyisten solujen kehitystä (IgA:ta ja IgG:ta tuottavat lymfosyytteja, MHC-II-luokan esitteleviä soluja) ilmentämättä tulehdusoireita (ei granulosyyttikertymää).

  • Vaikutukset soluvälitteiseen immuunivasteeseen

In-vitro kokeet osoittivat E. coli Nissle 1917-kannan omaavan immunomodulatiivisia ominaisuuksia. Lisääntynyttä eritystoimintaa havaittiin hiiren makrofaageissa (interleukiini 6 [IL-6], tuumori nekroosi tekijä [TNF], happiradikaaleja). Ihmisellä havaittiin sama ilmiö perifeerisen veren mononukleaarisoluissa (interleukiini 10). Toisaalta lisääntynyttä TNF-eritystä ei voitu vahvistaa in vivo hiirellä eikä muillakaan eläinmalleilla.
Lisäksi hiirellä osoitettiin makrofaagien lisääntynyttä sytotoksisuutta solunsisäisiä loisia vastaan ja siten vahvempaa vastustuskykyä solunsisäisiä infektioaiheuttajia vastaan ex vivo.
E. coli Nissle 1917-kanta esti ihmisen perifeerisen veren, mutta ei suoliston, T-lymfosyyttien solukierron ja lisäkasvun. Siten tulehduksellisessa suolistosairaudessa aktivoituneiden T-lymfosyyttien kertyminen suoliston immuunijärjestelmään saattaa estyä.

Metaboliset ominaisuudet
Mutaflor-kannalla on moninaisia metabolisia ominaisuuksia ja se pystyy hajottamaan erilaisia hiilihydraatteja, sokerialkoholeja, aminohappoja sekä muita aineita kuluttamalla happea. Näin suolistoon muodostuu ja siellä säilyy anaerobinen ympäristö, joka on tärkeä suoliston ekosysteemin tasapainolle.

Kanta muodostaa lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka ovat erittäin tärkeitä suolen limakalvon energialähteenä. Lyhytketjuiset rasvahapot stimuloivat suolen motiliteettia, suolen limakalvon verenkiertoa ja natriumin ja kloridin imeytymistä.

Kliininen teho ja turvallisuus
113 imeväistä, leikki-ikäistä ja lasta, joilla oli akuutti ripuli (> 3 vetistä tai löysää, ei-veristä ulostetta päivässä eikä ripuli ollut kestänyt kolmea peräkkäistä vuorokautta pidempään), otettiin mukaan satunnaistettuun, varmistavaan, kaksoissokko-, monikeskustutkimukseen. Iästä riippuen potilaille annosteltiin 1‑3 ml Mutaflor-suspensiota (n = 55) tai placeboa (n = 58) suun kautta korkeintaan 10 päivän ajan. Ensisijainen tarkoitus oli vahvistaa parempi vaste (vetisten tai löysien ulosteiden määrän lasku ≤ 3 kertaan/päivä vähintään kahtena peräkkäisenä päivänä) placeboon verrattuna. Turvallisuutta arvioitiin tarkastelemalla peruselintoimintoja, mikrobeihin liittyviä muuttujia, siedettävyyttä ja haittatapahtumia.
Mutaflor-suspensiohoito osoittautui merkitsevästi tehokkaammaksi kuin placebo. Mediaaniaika hoidon vaikutuksen alkamiseen oli nopeampi lääkityssä ryhmässä (2,5 päivää) kuin placeboryhmässä (4,8 päivää), eli merkitsevä ero oli 2,3 päivää (p = 0,0007). Vasteen saaneiden lukumäärä oli selvästi suurempi (p < 0.0001) lääkityssä ryhmässä (52/55; 94.5 %) kuin placeboryhmässä (39/58; 67.2 %). Mutaflor-suspension käyttöön ei havaittu turvallisuuteen liittyviä riskejä. Mutaflor-suspension käyttö oli turvallista ja hyvin siedettyä.

151 imeväistä, leikki-ikäistä ja lasta, joilla oli pitkittynyt ripuli (> 3 vetistä tai löysää, ei-veristä ulostetta päivässä 414 peräkkäisinä vuorokausina) otettiin mukaan satunnaistettuun, varmistavaan, kaksoissokko-, monikeskustutkimukseen. Iästä riippuen potilaille annosteltiin 13 ml Mutaflor-suspensiota (n = 75) tai placeboa (n = 76) suun kautta korkeintaan 21 päivän ajan. Ensisijainen tarkoitus oli vahvistaa parempi vaste (vetisten tai löysien ulosteiden määrän lasku ≤ 3 kertaan/päivä vähintään neljänä peräkkäisenä päivänä) placeboon verrattuna. Turvallisuutta arvioitiin tarkastelemalla peruselintoimintoja, mikrobeihin liittyviä muuttujia, siedettävyyttä ja haittatapahtumia.
Mutaflor-suspensiohoito osoittautui merkitsevästi tehokkaammaksi kuin placebo. Vaste seitsemäntenä päivänä oli korkeampi testiryhmässä (59/75; 78,7 %) kuin placeboryhmässä (45/76; 59,2 %). Merkitsevä ero havaittiin 14. päivänä (testiryhmä: 70/75 (93,3 %); placebo: 50/76 (65,8 %); p < 0,0017) ja 21. päivänä (testiryhmä 74/75 (98,7 %); placebo: 54/76 (71,1 %); p < 0,001). Mutaflor-suspension käyttöön ei havaittu turvallisuuteen liittyviä riskejä. Mutaflor-suspension käyttö oli turvallista ja hyvin siedettyä.

Farmakokinetiikka

Vastasyntyneillä vauvoilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa on osoitettu, että vaikuttava aine E. coli Nissle 1917 kanta kolonisoi suolta aivan kuten luonnollisesti esiintyvä bakteeri. E. coli Nissle 1917-kanta ei imeydy eikä metaboloidu. Se erittyy ulosteeseen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

E. coli Nissle 1917-kannalla ei ole toksisia eikä patogeenisiä vaikutuksia. Se ei muodosta enterotoksiinejä eikä hemolysiiniä, eikä ole enteroinvasiivinen. Sillä ei ole patogeenisiä kiinnikeominaisuuksia. Se ei myöskään ole seerumiresistentti. Se on herkkä tavallisille Gram-negatiivisiä bakteereja vastaan käytössä oleville antibiooteille eikä osoita mitään immunotoksisia ominaisuuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Puhdistettu vesi, natriumkloridi, kaliumkloridi, magnesiumsulfaattiheptahydraatti, kalsiumklorididihydraatti, magnesiumkloridiheksahydraatti, natriumhydroksidiliuos 32 %.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

Ampullit suljetussa suojapussissa: 12 kuukautta.
Avaamattomat ampullit suojapussin avaamisen jälkeen: 3 kuukautta.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MUTAFLOR oraalisuspensio
100000000 CFU/ml 5 x 1 ml (22,70 €)

PF-selosteen tieto

Pakkaustyyppi:
Polyetyleeniampulli.

Pakkauskoot:
5 x 1 ml
10 x 1 ml
25 x 1 ml

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Beigen värinen, maitomainen, samea, vesiliuos. Pakattu polyetyleeniampulleihin.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Käsittely:
Repäise yksi kerta-annosampulli pakkauksesta. Ravistele hyvin ja kierrä korkki auki ennen käyttöä.

Korvattavuus

MUTAFLOR oraalisuspensio
100000000 CFU/ml 5 x 1 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

A07FA

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

30.03.2021

Yhteystiedot

SABORA PHARMA OY
PL 20
03601 Karkkila


029 3700 350
www.sabora.fi
info@sabora.fi