Vertaa PF-selostetta

DUOKOPT silmätipat, liuos 20 mg/ml+5 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi millilitra sisältää 22,25 mg dortsolamidihydrokloridia, joka vastaa 20 mg dortsolamidia, ja 6,83 mg timololimaleaattia, joka vastaa 5 mg timololia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Silmätipat, liuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Duokopt on tarkoitettu kohonneen silmänpaineen alentamiseen potilaille, joilla on avokulmaglaukooma tai pseudoeksfoliatiivinen glaukooma, kun paikallinen beetasalpaajahoito yksin ei ole riittävä.

Annostus ja antotapa

Annostus

Annos on yksi tippa Duokoptia hoidettavaan silmään (sidekalvopussiin) kaksi kertaa vuorokaudessa.

Tämä lääkevalmiste on steriili liuos, joka ei sisällä säilytysaineita.

Pediatriset potilaat
Dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteen tehoa 0–18-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu. Turvallisuutta 0–2-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu. (Turvallisuutta koskevia tietoja käytöstä vähintään kaksivuotiaiden mutta alle kuusivuotiaiden lasten hoidossa, ks. kohta Farmakodynamiikka).

Antotapa

Jos hoidossa käytetään lisäksi muuta silmään annettavaa lääkettä, Duokoptin ja tämän toisen lääkkeen annostusvälin on oltava vähintään 10 minuuttia.

Potilasta pitää neuvoa välttämään koskettamasta silmätippapullon kärjellä silmää ja sen ympäristöä.

Potilaalle on lisäksi kerrottava, että epäasianmukaisesti käsiteltyihin silmätippapulloihin voi joutua silmätulehduksia aiheuttavia bakteereita. Kontaminoitujen silmätippojen käyttö voi johtaa silmän vakavaan vaurioitumiseen ja edelleen näön menetykseen.

Potilaalle on myös annettava seuraavat ohjeet:

Ennen kuin avaat pullon ensimmäisen kerran, varmista, että pullon avaamattomuuden osoittava korkki on ehjä. Avaa sitten pullo kiertämällä avaamattomuuden osoittava korkki auki.

1. Pese kädet huolellisesti ennen jokaista käyttökertaa. Poista korkki pullon kärjestä. Vältä koskemasta sormilla pullon kärkeen.

Pidä pulloa ylösalaisin ja paina alaspäin useita kertoja, jotta pumppausmekanismi aktivoituu, kunnes ensimmäinen tippa ilmestyy näkyviin. Tämä toimenpide tehdään vain ensimmäisellä käyttökerralla. Sitä ei tarvitse tehdä seuraavilla käyttökerroilla.

2. Aseta peukalo pullon yläosassa olevalle kielekkeelle ja etusormi pullon pohjaan. Aseta sitten keskisormi pullon pohjassa olevalle kielekkeelle. Pidä pulloa ylösalaisin.

3. Taivuta päätäsi hiukan taaksepäin ja pidä pullon tiputuskärkeä kohtisuoraan alaspäin silmäsi yläpuolella. Vedä toisen käden etusormella alempaa silmäluomea hiukan alaspäin. Syntyvää taskua kutsutaan alemmaksi sidekalvopussiksi. Vältä koskettamasta pullon kärjellä sormiasi tai silmääsi.

Tiputa tippa hoidettavan silmän alempaan sidekalvopussiin puristamalla pulloa nopeasti ja napakasti. Automaattinen annostelumekanismi vapauttaa yhden pisaran joka pumppauksella.

Jos pisaraa ei tule, heilauta pulloa varovaisesti poistaaksesi jäljellä olevan tipan pullon kärjestä. Tällaisissa tapauksissa vaihe 3 on toistettava.

4. Systeeminen imeytyminen vähenee, jos nenänpuoleista silmänurkkaa painetaan kevyesti tai silmät pidetään kiinni 2 minuutin ajan. Tämä voi vähentää systeemisiä haittavaikutuksia ja lisätä paikallista vaikutusta.

5. Kiinnitä korkki paikalleen heti käytön jälkeen.

Vasta-aiheet

Duokopt on vasta-aiheinen, jos potilaalla on:

  • yliherkkyys vaikuttavalle aineelle (vaikuttaville aineille) tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • reaktiivinen keuhkosairaus, mukaan lukien astma tai anamnestinen astma, tai vaikea keuhkoahtaumatauti
  • sinusbradykardia, sairaan sinuksen oireyhtymä, sinoatriaalinen katkos, II tai III asteen eteiskammiokatkos, jota ei säädellä tahdistimella, ilmeinen sydämen vajaatoiminta, kardiogeeninen sokki
  • vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min) tai hyperkloreeminen asidoosi.

Edellä mainitut vasta-aiheet perustuvat vaikuttavaan aineeseen eivätkä johdu erityisesti tästä yhdistelmästä.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Systeemiset vaikutukset

Paikallisesti annettu timololi imeytyy systeemisesti. Koska timololi on beeta-adrenergisten reseptorien salpaaja, samantyyppisiä kardiovaskulaarisia, pulmonaarisia ja muita haittavaikutuksia voi ilmetä kuin systeemisiä beeta-adrenergisen reseptorin salpaajia käytettäessä. Systeemisiä haittavaikutuksia ilmenee harvemmin paikallisesti silmään annosteltaessa kuin systeemisesti annosteltaessa. Systeemisen imeytymisen vähentäminen, ks. kohta Annostus ja antotapa.

Kardiovaskulaariset ja hengitykseen liittyvät reaktiot

Sydämeen liittyvät häiriöt
Potilailla, joilla on sydänsairaus (esim. sepelvaltimotauti, Prinzmetalin angiina tai sydämen vajaatoiminta) ja matala verenpaine, beetasalpaajahoitoa on tarkkaan arvioitava ja vaihtoehtoista lääkehoitoa harkittava. Sydänsairautta sairastavia potilaita tulee seurata sairauden pahenemisen ja haittavaikutusten takia.

Koska beetasalpaajat vaikuttavat johtumisaikaan, niitä on käytettävä varoen potilaille, joilla on ensimmäisen asteen katkos.

Verisuoniin liittyvät häiriöt
Potilaita, joilla on vakava ääreisverenkiertohäiriö (so. vaikea Raynaud'n tauti tai Raynaud'n oireyhtymä), on hoidettava varoen.

Hengitykseen liittyvät häiriöt
Hengitystiereaktioita, mukaan lukien bronkospasmista johtuva kuolema, on raportoitu astmapotilailla joidenkin silmään annettavien beetasalpaajien annostuksen jälkeen.

Duokoptia pitää käyttää varoen potilailla, joilla on lievä/keskivaikea keuhkoahtaumatauti (COPD) ja vain jos hoidon mahdolliset hyödyt ylittävät mahdolliset haitat.

Maksan vajaatoiminta
Tätä lääkevalmistetta tulee antaa varoen potilaille, joiden maksan toiminta on heikentynyt, koska sitä ei ole tutkittu näiden potilaiden hoidossa.

Munuaisten vajaatoiminta
Tätä lääkevalmistetta tulee antaa varoen potilaille, joiden munuaisten toiminta on heikentynyt, koska sitä ei ole tutkittu näiden potilaiden hoidossa. Ks. kohta Vasta-aiheet.

Immunologia ja yliherkkyys
Muiden paikallisesti käytettävien silmälääkkeiden tavoin tämäkin lääkevalmiste voi imeytyä systeemisesti. Dortsolamidi sisältää sulfonamidiryhmän, joka on myös sulfonamideilla. Näin ollen paikallisessa käytössä voi esiintyä samankaltaisia haittavaikutuksia kuin sulfonamidien systeemisen käytön yhteydessä, mukaan lukien vaikeat reaktiot kuten Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi. Valmisteen käyttö tulee lopettaa, jos havaitaan merkkejä vakavista reaktioista tai yliherkkyydestä.

Tätä lääkevalmistetta käytettäessä on todettu silmissä paikallisia haittavaikutuksia, jotka ovat olleet samankaltaisia kuin dortsolamidihydrokloridisilmätippojen käytön yhteydessä. Jos tällaisia reaktioita ilmenee, on syytä harkita tämän lääkevalmisteen käytön lopettamista.

Anafylaktiset reaktiot
Beetasalpaajahoitoa saavat potilaat, joilla on esiintynyt atopiaa tai vakavia anafylaktisia reaktioita eri allergeeneille, voivat reagoida voimakkaammin saman allergeenin toistuvalle altistukselle eikä vastetta saada anafylaktisten reaktioiden hoitoon tavanomaisesti käytetyillä adrenaliiniannoksilla.

Samanaikainen lääkitys

Hiilihappoanhydraasin eston muut vaikutukset
Peroraalisten hiilihappoanhydraasin estäjien käyttöön on liittynyt happo-emästasapainon häiriöiden seurauksena virtsakivitautia erityisesti potilailla, joilla on aiemmin ollut munuaiskiviä. Vaikka säilytysainetta sisältävän dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteen käytön yhteydessä ei ole havaittu happo-emästasapainon häiriöitä, virtsakivitautia on joskus raportoitu. Koska paikallisesti annettava Duokopt sisältää systeemisesti imeytyvää hiilihappoanhydraasin estäjää, saattaa virtsakivitaudin vaara olla suurentunut tämän lääkevalmisteen käytön aikana potilailla, joilla on ollut munuaiskiviä.

Muut beetasalpaajat
Vaikutus silmänsisäiseen paineeseen tai systeemisen beetasalpauksen tunnetut vaikutukset saattavat voimistua, jos timololia annetaan potilaalle, joka ennestään käyttää suun kautta otettavia beetasalpaajia. Tällaisen potilaan vastetta tulee tarkkailla tiiviisti. Kahden paikallisesti annosteltavan beetasalpaajan käyttöä ei suositella (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Dortsolamidin ja suun kautta otettavan hiilihappoanhydraasin estäjän samanaikaista käyttöä ei suositella.

Hoidon lopettaminen

Jos timololisilmätippojen käytön lopettaminen on tarpeen sepelvaltimotautipotilailla, se tulisi tehdä asteittain, samoin kuin systeemisiä beetasalpaajia käytettäessä.

Muut beetasalpauksen vaikutukset

Hypoglykemia/diabetes
Beetasalpaajia on annettava varoen potilaille, joilla voi spontaanisti ilmetä hypoglykemiaa, tai epävakaata diabetesta sairastaville, koska beetasalpaajat voivat peittää akuutin hypoglykemian oireet.

Beetasalpaajat voivat myös peittää kilpirauhasen liikatoiminnan oireet. Äkillinen beetasalpaajahoidon lopettaminen voi aiheuttaa oireiden pahenemisen.

Kirurgiaan liittyvä anestesia
Silmään annettavat beetasalpaajat voivat salvata systeemisten beeta-agonistien, esim. adrenaliinin, vaikutukset. Anestesialääkärille pitää kertoa, jos potilas saa timololia.

Beetasalpaajahoito voi pahentaa myasthenia gravis -oireita.

Silmään kohdistuvat vaikutukset

Akuuttia ahdaskulmaglaukoomaa sairastavien potilaiden hoito edellyttää myös muita toimenpiteitä silmänpainetta alentavan lääkehoidon lisäksi. Tätä lääkevalmistetta ei ole tutkittu akuuttia ahdaskulmaglaukoomaa sairastavien potilaiden hoidossa.

Sarveiskalvon turvotusta ja palautumatonta sarveiskalvon dekompensaatiota on ilmoitettu esiintyneen potilailla, joilla on ollut ennestään kroonisia sarveiskalvovaurioita ja/tai joille on dortsolamidin käytön aikana tehty silmäleikkaus. Sarveiskalvon turvotuksen mahdollisuus on suurentunut potilailla, joilla endoteelisolujen määrä on alhainen. Varovaisuutta on noudatettava, jos Duokopt-valmistetta määrätään näille potilasryhmille.

Suonikalvon irtoaminen
Käytettäessä kammionesteen määrää vähentävää hoitoa (esim. timololi, asetatsoliamidi) filtroivan silmäleikkauksen jälkeen on havaittu silmän suonikalvon irtoamista.

Sarveiskalvon sairaudet
Silmään annettavat beetasalpaajat saattavat aiheuttaa silmien kuivumista. Potilaita, joilla on sarveiskalvosairaus, on lääkittävä varoen.

Kuten muidenkin glaukoomalääkkeiden käytön yhteydessä, joillakin potilailla on pitkäaikaisessa hoidossa raportoitu esiintyneen timololimaleaattisilmätipoilla saatavan vasteen heikkenemistä. Kliinisissä tutkimuksissa, joissa oli seurannassa 164 potilasta vähintään kolme vuotta, ei kuitenkaan todettu merkitsevää eroa silmänpaineen keskiarvossa verrattuna alkuvaiheen stabiloitumisen jälkeisiin arvoihin.

Piilolinssien käyttö
Tätä lääkevalmistetta ei ole tutkittu piilolinssejä käyttävillä potilailla.

Urheilijat
Duokoptin käyttö voi aiheuttaa positiivisen testituloksen dopingtesteissä.

Pediatriset potilaat
Ks. kohta Farmakodynamiikka.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty Duokopt-valmisteelle.

Kliinisissä tutkimuksissa dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmistetta on käytetty samanaikaisesti seuraavien systeemisten lääkkeiden kanssa ilman haitallisia yhteisvaikutuksia: ACE:n estäjät, kalsiuminestäjät, diureetit, tulehduskipulääkkeet, mukaan lukien asetyylisalisyylihappo, sekä hormonivalmisteet (esim. estrogeeni, insuliini, tyroksiini).

Hypotensioon ja/tai ilmeiseen bradykardiaan johtavia additiivisia vaikutuksia voi mahdollisesti ilmetä, kun silmään annettavaa beetasalpaajaliuosta käytetään samanaikaisesti suun kautta otettavien kalsiuminestäjien, katekoliamiinivarastoja tyhjentävien lääkkeiden tai beetasalpaajien, rytmihäiriölääkkeiden (kuten amiodaroni), digitalisglykosidien, parasympatomimeettien, guanetidiinin, narkoottisten kipulääkkeiden sekä monoamiinioksidaasin (MAO) estäjien kanssa.

Käytettäessä timololia yhdessä CYP2D6-entsyymin estäjien (esim. kinidiini, fluoksetiini, paroksetiini) kanssa on todettu systeemisen beetasalpaajavaikutuksen voimistumista (esim. alentunutta sydämen lyöntitiheyttä, depressiota).

Vaikka säilytysainetta sisältävä dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmiste yksinään vaikuttaa pupillien kokoon vain vähän tai ei ollenkaan, joskus on raportoitu samanaikaisesti silmään annettavan beetasalpaajan ja adrenaliinin käytöstä aiheutuvaa mydriaasia.

Beetasalpaajat voivat lisätä diabeteslääkkeiden hypoglykeemistä vaikutusta.

Suun kautta otettavat beetasalpaajat voivat pahentaa klonidiinihoidon lopettamista mahdollisesti seuraavaa verenpaineen kohoamista.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Duokoptia ei saa käyttää raskauden aikana.

Dortsolamidi
Dortsolamidin käytöstä raskaana oleville naisille ei ole riittävää kliinistä tietoa. Dortsolamidi aiheutti teratogeenisia vaikutuksia kaniineille, kun sitä annettiin annoksina, jotka olivat toksisia kantavalle emolle (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Timololi
Ei ole olemassa riittävää tietoa timololin käytöstä raskaana oleville naisille. Timololia ei pidä käyttää raskaana oleville naisille, ellei se ole selkeästi tarpeellista. Systeemistä imeytymistä on mahdollista vähentää, ks. kohta Annostus ja antotapa.

Epidemiologissa tutkimuksissa ei ole tullut ilmi epämuodostumia, mutta ne osoittavat, että on olemassa riski sikiön kasvun hidastumiseen, kun beetasalpaajia annetaan suun kautta. Lisäksi beetasalpauksen oireita (esim. bradykardia, matala verenpaine, hengitysvaikeudet ja hypoglykemia) on havaittu vastasyntyneillä, kun beetasalpaajia on annettu synnytykseen asti. Jos tätä lääkevalmistetta annetaan synnytykseen asti, on vastasyntynyttä tarkkaan seurattava ensipäivien aikana.

Imetys
Ei tiedetä, erittyykö dortsolamidi ihmisen rintamaitoon. Dortsolamidia saaneiden imettävien rottien poikasilla todettiin painonnousun hidastumista.

Beetasalpaajat erittyvät äidinmaitoon. Silmätipoissa ei kuitenkaan terapeuttisilla annoksilla ole timololia niin paljon, että olisi todennäköistä, että pitoisuus äidinmaidossa riittäisi aiheuttamaan beetasalpauksen oireita vastasyntyneessä. Systeemistä imeytymistä on mahdollista vähentää (ks. kohta Annostus ja antotapa). Jos Duokoptin käyttö katsotaan tarpeelliseksi, imettämistä ei silloin suositella.

Hedelmällisyys
Tietoja vaikutuksista hedelmällisyyteen on olemassa kummankin vaikuttavan aineen osalta, mutta ei dortsolamidihydrokloridin ja timololimaleaatin kiinteän yhdistelmän osalta. Terapeuttisia annoksia käytettäessä tällä silmätippavalmisteella ei kuitenkaan ole odotettavissa vaikutuksia hedelmällisyyteen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Duokoptilla on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Muiden silmälääkkeiden tavoin silmätippojen tiputus voi aiheuttaa näön ohimenevää hämärtymistä. Potilas ei saa ajaa autoa tai käyttää koneita, ennen kuin näkö on palautunut normaaliksi.

Haittavaikutukset

Kliinisissä tutkimuksissa säilytysaineettomalla dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteella havaitut haittavaikutukset ovat olleet samoja, joita on aikaisemmin todettu säilytysainetta sisältävällä dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteella, dortsolamidihydrokloridilla ja/tai timololimaleaatilla.

Kliinisissä tutkimuksissa 1 035:ttä potilasta hoidettiin säilytysainetta sisältävällä dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteella. Noin 2,4 % kaikista potilaista keskeytti valmisteen käytön paikallisten silmään kohdistuvien haittavaikutusten takia. Noin 1,2 % kaikista potilaista keskeytti hoidon allergiaan tai yliherkkyyteen viittaavien paikallisten haittavaikutusten (kuten luomitulehduksen ja sidekalvotulehduksen) takia.

Kaksoissokkoutetussa vertailevassa tutkimuksessa, jossa käytettiin toistuvaa annostelua, säilytysaineettoman dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteen turvallisuusprofiili osoittautui samanlaiseksi kuin säilytysainetta sisältävän dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteen turvallisuusprofiili.

Timololi imeytyy systeemisesti. Samantyyppisiä epätoivottuja vaikutuksia saattaa ilmetä kuin systeemisiä beetasalpaajia käytettäessä. Systeemisiä haittavaikutuksia esiintyy harvemmin paikallisesti silmään annosteltaessa kuin systeemisesti annosteltaessa

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu säilytysaineettomalla dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteella tai jommallakummalla vaikuttavalla aineella joko kliinisissä tutkimuksissa tai markkinoilla olon aikaisessa seurannassa:

Haittavaikutukset on luokiteltu esiintymistiheyden mukaan seuraavasti: hyvin yleinen: (≥ 1/10), yleinen: (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen: (≥ 1/1 000, < 1/100) ja harvinainen: (≥ 1/10 000, < 1/1 000), tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Immuunijärjestelmä
Säilytysaineeton dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteHarvinainenSysteemisten allergisten reaktioiden oireet, mukaan lukien angioedeema, urtikaria, kutina, ihottuma, anafylaksi
Timololimaleaattisilmätipat, liuosHarvinainenAllergisten reaktioiden oireet, mukaan lukien angioedeema, urtikaria, paikallinen ja laajalle levinnyt ihottuma, anafylaksi
Tuntematon**Kutina
Aineenvaihdunta ja ravitsemus
Timololimaleaattisilmätipat, liuosTuntematon**Hypoglykemia
Psyykkiset häiriöt
Timololimaleaattisilmätipat, liuosMelko harvinainenMasentuneisuus*
HarvinainenUnettomuus*, painajaiset*, muistinmenetys
 Tuntematon**Hallusinaatio
Hermosto
Dortsolamidihydrokloridisilmätipat, liuosYleinenPäänsärky*
HarvinainenHeitehuimaus*, harhatuntemukset*
Timololimaleaattisilmätipat, liuosYleinenPäänsärky*
Melko harvinainenHeitehuimaus*, pyörtyminen*
HarvinainenHarhatuntemukset*, Myasthenia gravis oireiden lisääntyminen, heikentynyt sukupuolivietti*, aivoverisuonitapahtuma*, aivoiskemia
Silmät  
Säilytysaineeton dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteHyvin yleinenPistely ja polttelu
YleinenSilmän verestys, näön hämärtyminen, sarveiskalvon haavauma, silmien kutina, kyynelvuoto
Dortsolamidihydrokloridisilmätipat, liuosYleinenLuomitulehdus*, luomien ärtyminen*
Melko harvinainenVärikalvon ja sädekehän tulehdus*
HarvinainenSilmien ärsytys, mukaan lukien punoitus*, kipu*, silmäluomen karstoittuminen*, ohimenevä myopia (joka on hävinnyt, kun hoito on lopetettu), sarveiskalvon turvotus*, matala silmänpaine*, silmän suonikalvon irtauma (filtroivan silmäleikkauksen jälkeen)*
Tuntematon**Roskan tunne silmässä
Timololimaleaattisilmätipat, liuosYleinenSilmä-ärsytyksen oireet ja löydökset, mukaan lukien luomitulehdus*, sarveiskalvotulehdus*, sarveiskalvon tuntoherkkyyden aleneminen ja kuivat silmät*
Melko harvinainenNäköhäiriöt, mukaan lukien valontaittokyvyn muutokset (joissain tapauksissa mioottien käytön lopettamisen seurauksena)*
HarvinainenRiippuluomi, kahtena näkeminen, suonikalvon irtauma filtroivan silmäleikkauksen jälkeen* (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
Tuntematon**Kutina, kyynelvuoto, silmän punoitus, näön hämärtyminen, sarveiskalvon haavauma
Kuulo ja tasapainoelin
Timololimaleaattisilmätipat, liuosHarvinainenTinnitus*
Sydän
Timololimaleaattisilmätipat, liuosMelko harvinainenBradykardia*
HarvinainenRintakipu*, sydämentykytys*, turvotus*, rytmihäiriöt*, sydämen kongestiivinen vajaatoiminta*, sydämenpysähdys*, johtoratakatkos
Tuntematon**Eteis-kammiokatkos, sydämen vajaatoiminta
Dortsolamidihydrokloridisilmätipat, liuosTuntematonSydämentykytys
Verisuonisto  
Timololimaleaattisilmätipat, liuosHarvinainenHypotensio*, katkokävely, Raynaud’n oireyhtymä*, kylmät kädet ja jalat*
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
Säilytysaineeton dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteYleinenSinuiitti
HarvinainenHengästyneisyys, hengityksen vajaatoiminta, riniitti, harvinaisena bronkospasmi
Dortsolamidihydrokloridisilmätipat, liuosHarvinainenNenäverenvuoto*
TuntematonHengenahdistus
Timololimaleaattisilmätipat, liuosMelko harvinainenHengenahdistus*
HarvinainenBronkospasmi (pääasiassa potilailla, joilla on ennestään jokin bronkospastinen sairaus)*, hengityksen vajaatoiminta, yskä*
Ruoansulatuselimistö
Säilytysaineeton dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteHyvin yleinenMakuhäiriö
Dortsolamidihydrokloridisilmätipat, liuosYleinenPahoinvointi*
HarvinainenNielun ärsytys, suun kuivuminen*
Timololimaleaattisilmätipat, liuosMelko harvinainenPahoinvointi*, ruoansulatushäiriö*
HarvinainenRipuli, suun kuivuminen*
Tuntematon**Makuhäiriö, vatsakipu, oksentaminen
Iho ja ihonalainen kudos
Säilytysaineeton dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteHarvinainenKosketusihottuma, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi
Dortsolamidihydrokloridisilmätipat, liuosHarvinainenIhottuma*
Timololimaleaattisilmätipat, liuosHarvinainenHiustenlähtö*, psoriaasin kaltainen ihottuma tai psoriaasin paheneminen*
Tuntematon**Ihottuma
Luusto, lihakset ja sidekudos
Timololimaleaattisilmätipat, liuosHarvinainenSysteeminen lupus erythematosus
Tuntematon**Lihassärky
Munuaiset ja virtsatiet
Säilytysaineeton dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteMelko harvinainenVirtsakivitauti
Sukupuolielimet ja rinnat
Timololimaleaattisilmätipat, liuosHarvinainenPeyronien tauti*, heikentynyt sukupuolivietti
Tuntematon**Sukupuolinen toimintahäiriö
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
Dortsolamidihydrokloridisilmätipat, liuosYleinenVoimattomuus/uupumus*
Timololimaleaattisilmätipat, liuosMelko harvinainenVoimattomuus/uupumus*


*Näitä haittavaikutuksia on havaittu säilytysainetta sisältävällä dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteella myös lääkkeen tultua kliiniseen käyttöön.
**Näitä haittavaikutuksia on lisäksi havaittu silmään annosteltavilla beetasalpaajilla ja niitä saattaa mahdollisesti esiintyä myös säilytysaineettomalla dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteella.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Yliannostus

Säilytysainetta sisältävän tai säilytysaineettoman dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteen tahattomasta tai tahallisesta yliannostuksesta ihmisillä ei ole tietoja.

Oireet
Tahattomia timololimaleaattisilmätippojen yliannostustapauksia on todettu. Yliannostuksen systeemiset vaikutukset ovat olleet systeemisten beetasalpaajien vaikutusten kaltaisia, kuten heitehuimaus, päänsärky, hengästyminen, bradykardia, bronkospasmi ja sydänpysähdys. Dortsolamidin mahdollisen yliannostuksen yleisimmät löydökset ja oireet ovat elektrolyyttitasapainon häiriöt, asidoosin kehittyminen ja mahdollisesti keskushermostovaikutukset.

Dortsolamidihydrokloridin tahattomasta tai tahallisesta yliannostuksesta ihmisillä on saatavilla vain vähän tietoa. Suun kautta otettuna on raportoitu uneliaisuutta. Paikallisesti käytettynä on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia: pahoinvointi, heitehuimaus, päänsärky, väsymys, epänormaalit unet ja dysfagia.

Hoito
Yliannostuksen hoidon tulee olla oireenmukaista ja elintoimintoja tukevaa. Seerumin elektrolyyttiarvoja (erityisesti kaliumpitoisuutta) ja veren pH-arvoa tulee seurata. Tutkimukset ovat osoittaneet, että timololi ei poistu merkittävästi dialyysihoidolla.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Glaukoomalääkkeet ja mioosin aiheuttavat valmisteet; beetasalpaajat; timololi, yhdistelmävalmisteet, ATC-koodi: S01ED51

Vaikutusmekanismi
Duokopt sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, dortsolamidihydrokloridia ja timololimaleaattia. Molemmat vaikuttavat aineet laskevat kohonnutta silmänpainetta vähentämällä kammionesteen erittymistä, mutta niiden vaikutusmekanismit ovat erilaiset.

Dortsolamidihydrokloridi on voimakas ihmisen hiilihappoanhydraasi-II:n estäjä. Silmän sädelisäkkeissä hiilihappoanhydraasin esto vähentää kammionesteen eritystä todennäköisesti hidastamalla bikarbonaatti-ionien muodostumista, mistä seuraa natriumin ja nesteen kuljetuksen väheneminen. Timololimaleaatti on ei-selektiivinen adrenergisten beetareseptoreiden salpaaja. Timololimaleaatin silmänpainetta alentavan vaikutuksen tarkkaa mekanismia ei ole toistaiseksi selvitetty, vaikka eräs fluoreskiinitutkimus ja tonografiatutkimukset osoittavat, että timololimaleaatin pääasiallinen vaikutus saattaa liittyä vähentyneeseen kammionesteen muodostumiseen. Joissakin tutkimuksissa on kuitenkin havaittu myös ulosvirtauksen hieman parantuneen. Näiden kahden aineen yhteisvaikutuksena saadaan aikaan additiivinen silmänpaineen aleneminen verrattuna kumpaankin yhdisteeseen yksin annettuna.
Silmään annettuna Duokopt alentaa sekä glaukoomaan liittyvää että muusta syystä kohonnutta silmänpainetta. Kohonnut silmänpaine on merkittävä näköhermovaurion ja glaukoomaan liittyvän näkökentänpuutoksen syntyyn vaikuttava vaaratekijä. Tämä lääkevalmiste alentaa silmänpainetta ilman mioottien tavallisia haittavaikutuksia, joita ovat hämäräsokeus, akkommodaatiospasmi ja pupillien supistuminen.

Duokopt-silmätipat eivät sisällä säilytysaineita. Valmiste on saatavana moniannospullossa, jossa on pumppu.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Kliiniset vaikutukset
Jopa 15 kuukautta kestäneissä kliinisissä tutkimuksissa verrattiin kaksi kertaa vuorokaudessa (aamulla ja nukkumaan mennessä) annetun säilytysainetta sisältävän dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteen silmänpainetta alentavaa vaikutusta yksin tai yhdessä annettuihin 0,5-prosenttiseen timololiin ja 2,0-prosenttiseen dortsolamidiin potilailla, joilla oli glaukooma tai kohonnut silmänpaine ja joilla yhdistelmähoito tutkimuksissa katsottiin aiheelliseksi. Tutkimuksiin osallistui sekä aiemmin hoitamattomia potilaita että potilaita, joille timololihoidolla ei ollut saavutettu riittävää vastetta. Suurinta osaa potilaista oli hoidettu paikallisesti annettavalla beetasalpaajalla ennen tutkimukseen osallistumista. Yhdistettyjen tutkimustulosten analyysin mukaan kaksi kertaa vuorokaudessa annetun säilytysainetta sisältävän dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteen silmänpainetta alentava vaikutus oli suurempi kuin kolmesti vuorokaudessa annetun 2-prosenttisen dortsolamidin tai kahdesti vuorokaudessa annetun 0,5-prosenttisen timololin. Kaksi kertaa vuorokaudessa annetun säilytysainetta sisältävän dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteen silmänpainetta alentava vaikutus oli vastaava kuin yhdistelmähoidon, jossa dortsolamidia annettiin kaksi kertaa vuorokaudessa ja timololia kaksi kertaa vuorokaudessa. Kaksi kertaa vuorokaudessa annetun säilytysainetta sisältävän dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteen silmänpainetta alentava vaikutus oli todettavissa koko vuorokauden ajan, kun silmänpainetta mitattiin eri ajankohtina, ja vaikutus säilyi pitkäaikaisessa hoidossa.

Rinnakkaisessa kaksoissokkoutetussa aktiivihoidolla kontrolloidussa tutkimuksessa, johon osallistui 261 potilasta, joiden jommankumman silmän tai molempien silmien silmänpaine oli ≥ 22 mmHg, säilytysaineettoman dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteen silmänpainetta alentava vaikutus oli vastaava kuin säilytysainetta sisältävän dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteen. Säilytysaineettoman dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteen turvallisuusprofiili oli samanlainen kuin säilytysainetta sisältävän dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmisteen.

Pediatriset potilaat
Kolme kuukautta kestäneen kontrolloidun tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli tutkia 2-prosenttisten dortsolamidihydrokloridisilmätippojen turvallisuutta alle 6-vuotiaille lapsille. Tässä tutkimuksessa 30 vähintään 2- ja alle 6-vuotiasta potilasta, joiden silmänpaine ei ollut hallinnassa dortsolamidi- tai timololimonoterapialla, sai säilytysainetta sisältävää dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmistetta tutkimuksen avoimen vaiheen aikana. Valmisteen tehoa näille potilaille ei ole varmistettu. Tässä pienessä potilasryhmässä, jossa 19 potilasta oli mukana hoitojakson loppuun asti ja 11 keskeytti hoidon leikkauksen vuoksi, lääkityksen vaihtamisen vuoksi tai muista syistä, kaksi kertaa vuorokaudessa annettu säilytysainetta sisältävä dortsolamidin ja timololin yhdistelmävalmiste oli yleensä hyvin siedetty.

Farmakokinetiikka

Dortsolamidihydrokloridi

Koska dortsolamidihydrokloridi annetaan paikallisesti, se saa aikaan vaikutuksen silmässä huomattavasti pienemmillä annoksilla ja vähäisemmällä systeemisellä altistuksella kuin peroraaliset hiilihappoanhydraasin estäjät. Tämän vuoksi kliinisissä tutkimuksissa silmänpaine aleni ilman sellaisia happo-emästasapainon häiriöitä ja elektrolyyttiarvojen muutoksia, jotka ovat tyypillisiä peroraalisille hiilihappoanhydraasin estäjille.

Kun dortsolamidia annetaan paikallisesti, sitä joutuu myös systeemiseen verenkiertoon. Paikallisesti annetun dortsolamidin mahdollista systeemistä hiilihappoanhydraasia estävää vaikutusta on tutkittu mittaamalla vaikuttavan aineen ja sen metaboliitin pitoisuutta punasoluissa ja plasmassa sekä mittaamalla hiilihappoanhydraasia estävää vaikutusta punasoluissa. Koska dortsolamidi sitoutuu selektiivisesti hiilihappoanhydraasi-II-entsyymiin (CA-II), se kertyy punasoluihin pitkäaikaisessa hoidossa. Vapaan dortsolamidin pitoisuus plasmassa pysyy kuitenkin erittäin pienenä. Dortsolamidilla on yksi ainoa, N-desetyloitunut metaboliitti, joka ei inhiboi CA-II-entsyymiä yhtä tehokkaasti kuin dortsolamidi, mutta inhiboi lisäksi toista, vähemmän aktiivista isoentsyymiä (CA-I). Myös tämä dortsolamidin metaboliitti kertyy punasoluihin, joissa se on pääasiallisesti CA-I-entsyymiin sitoutuneena. Dortsolamidi sitoutuu kohtalaisesti plasman proteiineihin (n. 33 %). Dortsolamidi erittyy pääasiassa muuttumattomana virtsaan; myös sen metaboliitti erittyy virtsaan. Kun lääkkeen käyttö lopetetaan, dortsolamidi poistuu punasoluista epälineaarisesti siten, että alkuvaiheen nopeata vaikuttavan aineen pitoisuuden laskua seuraa hitaampi eliminaatiovaihe, puoliintumisajan ollessa noin neljä kuukautta.

Maksimaalista systeemistä altistusta dortsolamidille pitkäaikaisen paikallisen käytön jälkeen on tutkittu antamalla dortsolamidia peroraalisesti. Tällöin vakaa tila saavutettiin 13 viikossa. Vakaassa tilassa plasmassa ei ollut juuri lainkaan vapaata lääkeainetta tai sen metaboliittia. Dortsolamidin hiilihappoanhydraasia estävä vaikutus punasoluissa oli vähäisempi kuin mitä oletetaan tarvittavan farmakologisten vaikutuksien aikaansaamiseksi munuaisten toiminnassa tai hengityksessä. Samanlaiset farmakokineettiset tulokset saatiin pitkäaikaistutkimuksessa, jossa dortsolamidihydrokloridia annettiin paikallisesti. Joillakin iäkkäillä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (arvioitu kreatiniinipuhdistuma 30–60 ml/min) metaboliitin pitoisuus punasoluissa oli suurempi. Näillä potilailla ei kuitenkaan todettu merkittäviä poikkeamia hiilihappoanhydraasin inhibitioasteessa eikä mitään kliinisesti merkitseviä systeemisiä haittavaikutuksia.

Timololimaleaatti

Kuuden koehenkilön plasman lääkeainepitoisuutta selvitettiin tutkimuksessa, jossa systeeminen altistus timololille määritettiin, kun 0,5-prosenttisia timololimaleaattisilmätippoja oli annettu paikallisesti kaksi kertaa päivässä. Timololin keskimääräinen huippupitoisuus plasmassa aamuannoksen jälkeen oli 0,46 ng/ml ja iltapäiväannoksen jälkeen 0,35 ng/ml.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kummankin vaikuttavan aineen turvallisuusprofiili paikallisesti ja systeemisesti annettuna on hyvin tunnettu.

Dortsolamidi
Kun kaniineille annettiin dortsolamidia annoksina, jotka olivat toksisia kantavalle emolle ja jotka aiheuttivat metabolista asidoosia, havaittiin selkärangan epämuodostumia.

Timololi
Eläinkokeet eivät ole osoittaneet teratogeenisia vaikutuksia.

Eläimillä, joille annettiin paikallisesti dortsolamidihydrokloridi- ja timololimaleaattisilmätippoja tai joille annettiin samanaikaisesti dortsolamidihydrokloridia ja timololimaleaattia, ei myöskään havaittu haittavaikutuksia silmässä. Kummallakaan vaikuttavalla aineella tehdyissä in vitro- ja in vivo -tutkimuksissa ei havaittu mutageenisia vaikutuksia. Näin ollen voidaan olettaa, ettei Duokoptin terapeuttisista annoksista ole merkittävää vaaraa ihmisille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Hydroksietyyliselluloosa, mannitoli (E 421), natriumsitraatti (E 331), natriumhydroksidi (E 524) pH:n säätämiseen, injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta.
Avatun pakkauksen kestoaika: 2 kuukautta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

DUOKOPT silmätipat, liuos
20 mg/ml+5 mg/ml 5 ml (moniannospullo) (18,83 €), 3 x 5 ml (moniannospullo) (54,47 €)

PF-selosteen tieto

5 ml (vähintään 125 tippaa liuosta, joka ei sisällä säilytysaineita) tai 10 ml (vähintään 250 tippaa liuosta, joka ei sisällä säilytysaineita) sisältävä moniannospullo (HDPE), jossa on pumppu ja siinä annostelua helpottava laite sekä avaamattomuuden osoittava korkki.

Pakkauskoot:

  • Pakkaus, jossa yksi 5 ml:n pullo.
  • Pakkaus, jossa yksi 10 ml:n pullo.
  • Pakkaus, jossa kolme 5 ml:n pulloa.
  • Pakkaus, jossa kaksi 10 ml:n pulloa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön tai kellertävä liuos, jonka pH-arvo on 5,3–5,9 ja osmolaalisuus 240–300 mOsmol/kg.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

DUOKOPT silmätipat, liuos
20 mg/ml+5 mg/ml 5 ml, 3 x 5 ml

  • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Glaukooma (114).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

S01ED51

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

12.03.2020

Yhteystiedot

THÉA NORDIC AB
Storgatan 55
703 63 Örebro
Sweden

+46 1933 3780
www.thea-nordic.fi
info@thea-nordic.com