Vertaa PF-selostetta

NITROGLYCERIN ORION resoribletti 0,5 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi resoribletti sisältää 0,50 mg glyseryylitrinitraattia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti 92,28 mg.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Resoribletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Angina pectoris -oireiden hoito tai ehkäisy.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset

0,50 mg kielen alle kohtauksen yhteydessä tai ennen kohtauksia laukaisevaa toimintaa. Annos voidaan toistaa 5 minuutin välein tarpeen mukaan, kunnes kipu lievittyy. Annostus ei saa ylittää kolmea resoriblettia, jotka otetaan 15 minuutin aikana. Jos kipu ei lievity, on käännyttävä lääkärin puoleen.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Iän vaikutusta tehoon ei ole tutkittu iäkkäillä potilailla. Iäkkäät potilaat saattavat olla herkempiä nitraattien verenpainetta alentaville vaikutuksille. Monilla iäkkäillä on myös iästä riippuvaa munuaisten vajaatoimintaa, mikä saattaa osaltaan suurentaa varovaisuuden tarvetta iäkkäitä potilaita hoidettaessa.

Pediatriset potilaat

Valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 15-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu. Nitroglycerin Orion -valmistetta ei saa käyttää alle 15-vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä, sillä valmisteen turvallisuutta/tehoa/annostusta lapsilla ei ole tutkittu.

Antotapa

Resoribletti asetetaan kielen alle.

Vasta-aiheet

 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, nitraateille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
 • Vaikea anemia tai hypovolemia.
 • Konstriktiivinen perikardiitti ja perikardiaalinen tamponaatio.
 • Samanaikainen fosfodiesteraasin estäjien (sildenafiilin, tadalafiilin tai vardenafiilin) käyttö erektiohäiriön hoitoon (ks. kohta Yhteisvaikutukset).
 • Vaikea hypotensio.
 • Hypertrofinen obstruktiivinen kardiomyopatia.
 • Kohonnut kallonsisäinen paine (aivovamma tai aivoverenvuoto).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Toleranssin kehittymistä ja ristitoleranssia muille nitraateille voi esiintyä.

Aina kerran vuorokaudessa on pidettävä 8–12 tunnin pituinen nitraatiton jakso toleranssin kehittymisen ehkäisemiseksi.

Glyseryylitrinitraatin käytössä on noudatettava varovaisuutta seuraavissa tapauksissa:

 • vaikea hypotensio, myös ortostaattinen hypotensio
 • vaikea anemia, hypovolemia, hypoksemia
 • alentunut täyttöpaine (esim. akuutti sydäninfarkti, vasemman kammion toimintahäiriö)
 • konstriktiivinen perikardiitti
 • bradykardia
 • obstruktiivinen hypertrofinen kardiomyopatia
 • aortta- ja/tai hiippaläpän stenoosi
 • verenkiertokollapsi
 • kardiogeeninen sokki
 • aivovaltimoiden arterioskleroosi
 • sairaudet, joihin liittyy kallonsisäisen paineen kohoamista (paineen kohoamista edelleen on toistaiseksi havaittu vain käytettäessä suuria glyseryylitrinitraattiannoksia)
 • aivoverenvuoto ja päähän kohdistuneet vammat
 • kilpirauhasen liikatoiminta.

Glyseryylitrinitraatti saattaa aiheuttaa tai pahentaa hypoksemiaa.

Alkoholia on vältettävä sen verenpainetta alentavan vaikutuksen vuoksi.

Erityistä varovaisuutta on noudatettava käytettäessä glyseryylitrinitraattia potilailla, joiden virtsaneritys on runsasta diureettihoidon tai vaikean maksan tai munuaisten vajaatoiminnan takia.

Aiemmin orgaanisia nitraatteja, kuten isosorbididinitraattia tai isosorbidimononitraattia saaneiden potilaiden kohdalla voi olla tarpeen suurentaa glyseryylitrinitraattiannosta toivotun vaikutuksen saavuttamiseksi.

Nitroglycerin Orion sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Yhteisvaikutukset

Erektiohäiriön hoitoon käytettävät fosfodiesteraasin estäjät (sildenafiili, tadalafiili tai vardenafiili):

Hypotensiovaikutuksen huomattavan voimistumisen ja siitä johtuvien vakavien haittavaikutusten (esim. pyörtyminen, paradoksinen sydänlihasiskemia) vuoksi näiden lääkeaineiden samanaikainen käyttö nitraattien kanssa on vasta-aiheista (ks. kohta Vasta-aiheet).

Alkoholi:

Voimistaa glyseryylitrinitraatin verenpainetta alentavaa vaikutusta (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Asetyylikysteiini:

Glyseryylitrinitraatin ja asetyylikysteiinin samanaikainen käyttö johtaa merkittävään hypotensioon ja ohimovaltimodilaation lisääntymiseen, mutta se myös pienentää akuutin sydäninfarktin esiintyvyyttä potilailla, joilla on epästabiili angina pectoris.

Vasodilataattorit, verenpainelääkkeet, beetasalpaajat, kalsiuminestäjät, neuroleptit, trisykliset masennuslääkkeet ja diureetit:

Voivat voimistaa nitraattien aikaansaamaa hypotensiota.

Dihydroergotamiini:

Glyseryylitrinitraatin ja dihydroergotamiinin samanaikainen käyttö voi suurentaa dihydroergotamiinin pitoisuuksia ja siten voimistaa sen verenpainetta nostavaa vaikutusta.

Hepariini:

Glyseryylitrinitraatin ja hepariinin samanaikainen käyttö laskimonsisäisesti annosteltuna voi heikentää hepariinin antitromboottista vaikutusta. Koagulaatioparametrien säännöllinen seuranta ja hepariiniannostuksen muuttaminen voi olla tarpeen.

Rekombinantti alteplaasi:

Mahdollinen yhteisvaikutusmekanismi voi olla maksan verenkierron lisääntyminen, mikä johtaa alteplaasin nopeampaan metaboloitumiseen ja siten sepelvaltimoiden reperfuusion heikkenemiseen, hitaampaan reperfuusioon ja sepelvaltimoiden reokkluusion todennäköisyyden suurenemiseen.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Tiedot raskaudenaikaisesta käytöstä osoittavat että glyseryylitrinitraatti ei aiheuta haittavaikutuksia raskaudelle tai ole haitaksi sikiön/vastasyntyneen terveydelle. Tätä lääkettä tulee kuitenkin käyttää raskauden aikana ainoastaan, jos hoidon mahdolliset hyödyt ovat suuremmat kuin mahdolliset riskit.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö glyseryylitrinitraatti ihmisen rintamaitoon. Imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. Rintaruokinta on lopetettava glyseryylitrinitraattihoidon ajaksi.

Hedelmällisyys

Tietoa glyseryylitrinitraatin vaikutuksista hedelmällisyyteen ei ole saatavilla.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Glyseryylitrinitraatilla voi olla lievä tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Alkoholin käyttö voimistaa tätä vaikutusta.

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuustiedoista

Useimmat haittavaikutukset ovat annosriippuvaisia ja farmakologisista tekijöistä johtuvia.

Hoidon alussa voi esiintyä päänsärkyä ja punastumista. Päänsärkyä on jopa 50 %:lla hoidon alussa, mutta yleensä se häviää hoidon jatkuessa. Elinvaurioita tai pitkäkestoisempia haittavaikutuksia ei ole raportoitu.

Luettelo haittavaikutuksista

Seuraavassa taulukossa esitetään kliinisissä tutkimuksissa ja spontaaniraporteissa raportoidut haittatapahtumat.

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti: Hyvin yleinen (≥1/10), Yleinen (≥1/100, <1/10), Melko harvinainen (≥1/1000, <1/100), Harvinainen (≥1/10 000, <1/1000), Hyvin harvinainen (<1/10 000), Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Hyvin yleiset (≥ 1/10)

Yleiset (≥ 1/100, ≤ 1/10)

Melko harvinaiset (>≥1/1 000, ≤ 1/100)

Harvinaiset (≥ 1/10 000, ≤ 1/1 000)

Hyvin harvinaiset (≤ 1/10 000)

Yleisyys tuntematon

Veri ja imukudos

Methemoglobinemia

Hermosto

Päänsärky hoidon alussa, joka katoaa muutaman viikon kuluessa.

Uneliaisuus, kierto-huimaus, heikotus

Pyörtyminen

Huimaus

Sydän

Bradykardia

Verisuonisto

Hypotensio, joka saattaa johtaa takykardiaan, ohimenevä punastuminen

Angina pectoris -oireiden paheneminen 2)

Ortostaattinen hypotensio 3)

Kuumat aallot, pyörtyminen

Ruoansulatus-elimistö

Paikallinen polttelun tunne, pahoinvointi

Oksentelu

Pistely tai polte suu-ontelossa tai kurkussa

Hengitys-elimet,

rintakehä ja

välikarsina

Ohimenevä hypoksemia ja iskemia1

Iho ja ihonalainen kudos

Allerginen ihoreaktio

Eksfoliatiivinen dermatiitti

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Karies

 • Syynä on verenkierron relatiivinen uudelleensuuntautuminen keuhkorakkula-alueille, joilla ilmansaanti on vähentynyt.
 • Voimakkaan verenpaineen laskun yhteydessä (paradoksinen nitraattireaktio)
 • Voi johtaa reflektoriseen takykardiaan, kiertohuimaukseen ja pyörtymiseen

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta–tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Oireet:

Voimakasta kasvojen punoitusta, vaikeaa päänsärkyä, kiertohuimausta, takykardiaa, hengenahdistusta, hypotensiota, pyörtymistapauksia ja harvinaisissa tapauksissa syanoosia ja methemoglobinemiaa voi esiintyä. Joillakin harvoilla potilailla voi esiintyä sokinkaltainen reaktio, johon liittyy pahoinvointia, oksentelua, heikotusta, hikoilua ja pyörtymistapauksia.

Hoito:

Hoito on oireenmukaista.

Hypotension hoidossa ensimmäinen toimenpide on IV-nesteytys.

Methemoglobinemiaa hoidetaan antamalla metyleenisineä ja/tai toluidiinisineä laskimoon.

Vakavammissa tapauksissa hengityksen ja verenkierron ongelmia hoidetaan oireenmukaisesti.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Iskeemisen sydäntaudin lääkkeet, orgaaniset nitraatit, ATC-koodi C01DA02

Glyseryylitrinitraatti vaikuttaa laajentamalla sekä laskimoita että valtimoita. Vaikutus välittyy typpioksidin muodostumisen kautta, joka aktivoi guanylaattisyklaasia verisuonten sileässä lihaksessa. Guanylaattisyklaasi lisää syklisen guanosiinimonofosfaatin (cGMP) muodostumista, joka relaksoi verisuonia, mahdollisesti pienentämällä vapaiden kalsiumionien pitoisuuksia sytosolissa.

Vaikutus kestää 30–60 minuuttia.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Glyseryylitrinitraatin imeytyminen (36–54 %) tapahtuu lähes kokonaan suun limakalvoilta. Enimmäispitoisuus plasmassa saavutetaan 2–5 minuutin kuluttua.

Jakautuminen

Sitoutuminen plasman proteiineihin on suuruusluokkaa 11–60 %.

Biotransformaatio

Metaboloituu nopeasti maksassa 1,2- ja 1,3-dinitraattimetaboliiteiksi. Maksanulkoista metaboliaa saattaa tapahtua jossakin määrin.

Eliminaatio

Erittyy munuaisten kautta. Eliminaation puoliintumisaika on 2–3 minuuttia.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Glyseryylitrinitraatti ei suurenna synnynnäisten epämuodostumien esiintyvyyttä rotalla eikä kaniinilla.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Magnesiumstearaatti (E470b)

Talkki (E553b)

Agar (E406)

Mikrokiteinen selluloosa (E460)

Laktoosimonohydraatti

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen

Kestoaika

2 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 30°C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

NITROGLYCERIN ORION resoribletti
0,5 mg 25 kpl (6,51 €)

PF-selosteen tieto

Ruskea lasipurkki, jossa 25 tai 100 resoriblettia, metallisella kierrekorkilla.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Pyöreä (halkaisija 6 mm), valkoinen, tasainen tabletti, jossa ei ole jakouurretta.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

NITROGLYCERIN ORION resoribletti
0,5 mg 25 kpl

 • Alempi erityiskorvaus (65 %). Krooninen sydämen vajaatoiminta (201), Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö (206).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

C01DA02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

20.09.2021

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com