Vertaa PF-selostetta

CILEST 28 tabletti, kalvopäällysteinen

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi sininen kalvopäällysteinen tabletti sisältää: 250 mikrog norgestimaattia ja 35 mikrog etinyyliestradiolia

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää laktoosia 57,065 mg (monohydraattina).

Yksi tummanvihreä kalvopäällysteinen tabletti sisältää: lumelääkettä eli vaikuttamatonta ainetta

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää laktoosia 53,23 mg (monohydraattina).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Kalvopäällysteinen tabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Naisille raskauden ehkäisyyn.

Cilest 28 ‑valmisteen määräämistä koskevassa päätöksessä on otettava huomioon valmisteen käyttäjän nykyiset riskitekijät, erityisesti laskimotromboembolian (VTE) riskitekijät, ja millainen Cilest 28 ‑käytön VTE:n riski on verrattuna muiden yhdistelmäehkäisyvalmisteiden riskeihin (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Annostus ja antotapa

Annostus

Käytön aloittaminen

Yksi sininen tabletti päivässä 21 päivän ajan alkaen kierron ensimmäisestä päivästä. Yksi tummanvihreä tabletti kierron 22.–28. päivänä. Tabletit tulee ottaa aina suunnilleen samaan vuorokaudenaikaan, esim. iltaisin.

Käytön jatkaminen

Tavallisesti 2–4 päivää viimeisen sinisen tabletin ottamisen jälkeen alkaa kuukautisia muistuttava vuoto. Uusi 28 päivän hoitojakso aloitetaan, kun edellisen kierron viimeinen tummanvihreä tabletti on otettu riippumatta siitä, onko vuotoa tullut vai ei.

Kuukautisten siirtäminen

Kun liuskan 21 ensimmäistä tablettia on otettu, seitsemän tummanvihreää tablettia jätetään ottamatta, uusi liuska aloitetaan heti ilman taukoa ja käyttöä jatketaan niin monen päivän ajan kuin on tarpeen.

Tämän jälkeen otetaan seitsemän tummanvihreää tablettia 7 päivän aikana ja aloitetaan uusi 28 tabletin liuska uudesta aloituspäivästä.

Tabletin unohtaminen

Jos tabletin unohtamisesta on kulunut alle 12 tuntia, valmisteen ehkäisyteho ei ole heikentynyt. Unohtunut tabletti tulee ottaa heti muistettaessa ja seuraavat tabletit tavanomaiseen aikaan.

Jos tabletin unohtamisesta on kulunut yli 12 tuntia, valmisteen ehkäisyteho voi olla heikentynyt. Seuraavat kaksi perussääntöä pätevät tapauksissa, joissa tablettien ottaminen on unohtunut:

 • Tablettien ottamista ei tule koskaan keskeyttää yli 7 päivän ajaksi.
 • Hypotalamus-aivolisäke-munasarja-akselin riittävä suppressio edellyttää tablettien ottamista yhtäjaksoisesti 7 päivän ajan.

Yllä olevan perusteella voidaan antaa seuraavat käytännön ohjeet:

 • Viikko 1 (siniset tabletit)

Viimeinen unohtunut tabletti otetaan heti muistettaessa, vaikka tällöin olisikin otettava kaksi tablettia samalla kertaa. Seuraavat tabletit otetaan tavanomaiseen aikaan. Lisäksi seuraavien 7 päivän ajan tulee käyttää jotakin luotettavaa, muuta kuin hormonaalista ehkäisymenetelmää, kuten kondomia. Jos nainen on ollut yhdynnässä tabletin unohtamista edeltävien 7 päivän aikana, raskauden mahdollisuus on otettava huomioon. Raskauden mahdollisuus on sitä suurempi, mitä useampi tabletti on unohtunut ja mitä lähempänä tummanvihreiden (lumetablettien) ottamista tabletit ovat unohtuneet.

 • Viikko 2 (siniset tabletit)

Viimeinen unohtunut tabletti otetaan heti muistettaessa, vaikka tällöin olisikin otettava kaksi tablettia samalla kertaa. Seuraavat tabletit otetaan tavanomaiseen aikaan. Jos tabletteja on otettu säännöllisesti ohjeen mukaan 7 päivän ajan ennen ensimmäistä unohtunutta tablettia, lisäehkäisyä ei tarvita. Jos tabletteja ei ole otettu ohjeiden mukaan tai käyttäjä on unohtanut useampia tabletteja, häntä on neuvottava käyttämään luotettavaa, muuta kuin hormonaalista ehkäisymenetelmää, kuten kondomia, seuraavien 7 päivän ajan.

 • Viikko 3 (siniset tabletit)

Valmisteen ehkäisyteho on uhattuna, koska lumetablettijakso on lähellä. Ehkäisytehon heikkeneminen voidaan kuitenkin estää sovittamalla annostusta. Alla olevien ohjeiden mukaan toimimalla lisäehkäisyä ei tarvita, jos tabletteja on otettu säännöllisesti ohjeen mukaan 7 päivän ajan ennen ensimmäistä unohtunutta tablettia. Jos tabletteja ei ole otettu ohjeiden mukaan, käyttäjää on neuvottava toimimaan ensimmäisen ohjeen mukaan ja käyttämään lisäksi luotettavaa, muuta kuin hormonaalista ehkäisymenetelmää, kuten kondomia, seuraavien 7 päivän ajan.

1. Viimeinen unohtunut tabletti otetaan heti muistettaessa, vaikka tällöin olisikin otettava kaksi tablettia samalla kertaa. Seuraavat tabletit otetaan tavanomaiseen aikaan. Seuraava pakkaus aloitetaan heti, kun käytössä olevan pakkauksen siniset tabletit loppuvat, pakkauksen tummanvihreitä tabletteja ei siis oteta. Tyhjennysvuotoa ei todennäköisesti tule ennen toisen pakkauksen tummanvihreiden tablettien jaksoa, mutta tiputtelua tai läpäisyvuotoa voi esiintyä sinisten tablettien käytön aikana.

2. Sinisten tablettien ottaminen käytössä olleesta pakkauksesta voidaan myös lopettaa. Tällöin tulee heti jatkaa tummanvihreillä tableteilla. Ottamatta jääneiden sinisten tablettien ja tummanvihreiden tablettien kokonaismäärä ei saa koskaan olla yli 7. Tämän jälkeen aloitetaan tablettien ottaminen uudesta pakkauksesta.

 • Viikko 4 (tummanvihreät tabletit)

Valmisteen ehkäisyteho ei ole heikentynyt. Tablettien ottamista tulee jatkaa normaaliin aikaan.

Jos nainen on unohtanut ottaa sinisiä tabletteja eikä tyhjennysvuotoa tule ensimmäisen tummanvihreiden tablettien (lumetablettien) ottamisjakson aikana, raskauden mahdollisuus on otettava huomioon.

Välivuodot

Hoitoa jatketaan mahdollisesta välivuodosta tai tiputteluvuodosta huolimatta. Tämäntyyppiset vuodot häviävät yleensä kolmannen kierron jälkeen. Jos välivuodot jatkuvat, on otettava yhteyttä terveydenhuoltohenkilöstöön.

Kun siirrytään toisesta hormonaalisesta ehkäisyvalmisteesta Cilest 28 ‑valmisteeseen (esim. ehkäisylaastari, emätinrengas, injektio tms.)

Cilest 28 ‑tablettien käyttö aloitetaan mieluiten aiemmin käytetyn yhdistelmätablettivalmisteen viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältävän tabletin ottoa seuraavana päivänä, kuitenkin viimeistään aiemmin käytetyn yhdistelmätablettivalmisteen tavanomaista tablettitaukoa tai lumetablettijaksoa seuraavana päivänä. Jos käytössä on ollut emätinrengas tai ehkäisylaastari, Cilest 28 -tablettien käyttö aloitetaan mieluiten emätinrenkaan tai ehkäisylaastarin poistopäivänä, kuitenkin viimeistään sinä päivänä, jolloin uusi emätinrengas tai ehkäisylaastari pitäisi ottaa käyttöön.

Jos käytössä on aiemmin ollut pelkkää progestiinia sisältävä ehkäisytabletti, Cilest 28 ‑hoito aloitetaan aiemman valmisteen viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältävän tabletin ottamista seuraavana päivänä.

Käyttö synnytyksen jälkeen

Naiset, jotka eivät aio imettää vastasyntynyttä, voivat aloittaa Cilest 28 ‑hoidon ensimmäisen spontaanin kuukautisvuodon ensimmäisenä päivänä tai kolmen viikon kuluttua synnytyksestä, kumpi tapahtuu ensin.

Ennen 20. raskausviikkoa tapahtuneen raskaudenkeskeytyksen tai keskenmenon jälkeen ehkäisytablettien käyttö voidaan aloittaa heti. Lisäehkäisyä ei tarvita. On huomioitava, että ovulaatio voi tapahtua 10 päivän kuluessa raskaudenkeskeytyksestä tai keskenmenosta.

20. raskausviikolla tai sen jälkeen tehdyn raskaudenkeskeytyksen tai spontaanin keskenmenon jälkeen hormonaalinen ehkäisy voidaan aloittaa joko päivänä 21 raskauden keskeytymisen jälkeen tai ensimmäisen spontaanin kuukautisvuodon ensimmäisenä päivänä, kumpi tapahtuu ensin. Cilest 28 ‑hoidon ensimmäisen jakson seitsemän ensimmäisen päivän ajan on käytettävä samanaikaisesti myös luotettavaa, muuta kuin hormonaalista ehkäisymenetelmää.

Hoitokontrolli

Ennen ehkäisytablettien määräämistä suositellaan tarkkaa anamneesia ja gynekologista tutkimusta, jossa raskaus suljetaan pois, sekä verenpaineen mittaamista. Kuukautishäiriöiden, kuten oligomenorrean ja amenorrean, syyt on selvitettävä ennen tablettien määräämistä. Kontrollikäyntien väli määräytyy potilaan yksilöllisen tilanteen mukaan. Mikäli valmisteen voidaan epäillä vaikuttavan piilevään tai tiedossa olevaan sairauteen, kontrollikäynnin ajankohta on määrättävä tämän mukaisesti.

Mikäli kuukautisvuoto on jäänyt pois kahden peräkkäisen kierron aikana, on raskauden mahdollisuus syytä selvittää. Kestoltaan vaihtelevaa amenorreaa saattaa esiintyä sen jälkeen, kun tablettien käyttö on lopetettu.

Jos oksentelua esiintyy kolmen tunnin kuluessa tabletin ottamisesta tai jos voimakas ripulointi kestää yli 24 tuntia, ehkäisyteho ei ehkä ole riittävä ja lisänä tulee käyttää muuta kuin hormonaalista ehkäisymenetelmää, kunnes seitsemän sinistä tablettia on otettu keskeytyksettä 7 päivän aikana. Jos oksentelu ja/tai ripuli jatkuu, yhdistelmäehkäisytablettien teho saattaa heikentyä.

Erityiset potilasryhmät

Iäkkäät

Tätä valmistetta ei ole tarkoitettu postmenopausaalisille naisille.

Pediatriset potilaat

Cilest 28 -tablettien turvallisuus ja teho on varmistettu lisääntymisiässä olevilla naisilla. Tehon oletetaan olevan sama puberteetin ohittaneilla alle 18-vuotiailla nuorilla sekä 18-vuotiailla ja vanhemmilla valmisteen käyttäjillä. Valmiste ei ole tarkoitettu käytettäväksi ennen kuukautisten alkamista.

Antotapa

Suun kautta.

Vasta-aiheet

Yhdistelmäehkäisyvalmisteita ei pidä käyttää seuraavien tilojen yhteydessä. Jos jokin seuraavista todetaan hormonaalisten yhdistelmäehkäisytablettien käytön aikana, valmisteen käyttö on lopetettava heti:

 • laskimotromboembolia (VTE) tai sen riski
  • laskimotromboembolia - tällä hetkellä esiintyvä VTE (potilas antikoagulanttilääkityksellä) tai anamneesissa VTE (esim. syvä laskimotromboosi [SLT] tai keuhkoembolia)
  • tiedossa oleva perinnöllinen tai hankittu laskimotromboembolia-alttius, kuten APC-resistenssi, (mukaan lukien Faktori V Leiden), antitrombiini III:n puutos, C-proteiinin puutos, S-proteiinin puutos
  • suuri leikkaus ja siihen liittyvä pitkittynyt immobilisaatio (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
  • useiden riskitekijöiden esiintymisestä johtuva suuri laskimotromboembolian riski (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
 • valtimotromboembolia tai sen riski
  • valtimotromboembolia – tällä hetkellä esiintyvä tai aiemmin esiintynyt valtimotromboembolia (esim. sydäninfarkti) tai sitä ennakoiva tila (esim. angina pectoris)
  • aivoverisuonisairaus – tällä hetkellä esiintyvä tai aiemmin esiintynyt aivohalvaus tai sitä ennakoiva tila (esim. ohimenevä aivoverenkiertohäiriö, TIA)
  • tiedossa oleva perinnöllinen tai hankittu valtimotromboembolia-alttius, kuten hyperhomokysteinemia ja fosfolipidivasta-aineet (kardiolipiinivasta-aineet, lupusantikoagulantti)
  • anamneesissa migreeni, johon liittyy fokaalisia neurologisia oireita
  • monista riskitekijöistä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet) tai yhden vakavan riskitekijän esiintymisestä johtuva suuri valtimotromboemboliariski. Näitä riskitekijöitä voivat olla:
   • diabetes, jossa esiintyy verisuonioireita
   • vaikea hypertensio
   • vaikea dyslipoproteinemia
 • vaikea maksasairaus, nykyinen tai aiemmin sairastettu, niin kauan kuin maksa-arvot eivät ole palautuneet normaaleiksi
 • nykyinen tai aiemmin sairastettu hyvän- tai pahanlaatuinen maksakasvain
 • todettu tai epäilty sukuelinten tai rintojen pahanlaatuinen sairaus, johon sukupuolihormonit vaikuttavat
 • kohdun limakalvon liikakasvu
 • diagnosoimaton emättimen verenvuoto
 • kolestaattinen keltaisuus raskauden aikana tai aiempaan ehkäisytablettien käyttöön liittynyt keltaisuus
 • todettu tai epäilty raskaus
 • yliherkkyys vaikuttavalle aineelle (vaikuttaville aineille) tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
 • ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää sekä dasabuviiria sisältävien lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varoitukset

Cilest 28 ‑valmisteen soveltuvuudesta on keskusteltava naisen kanssa, jos hänellä esiintyy mikä tahansa alla mainituista tiloista tai riskitekijöistä.

Jos jokin näistä tiloista tai riskitekijöistä pahenee tai ilmenee ensimmäisen kerran, käyttäjää on kehotettava ottamaan yhteys lääkäriin, joka päättää, pitääkö Cilest 28 ‑valmisteen käyttö keskeyttää.

Laskimoveritulpan riski

Minkä tahansa yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttö lisää laskimotromboembolian (VTE) riskiä verrattuna siihen, että tällaista valmistetta ei käytetä lainkaan. Levonorgestreelia, norgestimaattia (Cilest 28 ‑valmiste mukaan lukien) tai noretisteronia sisältäviin valmisteisiin liittyy pienin VTE:n riski. Päätöksen Cilest 28 ‑valmisteen käyttämisestä saa tehdä vasta sen jälkeen, kun ehkäisyä harkitsevan naisen kanssa on keskusteltu. Keskustelussa on varmistettava, että hän ymmärtää Cilest 28 ‑valmisteeseen liittyvän VTE:n riskin, miten hänen nykyiset riskitekijänsä vaikuttavat tähän riskiin ja että hänen VTE:n riskinsä on suurimmillaan ensimmäisen vuoden aikana, jolloin hän käyttää yhdistelmäehkäisyvalmistetta ensimmäistä kertaa elämässään. On myös jonkin verran näyttöä siitä, että riski suurenee, kun yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttö aloitetaan uudelleen vähintään 4 viikon tauon jälkeen.

Noin kahdelle naiselle 10 000:sta, jotka eivät käytä yhdistelmäehkäisyvalmistetta eivätkä ole raskaana, kehittyy VTE yhden vuoden aikana. Yksittäisellä naisella tämä riski voi kuitenkin olla suurempi riippuen hänen omista, taustalla vaikuttavista riskitekijöistään (ks. jäljempänä).

Arviolta noin kuudelle1 naiselle 10 000:sta, jotka käyttävät levonorgestreelia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta, kehittyy VTE vuoden aikana. 1Vaihteluvälin 5–7 keskipiste 10 000 naisvuotta kohden, mikä perustuu levonorgestreelia sisältävien yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön suhteelliseen riskiin verrattuna käyttämättömyyteen, jolloin riski on noin 2,3–3,6.

Tämänhetkisen näytön perusteella VTE:n riski käytettäessä norgestimaattia sisältäviä yhdistelmäehkäisyvalmisteita on samanlainen kuin käytettäessä levonorgestreelia sisältäviä yhdistelmäehkäisyvalmisteita.

Tämä VTE-tapausten määrä vuotta kohti on pienempi kuin määrä, joka on odotettavissa naisilla raskauden aikana tai synnytyksen jälkeisenä aikana.

VTE saattaa aiheuttaa kuoleman 1–2 %:ssa tapauksista.

Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttäjillä tromboosia on erittäin harvoin raportoitu esiintyneen muissa verisuonissa (esim. maksan, suoliliepeen, munuaisten tai verkkokalvon laskimoissa ja valtimoissa).

Laskimotromboembolian riskitekijät

Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttäjillä esiintyvä laskimotromboembolisten komplikaatioiden riski voi suurentua huomattavasti, jos naisella on muita riskitekijöitä, erityisesti jos riskitekijöitä on useita (ks. taulukko).

Cilest 28 ‑valmiste on vasta-aiheinen naisella, jolla on useita riskitekijöitä, jotka aiheuttavat suuren VTE:n riskin (ks. kohta Vasta-aiheet). Jos naisella on useampia kuin yksi riskitekijä, nämä yhdessä voivat muodostaa yksittäisten tekijöiden summaa suuremman riskin – tässä tapauksessa VTE:n kokonaisriski on otettava huomioon. Jos hyöty-riski-suhteen katsotaan olevan negatiivinen, yhdistelmäehkäisyvalmistetta ei pidä määrätä (ks. kohta Vasta-aiheet).

Taulukko: Laskimotromboembolian (VTE) riskitekijät

RiskitekijäKommentti

Ylipaino (painoindeksi yli 30 kg/m2)

Riski suurenee huomattavasti painoindeksin noustessa.

Huomioitava erityisesti silloin, jos muita riskitekijöitä on myös olemassa.

Pitkittynyt immobilisaatio, suuri leikkaus, kaikki jalkojen tai lantion alueen leikkaukset, neurokirurgia tai merkittävä trauma

Huomioitavaa: väliaikainen immobilisaatio, mukaan lukien > 4 tunnin lentomatka, voi myös olla VTE:n riskitekijä, erityisesti naisilla, joilla on myös muita riskitekijöitä

Näissä tilanteissa on suositeltavaa lopettaa laastarin/tabletin/renkaan käyttö (elektiivisen leikkauksen kohdalla vähintään neljä viikkoa etukäteen) eikä sitä pidä jatkaa ennen kuin käyttäjä on ollut kaksi viikkoa jälleen täysin liikuntakykyinen. Jotain muuta raskaudenehkäisymenetelmää on käytettävä ei-toivotun raskauden ehkäisemiseksi.

Antitromboottista hoitoa on harkittava, ellei Cilest 28 ‑valmisteen käyttöä ole lopetettu etukäteen.

Positiivinen sukuanamneesi (tämänhetkinen tai aikaisempi VTE sisaruksella tai vanhemmalla, etenkin suhteellisen nuorella iällä, esim. alle 50-vuotiaana)

Jos perinnöllistä alttiutta epäillään, potilas on syytä ohjata erikoislääkärin tutkimuksiin ennen kuin minkään yhdistelmäehkäisyvalmisteen käytöstä päätetään.

Muut laskimoveritulppaan liitetyt sairaudet

Syöpä, systeeminen lupus erythematosus, hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä, krooninen tulehduksellinen suolistosairaus (Crohnin tauti tai haavainen koliitti) ja sirppisoluanemia

Ikääntyminen

Erityisesti yli 35 vuoden ikä

Suonikohjujen ja pinnallisen laskimontukkotulehduksen mahdollisesta yhteydestä laskimotromboosin alkamiseen tai etenemiseen ei ole yksimielisyyttä.

Laskimotromboembolian suurempi riski raskauden ja erityisesti synnytyksen jälkeisten noin 6 viikon aikana on otettava huomioon (ks. lisätiedot kohdasta Raskaus ja imetys ”Raskaus ja imetys”).

Laskimotromboembolian oireet (syvä laskimotromboosi ja keuhkoembolia)

Jos oireita ilmaantuu, naisia on neuvottava hakeutumaan välittömästi lääkärin hoitoon ja kertomaan, että he käyttävät yhdistelmäehkäisyvalmistetta.

Syvän laskimotromboosin (SLT) oireita voivat olla:

 • toisen jalan ja/tai jalkaterän turvotus tai turvotus jalan laskimon kohdalla
 • jalan kipu tai arkuus, joka saattaa tuntua vain seistessä tai kävellessä
 • jalan lisääntynyt lämmöntunne, jalan ihon värin muutos tai punoitus.

Keuhkoembolian oireita voivat olla:

 • äkillisesti alkanut, selittämätön hengenahdistus tai nopeutunut hengitys
 • äkillinen yskä, johon saattaa liittyä veriysköksiä
 • pistävä rintakipu
 • vaikea pyörrytys tai huimaus
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke.

Jotkut näistä oireista (esim. hengenahdistus, yskä) ovat epäspesifejä ja ne voidaan tulkita virheellisesti yleisluontoisemmiksi tai vähemmän vaikeiksi tapahtumiksi (esim. hengitystieinfektiot).

Muita verisuonitukoksen merkkejä voivat olla mm.: äkillinen kipu, turvotus ja sinertävä värimuutos raajassa.

Jos tukos tulee silmään, oireena voi olla esim. kivuton näön hämärtyminen, joka voi edetä näön menetykseen. Joskus näön menetys voi tapahtua lähes välittömästi.

Valtimotromboembolian (ATE) riski

Epidemiologisissa tutkimuksissa on osoitettu, että yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyy suurentunut valtimotromboembolian (sydäninfarkti) tai aivoverisuonitapahtuman (esim. aivojen ohimenevä verenkiertohäiriö (TIA), aivohalvaus) riski. Valtimotromboemboliset tapahtumat voivat johtaa kuolemaan.

Valtimotromboembolian (ATE) riskitekijät

Valtimotromboembolisten komplikaatioiden tai aivoverisuonitapahtuman riski yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttäjillä on korkeampi niillä naisilla, joilla on riskitekijöitä (ks. taulukko). Cilest 28 ‑valmiste on vasta-aiheinen, jos naisella on joko yksi vakava tai useampia ATE:n riskitekijöitä, jotka aiheuttavat suuren valtimotromboemboliariskin (ks. kohta Vasta-aiheet). Jos naisella on useampi kuin yksi riskitekijä, nämä yhdessä voivat muodostaa yksittäisten tekijöiden summaa suuremman riskin – tässä tapauksessa kokonaisriski on otettava huomioon. Jos hyöty-riski-suhteen katsotaan olevan negatiivinen, yhdistelmäehkäisyvalmistetta ei pidä määrätä (ks. kohta Vasta-aiheet).

Taulukko: Valtimotromboembolian (ATE) riskitekijät

RiskitekijäKommentti

Ikääntyminen

Erityisesti yli 35 vuoden ikä

Tupakointi

Yhdistelmäehkäisyvalmistetta käyttäviä naisia on neuvottava olemaan tupakoimatta. Yli 35‑vuotiaita, tupakoimista jatkavia naisia on vakavasti kehotettava käyttämään jotakin muuta ehkäisymenetelmää.

Korkea verenpaine

 

Ylipaino (painoindeksi yli 30 kg/m2)

Riski kasvaa huomattavasti painoindeksin noustessa.

Erityisen tärkeää naisilla, joilla on muitakin riskitekijöitä.

Positiivinen sukuanamneesi (tämänhetkinen tai aikaisempi valtimotromboembolia sisaruksella tai vanhemmalla etenkin suhteellisen nuorella iällä, alle 50‑vuotiaana).

Jos perinnöllistä alttiutta epäillään, potilas on syytä ohjata erikoislääkärin tutkimuksiin ennen kuin minkään hormonaalisen ehkäisymenetelmän käytöstä päätetään.

Migreeni

Migreenin esiintymistiheyden kasvu tai vaikeusasteen lisääntyminen (mikä saattaa olla aivoverisuonitapahtumaa ennakoiva oire) yhdistelmäehkäisyvalmisteen käytön aikana voi olla syy yhdistelmäehkäisyvalmisteen käytön välittömään keskeyttämiseen.

Muut verisuonten haittatapahtumiin liitetyt sairaudet

Diabetes, hyperhomokystinemia, sydämen läppävika ja eteisvärinä, dyslipoproteinemia ja systeeminen lupus erythematosus (SLE).

Valtimotromboembolian (ATE) oireet

Jos oireita ilmaantuu, naisia on neuvottava hakeutumaan välittömästi lääkärin hoitoon ja kertomaan, että he käyttävät yhdistelmäehkäisyvalmistetta.

Aivoverisuonitapahtuman oireita voivat olla:

 • kasvojen, käsivarren tai jalan äkillinen tunnottomuus tai heikkous (varsinkin vain yhdellä puolella vartaloa esiintyvä)
 • äkillinen kävelyn vaikeutuminen, huimaus, tasapainon tai koordinaatiokyvyn menetys
 • äkillinen sekavuus, puhe- tai ymmärtämisvaikeudet
 • äkillinen näön heikentyminen yhdessä tai molemmissa silmissä
 • äkillinen, voimakas tai pitkittynyt päänsärky, jonka syytä ei tiedetä
 • tajunnan menetys tai pyörtyminen, johon saattaa liittyä kouristuskohtaus.

Ohimenevät oireet viittaavat siihen, että tapahtuma on ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA).

Sydäninfarktin oireita voivat olla:

 • kipu, epämiellyttävä tunne, paineen tunne, painon tunne, puristuksen tai täysinäisyyden tunne rinnassa, käsivarressa tai rintalastan takana
 • selkään, leukaan, kurkkuun, käsivarteen ja/tai vatsaan säteilevä epämiellyttävä tunne
 • täysinäisyyden, ruoansulatushäiriöiden tai tukehtumisen tunne
 • hikoilu, pahoinvointi, oksentelu tai huimaus
 • erittäin voimakas heikkouden tunne, ahdistuneisuus tai hengenahdistus
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke.

Kasvaimet

54 epidemiologista tutkimusta käsittävässä meta-analyysissä raportoidaan, että yhdistelmäehkäisytabletteja parhaillaan käyttävillä tai niitä edeltävien 10 vuoden aikana käyttäneillä naisilla on hieman suurentunut rintasyöpädiagnoosin riski (riskisuhde = 1,24). Lisääntyneet syövät olivat yleensä paikallisia rintasyöpiä. Tämä riski hävisi vähitellen 10 vuoden kuluessa yhdistelmäehkäisytablettien käytön lopettamisesta. Näistä tiedoista ei voida päätellä, johtuuko tämänkaltainen havaittu riskin esiintyminen rintasyövän varhaisemmasta diagnoosista yhdistelmäehkäisytabletteja käyttäneillä, hormonaalisten ehkäisymenetelmien biologisista vaikutuksista vai kummastakin tekijästä yhdessä. Tämä meta-analyysi viittaa myös siihen, että ikä, jolloin yhdistelmäehkäisytablettien käyttö lopetetaan, on rintasyövän tärkeä riskitekijä: mitä vanhempana yhdistelmäehkäisytablettien käyttö lopetetaan, sitä enemmän rintasyöpiä diagnosoidaan. Käytön kestolla ei katsottu olevan yhtä suurta merkitystä.

Joissakin epidemiologisissa tutkimuksissa on raportoitu, että yhdistelmäehkäisytabletteja pitkään (eli > 5 vuotta) käyttäneillä on suurentunut kohdunkaulan syövän riski. Siitä, missä määrin tämä löydös aiheutuu muista sekoittavista tekijöistä, kuten sukupuolikäyttäytymisestä tai ihmisen papilloomaviruksesta (HPV) johtuvista vaikutuksista, ei kuitenkaan ole yksimielisyyttä.

Yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä on ilmoitettu harvinaisina tapauksina hyvänlaatuisia maksakasvaimia, ja vielä harvemmin pahanlaatuisia maksakasvaimia. Yksittäisissä tapauksissa nämä kasvaimet ovat johtaneet henkeä uhkaavaan vatsansisäiseen verenvuotoon. Erotusdiagnostisesti maksakasvaimen mahdollisuutta tulisi harkita, kun yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjällä on voimakasta ylävatsakipua, suurentunut maksa tai merkkejä vatsansisäisestä verenvuodosta.

Suurempiannoksisten yhdistelmäehkäisytablettien (50 mikrog etinyyliestradiolia) käyttö vähentää endometrium- ja munasarjasyövän riskiä. Siitä ei ole vielä varmuutta, koskeeko tämä myös pienempiannoksisia yhdistelmäehkäisytabletteja.

ALAT-arvon kohoaminen

Kliinisissä tutkimuksissa, joissa potilaat saivat hepatiitti C -virusinfektion (HCV) hoitoon ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää sisältävää lääkevalmistetta sekä dasabuviiria yhdessä ribaviriinin kanssa tai ilman ribaviriinia, transaminaasiarvot (ALAT) kohosivat yli 5 kertaisiksi normaaliarvojen ylärajaan (upper limit of normal, ULN) nähden merkitsevästi useammin naisilla, jotka käyttivät etinyyliestradiolia sisältäviä lääkkeitä, kuten yhdistelmäehkäisytabletteja (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset).

Psyykkiset häiriöt:

Masentunut mieliala ja masennus ovat tunnettuja hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyviä haittavaikutuksia (ks. kohta Haittavaikutukset). Masennus voi olla vakavaa, ja se on itsetuhoisen käyttäytymisen ja itsemurhan tunnettu riskitekijä. Naisia on kehotettava ottamaan yhteyttä lääkäriinsä, jos heillä esiintyy mielialan muutoksia ja masennuksen oireita, myös pian hoidon aloittamisen jälkeen.

Muut tilat

 • Hypertriglyseridemia tai sen esiintyminen suvussa voi suurentaa haimatulehduksen riskiä yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä.
 • Vähäistä verenpaineen kohoamista on ilmoitettu monilla yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä, mutta kliinisesti merkittävä verenpaineen kohoaminen on harvinaista. Yhdistelmäehkäisytablettien käytön ja kliinisen hypertension välistä yhteyttä ei ole vahvistettu. Jos verenpaine kuitenkin kohoaa kliinisesti merkitsevästi yhdistelmäehkäisytablettien käytön aikana, valmisteen käyttö on syytä keskeyttää ja hypertensio hoitaa. Valmisteen käyttöä voidaan jatkaa, jos verenpainearvot saadaan normaaleiksi verenpainelääkityksen avulla.
 • Seuraavien tilojen ilmenemistä tai pahenemista on ilmoitettu sekä raskauden että yhdistelmäehkäisytablettien käytön aikana, mutta niiden yhteydestä yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön ei ole vakuuttavaa näyttöä: kolestaasiin liittyvä keltaisuus ja/tai kutina, sappikivien muodostuminen, porfyria, systeeminen lupus erythematosus (SLE), hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä, Sydenhamin korea, raskausrokahtuma, otoskleroosiin liittyvä kuulon heikkeneminen, vaikea-asteinen masennus tai aiemmin sairastettu vaikea-asteinen masennus.
 • Yhdistelmäehkäisytablettien käytön keskeyttäminen saattaa olla tarpeen akuuteissa tai kroonisissa maksan toimintahäiriöissä, kunnes maksa-arvot ovat normalisoituneet. Maksa-arvojen palauduttua normaaleiksi hepatiitin jälkeen on syytä pitää vielä vähintään kolmen kuukauden tauko yhdistelmäehkäisytablettien käytössä ennen niiden käytön jatkamista. Yhdistelmäehkäisytablettien käyttö on lopetettava, jos raskausaikana ensi kertaa ilmennyt tai aiempaan sukupuolihormonien käyttöön liittynyt kolestaattinen keltaisuus uusiutuu. Yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön on liittynyt sappirakkosairauksia, sappirakkotulehdus ja sappikivitauti mukaan lukien.
 • Yhdistelmäehkäisytabletit saattavat vaikuttaa perifeeriseen insuliiniresistenssiin ja glukoosinsietoon, mutta ei ole näyttöä, että pieniannoksisia yhdistelmäehkäisytabletteja (sisältävät < 50 mikrog etinyyliestradiolia) käyttävien diabeetikkojen hoitoannosta olisi tarpeen muuttaa. Diabetesta sairastavia naisia tulee kuitenkin seurata tarkoin etenkin yhdistelmäehkäisytablettien käytön alkuvaiheessa.
 • Crohnin tauti ja haavainen koliitti on yhdistetty yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön.
 • Maksaläiskiä voi joskus esiintyä, erityisesti jos niitä on esiintynyt raskausaikana. Maksaläiskien muodostumiselle taipuvaisten naisten tulisi välttää aurinkoa ja ultraviolettisäteilyaltistusta yhdistelmäehkäisytablettien käytön aikana.
 • Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla ilmenevä laktaasin puutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö ei tulisi käyttää tätä lääkettä.

Kaikki edellä mainitut seikat on huomioitava tätä yhdistelmäehkäisyvalmistetta määrättäessä. Yleensäkin ehkäisymenetelmän valintaan liittyvää neuvontaa annettaessa on huomioitava edellä esitetyt tiedot.

Lääkärintarkastus

Ennen Cilest 28 ‑valmisteen käytön aloittamista tai uudelleen aloittamista potilaan sairaushistoria on selvitettävä täydellisesti (mukaan lukien sukuanamneesi), ja raskaus on suljettava pois. Naisen verenpaine on mitattava, ja hänelle on tehtävä lääkärintarkastus ottaen huomioon vasta-aiheet (ks. kohta Vasta-aiheet) ja varoitukset (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). On tärkeää kiinnittää naisen huomio laskimo- ja valtimoveritulppia koskeviin tietoihin, kuten Cilest 28 ‑valmisteen käyttöön liittyvään riskiin verrattuna muihin yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin, laskimo- ja valtimoveritulppien oireisiin, tiedossa oleviin riskitekijöihin sekä siihen, mitä tehdä, jos epäilee veritulppaa.

Naista on myös neuvottava lukemaan pakkausseloste huolellisesti ja noudattamaan siinä annettuja ohjeita. Tarkastuskäyntien tiheyden ja luonteen pitää perustua vakiintuneisiin hoitosuosituksiin, ja ne on toteutettava kunkin naisen kliinisten tarpeiden mukaisesti.

Naisia on varoitettava siitä, että hormonaaliset ehkäisyvalmisteet eivät suojaa HIV-infektiolta (AIDS) tai muilta sukupuoliteitse tarttuvilta taudeilta.

Tehon heikkeneminen

Tablettien unohtaminen (ks. kohta Annostus ja antotapa), oksentelu (ks. kohta Annostus ja antotapa) tai muu samanaikainen lääkitys (ks. kohta Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset) voivat heikentää yhdistelmäehkäisytablettien tehoa.

Mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältäviä rohdosvalmisteita ei tule käyttää Cilest 28 ‑hoidon aikana, koska yhteiskäyttö saattaa johtaa Cilest 28 ‑valmisteen sisältämien hormonien pitoisuuksien pienenemiseen plasmassa ja voi näin heikentää Cilest 28 ‑valmisteen tehoa (ks. kohta Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset).

Syklikontrollin heikkeneminen

Kaikkien yhdistelmäehkäisytablettien yhteydessä saattaa esiintyä epäsäännöllisiä vuotoja (tiputtelua tai läpäisyvuotoa), erityisesti ensimmäisten käyttökuukausien aikana. Epäsäännöllisiä vuotoja kannattaa siksi selvittää vasta kolmen kierron sopeutumisjakson jälkeen.

Jos vuotohäiriöt jatkuvat tai niitä ilmenee aiemmin säännöllisten kiertojen jälkeen, ei-hormonaaliset syyt on huomioitava ja asianmukaiset diagnostiset toimenpiteet on tehtävä raskauden tai pahanlaatuisen sairauden poissulkemiseksi. Tämä saattaa käsittää kaavinnan.

Joskus tyhjennysvuotoa ei tule tummanvihreiden lumetablettien ottamisen aikana. Jos yhdistelmäehkäisytabletteja on käytetty kohdassa Annostus ja antotapa annettujen ohjeiden mukaan, nainen ei todennäköisesti ole raskaana. Jos valmistetta ei kuitenkaan ole käytetty ohjeiden mukaan ennen tyhjennysvuodon ensimmäistä poisjääntiä, tai jos jo kaksi tyhjennysvuotoa on jäänyt tulematta, raskauden mahdollisuus on suljettava pois ennen yhdistelmäehkäisytablettien käytön jatkamista.

Yhteisvaikutukset

Huom. Samanaikaisesti käytettävien lääkkeiden valmistetiedot on luettava mahdollisten yhteisvaikutusten selvittämiseksi.

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

Samanaikainen käyttö ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää sekä dasabuviiria sisältävien lääkevalmisteiden kanssa yhdessä ribaviriinin kanssa tai ilman ribaviriinia saattaa lisätä ALAT-arvon kohoamisen riskiä (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Varoitukset sekä käyttöön liittyvät varotoimet). Cilest 28 ‑tablettien käyttäjien pitää sen vuoksi siirtyä käyttämään jotakin muuta ehkäisymenetelmää (esim. pelkästään progestiinia sisältävää ehkäisyvalmistetta tai hormonitonta menetelmää) ennen hoidon aloittamista tällä lääkeyhdistelmällä. Cilest 28 ‑tablettien käyttö voidaan aloittaa uudelleen 2 viikon kuluttua sen jälkeen, kun hoito tällä lääkeyhdistelmällä on päättynyt.

Muiden lääkevalmisteiden vaikutukset Cilest-tabletteihin

Mikrosomaalisia entsyymejä indusoivien lääkkeiden kanssa voi esiintyä yhteisvaikutuksia, joiden seurauksena sukupuolihormonien puhdistuma voi lisääntyä. Tästä saattaa aiheutua välivuotoja ja/tai ehkäisytehon häviäminen.

Hoito

Entsyymi-induktio voidaan havaita jo muutaman hoitopäivän jälkeen. Maksimaalinen entsyymi-induktio on tavallisesti havaittavissa muutaman viikon kuluessa. Entsyymi-induktio saattaa jatkua vielä noin 4 viikon ajan lääkehoidon lopettamisen jälkeen.

Lyhytaikaishoito

Entsyymejä indusoivilla lääkkeillä hoitoa saavien naisten pitää käyttää yhdistelmäehkäisytablettien lisäksi tilapäisesti estemenetelmää tai muuta ehkäisymenetelmää. Estemenetelmää on käytettävä koko samanaikaisen lääkehoidon ajan ja 28 päivää sen lopettamisen jälkeen.

Jos lääkehoito jatkuu vielä sen jälkeen, kun yhdistelmäehkäisytablettipakkauksen kaikki vaikuttavaa ainetta sisältävät tabletit on otettu, lumetabletit (tummanvihreät tabletit) on jätettävä ottamatta, ja uusi yhdistelmäehkäisytablettipakkaus pitää ottaa käyttöön heti.

Pitkäaikaishoito

Entsyymejä indusoivilla vaikuttavilla aineilla pitkäaikaishoitoa saavien naisten on suositeltavaa käyttää luotettavaa, muuta kuin hormonaalista ehkäisymenetelmää.

Kirjallisuudessa on raportoitu seuraavia yhteisvaikutuksia.

Yhdistelmäehkäisytablettien puhdistumaa lisääviä aineita (entsyymi-induktiosta aiheutuva yhdistelmäehkäisytablettien tehon heikkeneminen) ovat mm.

barbituraatit, bosentaani, karbamatsepiini, fenytoiini, primidoni, rifampisiini ja HIV-lääkkeet ritonaviiri, nevirapiini ja efavirentsi sekä mahdollisesti myös felbamaatti, griseofulviini, okskarbatsepiini, topiramaatti ja rohdosvalmiste mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät valmisteet.

Yhdistelmäehkäisytablettien puhdistumaan vaihtelevasti vaikuttavat aineet

Yhdistelmäehkäisytablettien kanssa samaan aikaan käytettynä monet HIV-proteaasin estäjien ja ei-nukleosidirakenteisten käänteiskopioijaentsyymin estäjien yhdistelmät, HCV-proteaasin estäjiä sisältävät yhdistelmät mukaan lukien, voivat suurentaa tai pienentää estrogeenin tai progestiinien pitoisuutta plasmassa. Näiden muutosten nettovaikutus voi joissakin tapauksissa olla kliinisesti merkittävä.

Samanaikaisesti käytettävien HIV/HCV-lääkkeiden valmistetiedoista pitää näin ollen selvittää mahdolliset yhteisvaikutukset ja niihin liittyvät suositukset. Epäselvissä tilanteissa on käytettävä lisäehkäisynä estemenetelmää, jos nainen käyttää proteaasin estäjiä tai nonnukleosidi-RT-estäjiä.

Cilest 28 -tablettien vaikutukset muihin lääkevalmisteisiin

Ehkäisytabletit saattavat vaikuttaa tiettyjen muiden vaikuttavien aineiden metaboliaan. Pitoisuus plasmassa ja kudoksissa saattaa vastaavasti joko suurentua (esim. siklosporiini) tai pienentyä (esim. lamotrigiini).

Laboratoriokokeet

Ehkäisyvalmisteiden sisältämien steroidien käyttö voi vaikuttaa tiettyjen laboratoriokokeiden tuloksiin, kuten maksan, kilpirauhasen, lisämunuaisen ja munuaisten toimintakokeiden biokemiallisiin parametreihin, (kantaja)proteiinien (esimerkiksi kortikosteroideja sitovan globuliinin ja lipidi-/lipoproteiinifraktioiden) pitoisuuksiin plasmassa, hiilihydraattiaineenvaihdunnan parametreihin ja veren hyytymis- ja fibrinolyyttiparametreihin. Muutokset pysyvät tavallisesti normaalien testiarvojen puitteissa.

Ehkäisytablettien käyttö voi laskea seerumin folaattipitoisuutta. Tällä voi olla kliinistä merkitystä, jos nainen tulee raskaaksi heti ehkäisytablettien käytön lopettamisen jälkeen.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Cilest 28:aa ei saa käyttää raskauden aikana.

Epidemiologisten tutkimusten mukaan synnynnäisten kehityshäiriöiden vaara ei ole suurentunut lapsilla, joiden äidit ovat käyttäneet ehkäisytabletteja ennen raskautta. Suurimmassa osassa viimeaikaisista epidemiologisista tutkimuksista myöskään ehkäisytablettien tahattomaan käyttöön raskauden varhaisvaiheessa ei ole todettu liittyvän teratogeenisia vaikutuksia.

Kun Cilest 28 ‑valmisteen käyttö aloitetaan uudelleen, on huomioitava, että laskimotromboembolian riski on suurentunut synnytyksen jälkeisenä aikana (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Imetys

Ehkäisyvalmisteiden steroidit ja/tai niiden metaboliitit voivat erittyä äidinmaitoon. Synnytyksen jälkeen käytetyt yhdistelmäehkäisyvalmisteet voivat lisäksi vaikuttaa imetykseen vähentämällä äidinmaidon määrää ja heikentämällä sen laatua. Jos mahdollista, imettäviä äitejä tulisi kehottaa olemaan käyttämättä Cilest 28 ‑valmistetta tai muita yhdistelmäehkäisyvalmisteita ja käyttämään muita ehkäisymenetelmiä, kunnes lapsen imetys on lopetettu täysin.

Hedelmällisyys

Cilest 28 on tarkoitettu raskauden ehkäisyyn.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Cilest 28 ‑valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Tiettyjen haittavaikutusten kuvaus

Yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä naisilla on havaittu valtimoiden ja laskimoiden tromboottisten ja tromboembolisten tapahtumien lisääntynyt riski. Näitä tapahtumia ovat mm. sydäninfarkti, aivohalvaus, ohimenevät aivoverenkiertohäiriöt (TIA), laskimoveritulppa ja keuhkoembolia. Tapahtumia kuvataan tarkemmin kohdassa Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Cilest 28 ‑tablettien turvallisuutta tutkittiin 1891 terveellä, hedelmällisessä iässä olevalla naisella, jotka osallistuivat 5 kliiniseen tutkimukseen (2 satunnaistettua aktiivisella aineella kontrolloitua tutkimusta ja 3 kontrolloimatonta avointa tutkimusta) ja saivat vähintään yhden Cilest 28 ‑ehkäisytablettiannoksen. Kolmessa tutkimuksessa tutkittavia seurattiin enimmillään 24 kuukautiskierron ajan ja muissa kahdessa tutkimuksessa tutkittavia seurattiin enimmillään 12 kuukautiskierron ajan. Näissä tutkimuksissa seuraavia haittavaikutuksia tiedusteltiin tai ne määriteltiin kuukautisvuodoista tai kuukautiskierroista saatujen tietojen perusteella, ja niiden ilmaantuvuus voitiin määritellä vain hoitojaksokohtaisesti (kuukautiskierroittain), mutta ei yleisesti: pahoinvointi, maha-suolikanavan häiriöt (raportoitiin pahoinvointina tai oksenteluna), oksentelu, dysmenorrea, metrorragia, poikkeava tyhjennysvuoto, amenorrea ja ripuli (ripuli todettiin haittavaikutukseksi valmisteen markkinoille tulon jälkeen tehdyssä selvityksessä). Kontrolloimattomassa lisätutkimuksessa (N = 8331) haittavaikutukset raportoitiin vain kuukautiskierroittain ja ne sisällytettiin ilmaantuvuuden laskentaan vain kuukautiskiertokohtaisina haittavaikutuksina. Näiden kuukautiskiertokohtaisten haittavaikutusten yhdistetty ilmaantuvuus kuukautiskiertoina 1, 3, 6, 12 ja 24 laskettiin, ja suurin ilmaantuvuus kuukautiskierron aikana (kuukautiskierrossa 1 kaikki paitsi oksentelu ja ripuli) esitettiin ja sitä käytettiin määrittämään haittavaikutuksen esiintyvyysluokka.

Näihin kliinisiin tutkimuksiin perustuvien yhdistettyjen turvallisuustietojen perusteella yleisimmin (eli ilmaantuvuus ≥ 5 %) raportoidut haittavaikutukset (sekä ilmaantuvuuden %) olivat päänsärky (27,9 %), emätininfektio (7,5 %), erite sukupuolielimistä (6,0 %) ja rintarauhaskipu (5,7 %). Kaikki kuukautiskiertokohtaiset haittavaikutukset amenorreaa lukuun ottamatta olivat hyvin yleisiä (≥ 10 %) kierrossa 1 (dysmenorrea: 40,4 %; pahoinvointi: 29,1 %; metrorragia: 26,3 %; maha-suolikanavan häiriöt [raportoitu pahoinvointina tai oksenteluna]: 24,6 %; poikkeava tyhjennysvuoto: 16,9 % ja oksentelu: 7,0 %). Näiden haittavaikutusten, oksentelua ja dysmenorreaa lukuun ottamatta, ilmaantuvuus oli suurin kuukautiskierrossa 1 ja väheni ajan mittaan myöhempien hoitokiertojen aikana (perustuu kuukautiskiertojen 1, 3, 6, 12 ja 24 ilmaantuvuustietoihin). Oksentelu lisääntyi joidenkin myöhempien kiertojen aikana, kun taas dysmenorrea pysyi suhteellisen vakaana ja väheni hieman ajan mittaan. Yleisimmin raportoituja (≥ 5 %:n ilmaantuvuus) valmisteen markkinoille tulon jälkeen todettuja haittavaikutuksia norgestimaattia ja etinyyliestradiolia sisältävien tablettien käytön yhteydessä (ilmaantuvuus perustuu kliinisten tutkimusten yhdistettyihin tietoihin) olivat ripuli (11,8 %) ja selkäkipu (5,4 %). Ripulin ilmaantuvuus raportoitiin kliinisissä tutkimuksissa kuukautiskiertokohtaisesti, joten sen esiintyvyysluokka perustuu suurimpaan kuukautiskiertokohtaiseen ilmaantuvuuteen (kuukautiskierto 12). Taulukossa esitetään kaikki, myös edellä mainitut, norgestimaatilla ja etinyyliestradiolilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa tai valmisteen markkinoille tulon jälkeen Cilest 28 ‑tablettien käytön yhteydessä raportoidut haittavaikutukset.

Mainitut esiintyvyysluokat perustuvat seuraavaan esitystapaan: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100 – < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000 – < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000 – < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Taulukko: Haittavaikutukset

Elinjärjestelmä

Esiintyvyysluokka

Haittavaikutus

Infektiot

yleinen

virtsatieinfektio, emätininfektio

Hyvän- ja pahanlaatuiset kasvaimet (mukaan lukien kystat ja polyypit)

melko harvinainen1

rintasyöpä2, maksa-adenooma2, hyvänlaatuinen rintarauhaskasvain2, fokaalinen nodulaarinen hyperplasia2, rintarauhasen fibroadenooma2

harvinainen

rintarauhasen kysta

Immuunijärjestelmä

yleinen

yliherkkyys

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

yleinen

nesteen kertyminen elimistöön

melko harvinainen

painon vaihtelu, vähentynyt ruokahalu, lisääntynyt ruokahalu, dyslipidemia1

harvinainen

ruokahalun häiriöt

Psyykkiset häiriöt

yleinen

masennus, hermostuneisuus, mielialojen vaihtelu, unettomuus

melko harvinainen

ahdistuneisuus, libidon häiriöt

Hermosto

hyvin yleinen

päänsärky

yleinen

migreeni, heitehuimaus

melko harvinainen

synkopee, parestesiat, kouristukset1

Silmät

melko harvinainen

näkökyvyn heikkeneminen, kuivat silmät, piilolinssien sietokyvyttömyys1

Kuulo ja tasapainoelin

harvinainen

vertigo

Sydän

melko harvinainen

sydämentykytys

harvinainen

takykardia

Verisuonisto

melko harvinainen

tromboosi2, hypertensio, kuumat aallot

harvinainen

laskimo- ja valtimoveritulppa2, kuten aivoverenkiertohäiriö, verkkokalvon verisuonitukos, sydäninfarkti, syvä laskimotukos ja keuhkoembolia

tuntematonBudd-Chiarin oireyhtymä1,8

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

melko harvinainen

hengenahdistus

Ruoansulatuselimistö

hyvin yleinen

maha-suolikanavan oireet3,4, oksentelu5, ripuli5, pahoinvointi4

yleinen

maha-suolikanavan kipu, vatsakipu, vatsan pingottuneisuus, ummetus, ilmavaivat

harvinainen

haimatulehdus

Maksa ja sappi

harvinainen

hepatiitti2

Iho ja ihonalainen kudos

yleinen

akne, ihottuma

melko harvinainen

alopesia, hirsutismi, nokkosihottuma, kutina, eryteema, ihon värimuutos, angioedeema1, erythema nodosum1, yöhikoilu1

harvinainen

hyperhidroosi, valoyliherkkyysreaktio

Luusto, lihakset ja sidekudos

yleinen

lihasspasmit, raajakipu, selkäkipu6

melko harvinainen

lihaskipu

Sukupuolielimet ja rinnat

hyvin yleinen

dysmenorrea4, metrorragia4, poikkeava tyhjennysvuoto4

yleinen

amenorrea4, erite sukupuolielimistä, rintarauhaskipu

melko harvinainen

erite rinnoista, rintojen suureneminen, munasarjakysta, ulkosynnytinten kuivuus, servikaalinen dysplasia2, vähentynyt maidoneritys1

harvinainen

erite emättimestä

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

yleinen

rintakipu, turvotus, heikotustilat7

Tutkimukset

 

yleinen

painon nousu

melko harvinainen

painon lasku

1 Näitä valmisteen markkinoille tulon jälkeen raportoituja haittavaikutuksia ei havaittu kliinisissä tutkimuksissa. Näiden tapahtumien todellista ilmaantuvuutta ei siksi voida arvioida saatavissa olevien tietojen perusteella.

2 Ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet sekä vastaavat alemman tason otsikot.

3 Raportoitu pahoinvointina tai oksenteluna.

4 Haittavaikutusten ilmaantuvuus raportoitu kuukautiskiertokohtaisesti; esiintyvyysluokka perustuu hoitokierron 1 suurimpaan yhdistettyyn ilmaantuvuuteen.

5 Haittavaikutusten ilmaantuvuus raportoitu kuukautiskiertokohtaisesti; esiintyvyysluokka perustuu hoitokierron 12 suurimpaan yhdistettyyn ilmaantuvuuteen.

6 Tämä laskettu ilmaantuvuusarvo saattaa olla hieman suurempi kuin todellinen ilmaantuvuus, sillä samassa tutkimuksessa MedDRA preferred termi ‑termille selkäkipu raportoitiin useampi kuin 1 tapahtuma. On mahdollista, että sama(t) tutkittava(t) on(ovat) raportoinut(raportoineet) useamman kuin 1 tapahtumatermin, joten se on voitu laskea useammin kuin kerran preferred term ‑termille selkäkipu.

7 Korkeamman tason termi; esiintyvyysluokka perustuu yhdistetyissä kliinisissä tutkimuksissa käytetyn korkeamman tason termin heikotustilat alle sijoittuvan yleisimmän suositellun termin uupumus ilmaantuvuuteen.

8 Myös maksalaskimotromboosi mukaan lukien.

Seuraavassa on lueteltu hormonaalisen ehkäisyn käyttöön lisäksi liittyvät haittavaikutukset:

Kasvaimet: hyvänlaatuiset maksakasvaimet, pahanlaatuiset maksakasvaimet.

Maksa ja sappi: intrahepaattinen kolestaasi, sappikivitauti, kolestaattinen keltaisuus, Budd-Chiarin oireyhtymä.

Sukupuolielimet ja rinnat: kohdun fibromyooman koon muutokset, kohdunkaulan eroosion lisääntyminen, tilapäinen hedelmättömyys hoidon lopettamisen jälkeen, PMS-oireyhtymä.

Iho ja ihonalainen kudos: seborrea, hypertrikoosi, pemfigoidi (raskausrokahtuma), mahdollisesti pysyväksi jäävä melasma, vertavuotava ihottuma.

Silmät: sarveiskalvon kaarevuuden muuttuminen (jyrkkeneminen).

Keskushermosto: korea.

Aineenvaihdunta: glukoositoleranssin heikkeneminen.

Yhteisvaikutukset

Muiden lääkkeiden (entsyymi-induktorien) ja ehkäisytablettien yhteisvaikutuksen seurauksena saattaa esiintyä välivuotoja ja/tai ehkäisyteho saattaa hävitä (ks. kohta Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen. On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta: www.fimea.fi.

Yliannostus

Suurten ehkäisytablettiannosten äkillisen nauttimisen jälkeen ei ole ilmoitettu vakavista haittavaikutuksista. Yliannostus voi aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua sekä nuorilla tytöillä emätinverenvuotoa. Vastalääkettä ei ole, ja hoito on oireenmukaista.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: progestageenit ja estrogeenit, kiinteät yhdistelmävalmisteet, ATC-koodi: G03AA11

Vaikutusmekanismi

Cilest 28 ‑valmisteen vaikutusmekanismi perustuu etinyyliestradiolin ja norgestimaatin estrogeenisten ja progestationaalisten vaikutusten aiheuttamaan gonadotropiinin estoon. Ensisijainen vaikutusmekanismi on ovulaation esto. Valmisteen tehoon saattavat myötävaikuttaa morfologiset muutokset kohdunkaulan limaan, munanjohtimien liikkuvuuteen ja endometriumiin.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Reseptoriin ja sukupuolihormoneja sitovaan globuliiniin (SHBG) sitoutumista koskevat tutkimukset sekä eläinkokeet ja ihmisillä tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että sekä norgestimaatilla (NGM) että suun kautta otetun norgestimaatin pääasiallisella metaboliitilla seerumissa, norelgestromiinilla, on suuri progestationaalinen aktiivisuus ja minimaalinen luontainen androgeenisuus, mikä kuvastaa Cilest 28 -valmisteen selektiivistä vaikutusta. Norgestimaatti yhdistelmänä etinyyliestradiolin kanssa ei kumoa estrogeenin indusoimaa sukupuolihormoneja sitovan globuliinin lisääntymistä, minkä vuoksi vapaan testosteronin pitoisuus seerumissa on pienempi kuin lähtötilanteessa.

Kliininen teho ja turvallisuus

Kolmessa Cilest-valmisteella tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa Pearlin kokonaisindeksi (ehkäisymenetelmän pettäminen + potilaan käyttövirhe) oli 0,86 (95 %:n luottamusväli: 0,49–1,40).

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta annettaessa norgestimaatti ja etinyyliestradioli imeytyvät nopeasti. Cilest 28 ‑valmisteen kerta-annoksen tai toistuvan annon (kolme sykliä) jälkeen norgestimaatin pitoisuus seerumissa pysyy pitoisuusmäärityksen toteamisrajan (0,1 ng/ml) alapuolella nopean metabolian vuoksi (katso Biotransformaatio). Norelgestromiinille altistuminen on suhteessa annokseen 0,180–0,250 mg:n norgestimaattiannosten jälkeen. Etinyyliestradiolin pitoisuus seerumissa on mitattavissa 0,5 tunnin kuluttua annosta saavuttaen huippupitoisuuden noin 1,2 tuntia annon jälkeen.

Jakautuminen

Norelgestromiini ja norgestreeli sitoutuvat voimakkaasti (> 97 %) seerumin proteiineihin. Norelgestromiini sitoutuu albumiiniin, ei SHBG:hen, norgestreeli puolestaan sitoutuu pääasiassa SHBG:hen ja paljon vähäisemmässä määrin albumiiniin. Etinyyliestradioli sitoutuu laajasti seerumin albumiiniin.

Tutkimukset ovat osoittaneet sen, ettei norelgestromiini sitoudu SHBG:hen, olevan merkittävä tekijä sen biologisen aktiivisuuden lisääjänä. Sitä vastoin norgestimaatista muodostunut norgestreeli sitoutuu laajasti SHBG:hen, mikä rajoittaa sen biologista aktiivisuutta. Nämä havainnot yhdessä norelgestromiinin progesteronireseptoriselektiivisyyden kanssa saattavat selittää norgestimaatin ainutlaatuisen kliinisen profiilin.

Biotransformaatio

Norgestimaatti metaboloituu nopeasti alkureitin aineenvaihdunnassa (suolistossa ja/tai maksassa) norelgestromiiniksi (huippupitoisuudet seerumissa havaitaan 2 tunnin kuluessa) ja norgestreeliksi, jotka molemmat ovat farmakologisesti aktiivisia progestiineja. Etinyyliestradioli metaboloituu hydroksyloituneiksi metaboliiteiksi ja niiden glukuronidi- ja sulfaattikonjugaateiksi.

Eliminaatio

Norelgestromiini ja norgestreeli sekä etinyyliestradioli metaboloituvat tämän jälkeen ja niiden metaboliitit poistuvat munuaisten kautta ja ulosteiden mukana. Eliminaation puoliintumisaika vakaan tilan aikana oli etinyyliestradiolilla 10–15 tuntia, norelgestromiinilla 24,9 tuntia ja norgestreelilla 45 tuntia. 14C-norgestimaatin annon jälkeen 47 % annetusta radioaktiivisuudesta erittyi virtsaan ja 37 % ulosteisiin.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

0,250 mg norgestimaatti-/0,035 mg etinyyliestradioliannoksen ottamisen jälkeen vuorokausialtistus (keskimääräinen AUC0-24h) vakaassa tilassa perustuen SHBG:hen sitoutumattoman aineen pitoisuuteen seerumissa oli norelgestromiinilla 18,1 h ng/ml ja norgestreelilla 3,64 h ng/ml. Suun kautta otetun 0,150 mg levonorgestreeli-/0,030 mg etinyyliestradioliannoksen jälkeen keskimääräinen vuorokausialtistus vakaassa tilassa perustuen SHBG:hen sitoutumattomaan pitoisuuteen seerumissa oli norgestreelilla 18,9 h ng/ml. 0,250 mg norgestimaatti-/0,035 mg etinyyliestradioliannoksen ottamisen jälkeen norgestreelialtistus vastaa noin 30 mikrogramman levonorgestreeliannoksen (yhdistettynä etinyyliestradioliin) jälkeistä altistusta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Lääkkeen määrääjälle merkitykselliset tiedot löytyvät valmisteyhteenvedon muiden otsikoiden alta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Siniset tabletit: karnaubavaha, kroskarmelloosinatrium, hypromelloosi, laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, makrogoli, titaanidioksidi, indigokarmiini (E 132) ja polysorbaatti 80.

Tummanvihreät tabletit: indigokarmiini (E 132), rautaoksidi, laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti, makrogoli, esigelatinoitu tärkkelys, talkki, polyvinyylialkoholi ja titaanidioksidi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 30 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

CILEST 28 tabletti, kalvopäällysteinen
3 x 28 fol (25,07 €)

PF-selosteen tieto

Läpipainoliuska (PVC/alumiini). Yhdessä liuskassa on 21 sinistä kalvopäällysteistä tablettia ja 7 tummanvihreää kalvopäällysteistä tablettia. Yksi pakkaus sisältää 3 x 28 tablettia.

Valmisteen kuvaus:

Sininen tabletti: Sininen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu ˮO 250ˮ ja vastakkaiselle puolelle ˮ35ˮ. Tummanvihreä tabletti: Tummanvihreä vaikuttamaton tabletti on pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu ˮO-Mˮ ja vastakkaiselle puolelle ˮPˮ.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

CILEST 28 tabletti, kalvopäällysteinen
3 x 28 fol

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

G03AA11

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

21.12.2018

Yhteystiedot

JANSSEN-CILAG OY
Vaisalantie 2
02130 Espoo

020 753 1300
www.janssen.com/finland
jacfi@its.jnj.com
Vain tekstiviestit: 04573 950 730