Vertaa PF-selostetta

HYPOTRON tabletti 2,5 mg, 5 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

2,5 mg tabletit: Yksi tabletti sisältää 2,5 mg midodriinihydrokloridia.
5 mg tabletit: Yksi tabletti sisältää 5 mg midodriinihydrokloridia.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:
5 mg tabletit: Yksi tabletti sisältää 0,2 mg paraoranssia alumiinilakkaa (E 110)

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet

Lääkemuoto

Tabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Hypotron-tabletit on tarkoitettu aikuisille vaikean ortostaattisen hypotension hoitoon, kun se aiheutuu autonomisesta toimintahäiriöstä, korjattavissa olevat aiheuttajat on suljettu pois ja muiden hoitokeinojen teho on riittämätön.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aloitusannos: 2,5 mg kolme kertaa vuorokaudessa. Makuulla ja pystyasennossa tehtyjen verenpainemittausten tuloksista riippuen annosta voidaan suurentaa viikoittain annokseen 10 mg:aan kolme kertaa vuorokaudessa saakka, joka on tavanomainen ylläpitoannos.

Huolellinen hoitovasteen ja odotettavissa olevien hyötyjen ja riskien tasapainon arviointi on tehtävä ennen jokaista annoksen suurentamista sekä kehotusta jatkaa hoitoa pitkäaikaisesti.

Päivän viimeinen annos on otettava viimeistään 4 tuntia ennen nukkumaanmenoa, jotta vältetään hypertensio makuuasennossa (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Hypotron-tabletit voidaan ottaa ruoan kanssa (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Pediatriset potilaat

Midodriinin turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Iäkkäät potilaat

Annostuksesta iäkkäille potilaille on vain vähän tietoja saatavilla, eikä iäkkäille potilaille mahdollisesti tehtävää annoksen pienentämistä koskevia spesifisiä tutkimuksia ole tehty. Varovainen annoksen titraaminen on suositeltavaa.

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta

Munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille mahdollisesti tehtävää annoksen pienentämistä koskevia spesifisiä tutkimuksia ei ole tehty. Midodriini on tavallisesti vasta-aiheista potilaille, joilla on akuutti munuaisten vajaatoiminta tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta Vasta-aiheet).

Potilaat, joilla on maksan vajaatoiminta

Tätä potilasryhmää koskevia spesifisiä tutkimuksia ei ole tehty (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Antotapa

Suun kautta.

Vasta-aiheet

 • Vaikea elimellinen sydänsairaus (esim. bradykardia, sydänkohtaus, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, sydämen johtumishäiriöt tai aortan aneurysma)
 • Hypertensio
 • Vakava ahtauttava verisuonisairaus, aivoverisuonitukokset ja verisuonten spasmit
 • Akuutti munuaissairaus
 • Vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min)
 • Vakava eturauhashäiriö
 • Virtsaumpi
 • Proliferatiivinen diabeettinen retinopatia
 • Feokromosytooma
 • Kilpirauhasen liikatoiminta
 • Ahdaskulmaglaukooma
 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle (vaikuttaville aineille) tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Vaikea ortostaattinen hypotensio, johon liittyy makuuhypertensio

Makuu- ja seisoma-asennossa mitattavan verenpaineen säännöllinen seuranta on välttämätöntä makuuasennossa, esim. öisin, ilmenevän hypertension riskin vuoksi. Potilaita pitää kehottaa ilmoittamaan välittömästi makuuhypertension oireista, joita ovat rintakipu, palpitaatiot, hengenahdistus, päänsärky ja näön sumeneminen. Hoitavan lääkärin on seurattava näitä haittavaikutuksia. Makuuhypertensiota voidaan usein hallita muuttamalla annosta. Jos makuuhypertensiota ilmenee eikä sitä saada annosta pienentämällä hallintaan, midodriinihoito on lopetettava.

Annosteluajankohdalla on tässä yhteydessä merkitystä. Annostelua myöhään illalla tulee välttää. Päivän viimeinen annos on otettava viimeistään 4 tuntia ennen nukkumaanmenoa makuuhypertension välttämiseksi. Yöllä ilmenevän makuuhypertension riskiä voidaan pienentää pääpuolta kohottamalla.

Vaikeat autonomisen hermoston häiriöt

Vaikeista autonomisen hermoston häiriöistä kärsivillä potilailla midodriinin annostelu voi johtaa seisoma-asennossa verenpaineen alenemiseen edelleen. Jos näin tapahtuu, midodriinihoito pitää lopettaa.

Valtimonkovettumatauti

Valtimonkovettumatautia sairastavien potilaiden hoidossa on noudatettava varovaisuutta, erityisesti jos siihen liittyy abdominaaliangiinan tai jalkojen klaudikaation oireita.

Eturauhashäiriöt

Eturauhashäiriöitä sairastavien potilaiden hoidossa on noudatettava varovaisuutta. Lääkkeen käyttö voi aiheuttaa virtsaumpea.

Munuaisten ja maksan toiminta

Tämä lääkevalmiste on vasta-aiheinen potilaille, joilla on akuutti munuaisten vajaatoiminta tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta Vasta-aiheet). Midodriinihoitoa ei ole tutkittu potilailla, joilla on maksan vajaatoiminta. Siksi on suositeltavaa arvioida munuais- ja maksa-arvot ennen ennen midodriinihoidon aloittamista ja säännöllisesti hoidon aikana.

Sydämen syketiheys

Midodriinin annostelun jälkeen voi ilmetä sydämen syketiheyden hidastumista vagusrefleksin vuoksi. Varovaisuutta on noudatettava, kun midodriinia käytetään samanaikaisesti sydänglykosidien (kuten digitalisvalmisteiden) ja muiden suoraan tai epäsuorasti sydämen syketiheyttä hidastavien aineiden kanssa. Potilaita on seurattava bradykardiaan viittaavien merkkien ja oireiden varalta.

Apuaineet

Hypotron 5 mg tabletit sisältävät atsoväriaine paraoranssi alumiinilakkaa (E 110), joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

Yhteisvaikutukset

Sympatomimeetit ja muut vasopressorit

Samanaikaista hoitoa sympatomimeeteillä ja muilla verisuonia supistavilla aineilla, kuten reserpiinillä, guanetidiinillä, trisyklisillä masennuslääkkeillä, antihistamiineilla, kilpirauhashormoneilla ja MAO:n estäjillä, myös valmisteilla, joita on saatavilla ilman reseptiä, on vältettävä. Yhteiskäytössä voi ilmetä voimakasta verenpaineen nousua.

Alfa-adrenergisten reseptorien salpaajat

α-adrenergisten reseptorien salpaajat, kuten pratsosiini ja fentolamiini, estävät midodriinin ja muiden spesifisten α-adrenergisten reseptorien agonistien vaikutukset.

Sydämen syketiheys

Sydämen syketiheyden seurantaa suositellaan, jos midodriinia annetaan yhdistelmänä muiden sellaisten lääkeaineiden kanssa, jotka suoraan tai epäsuorasti hidastavat sydämen syketiheyttä.

Glykosidit

Digitalisvalmisteiden samanaikaista käyttöä ei suositella, koska midodriini saattaa potentoida sydämen syketiheyttä hidastavaa vaikutusta ja seurauksena voi olla sydänkatkos.

Kortikosteroidivalmisteet

Midodriini voi potentoida tai vahvistaa kortikosteroidivalmisteiden verenpainetta nostavaa vaikutusta. Potilailla, joita hoidetaan midodriinin ja mineralokortikoidien tai glukokortikoidien (esim. fludrokortisoni) yhdistelmällä, voi olla suurentunut glaukooman / kohonneen silmänpaineen riski ja heitä tulee seurata huolellisesti.

Mahdolliset farmakokineettiset yhteisvaikutukset

Farmakokineettisten yhteisvaikutuksien mahdollisuus on vähäinen, koska sytokromi P450 ‑entsyymit eivät osallistu metaboliaan (ks. kohta Farmakokinetiikka). CYP2D6:n metaboloimien lääkeaineiden (esim. prometasiini) puhdistuman vähenemistä on kuitenkin ilmoitettu.

Muiden lääkeaineiden mahdolliset vaikutukset midodriiniin

Muiden lääkkeiden vaikutusta midodriinin tai sen aktiivisen metaboliitin desglymidodriinin farmakokinetiikkaan selvittäviä tutkimuksia ei ole tehty. In vitro -tiedot osoittavat, että desglymidodriini on CYP2D6:n substraatti. Tätä entsyymiä estävien lääkeaineiden (esim. kinidiini, paroksetiini, fluoksetiini ja bupropioni) samanaikainen anto saattaa suurentaa plasman desglymidodriinipitoisuutta, mihin liittyy mahdollinen lisääntyneiden haittatapahtumien riski.

Midodriinin mahdollinen vaikutus muihin lääkeaineisiin

Midodriini on CYP2D6:n estäjä, ja se saattaa vaikuttaa muiden lääkeaineiden metaboliaan. Tällä saattaa olla kliinistä merkitystä sellaisten vaikuttavien aineiden osalta, jotka metaboloituvat pääasiallisesti CYP2D6:n kautta (esim. trisykliset masennuslääkkeet, beetasalpaajat, selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät [SSRI], rytmihäiriölääkkeet [mukaan lukien luokkiin 1A, 1B ja 1C kuuluvat] ja monoamiinioksidaasi B:n estäjät [MAO-B:n estäjät]), etenkin jos vaikuttavan aineen terapeuttinen indeksi on kapea.

Virheellinen kohonnut plasman metanefriinipitoisuus

Midodriinia käyttävien potilaiden plasman metanefriinipitoisuus saattaa olla analyysin häiriintymisen vuoksi virheellisesti kohonnut, kun mittaukseen käytetään HILIC-kromatografiaan perustuvaa HPLC-MS/MS-menetelmää. Analyysin häiriintymisen mahdollisuus on otettava huomioon, jos potilas käyttää midodriinia ja hänelle on tehtävä biokemiallisia tutkimuksia mahdollisen feokromosytooman tai paragangliooman vuoksi.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Midodriinihydrokloridin käytöstä raskaana oleville naisille ei ole tietoja. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta emolle toksisilla annoksilla.

Hypotron-tabletteja ei suositella raskauden aikana eikä naisille, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä ehkäisyä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyvätkö midodriini ja sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon.

Vastasyntyneisiin/imeväisiin kohdistuvaa riskiä ei voida poissulkea. Hypotron-tabletteja ei saa käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Eläimillä tehdyt tutkimukset eivät riitä hedelmällisyyden arviointiin.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Hypotron-tableteilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Potilaiden, jotka tuntevat heitehuimausta tai heikotusta, pitää kuitenkin välttää ajamista tai koneiden käyttöä.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Midodriiniin liittyvät useimmin esiintyvät ja hyvin yleiset haittavaikutukset ovat piloerektio, päänahan kutina ja dysuria.

Haittavaikutustaulukko

Elinjärjestelmäluokka

Hyvin yleinen ( 1/10)

Yleinen ( 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen ( 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen ( 1/10 000, < 1/1 000)

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Psyykkiset häiriöt

  

Unihäiriöt, unettomuus

 

Ahdistuneisuus, sekavuustila

Hermosto

 

Parestesia, päänahan parestesia, päänsärky

Levottomuus, kiihtyneisyys, ärtyneisyys

  

Sydän

  

Refleksibradykardia

Takykardia, palpitaatiot

 

Verisuonisto

 

Makuuhypertensio (annoksesta riippuva vaikutus)

   

Ruoansulatuselimistö

 

Pahoinvointi, dyspepsia, stomatiitti

  

Vatsakipu, oksentelu, ripuli

Maksa ja sappi

   

Maksan toimintahäiriö, kohonneet maksaentsyymiarvot

 

Iho ja ihonalainen kudos

Piloerektio (kananliha), päänahan kutina

Kutina, vilunväristykset, punastuminen, ihottuma

   

Munuaiset ja virtsatiet

Dysuria

Virtsaumpi

Virtsaamispakko

  

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‐haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostuksen oireet ovat samoja kuin haittavaikutukset. Erityisesti seuraavia voi ilmetä: hypertensio, piloerektio (kananliha) ja kylmyyden tunne, bradykardia (refleksibradykardia) ja virtsaumpi.

Hoito: Pääasiallisten yleisten elvytystoimien lisäksi oksennuttamista ja α-sympatolyyttien (esim. nitroprussidi, fentolamiini, nitroglyseridi) antamista suositellaan lääkeaineen farmakologisten ominaisuuksien perusteella.

Bradykardia ja bradykardiset johtumishäiriöt voidaan kumota atropiinilla.

Aktiivinen metaboliitti desglymidodriini on dialysoitavissa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Sydänlääkkeet, Adrenergiset ja dopaminergiset lääkeaineet, ATC-koodi: C01CA17

Midodriini on farmakologisesti aktiivisen aineen, desglymidodriinin, nopeasti imeytyvä aihiolääke. Desglymidodriini on sympatomimeettinen aine, jolla on suora ja selektiivinen vaikutus perifeerisiin α1-adrenergisiin reseptoreihin. Tämä α1-reseptoreita stimuloiva vaikutus saa aikaan laskimoiden supistumisen, joka johtaa veren pakkautumisen vähenemiseen laskimoissa. Desglymidodriinin α1-adrenergiset vaikutukset liittyvät lähes kokonaan desglymidodriinin (−)‑enantiomeeriin. Midodriini on raseeminen seos, jonka ottamisen jälkeen elimistössä on myös (+)-desglymidodriinia. Sillä ei kuitenkaan ole juuri lainkaan merkitystä toivotun vaikutuksen kannalta.

Desglymidodriini lisää perifeeristen valtimoiden vastusta, mistä seuraa valtimopaineen nousu.

Midodriinin käytön pitkäaikaisvaikutuksista on vain vähän tietoa.

Virtsarakon ja virtsaputken α-adrenergisten reseptorien stimulaatio lisää sulkijalihaksen tonusta.

Desglymidodriinilla ei ole β-adrenergista vaikutusta.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Midodriini imeytyy nopeasti suun kautta otettuna. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan noin 30 minuutissa ja aktiivisen metaboliitin, desglymidodriinin, pitoisuus on huipussaan noin 1 tunnin kuluttua.

AUC ja Cmax suurenevat suhteessa annokseen annosvälillä 2,5–22,5 mg. Annostelu ruoan kanssa suurentaa AUC:ta noin 25 % ja pienentää Cmax:ia noin 30 %. Desglymidodriinin farmakokinetiikka ei muutu.

Jakautuminen

Midodriini tai desglymidodriini eivät sitoudu plasman proteiineihin merkittävässä määrin (alle 30 %). Desglymidodriini kulkeutuu huonosti veri-aivoesteen läpi. Diffuusiota istukan läpi on raportoitu. Ei tiedetä, imeytyykö tämä lääkeaine ihmisen rintamaitoon.

Biotransformaatio

Midodriini hydrolysoituu osittain ennen imeytymistä (suolistossa) ja osittain imeytymisen jälkeen (plasmassa) siten, että glysiini lohkeaa ja muodostuu aktiivista metaboliittia, desglymidodriinia. Desglymidodriinin metabolia perustuu pääasiassa hapettumiseen, jota seuraa (osittainen) konjugaatio.

Eliminaatio

Midodriini (8 %), desglymidodriini (40 %) ja niiden hajoamistuotteet (55 %) erittyvät yli 90 %:sti virtsaan 24 tunnin kuluessa konjugoituneessa tai konjugoitumattomassa muodossa. Midodriinin eliminaation puoliintumisaika plasmassa on noin 30 minuuttia ja desglymidodriinin noin 3 tuntia. Desglymidodriinin aktiivisen (–)‑enantiomeerin eliminaatio on hitaampaa kuin inaktiivisen (+)‑enantiomeerin.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta ja toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille terapeuttisilla annoksilla. Rotilla ja kaniineilla tehdyt tutkimukset osoittavat, että midodriini on alkiotoksinen emolle toksisilla annoksilla. Teratogeenisyydestä ei ole näyttöä.

Midodriini ei ole geenitoksinen, ja rotilla (104 viikkoa) ja hiirillä (78 viikkoa) tehdyissä pitkäaikaistutkimuksissa ei saatu näyttöä siitä, että midodriini olisi karsinogeeninen korkeintaan 10 mg/kg vuorokausiannoksilla rotilla ja korkeintaan 15 mg/kg vuorokausiannoksilla hiirillä. Vertailun vuoksi potilaiden maksimivuorokausiannos on 30 mg (noin 0,5 mg/kg/vrk).

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Selluloosa, mikrokiteinen

Maissitärkkelys

Magnesiumstearaatti

Piidioksidi, kolloidinen, vedetön

5 mg tabletit: Paraoranssi alumiinilakka (E 110)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

HYPOTRON tabletti
2,5 mg 100 fol (88,75 €)
5 mg 100 fol (119,31 €)

PF-selosteen tieto

Kartonkipakkaus, jossa on 50 tai 100 tablettia alumiini/alumiini-läpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

2,5 mg tabletit: Valkoinen, pyöreä tabletti, jonka halkaisija on 6 mm. Toinen puoli on sileä ja toisella puolella on jakouurteen yläpuolella merkintä ”MID” ja alapuolella merkintä ”2.5”.
5 mg tabletit: Oranssi, pyöreä tabletti, jonka halkaisija on 7 mm. Toinen puoli on sileä ja toisella puolella on jakouurteen yläpuolella merkintä ”MID” ja alapuolella merkintä ”5”.

Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

HYPOTRON tabletti
2,5 mg 100 fol
5 mg 100 fol

 • Rajoitettu peruskorvaus lääkärin lausunnolla (40 %). Midodriini: Vaikean ortostaattisen hypotension hoito erityisin edellytyksin (3010).

ATC-koodi

C01CA17

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

15.12.2021

Yhteystiedot

CAMPUS PHARMA AB
Karl Gustavsgatan 1A
SE-411 25 Göteborg
Sweden

+46 3120 5020
www.campuspharma.se
info@campuspharma.se